трусики женские украина

На головну

Проблеми погіршення інноваційного клімату. - Економічна теорія

Одна з найважливіших проблем, характерних для сьогоднішньої ріс -

сийской економіки, - це проблема погіршення інноваційного клімату.

У середині 80-х років в нашій країні середній термін служби оборудо -

вання становив 28 років, а з тих пір він міг хіба що збільшитися .

40% основних виробничих фондів в будівництві фізично

зношене. У машинобудуванні більше половини ОПФ потребує немед -

ленной модернізації, а більш четверті- негайної заміни.

Чи варто говорити про те, що дозвіл цих проблем неможливо в

силу катастрофічної нестачі інвестиційних ресурсів.

Ситуація є ще більш важкою, якщо врахувати, що нова

техніка коштує дорожче і дорожчає значно швидше, ніж нізкок -

валіфіцірованная робоча сила. В результаті технологічна мо -

дернізація виробництва стає в принципі невигідною, пос -

Кольку підприємства, які не здійснюють інновації, мають більш низ -

кі витрати і, отже, кращі індивідуальні умови вос -

виробництва.

Таким чином, в нашій економіці не високі технології вис -

вобождаемой робочу силу, а, навпаки, дешева робоча сила витес -

няет передову техніку, робочі заміщають живою працею прийшли в

непридатність машини, оскільки придбання нових для підприємства

невигідно.

Не слід думати, що становище, що склалося в нашій еконо -

кість робочих місць, є унікальним: навпаки, при всій його парадоксальнос -

ти воно досить типово і характерно для періодів економічно -

го кризи. Зокрема, криза в світовому господарстві початку 70-х

років призвів до аналогічних наслідків: підприємства, які вус -

співали модернізувати виробництво, зазнали краху через різке

зльоту цін на електрику, і нова техніка дісталася впослед -

відно їх конкурентам за низькими цінами.

Чим нижче фондоозброєність підприємства, тим менш наукоем -

кім є виробничий процес, чим нижче його технічний

рівень, тим менше - за інших рівних умов - індиві -

дуальні витрати виробництва. Такий стан речей оборач -

ється істотним зниженням продуктивності праці в масшта -

бе всієї країни. Ця загроза ще більш істотна і тягне за со -

бій ще більші негативні наслідки, ніж простий спад физичес -

ких обсягів виробництва. Тому глибину економічного спаду в

нашій країні слід вимірювати навіть не за масштабами спаду вироб -

ництва (і вже, звичайно, не рівнем бюджетного дефіциту), а паде-

ням продуктивності праці, за яке нам, бути може, перед -

варто розплачуватися протягом довгих десятиліть.

Зрозуміло, тенденція заміщення машин живою працею призводить

до зниження темпів безробіття, але чи варто цьому радіти? Адже

приховане безробіття неминуче перейде у відкриту, тільки-но поч -

нется фаза пожвавлення економічної кон'юнктури. До того ж сегод -

няшная технологічна відсталість завтра обернеться серйозними від -

галузевими та відтворювальними диспропорціями, що само по се -

бе значно утруднить вихід з кризи, так що проблему ріс -

та безробіття доведеться вирішувати якраз тоді, коли економіка бу -

дет найменш готова до цього.

При дослідженні економічної кризи однією з головних за -

дач стає відділення процесів і явищ, що випливають із само -

го факту входження в фазу економічної кризи і тому в з -

вестной ступеня неминучих, від процесів, що носять преимуществен -

але суб'єктивний характер і пов'язаних з помилковими діями від -

слушних осіб та їх неправильною оцінкою економічної ситуації. Без ре -

шення цієї проблеми неможливо ставити питання про ефективність

державного регулювання економіки нашої країни і, таким чи -

тельно, про тих змінах, які необхідно внести в дану сфе -

ру.

При цьому коригування курсу економічних реформ предпола -

гает не відмова від них, а посилення їх соціальної спрямованості,

яке компенсувало б найбільш важкі наслідки, пов'язаний -

ниє зі значним зниженням рівня соціального захисту населення.

Завдання полягає в тому, щоб знайти розумний компроміс між

стабілізацією економіки та вирішенням питань соціального захисту, то

є поєднати досягнення двох цілей, які здаються важко

сумісними.

Ключ до вирішення даної проблеми в тому, що цілі стабілізації

економіки та соціального захисту населення суперечать один одному

тільки на перший погляд і тільки в період економічної кризи,

логіка якого, як ми бачили, часто протилежна логіці еко -

номического підйому . Тому єдиний вихід із

становища- по можливості швидше зупинити спад виробництва і

наблизити наступ депресії, під час якої закладаються

передумови поліпшення інвестиційного клімату і створюються умо -

вия для подальшого підйому економіки.

Перш за все держава повинна зробити рішучі ме -

ри з метою припинення економічного спаду. Невтручання го -

сударства в цей процес обертається серйозними економічними

наслідками. Якщо в конкурентній ринковій економіці падіння

платоспроможного попиту викликає зниження цін, то монополії від -

вечают на зниження попиту не зниженням цін, а скороченням обсягів по -

мов виробництва. Ніяке зниження попиту в монополістичної

економіці не дозволяє досягти так званої "ціни рівноваги",

тому дану проблему треба вирішувати на основі розумної цінової

політики держави, що включає ефективний державний кон -

троль за монопольним ціноутворенням.

Водночас негайна демонополізація нашої економіки,

яку наполегливо пропонують радикал-реформатори, теж не веде

до її стабілізації, оскільки спад виробництва ще триває,

а в періоди спаду і депресії багатопрофільні концерни більш жиз-

нездатні, ніж вузькоспеціалізовані малі та середні підприєм -

тия. Тому руйнування вже сформованих монополістичних об'єд -

нений, насамперед у виробничій сфері, може лише кутку -

бити економічна криза в країні.

Навпаки, російський уряд повинен стимулювати ство -

дание потужних виробничих корпорацій, які зосередили

б у своїх руках весь виробничий цикл аж до випуску ко -

нечного продукту, причому корпорацій транснаціональних, дея -

ність яких була б безпосередньо спрямована на віднов -

новление господарських зв'язків з ближнім зарубіжжям.

Наукомісткі виробництва (приладобудування, біотехнологія,

тонка хімія і т.д.), які в період кризи не мають практи -

тично ніяких ринкових стимулів до існування, потребують го -

сударственной підтримці. Оскільки ринковий попит на продукцію

даних галузей в період кризи неминуче падає (і тим швидше,

чим глибше загальний спад виробництва), його повинна забезпечити систе -

ма державного замовлення.

Для якнайшвидшого виходу з кризи необхідне посилення прямо -

го втручання держави в економіку. Тільки воно здатне

створити структурні передумови для виходу з кризи, підтримай -

вая галузі, які потребують довгострокових капітальних вкладень. Тре -

бует якнайшвидшого вирішення питання про пріоритетні напрямки науч -

но-технічного прогресу, які в першу чергу повинні

користуватися економічним заступництвом держави.

Суперечливість і непродуманість дій ряду органів го -

сударственной влади ускладнюють вихід з економічної кризи.

Сьогодні необхідно втілити курс реформ в ясну програму після -

довательности і взаємно погоджених заходів, які б намічали не «*******> тільки загальні напрямки руху нашої економіки, але і конкурують -

ниє етапи цього шляху. Хочеться вірити в те, що творчий по -

-тенціал нашої економіки буде використаний на благо людей, і ви -

хід з кризи виявиться не таким довгим і болісним, як це

може бути за відсутності єдиної комплексної програми дій.

__ @ _________ _______________A____*.FRM_________________________________________*.MAC______________________________________________________________(__ Б ____ @ __ _

(999 999)

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка