На головну

 Основи соціальної інформатики - Інформатика

Тема 1 Соціальна інформатика: предмет і завдання курсу

Людство неминуче вступає в інформаційну епоху. Вага інформаційної економіки постійно зростає, і її частка виражена в сумарному робочому часу, для економічно розвинених країн вже сьогодні становить 40-60% і очікується, що до кінця століття вона зросте ще на 10-15%.

Одним з критеріїв переходу суспільства до постіндустріальної і далі до інформаційної стадії розвитку може служити відсоток населення, зайнятого у сфері послуг:

- Якщо в суспільстві більш 50% населення зайнято в сфері послуг, наступила постіндустріальна фаза його розвитку;

- Якщо в суспільстві більш 50% населення зайнято в сфері інформаційних послуг, суспільство стало інформаційним.

У ряді публікацій відзначається, що США вступили в постіндустріальний період свого розвитку в 1956 році (штат Каліфорнія подолав цей рубіж ще в 1910 році), а інформаційним суспільством США стали в 1974 році.

Визнаючи безсумнівність досягнень США та інших країн в області інформатизації, необхідно розуміти, що певна частка "информационности" цих країн створена за рахунок винесення низки матеріальних, нерідко екологічно шкідливих, виробництв в інші країни світу, за рахунок так званого "екологічного колоніалізму".

Закон експоненціального зростання обсягу знань.

За підрахунками науковедов, з початку нашої ери для подвоєння знань було потрібно 1750 років, друге подвоєння відбулося в 1900 році, а третє - до 1950 року, тобто вже за 50 років, при зростанні обсягу інформації за ці півстоліття в 8-10 разів [1]. Причому ця тенденція все більш посилюється, оскільки обсяг знань у світі до кінця ХХ століття зросте вдвічі, а обсяг інформації збільшиться більш, ніж в 30 разів. Це явище, що отримало назву "інформаційний вибух", вказується серед симптомів, що свідчать про початок століття інформації та включають:

- Швидке скорочення часу подвоєння обсягу накопичених наукових знань;

- Перевищення матеріальними витратами на зберігання, передачу і переробку інформації аналогічних витрат на енергетику;

- Можливість вперше реально спостерігати людство з космосу (рівні радіовипромінювання Сонця і Землі на окремих ділянках радіодіапазоні зблизилися) [2].

Еволюція соціальних систем (діаграма Порета) [3].

Зайнятість

в провідній галузі

50% 1 2 3 4

...

час

1- матеріальному виробництві (індустріальне суспільство),

2- сфері послуг (постіндустріальне суспільство),

3- сфері інформаційних послуг (інформаційне суспільство),

4- сфері інтелектуальної діяльності (ноосферне товариство).

Концепція постіндустріального суспільства як общесоциологическая теорія розвитку досить глибоко розроблена західними дослідниками: Д. Беллом, Дж.Гелбрейтом, Дж.Мартіном, І. Масуда, Ф.Полаком, О.Тоффлера, Ж. Фурастьє та ін. Саме Ж. Фурастьє визначив постіндустріальне суспільство як "цивілізацію послуг".

Вітчизняна наука звернулася до даної проблематики значно пізніше. Це було пов'язано з ідеологією, зокрема з тим, що в термінах "постіндустріальне", "інформаційне" бачили альтернативу формаційним термінам - "соціалістичне", "комуністичне" суспільство. Поняття інформаційного суспільства не можна вважати рядоположенним з різними типами формацій, воно є лише найбільш оптимальним способом розвитку будь-якої з них.

Серед вітчизняних учених, які зробили значний внесок у розвиток цього напрямку, необхідно відзначити В.М.Глушкова, Н.Н.Моисеева, А. І. Ракітова, А. В. Соколова, А. Д. Урсула та ін. В даний час активно працюють у цьому напрямку Артамонов Г.Т., Колін К.К. та ін.

Як же може бути визначений сам термін "інформатизація"? Від відповіді на це питання істотним чином залежать підходи до аналізу реального стану та перспектив розвитку процесів інформатизації суспільства.

Найбільш повним представляється погляд на інформатизацію як "системно-діяльнісний процес оволодіння інформацією як ресурсом управління і розвитку за допомогою засобів інформатики з метою створення інформаційного суспільства і на цій основі - подальшого продовження прогресу цивілізації" [4].

На думку ряду авторів, процес інформатизації включає в себе три взаємопов'язані процеси:

- Медиатизацию [1] - процес вдосконалення засобів збору, зберігання і розповсюдження інформації;

- Комп'ютеризацію - процес вдосконалення засобів пошуку та обробки інформації, а також

- Інтелектуалізацію - процес розвитку здатності сприйняття і породження інформації, тобто підвищення інтелектуального потенціалу суспільства, включаючи використання засобів штучного інтелекту.

Фахівцями наголошується [5], що, на жаль, соціальна інформатизація часто розуміється як розвиток інформаційно-комунікативних процесів у суспільстві на базі новітньої комп'ютерної і телекомунікаційної техніки. Інформатизацію суспільства в принципі треба трактувати як розвиток, якісне вдосконалення, радикальне посилення за допомогою сучасних інформаційно-технологічних засобів когнітивних [2] соціальних структур і процесів. Інформатизація повинна бути "злита" з процесами соціальної інтелектуалізації, істотно підвищує творчий потенціал особистості та її інформаційного середовища.

При обговоренні в кінці 80-х рр. концепції інформатизації країни вченими та фахівцями виділялася головна думка - справа не стільки в концепції інформатизації, скільки в концепції розвитку суспільства, всіх його структур, що інформатизація - супутник демократизації і неможлива без неї.

Той, хто йде в усьому світі процес становлення та розвитку інформаційного суспільства носить об'єктивний характер і не може не зачіпати "ззовні" і нашу країну, але слабкі успіхи демократизації нашого суспільства призводять до відсутності серйозного соціального замовлення "зсередини" на вдосконалення інформаційного середовища.

Що ж таке інформаційне суспільство? Який його образ?

Наприклад, на думку А.І. Ракитова [6] товариство вважається інформаційним, якщо:

- Будь-який індивід, група осіб, підприємство або організація в будь-якій точці країни і в будь-який час можуть одержати за відповідну плату або безкоштовно на основі автоматизованого доступу і систем зв'язку будь-яку інформацію і знання, необхідні для їх життєдіяльності і рішення особистих і соціально значущих завдань;

- В суспільстві виробляється, функціонує і доступна будь-якому індивіду, групі або організації сучасна інформаційна технологія;

- Є розвинені інфраструктури, що забезпечують створення національних інформаційних ресурсів в обсязі, необхідному для підтримки постійно швидкі науково-технологічного та соціально-історичного прогресу;

- Відбувається процес прискореної автоматизації і роботизації всіх сфер і галузей виробництва і управління;

- Відбуваються радикальні зміни соціальних структур, наслідком яких виявляється розширення сфери інформаційної діяльності і послуг.

Вченими виділяються два основних теоретико-методологічних підходи до інформатизації суспільства:

- Технократичний, коли інформаційні технології вважаються засобом підвищення продуктивності праці та їх використання обмежується, в основному, сферами виробництва і управління;

- Гуманітарний, коли інформаційна технологія розглядається як важлива частина людського життя, має значення не тільки для виробництва, але і для соціальної сфери.

Причини значного поширення технократичного підходу, ототожнення понять "інформатизація" і "комп'ютеризація" носять як об'єктивний, так і суб'єктивний характер. Об'єктивно розвиток нової техніки взагалі і, зокрема, обчислювальної техніки йде стрімко, має "агресивний" характер. Суб'єктивно ж існує досить значне число людей як незнайомих з проблемою, так і тих, кому впровадження в суспільну думку подібного ототожнення приносить відчутні фінансові та політичні дивіденди.

Інформатизація має чіткий зв'язок з екологобезпечним, стійким розвитком суспільства. Основа інформаційної економіки - знання або інтелектуально-інформаційний ресурс. Знання мають незаперечні переваги в порівнянні з матеріальними ресурсами - фундаментом попередніх етапів розвитку суспільства. Матеріальні ресурси жорстко підкоряються законам збереження. Якщо ви берете щось у природи - ви обостряете екологічні проблеми, якщо ж намагаєтеся взяти у сусіда - породжуються конфлікти і війни. Соціально-економічна структура суспільства, що базується на інформаційній економіці, вже по своїй суті уникає більшості соціально-економічних та екологічних проблем і в потенціалі передбачає експоненціальне розвиток суспільства за основними його параметрами ("знання - породжують знання").

Державна політика в галузі інформатизації Росії, що отримала новий імпульс на рубежі 1993-1994 рр., Включає такі основні напрямки:

- Створення і розвиток федеральних і регіональних систем та мереж інформатизації із забезпеченням їх сумісності та взаємодії в єдиному інформаційному просторі Росії;

- Формування та захист інформаційних ресурсів держави як національного надбання;

- Забезпечення інтересів національної безпеки у сфері інформатизації та ряд інших напрямків.

У Концепції формування і розвитку єдиного інформаційного простору Росії визначаються пріоритети користувачів державними інформаційними ресурсами в наступному порядку: громадяни, підприємства, органи державного управління.

Активно допрацьовується Концепція інформаційної безпеки, яка є складовою частиною Концепції національної безпеки РФ і що представляє собою офіційно прийняту систему поглядів на проблему інформаційної безпеки, методи і засоби захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави в інформаційній сфері.

Соціальна інформатика - визначення, предметне поле дослідження, методологічна роль.

Під інформатикою розуміється система знань про виробництво, переробці, зберіганні та розповсюдженні всіх видів інформації в суспільстві, природі і технічних пристроях (в природних і штучних системах).

Однак, в громадській думці, і не тільки в Росії, поступово утвердилося уявлення, згідно з яким поняття "інформатика" пов'язане виключно з останньою середовищем - технічної. Виникла потреба "захистити" спеціальною назвою предметне поле досліджень фахівців, що займаються проблематикою інформатизації суспільства.

Предметом вивчення соціальної інформатики як науки є процеси інформатизації суспільства, а також їх вплив на соціальні процеси, в тому числі - на розвиток і становище людини в суспільстві, на зміну соціальних структур суспільства під впливом інформатизації [7].

Соціальна інформатика - це наука, що вивчає комплекс проблем, пов'язаних з проходженням інформаційних процесів у соціумі.

Це новий науковий напрям виникло на стику таких дисциплін як інформатика, соціологія, психологія, філософія. Вперше поняття "соціальна інформатика" було запропоновано А. В. Соколова та А.І.Манкевічем в 1971 році.

Один з основоположників соціальної інформатики академік А.Д.Урсул розглядає соціальну інформатику як наукову базу формування зароджується інформаційного суспільства.

Соціальна інформатика як будь-яке наукове знання має багаторівневу структуру:

1 рівень - теоретико-методологічний (основні категорії, поняття і закономірності проходження інформаційних процесів у суспільстві);

2 рівень - середній (соціальний "зріз" економічних, правових, психологічних та інших аспектів інформатизації);

3 рівень - емпіричний (соціальні аспекти створення, впровадження та адаптації інформаційних технологій у відповідних предметних областях).

На блок-схемі зображена структура соціальної інформатики як наукового знання (соціальна інформатика в широкому сенсі слова):

Теоретико-методологічний рівень (Соціальна інформатика у вузькому сенсі слова)

Соціальний зріз:

економічних правових психологічних

аспектів аспектів аспектів

інформатизації інформатизації ... інформатизації

Інформаційні Інформаційні Інформаційні

технології в технології в технології в

економіці праві ... психології

(Соц.аспекти) (соц.аспекти) (соц.аспекти)

Соціальна інформатика відіграє методологічну роль для так званих галузевих інформатик: економічної, правової, психологічної, соціологічної інформатики та інших.

У будь-яку галузеву інформатику, крім свого предметного поля, входить другий і третій рівень соціальної інформатики як наукового знання, так, наприклад, правова інформатика неминуче займається соціальними зрізами правових аспектів інформатизації та соціальними аспектами створення та впровадження правових інформаційних технологій.

В даний час у вузах Росії йде активне становлення соціальної інформатики і як цілого комплексу навчальних дисциплін [8].

Завданнями навчального курсу "Основи соціальної інформатики" є:

- Створення основи вміння правильно орієнтуватися в новій інформаційній реальності як у світі в цілому, так і в Росії;

- Формування уявлення про нагальну потребу оволодіння комп'ютерною грамотністю, без чого неможливо органічне включення в сучасну інформаційну середовище і активне сприяння її розвитку;

- Методологічна підготовка до подальшого вивчення, освоєння та участі в розробці інформаційних технологій у відповідній предметній області: соціології, психології, економіці, соціальній роботі, журналістиці, правовій сфері.

Література:

1. Васильєв Р.Ф. Полювання за інформацією. М., 1973, с.20.

2. Громов Г.Р. Нариси інформаційної технології. М., 1993, с. 19-20.

3. Porat M. Global implications of information Society. J.Community, 1978, Winter, p.76.

4. Урсул А. Інформатизація партії: необхідність концепції та принципи її розробки // Кадри партії, 1990, №2, с.71.

5. Вовканич С.Й., Парфенцева Н.А. "Соціальний інтелект": метафора чи наукове поняття? // Социс, 1993, № 8, с.153.

6. Ракитов А.І. Філософія комп'ютерної революції. М.1991, с.32-33.

7. Колін К.К. Соціальна інформатика - наукова база постіндустріального суспільства // Соціальна інформатика - 94, М., 1994, с.5.

8. Соколова І.В. Проблеми становлення інформатики як навчальної дисципліни // Соціальна інформатика - 95, М., 1995, с.19-22.

Тема 2

Семантичні основи соціальної інформатики

Інформологія- загальна теорія інформації.

Часто поняття "інформація" використовують, не замислюючись про глибину його змісту, ототожнюючи поняття знання, дані, інформація. Очевидно, що "повсякденна" вживання терміна "інформація" абсолютно недоречно, коли мова йде про теорію або теоріях інформації. Нерідко в цих теоретичних побудовах термін "інформація" наповнений різним змістом, а отже, самі теорії висвічують лише частина граней деякою системи знань, яку можна назвати загальною теорією інформації або "информологии" - наукою про процеси і завданнях передачі, розподілу, обробки і перетворення інформації .

Виникнення информологии як науки можна віднести до кінця 50-х років нашого століття, коли американським інженером Р. Хартлі була зроблена спроба ввести кількісну міру інформації, переданої по каналах зв'язку.

Розглянемо просту ігрову ситуацію. До отримання повідомлення про результат підкидання монети людина перебуває в стані невизначеності щодо результату чергового кидка. Повідомлення партнера дає інформацію, що знімає цю невизначеність.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com