На головну

 Методичні рекомендації по внутрішньому обліку - Біржова справа

Методичні рекомендації

по внутрішньому обліку

операцій з цінними паперами

в брокерських і дилерських компаніях

Зміст

1. Основні принципи внутрішнього обліку 4

1.1. Документування операцій 5

1.2. Регістри внутрішнього обліку 5

2. Бек-офіс в структурі компанії 7

2.1. Фронт-офіс і бек-офіс 7

2.2. Бек-офіс і Бухгалтерія 7

2.3. Функціональна структура бек-офісу 8

3. Первинний облік угод 9

3.1. Доручення на угоду 9

3.1.1. Принципи складання та обігу доручення на угоду 9

3.2. Тікет (розпорядча записка) 11

3.2.1. Призначення тікета 11

3.2.2. Форма тікета і процедура заповнення 11

3.2.3. Система нумерації тікетів 13

3.3. Підтвердження угоди 13

3.4. Журнал угод 16

3.4.1. Призначення і ведення журналу угод 16

3.4.2. Дані журналу угод 16

4. Централізовані бази даних 17

4.1. Принципи і завдання 17

4.2. Картотека імен і адрес 17

4.3. Картотека цінних паперів 17

4.4. Архіви 18

4.4.1. Архів операцій 18

4.4.2. Архів угод 18

4.4.3. Архів руху грошових коштів 18

4.4.4. Архів руху цінних паперів 19

5. Внутрішній план рахунків 20

5.1. Схема плану рахунків бек-офісу 20

5.2. Коментарі до Плану рахунків системи обліку грошових коштів 22

6. Система обліку руху грошових коштів 30

6.1. Принципи системи обліку руху грошових коштів 30

6.2. Принципи ведення Журналу щоденного обліку грошових коштів 31

6.3. Структура Журналу щоденного обліку грошових коштів 31

6.4. Приклад організації Журналу обліку грошових коштів 32

6.5. Структура Книги обліку грошових коштів 34

6.6. Приклад організації Книги обліку грошових коштів 34

6.7. Баланс по коштах 34

7. Журнал обліку дилерських операцій 36

7.1. Призначення журналу обліку дилерських операцій 36

7.2. Принципи ведення журналу обліку дилерських операцій 36

7.3. Структура журналу обліку дилерських операцій 37

7.3.1. Загальна інформація про угоди 37

7.3.2. Інформація про портфелі 37

7.3.3. Ринкова переоцінка портфеля 38

7.4. Приклад організації Журналу обліку дилерських операцій 39

7.4.1. Взаємозв'язок між Журналом обліку дилерських операцій і Журналом обліку грошових коштів 41

7.4.2. Звітність керівництву 41

8. Система обліку цінних паперів 43

8.1. Принципи Системи обліку цінних паперів 43

8.2. Рахунки Системи обліку руху цінних паперів 43

8.3. Принципи ведення Журналу щоденного обліку цінних паперів 44

8.4. Відображення операцій з цінними паперами 44

8.5. Структура Журналу щоденного обліку цінних паперів 44

8.6. Приклад організації Журналу щоденного обліку цінних паперів 45

8.7. Структура Книги обліку цінних паперів 45

8.8. Приклад організації Книги обліку цінних паперів 46

8.9. Періодична звірка наявності цінних паперів 46

9. Внутрішні звіти бек офісу 48

9.1. Звіт про незавершені операції 48

9.1.1. Опис полів журналу 48

9.1.2. Приклад організації журналу незавершених угод 49

9.2. Звіт про стан рахунків клієнтів 50

9.3. Журнал реєстрації угод 51

10. Звітність перед клієнтами 52

10.1. Загальні принципи 52

10.2. Звіт про стан рахунку клієнта 52

10.2.1. Загальна інформація 52

10.2.2. Таблиця операцій 53

10.2.3. Структура портфеля цінних паперів клієнта 53

10.2.4. Сальдо рахунку грошових коштів 54

10.2.5. Зведена таблиця операцій за рахунком клієнта 54

10.2.6. Загальна вартість портфеля клієнта 54

10.3. Файли клієнтів 54

11. Приклад використання облікових регістрів бек-офісу 56

1.Основні принципи внутрішнього обліку

Специфіка діяльності брокерських та дилерських компаній визначає особливі вимоги, пропоновані керівництвом таких компаній до отримання внутрішньої фінансової інформації - інформації про наявність грошових коштів і цінних паперів у портфелі компанії і клієнтів в будь-який момент часу.

Для отримання подібної інформації недостатньо даних бухгалтерії, діяльність якої орієнтована, в основному, на підготовку фінансової та податкової звітності регулюючим органам.

У зв'язку з цим виникає необхідність у здійсненні внутрішнього обліку операцій з цінними паперами, спрямованого, в першу чергу, на надання фінансової інформації керівництву для прийняття інвестиційних рішень і планування операцій.

Головними завданнями внутрішнього обліку є:

формування повної, достовірної та оперативної інформації про операції з цінними паперами

підготовка документів для здійснення угод з цінними паперами

складання регулярної внутрішньої звітності керівництву

підготовка регулярної звітності клієнтам.

Брокерські і дилерські компанії здійснюють внутрішній облік операцій з цінними паперами окремо і на додаток до бухгалтерського обліку їх фінансово-господарської діяльності для цілей більш точного відображення специфічних операцій, що проводяться цими компаніями на ринку цінних паперів.

Основними принципами внутрішнього обліку операцій з цінними паперами є:

відображення всіх операцій з цінними паперами у відомостях внутрішнього обліку на день здійснення операції, тобто не пізніше кінця робочого дня, коли операція була здійснена. У випадку, якщо компанія отримує інформацію про факт здійснення операції з цінними паперами пізніше кінця робочого дня, коли операція була здійснена, то зазначена операція відображається у відомостях внутрішнього обліку не пізніше кінця робочого дня, коли інформація про здійснення операції була отримана;

поділ у внутрішньому обліку власних коштів і цінних паперів та грошових коштів і цінних паперів своїх клієнтів. Система внутрішнього обліку передбачає відкриття та ведення окремих рахунків з цінних паперів та рахунків аналітичного обліку по коштах для кожного клієнта і контрагента компанії. Кожному рахунку клієнта або контрагента привласнюється унікальний номер відповідно до внутрішніх принципами нумерації рахунків у системі обліку;

надання регулярної звітності клієнтам компанії за результатами операцій з цінними паперами, які були здійснені для даного клієнта. Звітність клієнтам відображає всі операції, вироблені для клієнта з використанням його коштів і цінних паперів, а також залишок грошових коштів і цінних паперів на рахунку клієнта згідно з даними внутрішнього учета.1.1.Документірованіе операцій

Підставою для записів у регістрах внутрішнього обліку є наступні первинні документи, що фіксують факт здійснення операції з цінними паперами (укладання угоди, руху цінних паперів, руху грошових коштів):

документи внутрішнього обліку, що фіксують факт отримання наказу клієнта на здійснення угоди з цінними паперами - доручення клієнтів, і факт здійснення угоди з цінними паперами - розпорядчі записки (тікети) і підтвердження угод.

договори, контракти, угоди на здійснення операції з цінними паперами;

платіжні документи (ордери, доручення, вимоги та інші документи, що є підставою для визнання платежів згідно з чинним законодавством);

документи, що засвідчують перереєстрацію права власності на цінні папери (виписки з реєстру акціонерів, виписки депозитарію з рахунку депо), передавальні розпорядження та інші документи, що є необхідними для перереєстрації права власності на цінні папери згідно з чинним законодавством, а також акти прийому-передачі сертифікатів цінних паперів ;

Документування первинного обліку угод забезпечується шляхом заповнення документа, що засвідчує факт отримання наказу клієнта на здійснення угоди з цінними паперами, та документа, що засвідчує факт здійснення угоди з цінними паперами.

Міститься у прийнятих до обліку первинних документах інформація, необхідна для відображення у внутрішньому обліку, накопичується і систематизується в облікових регістрах бек-офіса.1.2.Регістри внутрішнього обліку

Облік операцій з цінними паперами в бек-офісі ведеться з використанням наступних журналів і відомостей внутрішнього обліку:

Журнал угод

Журнал обліку дилерських операцій

Журнал щоденного обліку грошових коштів

Книга (відомість) обліку грошових коштів

Журнал щоденного обліку цінних паперів

Книга (відомість) обліку цінних паперів

Журнал незавершених операцій

Журнал обліку клієнтських операцій

Компанія вибирає спосіб ведення журналів внутрішнього обліку в залежності від обсягу операцій і можливостей програмного забезпечення:

на паперовому носії у вигляді журналу або карток обліку;

у формі електронні таблиці;

у вигляді комп'ютерних баз даних, що є частиною автоматизованої системи обробки інформації бек-офісу та ін.

2.Бек-офіс в структурі компанії

У структурі брокерської і дилерської компанії можна виділити наступні підрозділи, пов'язані з процесом виконання і обліку операції:

Торговий відділ ("Фронт-офіс"), співробітники якого укладають угоди з цінними паперами;

Бек-офіс, який забезпечує виконання угод, що здійснює внутрішній облік і контроль операцій з цінними паперами;

Бухгалтерія, здійснює облік операцій і складова фінансову звітність відповідно до правил російського бухгалтерського учета.2.1.Фронт-офіс і бек-офіс

Фронт-офіс включає в себе торгові підрозділи компанії - торговий відділ (дилинг), відділ портфельного менеджменту, відділи роботи з індивідуальними та інституційними клієнтами.

Головною функцією фронт-офісу є укладення угод з цінними паперами від імені компанії та за дорученням її клієнтів. При цьому на фронт-офіс покладається мінімум облікових та розрахункових функцій. Облік і виконання угод здійснює бек-офіс.

Відділення фронт-офісу від розрахункових, облікових і звітних функцій позволет відділу зосередитися на торгових функції та роботу з клієнтами та є необхідною умовою ефективної діяльності компанії на ринку.

Більше того, поділ обов'язків між фронт-офісом та бек-офісом є одним з основних методів внутрішнього контроля.2.2.Бек-офіс і Бухгалтерія

В даний час в багатьох брокерських та дилерських компаніях розрахунки за угодами, їх облік та складання звітності здійснюються бухгалтерією. Однак, в силу особливого характеру діяльності брокерів і дилерів облік операцій з цінними паперами в рамках бухгалтерії не повною мірою відповідає завданням оперативного управління та прийняття інвестиційних рішень з ряду причин:

Бухгалтерія веде облік операцій з цінними паперами в рамках Плану рахунків російського бухгалтерського обліку, при розробці якого не враховувалася специфіка операцій на фондовому ринку. План рахунків та Інструкція по його застосуванню не припускають введення додаткових рахунків, які дозволяли б відображати специфічні операції брокерів і дилерів - короткі продажі або позикові операції з цінними паперами.

Недостатня гнучкість правил російського бухгалтерського обліку не дозволяє брокерським і дилерським компаніям адаптувати бухгалтерський облік до потреб управлінського обліку.

Діяльність бухгалтерії спрямована на складання звітності податковим органам. Податкова фінансова звітність недостатня для забезпечення керівництва компанії своєчасної та повної інформацією.

Для цілей ефективності управління і забезпечення контролю за виконанням угоди операції з цінними паперами доцільно відображати в обліку в момент, коли вони полягають. Бухгалтерія брокерських та дилерських компаній, як правило, веде облік операції з цінними паперами на день оплати (приходования коштів). Нарахування зобов'язань у момент укладання угоди може використовуватися, але зустрічається рідко з міркувань політики податкового планування компаній.

З урахуванням цих факторів багато компаній, так чи інакше, доповнюють бухгалетрскій облік різними процедурами внутрішнього обліку.

Поділ функцій між бек-офісом і бухгалтерією будується на наступних принципах:

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com