На головну

 Планування роботи дільниці енергопідприємства - Підприємництво

Курсова робота з економіки та планування.

Тема «Планування роботи дільниці енергопідприємства.»

ЗМІСТ.

1.Теоретіческая частину. 4

1.1Основние фонди.Показателі їх використання. 4

1.2 Нарахування річної суми амортизації по основних фондах

ділянки 7

1.3 Розрахунок чисельності основних робочих ділянки 8

1.4 Організація праці та заробітної плати 10

1.5 Собівартість продукції 11

1.6 Визначення економічної ефективності заходів

по впровадженню нової техніки і технології. 13

2.Расчетная частину.

2.1 Розрахунок вартості основних фондів та нарахування річної

суми амортизації. 15

2.2Расчет річного балансу робочого часу виконавця. 15

2.3Расчет чисельності основних робочих ділянки 16

2.4 Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників

ділянки 16

2.5 Розрахунок річного фонду заробітної плати спеціалістів

і службовців ділянки 19

2.6Расчет витрат на утримання та експлуатацію обладнання для

складання калькуляції. 20

2.7 Розрахунок цехових витрат. 20

Висновки. 23

Список використаної літератури 24

Введення. Раціональна система організації, планування та управління має важливе значення для підвищення ефективності виробництва. В умовах ринкової економіки центр економічної діяльності переміщається до основної ланки всієї економіки - підприємству. Саме на цьому рівні створюються всі, необхідні суспільству блага і вирішуються питання раціонального використання ресурсів, а так само заходи щодо вдосконалення технології, засобів механізації

та автоматизації виробництва, систем управління і зниження витрат до мінімуму.

Для вирішення цих питань розробляються бізнес-плани, застосовується марці-

тинг, здійснюється ефективне управління підприємством - менеджмент.

Все це вимагає глибоких економічних знань, тому що в умовах ринкових відносин зможе вижити лише той, хто найбільш грамотно визначить вимоги ринку

і організовує виробництво, потрібних ринку товарів.

Найбільш важливим завданням, що стоїть перед управлінням, є забезпечення целена-

правленного розвитку виробництва. Постановка мети на певний період часу

і вироблення програми досягнення цієї мети забезпечується за допомогою планування.

C його допомогою визначається головна мета розвитку виробництва, установлюються про-

порції, темпи розвитку, матеріальні джерела і трудові ресурси. Звідси випливає,

що із сутності управління випливає така його найважливіша функція, як планування.

Поставлені завдання зможе виконати лише той, хто добре засвоїв основи.

1.Теоретіческая частину.

1.1Основние фонди. Показники використання основних фондів ділянки.

До основних фондів відносяться ті засоби поизводства, які беруть участь у неяк-

ких виробничих циклах і переносять свою вартість на собівартість готової про-

дукції поступово.

Основні фонди поділяються на: виробничі і невиробничі.

Проізводстеннимі вважаються ті основні фонди, які, або беруть участь у випуску продукції, або створюють умови для нормального ведення проізводстенного процесу.

До невиробничих основних фондів відносяться житлові будинки, лікарні, будинки кульури і т.д. .

У залежності від призначення і способу застосування існує наступна класси-

фикация основних фондів:

1. Будівлі,

2. Споруди,

3. Машини та обладнання,

4. Транспортні засоби,

5. Інструмент,

6. Виробничий і господарський інвентар,

7. інші основні фонди.

Основні фонди поступово зношуються, тобто втрачають свою споживчу

cтоимость. Розрізняють два види зносу: моральний і фізіческій.Фізіческій знос - це втрата основними фондами своїх якостей і производствен-

вих можливостей під впливом атмосферних впливів, виробничих факторів,

а також природних процесів, що відбуваються в конструктивних і будівельних мате-

ріалах.

Моральний знос - знецінення діючих основних фондів. Він, як прави

ло настає раніше фізичного. Розрізняють дві форми морального зносу:

1. Внаслідок зниження вартості їх воспрізводства в даний час, означає, що аналогічні основні фонди у зв'язку з удосконаленням їх виготовлення стали дешевшими і, отже, створені раніше, стають більш дешевими.

2. Викликана появою нових, більш прогресивних і економічно більш ефек

тивних видів основних фондів.

Моральний знос другого типу може бути частковим або повним. Частковий

моральний знос може бути відшкодована модернізацією обладнання.

У зв'язку з фізичним і моральним зносом основних фондів, планування та уче-

та їх обсягу потрібно використання системи оцінок. Існують три види оцінки основних фондів в рублях:

За первісною вартістю,

За відновної вартості,

За залишковою вартістю.

Первісною, називається вартість основних фондів, розрахована в цінах то-

го періоду, коли основні фонди купувалися або стоілісь:

Пс = Ц + Зт + Зм, гдеПс- первісна вартість, Ц ціна основних фондів,

Зт - витрати на транспортування від виробника до споживача,

Зм- витрати на установку основних фондов.Остаточной називається вартість основних фондів, розрахована шляхом вирахування

з первісної стоіміості грошового вираження зносу основних фондів:

Ос = Пс - Ас * t, де

Ос - залишкова вартість, Пв первісна вартість, Ас- річна сума амортизації, t - кількість років нарахування амортизації.

За рішенням уряду Росії одночасно на всіх підприємствах різних

форм власності систематично проводиться переоцінка основаних фондів, мета кото-

рій - наблизити вартість наявних основних фондів до діючих цінах. Пере

ценка проводиться за формулою:

Вс = Пс * Кпересчета, де

Нд - відновна вартість, Пв первісна вартість,

Кпересчета - коефіцієнт перерахунку.

Коефіцієнт перерахунку затверджує уряд по кожній групі основних фондів

індивідуально, причому, величина коефіцієнта перерахунку залежить від часу придбан-

ня основних фондів, тобто , Ніж раніше пріобретни основні фонди, тим коефіцієнт пе-

ресчета більше.

Існують показники використання основних фондів, тому основні фонди яв-

ляють дуже доргостоящей частиною майна, тому за ефективністю їх використання

вання на підприємстві ведеться конроль. Контроль ведеться за допомогою розрахунку наступних

показників:

Фондовіддача, показує, на скільки рублів випущено продукції з одного рубля вартості основних виробничих фондів: ФО = ВП / ПОФ, де

Фо фондовіддача, ВП-вартість, випущеної продукції,

ПОФ- вартість виробничих основних фондів.

Фондомісткість продукції-показник, зворотний фондовіддачі. Фондомісткість поки-

зивает, на скільки рублів треба мати підприємству виробничих основних фондів,

щоб забезпечити випуск продукції вартістю в один рубль:

ФЕ = ПОФ / ВП, де

ФЕ - фондомісткість.

3. Фондоозброєність праці показує, яка вартість основних фондів прихо-

диться в середньому на одного працівника:

ФТР = ПОФ / R, де

Фтр- фондоозброєність праці, R - чисельність працівників.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів розраховується наступним чином:

ПОФ ср = ПОФ н + ПОФ ст * ЧС _ ПОФ вив (12-Чм), де

12

ПОФ н-вартість основних фондів на початок року,

ПОФ ст - вартість основних фондів, що вводяться в експлуатацію протягом цього року

ПОФ вив - вартість основних фондів, виведених з експлуатації на протязі року.

Ч м - число місяців роботи, відповідних фондів в даному році.

Слід зазначити, що місяцями роботи вважаються ті, в яких нараховується амор-

тизация.

Машини та устаткування найбільшим чином впливають на продуктивність праці,

тому за їх використанням стежать за допомогою окремих показників:

1.Коефіціент інтенсивного навантаження устаткування, він характеризує використання по продуктивності в одиницю часу:

Ки = (Пф / П техн. Норм) * 100%; Пф = Qф / Тф;

ППЛ = Qпл / Тпл, де

Пф -продуктивність фактична в еденицу часу;

Ппл- планова продуктивність в одиницю часу;

П техн норм - продуктивність по технічної нормі, вказаної в паспорті обладнання;

Qф- загальний обсяг продукції, випущений фактично за даний період часу;

Qпл- загальний обсяг продукції, випущеної за планом;

Тф-час роботи обладнання фактично за даний період часу;

Т пл- час роботи обладнання за планом.

2. Коефіцієнт екстенсивного навантаження устаткування, він характеризує використання

устаткування за часом:

Ке = (Тф / Тпл) * 100%; Ке режим = (Тф / Т режим) * 100%.

1.2. Нарахування річної суми амортизації по основних фондах ділянки.

Погашення вартості основних фондів шляхом поступового перенесення її на собі-

вартість готової продукції називається -Амортизація.

Річну суму амортизації можна дізнатися за такою формулою:

Ас = (Пс * На) ??/ 100%, де

Ас- річна сума амортизації; Пс - первісна вартість;

На- норма амортизації в%, вона показує, скільки відсотків від початкової вартості основних фондів має бути перенесено на собівартість за рік.

Для кожної групи основних фондів встановлені свої норми амортизації, величини

на яких залежить від терміну служби даних основних фондів. Норми амортизації соб-

рани в довіднику, який затверджений постановою уряду і яким керів

ництва на підприємствах усіх форм власності.

Амортизаційні відрахування включаються в собівартість продукції і по мірі її

реалізації поступово надходять в амортизаційний фонд, який ділиться на дві час-

ти: одна призначена для повного відновлення (реновації) вибулих у плановому по-

рядку основних фондів; інша утворює особливий цільовий фонд підприємства, споживаний

відповідно до плану на капітальний ремонт і модернізацію діючих основних

фондів.

Реновація - це повне відновлення основних фондів, тобто покупка нових основ-

них фондів.

При нарахуванні амортизації потрібно пам'ятати:

Амортизація нараховується щомісяця.

Амортизація нараховується протягом нормативного терміну служби основних фондов.Еслі основні фонди списані передчасно, тобто не допрацював свій нормативний

термін, в цьому випадку розраховується недоамортизированная частину вартості, яка списується на збитки.

По основних фондах, що вводиться в експлуатацію, нарахування амортизації починається

з 1 числа місяця, наступного за місяцем введення.

По основних фондах, що вибув з експлуатації, нарахування амортизації прекраща-

ється з 1 числа місяця, наступного за місяцем вибуття.

5. Амортизація не нараховується в період проведення реконструкції основних фондів з

повної їх зупинкою, а також при переведенні їх на консервацію.

6. По основних фондів, зданих в оренду, амортизацію нараховують орендар чи орендодавець відповідно до договору оренди.

З ініціативи підприємства і з дозволу фінансових органів підприємство може

використовувати прискорену амортизацію, суть якої полягає в тому, що вартість

основних фондів переноситься на собівартість за менший період часу. Для цього

нарахування амортизації проводиться за збільшеними нормами амортизації, причому нір-

ми дозволяється збільшувати не більше, ніж в 2 рази.

Прискорену амортизацію дозволяється застосовувати тільки до активної частини основних фондів, притому вони повинні бути куплені не раніше 1 січня 1991 року.

1.3 Розрахунок чисельності основних робітників участка.Расчет чисельності робітників є базою для розрахунку і розробки плану з праці

і заробітної плати.

Розрізняють списочную, штатну і явочну чисельність працівників. Під явочній чис

лінню розуміють фактичне число працівників, зайнятих на підприємствах протягом су-

струм. Штатна чисельність більше явочної на число працівників, необхідних у непре-

ної виробництвах для підміни непрацюючих у вихідні та святкові дні.

Обліковий склад більше штатного на число тимчасово відсутніх у зв'язку з оче-

редней і додатковими відпустками, хворобами та іншими причинами. У списковий склад включають усіх постійних, тимчасових і сезонних работніков.Прі цьому виділяють обліковий склад на певну дату і за певний період.

У плані встановлюють середньооблікова кількість працівників промислово-производст-

венного персоналу і напроізводственного персоналу по всьому підприємству і чисельність

ність по окремим категоріям працівників за учаска і цехах. Вихідними материа-

лами для розрахунку чисельності працівників є:

а) Производсвенная програма, прогресивні норми виробітку, часу і обслужива-

ня, а також відомості про досягнутий рівень виконання норм виробітку і часу;

б) планове завдання по зростанню продуктивності праці;

в) графіки змінності.

Залежно від характеру використовуваних норм і нормативів на окремих ділянках

виробництва застосовують слеющіе методи розрахунку чисельності основних робітників і допоміжного

могательних рабчіх:

1.по нормативам чисельності,

2.по нормами виробітку,

3.по нормам часу.

Метод визначення потреби робітників за нормативами чисельності застосовується для робітників, пов'язаних з обслуговуванням машин і устаткування, продуктивність яких

не залежить від робітників. Спочатку встановлюють явочне число робітників у зміну і явочне

кількість робітників у добу за формулами:

Rя в см = Нч * А, де

Rя в см-явочна чисельність у зміну;

А- кількість обслуговуючих агрегатів;

Rя на добу = Нч * А * С, де

Rя на добу - явочна чисельність у добу;

З-кількість змін у добі.

Потім визначають число підмінних робітників згідно з графіком змінності. Для рабо-

чих місць, що обслуговуються безупинно, з тривалістю робочого дня в 6 і 7 годин,

подменная чисельність дорівнює числу працівників, зайнятих в одній зміні.

Штатний число робітників визначають за формулою:

Rшт = Нч * А * (С + 1), де

Rшт - штатний число робітників.

Обліковий склад = визначається за формулою:

Rсп Rя в добу * Rсп.сост. , Де

Rсп.сост- коефіцієнт спискового складу.

Rсп.сост. = Тк / Д, де

ТК- календарний фонд часу;

Д - дійсний фонд часу.

Можна визначити чисельність робітників по нормі часу і нормі виробітку, для робітників, чисельність яких залежить від обсягу виробництва на даній ділянці.

Визначається за формулою:

R = (Q * Ht) / Д * Rвип.норм; R = Q / Нв дн * Д * Rвип норм, де

Q- виробнича програма, т.е. завдання з випуску продукції в натуральному Вира-

жении,

Ht-норма часу на виготовлення одиниці продукції в хвилинах або годинах,

Д-дійсний фонд робочого часу,

Rвип.норм- коефіцієнт виконання норм,

Нвир.дн.-норма виробітку денна.

1.4Організація праці та заробітної плати.Под організацією праці розуміється система заходів, що забезпечують відповідні щую розстановку людей у ??процесі виробництва, що включає поділ, методи і прийоми, нормування, а також організацію робочих місць і необхідні умови праці.

Ефективне використання засобів праці в суспільному виробництві залежить від

складу, кваліфікаційного рівня і творчої активності кадрів. Необхідно також

створити такі умови - економічні та організаційні, які стимулювали б

якісний, продуктивна праця, ініціативу і заповзятливість, і навпаки, пло

хая робота, бездіяльність, безвідповідальність повинні найбезпосереднішим чином

позначатися і на матеріальну винагороду, і на службовому положенні.

Персонал енергопідприємства поділяється на промислово-виробничий і непроми-

шлен (персонал житлово-комунального господарства, підсобного господарства, дитячих садків

і т.д.). Загальна чисельність персоналу становить штати підприємства, а перелік всіх долж-

ностей і робочих місць, із зазначенням по них кількість працівників і місячної заробітної

ної плати (окладів), називається штатним розкладом.

Заробітна плата - це виражена в грошовій формі частина національного доходу,

яка надходить у розпорядження робітників і службовців відповідно до кількості і

якості витраченої праці.

Найважливішим принципом організації заробітної плати є опережівающій зростання

продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати, а також простота і

ясність її побудови.

При організації заробітної плати потрібно продумати наступне:

1.Подобрать форми і системи оплати праці для працівників, таким чином, щоб вони

стимулювали зростання продуктивності праці і творче ставлення до своїх обов'язків.

2.Вибрать критерії для оцінки праці працівників.

3.Разработать положення про оплату праці та преміювання працівників.

4.Оформіть організацію заробітної плати або в колективному договорі, який укладає підприємство з працівниками, або в контрактах.

Існують принципи оплати праці в сучасних умовах: 1.Оплата праці повинна проводитися відповідно до кількістю і якістю зат-

рачением праці, кількість праці виражається або кількістю випущеної продук-

ції, або кількістю відпрацьованого часу, якість праці регулюється з урахуванням освіти, досвіду, професійної майстерності.

2.Розмір заробітної плати повинен бути достатнім для того, щоб працівник міг соде-

іржати себе і свою сім'ю, в іншому випадку працівник змушений буде шукати дополни-

тельную роботу, що перешкодить йому з повною віддачею трудитися на основній роботі.

3.Заработная плата включається в собівартість, тому невиправдане завищення зара-

бітної плати збільшує собівартість, а значить, знижує прибуток, крім того при збільшенні заробітної плати зростають відрахування на соціальні потреби під внебюдже-

тні фонди, які теж включаються в собівартість.

Слід зазначити, що фонд заробітної плати робітників складається з 2-х частин: основ-

ної і дополнітнльной заробітної плати.

Основна заробітна плата виплачується за відпрацьований час з урахуванням количес-

тва, якості та умов праці. У неї включається: оплата за відрядними розцінками і тари-

фним ставками, доплату за роботу в нічний час та святкові дні, оплату за шкідливі

умови праці, доплату за керівництво бригадою і навчання учнів, премії та район-

ву надбавку.

Додаткова заробітна плата виплачується за невідпрацьований час, предус-

бачених трудовим законодавством. У неї включають оплату чергових відпусток,

виконання державних обов'язків, компенсації жінкам по догляду за дітьми

до 1,5 років, оплата пільгових годин підлітків.

1.5 Собівартість продукції.

Собівартість, один, з найважливіших показників діяльності любогопредріятія, що характеризує рівень продуктивності праці, ступінь використання виробничої потужності, економічність витрачання матеріалів, палива, електроенергії, доцільність і ощадливість витрачання грошових коштів.

Собівартість продукції енергетичного підприємства - це виражені в грошовій формі витрати, прямо або побічно пов'язані з виготовленням і реалізацією

продукції.

Собівартість розраховується для того, щоб:

1.Чтоби підприємство знало, в яку суму йому самому обходитися виробництво каждо-

го виду продукції.

2.Для встановлення ціни.

3.Для розрахунку прибутку.

Потрібно відзначити: чим нижче собівартість, тим вище прибуток. Тому кожне пре-

ствах стеми знизити собівартість, тобто. скоротити витрати.

У собівартості продукції досить повно відбиваються раціональні витрати, свя-

занние з використанням природних ресурсів, матеріалів, уречевленої і живої праці. Не включаються до собівартості всякого роду штрафи, пені й інші подібні платежі.

Для планування, аналізу та обліку всі витрати групують за економічними еле-

ментам і калькуляційних статтях витрат. Угрупування витрат дозволяє встановити

структуру собівартості, т.е. частку окремих елементів чи статей витрат у загальній торб-

ме собівартості.

На основі поелементної угруповання витрат можна встановити частку живого і ове-

ществления праці в загальних витратах на виробництво і планувати відтворення

основних і оборотних фондів. При поелементної класифікації витрати враховуються за економічними елементами, що характеризує їх сутність незалежно від місця їх виникнення та призначення.

Існує наступна поелементно класификация витрат:

1.Матеріальние витрати;

2.Затрати на оплату праці;

3.Отчісленія на соціальні потреби;

4.Амортізація;

5.Прочіе витрати.

Кожен елемент включає однорідні за своїм характером витрати цехів, підроз-

поділів, служб і т.д ..

Для конкретного керівництва роботою підприємств та їх цехів необхідно знати і зат-

рати на одиницю продукції, облік яких ведуть по калькуляційній класифікації, пре-

передбачати угруповання за статтями витрат, що відображає їх цільове призначення в

виробництві та місце здійснення.

Калькуляція - це таблиця розрахунку вартості продукції одного виду за статтями зат-

рат.

У калькуляцію включаються такі статті витрат:

1.Топліво на технологічні цілі;

2.Вода на технологічні цілі;

3.Основні заробітна плата виробничих робітників;

4.Дополнітельная заробітна плата виробничих робітників;

5.Отчісленія на соціальне страхування;

6.Расходи на утримання та експлуатацію обладнання (в т.ч. амортизація виробничого обладнання).

7.Расходи з підготовки та освоєння виробництва;

8.Цеховие витрати;

9.Общезаводскіе витрати;

10.Покупная енергія.

За способом включення до собівартості продукції розрізняють витрати прямі, які можуть бути віднесені безпосередньо на собівартість того чи іншого виду

продукції, і непрямі, які є загальними для декількох видів продукції.

Для енергетики найбільш характерним є розподіл витрат на условнопеременние

і условнопостоянние.К условнопеременним відносяться такі витрати, які в основному

залежать від обсягу виробленої продукції (паливо тощо); условнопостоянние витрати о т

обсягу випуску продукції майже не залежать (амортизаційні відрахування, заробітна пла

та і ін.).

Розрізняють собівартість планову, яка відображає передбачений планом уро

вень майбутніх витрат; фактичну (звітну), яка визначається за даними бухгал-

терського обліку і відображає минулі витрати; нормативну (проектну), яка складається при проектуванні на основі прийнятих прогресивних норм (вона може підраховувати більш укрупненно, ніж планова собівартість).

1.6 Визначення економічної ефективності заходів по впровадженню нової

техніки та технологіі.Інтенсіфікація виробництва -це економічний процес, заснований на примене-

нии все більш ефективних засобів виробництва і досконалих форм організації праці,

технологічних процесів і др..Прі цьому передбачається більш раціональне викорис

тання основних виробничих фондів, збільшення фондовіддачі на основі оптималь-

льно завантаження потужностей, зростання виробництва без збільшення або зі зменшенням

чисельності працюючих в результаті підвищення продуктивності праці, рациональ-

ного використання трудових ресурсів, підвищення якості продукції, поліпшення її споживчих властивостей при зниженні витрат на одиницю кінцевого продукту, сокраще-

ня втрат і повного використання відходів та ін ..

У світлі нових завдань розробляється комплексна методика вимірювання еффектівнос-

ти господарських заходів, покликану створити єдину методологічну та методи-

ческую основу для оцінки капітальних вкладень, нової техніки, організаційних, еко-

номических та інших господарських рішень.

Розрахунок економічної ефективності виконують різними способами в зависи-

мости від того ефекту, який може бути отриманий від впровадження заходу.

Здійснення заходів зазвичай пов'язане з певними витратами .Ці зат-

рати можуть бути поточними й одноразовими. Поточні витрати, викликані впровадженням заходу, систематично поновлюються. Вони включаються в себестімость енергії.

Одноразові витрати виробляються одноразово і можуть бути капітальними (змінювалась

ющими вартість основних фондів) і некапітальних (що не змінюють вартість ос-

новних фондів).

Грошова економія від реалізації заходів може бути умовно-річний, еко-

номіей до кінця року і переходить економією.

Умовно-річна економія виходить виходячи з того, що захід застосовується

протягом 12 місяців незалежно від часу впровадження.

Економією до кінця року називається сума економії, яка може бути отримана

з моменту впровадження заходів до кінця планового року.

Перехідна економія обчислюється по заходах, упроваджувати не спочатку плано-

вого року. Визначають її як різниця між середньорічною собівартістю і собівар-

мостью після проведення меропіятій, помножену на кількість продукції, ізготовляе-

мій в подальшому розрахунковому періоді.

2.Расчетная часть.Расчет вартості основних фондів та нарахування річної суми амортизації. Таблиця № 1

 Види основних

 фондів

 Первісна вартість

 одиниці,

 руб.

 Кількість

 Одиниць

 шт.

 Первісна

 Вартість

 Загальна, руб.

 Норма амор-

 тизации%

 Річна

 Сума амор-

 тизации,

 Руб.

 1 2 3 4 5 6

 Глав. Корпус

 Аварійний

 Водозабір

 3.Багерная насосна

 4.Компрессорная

 5.Газогенераторная

 будка

 6.Ацетілено-

 генераторная

 7.Насосная станція

 8.Зданіе компресор.

 9.Стенд нат.іспитан.

 2308294

 23566

 726000

 373800

 401650

 116476

 10002

 184658

 300000

1

1

1

5

2

2

2

1

1

 2308294

 23566

 726000

 1869000

 803300

 232952

 20004

 184658

 300000

 32,72

 23,60

 6,05

 5,29

 3,34

 16,5

 8,97

 18,4

 16,1

 755273,796

 5561,576

 43923

 98870,1

 26830,22

 38437,08

 1794,358

 33977,072

 48300

 Разом: ----------- 16 6467774 -------------- +1052967,202

Пояснення до розрахунку:

1. Щоб знайти первісну вартість загальну потрібно первісну вартість

одиниці помножити на кількість одиниць, тобто Пс.общ. = Пс.ед. * Кількість од ..

2. Щоб знайти річну суму амортизації потрібно первісну вартість загальну

помножити на норму амортизації і розділити на 100%, тобто Ас = (Пс. Заг. * На) ??/ 100%.

2.2 Розрахунок річного балансу робочого часу виконавця.

Пояснення до розрахунку:

1. Щоб знайти номінальний фонд часу потрібно з календарного фонду часу

відняти вихідні та святкові дні.

2. Щоб знайти дійсний фонд робочого часу необхідно з номінального

фонду часу відняти підсумкову суму невиходів.

Таблиця №2

 Показники Дні

 Календарний фонд часу

 Вихідні та святкові дні

 Номінальний фонд часу

 Планово-поважні невиходи

 Чергову відпустку

 Хвороба

 Учнівський відпустку

 Відпустка по вагітності та пологах

 Виконання держ. обов'язків

 Разом невиходів:

 5. Дійсний фонд робочого часу

 365

 105

 260

 28

5

 0,5

 1,0

 0,5

 35

 225

2.3 Розрахунок чисельності основних робітників участка.Табліца №3

 Професії Нч розряд А

 Rя в зміну С

 Rя на добу

 R шт Ксп.сост.

 Rсп

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1.Котель-

 щик 1,3 5 3 4 4 16 20 1,7 27

 2.Маші-

 ність 3,7 6 3 11 4 44 55 1,7 75

 3.Оператор 4,6 5 3 14 4 56 70 1,7 95

 4.Наладчік 6,0 4 3 18 4 72 90 1,7 122

Пояснення до розрахунку:

Розглянемо на прикладі котельщика

1.Чтоби знайти явочну чисельність у зміну, необхідно необхідно нормативну чисельність помножити на кількість обслуговуваних агрегатів (Rя в см = Нч * А), т.е.

Rя в см = 1,3 * 3 = 4

2.Чтоби знайти явочну чисельність на добу, потрібно нормативну чисельність помножити на кількість обслуговуваних агрегатів і помножити на коліство змін у добі (R я на добу = Нч * А * С), тобто Rя на добу = 1,3 * 3 * 4 = 16

3.Чтоби знайти штатну чисельність, потрібно до кількості змін у добі додати

1 і цю суму помножити на нормативну чисельність і кількість обслуговуючих

агрегатів (R шт = Нч * А * (С + 1)), тобто R шт = 1,3 * 3 * (4 + 1) = 20

4.Чтоби розрахувати коефіцієнт спискового складу, необхідно календарний фонд вре-

мени розділити на дійсний фонд часу, який вже обчислений у річному ба-

лансі робочого часу виконавця (Ксп.сост. = Тк / Д), т.е.Ксп.сост. = 365/215 = 1,7

5.Для обчислення облікової чисельності потрібно явочну чисельність на добу помножити

на коефіцієнт облікового складу (Rсп = Rя на добу * Ксп.сост.), т.е.Rсп = 16 * 1,7 = 27

Для інших робочих розрахунок ведеться аналогічно.

2.4 Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників ділянки

Пояснення до розрахунку:

професії, розряди, Облікова чисельність беремо беремо за результатами розрахунку чисельності основних робітників,

2. дійсний фонд робочого часу на одного працівника на рік беремо з річного балансу робочого часу виконавця,

3.заработок за тарифом визначаємо шляхом множення денної тарифної ставки на Облікова чисельність і на дійсний фонд робочого часу,

4.доплата за нічні становить 12% від заробітку за тарифом,

5.доплата за святкові становить 2,2% від заробітку за тарифом,

6.премія у% на підприємстві міститься в документі, який називається "положення

про оплату праці та преміювання ".

7.премія в рублях визначається за допомогою відповідного% від заробітку за тарифом.

8.ітоговая сума основної заробітної плати включає в себе: заробіток по тарифу

доплату за нічні, доплату за святкові і премію,

9.дополнітельная заробітна плата становить 13% від підсумкової суми основної зара-

бітної плати,

10.доплата по районному коефіцієнт становить 15% від суми основної та додаткової заробітної плати.

11.годовой фонд заробітної плати включає в себе основну та додаткову зара-

бітну плату і доплату за районному коефіцієнт,

12.среднемесячная заробітна плата на одного робітника розраховується так:

річний фонд зарплати

спискова чисельність * 12месяцев

РІШЕННЯ:

Казаняр

1.Заработок за тарифом:

22 * 27 * 215 = 127710 руб.

2.доплата за нічні:

127710 - 100%

x - 12%

x = (127710 * 12) / 100 = 15325,2 руб.

3.доплата за святкові:

127710 -100%

x - 2.2%

x = (127710 * 2.2) /100=2809.62 руб.

4.премія в рублях:

127710 - 100%

x - 40%

x = (127710 * 40) / 100 = 51084 руб.

5.ітоговая сума основної заробітної плати:

127710 + 15325.2 + 2809.62 + 51084 = 196928.82 руб.

6.дополнітельная заробітна плата:

196928.82 -100%

x -13%

x = (196928.82 * 13) /100=25600.75 руб.

7.ітоговая сума основної та додаткової заробітної плати

196928,82 + 25600,75 = 222529,57 руб.

8.доплата по районному коефіцієнт:

222529,57 -100%

x - 15%

x = (222529.57 * 15) /100=33379.44 руб.

9.годовой фонд зарплати:

222529.57 + 33379.44 = 255909.01 руб.

10. середньомісячна з / плата на одного працівника:

254718.726 / (27 * 12) = 786.168 руб.

Для інших робочих заробітна плата нараховується аналогічно.

2.5 Розрахунок річного фонду заробітної плати спеціалістів і службовців ділянки.

Таблиця № 5

 посаду оклад

 Кількість

 Штатна.

 одиниць

 Оклад

 На все

 шт.ед. Премія

 Оклад +

 премія

 Район.

 коеф.

 Річний

 Фонд

 Оплати

 % Крб.

 Начальник

 ділянки

 Старший майстер

 Майстер

 Механік

 Електрик

 Економіст

 Нормується

 960

 760

 660

 560

 460

 370

 360

1

1

2

1

1

1

1

 960

 760

 1320

 560

 460

 370

 360

 87

 66

 60

 56

 56

 46

 42

 835

 501

 792

 313

 257

 170

 151

 1795

 1261

 2112

 873

 717

 540

 511

 269

 189

 316

 130

 107

 81

 76

 24768

 17400

 29136

 12036

 9888

 7452

 7044

 Разом ----- серпня 4790 -------- 3019 7809 1168 107 724

Пояснення до розрахунку:

1.Чтоби знайти місячний оклад на всі штатні одиниці, необхідно місячний долж-

ностной оклад помножити на кількість штатних одиниць.

2.Чтоби знайти премію в рублях, потрібно місячний оклад на всі штатні одиниці розум-

ножіть на% премії і розділити на 100%.

3.Чтоби дізнатися місячний посадовий оклад на всі штатні одиниці з премією, нуж

але місячний оклад на всі штатні одиниці скласти спреміей в рублях.

4.Чтоби знайти доплату по районному коефіцієнт, потрібно місячний посадовий оклад на всі штатні одиниці з премією помножити на ставку районного коефіцієнта і розділити на 100%.

5. Щоб знайти річний фонд заробітної плати, необхідно скласти місячний посадовий оклад на всі штатні штатні одиниці з премією та доплату за районному коефіцієнт і помножити цю суму на 12 місяців.

Рішення:

Начальник ділянки.

Місячний оклад на всі штатні одиниці = 960 * 1 = 960 руб.

Премія в рублях = (960 * 87%) / 100% = 835 руб.

Місячний посадовий оклад на всі штатні одиниці з премією = 960 + 835 = 1795 руб.

Доплата за районному коефіцієнт = (1795 * 15%) / 100% = 269 руб.

Річний фонд з / плати = (1795 + 269) * 12 = 24768 руб.

2.6 Розрахунок витрат на утримання та експлуатацію обладнання для складання

калькуляції.

Таблиця № 6

 Статті витрат Сума, руб.

 1 лютому

 1.Амортізація устаткування і транспортних засобів, инстру-

 мента і госп.інвентар.

 2.Експлуатація про

 борудованія і транспортних засобів, инстру-

 мента і госп.інвентар.

 3.Текущій ремонт обладнання і транспортних засобів, інструменту та госп. інвентарю.

 120503

 16815

 44840

 Разом: 182158

Пояснення до розрахунку:

1.Амортізація устаткування і транспортних засобів, інструменту та госп.інвентар бе-

рется з таблиці № 1 нарахування амортизації.

2.Затрати на експлуатацію приймаємо в розмірі 1,5% від загальної первісної вартості даних груп основних фондів.

3.Текущій ремонт приймаємо в розмірі 4% від загальної первісної вартості даних

груп основних фондів, первісна вартість визначається з таблиці нарахування амортизації.

2.7 Розрахунок цехових витрат.

Таблиця № 7.

 Статті витрат Сума, руб.

 1.Содержаніе апарату управління цеху та іншого персоналу.

 2.Амортізація.

 3.Содержаніе будівель і споруд.

 4.Текущій Ремент будівель і споруд.

 5.Охрана праці і техніка безпеки в цеху.

 149197,74

 +1005916,114

 49580,08

 61975,1

 296890,251

 Разом: +1563559,285

Пояснення до розрахунку:

1.Содержаніе апарату управління включає в себе підсумкову суму річного фонду заробітної плати спеціалістів і службовців ділянки плюс 38,5% від цієї суми як відрахування на соціальні потреби.

2.Амортізація береться з таблиці нарахування амортизації по всіх групах основних

фондів.

3.Расходи на утримання будинків і споруд та інших основних фондів приймаємо

у розмірі 0,8% від їх парвоначальной вартості загальної.

4.Расходи на поточний ремонт будівель, споруд та інших основних фондів приймаємо

у розмірі 1% від їх первісної вартості загальної.

5.Первоначальная вартість будівель, споруд та інших основних фондів визначається з таблиці розрахунку амортизації, витрати на охорону праці прінрмаем в розмірі 10% від

річного фонду заробітної плати всіх основних робочих ділянки.

Вихідні дані для складання калькуляції собівартості продукції:

1.Топліво.

 Найменування

 Од.

 Витрата на 100кВт / год

 Ціна за тис.м3

 Газ

 Тис.м3

 2,72

 2000

2.Вспомогательние матеріали.

 Найменування

 Од.

 Витрата на 100кВт / год

 Ціна за тн

 1.Мазут

 тн

 0,52

 230

3.Вода на технологічні цілі.

 Найменування

 Од.

 Витрата на 100кВт / год

 Ціна за літр

 Вода технічна

 М3

 40,4

9

4.Годовая основна заробітна плата робітників 2627346,35 руб.

5.Годовая додаткова заробітна плата робітників 341554,6 руб.

6.Годовие витрати на содерженіе та експлуатацію обладнання 182158 руб.

7.Годовая сума цехових витрат 1563559 руб.

8.Годовой випуск готової продукції 50000 квт / ч

9.Расходи на социальние потреби 38,5%

Розрахунок калькуляції собівартості продукції ділянки.

Таблиця № 8.

 Статті витрат Од. Ціна, руб. На 100кВт / год На 50000квт / год

 Кількість сума Кількість Сума

 1 2 3 4 5 6 7

 1.Сирье і осн. мат-ли:

 1.1Газ

 2Вспом.мат-ли:

 2.1Мазут

 Тис.м3

 тн

 2000

 230

 2,72

 0,52

 5440

 119,6

 1360

 260

 2720000

 59800

 Разом по статті:

 5559,6

 2779800

 3.Вода на технол.целі М3 9 40,4 363,6 20200 181800

 Разом по статті:

 363,6

 181800

 4.Основн.з / пл проізв.раб.

 5.Дополн.з / пл проіз.раб.

 6.Отчісленія на соц.нуж.

 7.Расчет на сод.і експл.

 обладнання.

 8.Цеховие витрати

 Руб.

 Руб.

 Руб.

 Руб.

 Руб.

 52,55

 6,83

 22,86

 3,64

 31,27

 26275

 3415

 11430

 1820

 15635

 Разом цехова себестоим. Руб.

 6040,35

 3020175

Пояснення до розрахунку:

1.Чтоби скласти калькуляцію потрібно мати перелік усіх видів сировини, доп.мат-лов та ін., Необхідних для виробництва даного виду продукції відповідно до технологи-

ей.Еті дані записуються в колонку 1 за відповідними статтями витрат.

2.В колонці 2 записуються одиниці виміру відповідних видів сировини, мат-лов і

т.д ..

3.В колонці 3 записуються ціни по кожному виду сировини, мат-лов та ін. За ту одиницю виміру, яка вказана у 2 колонці.

4.У 4 колонці записується то кількість соответсвующего виду сировини і т.д. , Яке витрачається для отримання 100кВт / год електроенергії відповідно до технології.

5.В колонці 5 записується сума витрат на оплату тієї кількості соответсвующего виду сировини і т.д. яке записано в колонке4 (К5 = К3 * К4)

6.В колонці 6 записується записується то кількість сировини і т.д небхідно для отримання загального запланованої кількості готової продукції за рік (К6 = К4 * 500)

7.У колонці 7 записується сума витрат на оплату сировини і т.д., кількість яких запи-

сано в колонці 6 (К7 = К3 * К6)

8.По комплексним статтям витрат, а також за статтями "основна заробітна плата", "до-

полнительной заробітна плата "," відрахування на соціальні потреби "розрахунок проводиться

іншим способом:

а) спочатку по кожній з цих статей окремо визначається загальна сума витрат на весь запланований обсяг випуску продукції, зазвичай цю загальну суму розраховують

за допомогою складання спеціальної кошторису.

б) сума, розрахована за допомогою кошторису, записується в колонку 7.

в) щоб визначити частку зазначених вище витрат, що припадають на 1 одиницю готової продукції, потрібно суми з колонки 7 розділити на загальний обсяг випуску прод

укціі.

Висновки.

 Найменування показників Од. Сума

 1 2 3

 1.Годовой обсяг випуску продукції

 2.Первоначальние вартість всіх основних фондів

 3.Годовая сума амортизації

 4.Чісленность основних робочих

 5.Чісленность фахівців і службовців

 6.Среднемесячная зар / плата на одного робітника

 7.Цеховая собівартість 100кВт / год

 Квт / год

 Руб.

 Руб.

 Чол.

 Чол.

 Руб.

 Руб.

 50000

 7318510

 +1126419,114

 319

8

 3180,93

 6040,35

Для того, щоб знизити собівартість і збільшити прибуток необхідно використовувати дешеві матеріальні ресурси не на шкоду якості, оптимальна чисельність робітників, соответсвие заробітної плати результатами праці, правильне нарахування амортизації, скорочення експлуатаційних витрат, застосування ресурсо-зберігаючих безвідходних технологій, скорочення експлуатаційних витрат, витрат на відрядження .

Список використаної літератури:

1.Алексеев Ю.П. , Кузьмін В.Г. , Мелехин В.Г. , Савашінская В.І. , "Організація плану-

вання і управління в енергетиці. -М. "Вища школа" 1982р.

2.Гроцештейн І.М., Малікова Р.Д. "Економіка, організація і планування виробництва

у кольоровій металургії "- М. Металургія, 1985р.

3.Прузнер С.Л. "Економіка, організація і планування енергетичного виробництва",

М.Енергоатоміздат, 1984

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com