На головну    

 Бюджетний дефіцит та шляхи його подолання - Економічна теорія

Зміст

Основні поняття. Поняття бюджетного дефіциту ... 2

1. Деякі теоретичні моменти, що стосуються бюджетного дефіциту. 5

1.1 Кейнсіанська теория... 5

1.1.1Фактори зростання бюджетного дефіциту ... ... 6

1.2 Чисті налоги... 9

1.3 Наслідки зміни величин витрат і доходів бюджету ... 9

1.4 стратег фіскальної політики ... ... 10

1.5 Дефицит... 11

1.6 Автоматичні стабілізатори ... ... 11

1.7 Дефіцит повної зайнятості ... ... 13

1.8 Дефіцит, внутрішній і зовнішній борг ... ... 13

2. Аналіз регулювання та фінансування бюджетного дефіциту з 1985 і по наші дні. 14

2.1 Бюджетний дефіцит в період до 1990 року ... ... 14

2.2 Діяльність В. Павлова ... ... 16

2.3 Стабілізаційна політика і бюджетний дефіцит при Є. Гайдар (січень - травень 1992 года)... 16

2.4 Бюджетний дефіцит і стабілізаційна політика при Б. Федорова (квітень 1993 - січень 1994)... 17

2.5 Бюджетний дефіцит і політика В, Черномирдіна (лютий - серпень 1994) 18

2.6 Бюджетний дефіцит при першому стабілізаційному "поході" А. Чубайса (вересень - грудень 1994)... 19

2.7 Бюджетна політика після 1995 року ... ... 19

2.8 Програма скорочення дефіциту федерального бюджету на 1999-2001 роки 21

2.9 Можливості виходу з ситуації ... 22

Заключение... 23

Список використаної літератури ... ... 24

Вступ

Величина видаткової частини лише Федерального бюджету в 2000 році була запланована на рівні приблизно 4,725,717,000,000,000 [1] рублів, тобто федеральний уряд планував витратити лише на федеральні потреби цілих 16% від ВВП країни. Зміна інфляції на 1 відсоток змінює бюджет на декілька мільярдів рублів, а від розміру податкового тягаря залежить робота, зарплата й рівень життя громадян країни. Збільшення бюджетного дефіциту на 1 відсоток відповідно збільшує (повинно збільшувати) зменшення приватних інвестицій, і, отже, це призводить до зниження темпів зростання основних засобів економіки. Не можна забувати, що рубль, інвестований державою приносить прибутку (а значить і ефекту) у декілька разів менше, ніж та ж гривня, інвестована приватним сектором. З іншого боку, фіскальна політика, заснована на кейнсіанській, допомогла уряду США вийти з найжорстокішої депресії, що вибухнула у тридцятих роках двадцятого сторіччя.

Отже, рівень державних витрат і податків, безсумнівно, відіграє провідну роль у визначенні обсягу випуску продукції й зайнятості в економіці. Різниця ж між витратами і доходами уряду, а зокрема засіб покриття цієї різниці має не менш серйозні наслідки для макроекономіки страни.Основние поняття. Поняття бюджетного дефіциту.

Бюджетні відносини являють собою фінансові відносини держави на федеральному, регіональному (суб'єктів федерації) і місцевому рівнях з державними, акціонерними та іншими підприємствами та організаціями, а також населенням з приводу формування і використання централізованого фонду грошових ресурсів. Для забезпечення функцій органів державної влади.

Бюджет є формою освіти і витрачання грошових коштів Зосередження фінансових ресурсів в бюджеті необхідно для успішної реалізації фінансової політики держави.

Сукупність усіх видів бюджетів утворює бюджетну систему держави. Взаємозв'язок між її окремими ланками, організацію та принципи побудови бюджетної системи прийнято називати бюджетним пристроєм.

Федеральні, регіональні і місцеві органи державної влади і управління за допомогою бюджетних відносин отримують у своє розпорядження певну частину перерозподіляється національного доходу, що спрямовується на строго визначені цілі залежно від розмежування функцій між рівнями управління.

Бюджетна система України складається з трьох ланок:

федеральний бюджет РФ;

бюджети національно-державних і адміністративно-територіальних утворень, звані бюджетами суб'єктів федерації, або регіональними бюджетами. До них відносяться республіканські бюджети республік у складі РФ, бюджети крайові, обласні, автономних утворень, а також міські бюджети Москви і Санкт-Петербурга;

місцеві бюджети.

Бюджетна система покликана відігравати важливу роль в реалізації фінансової політики держави, цілі якої обумовлюються його економічною політикою. При цьому значення державного фінансового регулювання через бюджетну систему важко переоцінити, хоча не можна не враховувати що відбуваються в даний час зміни в практиці перерозподілу фінансових ресурсів. Це перерозподіл все більшою мірою здійснюється через фінансовий ринок виходячи з їх попиту та пропозиції. Тому роль державного регулювання ринкових відносин повинна посилюватися через системи: податкову, фінансових санкцій і пільг.

До 1991 р бюджетна система стани була єдиною.

В останні роки в умовах створення Російської держави, розвитку ринкових відносин, різноманіття форм власності, посилення самостійності регіонів відбулися принципові зміни і в бюджетному устрої. Відповідно до чинного законодавства стали самостійними: республіканський бюджет РФ (він отримав назву федерального бюджету), республіканські бюджети республік у складі РФ, бюджети національно-державних і адміністративно-територіальних утворень.

Сьогодні бюджетна система Росії складається з федерального бюджету, 21 республіканського бюджету республік у складі РФ, 56 крайових і обласних бюджетів Москви і Санкт-Петербурга, 10 окружних бюджетів автономних округів і близько 29 тис. Місцевих бюджетів, до яких відносяться міські, районні, селищні та сільські бюджети. Єдність бюджетної системи в нових умовах реалізується через єдину соціально-економічну політику і правову базу, використання єдиних бюджетних класифікацій і форм бюджетної документації, взаємодія бюджетів всіх рівнів та узгодження принципів бюджетного процесу.

Бюджетний процес являє собою регламентовану законом діяльність органів влади щодо складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів.

Його складовою частиною є бюджетне регулювання, тобто частковий перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетом різних рівнів.

Звід бюджетів в цілому по РФ або відповідної території носить назву консолідованих бюджетів.

Такий об'єднаний бюджет законодавчими органами не затверджуються і використовується для аналітичних та статистичних цілей.

Федеральний бюджет РФ є основним фінансовим планом держави, затверджується Федеральними Зборами (приймається Державною Думою і схвалюється Радою Федерації) і має статус федерального закону. Через федеральний бюджет мобілізуються фінансові ресурси, необхідні для подальшого їх перерозподілу і використання для цілей державного регулювання економічного розвитку країни та реалізації соціальної політики на території всієї Росії. Крім того, за рахунок коштів федерального бюджету покриваються такі витрати, як утримання органів державного управління, забезпечення потреб оборони країни, обслуговування державного боргу, поповнення державних запасів, резервів та ін.

Складання і виконання бюджету базується на бюджетній класифікації, в якій виділяються цільові напрямки державної діяльності, що випливають з основних функцій держави.

Залежно від впливу на процес розширеного відтворення бюджетні витрати діляться на поточні (на забезпечення поточних потреб) і капітальні (на інвестиційні потреби і приріст запасів).

Бюджетна класифікація є забезпеченням адресного виділення фінансових ресурсів, за допомогою якої вирішується проблема кому, скільки і на які цілі виділяються фінансові ресурси з федерального бюджету.

Бюджетна класифікація повинна забезпечувати можливість економічного аналізу державних витрат.

Згідно з економічною класифікацією всі витрати розмежовуються відповідно до предметної (економічної) структурою бюджету, тобто за напрямками витрачання (на оплату праці державних службовців, капітальні вкладення в основні фонди, виплату субсидій підприємствам і населенню і т.д.

Серед витрат федерального бюджету особливе місце займають витрати по поточному обслуговуванню державного внутрішнього і зовнішнього боргу. Він виникає при використанні державного кредиту для покриття бюджетного дефіциту (його поява пов'язана з перевищенням бюджетних витрат над доходами). Це означає, що держава стає позичальником фінансових коштів у населення, банків і підприємств або іншої держави або у міжнародних фінансових організацій. Формами залучення позикових коштів для фінансування видатків бюджету можуть бути випуск і розміщення державних зобов'язань, і різні позики (Центрального банку РФ, комерційних банків, позабюджетних фондів і т. Д.)

В умовах переходу до ринкових відносин формування дохідної частини бюджету придбало в основному податковий характер.

Податкові доходи - це обов'язкові, безплатні, безповоротні платежі на користь бюджету.

Провідне місце серед податкових доходів федерального бюджету (понад 1/3) займає податок на додану вартість. Разом з митом і податком на прибуток він перевищує 2/3 податкових доходів федерального бюджету.

Серед неподаткових доходів на 1995 головними були: від приватизації, зовнішньоекономічної діяльності, реалізації державних запасів. До неподаткових доходів відноситься і повернення бюджетних позичок.

Податки і збори є основними джерелами формування не тільки федерального, а й регіональних і місцевих бюджетів.

Податки, що надходять до відповідних бюджетів, носять назву закріплених доходів. Крім того, нижчестоящому бюджету для покриття його витрат з вищестоящого бюджету можуть перераховуватися понад закріплених за ним доходів додаткові кошти в різних формах. Вони отримали назву регулюючих доходів.

Регулюючі доходи дозволяють регіональним та місцевим органам влади мати необхідні для виконання їхніх функцій фінансові ресурси, збалансувати дохідну і видаткову частину бюджетів.

Передані кошти вищого бюджету, використовувані на фінансування цільового заходи, називаються субвенціями.

Міністерство фінансів Російської Федерації як федеральний орган виконавчої влади та його органи на місцях забезпечують управління фінансами і розробку фінансової політики держави.

Забезпечуючи виконання федерального бюджету, Мінфін РФ здійснює контроль за надходженням та цільовим використанням коштів, що виділяються з федерального бюджету підприємствам, установам та організаціям. Після закінчення року звіт про виконання федерального бюджету і консолідованого бюджету і подає їх в Уряд РФ.

. Бюджетний дефіцит - перевищення видатків бюджету над його доходами - це фінансове явище, з яким в ті чи інші періоди своєї історії неминуче стикалися всі держави світу. Безперечно, бюджетний дефіцит - небажане для держави явище: його фінансування на основі грошової емісії гарантовано веде до інфляції, за допомогою не емісійних коштів - до зростання державного боргу. Проте бюджетний дефіцит не можна однозначно відносити до розряду надзвичайних, катастрофічних подій, так як різним може бути якість, природа дефіциту. Він може бути пов'язаний з необхідністю здійснення великих державних вкладень у розвиток економіки, і тоді дефіцит не є відображенням кризового перебігу суспільних процесів, а швидше стає наслідком прагнення держави забезпечити прогресивні зрушення в структурі суспільного воспроізводства.1. Деякі теоретичні моменти, що стосуються бюджетного дефіциту. 1.1 Кейнсіанська теорія

Кейнсіанська теорія нестабільності прямо передбачає необхідність проведення державної економічної політики. З точки зору кейнсіанства недостатність валових витрат призводить до збільшення безробіття, надмірність же валових витрат породжує інфляцію. Таким чином, уряду необхідно зменшувати сукупні витрати в економіці, коли вони занадто великі і навпаки, збільшувати ці витрати, коли вони занадто низькі.

Отже, фіскальна політика базується на двох основних висновках економічної науки.

· По-перше, зростання державних витрат збільшує сукупний попит і, отже, веде до розширення обсягу випуску продукції та рівня зайнятості.

· По-друге, збільшення суми податків скорочує особистий наявний дохід домашніх господарств і, отже, призводить до скорочення витрат, обсягу випуску продукції і зайнятості.

Фіскальна політика може як благотворно, так і досить болісно впливати на стабільність національної економіки. Якщо уряд використовує заходи фіскальної і / або грошової політики, намагаючись наблизити об'єм випуску продукції до його потенційного рівня і підтримати стабільність цін, це називається політикою стабілізації.

Політика стабілізації являє собою дії уряду по контролю над економічною ситуацією з метою максимально наблизити об'єм ВВП до його потенційного рівня і підтримати низькі і стабільні темпи інфляції. Метою політики економічного зростання є збільшення фактичних обсягів ВНП. Політика обмеження ділової активності, навпаки, спрямована на зменшення реального обсягу ВВП у порівнянні з його потенційним рівнем. [2] Бюджет - це докладний опис витрат, а також фінансових планів окремих людей, компаній або уряду. Бюджетний дефіцит - це перевищення розміру державних витрат над величиною бюджетних надходжень. Коли уряд має дефіцит бюджету, то його витрати більше його доходів.

Яке ж вплив величини і динаміки бюджетного дефіциту на розвиток всієї економіки в цілому та окремих її показниках зокрема? Для початку зазначу, що бюджетний дефіцит потребує фінансування, і, як правило, це фінансування проводиться за допомогою запозичень, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Безсумнівно, іноді уряди вдаються і до інших методів фінансування, серед яких найбільш згубним для економіки в цілому є інфляційне фінансірованіе.1.1. 1. Фактори зростання бюджетного дефіциту

Державний бюджет - це економічні відносини між державою та суб'єктами всіх форм власності та окремими громадянами з приводу формування централізованого фонду грошових коштів, що спрямовуються на виконання загальнодержавних завдань і функцій.

Повністю збалансований державний бюджет, тобто бюджет без сальдо, можливий тільки теоретично. Але, як я вже згадала, не завжди бюджетний дефіцит є негативним явищем.

Ще Дж. М. Кейнс з метою підбадьорення економічного зростання та забезпечення повної зайнятості рекомендував проводити політику дефіцитного фінансування. Дефіцит бюджету може виникнути і в результаті надзвичайних обставин - воєн, стихійних лих, катаклізмів - коли звичайних резервів стає недостатньо і доводиться прибігати до джерел особливого роду. У таких випадках бюджетний дефіцит, природно, небажане, але неминуче явище. Нарешті, існує і третя, найбільш небезпечна і тривожна форма бюджетного дефіциту, коли він є відображенням кризових явищ в економіці, її розвалу, нездатності уряду тримати під контролем фінансову ситуацію в країні. У цьому випадку потрібно прийняття не тільки термінових і дієвих економічних заходів, але і відповідних політичних рішень.

Нормальним вважається дефіцит бюджету, приблизно відповідає рівню інфляції в країні. Такий дефіцит бюджету зазвичай покривається або безпроцентними кредитами Центробанку. Міжнародні стандарти припускають можливий дефіцит бюджету на рівні 2 - 3% ВНП. Такий чи більший дефіцит державного бюджету фінансується за рахунок емісії державних цінних паперів, прибутковість яких звичайно нижче, ніж середня прибутковість на фінансовому ринку, оскільки, на відміну від інших видів доходів, доходи по державних цінних паперів не обкладаються податком. З позицій же інтересів держави найбільш ефективним джерелом фінансування внутрішнього боргу є зовнішні позики і кредити, так як вони не відволікають фінансові ресурси з внутрішнього грошово-кредитного обігу.

Що ж відбувається в Росії? Незважаючи на зростання податків і деяке збільшення неподаткових доходів, бюджет Російської Федерації продовжує залишатися різко дефіцитним. На 1999 граничний розмір дефіциту федерального бюджету був встановлений в сумі 88500 млрд. руб., або 3,85% до ВВП. Цей дефіцит повинен був бути профінансований за рахунок внутрішніх джерел фінансування в загальній сумі 56100000000000. руб., включаючи доходи від емісії державних цінних паперів, і через залучення джерел зовнішнього фінансування в загальній суму 32,5 трлн. руб. На кінець року, за даними Мінфіну Росії, консолідований бюджет виконаний з наступними результатами:

Таблиця 1.

Виконання консолідованого бюджету Російської Федерації в 1998 р

 У тому числі

 Консолідований бюджет Федеральний бюджет Бюджети територій

 трлн. руб. У% до ВВП трлн. руб. у% до ВВП трлн. руб. у% до ВВП

 Доходи 558,5 24,7 281,9 12,5 322,9 14,3

 Витрати 652,7 28,9 356,2 15,8 342,8 15,2

 Дефіцит 94,2 4,2 74,3 3,3 19.9 0,9

Ситуація ж на самому початку економічних перетворень була значно більш плачевною. З руйнуванням командно-адміністративної системи нормальне співвідношення між доходами та витратами припинило підтримуватися силовими методами, що проявилося у величезному зростанні бюджетного дефіциту. За підсумками 1991 дефіцит бюджету колишнього СРСР досяг майже 20% ВНП. Різке збільшення дефіциту державного бюджету призвело до наростання інфляційних процесів, оскільки для покриття дефіциту уряд систематично використовувало грошово-кредитну емісію. Тільки за три квартали 1991 рублева маса зросла з 989 млрд. Руб. до 1,7 трлн. руб., і ситуація продовжувала погіршуватися. Наростання інфляційних процесів виразилося в зростанні цін на товари та послуги (видима інфляція), і різкому підвищенні рівня незадоволеного платоспроможного попиту (прихована інфляція). До 1994 року дефіцит бюджету продовжував залишатися на критичному рівні - 10,8%.

Відмова влади від використання первинної кредитної емісії Центрального банку для фінансування бюджетного дефіциту в 1995 - 1998 роках призвів до радикального скорочення темпів інфляції і істотного оздоровлення загальноекономічної ситуації. Однак придушення інфляції було досягнуто лише за рахунок перетворення бюджетного дефіциту в державну заборгованість. Місце кредитів Центрального банку зайняли позики усередині країни і за кордоном. Якщо в 1994 р внутрішні і зовнішні позики становили 21,5% реальних бюджетних доходів, то вже в першій половині 1998 року вони досягли 68,7%. Фінансування ж за рахунок позик витрат федерального уряду збільшилося за цей період з 10% до більше третини (близько 19% - за рахунок приросту внутрішнього боргу, близько 16% - зовнішнього).

Таблиця 2

Фінансування дефіциту федерального бюджету Росії в 1998 р

 Загальне фінансування 74,3

 У тому числі:

 Внутрішнє фінансування 41,0

 З нього:

 Кредити Банку Росії - 0,2

 Державні короткострокові зобов'язання 38,1

 Казначейські зобов'язання - 7,3

 Облігації державної ощадної позики 6,3

 Зовнішнє фінансування 33,3

 З нього:

 Кредити міжнародних фінансових організацій 22,5

 Кредити урядів іноземних держав, іноземних комерційних банків і фірм 10,8

"Зіткнувшись з різким скороченням податкових надходжень, уряд збільшив запозичення на фінансовому ринку і у зарубіжних кредиторів, випуск казначейських податкових звільнень (КНО), векселів, інших грошових сурогатів, підвищило митні збори, одночасно поширивши їх на більш широке коло товарів, у тому числі на ліки, приступило до встановлення нових видів податків, включаючи і такі екзотичні, як податки на перетин кордону фізичними особами, на імпорт готівкової валюти. З теорії і практики багатьох країн світу добре відомо, що кожна з цих заходів призводить до зовсім неминучого слідству - уповільнення економічного зростання або, що точніше в нинішніх російських умовах, збереженню або навіть прискоренню економічного спаду ", - робить висновок А. Ілларіонов.

А. Ілларіонов виступає з різкою критикою уряду, який допустив невиправдано високий рівень державної заборгованості в 1996 - 1997 рр., Коли ринкова економіка в Росії по суті вже склалася, і багато надзвичайні проблеми відступили. Величина державного боргу (47% ВВП для всього боргу, 15,3% для внутрішнього, 31,7% для зовнішнього), на його думку, не дає приводу для зайвого оптимізму економістам, порівнює ці цифри із заборгованістю деяких розвинених держав (Бельгія - 134 %, Італія - ??123%, Канада - 98%). Адже розвинені країни в силу їх більш високого рівня економічного розвитку можуть собі дозволити відносно високий показник державного боргу. Крім цього показник державного боргу потрібно порівнювати не тільки з ВВП, а й з грошовою масою, що досить логічно, враховуючи, що дійсне тягар держборгу для кожної країни залежить в першу чергу від здатності держави його обслуговувати, вчасно мобілізовувати готівкові грошові ресурси, що в свою чергу визначається величиною грошової маси. І тоді картина змінюється: відношення державного боргу до грошової маси в середині 1998 досягла 378%, що майже в півтора рази більше аналогічного показника в Греції - країні з найбільш високим рівнем державної заборгованості серед розвинених країн - 261%. В даний час реальне тягар державної заборгованості в Росії дуже і дуже тяжело.1.2 Чисті податки

Для початку коротко розглянемо теоретичний механізм функціонування фіскальної політики, а конкретно - як податки, трансферти і державні закупівлі впливають на економічну ситуацію в країні.

В якості моделі візьмемо класичну математичну модель, в якій ВНП (Y) = витратам на споживання (C) + витратам на інвестиції (I) + державні закупівлі (G) [3]. Для простоти поки що опустимо в даному рівнянні доданок чистого експорту.

Можна сказати, що державні витрати складаються з державних закупівель (попит уряду на товари і послуги), а так само з трансфертів (платежів, здійснюваних без відповідного надання їхніми одержувачами яких-небудь товарів або послуг). В ідеальній ситуації величина податків, складова доходи бюджету, повинна дорівнювати державним витратам, тобто розміру державних закупівель + трансферти. Але оскільки трансферти являють собою лише перерозподільні відносини, тобто в остаточному підсумку прибутки приватного (на противагу державному) сектора в розмірі трансфертів повертаються приватному ж сектору, варто використовувати таке поняття, як чисті податки. Чисті податки [4] - це сума, що приватний сектор сплачує уряду після урахування розміру всіх трансфертів, одержуваних їм від уряду. В даному випадку нас цікавить сукупний прибуток, а трансферти на його розмір не вліяют.1.3 Наслідки зміни величин витрат і доходів бюджету

Як же вплинуть на економічну ситуацію збільшення податків і збільшення урядових витрат? Очевидно, що зростання обсягу державних закупівель збільшує рівноважний рівень випуску продукції, причому приріст цей дорівнює розміру державних закупівель, помноженої на величину мультиплікатора. Оподаткування в свою чергу скорочує розмір споживчих доходів і відповідно витрат. Так як мультиплікатор дорівнює 1 / (1 Гранична схильність до споживання), то сукупний попит при збільшенні податків зменшиться на величину, що дорівнює добутку граничної схильності до споживання і суми скорочення наявного доходу. Таким чином ми отримуємо знаменитий ефект дії мультиплікатора збалансованого бюджету. Мультиплікатор збалансованого бюджету [5] встановлює, що приріст урядових витрат, супроводжуваний рівним по величині приростом податків, має своїм результатом збільшення випуску продукції. Тобто заощадження, що є головним джерелом фінансування збільшення витрат уряду через механізм внутрішнього держборгу, пускаються в оборот і тим самим збільшують сукупний спрос.1.4 Стратегія фіскальної політики

Як вже було зазначено, величина валових витрат в економіці повної зайнятості не завжди збігається з обсягом зробленої в економіці повної зайнятості продукції (товарів і послуг). Якщо валові витрати менше обсягу випущеної в країні продукції, то виникає так званий «рецесійний розрив» (recessionary gap). Така ситуація виникає через існування «граничної схильності до заощадження» - визначену частину своїх доходів люди витрачають на заощадження, і саме вони, заощадження, і є джерелом фінансування збільшення державних витрат.

Отже, у держави є 2 варіанти - або терміново збільшувати обсяг продукції, що випускається, або терміново збільшувати валові витрати. Саме останнє і досягається за допомогою збільшення державних витрат. А так як державні закупівлі ефективніші державних трансфертів [6], саме перше і повинно застосовуватися. Таким чином, збільшення державних витрат врівноважує збиток розміру валових витрат, викликаних заощадженнями, податками або імпортом.

Може скластися і зворотна ситуація - виникнення «інфляційного розриву» (inflationary gap) - коли валові витрати економіки повної зайнятості перевищують валовий обсяг продукції, що випускається економіки повної зайнятості. Для недопущення інфляції державі доводиться зменшити валові витрати саме на розмір цього інфляційного розриву. Це можна проробити декількома способами. Можна зменшити державні витрати (трансферти або витрати на товари і послуги), або споживчі витрати за допомогою збільшення податків. Однак треба пам'ятати, що збільшення податків на гривню призведе до зменшення витрат менше, ніж на рубль.

Отже, складемо зведену таблицю усього вищесказаного стосовно фіскальної політики.

 Джерела зменшення валових витрат Заощадження, податки, імпорт

 Джерела збільшення валових витрат Інвестиції, державні витрати, експорт

 Рівноважний рівень ВНП Рівень випуску продукції, при якому бажаний рівень валових витрат дорівнює рівню виробництва. В умовах рівноваги сума величин, що збільшують валові витрати, дорівнює сумі величин, що зменшують валові витрати. Таким чином, бажані інвестиції + державні витрати + експорт = бажаним заощадженням + податкам + імпорту

 ВНП повної зайнятості Загальна вартість кінцевих товарів і послуг, яких можна зробити у визначений період часу при повній зайнятості. Ця величина називається потенційним ВНП.

 Мета фіскальної політики Зрівняти рівноважний ВНП з ВНП повної зайнятості.

 Стратегії фіскальної політики

 · Величина бажаного збільшення валових витрат = величиною рецесійного розриву;

 · Величина бажаного зменшення валових витрат = величиною інфляційного розриву.

1.5 Дефіцит

Зазвичай збалансований бюджет є лише передвиборним девізом, а не реалією нашого життя. Перевищення витрат над доходами називається бюджетним дефіцитом. В ідеальній ситуації бюджетний дефіцит дорівнює величині державних закупівель товарів і послуг мінус чисті податки.

Виникає питання, - чи є дисбаланс бюджету таким вже й великим злом? З точки зору кейнсіанців, бюджетний дефіцит або надлишок є звичайними наслідками проведення фіскальної політики, і нічим більше. Обгрунтованість кожного даного дефіциту або надлишку залежить від необхідності регулювання величини державних вливань у величину валових витрат економіки. З точки зору кейнсіанців збалансований бюджет має право на існування лише тоді, коли економіка знаходиться в рівновазі в стані повної зайнятості, причому величина доданків, що збільшують валові витрати економіки повної зайнятості, дорівнює величині доданків, що зменшують валові витрати економіки повної зайнятості. Якщо ж хоча б одне з вищевказаних умов не виконано, незбалансованість бюджету буде обгрунтована. Тим не менш, у світовій практиці випадків наявності бюджетного надлишку набагато менше, ніж випадків наявності бюджетного дефіціта.1.6 Автоматичні стабілізатори

Здавалося б, що може бути простіше - скоротити видаткову частину бюджету, якщо дохідна недостатня, і справа з кінцем. Однак у реальному житті видаткову частину скорочувати не тільки достатньо складно, але й іноді не можна. Наприклад, не можна з економічної точки зору скорочувати витрати на страхування, капітальну амортизацію; з політичної точки зору - на соціальні потреби, на озброєння і т.п. Лише мала частина витрат бюджету залежить від рішень, прийнятих саме цього року. Більша ж їх частина необхідна для виконання затверджених раніше програм, як-то допомога інвалідам, учасникам війн, різноманітних федеральних програм. Крім того, хоча існування захищених статей витрат бюджету і скорочує можливості варіювання фіскальної політики, ці витрати часто є стабілізаторами економічного положення в країні. Візьмемо, наприклад, допомога по безробіттю. Витрати за цією статтею збільшуються якраз тоді, коли сукупних витрат в економіці не вистачає для забезпечення зайнятості всіх наявних ресурсів у повному обсязі. Люди, які отримують ці трансферти, починають більше витрачати, збільшуючи тим самим сукупні витрати економіки. З іншого боку, такі автоматичні стабілізатори є й у дохідній частині бюджету. Зокрема прибутковий податок так само приносить коли більше, коли менше доходів до бюджету в залежності від величини сукупних витрат і доходів. Коли доходи і, відповідно, витрати йдуть нагору, прибутковий податок стримує ріст купівельної спроможності населення, запобігаючи тим самим додаткові передумови до виникнення інфляції. Таким чином, автоматичні стабілізатори (урядові прибутки або витрати, що автоматично змінюються в протилежну змінам у національному доході сторону, наприклад допомога по безробіттю або прибутковий податок) згладжують флуктуація кривої сукупних витрат і доходів, запобігаючи зайво різкі і слабко контрольовані зміни розмірів макроекономічних показників.

Таким чином, можна сказати, що величина витрат, а, отже, і розмір сальдо збалансованого бюджету, зафіксований приблизно на визначеному рівні. Звідси можна зробити висновок, що при пропорційній системі оподатковування розмір бюджетного дефіциту, насамперед, залежить від рівня доходів.

Таким чином завдяки пану Кейнсу із середини тридцятих років дефіцит державного бюджету став застосовуватися в якості джерела можливостей державного регулювання економіки, наприкінці двадцятого століття не залишилося практично жодної країни, що може похвастатися відсутністю бюджетного дефіциту.

Слід пам'ятати, що яка б не була міць фіскальної політики, не одна вона впливає на розмір дефіциту держбюджету. Величина дефіциту пов'язана з циклічним рухом макроекономіки. Це зумовлено насамперед існуванням автоматичних стабілізаторів. Нижче наведені дані, що ілюструють вплив стабілізаторів на бюджет.

Зміни в бюджеті за рахунок збільшення безробіття та інфляції (у доларах США 1997 року)

 Коли рівень безробіття збільшується на 1 процентний пункт:

 Державні витрати автоматично збільшуються за рахунок:

 · Допомогу з безробіття

 · Дотацій на харчування

 · Дотацій соціальній сфері

 · Дотації охорони здоров'я

 Валове збільшення витрат бюджету + 7 мільярдів доларів

 Державні податкові доходи автоматично зменшуються за рахунок:

 · Прибуткового податку з фізичних осіб

 · Відрахувань з фонду заробітної плати

 · Відрахувань з обороту

 Валове зменшення доходів -21 млрд доларів Дефіцит держбюджету збільшується на 28 мільярдів

 Коли рівень інфляції збільшується на 1 процентний пункт

 Урядові витрати автоматично збільшуються за рахунок:

 · Індексації мінімальної зарплати і пенсій

 · Збільшення процентної ставки

 Валове збільшення витрат + 15 мільярдів доларів

 Урядові доходи автоматично збільшуються за рахунок:

 · Податків з юридичних і фізичних осіб

 Валове збільшення доходів + 18 мільярдів доларів Дефіцит зменшується на 3 мільярди доларів

З вищенаведених даних можна зробити наступні висновки:

1. Ні законодавча, ні виконавча влада не володіє повним контролем над величиною бюджетного дефіциту.

2. Реальна величина бюджетного дефіциту або надлишку змінюється як під впливом фіскальної політики, так і під впливом економічної ситуації в стране.1.7 Дефіцит повної зайнятості

Оскільки другий висновок має місце бути, нам потрібно якийсь інший, більш точний індикатор фіскальної політики, що не залежить від фази економічного циклу. Для вивчення ефективності фіскальної політики реальний дефіцит ділиться на циклічну і структурну складові. Циклічна складова відбиває зміни, викликані фазою економічного циклу, якось зміни в податкових надходженнях і державних трансфертах. Структурний дефіцит відображає вплив фіскальної політики. Замість порівняння реальних витрат і доходів бюджету, при обчислення структурного дефіциту порівнюються витрати і доходи бюджету в умовах повної зайнятості. (Структурний дефіцит іноді називають дефіцитом повної зайнятості).

Відомо, що рівень державних витрат і ставка оподатковування можуть впливати на рівень сукупного попиту, і, отже, на величину ВНП. Зрослий обсяг державних закупівель товарів і послуг збільшує рівень прибутків і тим самим збільшується загальна сума податків, одержуваних урядом. Виникає питання: чи може приріст державних витрат, замість збільшення бюджетного дефіциту, призвести до його скорочення?

На основі вищесказаного можна стверджувати, що заощадження + чисті податки = урядовим закупівлям + інвестиціям, або, заощадження - інвестиції = бюджетний дефіцит. До речі цією формулою ілюструється так званий ефект заміщення державними зобов'язаннями зобов'язань реального сектора, тобто за рахунок фінансування держбюджету недофінансовується реальний сектор.

Отже, якщо буде відбуватися дефіцитне збільшення урядових закупівель, то, хоча при цьому і буде збільшуватися рівень доходів, а, отже, і податкові надходження, валовий дохід бюджету не зможе зрости настільки, щоб, врешті-решт, призвести до скорочення дефіціта.1.8 Дефіцит , внутрішній і зовнішній борг.

Зараз йде багато суперечок про негативні і позитивні риси дефіциту з погляду росту внутрішнього і зовнішнього боргу. Однак можна виділити наступні 2 домінуючі позиції.

Перша грунтується на незнанні економіки і поверхневому здоровому глузді. Наявність боргу призводить обивателя в жах, абсолютний ріст боргу сприймається як знак прийдешньої катастрофи.

Друга ж грунтується на детальному аналізі всіх за і проти. Ось основні положення другої позиції.

Отже, національний державний борг будується з бюджетних дефіцитів. Для покриття дефіциту держава вдається до запозичень як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках .. Національний борг, з одного боку, є пасивом для держави й активом тримачів держоблігацій (цінних паперів державного запозичення). Таким чином вартість в результаті держзапозичень не втрачається.

І все ж, хто несе або буде нести тягар боргу, створеного хронічно незбалансованими бюджетами? Які ж негативні наслідки наявності державного боргу?

По-перше, необхідність обслуговування боргу обмежує можливості уряду балансувати поточний бюджет або витрачати кошти, що направляються на обслуговування боргу на інші потреби. Хоча з іншого боку, велика частина процесу обслуговування боргу (внутрішнього) є лише формою перерозподілу, коли засобу платників податків переходять власникам державних цінних паперів.

По-друге, хоча обслуговування боргу не має скільки-небудь істотної альтернативної вартості, ефект заміщення (витиснення) істотно впливає на майбутнє. За рахунок фінансування дефіциту на фінансовому ринку залишаються недофінансованими якісь проекти приватного сектора, знижуються інвестиції. Саме тут і виявляється висока альтернативна вартість як самих запозичень, так і всього процесу обслуговування боргу в цілому.

Треба зауважити, що борг, викликаний необхідністю фінансування трансфертів, не накладає ні на кого реального прямого тягаря.

По-третє, існує проблема співвідношення розміру державного сектора і приватного. Внаслідок збільшених витрат держави росте державний сектор, а внаслідок ефекту витіснення скорочується приватний сектор. Якщо ж підвищені державні витрати, крім того, не сполучені з підвищеними державними інвестиціями, то через скорочення інвестицій постраждають майбутні покоління.

Найбільш прикрим для майбутніх поколінь є зовнішній борг, бо його виплата не буде лише перерозподілом доходів між громадянами держави. З іншого боку, зовнішнє фінансування дозволяє країні розширити державний сектор без урізання приватного сектора.

2. Аналіз регулювання та фінансування бюджетного дефіциту з 1985 і по наші дні.

Отже, на основі вищесказаного, можна зробити висновок, що наявність обґрунтованого бюджетного дефіциту не є крамольним злом, але все-таки ініційований ним державний борг є річчю досить неприємною. Отже, необхідно прагнути без потреби його не роздувати, і в міру можливостей його скорочувати. Але коли він (дефіцит) є, його треба фінансувати. Емісійне фінансування (як пряме кредитування уряду центральним банком, так і скупка їм державних цінних паперів) у великих розмірах (повзуча інфляція в межах до 7% в рік вважається навіть якимось позитивним фактором) призводить до суттєвих інфляційних процесів, і не є прийнятним. Надмірне ж запозичення на внутрішньому і зовнішніх ринках теж приносить здоров'ю економіки мало користі, та й ресурси на цих ринках досить обмежені.

Отже, розглянемо дії нашого (Російського і СРСР-овсего) уряду за останні 10 років у цій області.2.1 Бюджетний дефіцит в період до 1990 року.

Протягом двох з гаком десятиліть - з часу закінчення другої світової війни до другої половини 60-х років - економіка СРСР перебувала в стані відносного макроекономічної рівноваги. Консервативна політика не допускала появи значного дефіциту бюджету навіть у випадках гострої нестачі фінансових ресурсів, а відносно високі темпи зростання забезпечували владі отримання фінансових ресурсів, достатніх для здійснення пріоритетних проектів. Проте істотне уповільнення темпів економічного зростання в другій половині 60-х років помітно звузило фінансову базу радянського керівництва при помітному зростанні амбітності його намірів (підживлення "братніх" режимів, створення ядерної зброї нового покоління і т.д.). з початку 70-х років зростаючий дефіцит фінансових ресурсів у все більшій мірі став покриватися шляхом збільшення кредитування економіки з боку банківської системи.

У свою чергу розпочата в 1985 році антиалкогольна кампанія призвела до скорочення продажів алкогольних напоїв і, як наслідок, - до істотного зниження надходжень податку з обороту. До того ж здійснення програми "прискорення" і переозброєння машинобудівного комплексу мало своїм результатом помітне збільшення бюджетних витрат. Таким чином, уже в 1985 році, очевидно вперше за повоєнні роки консолідований бюджет СРСР був зведений з дефіцитом 2,4% ВВП [7].

Економічна політика уряду М. Горбачова - М. Рижкова в наступні роки привела до подальшого збільшення розриву між бюджетними доходами і витратами. З 1986 року підприємства отримали право залишати у своєму розпорядженні все більшу частину прибутку, що значно зменшило відрахування до бюджету. Що сталося в 1986 році падіння світових цін на нафту та інші енергоресурси призвело до додаткового скорочення бюджетних доходів. У той же час ліквідація наслідків чорнобильської катастрофи зажадало нових урядових витрат. Дефіцит консолідованого бюджету зріс до 6,2% ВВП [8]. Примітно, що весь дефіцит фінансувався прямим кредитуванням ЦБ.

Перехід до інституційних реформ в 1987 році при збереженні м'якої бюджетної політики означав подальшу дестабілізацію макроекономічної ситуації. Найбільш значущими подіями в цьому ряду стали прийняття закону про підприємство, лібералізувати політику в галузі виплати зарплати, дозвіл підприємствам встановлювати договірні ціни, початок підприємницького руху. У тому ж році уряд підвищив закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію при збереженні колишніх роздрібних цін, що автоматично збільшило обсяг бюджетних субсидій. Додаткові витрати були викликані землетрусом у Вірменії і збільшенням мінімальної пенсії на 25%. величина дефіциту піднялася до 9,2% ВВП і приблизно на цьому рівні зберігалася аж до 1991 року [9].

У грудні 1987 року Політбюро ЦК КПРС обговорювало питання бюджетного дефіциту і схилялося до застосування рестриктивних фінансових заходів. Проте ні воно, ні уряд СРСР не виявилися готовими взяти на себе відповідальність за непопулярні рішення. Уряд М. Рижкова неодноразово збиралося посилити бюджетну політику, але жодного разу цього не зробило. Кожен раз охоплене макроекономічним популізмом, воно відступало, не наважуючись приступити до здійснення болючих рішень щодо скорочення витрат і дефіциту. Невиконаним залишилося і публічну обіцянку прем'єра підвищити ціни на хліб в травні 1990 року.

Для фінансування бюджетного дефіциту активно використовувалися кредитні ресурси Держбанку СРСР. Їх чистий приріст у відсотках до ВВП виріс з 2,8% ВВП [10] у 1986 році до 14,1% в 1990 році, що стало однією з передумов виникнення гіперінфляції в недалекому будущем.2.2 Діяльність В. Павлова

В. Павлов приступив до обов'язків прем'єр-міністра в грудні 1990. Здійснення стабілізаційного пакету В. Павлова мала обмежені і вельми короткострокові макроекономічні наслідки. Стабілізаційна політика В. Павлова носила відверто антигуманний характер і, як наслідок, не знайшла підтримки суспільства. Грошова реформа завдала серйозного удару по довірі до рубля, а також до союзного уряду і безпосередньо до прем'єра, та плюс ще остаточна перемога керівництва Російської федерації в боротьбі за російські підприємства означала кінець стабілізаційних зусиль союзного уряду. Брак фінансових ресурсів союзного бюджету можна було виконати тільки за допомогою кредитної емісії. Конкуренція двох влад привела до того, що сукупний дефіцит російського бюджету і частини союзного бюджету, що доводився на територію Росії, в 1991 році склав приблизно 31,9 [11]% російського ВВП. Дефіцит був профінансований за рахунок кредитів Держбанку СРСР і Центрального банку Россіі.2.3 Стабілізаційна політика і бюджетний дефіцит при Є. Гайдар (січень - травень 1992 року)

Величезний дефіцит бюджету, відсутність валютних резервів, банкрутство Зовнішекономбанку, колапс адміністративної торгівлі, реальна загроза голоду у великих містах лише додавали деякі штрихи до економічної ситуації, в якій опинився уряд Є. Гайдара.

Касовий дефіцит бюджету, профінансований прямими кредитами Центробанку, склав 6,9% ВВП в квітні і 3,3% ВВП в травні. Крім того в квітні були видані бюджетні кредити економіці в розмірі ще 2,3% ВВП. З лютого почалося кредитування Центробанком держав рублевої зони. Кредити досягли рівня 8,4% від ВВП. Адміністративний ліміт кредитування комерційних банків був перекритий, встановлений на перший квартал був перекритий на початку лютого. Але все ж кажучи про уряд Єгор Гайдар можна відзначити, що цій команді, незважаючи ні на що, вдалося відновити макроекономічну збалансованість і, відповідно, керованість економікою. Тільки після цього з'явилася можливість проведення якої б то не було осмисленої політики.

Однак з червня під тиском з боку консервативного парламенту і регіональних та галузевих лобі почався відступ по всіх напрямках бюджетної і кредитно-грошової політики. Одним з найважливіших приводів для цього послужив вибухове зростання неплатежів між підприємствами в першій половині 1992 року. Касовий дефіцит бюджету, покривають кредитами Центробанку, зріс до 14-15% у червні-липні і 24% ВВП у серпні. Крім того, бюджетні кредити економіці були збільшені до 14% ВВП. В. Геращенко, який змінив у середині липня Г. Матюхіна на посаді голови Центрального банку, провів взаємозалік взаємної заборгованості підприємств, що супроводжувався масованим кредитування комерційних банків, які досягли 15% ВВП у липні та 31% ВВП у серпні. Крім того, продовжувалося кредитування держав рублевої зони на рівні 5,5% ВВП [12]. Сукупний приріст активів Центробанку виріс до 40% ВВП в червні, 49% у липні, 56% в серпні. В цілому дефіцит розширеного бюджету за три літніх місяці становив 28,8% ВВП, а сукупний приріст активів Центробанку - 48,9% ВВП. Взагалі, ми можемо сміливо говорити про те, що величезні кредити, видані керівництвом Центрального банку комерційним банкам і державам рубльової зони влітку і восени 1992 року, не мали під собою будь-якого розумного економічного обгрунтування.

Для уряду крах політики стабілізації став очевидним в кінці серпня. Тоді була зроблена ще одна спроба стабілізації, яка виявилася останньою в 1992 році. В результаті посилення бюджетної політики у вересні - листопаді федеральний бюджет зводився з профіцитом, а кредити Центробанку на покриття касового дефіциту не залучалися зовсім. Однак повернення до обмежувальної політики відбулося занадто пізно - її результати на зниженні інфляційної динаміки позначилися лише через кілька місяців - після того, як Є. Гайдар на VII з'їзді народних депутатів Росії в грудні 1992 року був змушений подати у отставку.2.4 Бюджетний дефіцит і стабілізаційна політика при Б. Федорова (квітень 1993 - січень 1994)

Догляд Є. Гайдара з посади виконуючого обов'язки прем'єр-міністра і заміна його В. Черномирдіним вилилася в свого роду "свято безвідповідальності грошової влади. Почалася сама масована кредитна експансія в історії Росії. Її приріст йшов по всіх напрямках. Після трьох місяців паузи вперше з'явився касовий дефіцит бюджету, що склав 8% ВВП. Крім кредитів на його покриття Центральний банк видав бюджетні кредити економіці в розмірі 33% ВВП. Крім того, комерційні банки отримали прямі кредити на 28% ВВП, а держави рублевої зони - у розмірі 14% ВВП. Нарешті , Центробанк збільшив свої валютні резерви на суму більше 10% ВВП. В цілому чистий приріст активів Центрального банку в грудні склав 93,8% ВВП.

У наступні три місяці необмежене кредитування економіки тривало, хоча і на дещо нижчому рівні. Прощальним акордом пішов у березні 1993 року з посади міністра фінансів В. Барчука став сплеск витрат федерального бюджету до 63% ВВП, який збільшив бюджетний дефіцит до 19% ВВП. Кредити бюджету дали половину приросту всіх активів Центробанку.

У кінцевому підсумку лише після того, як наприкінці березня 1993 Б. Федоров зайняв пост міністра фінансів, у нього з'явилася практична можливість приступити до реалізації давно затвердженої програми бюджетної стабілізації.

У числі найважливіших заходів, здійснених Б. Федоровим, були наступні:

 Консолідація в бюджеті всіх зовнішньоекономічних операцій держави і кредитів підприємствам. Останній бюджетний кредит у розмірі 200 млрд руб. (2.4% ВВП) був виданий Центральним банком у квітні 1993 року.

 Істотне скорочення бюджетного дефіциту, пов'язане насамперед зі скасуванням субсидування кредитів, централізованого імпорту та імпортних дотацій, лібералізацією цін на вугілля, зерно, хліб. Починаючи з квітня 1993 касовий дефіцит бюджету жодного разу не перевищував 10% ВВП, а в останньому кварталі 1993 року було знижено в середньому до 6,1% ВВП.

 скорочення залучення кредитів Центробанку і зовнішніх кредитів для фінансування бюджетного дефіциту.

 Початок неемісійного фінансування бюджету за допомогою випуску державних цінних паперів (тримісячних ДКО) з травня 1993 року.

 У другому періоді "Федоровського етапу" вдалося знизити касовий дефіцит бюджету до 6,7% ВВП у порівнянні з 7,6% ВВП в першому, розширений дефіцит бюджету - до 8,2% ВВП у порівнянні з 11,1% ВВП.2.5 Бюджетний дефіцит і політика В. Черномирдіна (лютий - серпень 1994)

Практично відразу ж після відходу Є. Гайдара і Б. Федорова уряд В. Черномирдіна помітно пом'якшило бюджетну і кредитно-грошову політику. Уже в лютому 1994 року касовий дефіцит бюджету зріс в 2,5 рази в порівнянні з останнім кварталом 1993 року і досяг 14,8% ВВП. Загальний приріст активів Центробанку збільшився до 17,8% ВВП. У наступні місяці дефіцит бюджету ще тричі - у травні, липні і серпні становив двозначну величину. І хоча, в кінцевому рахунку, урядова політика виявилася не настільки розгнузданої, як це було наприкінці 1992 - початку 1993 років, і як очікувалося на початку 1994 року, все ж її пом'якшення виявилося досить істотним.

У середньому за цей період касовий дефіцит бюджету зріс з 6,7 до 11% ВВП. Незважаючи ні на що на фінансування бюджету використовувалися іноземні кредити - другий транш кредиту на системні перетворення (КСП) у розмірі 1,5 мільярдів доларів, наданий МВФ в квітні 1994 року (довший 0,9% ВВП), а також зрослі надходження від продажу ДКО (1,0% ВВП у порівнянні з 0,2% ВВП в останньому кварталі 1993) кредити Центробанку Міністерству фінансів також зросли - з 6,5 до 9,1% ВВП і залишилися найважливішим джерелом покриття бюджетного дефіциту. Саме емісійне фінансування розбухлого бюджетного дефіциту виявилося найважливішим чинником збільшення сукупного приросту активів Центрального Банку з 12,2 до 13,8% ВВП2.6 Бюджетний дефіцит при першому стабілізаційному "поході" А. Чубайса (вересень - грудень 1994)

Після серії виснажливих консультацій і узгоджень бюджет на 1995 з фіксованим дефіцитом в 73 трильйона рублів (близько 5,5% ВВП) пройшов три слухання в парламенті і був остаточно затверджений Державною Думою 7 березня і Радою Федерації 23 березня 1995. У законі про бюджет було закріплено положення про неінфляційному фінансуванні його дефіциту. Взагалі, бюджетна і кредитно-грошова політика вересня-грудня 1994 виявилася більш стриманою, ніж у попередні сім місяців. Касовий дефіцит бюджету знизився з 11,3 до 10,3% ВВП, але залишався вище рівня, досягнутого в четвертому кварталі 1993 (6,7% ВВП). У першому кварталі 1995 макроекономічна політика уряду залишалася помірною. Касовий дефіцит бюджету не перевищив 3,6% ВВП, причому кредити Центробанку склали лише 1,3% ВВП. Решта 2,3% ВВП були профінансовані за рахунок цінних паперів, у тому числі за рахунок примусово розміщених казначейських зобов'язань (КЗ) - 1,8% ВВП і за рахунок ДКО - 0,5% ВВП [13].

Аналіз доходної та видаткової частин бюджету на 1995 показує, що і в дохідній і у видатковій частинах він складений з набагато більшим ступенем реалізму, ніж бюджети попередніх років. Для бюджетів 1993 і 1994 рр. було характерно завищення рівня доходів і витрат у порівнянні з фактичним виконанням на 5-6% ВВП. У бюджеті на 1995 р, навпаки, закладена деяка недооцінка обсягу надходжень і витрат. За доходами вона становить близько 1% ВВП, а за видатками - від 1-2% ВВП.

У короткостроковій перспективі найбільш важливі аж ніяк не величини федеральних доходів або витрат, а різниця між ними і способи її фінансування. Реальний обсяг надходжень до федерального бюджету склав приблизно 13% ВВП, а обсяг видатків - від 18 до 19,5% ВВП. Таким чином, бюджетний дефіцит склав від 5 до 6,5% ВВП. При оцінці ВВП в 1450 трлн руб. розмір бюджетного дефіциту склав від 73 до 95 трлн руб. Отже, в 1998 рік, рік виборів країна вступила з вражаючим дефіцітом.2.7 Бюджетна політика після 1995 року.

Відповідно до угоди, досягнутої між урядом Росії і МВФ, бюджетний дефіцит повинен був скорочуватися з 5% ВВП в 1995 році до 3% в 1999 році. Однак ці цілі не були досягнуті повністю - в 1998 році дефіцит консолідованого бюджету сягав 4.17% від ВВП, а в 97 - майже 4.6 відсотків з урахуванням секвестру. Без нього бюджет був виконаний приблизно на рівні 50-60% [14]. Спостерігалося збільшення соціальних витрат, скорочення витрат на освіту, науку, армію. Загальні витрати консолідованого бюджету зменшилися з 30.9% ВВП в 1994 році до 22.7% ВВП в 1999. У той же час розміри державного споживання стали рости - якщо в 1992 воно становило 16% ВВП, то в 1995 вже 26,5% ВВП.

Значні резерви скорочення дефіциту є і в рамках вертикального перерозподілу ресурсів між федеральним і територіальними рівнями.

Поступово скорочуються дотації бюджету галузям народного господарства - з 14% від ВВП в 1992 році до майже 1.6% ВВП в 1999 році. В першу чергу це дотування сільського господарства. Проте були деякі моменти збільшення субсидування цієї галузі - наприклад в четвертому кварталі 1998 року витрати за цією статтею збільшилися до 134% [15]. Якщо виходити з доцільності повного припинення субсидування галузі з територіальних бюджетів, то витрати і відповідно дефіцит консолідованого бюджету слід було б скоротити майже на 0,5% від ВВП.

Протягом усього розглянутого періоду левову частку консолідованого бюджету з'їдали житлово-комунальні субсидії (наприклад, у 1994 році за цією статтею було витрачено 29 трлн рублів, що склало 27% загальних видатків територіальних бюджетів).

Наприклад в 1997 році економія коштів бюджету була проведена за рахунок зниження витрат на державне управління [16] (до 87%), науки (до 68%), держінвестицій (до 72%), поповнення держзапасів і резервів (з 143% до 107% ).

Особливо хотілося б відзначити скачок державних витрат, викликаний передвиборчою кампанією. У 1997 році постійно збільшувалися витрати і виконуваність з соціальної сфера, а практично всі інші статті (навіть захищені) безбожно скорочувалися.

При формуванні бюджету на 1999 рік суттєво були урізані витрати на науку, культуру, деякі соціальні програми [17].

При розгляді бюджету 1999 паралельно розглядалися наступні джерела бюджетного розвитку Росії до 2001 року та статті їх розподілу [18]:

Проект укрупненого бюджету розвитку РФ

в трлн. руб. у цінах 1998 року.

 № Джерела бюджетного розвитку 1998 1999 2000 2001

 1 Пов'язані інвестиційні кредити під гарантії уряду РФ, включаючи кредити Світового банку 15 16 19 21

 2 Інші позикові кошти 11,4 21 27 37

 3 Виплати відсотків за раніше виданими кредитами з бюджетного розвитку 1,0 3,3 6,1 10,1

 4 Погашення основного боргу за цими кредитами - - 1,0 2,0

 РАЗОМ 27,4 40,3 53,4 70,1

 Витрати

 1 Державні інвестиції на виробниче будівництво, включаючи конверсійні інвестиційні проекти 11,6 19,9 29,1 41,1

 2 Підтримка довгострокових експортних контрактів 0,5 1 1,5 2

 3 Інвестиційні проекти по зв'язаних кредитах 15 16 19 21

 4 Кошти на санації та здійснення банкрутств 0,4 0,8 1,1 1,7

 5 Виплати за державними гарантіями - 1,2 2,4 4,3

 РАЗОМ 27,4 40,3 53,4 70,1

Наскільки цей прожект виявиться реальністю покаже час, а поки уряд продовжує працювати над проектом федерального закону «Про бюджет на 1999 рік» .2.8 Програма скорочення дефіциту федерального бюджету на 1999-2001 роки

Отже, які ж плани нашого уряду щодо регулювання дефіциту бюджету на найближче майбутнє? Нижче я приведу основні напрями дій, запланованих урядом для скорочення федерального бюджету на 1999-2001 роки [19].

Програма націлена на обмеження негативного впливу на економічне зростання тягаря обслуговування державного боргу та на вплив держави на фінансовий ринок.

Основними завданнями Програми на 1999-2001 роки є:

· Підвищення рівня надходження доходів федерального бюджету з 12,7 відсотка валового внутрішнього продукту в 1999 році до 13 відсотків валового внутрішнього продукту в 2001 році за рахунок вдосконалення податкової політики з урахуванням введення в дію Податкового кодексу Російської Федерації;

· Внесення структурних змін у видатки федерального бюджету виходячи з пріоритетів у витрачанні коштів на проведення реформ у соціальній, військовій та житлової сферах, не допускаючи при цьому зниження витрат бюджету (без урахування видатків з обслуговування державного боргу Російської Федерації) в умовах скорочення дефіциту федерального бюджету.

Програма складена виходячи з повного забезпечення до 2000 року доходами федерального бюджету витрат, за винятком виплати відсотків по державному боргу (первинний дефіцит).

Встановити такі показники Програми (у відсотках до ВВП):

 1997 (звіт) 1998 (оцінка) 1999 (оцінка) 2000 (проект) 2001 (проект)

 Дефіцит федерального бюджету 6,8 5,4 4,6 4,4 3,5

 Первинний дефіцит 1 0,4 0,2 - -0,5

Реалізація Програми дозволить:

· Оптимізувати обсяг державних запозичень і, відповідно, обмежити витрати федерального бюджету з обслуговування державного боргу Російської Федерації до 4 відсотків валового внутрішнього продукту в 2001 році (проти 5 відсотків валового внутрішнього продукту в 1999 році);

· Скоротити частку участі держави на фінансовому ринку і забезпечити вже в 1999 році зниження прибутковості по державних цінних паперів до 13-15 відсотків, що призведе до подальшого скорочення облікової ставки Центрального банку Російської Федерації. У середньостроковій перспективі номінальні процентні ставки складуть в 2000 12-13 відсотків, в 2001 році - 10-11 відсотків;

· Забезпечити досягнення реального зростання валового внутрішнього продукту до 2001 року в розмірі 5 відсотків за рахунок стимулювання інвестування фінансових ресурсів у реальний сектор економіки;

· Скоротити обсяг пов'язаних іноземних кредитів. Залучення зовнішніх запозичень буде базуватися в основному на використанні кредитів міжнародних фінансових організацій (Міжнародного валютного фонду та Міжнародного банку реконструкції та розвитку).

· Програма дозволить визначати на середньострокову перспективу параметри внутрішніх і зовнішніх державних запозичень і витрати з обслуговування державного боргу Російської Федераціі.2.9 Можливості виходу з ситуації.

проблема бюджетного дефіциту і випливає з неї проблема державного боргу надзвичайно важливі для сьогоднішньої Росії. Що ж можна зробити, і чи можна взагалі якось змінити такий стан?

В даний час склалося дві основні теорії щодо подолання бюджетної кризи і кризи державної заборгованості. Перша з них ґрунтується на нестачі в економіці готівкових грошових коштів. Вона була висловлена ??недавно в газеті "Московський Комсомолець" відомим економістом Миколою Шмельовим, автором гучної свого часу статті "Аванси і борги" десятирічної давності. В інтерв'ю, названому "Знову аванси, знову борги" як дієвого методу подолання кризи називається емісія, друк нових грошей. На питання про те, де взяти не вистачає коштів, Шмельов відповідає так: "Поміняти всю податкову систему - потрібні роки. А їх немає. ... Всі гроші з внутрішнього ринку держава вже висмоктала. А із зовнішнього ринку багато не збереш. Залишається неприродний метод: надрукувати гроші. ... Так, це небагато інфляція, але це замкнене коло, з якого інакше не вибратися. ... При тому штучно створеному грошовому голоді, в якому живе країна, якісь точкові контрольовані і?екціі досить безпечні. Іншого способу я не бачу "

Такий підхід аргументується недоліком в Російській економіки готівки. За словами Шмельова, "в економіці повинно бути готівкових та безготівкових грошей приблизно 80% вартості ВВП. В американців - більше 100%. У нас же - всього лише близько 10%".

Інша ж точка зору, геть заперечує можливість емісії як засобу подолання бюджетного дефіциту. "Робота друкарського верстата, що призводить до емісії, не обумовленої потребами товарообігу, повинна розцінюватися як міра, грубо порушує закони грошового обігу, а тому неприпустима. Дефіцит може покриватися тільки на позиковій основі шляхом розміщення на фінансовому ринку державних цінних паперів". Політика усунення бюджетного дефіциту не повинна бути спрямована на якнайшвидше зрівняння доходів і витрат держави, це процес поступовий, що вимагає конкретних заходів в самих різних областях державної економічної політики. Це і стимулювання бюджетних надходжень, і скорочення державних витрат (в розумних, звичайно, межах і не за рахунок найбільш соціально та економічно значущих статей). Це, безсумнівно, і залучення в країну іноземного капітала.Заключеніе

Отже, тут були розглянуті як теоретичні обгрунтування проведення фіскальної політики, так і аналіз практичних дій російського уряду в цій галузі.

Наведу деякі висновки.

1. Протягом всього часу проведення реформ були зроблені певні спроби проведення цілеспрямованої економічної політики, проте під тиском політичних чинників жодна з них не мала того ефекту, на який можна було б розраховувати.

2. Якщо в області формування більш-менш ринкового бюджету були досягнуті значні успіхи, то фінансування бюджетного дефіциту продовжує бажати кращого. До цих пір проводиться кредитування ЦБ і Ощадбанком витрат уряду (в деякі періоди Сбербанк з ЦБ були головними держателями ДКО).

3. Хоча за прийнятою в Росії системі бюджетної класифікації бюджетний дефіцит в 1999 році не перевищить 5% від ВВП, за міжнародною класифікацією він істотно вище (тут враховується обслуговування боргу).

4. Прийнято економічно обгрунтований курс на зниження витрат уряду на дотаційні галузі, проводяться заходи щодо поліпшення наповнюваності бюджету, зокрема на підході прийняття нового податкового кодексу.

5. За останні три роки було багато зроблено на шляху впровадження здорового бюджетного федералізму.

6. Існує чимало ресурсів для зменшення дефіциту бюджету, як за рахунок зниження і реструктуризації витрат, так і за рахунок поліпшення збирання податків.

___ Список використаної літератури

1. Арешонков В. Г. «Економіка» 1998 М .: Инфра-М

2. Постанова Уряду РФ від 13 серпня 1999 № 1003 "Про затвердження Програми скорочення дефіциту федерального бюджету на 1999-2001 роки"

3. Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. «Економіка» М .: Справа, 1999

4. Фінансова стабілізація в Росії. "Прогресс- Академія". Москва 1995

5. Федеральний закон від 31 березня 1995 № 39-ФЗ "Про федеральний бюджет на 1995 рік".

6. Федеральний закон від 31 грудня 1995 № 228-ФЗ "Про федеральний бюджет на 1998 рік".

7. Федеральний закон «про федеральний бюджет на 1999 рік». Прийнятий Державною Думою 24 січня 1999 року. Схвалений Радою Федерації 12 лютого 1999 року.

«___» ___ 2000 Підпис ___

[1] ЗАКОН «Про федеральний бюджет на 1999 РІК». Прийнятий Державною Думою 24 січня 1999 року. Схвалений Радою Федерації 12 лютого 1999 року.

[2] Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. «Економіка» М .: Справа, 1997. стор. 541

[3] Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. «Економік00а» М .: Справа, 1997. стор. 552

[4] Арешонков В.Г «Економіка» 1996 М .: Инфра-М стр. 86

[5] Арешонков В.Г «Економіка» 1998 М .: Инфра-М стр. 88

[6] З отриманого трансферту приватний сектор витратить на споживання лише суму, встановлену його граничною схильністю до споживання, іншу ж частину він пустить на заощадження. Закупівлі же дадуть суттєво більший ефект завдяки мультиплікатору.

[7] Фінансова стабілізація в Росії. "Прогресс- Академія". Москва 1995. Стор.

51.

[8] там же

[9] там же. Стор. 59

[10] Фінансова стабілізація в Росії. "Прогресс- Академія". Москва 1995. Стор. 74

[11] Фінансова стабілізація в Росії. "Прогресс- Академія". Москва 1995. Стор. 74

[12] Фінансова стабілізація в Росії. "Прогресс- Академія". Москва 1995. Стор. 47

[13] Фінансова стабілізація в Росії. "Прогресс- Академія". Москва 1995. Стор. 132

[14] «Експерт» від 11 березня 1998 стр. 23

[15] «Експерт» від 11 березня 1998 стр. 11

[16] «Експерт» від 11 березня 1998 стр. 11

[17] «Діловий партнер» 12 1998. «Инфра-М» стор. 4

[18] «Діловий партнер» 12 1998. «Инфра-М» стор. 6

[19] Постанова Уряду РФ від 13 серпня 1999 N 1003 «Про затвердження Програми скорочення дефіциту федерального бюджету на 1999-2001 роки»

© 8ref.com - українські реферати