На головну

 Розробка макета системи персонального виклику - Радіоелектроніка

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломного пpоекту "Разpаботка макета системи персонального виклику" содеpжит листів, іллюстpацій, таблиць, використаних джерел.

МАКЕТ, СИСТЕМА персонального виклику, МАГНІТНЕ

ПОЛЕ, вхідного перетворювача, АНТЕННИЙ ДАТЧИК,

Помножувачем ДОБРОТНОСТІ, КОНВЕРТОР.

Мета дипломного пpоекта - pазpаботать констpукции макета системи персонального індукційного виклику, конструкцію антенного датчика приймача персонального виклику. Разpабативаемое устpойство пpедназначался для випробування різних типів антенних датчиків і їх порівняння, зробити оцінку можливості застосування досліджуваних датчиків в сиcтемах персонального виклику.

ЗМІСТ

Стор.

Завдання на дипломний пpоект 2

Рефеpат 3

Пеpечень сокpащения, умовних позначень:

символів, одиниць, теpминов 4

Введення 5

1. Огляд тематичної літератури 6

1.1. Системи персонального виклику - призначення,

принципи організації, недоліки 6

1.2. Способи прийому слабких низькочастотних

електромагнітних полів 10

2. Дослідження індукційних датчиків магнітного поля для системи індукційного персонального виклику 25

2.1. Аналіз методів підвищення чутливості індукційних датчиків магнітного поля 25

2.2. Помножувачі добротності антенних контурів 28

2.3. Дослідження параметрів індукційних датчиків 32

2.4. Макет системи персонального виклику 40

3. Дослідження напівпровідникових датчиків

магнітного поля 46

3.1. Джерело магнітного поля 46

3.2. Визначення магніточутливості діода 47

3.3. Визначення магніточутливості транзистора 48

4. Дослідження можливості побудови системи персонального виклику з використанням електричного поля 49

4.1. Принцип роботи п'єзоелектричного трансформатора 49

4.2. Дослідження п'єзоелектричного трансформатора 50

5. Охpана тpуда і техніка безпеки 53

5.1. Аналіз умов тpуда 55

5.2. Разpаботка меpопpіятій по пpіведенію умов тpуда у відповідність із тpебований вопpосов техніки безпеки, гігієни тpуда і пpоізводственной санітаpіі 58

5.3. Пожаpная пpофілактіка 60

5.4. Висновки 61

6. Економічна частина 62

6.1. Призначення пристрою і вибір бази для порівняння показників якості 62

6.2. Розрахунок якісних показників 62

6.3. Розрахунок пpедпpоізводственних затpат 64

6.4. Розрахунок собівартості, договоpной ціни і доходу 66

7. гpажданского обоpона 69

Висновок 78

Список використаної литеpатуpе 79

ВСТУП

Совpеменное пpоизводство pазвивается в умовах науково-технічної pеволюции, головне содеpжание котоpой становить звільнення людини від ручної праці. З автоматизацією пpоизводства пpоисходит пеpедачи машинам функцій упpавленія.

На цій основі технічний базис пpоизводства піднімається на якісно новий щабель і звільняється від усіх огpаничений, якому пов'язані з природними можливостями робочій сили. У результату забезпечується воістину безгpаничную pост пpоизводительности тpуда. Автоматизація коpень обpазом змінює місце людини в пpоизводстве і хаpакттеpе його тpуда. Тpуд з непосpедственного в пpоцесс пpоизводства пpевpащается в функцію контpоля і pегулиpования.

Одним з головних факторів, що впливають на продуктивність праці є час. Його економія стає однією з головних завдань що виникають у виробництві. В цілому по країні втрата навіть однієї хвилини обходиться в мільйони рублів.

Застосування систем персонального виклику дозволяє значною мірою скоротити втрату робочого часу, що витрачається на пошуки потрібного людини. Автоматизація пошуку зменшує цей час більш ніж у два рази. Метою даної дипломної роботи є розробка макета системи персонального виклику на основі якого досліджуються нові типи антен в приймачах індивідуального виклику.

1. ОГЛЯД ТЕМАТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Системи персонального виклику - призначення, принципи організації, недоліки

Особливе місце в розвитку промисловості відводиться підвищенню продуктивності праці, вдосконалення структури управління та поліпшення роботи всіх видів зв'язку. Виконання цих завдань значною мірою сприяє впровадження систем персонального радіо виклику (СПРВ).

В різних галузях виробництва, на транспорті та у сфері обслуговування зв'язок між працівниками, за специфікою пов'язаними з перебуванням на будь-яких об'єктах чи з пересуванням по місту, може здійснюватися за допомогою радіотелефонного апаратури. Складність реалізації такого зв'язку визначається обмеженістю і зайнятістю діапазону радіочастот, громіздкістю і дорожнечею апаратури. Використання ж СПРВ дозволяє уникнути зазначених труднощів і недоліків і здійснити виборчий виклик по вузькосмугового каналу будь-якого з абонентів, вільно пересувається в межі міста і його околицях. При виклику, прийнятому мініатюрним Абоненське приймачем кишенькового типу, сповіщає абонент використовує найближчий телефон для переговорів.

Таким чином, на відміну від "класичної" системи радіовиклику (з пересувними прийомопередавачами), СПРВ, раціонально поєднуються з телефонною мережею, більш доступні для значного числа абонентів.

СПРВ завоювали широке визнання в багатьох країнах світу. Загальне число абонентів таких систем у світі обчислюється мільйонами. Поряд з СПРВ міського типу заплановані розробки систем державних і континентальних масштабів. Побудова СПРВ може здійснюватися різноманітними формами і методами про що свідчить ряд розробок, таких як "Bellboy" (США), "Multiton" (Великобританія), "Poket Bell" (Японія) та інші. Дослідження в області відшукання оптимальних форм і методів побудови таких систем є актуальною проблемою.

Використання радіоканалу в СПРВ для передачі одностороннього селективного виклику кожному з безлічі абонентів дозволяє віднести цю систему до класу адресних. До того ж, оскільки всі характеристики таких систем залежать від кількості абонентів і розмірів зони дії, роботи, що проводяться по створенню СПРВ, можна розділити на два напрямки. Перше - розробка систем виклику для окремих підприємств з малим радіусом дії і невеликим числом абонентів (до 500). Другий напрямок - створення СПРВ із зоною дії, яка визначається розмірами міста та його околиць або більше великих регіонів з числом абонентів, достатнім для задоволення споживчого попиту в цій зоні. Як правило, в таких СПРВ використовують УКХ передавач, розташований в центрі зони обслуговування. Передача сигналів виклику в цій зоні забезпечується в межах радіусу дії передавача, тому такі системи можна ще віднести до класу радіальних. Розглянемо принципи побудови декількох великих СПРВ.

Однією з перших великих розробок була "Система персонального виклику на УКХ" (США), що працює в діапазонах 20 ... 50 і144 ... 174 МГц. Структурна схема такої системи представлена ??на рис.1.1.

Кожен з пультів управління 1 є контрольно-комутуючих пристроєм. Один з диспетчерів набирає чотиризначний номер абонента, сигнал після комутації передається у вигляді двійкового коду в кодує пристрій 2, тут він перетвориться в кодові посилки виклику і надходить до передавача 3. Випромінювані радіосигнали виклику включають звукову сигналізацію мініатюрного приймача 4, що знаходиться у абонента. Почувши сигнал, абонент натискає на приймачі кнопку прослуховування і чує повідомлення, яке передає диспетчер слідом за передачею сигналу виклику. У розглянутій системі прийнято кодування сигналів виклику по частотним ознаками з використанням безлічі тональних (кодових) частот. Для хорошої надійності прийому сигналів виклику, особливо коли абонент пересувається в зоні стоячих хвиль, комбінація частот виклику передається двічі з інтервалом 3 секунди. Приймальне являє собою зв'язковий супергетеродинний приймач з подвійним перетворенням частоти, що має кишенькові розміри і забезпечений декодувальним пристроєм, підключеному до виходу дискримінатора.

Важливим кроком у подальшому розвитку принципів побудови і структури персонального виклику з'явилася система "Bellboy" (США). Кодує пристрій цієї системи являє собою так звану контрольно-оконечную станцію (термінал), яка безпосередньо пов'язана з міською телефонною мережею.

Виклик абонента здійснюється за допомогою звичайного телефонного апарату. Набирається семизначний номер, перші три цифри якого з'єднують викликає із системою СПРВ, а останні чотири вказують номер абонента. Отримані в терміналі кодові кодові сигнали виклику надсилаються одним або декількома радіопередавачами. На малюнку 1.2 показана структурна схема системи "Bellboy". Тут 1-телефонна мережа, 2- термінал радіовиклику, 3 радіопередавач, 4-приймачі. Сигнали радіовиклику в системі "Bellboy" передаються ЧС передавачем на частоті 145 МГц з девіацій 1.3 КГц.

Широке поширення отримала СПРВ "Multiton" (Великобританія). Ця система застосовується більш ніж в 70-ти країнах, у тому числі і в колишньому СРСР. Ця фірма претендує на авторство найпершої розробки СПРВ.

Система "Multiton" може працювати (в залежності від становить її обладнання) так з невеликою кількістю абонентів (до 870), так і забезпечуючи обслуговування цілих міст з числом абонентів до 10 тисяч. Існують варіанти "Multiton" з передачею мовного повідомлення або з передачею додаткової інформації у вигляді окремих звукових тонів або цифровою індикацією в приймачах виклику. В системах з великою кількістю абонентів використовується двійковій-цифрове кодування (ДЦК). На відміну від частотного ДЦК засноване не на різноманітті частотних ознак тональних сигналів виклику, а на використанні бінарних сигналів, що відображають запис номера (цифр) виклику в двійковому численні. При цьому бінарні сигнали можуть формуватися безпосередньо маніпуляцією частоти передавача, наприклад частотної, фазової або амплітудної модуляцією. В системах "Multiton" використовується частотна модуляція. Оскільки зазначені бінарні системи можна віднести до класу цифрових, то СПРВ з ДЦК часто називають цифровими системами.

З вітчизняних СПРВ можна виділити систему "Луч-1В". Ця система розрахована для використання на окремих підприємствах, але можливе застосування декількох передавачів (до шести), що дозволяє значно розширити зону дії системи. Використовувані в цій СПРВ цифрові сигнали радіовиклику (ДЦК з частотною модуляцією) розраховані на передачу абоненту двох типів викликів (індивідуального і групового) та додаткової інформації у вигляді одноціфровой команди.

Усі розглянуті вище системи персонального виклику грунтуються на передачі сигналу виклику в УКХ діапазоні на частотах 20-200 МГц. Радіозв'язок на УКХ широко використовується для зв'язку з пересуваються автомашинами, тоді, коли необхідно забезпечити охоплення системою великої площі (наприклад в межах міста). Незважаючи на свої переваги, системи з радіовиклику мають ряд суттєвих недоліків:

а) вплив на інші системи бездротового радіозв'язку;

б) можливість прослуховування переданої інформації за межами передбаченої для зв'язку території;

в) неможливість використовувати під землею (шахти);

г) наявність яскраво вираженої "тіні", що виникає в слідстві екранування радіосигналів сталевими конструкціями будівель, великим верстатним обладнанням.

Індуктивна зв'язок є альтернативою радіозв'язку. Вона позбавлена ??від цих недоліків, хоча володіє іншими. Індуктивна зв'язок - це бездротовий зв'язок, заснована на прийомі магнітного поля і діюча в заданих межах підприємства чи цеху. У тих випадках, коли перекриваються індуктивного зв'язком відстані і площі задовольняють підприємство чи організацію, цей вид зв'язку, діючи в певних теріторіальний межах об'єкта, має ряд переваг перед радіозв'язком на УКХ.

Магнітне поле низької частоти (до 100 КГц), одержуване за допомогою дротяної петлі (шлейф), приймається індивідуальними приймачами, що представляють собою датчик НЧ магнітного поля, підсилювач і декодер сигналу виклику. Декодер може застосовується той же, що і в системах СПРВ, підсилювач повинен забезпечувати параметри (посилення, коефіцієнт шуму та інші), необхідні для нормальної роботи декодера. Особливого розгляду вимагають датчики магнітного поля, характеристики яких значною мірою визначають параметри всієї системи.

1.2. Способи прийому слабких електромагнітних низькочастотних полів

Для прийому слабких низькочастотних злектромагнітних полів застосовується безліч методів. Одні з них розраховані на реєстрацію електричної складової електромагнітного поля, інші - магнітної. У даному випадку нас цікавлять методи реєстрації магнітного поля.

Одним з головних компонентів в системі реєстрації магнітного поля є датчики. Вони багато в чому визначають параметри системи, найголовніший з яких - чутливість. Методи створення магнітних датчиків базуються на багатьох аспектах фізики та електроніки. Існує 11 найбільш вживаних методів виявлення магнітного поля. Це такі методи:

1) індукційний;

2) з насиченим сердечником;

3) ядерної прецесії;

4) оптичного накачування;

5) СКВИД;

6) на основі ефекту Холла;

7) магніторезистивний;

8) магнітодіодний;

9) магнітотранзісторний;

10) з використанням волоконних світловодів;

11) магнітооптичні.

Розглянемо конструкцію кожного датчика.

1.2.1. Індукційні датчики.

Найбільш поширеним перетворювачем напруженості магнітного поля є індукційний датчик, типовим прикладом якого служить приймальня рамка, що працює на принципі електромагнітної індукції. Конструктивно виконується два типи рамок:

1) без сердечника - один або безліч витків дроту мають форму кола або прямокутника (рис. 1.3а);

2) з сердечником - провід намотують на матеріал з високою магнітною проникністю (рис. 1.3б).

Використання сердечників значно збільшує магнітний потік, що пронизує рамку, і забезпечує тим самим більш високу чутливість перетворювача. При однаковій чутливості по напруженості магнітного поля рамки з сердечником зазвичай істотно менше, ніж рамки без сердечника.

Як відомо, ЕРС індукована магнітним полем в котушці дорівнює

e = - - cos (1)

де Ф = SH sin (t +) - магнітний потік, що пронизує витки

рамки;

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com