На головну    

 Міжнародна економіка (кон.раб N3 по темі Організація і планування науково-дослідної та - Економічна теорія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

(Чиу) КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

250018, м.Черкаси, вул. Нечуя Левицького, 16

Контрольна робота №3

з дисципліни

 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

Професор, к.т.н. І. С. Задорожній

Студент гр. ЗМУ-61 О. В. Івушкіна

Варіант 5/21

2000СОДЕРЖАНІЕ

 ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

 1. Технічне завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

 2. Договір на виконання науково-дослідної роботи. . . .

5

 Додаток 1. Відомості виконання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 11

 Додаток 2. Структура ціни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 12

 2.1. Розшифровка статті «Основна заробітна плата». . . . . . . . . .

 13

 2.2. Розшифровка статті «Витрати на відрядження». . . . . . . . . .

 14

 2.3. Довідник міст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 15

 Список використаних джерел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 16

ВСТУП

Договір є юридичним документом, в якому викладені домовленості з організації, термінів, порядку вартості, умовам фінансового забезпечення, штрафних санкцій і іншим умовам проведення НДР. Для однозначності розуміння справжніх домовленостей по майбутній роботі до договору докладають цілий ряд розшифровок: Відомість виконання. Структура ціни.

2.1. Розшифровка статті «Основна заробітна плата».

2.2. Розшифровка статті «Витрати на відрядження» .Затверджене

___

Технічне завдання з виконання НДР по розробці машини офсетного друку

1. Призначення НДР

2. Підставою для виконання роботи є технічне завдання розрахункової роботи №1 за варіантом 5/21.

3. Склад НДР

4. Основні технічні вимоги:

4.1. Механічних деталей -2000.

4.2. Механічних збірок -700.

4.3. Ел. радий. елементи - 250.

4.4. Кількість друкованих плат -5.

4.4. Розробка структурної схеми вироби - 3 листа А1.

4.6. Розробка проміжного звіту - 400 аркушів А4.

4.7. Розробка функціональної схеми вироби - 7 аркушів А2.

4.8. Розробка принципової схеми виробу - 7 аркушів А2.

4.9. Розробка ТЗ на друковані плати 2 листа А2.

4.10. Розробка методики з налаштування макета - 100 аркушів А4.

4.11. Розробка програми і методики дослідження макету - 140 аркушів А4.

4.12. Розробка план-проекту 4 док.

4.13. Розробка підсумкового звіту 140 аркушів А4.

4.14. Оцінка макету на його відповідність технічним вимогам 14 аркушів А4.

4.15. Підготовка та оформлення статті в ІТ журнал 1 док.

5. Науково-дослідна робота включає в себе ряд наступних етапів:

1. Вибір напрямку досліджень.

2. Теоретичні та експериментальні дослідження.

3. Узагальнення і оцінка результатів досліджень, випуск ОНТД по НДР і закриття НДР.

6. Порядок виконання НДР:

Початок виконання НДР з 1.09.1999 р

Тривалість: 1 етап 3 місяці,

2 етап 7 місяців,

3 етап 2 місяці.

Здача НДР 31.08.2000 р

Термін проведення робіт 12 місяців.

Вартість 1 людину в місяць 400 грн.Менеджер проекту ___ О. В. Івушкіна Договір

на виконання дослідно-конструкторської роботи

від 1.09.1999 № 777

МІНІСТЕРСТВО МАШИНОБУДУВАННЯ

(Найменування замовника із зазначенням міністерства, відомства)

іменований надалі «Замовник», в особі міністра Федорова Івана Івановича

(Посада, прізвище та ініціали)

діє на підставі статуту

(Вказати Статут, Положення або інший документ має законну силу)

з одного боку, і НВО «ЕЛЕКТРОНМАШ»

(Найменування виконавця із зазначенням міністерства, відомства)

іменований надалі «Виконавець», в особі менеджера проекту Ивушкина О. В.

(Посада, прізвище та ініціали)

діє на підставі статуту

(Вказати Статут, Положення або інший документ має законну силу)

з іншого боку уклали договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Виконавець зобов'язується виконати і здати Замовникові, а останній зобов'язується прийняти та оплатити дослідно-конструкторську роботу за темою розробка машини офсетного друку, 5/21

(Найменування, шифр теми)

2. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

2. Передбачена договором робота виконується Виконавцем у повній відповідності з ТЗ від 1.09.99.

3. При виконанні робіт з ескізним та технічного проектам Виконавця, прийнятим Замовником, Виконавець має право під свою відповідальність вносить в виготовлений зразок різні конструктивні зміни, спрямовані на поліпшення його тактико-технічних показників, без порушення вимог, установлених п.2 цього договору, з повідомленням про всі зміни Замовнику.

При виготовленні дослідної партії по кресленнях дослідного зразка це право залишається Виконавцем за наявності письмової попереднього дозволу Замовника.

4. Будь-яке узгодження з Виконавцем, конструктивна зміна, що вноситься в розроблювані ескізний і технічний проекти або в зразок на письмову вимогу Замовника в процесі виконання робіт за договором і що викликає збільшення або зменшення обсягу робіт, передбаченого відомістю виконання і зміна вимог, встановлених п.2 цього договору, оформлюється в 30-денний термін додатковою угодою сторін з додатком протоколу узгодження доплати (знижки) до ціни роботи.

5. Якщо при прийманні або під час попередніх (заводських, конструктивних) та приймальних (державних, полігонних, військових, ___) випробувань буде виявлено невідповідність виготовленого зразка (партії) вимогам, встановлених п.2 цього договору або невідповідність документації представленого зразком (партії) , то доробка і пред'явлення зразка (партії) в обумовленому договором кількості на повторні випробування і виправлення документації проводиться Виконавцем за свій рахунок. Перелік доробок і виправлень вказується в акті, складеному сторонами.

6. При виявленні на приймальних (державних, полігонних, військових, ___ випробуваннях (непотрібне закреслити), необхідне вписати відповідно до необхідності доопрацювання або конструктивних змін окремих вузлів і дослідного зразка (партії), що виходять за межі вимог встановлених п.2 цього договору в зв'язку з чим потрібно змінювати документацію, виконання цих робіт проводиться за рахунок замовника і оформляється в 30-денний термін додатковою угодою сторін із зазначенням термінів виконання, обсягу (переліку) робіт та доплати до ціни відповідно до прикладеним протоколом узгодження.

7. Документація, що розробляється за договором повинна повністю відповідати зразку, засвідчувати вимогам наступних стандартів та інших документів, повинна містити всі зміни, внесені при доопрацюванні, випробуваннях і здачі зразка, а також містити науково-технічне та економічне обґрунтування висновків і рекомендацій Виконавця, підтверджене експериментальними даними і теоретичними розрахунками.

Документація передається Замовнику в оригіналах, в дублікатах __2___ екз., В копіях _3__ екз., Зброшурованих в альбоми.

8. У разі, коли після оплати роботи у Замовника виявляються додаткові зауваження чи претензії, йому надається право заявити їх Виконавцю протягом 5 днів після вручення Замовнику науково-технічного звіту.

Виконавець зобов'язаний на вимогу замовника зробити необхідні виправлення у виконаній роботі без додаткової оплати, за умови, що вони не виходять за межі програми робіт і теми. Термін внесення виправлення узгоджується сторонами.

9. Якщо в процесі виконання роботи Виконавець з'ясувати недоцільність подальшого проведення роботи, Виконавець має право призупинити її, поставивши до відома про це Замовника в 3-денний термін після призупинення.

У цьому випадку сторони зобов'язані у триденний термін розглянути питання про доцільність продовження роботи і при необхідності увійти з клопотанням до відповідних організацій про припинення роботи.

10. Замовник має право перевіряти хід і якість виконання дослідно-конструкторської роботи, передбаченої договором без втручання в оперативно-господарську діяльність Виконавця.

11. При виконанні робіт, передбачених цим договором та використанні (у тому числі передачу) результатів робіт повинні дотримуватися такі умови: згідно інструкції 323/6.

(Найменування, № і дата документів, що встановлюють режим обмеження доступу до робіт і документів, ступінь секретності)

3. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ

12. Передбачена договором робота виконується в строки, зазначені в поданій до договору відомості виконання.

13. Виконавець має право за погодженням із Замовником достроково здати виконувану роботу по окремих етапах і в цілому. Замовник приймає і оплачує таку роботу (етапи роботи) відповідно до умов договору.

14. Датою виконання зобов'язань по окремих етапах є дата підписання (затвердження) акта про приймання роботи (етапу).

4. Порядок приймання І здачі виконаних робіт

15. Виконавець зобов'язаний у письмовій формі сповістити Замовника

(Замовника, представника замовника)

про готовність роботи в цілому і кожного етапу, передбаченого договором. Повідомлення виконавця про готовність роботи і кожного етапу до здачі має бути підписана керівником або уповноваженою особою.

16. Приймання виконаних робіт проводитися в порядку, встановленому

положеннями та актами Міністерства машинобудування України

(Вказати № держ. Стандартів, найменування, № дати інших нормативно-техн. Документів, обов'язкових до застосування)

5. ВАРТІСТЬ РОБОТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

17. Лімітна ціна (граничне значення вартості роботи в цілому відповідно до структури ціни встановлена ??в сумі 48727 грн сорок вісім тисяч сімсот двадцять сім грн

(Прописом)

18. Виконана відповідно до вимог, встановлених п.2. цього договору, робота оплачується за договірною ціною, погодженою Виконавцем та Замовником у встановленому порядку.

Договірна ціна роботи за цим договором згідно з протоколом погодження від 1.09.99 № 777 встановлена ??в сумі 48727 грн сорок вісім тисяч сімсот двадцять сім грн

(Прописом)

в тому числі по етапах роботи:

1 етап, «ВИБІР НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ» 5935 грн 25 коп.

2 етап, «Теоретичні та експериментальні дослідження» 40509 грн 38 коп

3 етап, «ВИПУСК І ЗАХИСТ ЗВІТУ З НДР» 2282 грн 37 коп

При зміні в установленому порядку тактико-технічного завдання та інших вимог п.2. цього договору, що викликає збільшення або зменшення обсягу робіт, ціна роботи за угодою сторін може бути відповідно переглянута.

19. Розрахунки за виконувану за цим договором роботи проводяться між Замовником та Виконавцем по закінчених і зданих етапам у розмірі їх ціни (п.18 договору) у порядку, встановленому Відомістю виконання від 1.09.98.

20. Видача авансів і визначення їх розмірів проводиться в порядку, встановленому договором № 777 від 1.09.99

(Найменування, № і дата документа)

Перший аванс видається в 1-денний термін після підписання сторонами договору.

21. Оплата вартості кожного виконаного етапу роботи або всі роботи в цілому (за вирахуванням виданого авансу) проводиться Замовником за рахунком Виконавця, пред'явленим з додатком справжнього акту про приймання робіт.

При неприложения до звіту справжнього акту Замовник має право здаватися від оплати рахунку.

22. Оплата виконаних етапів робіт проводиться в порядку встановленому інструкцією Укрінбанку від «12» травня 1997 року № 87, шляхом акцепту платіжних вимог, що здаються Виконавцем в Укрінбанк на інкасо. Рахунки з усіма документами направляються Виконавцем поштою безпосередньо Замовнику, а в Укрінбанк здаються тільки платіжні вимоги, без докладання документів. Відправка Замовнику рахунків з документами проводиться не пізніше дня здачі платіжних вимог у Укрінбанк.

23. Виконавець і співвиконавці о6язани забезпечити у себе належний бухгалтерський облік і аналіз фактичної вартості виконуваної роботи в розрізі її етапів.

Замовник має право аналізувати фактичні витрати на виконання роботи за первинними документами Виконавця та співвиконавців без зміни ціни.

24. У разі призупинення на прохання Замовника виконання етапу, розпочатого Виконавцем, на строк; більше трьох місяців Замовник оплачує Виконавцю фактичні витрати по виконаному обсягу роботи на момент призупинення виконання.

Робота, припинена з вини Замовника, оплачується за фактично виробленим затратам з рівнем рентабельності, передбаченим в ціні на дану работу.6 МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

25. За порушення встановленого за договором створення (передачу) науково-технічної продукції порушення термінів виконання етапів, або кінцевого терміну виконання всієї роботи за договором Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі 3% ціни роботи або етапу.

26. За порушення встановленого термінів приймання закінченої роботи (етапу) або терміну видачі відповідних документів про приймання (відмову від прийняття) виконаної роботи (етапу) Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,2% ціни виконаної роботи (етапу), а при простроченні понад 15 днів - неустойку в розмірі 2% ціни роботи (етапу) понад пені за 15 днів.

27. При несвоєчасній оплаті виконаних робіт Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,6% суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

28. За необгрунтовану повна або часткова відмова від акцепту платіжної вимоги Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 7% суми, від оплати якої він відмовився.

29. За відвантаження зразка (партії) не за адресою, вказаною Замовником, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 400 грн. Замовник має право провести переробку зразка (партії) в належний адресу за рахунок Виконавця.

30. Сплата неустойки і штраф не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором.

31. Матеріальна відповідальність Виконавця в разі неприйняття Замовником виконаної Виконавцем роботи через невідповідність її вимогам цього договору:

доопрацювати виріб за свої кошти

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

(Умови передачі науково-технічної продукції іншим замовникам обов'язки з авторського супроводу, умови матеріально-технічного забезпечення робіт, порядок використання залишилися після виконання робіт матеріально-майнових цінностей, умови впровадження науково-технічної продукції та ін.)

8. РОЗГЛЯД СПОРІВ

Неврегульовані сторонами суперечки технічного характеру, а також спори, пов'язані з визначенням ціни роботи в цілому і етапів, дозволяється при виконанні Державних замовлень вищестоящими по відношенню обох сторін організаціями.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Термін дії договору встановлюється з 1.09.1999 по 31.08.2000 г.ЮРІДІЧЕСКІЕ АДРЕСИ СТОРІН РЕКВІЗИТИ

Замовник __МІНІСТЕРСТВО МАШИНОБУДУВАННЯ ___

Р / р № 0010100123 у відділенні Укрінбанку м Київ, вул. Хрещатик, 25.

Виконавець __ НВО «ЕЛЕКТРОНМАШ» ___

Р / р № 5401239876 у відділенні Укрінбанку м Черкаси, вул. Гоголя, 6.

Невід'ємною частиною договору є наступні програми: Протокол узгодження договірної ціни. Відомість виконання. Структура ціни.

3.1. Розшифровка статті «Основна заробітна плата»

3.2. Розшифровка статті «Витрати на відрядження»

 ЗАМОВНИК

 Міністерство машинобудування

 міністр Федоров І. І.

 «___» ___ 1999

 М.П.

 ВИКОНАВЕЦЬ

 НВО «Електронмаш»

 менеджер проекту

 Івушкіна О. В.

 «___» ___ 1999

 М.П.

ДОДАТОК № 1 прим № ___

договору № 777 від 1.09.99

ВІДОМІСТЬ ВИКОНАННЯ

по темі Проведення НДР з розробки машини офсетного друку

 № етапу Перелік етапів робіт і документації, представленої виконавцем при здачі Од. вим. Попередня вартість етапів робіт Встановлені терміни Примітки

1

 ВИБІР НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 5935,25 з 1.09.1999 по 30.11.1999

2

 Теоретичних і експериментальних досліджень 40509,38 з 1.12.1999 по 30.06.2000

3

 ВИПУСК І ЗАХИСТ ЗВІТУ З НДР 2282,37 з 1.07.2000 по 31.08.2000

 ВСЬОГО

 48727,00

 ЗАМОВНИК

 «___» ___ 1999

 ВИКОНАВЕЦЬ Івушкіна О. В.

 «___» ___ 1999

СТРУКТУРА ЦІНИ

на проведення НДР за темою розробка машини офсетного друку

до договору № 777

 Найменування статей витрат Всього по темі Етап 1 Етап 2 Етап 3

 1. Матеріали 5500,00 5500

 2. Спецобладнання 8000,00 8000

 3. Основна заробітна плата 5152,18 627,57 4283,28 241,33

 4. Додаткова зарплата 669,78 81,58 556,82 31,37

 5. Відрахування на соцстрах 2183,24 265,93 1815,05 102,26

 6. Відрахування до фонду зайнятості 174,66 21,27 145,20 8,18

 7. Накладні витрати 10304,36 1255,13 8566,57 482,66

 8. Витрати на відрядження 525,00 255270

 9. Контрагенти 2000,00 2000,00

 10. Інші витрати

 11. Собівартість без комп. вип. 34509,20 2506,48 30866,92 1135,8

 12. Відрахування на конверсію 1035,28 126,10 860,68 48,49

 13. Відрахування до фонду науки 448,62 54,64 372,96 21,01

 14. Відрахування до фонду доріг 552,15 67,26 459,03 25,86

 Повна собівартість 36545,24 2754,48 32559,59 1231,16

 Прибуток 12181,75 1483,81 10127,35 570,59

 Ціна

 48727 4238,29 42686,94 1801,77

Менеджер проекту О. В. Івушкіна

РОЗШИФРОВКА

статті «Основна заробітна плата» до калькуляції 5152,18 грн кошторисної вартості робіт

по темі Проведення НДР з розробки машини офсетного друку до договору № 777

 Етапи робіт Відділи виконавці Категорії працюючих

 ІТП Робочі Разом основна заробітна

 К-сть людино-місяців, які підлягають відпрацюванні Середня заробітна плата в місяць, грн. Сума основної заробітної плати, грн. К-ть годин, що підлягають відпрацюванню Вартість нормо-години, грн. Сума основної заробітної плати, грн

 ЕТАП 1 Від. 2 1,569 400 627,57 627,57

 ЕТАП 2 Від. 4 3 400 1200,00 1357,08 2,272 3083,28 4283,28

 ЕТАП 3 Від. 2 0,6033 400 241,33 241,33

 ВСЬОГО 5,1723 2068,90 1357,8 3083,28

 5152,18

Керівник теми: О. В. Івушкіна

Заст. нач. відділу економіки НДДКР В. К. Петров

РОЗШИФРОВКА

статті «Витрати на відрядження» до калькуляції 525 грн. кошторисної вартості робіт

по темі Проведення НДР з розробки машини офсетного друку до договору № 777

 Найменування пункту призначення і мета відрядження Вартість проїзду (туди і назад), грн Тривалість одного відрядження, днів Добові, грн Квартирні, грн Вартість одного відрядження Кількість відряджень Сума, грн

 1 етап

 Одеса

 Вибір напрямку дослідження 30 5 75 150 255 1255

 РАЗОМ по 1 етапу 255

 3 етап

 Київ

 Підготовка та оформлення статті в науково-технічний журнал 10 5 37,5 87,5 135 2 270

 РАЗОМ по 3 етапу 270

 РАЗОМ ПО ТЕМІ

 525

Керівник теми: О. В. Івушкіна

ДОВІДНИК МІСТ

 Пункт призначення Вартість проїзду Квартирна плата Добові

 Київ 10 17,5 7,5

 Одеса 30 30 15

Список використаних джерел

1. «Організація і управління НДДКР», Задорожній І. С.

2. Розрахункова робота № 1 «Організація і проведення НДР», Ивушкина О. В.

© 8ref.com - українські реферати