На головну

 Система відображення інформації - Радіоелектроніка

Завдання

Розробити алфавітно-цифровий пристрій відображення інформації телевізійного типу.

Вихідні дані:

Інформаційна ємність: С = 3200 знаків

Відстань до екрану: L = 700 мм

Напрацювання на відмову: Т = 14000 годин

Алфавіт: Сімо7

ЗМІСТ.

Введення

1.Расчет інформаційної моделі.

1.1. Визначення геометричних розмірів ВП.

1.2. Вибір ЕПТ.

2. Обгрунтування і розробка структурної схеми пристрою.

2.1 Структурна схема проектованого СОІ.

2.2 Побудова знакогенератора.

2.3 Розрахунок БЗУ.

2.4 Розробка пристрою синхронізації.

2.4.1. Розрахунок тривалості прямого ходу

розгортки.

2.4.2. Розробка КГИ і КСИ.

2.5. Розрахунок верхньої межі смуги пропускання видеоусилителя.

2.6. Розрахунок частоти і вибір тактового генератора

3.Расчет надійності.

Висновок.

Список літератури.

ВСТУП

В останні роки у зв'язку з автоматизацією процесів виробництва та управління, розвитком електронно-обчислювальної техніки і розробкою систем автоматизації дослідних та технологічних робіт широкого поширення набули різноманітні пристрої відображення інформації. Якщо інформація створюється або передається електронними засобами, то вона відтворюється за допомогою засобів відображення інформації, які є електронним перекладачем, що дозволяє приймати закодовану електронними сигналами інформацію.

У завданнях практики часто необхідно проводити відображення алфавітно-цифрової інформації, особливо в області АСУ. Реалізація текстів в основному здійснюється на екрані ЕПТ.

У цій роботі розробляється пристрій відображення п'яти символів. Для зображення цих символів використовується СОІ телевізійного типу, що володіє в порівнянні з СОІ інших типів рядом переваг. До них відносяться: універсальність, що дозволяє відображати всі види інформаційних моделей, можливість суміщення інформаційних моделей, формованих методом екранного синтезу, можливість використання стандартних телевізійних установок в якості відеомоніторів.

1.Расчет ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

1.1 Визначення геометричних розмірів інформаційного поля і знаків.

Частина простору, в межах якого відбувається формування відображуваної інформації, називається інформаційним полем (ІП).

Відношення ширини інформаційного поля B до його висоти H називається форматом ВП.

У буквено-цифрових (БЦ) моделях в якості елемента ІМ використовуються букви, цифри, умовні знаки (символи), а властивості відображуваного об'єкта або процесу представляються у вигляді літерного тексту, цифровий комбінації, формул, таблиць. При побудові БЦ ІМ всі ІП розбивається на окремі знакомісця - частини ІП, необхідні і достатні для зображення одного знака. Для відображення БЦ інформації рекомендується витримувати такі співвідношення між шириною знакоместа bz, його висотою hz, проміжком між знаками в рядку bpі проміжком між текстовими рядками hp:

bz = (2/3 - 4/5) hz (1.1)

bp = (0.3 - 0.6) bz (1.2)

Роздільна здатність або гострота зору характеризуються мінімальним кутом, при якому можливе окреме розрізнення двох сусідніх точок. Цей кут називається порогом гостроти зору ??vd. Для нормального зору поріг гостроти дорівнює 1 кутових хвилин. Рекомендоване значення в розрахунках буде дорівнює 4 кутові хвилини. Кут зору, необхідний для надійної ідентифікації елементів ІМ ??vем, залежить від їх складності, оцінюваної кількістю kемінімально помітних дискретних елементів, на яке їх можна розкласти

??vем = kе??vd (1.3)

Для синтезу букв і цифр використовуємо матрицю 5х7, тобто 7 дискретних елементів по висоті (kе = 7), т.ч. маємо

??vем = 7х4 = 28` = 0.45?

Залежність між кутовими і лінійними розмірами ілюструється на рис.1, з якого випливає:

hз = 2 * L * tg (?vем / 2) (1.4)

де ?vем- кут зору, під яким видно зображення висотою h на відстані L.Поле ясного зору людини обмежена кутовими розмірами 16-20 по горизонталі і 12-15 по вертикалі. Сприйняття БЦ інформації при фіксованому положенні оператора передбачає деякі рухи ока по рядку тексту, що дозволяє збільшити кутовий розмір ІП по горизонталі до 50.Формат ІП БЦ СОІ часто беруть рівним 5: 3.

Рис. 1. Залежність між кутовими і лінійними розмірами

За формулою (1.4) знаходимо висоту знака:

hз = 2 * 700 * tg (28` / 2) = 5.7 (мм)

Ширину знака визначаємо виходячи з розмірності матриці і, враховуючи рекомендації (1.1), вибираючи коефіцієнт, що дорівнює 5/7 = 0.71, отримуємо:

bз = 5/7 * 5.7 = 4.1 (мм)

Знаходимо відстань між знаками і між текстовими рядками:

bп = 3/5 * bз = 2,45 (мм) (1.5)

hп = 3/7 * hз = 1.76 (мм) (1.6)

1.2 Вибір ЕПТ.

У СОІ телевізійного типу використовують три типи розгортки: прогресивну, чересстрочную і функціональную.Функціональная розгортка застосовується вкрай рідко, тому вимагає великих витрат апаратури на свою реалізацію.

Частота кадрової розгортки для ЕПТ з малим часом післясвітіння повинна бути більше критичної частоти мельканія.Обично частоту fк вибирають рівною частоті мережі змінного струму (50 Гц), виключаючи цим ефект переміщення по екрану створюваної їм перешкоди. Частоту і період малої розгорнення вибирають з умови:

fz = Z * fk = 625 * 50 = 31250 (Гц) (1.7)

де Z-число телевізійних рядків в кадрі, що визначає роздільну здатність СОІ по вертікалі.В телебаченні стандартом прийнято Z = 625.

Період малої розгорнення Tzвключает в себе час прямого ходу променя по рядку Tznі час зворотного ходу Tzo.Отношеніе

Tzo / Tz = ?z (1.8)

називається коефіцієнтом зворотного ходу рядкової розгортки. Відповідно визначається

Tzn = Tz (1-?z) (1.9)

Для стандарту телебачення ?z = 0.18.

Період кадрової розгортки

Tk = Tkn + Tko (1.10)

де Tkn, Tko-час прямого і зворотного ходів кадрової розгортки.

Ставлення

Tko / Tk = ?k (1.11)

називається коефіцієнтом зворотного ходу кадрової розгортки.

Число телевізійних рядків, які формуються за час прямого ходу променя:

Zn = (1-?k) * Z (1.12)

Для стандарту телебачення ?k = 0.08.

Для формування знаків растр розбивається на окремі ділянки (знакоместа), в межах яких умовно розташовуються матриці знаків.

Враховуючи задану по ТЗ інформаційну ємність індикатора, приймемо число текстових рядків Nтсна екрані рівним 44, а число знаків у текстовому рядку Nзтс = C / Nтс = 73

Розміри інформаційного поля визначаємо наступним чином:

вертикальні

V = Nзтс * (bз + bn) = 73 * (4,1 + 2,45) = 478,15 (мм) (1.13)

Горизонтальні (виходячи із прийнятого стандартного співвідношення 3х4)

H = Nтс * (hз + hn) = 44 * (5,7 + 1,76) = 328,24 (мм) (1.14)

Зазвичай на краях телевізійного растру спостерігаються найбільші нелінійні спотворення, а крім того, нестабільність амплітуди сигналів розгортки може вивести краю растра за межі екрану. У зв'язку з цим крайові зони растра не включають в інформаційне поле і розміри растра визначають як:

Vp = V / ?г = 478,15 / 0.9 = 531,27 (мм)

(1.16)

Hр = H / ?в = 328,24 / 0.9 = 364,71 (мм)

де Нр, Vрі Н, V - висота і ширина растру та ВП;

?в, ?г- коефіцієнти використання телевізійного растра по вертикалі і по горизонталі, що мають зазвичай значення (0.7 - 0.9).

Приймаємо ?в = ?г = 0.9.

За довідником вибираємо ЕПТ типу 59ЛК2Б. Наводимо загальні дані, тобто коротку характеристику обраної ЕЛТ і схематичне креслення:

Кінескоп. Балон скляні. Довжина 378 мм, ширина 443 мм, висота 605 мм. Розмір зображення на екрані 585х405 мм

Фокусування і відхилення променя електростатична. Колір світіння екрана - білий, послесвечение середнє. Роздільна здатність у центі - не менше 600, у кутах не менше 550 ліній.

Визначимо реальні коефіцієнти використання ЕПТ по вертикалі і по горизонталі:

Н / Нелт = 328,24 / 405 = 0.81 (1.17)

V / Vелт = 478,15 / 585 = 0.82 (1.18)

Значення по ширині і висоті входять в рекомендований діапазон значень (0.7-0.9). Значить обрана ЕПТ задовольняє ТЗ.

2.Обоснованіе І Розробка структурних схем ПРИСТРОЇ.

2.1 Структурна схема проектованого СОІ.

У проектована пристрій інформація надходить з джерела інформації, як которог може служити мікропроцесорна система або пристрій введення з клавіатури через інтерфейс.

Пристрій інтерфейсу (УІ) здійснює механічне, електричне та алгоритмічне узгодження між собою вихідних ланцюгів ІІ і вхідних ланцюгів СОІ, служить для забезпечення обміну даними між зовнішнім пристроєм і СОІ в паралельному і послідовному режимах передачі даних.

Для тимчасового зберігання інформації і організації режиму регенерації в схему необхідно включити БЗУ.В ньому буде зберігатися код знака та його місцезнаходження на екрані. Таким чином, БЗУ зберігає один кадр інформації. Согласно ТЗ структура кадру не змінюється, проте необхідно передбачити можливість її зміни.

Для перетворення коду знаків, що зберігається в БЗУ, в послідовний код, що формує в процесі телевізійної розгортки послідовність відеоімпульсів для підсвітки ЕО, що входять до контури відображуваних знаків, в схему також необхідно включити знакогенератор. Порядок проходження знаків визначається БЗУ, яке через мультиплексор підключає до відео підсилювача виходи знакогенератора.

Знакогенератор реалізований на двох лічильниках Джонсона і комбінаційних логічних схемах. Причому, для реалізації логічних рівнянь може використовуватися ПЛМ або ПЗУ. Адресація номера знакомісця в текстовому рядку здійснюється за допомогою лічильника знакомест СЧзн, вміст якого змінюється на одиницю після формування bзі bпна телевізійної рядку.

Лічильник знакомест управляється імпульсами з виходу лічильника-дільника. Ємність лічильника СЧзндолжна бути дорівнює числу знаків у текстовому рядку, а лічильника-дільника-bз + bп. Після формування всіх елементів знаків, розташованих на одній ТБ рядку, здійснюється формування елементів наступної ТБ рядка.

Пристрій формування малих сигналів призначено для формування сигналів, синхронізуючих розгортку по рядках і тактирования лічильника текстових рядків СЧТС, керуючого старшими розрядами БЗУ.

Після формування всіх текстових рядків процес повторюється з частотою fk, формованої пристроєм формування кадрових сигналів, що видає також сигнали для синхронізації розгортки по кадрам. Телевізійний растр формується за допомогою блоку розгортки, що здійснює розгортку по рядках і по кадрам.

Рис. 3. Структурна схема розроблювального пристрою

2.2 Побудова знакогенератора.

Так як по ТЗ маємо алфавіт з 5 символів, то доцільно застосувати метод "укрупнених елементів", який полягає в побудові монограм знаків, розбитті їх на укрупнені елементи і складанні логічних функцій.

Для відображення заданих символів використовується матриця 8х14 з розмірами знака 5х7.Следовательно, необхідно застосувати два лічильника Джонсона.

Монограми знаків і тимчасові діаграми роботи лічильників наведені на рис. 3-7. Для реалізації системи логічних рівнянь може бути використана ПЛМ або ПЗУ. При цьому істотно скоротяться габарити знакогенератора і число провідників між елементами І та АБО (Рис.8) .Ріс. 3-7. Монограми знаків і тимчасові діаграми роботи лічильників

 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

 11

 12

 13

 14

 X0

 X1

 X2

 X3

 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

 11

 12

 13

 14

 X0

 X1

 X2

 X3

 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

 11

 12

 13

 14

 X0

 X1

 X2

 X3

 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

 11

 12

 13

 14

 X0

 X1

 X2

 X3

 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

 11

 12

 13

 14

 X0

 X1

 X2

 X3

Рис 8. Схема реалізації знакогенератора на логічних елементах І, АБО, НЕ

2.3 Розрахунок БЗУ.

Розрахунок БЗУ полягає в тому, щоб визначити необхідне число елементів пам'яті і їх розрядність, а потім підібрати ІМС.

Розрядність комірок пам'яті n визначається числом розрядів, необхідних для кодування знака та його прізнаков.Т.к. по ТЗ у нас чорно-біле зображення з двома градаціями яскравості, то

n = na = log2Na (2.1)

де na- розрядність коду алфавіту;

Na = 5 - число знаків алфавіту.

Отже, n = 3.

Найбільш просто послідовність вибірки кодів знаків з БЗУ здійснюється при роздільній адресації за номером знакоместа в текстовому рядку (r молодших адресних розрядів) та номером текстового рядка ((kr) рядкових адресних розрядів, де k - мінімальна кількість адресних розрядів, необхідних для вибору необхідної кількості знаків в кадрі).

r = log2Nзтс = log273 = 6 (2.2)

(K-r) = log2Nтс = log244 = 5,46 (2.3)

k = 12 (2.4)

При цьому необхідне число елементів пам'яті БЗУ слід визначати як:

Nзу> 2r * Nтс (2.5)

(2.6)

Вибираємо найближче більше значення:

NА = 12

Т.а, ємність БЗУ повинна бути

СБЗУ = 3 * 4096 = 12284 біт або 4096 3-х розрядних слів.

В якості БЗУ вибираємо БІС 537РУ6А, що має інформаційну ємність 4Кх1, сумісну по ходах і виходам з ТТЛ-схемами, що має вихід з одним станом.

Дана ІМС має час зчитування інформації 220 нс, споживану потужність 0,1 Вт

Для забезпечення необхідної ємності і числа адресних входів необхідна одна така мікросхема. Запис даних в ОЗУ проводиться логічним нулем на вході W / R, а зчитування-логічною одиницею.

Функціональна схема модуля БЗУ зображена на рис.10.

Рис.10 Функціональна схема модуля БЗУ

Вибір лічильників знакомест і текстових рядків.

З розрахунку БЗУ випливає, що лічильник знакомест повинен мати 6 виходів і рахувати до 44, а лічильник текстових рядків-6 виходів і рахувати до 73.

Для реалізації необхідних лічильників використовуємо ІМС КМ555ІЕ19. ІМС є два однакових 4-х розрядних двійкових лічильника в одному корпусі. Спосіб реалізації лічильників знакомест і текстових рядків показаний відповідно на рис. 11 і 12

Рис. 11 Лічильник знакомест.

Ріс.12.Счетчік текстових рядків.

Скидання лічильників знакомест і текстових рядків в нульовий стан може здійснюватися СГИ і КГИ, які формуються пристроєм синхронізації.

Вибір мультиплексора.

Для того, щоб перетворити пятіразрядний паралельний код, що надходить з знакогенератора, в послідовний, зручно використовувати мультіплексор.Данние з БЗУ подаються на адресні входи мультиплексора, в якості якого можна вибрати ІМС 155КП5.Етот мультиплексор дозволяє комутувати дані від восьми входів на загальну вихідну лінію. Струм споживання цієї ІМС 43 мА.

Схема цоколевки мультиплексора представлена ??на рис.13.

Рис. 13. Мультиплексор.

2.4 Розробка пристрою синхронізації.

Пристрій синхронізації (УС) телевізійного СОІ призначене для синхронізації роботи генераторів кадрової і малої розгорток. Всі сінхроімпульси формуються від загального тактового генератора ТГ за допомогою набору дільників частоти і схем формування сигналів необхідної тривалості. При синтезі пристрою синхронізації всі тимчасові параметри зручно задавати в безрозмірною формі - числом часових інтервалів, необхідних для розгортки:

а) одного знакомісця при розрахунку рядкових імпульсів;

б) однієї ТБ рядки при розрахунку кадрових імпульсів.

2.4.1 Розрахунок тривалості прямого ходу розгортки в безрозмірною формі:

Nпр = Tпр / Тзм = Nзтс / ?г (2.6)

Nпр = 73 / 0.9 = 82

Період рядкової розгортки

Nz = Tz / tзм = Nпр / (1 ?z) (2.7)

Де ?z-відношення прямого ходу рядкової розгортки до часу зворотного ходу рядкової розгортки

Nz = 82 / (1-0.18) = 100.

Тривалість зворотного ходу променя

Nобр = Nz-Nпр (2.8)

Nобр = 100-82 = 18.

Тривалість імпульсу СГИ визначається за формулою:

Nсгі = (Nобр + Nпр) (1 - ?г) (2.9)

Nсгі = 100 * 0,1 = 10

На охоронні зони з обох боків відводиться

Nв = Nпр (1-?г) (2.10)

Nв = 82 (1-0.9) = 8,2

З величини Nвна охоронну зону екрану зліва виділяємо 4 знакоместа, праворуч-4.

Тривалість імпульсу ССІ знаходиться за формулою:

Nссі = 0,07 * Nz (2.11)

Nссі = 0,07 * 100 = 7

Розподіл безрозмірних тимчасових інтервалів по ТБ рядку показано на рис.9. Початок відліку взято від першого знакоместа .Відповідно до діаграмою (рис.9, а) побудовані тимчасові діаграми для СГІ, перекриває зворотний хід променя і охоронні зони (рис.14, б) і ССІ, фронт якого збігається з початком зворотного ходу (рис .14, в).

0 4 74 78

95

а)

9.5

75 4

б)

6.65

79 83

в)

рис.14

Дільник на 8 виконаний на четирехразрядном довічним лічильнику. Формування необхідної тривалості і тимчасового положення СГИ і ССІ здійснюється за допомогою логічних схем і двох асинхронних RS-тригерів DD2.Прі досягненні лічильником 79-й комбінації спрацьовує по входу S один з тригерів, видаючи на виході Q фронт імпульсу СГІ, а при досягненні 4- ї комбінації скидається в 0.Прі 95-й комбінації скидається в 0 і сам лічильник.

Аналогічно при встановленні на виході лічильника коду числа 79 по входу S спрацьовує другий тригер, що формує на виході позитивний перепад імпульсу ССІ, який у свою чергу скидається 83-й комбінацією на виході счетчіка.Такім чином формуються рядковий гасить і синхронизирующий імпульси.

Для формування ССІ і СГІ можна було б використовувати і ПЗУ, однак це було б пов'язано з великими вартістю і енерговитратами.

2.4.2 Розробка схеми формування кадрових гасять і синхронізуючих імпульсів.

Методика розробки така ж, як і в п.2.4.1.

Період кадрової розгортки в безрозмірною формі N = 625.Длітельность прямого ходу променя розгортки:

Nпр = (1 ?k) N (2.12)

Де ?k = 0.08-відношення тривалості ходу зворотного променя розгортки до прямого променю.

Nпр = 575

Nобр = N-Nпр (2.13)

Nобр = 50

Nкгі = Nобр + Nпр (1-Вв) (2.14)

Nкгі = 108

Nксі = 0,07 * N (2.15)

Nксі = 0,07 * 625 = 44

Визначимо кількість телевізійних рядків, що припадають на охоронні зони

Nв = Nпр (1-Вв) (2.16)

Nв = 58

З величини Nвна охоронну зону зверху і знизу виділяємо по 29 телевізійних рядків.

Розподіл безрозмірних інтервалів часу по ТБ кадру показано на рис. 15а, тимчасові діаграми для КГІ і КСІ на рис.15, в відповідно.

575

0 29546575

625 (0)

а)

127

547 29

б)

44

576 29

в)

рис.15.

Принцип роботи даної схеми такий же, як і у схеми формування ССІ і СГІ. При встановленні на виходах лічильника комбінації на виході тригера з'являється КГИ, який гаситься при 29-й комбінації на виході лічильника. Аналогічно спрацьовує і КСІ.

Інтегруюча RC-ланцюжок служить для того, щоб лічильники і тригери залишалися в нульовому стані до тих пір, поки в ланцюгах не закінчаться перехідні процеси, що з'являються після включення живлення, т. Е. Для початкової установки.

Її принцип дії наступний:

У перший момент після включення живлення напруга на конденсаторі C1Uk = 0.Затем конденсатор починає заряджатися через резистор R1до напруги Uпит. Коли Ukдостігает величини мінімального рівня логічної одиниці, лічильники і тригери зможуть працювати. До цього часу перехідні процеси повинні закінчитися.

Нехай час перехідного процесу tп = 0.5 мс.

Час зарядки конденсатора до Uпор не повинно перевищувати tп, тобто

tc = R1C1ln (Uпит-Uко) / (Uпит-Uпор)> tп (2.17)

де Uко- напруга конденсатора в початковий

момент;

Uпит = 5В - напруга, до якого конденсатор прагне

зарядитися;

Uпор = 2.4В

R1C1ln (5 / 2.6)> 0.5 * 10-3 (2.18)

Нехай R1 = 1кОм тоді

звідси:

2.5 Розрахунок верхньої межі смуги пропускання видеоусилителя.

Верхня межа смуги пропускання fвдля видеоусилителя визначається з виразу:

fв> fzNес / [2 (1- ?z) ?г] (2.19)

де fz = 31250 Гц-частота рядкової розгортки

Nес = 384

?z = 0.18

?г = 0.9

2.6 Розрахунок частоти і вибір тактового генератора

Частоту тактового генератора виберемо з умови:

Fтг = Nесfz / [(1- ?z) ?г] (2.20)

Fтг = 384 * 31250 / 0.82 * 0.9 = 16.26 МГц

Приймаємо Fтг = 16 МГц

Приймемо нестабільність тактового генератора рівною

?fтг = 10-6 (2.21)

Для отримання тактової частоти з такою нестабільністю застосовуємо генератор з кварцовим резонатором в ланцюзі позитивного зворотного зв'язку (рис.16).

Рис.16

Для здійснення процесу генерації необхідно виконання балансу амплітуд і фаз.

K * ?> = 1 (2.22)

?k * ?? = 2?n (2.23)

де n = 0,1,2 ...

K-коефіцієнт посилення разомкнутого ланки;

?-?оеффіціент зворотного зв'язку.

Посилення, згідно рис.16, забезпечується DD1.1 і Rос. Позитивний зворотний зв'язок забезпечують DD1.2, ZQ і C1. R1 служить для підстроювання частоти. Rос необхідно для виведення DD1.1 в лінійний режим. Для підсилювальної ланки генератора справедливі рівняння:

K = U вих / Uвх (2.24)

Uвх = (Uвих1 * Rвх) / (Rос + Rвх) (2.25)

де Rвх-вхідний опір DD1.1.

З (2.24) і (2.25) випливає:

K = Rос / Rвх + 1 (2.26)

Для другого (инвертирующего) ланки справедливо

? = Uвих2 / Uвх2 (2.27)

Uвих2 = Uвх2 / (Z + Rвх) (2.28)

З (2.27) і (2.28) випливає:

? = Rвх / (Z + Rвх) (2.29)

де Z-сума комплексних опорів кварцового резонатора і конденсатора С1.

Елемент DD1.3 застосовується як буферний, щоб зменшити вплив навантаження на частоту генератора.

Приймаємо частоту тактового генератора 16 МГц. Вибираємо кварцовий резонатор з частотою порушення, рівної вихідний частоті ТГ.

Z = Zzq1 + 1 / (2 * ? * fтг * С1) (2.30)

Де Zzq1-комплексний опір кварцового резонатора, рівне 50 Ом.

Rвхдля DD1 визначається по максимальному вхідному струму ІМС .В якості DD1-DD3 вибираємо ІМС 1533ЛН1, що має Iвхmax = Iвх0 = 0.2мА, Uвх0 = 0.5 В.

Rвх = Uвх0 / Iвх0 = 2.5 кОм

Приймаємо К = 15, ? = 0.5

Тоді, згідно (2.22)

K * ? = 7.5

Згідно (2.29) і (2.30) знаходимо ємність С1:

C1 = 1 / [2 * ? * fтг * (Rвх / ?-Zzq1-Rвх)] (2.31)

C1 = 1 / (2 * 3.14 * 16 * 106 (2500 / 0.5-50-2500)) = 2.9 пФ

За ГОСТ 2519-67 вибираємо конденсатор 3.0 пФ.

Конденсатор С2вводім до складу схеми для придушення складовою другої гармоніки кварцового резонатора. Номінал С2рассчітиваем за формулою:

С2 = 1 / (4 * ? * fтг * Rвх) (2.32)

С2 = 1 / (4 * 3.14 * 16 * 106 * 2500) = 1.5 пФ

Визначаємо опір зворотного зв'язку:

Rос = (К1-1) * Rвх (2.33)

Де К1 = (1-0.2) * К = 12 (2.34)

Rос = 27.5 кОм

За ГОСТ 2825-67 вибираємо 31 кОм.

Визначаємо загальний опір зворотного зв'язку:

Rобщ = (К2-1) * Rвх (2.35)

Де К2 = К * (1 + 0.2) = 18 (2.36)

Rобщ = 42.5 кОм

Визначимо R1:

R1 = Rобщ-Rос = 15 кОм (2.37)

За ГОСТ 2825-67 вибираємо підлаштування резистор:

R1 = 15 кОм + 20%

3.Расчет НАДІЙНОСТІ.

Надійність розроблюваного СОІ визначається за формулою:

p = exp (-??i * t * ki) (3.1)

де ?i-інтенсивність відмов i-го елемента

t = 14000 час напрацювання на відмову

ki-кількість елементів i-го типу

? = 10-71 / годину (для конденсаторів)

2.5-11 / год (для резисторів)

3 * 10-71 / годину (для мікросхем)

p = 0,820.25

Імовірність відмови становить

Q = 1-p (3.2)

Q = 0,180.75

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

1.Яблонскій Ф.М. Троїцький Ю.В. Засоби відображення информации.-М.: Радіо і связь.1985.

2.Шіло В.А. Популярні цифрові мікросхеми.-Челябінськ: Металлургія.1989.

3.Ціфровие та аналогові інтегральні мікросхеми. Довідник / За ред. С.В.Якубовского.-М.: Радіо і связь.1990.ЗАКЛЮЧЕНІЕ

У даному проекті ми розробили буквено-цифрове СОІ телевізійного типу, яке дозволяє відобразити 5 символів, заданих по ТЗ, у довільному порядку на екрані ЕПТ. Дане СОІ не можна широко використовувати через малого підстави алфавіту, але якщо в розробленій схемі замінити знакогенератор, то її можна буде використовувати в промисловості.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com