На головну    

 Товарні біржі - Економічна теорія

Міністерство загальної та професійної освіти

Вологодський державний технічний університет

Кафедра Економічної теорії

Реферат

Товарні біржі

виконав: студент групи ЕФК-11 Першин В. А.

перевірив:

Водомірів Н. К.

Вологда

1998

Зміст

Содержание... 1

Товарна біржа та її роль в ринковій економіці ... 2

Законодавче регулювання діяльності товарних бірж .. 9

Розділ I. Загальні положення ... ... 10

Розділ II. Установа, організація та порядок припинення діяльності товарної біржі ... ... 11

Розділ III. Організація біржової торгівлі та її учасники 11

Розділ IV. Державне регулювання діяльності товарних бірж. 12

Членство і керування на біржі ... ... 3

Організація роботи товарних бірж ... 5

1. Біржовий зал ... ... 5

2. Маклеріат та брокерські контори ... 6

3. Біржова котирування ... ... 7

4.Біржевой арбітраж ... ... 8

5. Біржова друк ... ... 8

6. Реклама ... ... 8

7.Базовие операції на товарній біржі ... 8

Російські біржі ... ... 13

Заключение... 16

Додаток 1. Орієнтовна організаційна структура біржі 17

Список використаної літератури ... 18

Товарна біржа та її роль в ринковій економіці.

Біржа - це, по-перше, місце регулярних торгів певними товарами, торговий посередник, який сприяє укладанню угод між продавцями і покупцями сировини, валюти, цінних паперів, по-друге, об'єднання фізичних та юридичних осіб, що організує ці торги і розробляє правила їх проведення, і, по-третє, особливий ціноутворюючий механізм, що і є головною ознакою, визначальним місце бірж в економічній інфраструктурі країни.

Як видно з наведеного визначення, біржі багатофункціональні. До основних функцій бірж належать:

1. організація процесу купівлі-продажу, що полягає не тільки в наданні місця торгу, а й у забезпеченні реальної зустрічі продавців і покупців. На біржі продавці пропонують свій товар, а покупці, оцінюючи товар, погоджуються з пропонованими умовами та укладають угоди або, якщо які-небудь параметри угоди їх не влаштовують, висувають зустрічні пропозиції. Якщо спочатку біржа була місцем оптової торгівлі, куди продавці привозили свої продукти, то в даний час біржі являють собою не місце прямої, безпосередньої купівлі-продажу товарів, обміну товарів на гроші, а місце укладання угод на той чи інший товар, що не применшує значення біржі в процесі організації процесу обміну, купівлі-продажу товарів;

2. контроль за спекуляцією, здійснюваний в результаті організованого укладання угод, відкритості торгів, коли будь-який покупець може придбати на біржі цікавить його товар;

3. страхування за допомогою торгівлі терміновими інструментами, що представляє собою певну коригування цін, що забезпечує взаємне погашення ризику;

Поряд з позначеними основними, визначальними функціями бірж назвемо і допоміжні функції:

1. котирування цін, засноване на ринковому попиті і пропозиції;

2. встановлення стандартів на біржові товари. В умовах, коли на біржі не реалізується сам товар, а укладаються біржові угоди, більш зручним стає купувати товар, стандартизований за вагою, обсягом, якістю;

3. розробка типових контрактів для членів біржі, що допомагають в укладенні угод;

4. розробка правил торгів і фіксація торгових звичаїв, що призводить до більш розумного функціонуванню торгів;

5. проведення процедури спрощених розрахунків з членами біржі, що дозволяє економити час і знижувати витрати обігу. Члени біржі не розплачуються по кожній вчиненої ними угоді, а вносять певну суму, яку потім розрахункова палата розподіляє між виграли і програли;

6. випуск інформаційних бюлетенів з котируваннями продаваних товарів та інших матеріалів, що висвітлюють хід торгів на біржі;

7. надання клієнтам різних послуг, спектр яких постійно розширюється.

Виконання цих функцій призводить до ефективного і раціонального здійснення купівлі-продажу товарів.

Товарні біржі являють собою самостійні спеціалізовані недержавні установи для проведення торгових операцій з укладення угод купівлі-продажу стандартизованих матеріально-речових товарів. Основний предмет біржової торгівлі - легко стандартизовані, так звані біржові товари, до яких відносяться насамперед майже всі види сировини (нафта, метали, деревина і т. Д.), Продукція сільського господарства, і легко стандартизовані промислові товари, зазвичай службовці проміжним сировиною для інших галузей промисловості (папір, картон, цемент, інші будівельні матеріали, нафтопродукти) .Членство і управління на біржі

Члени біржі на локальному рівні можуть бути будь-які юридичні особи: державні, кооперативні, посередницькі (брокерські) фірми, банки, іноземні, спільні та інші підприємства і організації, що здійснюють придбання, продаж і обмін товарів. Членство на біржі надає право торгувати в її залі. Члени біржі можуть голосувати на зборах і на різних біржових виборах і брати участь у роботі комітетів.

Існує безліч таких комітетів - від комітету підготовки та навчання до комітету регулювання торгівлі і комітетів торгового залу. Крім цього, члени біржі проходять програми навчання і перепідготовки, одержують всебічну біржову інформацію і можуть користуватися бібліотечним та інформаційним центром. Організація вважається прийнятою в члени біржі, якщо за це проголосувало кваліфікована більшість засновників і проста більшість підприємств і організацій-претендентів. Голосування проводиться після оцінки фінансового стану претендента. Члени біржі зобов'язані внести вступний внесок, який повертається їм у випадку виходу зі складу біржі. Прийом нових членів біржі здійснюється загальними зборами засновників і членів біржі. Члени біржі платять щорічний членський внесок, але звільняються від усіх загальних зборів, стягнутих з учасників біржових торгів. Члени біржі мають право:

брати участь в управлінні біржею в порядку, передбаченому статутом

вносити на розгляд керівних органів біржі пропозиції з метою поліпшення організації торгівлі

брати участь у загальних зборах з правом вирішального голосу

користуватися інформацією та іншими видами біржових послуг.

Члени біржі несуть майнову відповідальність за результатами господарської діяльності біржі в розмірі внесених ними коштів.

Для полегшення своєї роботи членам біржі надане право наймати службовців, яким дозволений доступ в торговий зал у вигляді клерків або посильних. Керівництво біржами здійснюють спеціальні виборні органи: Рада Керівників і різні комітети, створювані в прив'язці до визначених сфер біржової життя. До складу підрозділів біржі входять:

- Ревізійна комісія - здійснює ревізію фінансової діяльності біржі; підготовку звіту для заслуховування на загальних зборах засновників і членів біржі; надання консультацій організаціям і особам.

- Арбітражна комісія - оформляє контракти між партнерами по угоді; контролює правильність оформлення угод; заслуховує, розслідує і врегулює спірні питання, що виникають між членами біржі, а також їх клієнтами в процесі укладення та виконання угод.

- Котировальная комісія - робочий орган, головним завданням якого є підготовка до публікації біржових котирувань і аналізу руху цін.

- Комісія з торгової етики - контроль за виконанням правил торгів на біржі.

- Комісія з прийому членів біржі - розгляд заяв про прийом нових членів біржі, аналіз фінансового стану претендента.

- Відділ біржових товарів - консультує про параметри товарів на біржі.

- Відділ економічного аналізу - контроль над ко?юнктурой ринку продукції.

- Адміністративно-господарський відділ - вирішує завдання, пов'язані з розвитком складського і тарного господарства, з веденням бухгалтерії, підбором кадрів.

- Інформаційний центр.

- Відділ вдосконалення біржової торгівлі.

- Відділ розрахунків за біржовими угодами.

- Біржовий музей.

- Відділ організації торгівлі.

- Комісія з діловим операціями - контроль "чистоти" справ членів біржі.Організація роботи товарних бірж 1. Біржовий зал

Серцем товарної біржі є біржовий зал, де продавці і покупці (самі або за допомогою брокерів) здійснюють біржовий торг, побудований за принципом подвійного аукціону - підвищуються цін у покупців і знижуються у продавців. Біржовий торг - це велика кількість аукціонів, що проходять в одному місці практично одночасно.

Біржові угоди укладаються в спеціально відведеному місці. Так як торгівля ведеться відразу декількома видами товарів, то для кожного виду товару відведено окрема кімната (зал) або в одному залі кілька секцій, стать яких нижче підлоги залу, тому вони звуться "ямами» (підлогою). У кожній ямі торгують одним видом товару .

Ціна призначається шляхом її вигуку. При однаковій ціні товар швидше дістанеться тому, хто голосніше викрикнув ціну, тому голосові дані мають чимале значення. Крик для підстраховки дублюється за допомогою спеціальної системи жестів. Жест є мовою брокера. Сигналами пальців рук брокери обмінюються інформацією про те, скільки типових контрактів вони готові купити або продати.

Розпорядження про купівлю або продаж товару надходять безпосередньо членам біржі в торговий зал по телефону. Замовники можуть супроводжувати своє розпорядження інструкціями, наприклад мінімальною або максимальною ціною, кількістю і т.д. На замовленні проставляється час надходження, після чого він доставляється розсильним брокеру-продавцю в яму. Сама яма розбита на кілька секцій, в кожній з яких укладаються угоди на певний місяць року.

Уклавши угоду, маклер вносить в спеціальний бланк код свого контрагента, час укладення угоди, місяць поставки, ціну та обсяг товару. Ці дані передаються присутнім в кожній ямі брокерам-продавцям і брокерам-покупцям і комп'ютерну систему обліку. Інформація про ціну надходить на табло торгового залу біржі, а також передається на інші біржі і біржових службам інформаційних компаній.2. Маклеріат та брокерські контори

У міру діяльності товарних бірж визначилися основні дійові особи - це біржові маклери і брокери.

Завдання маклериата - забезпечення біржової торгівлі в біржовому залі. Маклер - посередник, що здійснює за дорученням і за рахунок клієнтів виявлення попиту і пропозиції, а також роботу щодо узгодження умов угоди, її оформлення та реєстрації від імені біржі. Маклер надає брокерам можливість для здійснення торгових операцій.

Функції маклера:

оформлення угод;

контроль над виконанням обома сторонами договірних зобов'язань;

вжиття заходів до безумовного виконання вимог покупців або продавців у разі відмови однієї із сторін виконувати переддоговірні зобов'язання;

здійснення експертизи партій товарів, що надходять на біржовий торг

Брокери здійснюють посередницькі послуги при здійсненні операцій купівлі-продажу, як на біржі, так і поза її від імені члена чи клієнта біржі, за їхній рахунок. Вони всебічно знають ко?юнктуру ринку, можливості закупівлі і збуту продукції, спеціалізуються на досить вузькому асортименті товарів. Завдання брокера полягає в тому, щоб допомогти включити товар у загальний ринковий оборот.

Продавці-товаровласники не пізніше, ніж за день до торгів дають брокерам, що діють на товарних біржах, доручення про продаж товарів. Брокерами вважаються особи, які купили на біржі брокерське місце через брокерські контори. Торги відбуваються по секціях, у кожній з яких призначається маклер - ведучий торгів. Маклер надає брокера, у порядку надходження їхніх прохань, слово для оголошення пропозиції. Протягом наступних трьох хвилин відбувається з'ясування попиту, при цьому брокер не може змінювати умов продажу. Якщо брокер не оголосив про зняття пропозиції, воно вважається дійсним, і покупці протягом усього біржового зборів до публічного скасування пропозиції мають право укласти угоду з брокером. У той же час кожен бажаючий теж має право укладати угоди на біржі від свого імені і за свій рахунок як особисто, так і через професійних посередників в особі біржових маклерів і брокерських контор. Виключним правом організації подібних контор повинні користуватися члени біржі. На закритих товарних біржах угоди полягають тільки між біржовими маклерами і брокерами, що представляють інтереси і виступають від імені, як учасників біржі, так і разових відвідувачів. На відкритих біржах контракти можуть укладати і клієнти біржі як самостійно, так і через своїх посередників.

Успішна діяльність товарних бірж знаходиться в прямій залежності від брокерських контор. Брокери отримують дохід в основному не від членства на біржі, а від власної посередницької діяльності. Чим більше брокер провів угод, тим велику одержить коміссію.3. Біржова котирування

В даний час біржова котирування цін на товарних біржах набуває все більшого значення. Наприклад, на біржі в Чикаго періодично збираються брокери для визначення цін на продукти харчування. І ці ціни діють по всій країні.

Біржова котирування являє собою фіксацію фактичних контрактних цін і введення типової ціни по біржових угодах за визначений період часу (як правило, біржовий день). Це орієнтир при укладанні угод і поза біржею.

На сучасних ф'ючерсних біржах ціни виходять за рамки елементарного орієнтиру. Переважання угод з майбутнім, ще не виробленим товаром передбачає укладання контрактів із зазначенням у них дня проведення біржового зборів, ціна якого і стане продажною. Так, в документі вказується, що розрахунки проводяться по котировальной ціною, виведеною, наприклад, на Стокгольмській біржі через шість місяців. За цей час контракт нерідко переходить з рук в руки десятки разів, що дає широкий простір для спекуляції. Але все ж основна роль біржового котирування - допомога в орієнтації учасників у цінових пропорціях на товарній біржі. Таким чином, можна сказати, що котирування цін - це головна інформація про ко?юнктуре ринку, яку біржі дають підприємцям.

За результатами торгів котирувальна комісія вводить так звану типову ціну. Вона виявляється найбільш вірогідною в силу виключення впливу випадкових факторів. По суті це ціна переважної реалізації. При великій кількості угод вона обчислюється як середня.

Вихідним матеріалом для котирування служить інформація про контрагентів угоди, а також про ціни, за якими вони бажали б придбати (продати) даний товар. Він в обов'язковому порядку враховує ціну угоди і обсяг продажу, умови її ув'язнення, а також умови на біржі, при яких була укладена сделка.4.Біржевой арбітраж

Арбітражна комісія - своєрідний суд, який не є вищою судовою інстанцією. Природно, цей орган не повинен залежати від кого б то не було, тому його членами не можуть стати учасники та відвідувачі біржі. Арбітражна комісія вирішує спірні питання, пов'язані з:

продажем контрактів;

проведенням торгів;

дотриманням законодавства і правил;

безпосереднім виконанням контрактів.

Поряд з цим комісія може доводити до відома учасників біржі інформацію про клієнтів, які не виконують взяті на себе обязательства.5. Біржова друк

Біржова торгівля не може існувати без торговельної інформації. Багато біржі випускають свої інформаційні видання. У біржових бюлетенях публікуються

- Котирувальні таблиці,

- Ринкові ціни,

- Попит і пропозиція.

Ці бюлетені служать сполучною ланкою всієї біржової мережі, що досягається шляхом обміну бюлетенями між біржами. Завдяки такому обміну інформацією кожна біржа може бути в курсі біржових справ і ринка.6. Реклама

Реклама товарної біржі виконує наступні завдання:

вивчає попит і пропозиція;

інформує про просування на ринок нових товарів, про їх обсягах, які можна продати на біржі;

знайомить покупців з продукцією та її споживчими властивостями.

Виконуючи певні економічні функції, біржова реклама сприяє підготовці покупця до тих чи інших видів товарів, пропонованих біржами.

Таким чином, в умовах ринкових відносин основна функція біржової реклами - це правдивість, об'єктивність інформації про пропонований до продажу (обміну) товаре.7.Базовие операції на товарній біржі

Клірингові операції. У процесі здійснення угод на біржі може вийти так, що виникнуть взаємні боргові зобов'язання серед учасників торгів. Для її погашення наприкінці торгів розрахункова палата проводить аналіз угод і встановлює чисту маржу для кожного учасника. Це дозволяє уникнути незручних кругових розрахунків.

Ф'ючерсні і форвардні контракти. Ця угода на купівлю або продаж будь-якого товару в майбутньому. Форвардним контрактом називається угода сторін на угоду в майбутньому по встановленій попередньо ціні. Розрахунки за контрактом виробляються в момент його звершення.

Опціони. При здійсненні купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів ризик часом перевищує можливості спекулянтів. Опціон цей ризик знижує. У цьому випадку клієнт отримує право, але не зобов'язується купити або продати ф'ючерс, якщо йому це буде вигідно. У разі відмови продавець отримує від покупця ціну його ризику - заздалегідь обумовлену і певну за різними методами премію.

Хеджування. Однією з основних функцій ф'ючерсного ринку є перенос ризику з тих, хто хоче його уникнути (хеджери) на тих, хто згоден його прийняти (спекулянти). Цьому сприяють такі властивості ринків, як стандартизированность контрактів і висока ліквідність ринків. Оскільки всі контракти стандартизовані, то не виникає необхідність перевіряти надійність протилежної сторони. Ліквідність дозволяє продати товар за фіксованою ціною незалежно від її зміни в майбутньому.

Спекуляція. Якщо хеджер зацікавлений у стабільності ринку, то спекулянт - у коливаннях на ньому. Оскільки розмір маржі при укладанні угоди не великий, спекулянт має велику свободу для маневру. Спекулянт не зацікавлений у здійсненні або прийомі конкретного товару. Спекуляцією можуть займатися як професійні трейдери, так і приватні особи, що дають доручення брокерам.Законодательное регулювання діяльності товарних бірж

В даний час діяльність товарних бірж регулюється Законом РФ від 20 лютого 1992 року "Про товарні біржі і біржової торгівлі" зі змінами від 24 червня 1992 року, 30 квітня 1993, і від 19 червня 1995 року. Закон спрямований на врегулювання відносин по створенню і діяльності товарних бірж, біржової торгівлі і забезпечення правових гарантій для діяльності на товарних біржах. Наведемо найбільш суттєві частини закону: Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Законодавство про товарні біржі і біржової торгівлі.

Відносини, пов'язані з діяльністю бірж праці, фондових і валютних бірж, а також фондових та валютних секцій (відділів, відділень) товарних, товарно-фондових і універсальних бірж, цим Законом не регулюються.

Стаття 2. Поняття товарної біржі

Під товарною біржею в цілях цього Закону розуміється організація з правами юридичної особи, що формує оптовий ринок шляхом організації та регулювання біржової торгівлі, здійснюваної у вигляді гласних прилюдних торгів, проведених у заздалегідь визначеному місці і в певний час за встановленими нею правилами.

2. Товарна біржа може мати філії та інші відокремлені підрозділи, створюються відповідно до законодавства.

Стаття 3. Сфера діяльності товарної біржі

Біржа має право здійснювати діяльність, безпосередньо пов'язану з організацією та регулюванням біржової торгівлі, за винятком діяльності, передбаченої пунктами 2 і 3 цієї статті.

Біржа не може здійснювати торговельну, торговельно-посередницьку та іншу діяльність, безпосередньо не пов'язану з організацією біржової торгівлі.

Біржа не має права здійснювати вклади, набувати частки (паї), ??акції підприємств, установ та організацій, якщо зазначені підприємства, установи та організації не ставлять метою здійснення діяльності, передбаченої пунктом 1 цієї статті.

Стаття 8. Види біржових угод.

З метою цього Закону учасниками біржової торгівлі в ході біржових торгів можуть здійснюватися операції, пов'язані з:

- Взаємною передачею прав і обов'язків щодо реального товару;

- Взаємною передачею прав і обов'язків щодо реального товару з відстроченим терміном його поставки (форвардні угоди);

- Взаємною передачею прав і обов'язків щодо стандартних контрактів на поставку біржового товару (ф'ючерсні угоди);

- Поступкою прав на майбутню передачу прав і обов'язків щодо біржового товару або контракту на поставку біржового товару (опціонні угоди);

- Інші угоди щодо біржового товару, контрактів або прав, встановлені в правилах біржової торговлі.Раздел II. Установа, організація та порядок припинення діяльності товарної біржі

Стаття 11. Заснування товарної біржі

1. Біржа може засновуватися юридичними та (або) фізичними особами та підлягає державній реєстрації у встановленому порядку.

3. Частка кожного засновника або члена біржі в її статутному капіталі не може перевищувати десяти відсотків.

Стаття 13. Ліквідація товарної біржі Ліквідація біржі може бути здійснена за рішенням вищого органу управління біржі, а також судом або арбітражним судом.

Стаття 14. Члени товарної біржі

Членами біржі в цілях цього Закону можуть бути юридичні або фізичні особи (за винятком перерахованих у пункті 2 цієї статті), які беруть участь у формуванні статутного капіталу біржі або вносять членські чи інші цільові внесок у майно біржі і стали членами біржі в порядку, передбаченому її установчими документами.

Стаття 16. Загальні збори членів товарної біржі

Загальні збори членів біржі є вищим органом управління біржею.

Загальні збори членів біржі забезпечує реалізацію всіх прав і обов'язків біржі та її членов.Раздел III. Організація біржової торгівлі та її учасники

Стаття 19. Учасники біржової торгівлі

Учасниками біржової торгівлі з метою цього Закону є члени біржі, постійні і разові відвідувачі.

Відвідувачі біржових торгів беруть участь у біржовій торгівлі з урахуванням обмежень, передбачених статтею 21 цього Закону.

Іноземні юридичні та фізичні особи, які не є членами бірж, можуть брати участь у біржовій торгівлі виключно через біржових посередників.

Стаття 22. Біржові брокери

Біржові угоди відбуваються в ході біржових торгів через біржових брокерів.

Біржовими брокерами є службовці або представники підприємств, установ та організацій - членів біржі і біржових посередників, а також незалежні брокери.

Стаття 26. Брокерські гільдії та їх асоціації

Біржові посередники, біржові брокери має право створювати брокерські гільдії, зокрема при біржах. Брокерські гільдії можуть об'єднуватися в асоціації.

Брокерські гільдії та їх асоціації створюються в порядку і на умовах, встановлених законодавством для громадських об'єднань (організацій).

Стаття 29. Гарантії вільних цін у біржовій торгівлі

Біржа має право на самостійне і вільне встановлення:

відрахувань на користь біржі від комісійних, одержуваних біржовими посередниками у винагороду за посередницькі операції на біржі;

зборів, тарифів та інших платежів, що стягуються на користь біржі з її членів та інших учасників біржової торгівлі за послуги, що надаються біржею і її підрозділами;

штрафів, стягнутих за порушення статуту біржі, правил біржової торгівлі та інших правил, встановлених внутрішніми документами біржі.

Біржі забороняється встановлювати:

рівні і межі цін на біржовий товар у біржовій торгівлі;

розміри винагороди, стягнутого біржовими посередниками за посередництво в біржових сделках.Раздел IV. Державне регулювання діяльності товарних бірж.

Стаття 33. Комісія з товарних бірж

1. Для здійснення державного регулювання та контролю діяльності товарних бірж при Державному комітеті Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур створюється Комісія з товарних бірж.

4. До складу Комісії з товарних бірж включаються представники державних органів, діяльність яких пов'язана з регулюванням товарних ринків, представники біржових спілок, асоціацій та інших громадських об'єднань підприємців, а також експерти.

Стаття 34. Функції Комісії з товарних бірж

Комісія з товарних бірж:

видає ліцензії на організацію біржової торгівлі;

здійснює або контролює ліцензування біржових посередників, біржових брокерів;

контролює дотримання законодавства про біржах;

організовує вивчення діяльності та розвитку бірж;

розробляє методичні рекомендації з підготовки біржових документів;

організовує розгляд до Комісії скарг учасників біржової торгівлі на зловживання і порушення законодавства у біржовій торгівлі.

Стаття 37. Державний комісар на товарній біржі

Державний комісар на біржі здійснює безпосередній контроль над дотриманням біржею і біржовими посередниками законодавства.

Державний комісар на біржі вправі:

бути присутнім на біржових торгах;

брати участь у загальних зборах членів біржі і в загальних зборах членів секцій (відділів, відділень) біржі з правом дорадчого голосу;

знайомитися з інформацією про діяльність біржі, включаючи всі протоколи зборів і засідань органів управління біржею та їх вирішення, в тому числі конфіденційного характеру;

вносити пропозиції і робити подання керівництву біржі;

вносити пропозиції до Комісії з товарних бірж; здійснювати контроль над виконанням рішень Комісії з товарних бірж.

Стаття 38. Гарантія самоврядування товарних бірж

1. Втручання вищих і місцевих органів державної влади і управління в діяльність бірж, за винятком випадків порушення цього Закону та інших актів законодавства, що не допускается.Россійскіе біржі

У Москві в 1990 році були відкриті три товарні біржі: Російська товарно-сировинна (РТСБ), Московська товарна (МТБ), Московська товарна біржа будматеріалів (МТБС). Хоча існує маса товарних бірж на території Росії, все ж ці три біржі є поки ведучими.

Російська товарно-сировинна біржа діє як закрита. Це означає, що діяти на ній можуть тільки брокери. Біржа є акціонерним товариством. Кожний акціонер має право володіти тільки однією акцією і мати один голос на зборах акціонерів. Серед акціонерів є іноземні фірми та громадяни. Основні напрямки в діяльності РТСБ - це оптова торгівля і котирування цін. Доходи біржі та її акціонерів формуються за рахунок відрахувань від прибутку брокерських контор (0,3% від суми укладених угод). Найважливіше значення цієї біржі в тому, що з її допомогою можливе включення вітчизняних підприємств у світову торгівлю. РТСБ задіяна в приватизації збиткових державних підприємств. Брокерські контори вкладають кошти в розвиток їх для подальшого перепродажу у власність майбутнім акціонерам.

Московська товарна біржа теж закрита. За аналогією із західними біржами на МТБ введено поняття "біржового кола", в рамках якого можуть продаватися лише однотипні товари. Для прикладу розглянемо організацію торгівлі на МТБ.

Допуск до торгів. В торговий зал біржі допускаються тільки повноважні представники учасників, зареєстровані брокери на підлозі, службовці біржі, повноважні відвідувачі і преса.

Брокери на підлозі. Учасники повинні зареєструвати у відділі по роботі з членами біржі всіх, кого вони хочуть найняти як брокерів, що працюють на підлозі. Кожному учаснику дозволено мати двох брокерів на підлозі в кожній товарній секції.

Відвідувачі. Брокери на підлозі або службовці біржі можуть призводити відвідувачів в торговий зал біржі з дозволу відділу по роботі з брокерськими фірмами. Брокер або службовець біржі може привести в торговий зал біржі не більше двох осіб одночасно.

Умови торгів і поведінку на торгах. Вимоги до брокерів на підлозі. Всі брокери для затвердження їх як брокерів на підлозі повинні пройти підготовку за програмами, які потрібні біржею.

Поведінку. Брокери повинні дотримуватися підприємницьку етику, бути відповідно одягнені і постійно носити значок-ідентифікатор, отриманий від біржі.

Механізм торгів на підлозі. Тільки зареєстровані брокери на підлозі можуть укладати угоди для продажу або покупки товарів від імені своїх клієнтів або за власний рахунок на МТБ.

Встановлення цін на товари. Всі ціни на товари встановлюються угодами між брокерами в товарній секції. МТБ не повинна маніпулювати цінами.

Торгові сесії і годинник. Торги проводяться по вівторках і четвергах з 11 до 13.

Отримання і заповнення замовлень від клієнтів. За три дні до торгової сесії клієнт повинен надати брокеру замовлення. Брокер може зажадати фінансового стану клієнта та інспекції товару. Клієнт повинен перевести на банківський рахунок брокера гарантійний внесок 3% від оціночної вартості товарів за купівельною ціною. Продавець повинен заявити запитувану і мінімальну ціни, покупець - максимальну і запитувану.

Торги на колі. Брокер дає одну копію картки-замовлення на продаж ведучому торги. Брокер на підлозі оголошує свою пропозицію: товар і його сорт, ціну за одиницю, кількість місце поставки, дату поставки, та інші умови. Брокери на підлозі можуть вигукнути ціну, за якою вони купили б товар. Якщо брокер на подіумі чує ціну, за якою хотів продати, то витягає руку долонею до покупця і кричить "Продано". Покупець підходить до подіуму, записує дані про себе, ставить підпис на обох копіях картки-замовлення. З цього моменту договір вважається юридично обов'язковим. Одна копія йде оператору для введення в комп'ютер, інша залишається у брокера-продавця для обліку його продажів. Якщо немає відповіді з боку брокерів на підлозі, то ведучий торгів запитує: "Є пропозиції купити?" Ведучий фіксує найвищу пропозицію. У продавця є час обміркувати його. Якщо він не зацікавлений, то дає знати ведучому торги, який закриває торги за цим контрактом. Ведучий запрошує наступного брокера до подіуму. Час на обговорення одного контракту 3-5 хвилин.

Підтвердження контракту в розрахунковій палаті МТБ. З 14 до 17 розрахункова палата і брокери повинні підтвердити торги, вчинені в колі. Пари продавців і покупців в порядку укладання угод підходять і реєструються з відповідною документацією. Продавець приносить картку замовлення, довіреність від клієнта, банківське підтвердження гарантійного внеску, повний контракт, печатку фірми. Покупець повинен мати при собі доручення від клієнта, банківське підтвердження про переведення внеску, реквізити клієнта, повний контракт, печатку фірми. Після контракт реєструється на МТБ.

Сплата комісійних МТБ. Комісійний збір береться тільки з брокера-покупця в залежності від суми угоди і складає близько 1,2-0,6%

Московська біржа будматеріалів відрізняється від РТСБ тим, що не несе ніяких функцій крім організатора торгівлі. Вся увага віддано самому процесу торгов.Заключеніе.

Товарна біржа, виконуючи описані вище функції, є важливим елементом інфраструктури ринкової економіки, знижуючи витрати обігу, прискорюючи оборот виробничих фондів і сприяючи встановленню ціни відповідно до закону попиту і пропозиції.

На початку 90-х років наша країна пережила справжній біржовий бум, коли нові біржі організовувалися ледь не щодня. В умовах поглиблення загальної економічної кризи і постійного спаду виробництва немає необхідності в такій кількості бірж, тому зараз їх кількість почала скорочуватися, прагнучи до максимально ефективного числа бірж.

Варто також відзначити, що біржа, будучи необхідним елементом інфраструктури при товарному виробництві, виявиться абсолютно непотрібною при нетоварному виробництві, наприклад в умовах соціалістичної економіки, де її функції будуть виконуватися державними органами планування і розподілу.

Додаток 1. Орієнтовна організаційна структура біржі

Список використаної літератури.

1. Васильєв Г. А., Каменєва Н. Г. Товарні біржі.- М .: В.Ш., 1991., 111 с.

2. "РФ Закон" Про товарних біржах біржової торгівлі "// Російська газета, 6 травня 1992, с.4

3. Красногір Л. К. Фермеру про бірже.-М .: Інформагротех, 1993.

4. Економічна теорія (політекономія) Підручник / За ред. Відяпіна В. І., Журавльової Г. П ..- М., 1997.-560 с.

5. Курс економіки: Підручник / За ред. Райзберга Б. А ..- М., 1997.-720 с.

© 8ref.com - українські реферати