На головну    

 Поняття бізнес проекту - Економіко-математичне моделювання

1. Поняття бізнес проекту

В даний час в Росії досить складно відбувається структурна перебудова в діяльності підприємств практично всіх галузей народного господарства. Одним з найважливіших завдань для них є залучення інвестицій для успішного виживання в умовах конкуренції, в тому числі і закордонних. Для цього необхідно аргументоване, науково обгрунтоване оформлення інвестиційних проектів, які потребують залучення капітальних вкладень. Для того щоб виділити із загального різноманіття інвестиційних проектів ту частину, яка має тільки підприємницьку, комерційну спрямованість введемо для визначеності поняття бізнес проекту.

Для того щоб дати визначення бізнес проекту, визначимося спочатку, що таке «проект» в загальному випадки, чим він відрізняється від поняття «бізнес проект»

Під бізнес проектом домовимося розуміти змістовну характеристику пропонованої до здійснення підприємницької ідеї (тобто необхідний комплекс практичних заходів і способів) з метою отримання після її реалізації певного економічного результату (величини чистого прибутку, доходу, конкретної частки завойованого цільового ринку)

Проект-це обмежена в часі цілеспрямована зміна системи зі встановленими вимогами до якості результатів, можливими рамками витрати засобів і ресурсів і специфічною організацією.

Відмінності: Цілеспрямоване зміна системи може і не бути так як її, найчастіше необхідно створити, поняття «засоби» і «ресурси» виступають синонімами, відсутність у проекту підприємницька, комерційна спрямованість.

Під проектом розуміється система сформульованих у його рамках цілей, створюваних або модернізованих для їх реалізації фізичних об'єктів, технологічних процесів, технічної та організаційної документації для них, матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а також управлінських рішень і заходів щодо їх виконання.

Відмінності: відсутні вказівки на підприємницьку спрямованість проекту, доцільну загальну методику його обгрунтування, а перераховані компоненти загальновідомі і складають основу будь-якого проекту.

Успішне формування нового бізнесу та подальшого розвитку вже функціонуючого не може обійтися без чіткого і об'єктивного розробленого бізнес проекту. Практично завжди на стадії розробки бізнес проекту, пропозиції, угоди виявляється безліч слабких місць, прогалин і недоліків, усунення яких і стане предметом здійснення подальшої роботи підприємця. Там же, де з такого роду проблемами впорається не вдається, сам факт їх виявлення дозволить підприємцю чи менеджеру прийняти своєчасне рішення про відмову втілення в життя цього бізнес проекту ще до того, як будуть вкладатися кошти в його здійснення.

2. Класифікація бізнес проектів.

Деякі з наведених нижче характеристик, використаних при класифікації бізнес проектів досить умовні. Зокрема поділ бізнес проектів за обсягом вкладених інвестицій найчастіше залежить від розміру самої фірми.

Бізнес проекти можуть бути класифіковані за різними ознаками (табл.1).

 Ознаки класифікації бізнес проекту

 Величина необхідних інвестицій Тип пропонованих доходів Тип відносин Тип грошового потоку Ставлення до ризику

 Великі Скорочення витрат Незалежність Ординарний Ризиковий

 Середні Дохід від розширення Альтернативність Неординарний Безризиковий

 Дрібні Вихід на нові ринки збуту Компліментарність

 Експансія в нові сфери бізнесу Заміщення

 Зниження ризику виробництва і збуту

 Соціальний ефект

Існують такі підстави класифікації бізнес проектів:

Тип проекту - за основними сферами діяльності, в яких здійснюється проект.

Клас проекту - за складом і структурою проекту та його предметної області.

Масштаб проекту - за розмірами самого проекту, кількістю учасників і ступеня впливу на навколишній світ.

Тривалість проекту - за тривалістю періоду здійснення самого проекту.

Вид проекту - за характером виробничої області проекту.

3. Поняття цілей бізнес проекту.

Бізнес проект передбачає чітке попереднє формулювання підприємницьких, комерційних цілей (цільових показників), в ім'я досягнення яких він організується і буде надалі здійснюватися.

Цільові показники - це прогнозовані кінцеві результати діяльності об'єкта, що мають кількісну оцінку.

Мета проекту - це доказовий результат і задані умови реалізації загальної задачі проекту.

Мета проекту - це ідеальне, уявне передбачення кінцевого економічного або фінансового результату підприємницької чи комерційної діяльності.

Цілі проекту повинні мати чітко визначені: вони повинні мати ясний зміст; результати, одержувані при досягненні цілей; цілі повинні бути вимірні, а задані обмеження і вимоги повинні бути здійсненні.

Мета функціонування фірми - це чітко і однозначно сформульовані на певний часовий період наміри, представлені у вигляді переліку підлягають досягненню сукупності показників і мають кількісну оцінку. Первинними показниками є- економічні, вторічнимі- фінансові.

Цілі повинні забезпечувати можливість зосередження сил і засобів.

3.1 Класифікація цілей.

Головні цілі та завдання функціонування фірми можна представити в таблиці (табл.2).

 Головні цілі Виживання Отримання норми прибутку Економічний розвиток

 Завдання Фінансова рівновага Фінансова рентабельність Економічне зростання

 Критерії Рівень забезпеченості оборотним капіталом, рівень касової готівки, леверидж Леверидж, рентабельність Темп зростання активів, темп росту обсягів обороту.

Найбільш (укрупнено) доцільні мети здійснення бізнес проектів:

Мета Рейтинг,%

1. Отримання високої норми прибутку 75

2. Завоювання нових ринків 10

3.Збільшення темпів зростання 15

4.Інвестіціі.

Інвестиції - це спосіб приміщення капіталу, який повинен забезпечити збереження або збільшення вартості капіталу та / або принести достатню і позитивну за обсягом величину доходу

Інвестуванням називається процес приміщення грошей в спеціально вибрані фінансові інструменти з метою збільшення їх цінності та / або отримання позитивного доходу

Рівень інвестицій істотно впливає на обсяг національного доходу суспільства; від його динаміки буде залежати безліч макропропорцій в національній економіці. Кейнсіанська теорія особливо підкреслює той факт, що рівень інвестицій і рівень заощаджень визначається багато в чому різними процесами і обставинами.

Інвестиції в масштабах країни визначають процес розширеного відтворення. Будівництво нових підприємств, а, отже, і створення нових робочих місць залежать від процесів інвестування, або капіталоутворення.

Інвестиції фінансуються за рахунок заощаджень, джерела яких діляться на чотири основні групи:

· Заощадження держави (частина бюджетних коштів йдуть на ринок капіталу);

· Заощадження підприємств (амортизаційні фонди, частина прибутку і оборотних коштів);

· Заощадження населення (дом.хозяйств);

· Вкладення в фінансові активи і зовнішні заощадження (приплив іноземного капіталу)

Для власника і найманого керівника фірми вигідність джерел фінансування інвестиційних проектів можна проранжувати у порядку убування привабливості наступним чином:

1. Використання сум амортизаційних відрахувань

2. Капіталізація власного прибутку

а) у межах податкових пільг

б) в загальному порядку

3. Залучення позикового капіталу

а) отримання пільгових комерційних кредитів

б) отримання пільгових державних кредитів

4. Залучення акціонерного капіталу

а) розміщення пакетів акцій серед дрібних акціонерів

б) залучення великих інвесторів.

Як показує світовий досвід, для успішного розвитку бізнесу майже завжди потрібні додаткові кошти, а для розширення бізнесу вони просто необхідні. Притому щоб бізнес також залишався успішним необхідно дотримуватися таке правило: 30% позикових коштів, а 70% власних коштів.

Розглянемо джерела інвестування:

1. Власні кошти

Переваги: ??Відсутність «розведення» акціонерного капіталу.

Недоліки: Може виникнути конфлікт з власником.

Використовується для ремонту засобів праці, нечасто для розширення виробництва

2. Залучення позикових коштів

Переваги: ??Відсутність «розведення» акціонерного капіталу.

Недоліки: Вимоги заставного забезпечення.

Використовується великими компаніями, які можуть погасити борг, протягом невеликого часу.

Росія має досить потенційними ресурсами для пожвавлення інвестиційної активності, причому на неінфляційних основі. Мобілізувати ці ресурси можна шляхом відновлення ролі амортизації як джерела накопичення, слід розумно залучати заощадження населення для довгострокового інвестування; стимулювати використання прибутку підприємств для інвестування наукових і виробничих проблем. А поки в Росії не буде нормального законодавства, що не буде відновлення довіри до банків для залучення грошей вкладників (населення), і розвиток підприємств не буде націлене на щохвилинну прибуток, то про притягнення довгострокових інвестицій не може бути й мови.

Розрахункова частина.

Фірма розглядає реалізацію одного з п'яти проектів. Дані по проектам:

Проект А.Разовие інвестиції в розмірі 1000 тис.руб. Термін експлуатації 5 років. Знос обчислюється за методом лінійної амортизації. Виручка від реалізації прогнозується наступним чином: 1150; 1100; 1000; 950; 900. Поточні витрати за роками здійснюються в такий спосіб 36% в перший рік, потім щороку збільшуються на 2%. Ставка податку на прибуток 30%.

Проект B Разові інвестиції в розмірі 1000 тис.руб. Термін експлуатації 5 років. Знос обчислюється за методом лінійної амортизації. Виручка від реалізації прогнозується наступним чином: 850; 880; 950; 960; 900. Поточні витрати за роками здійснюються в такий спосіб 32% в перший рік, потім щороку збільшуються на 2%. Ставка податку на прибуток 30%.

Проект С.Разовие інвестиції в розмірі 2000 тис.руб. Термін експлуатації 5 років. Знос обчислюється за методом лінійної амортизації. Виручка від реалізації прогнозується наступним чином: 1600; 1850; 2000; 1600; 1300. Поточні витрати по роках здійснюються таким чином 30% в перший рік, потім щороку збільшуються на 2%. Ставка податку на прибуток 30%.

Проект D.Разовие інвестиції в розмірі 1500 тис.руб. Термін експлуатації 5 років. Знос обчислюється за методом лінійної амортизації. Виручка від реалізації прогнозується наступним чином: 1200; 1300; 1400; 1500; 1900 Поточні витрати по роках здійснюються таким чином 31% в перший рік, потім щороку збільшуються на 2%. Ставка податку на прибуток 30%.

Проект E.Разовие інвестиції в розмірі 1000 тис.руб. Термін експлуатації 5 років. Знос обчислюється за методом лінійної амортизації. Виручка від реалізації прогнозується наступним чином 850; 850; 900; 1000; 950. Поточні витрати за роками здійснюються в такий спосіб 30% перший рік, потім щороку збільшуються на 2%. Ставка податку на прибуток 30%.

Вибрати найбільш доцільний проект.

1.Расчет Чистого дисконтованого доходу по всіх проектах.

ЧДД = Чисті грошові надходження + Амортизація

Проект А.

 Показники 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік

 Обсяг реалізації 1150 1100 1000 950 900

 Витрати -414 -418 -400 -399 -396

 Амортизація -200 -200 -200 -200 -200

 Оподатковуваний

 Прибуток 536 482 400 351 304

 Податок на прибуток -160.8 -144.6 -120 -105.3 -91.2

 Чисті грошові

 Надходження 575.2 537 480 445.7 412.8

ЧДД = 575,2 * 0,7692 + 537 * 0,5917 + 480 * 0,4551 + 445,7 * 0,3501 + 412,8 * 0,2693-1000 = 246,047

Проект В.

 Показники 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік

 Обсяг реалізації 850 880 950 960 900

 Витрати -272 -251.3 -342 -364.8 -360

 Амортизація -200 -200 -200 -200 -200

 Оподатковуваний

 Прибуток 378 428.7 408 395.2 340

 Податок на прибуток -113.4 -128.61 -122.4 -118.56 -102

 Чисті грошові

 Надходження 464.6 500.04 485.6 416.64 438

ЧДД = 464,6 * 0,7692 + 500,04 * 0,5917 + 485,60,5917 + 416,64 * 0,3501 +

+ 438 * 0,2693-1000 = 159,08

Проект С.

 Показники 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік

 Обсяг реалізації 1600 1850 2000 1600 1300

 Витрати -570 -592 -680 -576 -494

 Амортизація -400 -400 -400 -400 -400

 Оподатковуваний

 Прибуток 720 858 920 624 406

 Податок на прибуток -216 -257.4 -276 -187.2 -121.8

 Чисті грошові

 Надходження 904 1000.6 1044 836.8 684.2

ЧДД = 904 * 0,7692 + 1000,6 * 0,5917 + 1044 * 0,5917 + 836 * 0,3501 + 684 * 0,2693- 2000 = 307,6

Проект Д.

 Показники 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік

 Обсяг реалізації 1200 1300 1400 1500 1900

 Витрати -372 -429 -490 -555 -741

 Амортизація -300 -300 -300 -300 -300

 Оподатковуваний

 Прибуток 528 571 610 645 859

 Податок на прибуток -158.4 -171.3 -183 -193.6 -257.7

 Чисті грошові

 Надходження 669.6 699.7 727 751.5 901.3

ЧДД = 1200 * 0.7692 + 1300 * 0.5917 + 1400 * 0.4551 + 1500 * 0.3501 + 1900 * 0.2693-1500 = 265.69

Проект Е.

 Показники 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік

 Обсяг реалізації 850 850 900 1000 950

 Витрати -255 -272 -306 -360 -361

 Амортизація -200 -200 -200 -200 -200

 Оподатковуваний

 Прибуток 395 378 394 440 389

 Податок на прибуток -188.5 -113.4 -118.2 -132 -116.7

 Чисті грошові

 Надходження 476.5 464.6 475.8 508 472.3

ЧДД = 850 * 0.7692 + 850 * 0.5917 + 900 * 0.4551 + 1000 * 0.3501 + 950 * 0.2693-1000 = 162.62

Якщо розглядати розрахунки за методом ЧДД, то можна сказати що проект С краще за всіх інших проектів.

2. Розрахунок Індексу рентабельності (ІР).

ІР = (ЧДД / К) +1 де

К - це сума первинних інвестицій у здійснення бізнес-проекту.

Іра = (246,047 / 1000) + 1 = 1,246

ІРБ = (159,08 / 1000) + 1 = 1,1590

ІРС = (307,6 / 2000) + 1 = 1,1538

ІРД = (265,69 / 1500) + 1 = 1,1771

Ірі = (162,62 / 1000) + 1 = 1,1626

Якщо розглядати метод ІР, то виходить що, якщо головною метою фірми є оптимізація бюджету найкращим варіантом вважається проект А.

3.Расчет дисконтованого строку окупності.

ТОКа = 3,1355 токсо = 3,57 струмі = 3,79

ТОКб = 3,75 ТОКд = 3,91

У проекту чий дисконтований термін окупності найменший і вважається кращим, в нашому випадки це проект А.

4.Расчет Внутрішньої норми прибутковості (ВНД).

Під Внутрішньої нормою прибутковості увазі процентну ставку при якій чистий грошовий дохід дорівнює нулю.

ВНД = r1 + ЧДД (r1) / (ЧДД (r1) -ЧДД (r2)) * (r1-r2),

Де r1, r2-величини суміжних процентних ставок в дисконтном множнику, за якими расчітаваются відповідні значення ЧДД.

Проект А

 Рік Грошовий потік

 Варіант розрахунку для

 r1 = 43%

 Варіант розрахунку для

 r2 = 44%

 Коефіцієнт дисконтування ЧДД Коефіцієнт дисконтування ЧДД

 0 -1000 1,0 -1000 1,0 -1000

 1 575,2 0,699 402,06 0,694 399,18

 2 537 0,489 262,5 0,482 258,8

 3 480 0,341 163,6 0,334 160,3

 4445 0,239 406,5 0,232 103,4

 5 412,8 0,167 68,9 0,161 66,46

 3,56 -11,86

ВНД = 43 + 3.56 / (3.56 + 11.86) = 43.23

Проект Б.

 Рік Грошовий потік

 Варіант розрахунку для

 r1 = 39%

 Варіант розрахунку для

 r2 = 40%

 Коефіцієнт дисконтування ЧДД Коефіцієнт дисконтування ЧДД

 0 -1000 1,0 -1000 1,0 -1000

 1 464 0,719 333,61 0,714 331,29

 2 500,09 0,591 295,55 0,51 255,04

 3 485,6 0,372 180,64 0,36 174,86

 4 476,64 0,267 127,26 0,2603 124,06

 5438 0,192 84,09 0,185 81,03

 21,06 -17,27

ВНД = 39 + 21,06 / (21,06 + 17,27) = 39,54

Проект С.

 Рік Грошовий потік

 Варіант розрахунку для

 r1 = 39

 Варіант розрахунку для

 r2 = 40%

 Коефіцієнт дисконтування ЧДД Коефіцієнт дисконтування ЧДД

 0 -2000 1,0 -2000 1,0 -2000

 1 904 0,719 649,97 0,714 645,45

 2 1000,6 0,591 591,35 0,51 568,85

 3 1044 0,372 388,36 0,36 375,84

 4 836 0,267 223,21 0,2603 217,61

 5 684,2 0,192 131,36 0,185 126,57

 52,31 -65,68

ВНД = 39 + 52,31 / (52,31 + 65,68) = 39,44

Проект Д.

 Рік Грошовий потік

 Варіант розрахунку для

 r1 = 39%

 Варіант розрахунку для

 r2 = 40%

 Коефіцієнт дисконтування ЧДД Коефіцієнт дисконтування ЧДД

 0 -1500 1,0 -1500 1,0 -1500

 1 669,6 0,719 481,44 0,714 478,09

 2 699,7 0,591 413,52 0,51 356,84

 3 727 0,372 270,44 0,36 261,72

 4 751,5 0,267 200,65 0,2603 195,61

 5 901,3 0,192 172,992 0,185 166,74

 39,042 -41

ВНД = 39 + 20,48 / (39,042 + 41) = 39,48

Проект Е.

 Рік Грошовий потік

 Варіант розрахунку для

 r1 = 39%

 Варіант розрахунку для

 r2 = 40%

 Коефіцієнт дисконтування ЧДД Коефіцієнт дисконтування ЧДД

 0 -1000 1,0 -1000 1,0 -1000

 1 476,5 0,719 342,61 0,714 340,22

 2 464,6 0,591 274,57 0,51 236,94

 3 475,8 0,372 176,99 0,36 171,28

 4 508 0,267 135,63 0,2603 132,23

 5 472,3 0,192 90,68 0,185 87,37

 20,48 -31,96

ВНД = 39 + 20,48 / (20,48 + 31,96) = 39,39

Розглядаючи показники ВНД можна побачити, що проект з найбільшою ВНД краще в нашому випадку це проект А.

Так як у нас числові значення різних критеріїв доцільного вибору у альтернативних проектів розрізняються і знаходяться в конфлікті, я буду використовувати комплексну оцінку ефективності.

Метод вибору оптимального бізнес-проекту на основі багатоцільової оптимізації.

 Номер варіанта (j)

 ЧДД, в тис.руб

 Fi = 1 (X)

 ІР

 Fi = 2 (X)

 ДЗГ, в роках

 Fi = 3 (X)

 ВНД,%

 Fi = 4 (X)

 1.а 246.047 1.27460 3.1355 43.23

 2.б 159.08 1.1590 3.75 39.54

 3.с 307.6 1.1538 3.57 39.44

 4.д 265.69 1.1771 3.91 39.48

 5.е 162.62 4.4626 3.79 39.39

Fi = 1 (X) max Fi = 2 (X) max Fi = 3 (X) min Fi = 4 (X) max

Проведемо нормалізацію критеріїв.

Fij = (Fj (X) -Fjmin) / (Fjmax-Fjmin)

Безрозмірні величини критеріїв оптимальності:

 Номер варіанта (j) Fi = 1 (X) Fi = 2 (X) Fi = 3 (X) Fi = 4 (X)

 1.а 0,68 1 0 1

 2.б 0 0,056 0,7934 0,039

 3.с 1 0 0,5610 0,013

 4.д 0,7245 0,2527 1 0,023

 5.е 0,023 0,0954 0,8450 0

Так як у нас третій критерій мінімізується, то для спрощення розрахунків помножимо безрозмірні величини третього критерію на «-1»

 Номер варіанта (j) Fi = 1 (X) Fi = 2 (X) Fi = 3 (X) Fi = 4 (X)

 1.а 0,68 1 0 1

 2.б 0 0,056 -0,7934 0,039

 3.с 1 0 -0,5610 0,013

 4.д 0,7245 0,2527 -1 0,023

 5.е 0,023 0,0954 -0,8450 0

1.Метод рівномірної оптимізації.

Всі критерії оптимальності вважаються економічно рівноцінними. Кращим вважається варіант, у якого сумарна величина всіх числових значень цільових функцій приймає максимальне значення:

Fj (X) = СуммаFij (xi) max

Отримуємо:

Max (2,68; -0,6984; 0,452; 0,0002; -0,7266)

 Номер варіанта (j) Fi = 1 (X) Fi = 2 (X) Fi = 3 (X) Fi = 4 (X)

 1.а 0,68 1 0 1

 2,68

 2.б 0 0,056 -0,7934 0,039 -0,6984

 3.с 1 0 -0,5610 0,013 0,452

 4.д 0,7245 0,2527 -1 0,023 0,0002

 5.е 0,023 0,0954 -0,8450 0 -0,7266

Як видно проект А краще інших проектів

2.Метод справедливого компромісу.

Попередньо позбавляємося від негативних чисел по третьому критерію. Для цього додамо до кожного числовому значенню критерію даного варіанту бізнес проекту константу, рівну «1»

 Номер варіанта (j) Fi = 1 (X) Fi = 2 (X) Fi = 3 (X) Fi = 4 (X)

 1.а 0,68 1 1 січня

 2.б 0 0,056 0,2066 0,039

 3.с 1 0 0,439 0,013

 4.д 0,7245 0,2527 0 0,023

 5.е 0,023 0,0954 0,155 0

Fj (X) = П * fij (xi) max,

Виконаємо розрахунки: (0,68; 0; 0; 0; 0)

У разі застосування цього методу видно, що економічно ефективним є прект А.

3.Метод, що базується на визначенні сумарного за всіма критеріями відхилення від ідеальної точки.

Fi = 1j = 1 Fi = 2j = 1 Fi = 3j = 1 Fj (X) = Сума dji (xi) -min

 Номер варіанта (j) dFi = 1 (X) dFi = 2 (X) dFi = 3 (X) dFi = 4 (X) Сумарне відхилення від ідеальної точки

 1.а 0.32 0 0 0

 0.32

 2.б 1 0.944 0.7934 0.961 2.6998

 3.с 0.2755 0.2527 1 0.977 2.5052

 4.д 0. 1 0.561 0.987 2.548

 5.е 0.917 0.9046 0.845 0.145. 3.7266

Як видно з розрахунків найменше відхилення має проект А.

4.Метод згортання критеріїв.

Привласнимо критеріям ЧДД, ІР, ДЗГ, ВНД коефіцієнти важливості

0,3; 0,3; 0,2; 0,2.

 Номер варіанта (j) Fi = 1 (X) Fi = 2 (X) Fi = 3 (X) Fi = 4 (X) Сумарне значення

 1.а 0,204 0,3 0 0,2

 0,704

 2.б 0 0,0168 -0,158 0,0078 -0,1334

 3.с 0,3 0 -0,112 00,878 0,2758

 4.д 0,217 0,075 -0,2 0 0,0092

 5.е 0,0069 0,0286 -0,169 0,0031 0,1025

Проект А найкращий.

Зробивши розрахунки можна переконатися, що застосовуючи метод багатовимірної оптимізації ми отримуємо, що проект А найкращий.

Список літератури:

1.Методичні рекомендації з оцінки ефективності інвестиційних проектів.

2. Оцінка економічної ефективності бізнес проектів на основі багатоцільової оптимізації. В.В. Царьов, В.В Каблуков.139 с.СПб.2000 р

© 8ref.com - українські реферати