На головну

 Види запасів - Підприємництво

Тема даної курсової роботи присвячена дослідженню питань сутності і значення матеріальних запасів. Робота складається з трьох розділів.

У першому розділі, розглядається сутність, роль і завдання запасів на фірмі, як основа для безперервного і ритмічного виробництва, в тому числі, як один з факторів, що визначають політику підприємства. Також у першій главі розглядається їх підрозділ на категорії залежно від цільового назначенія.Во другому розділі, наведена характеристика видів матеріальних запасів та їх значення. Там же розкрито поняття матеріальних запасів. Третя глава присвячена методиці нормування запасів і значення розробки і застосування норм запасу. Там же наведені формули розрахунку нормативів запасів в залежності від їх використання у виробництві. Робота виконана з використанням семи літературних джерел. У ній міститься два малюнки. Загальний обсяг роботи становить 23 сторінки.

Введение.....................................................................................4

1. Категорія товарно-матеріальних запасів ......................... 5

1.1. Роль і завдання запасів на фірмі ....................................... 5

1.2. Категорії товарно-матеріальних запасів ..................... 7

2. Класифікація товарно-матеріальних запасів та їх

значення ................................................. ............................... 11

2.1. За місцем знаходження ............................................... ........ 11

2.2. По виконуваної функції ............................................... .13

2.3. За часом ................................................ ........................ 15

3. Методика нормування запасів ....................................... 16

3.1. Нормативна величина запасів ...................................... 16

3.2. Нормування запасів і його значення ......................... 18

Заключение...............................................................................22Список використаних джерел .................................... 23

ВСТУП

Запаси представляють собою один з найважливіших факторів забезпечення сталості та безперервності відтворення. Цю важливу роль відіграють всі складові частини сукупного матеріального запасу, в тому числі товарно-матеріальні запаси, що знаходяться у підприємства галузей звернення.

Загальноприйнятим є віднесення продуктів праці до товарних запасів у підприємств галузей звернення від моменту їх надходження на ці підприємства до моменту навантаження на транспортні засоби для відправлення або безпосередньої передачі споживачам.

Безперервність виробництва вимагає, щоб постійно перебувало достатню кількість сировини і матеріалів, для повного задоволення потреб виробництва в будь-який момент їх використання. Тому необхідність безперебійного постачання виробництва в умовах безперервності попиту і дискретності поставок, обумовлює створення на підприємствах матеріальних запасів.

Незважаючи на те, що зараз йде тенденція прискорення оборотності запасів на підприємство, а отже і зниження розмірів запасів, аж до роботи з коліс, запаси як і раніше займають головну роль в забезпеченні підприємства нормальними ритмічними умовами роботи.

Їх всебічне вивчення і правильне розуміння сутності товароматеріальних запасів, їх значення та ролі в економіці підприємств і об'єднань, стоїть у ряду найважливіших проблем з економії та раціонального використання матеріальних ресурсів країни та завдань щодо вдосконалення матеріально-технічного постачання народного господарства.

1.Категорія товарно-матеріальних запасів

1.1. Роль і завдання запасів на фірмі.

На рівні фірм запаси відносяться до числа об'єктів, що вимагають великих капіталовкладень, і тому являють собою один з факторів, що визначають політику підприємства і які впливають на рівень логістичного обслуговування в цілому. Проте багато фірм не приділяють йому належної уваги і постійно недооцінюють свої майбутні потреби в наявних запасах. В результаті цього фірми звичайно зіштовхуються з тим, що їм доводиться вкладати в запаси більший капітал, ніж передбачалося.

Зміни обсягів товарно-матеріальних запасів в значній мірі залежать від переважаючого на даний момент відношення до них підприємців, яке, безумовно, визначається ко?юнктурой ринку. Коли основна маса підприємців налаштована оптимістично щодо можливостей економічного зростання, вони розширюють свої операції, збільшують обсяги інвестицій у створення запасів. Проте коливання рівнів останніх не викликаються одним лише інвестуванням. Важливими чинниками виступають тут якість прийнятих рішень, а також те, яка конкретно технологія управління запасами використовується.

Більше 20 років тому західні економісти намагалися встановити, до якої міри, можливо, зберігати незмінним співвідношення рівнів запасів і збуту. Використовуючи рівняння «фіксованого акселератора» (J = k * D, де J - рівень запасів, од., D - попит і k - коефіцієнт нерівномірності попиту), вони прийшли до висновку, що така проста залежність не відповідає реальному управління запасами.

Використовуючи більший обсяг різноманітних даних за досить тривалий період, і застосовуючи модифікований варіант зазначеного акселератора («гнучкий акселератор»), зарубіжні дослідники припустили, що фірми здійснюють лише часткову коректування своїх запасів, наближаючи їх до шуканого рівня протягом кожного з періодів виробництва. За дванадцятимісячний період

різницю між бажаним і дійсним рівнем запасів вдавалося скоротити лише на 50%. Така зміна пояснюють в основному вдосконаленням системи управління запасами на основі використання комп'ютерної техніки.

Ряд вчених США прийшли до висновку, що якби вдалося поставити під контроль 75% коливань рівня інвестицій в товарно-матеріальні запаси, економіка цієї країни не зазнала б жодної з повоєнних рецесій, під час яких ціни, обсяг виробництва і прибутку падали, а безробіття росла '.

Завданням товарно-матеріальних запасів є забезпечення підприємства необхідними матеріальними ресурсами, з метою забезпечення підприємству нормальної роботи.

Товарно-матеріальні запаси завжди вважалися чинником, що забезпечує безпеку системи матеріально-технічного постачання, її гнучке функціонування, і були свого роду «страховкою».

Оскільки в фірмах різних галузей економіки створення товарно-матеріальних запасів визначається тією специфічною роллю, яку вони відіграють у процесі випуску продукції, остільки зрозумілі і відмінності в підходах до політики капіталовкладень в даній області і до визначення пріоритетності завдань, що вирішуються в ході виробництва. У фірмах деяких галузей народного господарства основним завданням є контроль за сировиною, в інших - за готовою продукцією, а на підприємствах галузей, що виробляють інвестиційні товари, велика частина організаційних зусиль концентрується на контролі за незавершеним виробництвом.

Так, фірми, що випускають залізничний рухомий склад, виробляють цю продукцію за замовленнями споживача. Ніхто не стане просто так створювати запаси, наприклад, дизельних двигунів. У швейній промисловості створюються лише мінімальні запаси готової продукції, що пояснюється непостійністю смаків і моди. В останньому випадку значна частина коштів вкладається в незавершене виробництво - напівфабрикати, які заготовляються для того, щоб швидко відреагувати на зміну потреб ринку виробів.

Прямо протилежна ситуація в фірмах, що випускають шини. Успіх тут в основному залежить від того, наскільки швидко задовольняється попит, і тому готові вироби повинні бути в наявності. Виробництво шин на замовлення здійснюється рідко, тому що споживачі віддають перевагу певному сорту або марці продукції. Тут характерним є неодноразова продаж одного й того ж споживачеві одного і того ж (за номенклатурою) товару. Інвестиції в запаси сировини і незавершене виробництво в фірмах шинної промисловості підтримуються на мінімальному рівні.

Багато з фірм, що функціонують у різних галузях економіки, відносно успішно здійснюють інвестиції в товарно-матеріальні запаси. У той же час у великій кількості фірм існує думка, що управління запасами є сферою відповідальності нижчого рівня керівництва - завданням суто технічного порядку. Разом з тим американські фахівці, що проводили аналіз політики з управління запасами торгових фірм (роздрібних і оптових), що діють в 17 різних галузях економіки, прийшли до висновку, що якби типове не процвітаюча фірма робила те ж саме, що і процвітаюча, то їй би вдалося добитися прискорення оборотності товарних запасів у два рази, т. е. при одному і тому ж товарооборот вона змогла б скоротити запаси на 50%.

Коефіцієнти оборотності капіталу характеризуються значною мінливістю і істотно відрізняються не тільки у процвітаючих і не успішних компаній, але і у фірм різного типу. Останнє пояснюється в основному специфікою структури витрат, яка існує в галузях народного господарства, сезонними коливаннями збуту, нормами конкурентної боротьби, прийнятими в тій чи іншій галузі економіки, рівнем рентабельності, стилем керівництва підприємствами і характером ділових операцій. Таким чином, перераховані обставини слід віднести до досить важливим чинникам, надають серйозний вплив на ефективність політики будь-якої фірми в області створення і реалізації запасів.

1.2. Категорії товарно-матеріальних запасів

Існує три види товарно-матеріальних запасів: сировинні матеріали (в тому числі комплектуючі вироби і паливо); товари, що знаходяться на стадії виготовлення; готова продукція. В залежності від їх цільового призначення вони поділяються на такі категорії:

а) технологічні (перехідні) запаси, рухомі з однієї частини логістичної системи в іншу;

б) поточні (циклічні) запаси, створювані протягом середньостатистичного виробничого періоду, або запаси обсягом в одну партію товарів;

і) резервні (страхові або «буферні»): іноді їх називають «запасами для компенсації випадкових коливань попиту» (до цієї категорії запасів належать також спекулятивні запаси, створювані на випадок очікуваних змін попиту або пропозиції на ту чи іншу продукцію, наприклад, у зв'язку з трудовими конфліктами, підняттям цін або відкладеним попитом).

Таким чином, існує багато причин для створення товарно-матеріальних запасів на фірмах, однак, загальним для них є прагнення суб'єктів виробничої діяльності до економічної безпеки. При цьому слід зазначити, що вартість створення запасів і невизначеність умов збуту, не сприяють зростанню значущості дорогої резервної мережі «безпеки» в очах керівництва фірм, оскільки об'єктивно суперечать підвищенню ефективності виробництва.

Одним з найсильніших стимулів до створення запасів є вартість їх негативного рівня (дефіциту). При наявності дефіциту запасів існує три види можливих витрат, перерахованих нижче в порядку збільшення їх негативного впливу:

1) витрати в зв'язку з невиконанням замовлення (затримкою з відправкою замовленого товару) - додаткові витрати на просування і відправку товарів того замовлення, яке не можна виконати за рахунок наявних товарно-матеріальних запасів:

2) витрати у зв'язку з втратою збуту - у випадках, коли постійний замовник звертається за даною покупкою в якусь іншу фірму (такі витрати вимірюються в показниках виручки, втраченої через нездійснення торгової угоди);

3) витрати у зв'язку з втратою замовника - у випадках, коли відсутність запасів обертається не тільки втратою тієї чи іншої торгової угоди, а й тим, що замовник починає постійно шукати інші джерела постачання (такі витрати вимірюються в показниках загальної виручки, яку можна було б отримати від реалізації всіх потенційних угод замовника з фірмою).

Перші два види витрат належать, очевидно, до числа так званих «тимчасових витрат фірми в результаті прийняття альтернативного курсу». Третій же вид витрат важко вирахувати, оскільки гіпотетичні замовники різні і відповідні витрати теж. Однак для фірми дуже важливо, щоб оцінка даного виду витрат була якомога ближче до суми витрат, які могли б мати місце в дійсності.

Слід мати на увазі, що вартість дефіциту запасів більше, ніж просто ціна втрачених торговельних угод або нереалізованих замовлень. У неї входять і втрати часу на виготовлення продукції,

і втрати робочого часу, і, можливо, втрати часу через дорогих перерв у виробництві при переходах між складними технологічними процесами.

Технологічні та перехідні запаси. У будь-який момент часу в системі матеріально-технічного постачання зазвичай є певні запаси, рухомі з однієї частини цієї системи в іншу. У тих же випадках матеріально-технічного постачання, коли переміщення запасів з одного рівня на інший займає багато часу, обсяги перехідних запасів будуть великі. При тривалих термінах реалізації замовлень (наприклад, при великих проміжках часу між виготовленням товару і його прибуттям в готовому вигляді на склад) загальна кількість технологічних запасів виявиться порівняно великим. Точно так само при великих тимчасових інтервалах, між моментом виходу товару зі складу і моментом його одержання замовником буде накопичуватися велику кількість перехідних запасів. Наприклад, при середньому рівні попиту на даний товар, що дорівнює 200 виробів на тиждень, і термін його поставки замовнику, що дорівнює двом тижням, загальний обсяг перехідних запасів цього товару складе в середньому 400 виробів.

Для обчислення (оцінки) середньої кількості технологічних або перехідних товарно-матеріальних запасів у даній системі матеріально-технічного забезпечення в цілому використовується наступна формула:

J = S * T,

де J - загальний обсяг технологічних або перехідних (що знаходяться в процесі транспортування) товарно-матеріальних запасів; S - середня норма продажів цих запасів на той чи інший період

часу; Т - середній час транспортування.

Запаси обсягом в одну партію товару, або циклічні запаси. Особливість більшості підприємницьких систем полягає в тому, що товари замовляються в кількостях, надмірних по відношенню до необхідних на даний момент обсягами. Цьому є ряд причин, як-то: затримка з отриманням замовлених товарів у повному обсязі, що змушує замовників (особливо посередників) зберігати якийсь час ті чи інші товари на складі; знижки, надані замовникам при продажу їм товарів великими партіями; оподаткування торгових угод з мінімальним розміром партій, що робить невигідною відправку замовнику товарів у кількостях менше встановленого розміру, і деякі інші.

При цьому існують певні обмеження на розмір товарно-матеріальних запасів. Обмежувачем виступають витрати їх зберігання. Тому виникає необхідність досягнення балансу між перевагами і недоліками, з одного боку, замовляння, а з іншого - зберігання товарів.

Цей баланс досягається вибором оптимального обсягу партій замовлених товарів, або визначенням економічного (оптимального) розміру замовлення - «economic order quantity» (EOQ), який обчислюється за формулою »

EOQ = 2AD / vr,

де A - витрати на виробництво; D - середній рівень попиту; v - питомі витрати на виробництво; г - витрати на зберігання.

Резервні, або «буферні», товарно-матеріальні запаси служать свого роду «аварійним» джерелом постачання в тих випадках, коли попит на даний товар перевищує очікування. На практиці попит на товари вдається точно спрогнозувати надзвичайно рідко. Це ж відноситься і до точності передбачення термінів реалізації замовлень. Звідси і необхідність у створенні резервних товарно-матеріальних запасів.

Певною мірою послуги, запропоновані тією або іншою компанією, являють собою функцію її резервних запасів, і навпаки: резервні запаси компанії є функцією її послуг Ясно, що компанія буде намагатися мінімізувати рівень своїх резервних запасів і відповідно до декларованої нею стратегією обслуговування замовників. І тут знову виникає необхідність компромісу - цього разу між витратами зберігання резервних запасів, призначених для пристосування до несподіваних коливань попиту, і вигодами, одержуваними компанією при підтримці такого рівня обслуговування своїх клієнтів.

Отже, визначення точного рівня необхідних резервних запасів залежить від трьох чинників, а саме:

1) можливого коливання термінів відновлення рівня запасів;

2) коливання попиту на відповідні товари протягом терміну реалізації замовлення;

3) здійснюваної даної компанією стратегії обслуговування замовників.

Визначення точного рівня резервних запасів, необхідних в умовах нестабільності термінів реалізації замовлень і мінливого попиту на товари і матеріали, - справа нелегка. Імовірнісна природа вищевказаних коливань та нестабільності означає, що для знаходження задовільних вирішенні проблем, пов'язаних з резервними товарно-матеріальними запасами, зазвичай необхідне відповідне моделювання або імітація.

2. Класифікація товарно-матеріальних запасів та їх значення.

2.1. За місцем знаходження

Логістика, маючи на меті, підвищення ефективності функціонування організацій та економіки в цілому, займається управлінням потоками матеріальних ресурсів. Предметом вивчення є не самі матеріальні ресурси як такі, а їх рух у просторі і в часі. Під рухом при цьому розуміється безперервне зміна стану матеріальних ресурсів за кількістю, якістю, місцем знаходження. Саме рух як предмет дослідження дозволив логістиці зайняти місце самостійної науки.

Говорячи про підсистему логістики, що займається запасами матеріальних ресурсів, необхідно пов'язати поняття запасів з предметом науки логістики, т. Е. З рухом матеріального потоку, в рамках якого ці запаси створюються.

У попередньому розділі було показано, як матеріальні потоки в логістичній системі економіки пов'язані з матеріальними потоками складають цю систему організацій і яким чином матеріальні потоки рухаються всередині організації. Незалежно від того, чи є матеріальні потоки зовнішніми стосовно організації або внутрішніми, при фіксації місця їх знаходження ми стикаємося з поняттям запасів. Можна сказати, що запас - це форма існування матеріального потоку.

Фіксація місця знаходження запасу не обмежує другого параметра руху - часу. Особливістю логістики є вивчення запасу як постійно мінливого в часі об'єкта. Актуальний і питання трансформації запасів з одного виду й інший, пов'язаний із зміною їх просторового положення. Таким чином, питання класифікації запасів необхідний для вирішення, принаймні, двох завдань:

конкретизації об'єкта вивчення в рамках заданого матеріального потоку

2) управління запасами в рамках заданої логістичної системи.

Критеріями класифікації можуть стати два параметри, що визначають поняття руху. Це - простір і час. Параметр кількості запасу невіддільний від параметра часу. Параметр якості запасу пов'язаний з конкретною потребою і не призводить до виділення видів запасів.

Перш ніж приступити до опису видів запасів, необхідно дати визначення запасів.

Запаси сировини, матеріалів, комплектуючих і готової продукції являють собою матеріальні цінності, що очікують виробничого або особистого споживання.

Введення такого визначення призводить до трьох висновків:

1. Не існує принципової відмінності в процесі роботи з запасами продуктів різного виду (сировина, матеріали, комплектуючі, готова продукція), так як єдина функція запасу - забезпечення потреби.

2. Визначальним для розміру запасу є характер споживання запасу продукту даного виду.

3. Форма запасу залежить від потреби, яку задовольняє запас.

Перший висновок пов'язаний з критерієм класифікації за місцем знаходження запасу. Ми не будемо робити застереження про вид продукту, з якого створюється той чи інший запас, так як це несуттєво.

Другий висновок пов'язаний з критерієм класифікації за часом, який дозволяє виділити різні види запасів залежно від їх величини. Ми не будемо говорити про конкретні розміри запасів, що визначають межі того чи іншого виду, а обмежимося описом можливих категорій, оскільки детальніше вивчення запасу пов'язано з особливостями його споживання.

Третій висновок дозволяє додати ще один критерій класифікації - це функція запасу.

Отже, ми визначили, що критеріями класифікації запасів можуть бути два параметри руху матеріальних потоків - простір (або місце знаходження) і час, а також функція запасу.

Класифікація за місцем знаходження наведена на рис. 1. Всі запаси, наявні в економіці, визначені як сукупні. Вони включають в себе сировину, матеріали, основні допоміжні, напівфабрикати, деталі, готові вироби, а також запасні частини для ремонту засобів виробництва. Основна частина сукупних запасів виробництва являє собою предмети виробництва, що входять в матеріальний потік на різних стадіях його технологічної переробки.

Сукупні запаси виробництва поділяються на два види: виробничі і товарні запаси.

Сукупні запаси виробництва

Сировина

Матеріали основні та допоміжні

Напівфабрикати

Деталі

Готові вироби

Запасні частини для ремонту

Виробничі запаси Товарні запаси

Запаси в організації-споживача Запаси готової продукції на

складі організації-ізготовітелеЗапаси в каналах сфери обігу Запаси в дорозі

Запаси на підприємствах торгівлі

поточні

підготовчі

гарантійні

сезонні

перехідні

Рис. 1. ВИДИ ЗАПАСІВ за місцем знаходження І що виконує функції

Виробничі запаси формуються в організаціях-споживачах. Товарні запаси знаходяться в організацій-виробників на складах готової продукції, а також в каналах сфери обігу. Запаси в каналах сфери обігу розбиваються на запаси та шляхи і запаси на підприємствах торгівлі. Запаси в дорозі (або транспортні запаси) знаходяться на момент обліку в процесі транспортування від постачальників до споживачів.

Кожна окрема організація в логістичному ланцюжку постачальників і споживачів є, з одного боку, організацією-постачальником, а з іншого - організацією-виробником. Отже, виробничі і товарні запаси завжди є на підприємстві.

2.2. По виконуваної функції

Класифікація за виконуваної функції запасів дозволяє розчленувати виробничі і товарні запаси на декілька груп (див. Рис. 1). У той же час виробничі та товарні запаси в цілому мають свої специфічні функції.

Виробничі запаси призначені для виробничого споживання. Вони повинні забезпечувати безперебійність виробничого процесу. Виробничі запаси враховуються в натуральних, умовно-натуральних і вартісних вимірниках. До них належать предмети праці, що надійшли до споживача різного рівня, але ще не використані і не піддані переробці.

Товарні запаси необхідні для безперебійного забезпечення споживачів матеріальними ресурсами.

Виробничі та товарні запаси поділяються на поточні, підготовчі, страхові, сезонні і перехідні (див. Рис. 1).

Поточні запаси забезпечують безперервність постачання виробничого процесу між двома поставками, а також організацій торгівлі і споживачів. Поточні запаси складають основну частину виробничих і товарних запасів. Їх величина постійно змінюється.

Підготовчі запаси (або запаси буферні) виділяються з виробничих запасів при необхідності додаткової їх підготовки перед використанням у виробництві (сушіння лісу, наприклад). Підготовчі запаси товарних засобів виробництва формуються в разі необхідності підготувати матеріальні ресурси до відпустки споживачам.

Гарантійні запаси (або запаси страхові) призначені для безперервного постачання споживача у разі непередбачених обставин: відхилення в періодичності й у величині партій постачань від запланованих, зміни інтенсивності споживання, затримки постачань у дорозі. На відміну від поточних запасів розмір гарантійних запасів - величина постійна. При нормальних умовах роботи ці запаси недоторканні.

Сезонні запаси утворюються при сезонному характері виробництва продуктів, їх споживання або транспортування. Сезонні запаси повинні забезпечити нормальну роботу організації під час сезонної перерви у виробництві, споживанні або в транспортуванні продукції.

Перехідні запаси - це залишки матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду. Вони призначаються для забезпечення безперервності виробництва і споживання в звітному і наступному за звітним періоді до чергової поставки.

2.3. За часом

Класифікація за часом дозволяє виділити різні кількісні рівні запасів. Їх співвідношення показано на рис. 2.

Рис. 2. ВИДИ ЗАПАСІВ ПО ЧАСУ ОБЛІКУ

Максимальний бажаний запас визначає рівень запасу, економічно доцільний в даній системі управління запасами. Цей рівень може перевищуватися. У різних системах управління максимальний бажаний запас використовується як орієнтир при розрахунку обсягу замовлення.

Граничний рівень запасу використовується для визначення моменту часу видачі чергового замовлення.

Поточний запас відповідає рівню запасу в будь-який момент обліку. Він може збігтися з максимальним бажаним рівнем, граничним рівнем або гарантійним запасом.

Гарантійний запас (або запас страховий) аналогічний гарантійному запасу в класифікації по виконуваної запасом функції і призначений для безперервного постачання споживача у разі непередбачених обставин.

Можна також виділити неліквідні запаси - так називають тривало невживані виробничі і товарні запаси. Вони утворюються внаслідок погіршення якості товарів під час зберігання, а також морального зносу. Це єдиний вид запасу, який не відповідає визначеним вище критеріям.

3. Методика нормування запасів

3.1 Нормативна величина запасів

Сучасний рівень продуктивних сил, в тому числі транспортних засобів, стан господарських зв'язків по постачаннях продукції, наразі не викорінює необхідність запасів, але навіть не дозволяє істотно скоротити їх розміри. Тому виникає проблема раціонального формування та нормування матеріальних запасів

Виробничі запаси є одним з важливих факторів, що впливають на ефективність роботи виробництва. З метою науково обґрунтованої організації постачання виробництва необхідними матеріальними ресурсами. Виробничі запаси на підприємствах створюються в плановому порядку, і їх нормоване кількість визначається розрахунковим шляхом строго в межах потреби для забезпечення ритмічного функціонування підприємства.

Норма запасу - це мінімальна кількість матеріальних ресурсів, що повинна знаходитися на підприємствах чи в організаціях для нормального процесу постачання.

Нормативна величина виробничих запасів залежить від:

обсягу потреби підприємства в різних видах сировини і матеріалів;

періодичності та кількості одноразового запуску або безперервності витрати матеріалів у споживача;

періодичності виготовлення і відвантаження відповідної продукції підприємствам-постачальникам;

розмірів транзитних і замовних норм постачання;

співвідношення транзитного та складського постачання споживачів;

можливості переведення на гарантоване комплексне постачання споживачів;

місце розташування підприємства споживача стосовно постачальникам і снабсбитовим баз;

виду використовуваного транспорту;

сезонності постачання та споживання матеріалів;

регулярності й надійності поставок в частині дотримання комплектності та номенклатурно-якісних параметрів.

Виробничі запаси можуть бути визначені в натуральних, вартісних і умовних вимірниках. Найбільш поширеним і спрощеним поняттям є нормування запасів в днях обороту, виходячи з натурально-об'ємних показників потреби в них.

Метою нормування виробничих запасів є визначення такого їх рівня, який забезпечував би рівномірність і ритмічність випуску продукції. Порушення ритмічності виробництва тісно пов'язане з реалізацією продукції, отже це впливає на отримання прибутку.

Існуюча методологія нормування запасів передбачає детермінований характер споживання, норми запаси встановлюється, як правило, з середніх величин розмірів і інтервалів поставки.

В залежності від призначення і причин утворення виробничий запас поділяється на підготовчий, поточний, і страховий. Максимальний розмір поточного запасу визначається по-різному. Загальноприйнятий метод - розмір цього запасу визначається виходячи з часу, необхідного для отримання матеріалу від постачальника, - множенням середньодобового споживання даного матеріалу на інтервал між двома поставками в днях.

На думку багатьох авторів, середній поточний запас встановлюється як половина максимального поточного запасу. Інші вважають, що він дорівнює не 50%, а 50-70% виробничого запасу. При цьому додатковими причинами утворення виробничих запасів є негативний режим споживання матеріальних ресурсів, необхідність виконання у споживачів вантажно-розвантажувальних робіт, складна внутрипроизводственная структура підприємств, сезонний характер і т.п.

Основними причинами утворення страхового запасу можна вважати: зміна потреби в матеріалах, невиконання постачальниками зобов'язань щодо своєчасної відвантаження матеріалів, надходження на підприємства матеріалів невідповідної якості, випадкові затримки матеріалів у процесі транспортування та інші.

За своєю суттю норматив висловлює середню потреба у виробничих запасах, а встановлюється, в основному, за фактичних залишків 4-го кварталу року. Встановлення нормативу за даними 4-го кварталу представляється формальним, без детального обліку плану продукції майбутнього року і аналізу цих залишків, з метою виявлення матеріалів невикористовуваних у виробництві наднормативних залишків, неліквідів і т.д.

3.2 Нормування запасів і його значення.

Розрахунок нормативу виробничих запасів здійснюється в розрізі окремих їх видів за призначенням (поточний, підготовчий, страховий і сезонний) з широким залученням для цього фактичних даних підприємства з організації матеріально-технічного постачання за ряд років. Вихідними матеріалами для розрахунків служать статистичні звіти про залишки товарно-матеріальних цінностей, оборотні відомості по обліку руху матеріалів, сальдові книги та інші оперативно облікові дані.

У теоретичному аспекті нормування виробничих запасів, трактується в спрощеному варіанті на основі використання річних середньозважених показників в умовних цифрах і інтервалах. Тоді як розрахунковий метод, який є основою нормування виробничих запасів, передбачає глибокий і всебічний аналіз фактичних даних про залишки матеріалів та динаміки їх руху за ряд років.

Поточний запас призначається для забезпечення безперебійного живлення виробництва в перервах (інтервалах) між надходженнями матеріалів безпосередньо від постачальника або зі складів снабсбитових організацій. Його розміри визначаються частотою або інтервалами поставки. Величина поточного запасу дорівнює плановому інтервалу поставки, а норма його приймається рівною половині інтервалу між поставками. Середній поточний запас вдвічі менше максимального, так як він повинен бути забезпечений в середині інтервалу між двома поставками.

Sтек = p * t

P - середньодобове споживання матеріальних ресурсів

t - інтервал поставки

p = Pгод / 360 = Pквартал / 90 = Pмесяц / 30

P ... - потреба в матеріальних ресурсах

Середній плановий інтервал між двома поставками визначається діленням величини планової партії поставки на середньодобове споживання конкретного тіпосорторазмера матеріалу в плановому році.

Метод визначення інтервалу поставки, якщо він залежить від мінімальної норми відпуску матеріалів:

t = B / P, де B - мінімальна норма відпуску товарів, а P - середньодобова витрата матеріалу.

Метод визначення інтервалу поставки за допомогою вантажопідйомності транспортних засобів здійснюють перевезення:

t = G / P, де G - вантажопідйомність цих коштів

Розрахунковий метод середньозваженого інтервалу постачання:

tвзв = ? (tф * B) / ?B, де tф - фактичний інтервал за минулий період, а B - розмір партії.

Для розрахунку середньозваженої партії поставки підсумовуються надходження матеріальних ресурсів за всіма її формами.

Страховий запас створюється для забезпечення виробництва при відхиленні фактичних умов поставок і споживання матеріальних ресурсів від запланованих. Тому в діючих методичних документах величина страхового запасу в натуральному вираз приймається рівною 25% максимального відхилення рівня запасу перед поставками від його середнього значення, а у відносному визначається діленням норми запасу в натуральному вираженні на середньодобове споживання в аналізованому році.

Розрахунковий метод

Зстр = ?Р * (t'ф-tср) * В / ?В '

t'ф - фактичні інтервали, які перевищують середній інтервал поставки;

tср - середній інтервал між поставками;

В - розмір партії;

В '- величина партії, яка відповідає інтервалу поставки t'ф

Підготовчий запас пов'язаний з попередньою підготовкою матеріалів до виробничого споживання.

Сезонний запас утворюється в умовах сезонного виробництва і споживання матеріалів або при сезонному функціонуванні транспорту по доставці вантажів.

Обидва цих запасу розраховуються за принципом прямого рахунку і за тією ж методикою. При наявності сезонного запасу потреба в страховому запасі виключається.

З = Р * t, де Р - середньодобова витрата матеріальних ресурсів у підготовчий або сезонний період, а t - інтервал, тривалість в перерві між надходженням і витратою матеріальних ресурсів.

В даний час одним з головних напрямів удосконалення нормування запасів матеріальних ресурсів є підвищення точності розрахунків з урахуванням математичної залежності їх величини від основних нормообразующих факторів.

Величина запасів знаходиться в певній залежності від величини потреби, хоча й прямій пропорції в їх зростанні не повинно бути. Вивчення цієї залежності за окремими видами матеріальних ресурсів може сприяти значному вдосконаленню діючих методів нормування виробничих запасів у всіх їх різновидах. Для цього існують моделі залежності величини запасів від кількості поставок в певний період часу, і норми запасів у натуральних вимірах в залежності від потреби в матеріалах.

Відомо, що результати виробничо-господарської діяльності підприємства багато в чому залежить від стану і швидкості руху знаходяться у них запасів матеріальних цінностей, відповідності їх розмірів дійсної потреби, науково обґрунтованим нормативам.

Освіта наднормативних і зайвих запасів, пов'язане із залученням додаткових грошових ресурсів, зумовлює використання позапланових джерел як з інших статей власних коштів, так і за рахунок зростання кредиторської заборгованості та збільшення банківського кредиту. Це в свою чергу, призводить до порушення розрахунково-фінансової дисципліни підприємства, знижує його рентабельність і впливає на систему розподілу продукції.

Іноді підприємство, розташовуючи надлишком джерел власних коштів, для найбільш повного забезпечення виробництва матеріалами допускає освіту їх, рівним піврічним і навіть річним потребам. Тим самим несвідомо створюються умови для заморожування і уповільнення обороту засобів виробництва на підприємство.

Таким чином, для усунення подібних недоліків велике значення має встановлення оптимальних норм виробничих запасів.

Удосконалення нормування виробничих запасів, поліпшення показників оборотності, прискорення просування матеріальних ресурсів до місць споживання і зменшення рівня їх запасів у всіх ланках народного господарства сприяє збільшенню обсягів виробництва, підвищенню якості продукції та послідовного зниження матеріаломісткості національного доходу.

ВИСНОВОК

При глибокому розумінні суті виробничих запасів, які є частиною сукупного продукту, безсумнівно виникає інтерес до них, як до економічного фактору, в якому закладені важливі елементи досягнення високих кінцевих результатів діяльності не тільки окремих підприємств, але і цілих галузей народного господарства.

Список використаних джерел

Баскин Л.І., Яковлєв О.Т. Резерв прискорення обороту запасів. - Москва, 1981. - 55 с.

Логістика: Навчальний посібник / За ред. професора Б.А. Анікіна. - Москва, 1997. - 325 с.

Методична та практична розробка нормативів матеріальних запасів та їх наукове обгрунтування / Алма-атинський інститут народного господарства. - Алма-Ата, 1987. - 103 с.

Плоткін Б.К. Управління матеріальними ресурсами. - Л .; 1991. - 80 с.

Рижиков Ю.І. Управління запасами. - М .; Наука, 1969. - 123 с.

Смирнов А.Н. Нормування та раціональне використання матеріальних ресурсів: Навчальний посібник. - М .; Економіка, 1990. - 342 с.

Фасоляк Н.Д. Управління виробничими запасами. - М .; Економіка, 1972. - 271 с.

24

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com