На головну

 Технологічність виробу, її показники та шляхи забезпечення - Технологія

Технологічність виробу, її показники та шляхи забезпечення

Під технологічністю конструкції вироби (ГОСТ 14.205-83) розуміється сукупність властивостей конструкції виробу, які проявляються у можливості оптимальних витрат праці, коштів, матеріалів і часу при технічній підготовці виробництва, виготовленні, експлуатації та ремонті в порівнянні з відповідними показниками однотипних конструкцій виробів того ж призначення при забезпеченні встановлених значень показників якості та прийнятих умов виготовлення, експлуатації та ремонту. До ус-

ловіям виготовлення або ремонту виробу відносяться: тип виробництва, його спеціалізація і організація, річна програма і повторюваність випуску, а також застосовуються технологічні процеси.

Стандарти ЕСТПП передбачають обов'язкове відпрацювання РЕА на технологічність на всіх стадіях її створення з метою підвищення продуктивності праці, зниження витрат і часу на проектування, технологічну підготовку виробництва, виготовлення, технічне обслуговування та ремонт при забезпеченні необхідної якості виробів.

Кількісна оцінка технологічності РЕА будується на системі показників (ГОСТ 14.201-73), яка включає, базові показники технологічності, досягнуті при розробці вироби та внесені в стандарти чи ТУ.

Розрізняють виробничу та експлуатаційну технологічність. Перша проявляється у скороченні витрат при підготовці та виготовленні виробів, другий - у скороченні витрат на обслуговування і ремонт. При відпрацюванні вироби на технологічність для умов виробництва необхідно враховувати: обсяги випуску н рівень спеціалізації робочих місць, види заготівель і методи їх отримання; види і методи обробки, види і методи складання, монтажу, налагодження, контролю та випробувань, можливість використання типових технологічних процесів, наявного технологічного устаткування і оснащення: можливість механізації та автоматизації процесів виготовлення та технологічної подготов-

ки виробництва; умови матеріально-технічного забезпечення, кваліфікаційний рівень робітників.

При розгляді РЕА як об'єкта експлуатації аналізуються умови роботи з апаратурою, зручності обслужи

вання, ремонту, вимоги техніки безпеки, можливості зберігання і трансдортіровкі.

Показники технологічності РЕА, що характеризують конструкцію.

Коефіцієнт уніфікації конструкції вироби

де Еу- кількість уніфікованих складальних одиниць у виробі; Ду- кількість уніфікованих деталей, які є складовими частинами виробу і не увійшли до Еу (стандартні кріпильні деталі не враховуються); Е - кількість складальних одиниць у виробі; Д - загальна кількість деталей у виробі без урахування стандартного кріплення.

Коефіцієнт уніфікації складальних одиниць

Коефіцієнт уніфікації деталей

Коефіцієнт стандартизації вироби

де Ест- кількість стандартних складальних одиниць, у виробі Дст- число стандартних деталей, які є складовими частинами вироби і що не входять в Їсть (стандартні кріпильні деталі не, враховуються).

Коефіцієнт стандартизації складальних одиниць

Коефіцієнт стандартизації деталей

Коефіцієнт контролепригодности вироби

де Нкп- кількість контрольованих параметрів у виробі;

Нтк- кількість точок контролю у виробі.

Коефіцієнт повторюваності марок монтажного проводу у виробі

де Ммпр- кількість марок монтажного проводу у виробі

Коефіцієнт повторюваності електрорадіоелементів (ЕРЕ) у виробі

де Нтере- кількість типорозмірів ЕРЕ у виробі; Нере- кількість ЕРЕ у виробі.

Коефіцієнт застосованості інтегральних схем (ІС у виробі)

де Неліс- сума елементів, що входять в інтегральні схеми вироби (визначаються по ТУ на кожну ІС); Нел- кількість радіоелементів у виробі.

Коефіцієнт застосованості напівпровідникових приладів у виробі

де Hпп- кількість ПП у виробі; Нрл- кількість радіоламп у виробі.

Коефіцієнт регульованості схеми вироби на елементній базі

де Ннрел, Нрел- кількість нерегульованих і регульованих радіоелементів.

Показники технологічності РЕА, що характеризують технологію виготовлення виробів.

Трудомісткість виготовлення виробу

де Тi, - трудомісткість виготовлення, складання, монтажу, налагодження, контролю та випробувань i-й складової частини виробу, нормо-год.

Технологічна собівартість виробу

де Cм- витрати на сировину і матеріали (без вартості відходів), грн .; СЗ основна заробітна плата виробничих робітників з нарахуваннями, руб .; Сін- витрати на знос інструменту і пристосувань цільового призначення, руб., З- витрати на утримання та експлуатацію устаткування, руб.

Коефіцієнт застосування, типових технологічних процесів

де Ттп- трудомісткість операцій, що виконуються за типовими технологічним процесам.

Коефіцієнт автоматизації та механізації технологічних процесів

де там- трудомісткість операцій, що виконуються за допомогою засобів механізації та автоматизації.

Коефіцієнт автоматизації установки радіоелементів на друковані плати

де нау- кількість радіоелементів, що встановлюються за допомогою засобів автоматизації; Нpy- кількість радіоелементів, що встановлюються вручну.

Коефіцієнт автоматизації та механізації технологічних процесів контролю

де Тмак, - трудомісткість операцій контролю, що виконуються за допомогою засобів автоматизації та механізації; ТК- загальна трудоемость контролю виробів.

Коефіцієнт застосування друкованого монтажу

де Нкпг- кількість контактних майданчиків у виробі, пайка яких здійснюється груповим методом; Нпс- загальна кількість паяних з'єднань у виробі.

Відносна трудомісткість складально-монтажних робіт при виготовленні вироби

де Тсмі - трудомісткість операцій складально-монтажних робіт.

Відносна трудомісткість налагоджувально-регулювальних робіт

де Тнрі- трудомісткість налагоджувально-регулювальних робіт.

Коефіцієнт використання матеріалу

де Мзд- маса заготовки деталі.

Базові показники та рівень технологічності конструкції РЕА.

На підставі галузевого стандарту всі блоки РЕА по номенклатурі використовуваних показників технологічності умовно розбиті на чотири класи: електронні, електромеханічні, механічні та радіотехнічні. У спеціальну групу блоків виділені сполучні, комутаційні й розподільні пристрої. Для кожного класу встановлено склад показників технологічності, які приймаються як базові для даного класу. Загальна кількість показників, що характеризують технологічність блоків кожного класу, не повинно перевищувати 7.

До перелічених вище показниками технологічності, з яких вибираються базові, додається ще ряд узагальнених базових показників або один з них. До останніх належить трудомісткість виготовлення блоку

де Та- трудомісткість конструкції-аналога проектованого блоку або трудомісткість, отримана за даними статистики; Ксл- коефіцієнт складності блоку, який визначається порівнянням відповідних технічних вимог до старим і новим конструкціям або як відношення технічних параметрів проектованої конструкції до параметрів аналога або прототипу; Кт- коефіцієнт зниження трудомісткості виготовлення виробу,

де Кпт- плановане зростання продуктивності праці; t-період часу від початку проектування до запуску у виробництво.

Питома базовий показник трудомісткості виготовлення виробу визначається як відношення базового показника трудомісткості виготовлення TБк номінального значення

основного технічного параметра Р (). Рівень

технологічності вироби (блоку) визначається як відношення значення досягнутого показника технологічності до базового.

Числові значення базових показників встановлюються і затверджуються для кожного конкретного підприємства з урахуванням специфіки випущених виробів і досягнутого організаційно-технічного рівня виробництва. Природно, що нижче рівня базових показників технологічності нова розробляється конструкція РЕА бути не повинна.

Основним показником оцінки технологічності конструкції є комплексний показник технологічності К, який визначається за допомогою базових показників за формулою

де кi- значення показника по таблиці базових показників відповідного класу блоків; ?i- вагова значимість i-го показника, s - загальна кількість показників. Незалежно від повноти складу визначаються показників на різних стадіях проектування ?iпрінімается для кожного показника відповідно до встановленої вагової значимістю.

З метою забезпечення високого технічного впустив виробів для всіх підприємств галузі, які розробляють та випускають РЕА, встановлюються нормативи комплексних показників, які характеризують досягнутий межа технологічності, нижче якого показники знову розробляється вироби бути не повинні.

Розрахунок нормативного комплексу показника проводиться за формулою

де Ка- комплексний показник вироби-аналога; Ксл- коефіцієнт складності (технічної досконалості) нового виробу в порівнянні з аналогом; Кту- коефіцієнт, що враховує зміни технічного рівня основного виробництва заводу-виробника нового виробу по відношенню до заводу-виробнику вироби аналогам; Копальні Кот коефіцієнти, що враховують зміни рівня організації виробництва і праці заводу-виробника нового виробу по відношенню до заводу-виробнику вироби-аналога; Кп- коефіцієнт, що враховує зміни типу виробництва (відношення коефіцієнта серійності нового виробу по відношенню до

виробу-аналогу).

Показники технологічності конструкцій вузлів і блоків РЕА.

Коефіцієнт застосованості деталей

де Дтор- кількість типорозмірів оригінальних деталей в блоці, ДТ- загальна кількість деталей (типорозмірів) у блоці без урахування нормалізованого кріплення.

Коефіцієнти застосованості і повторюваності електрорадіоелементів:

де Нторе- кількість типорозмірів оригінальних ЕРЕ в блоці, Нте- загальна кількість типорозмірів в блоці; Не- загальна кількість ЕРЕ в блоці, шт.

До оригінальних деталей відносяться ті, які вперше розробляються самим підприємством або в порядку кооперації. До електрорадіоелементи відносяться транзистори, діоди, резистори, конденсатори, котушки індуктивності, роз'єми, дроселі, трансформатори, мікросхеми, мікромодулі і т. П. Під типорозміром ЕРЕ розуміється габаритний розмір (без урахування номінальних значень).

Коефіцієнт використання мікросхем та мікрозборок

де Нмс- загальна кількість мікросхем і мікрозборок в блоці, шт.

Коефіцієнт автоматизації та механізації монтажу блоку

де нам-кількість монтажних з'єднань, здійснюваних механізованим або автоматизованим способом, Нм- загальна кількість монтажних з'єднань.

Коефіцієнт автоматизації та механізації підготовки ЕРЕ до монтажу

де Кмпе- кількість ЕРЕ, підготовка яких до монтажу може бути механізована або автоматизована, шт.

Коефіцієнт автоматизації та механізації операцій контролю і настройки електричних параметрів

де Нмкн- кількість операцій контролю і настройки, здійснюваних автоматизованим або механізованим способом. У число таких операцій включаються і ті, які не вимагають використання засобів механізації; Нкн- загальна кількість операції контролю і настройки.

Коефіцієнт прогресивності формоутворення деталей:

де Дпр- кількість деталей, заготовки яких або самі деталі отримані прогресивними методами формоутворення (штампуванням, пресуванням, порошкової металургією, литтям по виплавлюваних моделях, під тиском і в кокіль, пайкою, зварюванням, склеюванням, з профільованого матеріалу), шт.

Всі інші показники технологічності конструкції блоків визначаються аналогічно показниками технологічності для виробів, формули розрахунку яких наведені

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com