На головну

Система каталогів бібліотеки - Видавнича справа і поліграфія

Введення

Широта тематики, різноманіття видів документів, а також істотні відмінності в запитах читачів бібліотек зумовлюють необхідність створення і постійного вдосконалення довідково-бібліографічного апарату бібліотек, найважливішою частиною якого є система бібліотечних каталогів. Сукупність планомірно організованих, взаємопов'язаних і доповнюючих один одну окремих видів бібліотечних каталогів називається системою бібліотечних каталогів.

Бібліотечний каталог - це перелік бібліографічних записів документів, що є в фонді однієї або декількох бібліотек, розкриваючий склад або зміст бібліотечних фондів. Каталог може мати карткову або машиночитаемую форму, існувати на микроносителях або в формі книжкового видання.

Бібліотечні каталоги, як будь-яка інформаційно-пошукова система, виконує знаково-коммуникативную, інформаційно-пошукову і педагогічну функції. Знаково-коммуникативная функція бібліотечних каталогів допомагає дистанційному спілкуванню «споживач - каталог - автор». Каталогізатор є інтерпретатором інформації, укладеної в документі, що володіє методами створення бібліотечного каталога, за допомогою якого здійснюється дистанційне спілкування розділених в просторі, а часто і у часі, автора і читача. Інформаційно-пошукова функція реалізовується в процесі розшуку документів у відповідь на запит читача. Бібліотечні каталоги виконують і педагогічну функцію, сприяючи інтелектуальному і професійному розвитку особистості читача.Алфавітний каталог

Алфавітний каталог (АК) - це бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються в алфавітному порядку прізвищ індивідуальних авторів, найменувань колективних авторів або заголовків документів.

АК є обов'язковою частиною системи каталогів в кожній бібліотеці. З допомогою АК можна провести пошук по наступних типах запитів:

Чи Є твір даного автора (індивідуального або колективного) в фондах бібліотеки і, якщо є, то яка його адреса (шифр).

Які твори даного автора є в бібліотеці.

Які перевидання даного твору є в фондах.

У яких виданнях те або інакше обличчя брало участь як співавтор, укладач, редактор, перекладач і т.п.

Які випуски входять в ту або інакшу серію.

Запит на книгу, заголовок якої відомий читачу.

Запит на бібліографічне уточнення, що стосується тих або інакших елементів бібліографічного запису, наприклад, в якому році вийшло дане видання, яке місце видання, чи було воно перероблено і доповнено і інш.

У ЦБС існує центральний АК, що відображає фонд бібліотеки і фонди всіх її бібліотек-філіали. Він може бути службовим і читацьким.

Службовий АК є зв'язуючою ланкою з всіма каталогами бібліотеки. На картках з основними бібліографічними записами

Вказуються повний класифікаційний індекс, предметні рубрики, відомості про додаткові записи, кількість примірників даного видання і їх інвентарні номери і в яких підрозділах ЦБС вони знаходяться.

Читацький АК містить бібліографічні записи останніх видань або кращих перевидань кожного документа. На картці по мірі необхідності ставиться штамп «Є і інші видання». Нарівні з основними бібліографічними записами в читацький каталог включаються додаткові записи і допоміжні картки, що розширюють інформаційно-пошукові функції АК.

При відсутності службового каталога читацький АК може виконувати функції читацького і службового.

Організація АК починається з складання його паспорта, в якому вказується дата створення АК, його призначення, обхват фондів, методика складання бібліографічних записів з посиланням на ГОСТ 7.1 - 2003, застосування додаткових записів і переліку допоміжних посібників до каталога. Так, в загальнодоступних бібліотеках до АК створюється допоміжна картотека заголовків творів художньої літератури, пошук якої проводиться, якщо невідомий автор, але відомий заголовок твору.

До організації АК відносяться визначення його структури, розробка документації і сукупність процесів внутрішнього і зовнішнього оформлення.

У основу організації АК встановлена алфавітна ознака, при якій бібліографічні записи розташовуються в алфавітному порядку заголовків індивідуального і колективного авторів і заголовків документів. Додаткові записи, посилальний і довідкові картки розставляють в загальному алфавіті. Якщо расстановочные слова різних видів записів тотожні, то картки розставляють в наступному порядку:

Записи під заголовком індивідуального автора;

Записи під заголовком колективного автора;

Записи під заголовком.

Оформлення - одне з етапів роботи по організації АК. Воно включає зовнішнє і внутрішнє оформлення. Зовнішнє оформлення - це оформлення шаф і ящиків каталога. Всі ящики в каталозі нумеруються арабськими цифрами або по горизонталі, або по вертикалі за допомогою ярликів. У загальнодоступних бібліотеках більш доцільною і частіше вживаною є нумерація по горизонталі. Ящики забезпечуються етикетками, які вміщують в металеву або пластмасову рамку. Етикетка - це напис що відображає матеріал, що міститься в ящику. На етикетці можуть бути вказані букви, склади або слова, якими починаються бібліографічні записи першої і останньої карток ящика.

Внутрішнє оформлення здійснюється за допомогою каталожних роздільників. Вони показують порядок розташування записів, тим самим наочно демонструючи правила їх розставляння. У середньому роздільники розміщують через 60 - 70 карток. Роздільники завжди ставлять перед першою карткою в тій групі записів, яку треба виділити.

Рекламування АК здійснюється шляхом розробки пам'яток, буклетів, афіш, настінних плакатів, які пояснюють структуру АК і правила користування ним, зокрема приводять алгоритм пошуку інформації.Систематичний каталог

Систематичний каталог (СК) - це бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються по галузях знання відповідно до певної системи бібліотечно-бібліографічної класифікації. Під СК розуміють систему, що складається з двох підсистем: СК і алфавітно-предметного покажчика до нього.

СК - це реальний каталог, що відображає зміст документів і призначений для пошуку по тематичним запитам. У умовах ЦБС СК виконує функції читацького і службового. СК використовується в бібліотечно-інформаційній роботі для вивчення складу фонду, його комплектування, в довідково-бібліографічній і інформаційно-бібліографічній роботі, для організації виставок, масових заходів і пропаганди літератури.

Організація СК починається з складання паспорта. У паспорті СК відбиваються специфічні відомості про нього: дата організації, обхват фондів, назва таблиць класифікації, які лежать в його основі, оформлення карток, їх розташування, форма і колір роздільників і наявність допоміжних посібників до СК.

До зовнішнього оформлення СК відносяться надшкафные напису з короткою характеристикою СК і напису на етикетках каталожних ящиків. На етикетках вказують номер ящика, індекс і найменування галузевого ділення, а нижче - перший і останній індекси карток, включених в даний ящик (без формулювань рубрик).

Внутрішнє оформлення включає формування відділів каталога на основі індексів, привласнених в процесі систематизації. Групи карток об'єднуються індексами, що починаються позначенням відділу робочих таблиць класифікації.

Під угрупованням записів всередині відділів розуміють процес їх упорядкування в межах класифікаційного ділення. Існує два вигляду розставляння бібліографічних записів в СК - обратнохронологическая і алфавітна. У СК загальнодоступних бібліотек прийняте алфавітне угруповання бібліографічних записів. Окремими групами всередині одного ділення розставляють бібліографічні записи книг і брошур в алфавіті авторів і заголовків, потім розставляють бібліографічні записи на самостійно видані бібліографічні допомоги по темі. У останній групі збираються картки що є в фонді диафильмов, слайдів і інших аудіовізуальних матеріалів.

Рекламування СК може здійснюватися за допомогою графічної схеми з переліком найважливіших відділів і розділів. Поруч з каталогом потрібно вмістити плакат з поясненням порядку користування каталогом. Ці рекомендації можуть бути оформлені у вигляді алгоритму пошуку по СК.

Алфавітно-предметний покажчик до СК - це допоміжний апарат, що являє собою алфавітний перелік предметних рубрик, що розкривають зміст відображених в СК документів з вказівкою відповідних класифікаційних індексів. АПУ виконує функцію контролю над процесом систематизації.Предметний каталог

Предметний каталог (ПК) - один з видів інформаційно-пошукових систем, призначених для зберігання і пошуку інформації. ПК - це пошуковий апарат, який включає бібліографічні записи, розташовані в алфавіті предметних рубрик. У практиці бібліотек частіше за все використовується карткова форма ПК.

ПК виконує знаково-коммуникативную, інформаційно-пошукову і педагогічну функції. Будучи реальним каталогом, що відображає зміст документів, ПК є засобом пошуку по тематичним запитам.

Організація і ведіння ПК передбачає складання паспорта, в якому відбиваються специфічні відомості про нього: дата організації, обхват фондів, принципи угруповання записів і інш.

До зовнішнього оформлення відносяться етикетки на каталожних ящиках. На етикетках вказуються перша і остання рубрики бібліографічних записів, включених в ящик, і номер ящика.

Зовнішнє оформлення каталога тісно пов'язане з системою інформації і пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань в бібліотеці. Над каталожною шафою повинен висіти напис «Предметний каталог». На видному місці повинні бути вивішені пояснювальні написи - пам'ятки або плакати, вмісні відомості про структуру і зміст ПК. Для орієнтування читачів можуть бути приведені алгоритми пошуку по ПК.

Внутрішнє оформлення ПК передбачає оформлення карток і роздільників, а також розставляння карток.

При організації ПК застосовується так званий принцип єдиної картки, додаткові записи в каталог не включаються.

Предметні рубрики можуть бути записані на оборотній стороні картки. Якщо книга отримує дві (або більш) рубрики, то бібліографічні записи дублюють і на кожній картці вказують лише одну з рубрик. Однак цей спосіб оформлення вимагає великого числа роздільників, так як орієнтуватися в ПК можна тільки з їх допомогою. Тому більш переважний другий спосіб оформлення, коли предметні рубрики записують на лицьовій стороні картки червоним чорнилом над текстом бібліографічного запису.

Цей спосіб оформлення більш наочний і вимагає значно меншого числа роздільників, але він менш зручний при виправленнях предметних рубрик.

Бібліографічні записи в ПК розташовуються в алфавіті предметних рубрик. Предметні рубрики розташовуються в алфавіті заголовків.

Складні слова, написані через дефіс, при розставлянні предметних рубрик розглядаються як два слова. Складні предметні рубрики, що починаються одним заголовком, розставляються в алфавіті перших підзаголовків, всередині них - в алфавіті других підзаголовків і т.д.

При розставлянні бібліографічних записів за однією рубрикою застосовують два способи: алфавітний і обратнохронологический. Частіше використовується алфавітне розставляння, так як вона більш проста і зручна.

Якщо в ПК відбивається література на різних мовах, то в межах предметної рубрики утворяться язикові ряди: спочатку бібліографічні записи на російській мові, потім - на мовах народів Росії, за ними записи, надруковані кирилицею, а після них - латинським шрифтом.

Відсилання, посилання і довідкові записи розставляються в загальному алфавіті предметних рубрик і відсилання. Посилальний картки ставляться на початку рубрики перед всіма бібліографічними записами.Краєзнавський каталог

Краєзнавський каталог - це бібліотечний каталог, що відображає документи краєзнавський характеру. Як правило, в загальнодоступних бібліотеках - це центральний систематичний каталог, призначенням якого є зберігання і пошук краєзнавський інформації про район, місто, області в яких знаходиться бібліотека.

Відмінність краєзнавський каталога від систематичного виявляється у відборі матеріалу для відображення в КСК, в його структурі, способах угруповання і т.д.

Критеріями відбору документів є цінність матеріалу про економіку, історію, культуру краю. У КСК відбиваються не тільки книги і брошури, але і статті з журналів, збірників, газет, рецензії, изоиздания, нотні видання, диафильмы, слайди і інші документи незалежно від року видання і читацького призначення. Документи відображені в інших каталогах і картотеках, в КСК відбиваються повторно.

КСК організується на основі спеціальних таблиць ББК для краєзнавський каталогів і забезпечується АПУ. За кожним діленням каталога бібліографічні записи документів розташовуються в обратнохронологическом порядку, що дозволяє читачу познайомитися насамперед з новими надходженнями. У КСК частіше ніж в систематичному каталозі використовується методика багаторазового відображення документів.

Редагування каталога, перевірка правильності класифікаційних рішень і оформлення каталога виробляються бібліографами з участю фахівців-краєзнавців.Електронний каталог

Електронний каталог (ЭК) - це бібліотечний каталог в машиночитаемой формі, працюючий в реальному режимі часу і наданий в розпорядження користувачів.

ЭК забезпечує доступ до ресурсів каталога не тільки користувачам даної бібліотеки, але і видаленим клієнтам.

Сучасним вимогам відповідає ЭК, що забезпечує:

введення бібліографічних записів в діалоговому і пакетному режимах з видалених або локальних терміналів;

редагування бібліографічних записів і, при необхідності, видалення їх з ЭК;

пошук інформації в діалоговому або пакетному режимі по разовим запитам і виборче поширення інформації;

друкування бібліографічних даних у вигляді каталожних карток, бібліографічних покажчиків, звітів по управлінській інформації і інш.;

можливість обміну інформацією з іншими бібліографічними базами даних, в т.ч. і підключення до мережі Інтернет.

Всі технологічні процеси створення ЭК відбуваються за допомогою автоматизованого робочого місця (АРМ) каталогізатора. АРМ каталогізатора розуміється як робоче місце, оснащене коштами обчислювальної техніки, що дозволяє за участю людини виконувати технологічні процеси каталогізації.

АРМ каталогізатора - це сукупність технічних, лінгвістичних і програмних засобів, що забезпечують процеси автоматизованої каталогізації.

До технічних засобів відноситься термінал, за допомогою якого здійснюється введення даних і подальше використання що є в базі даних масиву інформації. Технічними засобами є також персональний комп'ютер, програвач для компакт-дисків і системи зв'язку із зовнішніми базами даних.

Програмне забезпечення - це спеціально розроблені алгоритми і програми, що дозволяють вести автоматизовану обробку документів.

Лінгвістичні кошти - це комплекс інформаційно-пошукових мов різного типу: ієрархічних, неієрархічних і інш.; методика індексування і пошуку інформації, а також нормативно-методичні документи, що регламентує створення і підтримку в робочому стані лінгвістичних коштів і що забезпечує можливість обміну базами даних. У автоматизованій технології використовуються як традиційні ИПЯ, наприклад, мова бібліографічного опису, ББК, УДК і інші класифікаційні ИПЯ, мова предметних рубрик, так і нетрадиційні, такі як дескрипторные ИПЯ, мова ключових слів, объектно-признаковый ИПЯ і інш.

Введення бібліографічної інформації в ЭК відбувається за допомогою форматів каталогізації, призначених для перетворення БЗ в форму, зручну для обробки на ЕОМ.

Найчастіше використовується міжнародний коммуникативный формат UNIMARC - один з форматів сімейства MARC, створених Бібліотекою Конгресу США. У Росії на основі цього формату Російська державна бібліотека розробила коммуникативный формат RUSMARC, що відобразив особливості національних правил каталогізації.

ЭК являє собою бібліографічну базу в машиночитаемой формі, що включає елементи бібліографічного запису, ИПЯ для відображення змісту документів і елементи, вказуючі адресу зберігання документа (шифри або сиглы бібліотек).

Крім масиву БЗ в пам'яті ЭК можуть знаходитися «бази знань», вмісні словники інформаційно-пошукових мов: авторитетні файли імен авторів, найменувань організацій, предметних рубрик і інш. за допомогою яких здійснюється авторитетний контроль при введенні БЗ в ЭК і проведення пошуку інформації.

Многоаспектное відображення бібліотечного фонду в ЭК дає можливість провести пошук інформації по будь-якому елементу БЗ, в тому числі і по тих, які не можуть бути використані при пошуку в традиційних каталогах, наприклад по індексах ISBN, ISSN, по року видання і по будь-якій комбінації ознак.

Основними носіями інформації в ЭК є дискети, жеские диски (вінчестери), компактні оптичні диски - CD-ROM, CD-WORM, DVD і інш. Компакт-диски можуть містити не тільки текстову інформацію, але і відеозображення, звуковий супровід (мову або музику) і інші мультимедійні кошти. Володіючи великою інформаційною ємністю, сумісністю з персональними комп'ютерами, оптичні диски є надійним довговічним засобом зберігання і пошуку інформації.Список літератури

ГОСТ 7.76 - 96. Комплектування фонду документів. Бібліографірованіє. Каталогізація. Терміни і визначення. - Введ. 01.01.98. - Мінськ: Изд-у стандартів, 1997. - 52 з. - (Система стандартів по інформації, бібліотечній і видавничій справі).

Гречихин, А.А. Бібліографічеська эвристика: Історія, теорія і методика інформаційного пошуку: конспект лекцій / А.А. Гречихин. - М.: Моськ. полигр. ин-т, 1984. - 48 з.

Коршаків, О.П. Бібліографоведеніє: загальний курс: навчань. для библ. фак. ин-тов культури, ун-тов і пед. вузів / О.П. Коршунов. - М.: Кн. палата, 1990. - 231 з.

Моргенштерн, І.Г. Общеє библиографоведение: навчань. допомога / І.Г. Моргенштерн. - СПб.: Професія, 2005. - 208 з.

Моргенштерн, І.Г. Довідково-бібліографічне обслуговування в бібліотеках: науч. допомога / І.Г. Моргенштерн. - М.: Либерея, 1999. - 79 з.

Довідник бібліографа / науч. ред. А.Н. Ванеєв, В.А. Мінкина. - СПб.: Професія, 2002. - 528 з. - (Бібліотека).

Довідник бібліотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеєв, В.А. Мінкина. - СПб.: Професія, 2006. - 496 з. - (Бібліотек

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com