На головну

 Вибір схеми розвитку районної електричної мережі - Інвестиції

Реферат.

Метою цієї роботи є вибір найкращої в техніко-економічному сенсі схеми розвитку районної електричної мережі при дотриманні заданих вимог до надійності схеми електропостачання і до якості електроенергії, що відпускається споживачам, безпосереднє проектування підстанції.

Необхідно зробити підключення нового споживача до вже існуючої вихідної електричної мережі. Розглянуто три варіанти підключення проектованої підстанції № 10. Проектування вироблялося з урахуванням кліматичних умов, в яких знаходиться підстанція.

У роботі наведені розрахунки нормальних і аварійних режимів всіх розглянутих варіантів. Зроблено вибір перетинів дротів ліній електропередач для кожного варіанту. Вироблено техніко-економічне порівняння варіантів. В результаті чого був обраний найбільш оптимальний варіант приєднання проектованої підстанції до існуючої мережі. Наступним етапом було проведено проектування понижувальної підстанції 110/10 кВ, вибір числа і силових трансформаторів, трансформаторів власних потреб, вибір устаткування і комутаційної апаратури. У «Розділі релейний захист» був проведений розрахунок релейного захисту силового трансформатора. Розрахунки нормальних і аварійних режимів виконані програмі «RASTR». Розрахунки струмів короткого замикання виконані програмі «ТКЗ-3000». Вибір числа і силових трансформаторів, їх тепловий режим роботи в зимовий та літній періоди виконані програмі «TRANS».

Дипломний проект містить:

Аркушів -

Малюнків -

Таблиць -

Додатків -3

Перелік листів графічних документів.

 № п / п Найменування Кількість Формат

 1 Варіанти розвитку електричної мережі 1 А1

 2 Техніко-економічне порівняння варіантів 1 А1

 3 Результати розрахунку усталених режимів 2 А1

 4 Головна схема електричних з'єднань підстанції 1 А1

 5 Конструктивне виконання підстанції 1 А1

 6 Релейний захист трансформатора 1 А1

Зміст

Завдання на проектування

Реферат

Перелік листів графічних документів

Введення

1. Мета роботи і характеристика вихідної інформації.

2. Проектування електричної мережі

2.1. Розробка варіантів розвитку мережі

2.2. Вибір перетинів ліній електропередач

2.3. Техніко-економічне зіставлення варіантів розвитку мережі

3. Вибір числа і силових трансформаторів

3.1. Розрахунок режимів систематичних навантажень і аварійних перевантажень трансформатора ТРДН-25000/110/10 (варіант I)

3.2. Розрахунок режимів систематичних навантажень і аварійних перевантажень трансформатора ТРДН-16000/110/10 (варіант II).

3.3. Економічне зіставлення варіантів трансформаторів

4. Аналіз встановлених режимів електричної мережі.

5. Розрахунок струмів короткого замикання.

6. Головна схема електричних з'єднань.

6.1. Основні вимоги, пропоновані до головних схем розподільних пристроїв.

6.2. Вибір схеми розподільного пристрою високої напруги (РУ ВН).

6.3. Вибір обладнання РУ ВН.

6.4. Вибір схеми розподільного пристрою нижчої напруги (РУ НН).

6.5. Вибір обладнання (РУ НН).

6.6. Вибір вимірювальних трансформаторів струму і напруги.

6.7. Вибір струмоведучих частин на РУ НН.

6.8. Власні потреби і оперативний струм.

6.9. Вибір обмежувачів перенапруги.

7. Конструктивне виконання підстанції.

8. Релейний захист понижувального трансформатора.

8.1. Розрахунок диференціального струмового захисту понижувального трансформатора.

8.2. Розрахунок МТЗ з блокуванням по мінімальній напрузі.

8.3. Розрахунок МТЗ від перевантаження.

9. Безпека і екологічність проекту.

9.1. Короткий опис проектованого об'єкта.

9.2. Шкідливі і небезпечні фактори.

9.3. Заходи безпеки при обслуговуванні.

9.4. Пожежна безпека

9.5. Екологічність проекту

9.6. Надзвичайні ситуації.

9.7. Грозозахист і заземлення підстанції.

9.8. Розрахунок заземлюючих пристроїв (ЗУ).

10. Кошторис на спорудження підстанції.

Висновок

Додатки

I.1. Розрахунок теплового режиму силових трансформаторів.

I.2. Розрахунок струмів короткого замикання

I.3. Розрахунок усталених режимів

Бібліографічний список

Введення.

Розвиток енергетики Росії, посилення зв'язків між енергосистемами вимагає розширення будівництва електроенергетичних об'єктів, зокрема ліній електропередач і підстанцій напругою 35-110кВ змінного струму.

В даний час ЄЕС Росії включають в себе сім паралельно працюючих об'єднань енергосистем: Центру, Середньої Волги, Уралу, Північно-заходу, Сходу, Півдня та Сибіру.

Виробництво електроенергії зростає в усьому світі, що супроводжується зростанням числа електроенергетичних систем, яке йде шляхом централізації вироблення електроенергії на великих електростанціях і інтенсивного будівництва ліній електропередач і підстанцій.

Проектування електричної мережі, включаючи розробку конфігурації мережі і схеми підстанції, є однією з основних завдань розвитку енергетичних систем, що забезпечують надійне і якісне електропостачання споживачів. Якісне проектування є основою надійного і економічного функціонування електроенергетичної системи.

Завдання проектування електричної мережі відноситься до класу оптимізаційних завдань, проте не може бути строго вирішена оптимізаційними методами у зв'язку з великою складністю задачі, обумовленої многокритериальностью, многопараметрічностью і динамічним характером завдання, дискретністю і частковою невизначеністю вихідних параметрів.

У цих умовах проектування електричної мережі зводиться до розробки кінцевого числа раціональних варіантів розвитку електричної мережі, що забезпечують надійне і якісне електропостачання споживачів електроенергією в нормальних і післяаварійних режимах. Вибір найбільш раціонального варіанту проводиться за економічним критерієм. При цьому всі варіанти попередньо доводяться до одного рівня якості і надійності електропостачання. Екологічний, соціальний та інші критерії при проектуванні мережі враховуються у вигляді обмежень.

1. Мета роботи і характеристика вихідної інформації.

Метою дипломного проекту є розробка раціонального, в техніко-економічному сенсі, варіанту електропостачання споживачів знову споруджується підстанції 10 з дотримання вимог ГОСТ до надійності і якості електроенергії, що відпускається споживачам, а також розробка електричної схеми і компоновка підстанції, вибору основного устаткування, і оцінка роботи підстанції в нормальних, аварійних і післяаварійних режимах. Карта-схема району електропостачання представлена ??на рис. 1.1, підстанція споруджується в районі Уралу з середньорічною температурою навколишнього середовища + 50С.

Джерелами електроенергії в схемі є ГРЕС, що працює на бурому вугіллі і сусідня енергосистема, еквівалентірованная до вузла 1, потужність якої істотно перевищує потужність аналізованого району розвитку мережі, тому напруга у вузлі 1 можна вважати незмінним при коливанні навантажень розглянутої мережі (U1 = 115кВ). На ГРЕС встановлені генератори ТВВ-200 і трансформатори ТДЦ-250000/220. Системоутворююча мережу 220кВ виконана проводом АС-400, розподільна мережа 110кВ виконана проводом АС-240.

Споживачі електроенергії підключається підстанції №10 включають промислову і комунальну навантаження загальною потужністю в максимальному режимі 32 МВт при cos? = 0,87. Графік навантаження наведено на малюнку 1.2 і в таблиці 1.1.

Склад споживачів за категоріями надійності електропостачання:

I категорія - 40%

II категорія - 40%

III категорія - 20%;

Номінальна нижча напруга підстанції 10 кВ;

Число ліній, що відходять - 16

P = 80MBт

Р = 110МВт 4 cos? = 0,9cos? = 0,9

4 ТДЦН - Р50000 / 220

Лютого 1000 4ТВВ-200

UбазP = 32МВт

cos = 0,87

 P = 40МВт

 cos = 0,85

1 жовтня 6 р = 130МВт

cos? = 0,9

 Р = 60мВт

 cos? = 0.85

 P = 20МВт

 cos = 0,85

7

9 8 травня

P = 16,9МВт

3 cos? = 0.9

Р = 125МВт

cos? = 0,9

Рис.1.1 Карта-схема району електропостачання.

Графік навантаження характерного зимового дня

Графік навантаження характерного літнього дня

Рис.1.2 Графік навантаження трансформаторів.

Таблиця 1.1

Графік навантаження характерного літнього та зимового дня.

 Години доби 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Зима,% 40 40 40 40 50 50 40 40 40 40 40 50

 Літо,% 30 30 30 30 40 40 30 30 30 30 30 40

 Години доби 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 Зима,% 40 40 80 100 100 100 100 100 40 40 80 80

 Літо,% 30 30 70 70 80 80 80 70 30 30 70 70

2. ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

2.1. Розробка варіантів розвитку мережі.

На стадії вибору конкурентно здатних варіантів розвитку електричної мережі вирішуються дві основні задачі - визначення раціонального класу напруги мережі і вибір конфігурації мережі.

Визначення раціонального класу напруги залежить від району, в якому ведеться проектування, потужності приєднуються вузлів і їх віддаленості від джерел електроенергії.

Аналіз карти-схеми мережі (рис.1.1), розташування і параметри і параметри присоединяемой підстанції №10 однозначно визначають клас напруги мережі 110кВ, так як це напруга явно вигідніше. І використання іншого класу напруги вимагає додаткової щаблі трансформації і є нераціональним.

Розробка варіантів розвитку мережі, пов'язана з приєднанням підстанції 10 до мережі 110кВ, виконана при дотриманні наступних основних принципів вибору конфігурації мережі:

- Мережа повинна бути якомога коротшим географічно;

- Електричний шлях від джерел до споживача повинен бути якомога коротшим;

- Існуюча мережа повинна бути коротше;

- Кожен варіант розвитку мережі повинен задовольняти вимогам надійності;

- Споживачі I і II категорії за надійністю електропостачання повинні отримувати живлення від двох незалежних джерел (за двома або більше лініях);

- В післяаварійних режимах (відключення лінії, блоку на станції) проектовані й існуючі лінії не повинні перевантажуватися (струм по лінії не повинен бути більше тривало допустимого струму по нагріванню).

З урахуванням зазначених вимог були розроблені варіанти приєднання підстанції №10 до енергосистеми.

Варіант I (рис.2.1) передбачає підключення проектованої підстанції №10 по найбільш короткому шляху від вузла №7

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com