трусики женские украина

На головну

Пристрій ділення 16-ти розрядних чисел з плаваючою комою - Радіоелектроніка

ЗМІСТ

1. Технічне завдання ...................... 2

2. Введення ................................. 3

3. Аналіз технічного завдання .............. 4

Додаток 1 ................................ 7

Додаток 2 ................................ 8

Додаток 3 ................................ 9

Додаток 4 ............................... 10

Список літератури .......................... 11

1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Розробити пристрій ділення 16-ти розрядних чисел з плаваючою

коми, де:

Основні технічні характеристики:

1.1. Формат вхідних даних - двійкові числа з плаваючою комою,

представлені в прямому коді

1.2. Довжина одного слова 16 біт, де:

- Порядок - 7 біт

- Знакова частина - 1 біт

- Мантиса - 7 біт

- Знакова частина - 1 біт

1.3. Діапазон представлення чисел:

від - 2_а0_А + 2_а-15_А до 2_а0_А - 2_а-15

1.4. Точність представлення чисел: 2_а-15

1.5. Виявлення одиночних помилок в операції ділення.

2. ВСТУП

В сучасних ЕОМ один з основних елементів є блок АЛУ (арифметико-логічний пристрій), яке здійснює арифметичні і логічні операції над вступниками в ЕОМ машинними словамі.Важнейшей операцією, виконуваної в АЛП, є операція ділення, яка може проводитися над двійковими числами з фіксованою комою , двійковими числами з плаваючою комою, десятковими цілими числами і т.д.

У цій роботі поділ проводиться над двійковими числами з плаваючою комою, причому для поліпшення надійності і швидкодії даної схеми використовуються мікросхеми, застосовувані для створення сучасних ЕОМ (у тому числі і для ЕОМ, створюваних в НВО "Персей").

3. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

3.1. Технічне завдання представляє собою завдання створення пристрою ділення для 16-ти розрядних чисел з плаваючою комою з виявленням помилок.

У ЕОМ числа з плаваючою комою в загальному випадку представляються у вигляді:

X = S_рp_Аg; g

де: g - мантиса числа X; S_аp_А - характеристика числа X; p - порядок; S - підстава характеристики.

Зазвичай число S збігається з основою мантиси g. Мантиса g правильна дріб. Порядок p, який можнт бути позитивним або отріцательнимчіслом, визначає положення коми в числі X.

Для двійкових чисел число з плаваючою комою має вигляд:

X = 2_рp_Аg; g

Структурно двійкове число з плаваючою комою в ЕОМ представленона рис. 1. в Додатку 1.

3.2. РОЗПОДІЛ ЯК арифметичних дій У ЕОМ

3.2.1. У ЕОМ для виконання арифметичних і логічних перетворень служить арифметичне-логічні пристрої (АЛП). Перетворення над операндами (словами) являють собою додавання, віднімання, віднімання модулів, множення і ділення. Це арифметичні операції. Групу логічних операцій складають операціідіз'юнкціі і ко?юнкціі. Спеціальні арифметичні операції включають нормалізацію, арифметичний зрушення, логічний зрушення.

За способом представлення чисел розрізняють наступні тіпв АЛУ:

- Для чисел з фіксованою комою; - Для чисел з плаваючою комою; - Для десяткових чисел.

3.2.2. Ділення чисел з плаваючою комою виконується відповідно до формули:

X S_аpx_Аgx gx --- = ------ = S_аp_АX_а-py_А --- Y S_аpy_Аgy gy.

При діленні чисел з плаваючою комою мантиса приватного равначастному від ділення мантиси діленого на мантиссу подільника, а порядокчастного - різниці порядків діленого і дільника. Приватне нормалізується і йому присвоюється знак "плюс", якщо ділене і дільник маютьоднакову знаки; і знак "мінус", якщо ділене і дільник мають різні знаки.

3.2.3. Таким чином знаходження приватного зводиться до виполненіютрех операцій:

- Визначення знака приватного; - Визначення порядку приватного; - Визначення мантиси приватного.

Структурно всі ці операції представлені на рис.2 в Додатку 1.

Відповідно до технічного завдання, необхідно проводити контроль над кінцевим результатом, тобто виявити одиночну помилку. Дляданного завдання виявлення одиночної помилки виробляється методомсравненія. Структурна схема розробленого пристрою показана на рис. 2-ав Додатку 2.

3.2.4. БЛОК ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАКУ ПРИВАТНОГО

Відповідно до Рис.1 в Додатку 1 знаки порядку і мантіссичастного будуть залежати від однойменного або різнойменними знаковпорядков і мантисс діленого і дільника. Однак знаки порядку і мантиси приватного визначаються по-різному. А саме: - Для визначення знака мантиси приватного розглянуто двотактний лічильник (рис.3 в Додатку 1.). При надходженні інформації вва таетсч, що комбінація однойменних значень (00 або 11) дає ко нечно інформацію - "0" (тобто "+" або "відсутність знака"). У про протилежному випадку інформація - "1" (тобто "-" або "наявність знака"). Організовуються 2 такту роботи. - Визначення знака порядку проводиться за допомогою додавання за модулем 2. Цей елемент схеми входить в блок визначення порядку приватного (див. Рис.4 в Додатку 3.). Наявність знака дає інфор-мацію по прямому виходу (це є "1"), в іншому випадку Инвер сний вихід дає інформацію "0".

3.2.5. БЛОК ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИВАТНОГО (рис.4 в Додатку 3).

Визначення порядку зводиться до "відніманню" порядків діленого іделітеля. Порядки операндів і їх знаки надходять в регістри Рг.1, Рг.2, Зн.Рг.1 і Зн.Рг.2 відповідно. Потім в суматорі відбувається "віднімання", тобто додавання порядку діленого і дільника. Причому порядок подільника представлений в додатковому коді. Після цього вся інформація надходить в регістр результату Рг.Р.

3.5.6. ВИЯВЛЕННЯ ОДИНОЧНІЙ ПОМИЛКИ

Для цієї мети використовується поразрядное порівняння основний і дублюючої інформації по модулю 2. Розбіжність інформації видає "0" або помилку. (Див. Рис.2-а в Додатку 2).

Додаток 1.

---------------------¬

¦Магістраль операндов¦

L----------T----------

----------------T---------+----T---------------¬

---+---¬ ------+-----¬ ----+---¬ -------+-----¬

¦Знак Р¦ ¦Порядок (Р) ¦ ¦Знак m ¦ ¦Мантісса (m) ¦

L------- L------------ L-------- L-------------

Рис. 1. Представлення двійкового числа

з плаваючою комою.

-------------------T-----------------T------------------¬

¦Блок визначення ¦ Блок ¦ Блок ¦

¦ знака числа ¦ визначення ¦ визначення ¦

+--------T---------+ порядку частного¦ мантиси частного¦

¦Знак ¦ Знак ¦ ¦ ¦

¦порядка ¦ мантісси¦ ¦ ¦

L--------+---------+-----------------+-------------------

Рис. 2. Знаходження приватного.

¦

¦

¦

¦

------------¬ -------+------¬

------+ 1 ¦ ¦ & ¦

¦ +------+ ¦

------+ ¦ ¦ ¦

L------------ L------T-------

¦

¦

--------------¬

¦ ¦

¦ Лічильник ¦

¦ ¦

L--------------

Рис. 3. Блок визначення знака мантиси

приватного за допомогою двохтактовими

лічильника.

Додаток 2.

Магістраль

------------------------------

¦

¦

--------------+-------------¬

¦ ¦

¦ ¦

---------+--------¬ --------+--------¬

¦ ¦ ¦ ¦

¦ УД ¦ ¦ УДg ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ (Пристрій де-¦ ¦ (Пристрій де-¦

¦ленія) ¦ ¦ленія дублює-¦

¦ ¦ ¦ющее) ¦

¦ ¦ ¦ ¦

L--------T--------- L--------T--------

¦ ¦

¦ 16 ¦ 16

¦ ¦

+--+----------------------------+----+

¦

¦

+-------------------------------+----+

-------------------------------------¬

¦ ¦

¦ mod 2 ¦

¦ ¦

L-----------------T-------------------

¦

¦

¦ 16

¦

+-----------------+------------------+

¦

¦

------------------+------------------¬

¦ 1 ¦

¦ ¦

¦ ¦

¦ ¦

L-----------------T-------------------

¦

¦

¦ Сигнал помилки "1"

Рис. 2-а. Структурна схема пристрою ділення

з виявленням поодиноких помилок.

Додаток 3.

Магістраль операндів

------------T-----T-----

¦ ¦

-----+-----+---------------¬

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

-----------------+----+-------¬ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

-----+---¬ ¦ -----+---¬ ¦

¦Зн.Рг.1 ¦ ¦ ¦Зн.Рг.2 ¦ ¦

L--T------ ¦ L---T----- ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ -----+---¬ ¦ -----+---¬

¦ ¦ Рг.1 ¦ ¦ ¦ Рг.2 ¦

¦ L----T---- ¦ L-T----o--

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ------------+------------ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

---+------+---¬ ¦ -----------+---+----+----+

¦ mod 2 ¦ ¦ ¦ +--------+----+-¬

¦ ¦ ¦ ¦ --------------¬ ¦

L--T------o---- ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ L-------T------ ¦

¦ L-----------+--------- ¦ ¦

¦ ¦ ------------------- ¦

¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+---------+--------------------------

¦ ¦

-----+--- ---+-----

СМ

------T-------

¦

¦

-----------+-----------¬

¦ Рг. Р. ¦

¦ ¦

L----------T------------

¦

¦

o

Рис. 4. Визначення порядку приватного та його

знака (mod 2).

Додаток 4.

¦ Магістраль

--------------¬ ------------+-------------------¬

¦ ¦ ¦ ----+------------¬

¦ +--------+--+------+ ¦ Рг. д-ль ¦

¦ --+--------+---------+ L---o-------------

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ----------------- ¦

¦ ¦ Рг. р. Р. ¦

¦ ¦ --------------T-- ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ -----+------------ ------------+-----

¦ ¦ + "1"

¦ ¦ СМ -----

¦ ¦

¦ ¦ ------T----------T----------------

¦ ¦ -------- ¦

¦ ¦ ¦ -------+-------¬

¦ ¦ ¦ ¦ Рг. Р. ¦

¦ ¦ ¦ Р L------T--------

L--+------------+------------------

¦ ¦

¦ -------+------¬

¦ ¦ Тг. ¦

¦ ¦ ¦

¦ L--T------o---- -----------------

¦ ¦ ¦ Рг.

¦ ¦ ¦ -----------------

¦ L------+----------------+

¦ ¦

L----------------

Рис. 5. Блок визначення мантиси приватного.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Коган Б.М. "Електронні обчислювальні машини і системи",

М. 1979р.

2. Граф Ш., Гессель М., "Схеми пошуку несправностей",

М. 1989р.

МОСКОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ радіотехніки, електроніки і АВТОМАТИКИ

ВЕЧІРНІЙ ФАКУЛЬТЕТ

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Курсова робота

по курсу

Прикладна теорія цифрових автоматів

Студент гр. ВРЦ-12-91

Крючков Дмитро

МОСКВА 19

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка