На головну

 Міжнародна економіка - Економічна теорія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

(Чиу) КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

250018, м.Черкаси, вул. Нечуя Левицького, 16

Контрольна робота

по дісціплінеМЕЖДУНАРОДНИЕ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

на темуМЕЖДУНАРОДНАЯ ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ СТРУКТУРА

Ст. викладач О. П. Скрипниченко

Студент гр. ЗМУ-61 О. В. Івушкіна

1999

ЗМІСТ

Стр.МЕЖДУНАРОДНАЯ ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ СТРУКТУРА Становлення міжнародної економіки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Будова міжнародної економіки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Список використаних джерел. . . . . . . . . . . . . . . . . .9МЕЖДУНАРОДНАЯ ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ СТРУКТУРА

У сучасному світі виробляти всі види товарів, так само як і створювати і удосконалювати всі типи факторів виробництва, не під силу ні одній, навіть найбагатшій, країні. Міжнародна економіка є тим механізмом, який може забезпечити досягнення цих цілей в інтересах всіх стран.Становленіе міжнародної економіки

Після найглибших криз 30-х років, що потрясли буквально весь світ, і в результаті деформацій, викликаних Другою світовою війною, світове господарство виявилося розбалансованим. Країни вплутувалися в торгові війни один з одним, підняв голову торговий протекціонізм, громадилися валютні обмеження. Крім того, багато чисто службові інструменти міжнародного спілкування стали відриватися від того грунту, на якій вони виросли і зміцніли, і перетворюватися на самостійну економічну силу. Насамперед це стосувалося фінансової, валютної і кредитної сфери, яка еволюціонувала з простого інструменту обслуговування розрахунків по між народною торгівлі товарами в повністю відірваний від неї механізм фінансових і валютних спекуляцій. З появою перших комп'ютерів, які показали здатність замінити не тільки фізичний, але і розумову працю людини, Что нерідко називають науково-технічною революцією, фінансування в широкому сенсі, хоча і продовжувало грати свою обслуговуючу роль, перетворилося на самостійну сферу міжнародного спілкування. Причому його масштаби, які погано піддаються оцінці, можуть виявитися більшими, ніж масштаби світової торгівлі і міжнародного руху факторів виробництва.

До середини XX століття поступово виникло розуміння того, що світове господарство не в змозі стабільно функціонувати без якихось спільних для всіх країн механізмів координації і управління. На мікрорівні фірми стали активніше створювати вертикальні схеми управління відтворювальними процесами, що включають їх підприємства в багатьох країнах світу, і поступово переросли в транснаціональні корпорації (ТНК). На макрорівні буквально протягом десятиліття виникла ціла система міждержавних економічних і фінансових організацій з мандатом спостерігати за світовим економічним розвитком, попереджати про виникаючі дисбаланси і надавати країнам у випадку необхідності всебічну підтримку. У їх числі - Міжнародний валютний фонд. Світовий банк, Світова організація торгівлі, Організація Об'єднаних Націй, декілька об'єднань в Європі та багато інших.

Течія економічної думки, доти в значній мірі відкидала будь-яке втручання держави в економіку, призвело до виникнення кейнсіанства на базі вчення Джона Мейнарда Кейнса.

Дж.Кейнс, що заклав основу регулювання сучасної макроекономіки, в тому числі і міжнародної економіки, поставив у числі інших актуальний і донині питання про ступінь державного втручання в економічний розвиток. Він став одним з ідеологів та авторів статей угоди (статуту) так званих Бреттон-Вудських інститутів (МВФ і Світового банку), створених в останні воєнні роки для цілей міждержавного регулювання і донині є ключовими міжнародними економічними організаціями.

Нарешті, руйнування в 50-і роки колоніальної системи, економічно прив'язували колонії до метрополій, крах на рубежі 90-х років «реального соціалізму», орієнтував на економічну автаркію, і перехід колишніх колоній і соціалістичних країн до ринку створили безпрецедентні передумови для нового рівня економічної відкритості у відносинах між практично всіма країнами світу. Більшість з них в тій чи іншій формі дотримуються в своїй економічній політиці принципів відкритої економіки, що припускають не тільки активну участь країн у світовому ринку і світовому господарстві, а й міждержавну координацію економічної поведінки і прийняття спільних адекватних заходів щодо його корегування.

Все це дозволяє зробити висновок, що в другій половині XX століття ринкова економіка перейшла в нове, більш високе, ніж світове господарство, якість, стала міжнародною. Ознаками міжнародної економіки є:

1) розвинена сфера міжнародного обміну товарами на базі міжнародної торгівлі;

2) розвинена сфера міжнародного руху факторів виробництва, насамперед у формах вивезення-ввезення капіталу, робочої сили і технології;

3) міжнародні форми виробництва на підприємствах, розташованих у декількох країнах, в першу чергу в рамках транснаціональних корпорацій

4) самостійна міжнародна фінансова сфера, не пов'язана з обслуговуванням ні міжнародного руху товарів, ні руху факторів виробництва;

5) система міжнаціональних і наднаціональних, міждержавних і недержавних механізмів міжнародного регулювання в цілях забезпечення збалансованості і стабільності економічного розвитку;

6) економічна політика держав, яка виходить із принципів відкритої економіки.

Як уже зазначалося, в широкому плані предметом теорії міжнародної економіки є закономірності формування попиту і пропозиції на товари та фактори виробництва, що знаходяться в міжнародному обороті, і які з цього виведенні для економічної політики країн. В рамках цього предмета міжнародна економіка охоплює не тільки перші три ознаки, які були характерні для світового ринку (1) і для світового господарства (2-3), а й три зовсім нові ознаки (4-6). Тим самим якщо ознака 1 виступає характеристикою світового ринку, ознаки 1-3 в сукупності характеризують світове господарство, то ознаки 1-6 разом є характеристиками міжнародної економіки в цілому.

Міжнародна економіка (international economics) - частина теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарських суб'єктів різної державної приналежності в області міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва і фінансування і формування міжнародної економічної політікі.Строеніе міжнародної економіки

Існування міжнародної економіки проявляється через ряд її конкретних форм, закономірності, механізми і тенденції розвитку яких є предметом скрупульозного вивчення. Умовна структура міжнародної економіки може бути представлена ??наступним чином.

v - Базові поняття і концепції, що лежать в основі міжнародної економіки, починаючи від міжнародного поділу праці та інших факторів виробництва, через світовий ринок і світове господарство до концепції міжнародної економіки. Цей рівень багато в чому абстрактний і закладає головним чином понятійний і концептуальний апарат в наступний теоретичний аналіз.

v - Економічна політика держав, механізми державного регулювання економіки в цілому і її зовнішніх аспектів зокрема. Основні форми регулювання міжнародної економіки на національному мікрорівні - державне регулювання зовнішньої торгівлі (тарифні та нетарифні методи), державне регулювання руху факторів виробництва (експорту-імпорту капіталу, робочої сили і технології), а на національному макрорівні - державне валютне і фінансове peгyліpoваніе, включаючи макроекономічне програмування відкритої економіки.

v - Конкретні форми міжнародних економічних відносин, в яких проявляється міжнародна економіка, включають міжнародну торгівлю (товарами і послугами), міжнародний рух факторів виробництва (капіталу, робочої сили, технології), міжнародну торгівлю фінансовими інструментами (валютою, цінними паперами, дериватами і кредитами) , міжнародні розрахунки.

v - Міжнародні регулювання та нагляд включають діяльність міжнародних економічних і фінансових організацій, які спеціально створені для моніторингу та регулювання міжнародної економіки або окремих її елементів.

Функціонально міжнародна економіка поділяється на міжнародну мікроекономіку і міжнародну макроекономіку.

Міжнародна мікроекономіка (international microeconomics) - частина теорії міжнародної економіки, що вивчає закономірності міждержавного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозиція, ціну та ін.).

Міжнародна макроекономіка (international macroeconomics) - частина теорії міжнародної економіки, що вивчає закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

Структура міжнародної економіки показана в таблиці 1.

Взаємозв'язку в рамках цієї структури дуже складні. Окремі форми міжнародних економічних відносин перетинаються (нерідко рух капіталу, міграція робочої сили та передача технології розглядаються як міжнародна торгівля специфічними товарами), мікроекономічна політика (відкрита або обмежувальна) часто включає регулювання валютних відносин, деякі форми (міжнародні розрахунки) фактично обслуговують інші форми міжнародних економічних відносин, міжнародна торгівля фінансовими інструментами може розглядатися як форма руху капіталу і т.д. Вельми умовний поділ структури міжнародної економіки на макроекономічну і фінансову частини пов'язано тільки з тим, що міжнародна торгівля і рух факторів виробництва

Таблиця 1. Структура міжнародної економіки.

 Міжнародне регулювання і нагляд Економічні Фінансові

 Міжнародні організації

 Форми міжнародних економічних відносин Товарами Послугами Капіталу Робочої сили Технології Валютою Цінними паперами дериватів Кредитами Розрахунки

 Міжнародна торгівля Міжнародний рух факторів виробництва Валютне та банківське регулювання

 Державне регулювання регульоров-ня зовнішньої торгівлі Регулювання руху факторів виробництва Валютне та банківське регулювання

 Мікроекономічна політика Макроекономічна політика

 Базові поняття Світове господарство

 Світовий ринок

 Міжнародний поділ праці

ближче пов'язані з реальним сектором і процесом виробництва, тоді як міжнародна торгівля фінансовими інструментами - феномен сфери обігу, значною мірою відірваний від реального виробництва. Відповідно, скажемо, що міжнародне кредитування, пов'язане з фінансуванням потреб реального сектора, можна вважати різновидом руху капіталу, а надання міжнародних кредитів для здійснення операцій з цінними паперами - формою торгівлі фінансовими інструментами.

Значення окремих форм, їх питома вага і вплив на міжнародну економіку різні. Міжнародна торгівля товарами, яка історично була першою і колись головною формою міжнародної економіки, до кінця XX століття, судячи з абсолютним масштабами, втратила свою провідну роль, поступившись її різним формам міжнародних фінансових операцій. Якщо ще в 70-і роки основне міжнародне переміщення капіталу відбувалося у формі прямих зарубіжних інвестицій, то в другій половині 90-х років на перше місце вирвалися міжнародні портфельні інвестиції.

До середини XX століття ринкова економіка перетворилася по суті в міжнародну, а економіка переважної більшості країн стала відкритою. До числа ключових характеристик міжнародної економіки відносяться розвинена сфера міжнародного обміну товарами і факторами виробництва, виникнення міжнародних форм виробництва, придбання самостійності міжнародної фінансової сферою, виникнення механізмів міжнародного регулювання економіки та економічна політика держав, яка виходить із принципів відкритої економіки. Сучасна міжнародна економіка являє собою частину теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарських суб'єктів різної державної приналежності в області міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва і фінансування і формування міжнародної економічної політики. Її структура складається з базових понять, конкретних форм міжнародних економічних відносин та механізмів державного і міжнародного регулювання. Основні форми міжнародних економічних відносин в рамках міжнародної економіки - міжнародна торгівля (товарами і послугами), міжнародний рух факторів виробництва (капіталу, робочої сили, технології), міжнародна торгівля фінансовими інструментами (валютою, цінними паперами, дериватами і кредитами) і міжнародні розрахунки. Міжнародна мікроекономіка вивчає поведінку ринку окремого товару; міжнародна макроекономіка - відкритої національної та світової економіки в цілому.

Список використаних джерел

1. І. П. Фамінскій. Основи зовнішньоекономічних значень. "Міжнародні відносини", Москва, 1990.

2. Кірєєв А. П. Міжнародна економіка. У 2-х ч. Ч 1. Міжнародна мікроекономіка: рух товарів і факторів виробництва. Навчальний посібник для вузів. - М .: Міжнародні відносини, 1997.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com