На головну    

 Бюджетне право - Економічна теорія

1. Поняття і значення державного бюджету. . . . .3

2. Бюджетна система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. Структура бюджету. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4. Бюджетний процес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5. Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Бюджет - центральний інститут фінансової системи. Фінансові відносини, що складаються у держави з підприємствами, організаціями, установами та населенням, називаються бюджетними. Поняття «державний бюджет» становить сукупність бюджетних відносин з формування і використання бюджетного фонду країни.

За економічною сутністю державний бюджет - це грошові відносини, що виникають у держави з юридичними і фізичними особами з приводу перерозподілу національного доходу у зв'язку з утворенням і використанням бюджетного фонду, на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, потреб оборони та державного управління.

За своїм матеріальним змістом державний бюджет являє собою загальнодержавний фонд грошових коштів.

З правової точки зору державний бюджет - це нормативний акт, що володіє підвищеною юридичною силою, що містить розпис доходів і видатків грошових коштів держави на певний період часу.

В цілому бюджет являє собою форму освіти і витрачання грошових коштів для забезпечення функцій органів влади.

Бюджетне право являє сукупність правових норм, що встановлюють структуру бюджетної системи держави, обсяги окремих бюджетів, перелік доходів і витрат і порядок їх розподілу між бюджетами різного рівня, а також норми, що встановлюють бюджетний процес, тобто порядок складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та порядок складання та затвердження звітів про їх виконання.

Бюджетні права державних та місцевих органів влади і управління визначаються відповідно до розмежування між ними економічних і управлінських функцій.

Бюджетні відносини можуть бути об'єднані в три групи:

1. Відносини з приводу бюджетного устрою і бюджетної системи.

2. Відносини з приводу розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів.

3. Відносини з приводу формування та виконання бюджету.

Норми бюджетного права поділяються відповідно на матеріальні, що регулюють перші дві групи відносин, і процесуальні. Сукупність бюджетно-правових норм утворює інститут фінансового права, активний розвиток якого дозволяє деяким вченим говорити про формування нової підгалузі права - бюджетному праві.

Правові норми, що розмежовують сферу різних бюджетів, що визначають повноваження окремих органів державної влади в справі видання бюджетного закону, складають у своїй сукупності бюджетне право Російської Федерації.

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Побудова бюджетної системи країни визначається її державним устроєм. Бюджетна система являє собою засновану на економічних відносинах і юридичних нормах сукупність бюджетів, існуючих на території країни.

Відповідно до Декларації про державний суверенітет було прийнято відповідне законодавство про формування бюджетів усіх рівнів на територіях колишніх союзних республік. Згідно закону «Про основи бюджетного пристрої і бюджетного процесу у РРФСР», прийнятого в жовтні 1991 року, бюджети всіх рівнів управління є автономними і не входять до бюджетів вищих рівнів. Важливою самостійною частиною бюджетної системи Росії як суверенної держави є федеральний бюджет. Він забезпечує централізацію частини бюджетних ресурсів загальнодержавного характеру. Через федеральний бюджет регулюється процес розподілу і перерозподілу національного доходу між суб'єктами федерації, входять до складу Росії, а також між економічними районами.

Бюджетна система Російської Федерації відповідно до Конституції РФ і законом РРФСР «Про основи бюджетного пристрої і бюджетного процесу у РРФСР» включає в якості самостійних частин: федеральний бюджет РФ, бюджети республік у складі Російської Федерації, крайові, обласні бюджети, бюджети країв і областей, міські бюджети міст Москви і Санкт-Петербурга, обласний бюджет автономної області, окружні бюджети автономних округів, районні бюджети районів, міські бюджети міст, районних бюджетів районів у містах, бюджети селищ і сільських населених пунктів.

Бюджетне пристрій грунтується на таких принципах, як єдність, повнота, реальність, гласність і самостійність усіх бюджетів, що входять у бюджетну систему.

Єдність бюджетної системи забезпечується:

v єдиною правовою базою;

v використанням єдиних бюджетних класифікацій;

v єдністю форми бюджетної документації;

v загальними принципами бюджетного процесу;

v єдністю грошової системи;

v взаємодією бюджетів усіх рівнів;

v єдністю соціально-економічної, у тому числі податкової політики.

Принцип повноти бюджетного устрою означає, що в кожному бюджеті в кожній статті враховуються всі витрати і надходження.

Реальність бюджетної системи означає правдиве відображення в бюджеті характеру доходів і витрат.

Самостійність бюджетів полягає в тому, що:

v їх затверджують відповідні представницькі органи влади;

v виконання бюджетів здійснюється відповідними виконавчими органами влади;

v кожен бюджет має власні джерела доходів, що витрачаються відповідно до цілей розвитку конкретного регіону.

Принцип гласності полягає в тому, що розгляд і затвердження бюджетів і звітів про їх виконання проводиться гласно.

СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ

Бюджет складається з двох частин: доходної і витратної.

Доходи бюджету являють собою частину державних доходів і мають централізований характер, так як надходять у безпосереднє розпорядження держави, що використовує їх у своїй діяльності. Доходи є фінансовою базою діяльності держави.

Видаткова частина бюджетів підрозділяється на витрати, що включаються до бюджету поточних витрат і бюджет розвитку.

До бюджету поточних витрат відносяться витрати на поточне утримання та капітальний ремонт житлово-комунального господарства, об'єктів охорони навколишнього середовища, освітніх установ, закладів охорони здоров'я і соціального забезпечення, науки, культури, фізичної культури і спорту, засобів масової інформації, органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування й інші витрати, не включені в видатки розвитку.

До бюджету розвитку належать асигнування на інноваційну й інвестиційну діяльність, пов'язану з капітальними вкладеннями в соціально-економічний розвиток території, на власні екологічні програми та заходи з охорони навколишнього середовища, інші витрати на розширене відтворення. Витрати є базою для задоволення загальнодержавних потреб.

Дотації - суми, що виділяються з бюджету вищого рівня у випадках, якщо закріплених і регулюючих доходів недостатньо для формування мінімального бюджету нижчого рівня.

Субвенції - суми, що виділяються на певний строк з бюджету вищого рівня на конкретні цілі для вирівнювання соціально-економічного розвитку та відповідного національно-державного або адміністративно-територіального утворення.

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

Бюджетний процес - це процес складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, а також складання і затвердження звітів про їх виконання.

Всі стадії бюджетного процесу регламентуються процесуальними нормами бюджетного права. Таким чином, з юридичної точки зору бюджетний процес являє собою регламентовану нормами бюджетного права діяльність органів державної влади та управління щодо складання та затвердження звітів про виконання бюджетів. У зв'язку з тим, що кожен бюджет діє протягом одного року (на території Російської Федерації фінансовий або бюджетний рік встановлюється на 12 місяців - з 1 січня по 31 грудня), всі названі стадії бюджетного процесу повторюються щорічно.

Складання і виконання бюджетів є функціями органів виконавчої влади; розгляд, затвердження та контроль за виконанням бюджетів - функціями відповідних представницьких органів влади.

Бюджетний процес складається з декількох стадій, що складаються з ряду етапів.

На першій стадії бюджетного процесу складається проект бюджету. Дана стадія включає чотири етапи.

На першому етапі складання проекту бюджету представницькі та виконавчі органи влади та місцевого самоврядування відповідних територій за 18 місяців до початку відповідного фінансового року отримують від вищих виконавчих органів влади інформацію про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний фінансовий рік. Рада міністрів РФ доводить таку інформацію до представницьких і виконавчих органів влади суб'єктів Федерації, а виконавчі органи влади суб'єктів Федерації - до органів місцевого самоврядування.

На другому етапі складання проекту бюджету виконавчі органи влади адміністративно-територіальних утворень представляють у вищестоящі виконавчі органи влади, а виконавчі органи влади суб'єктів Федерації - до Ради міністрів РФ розрахунки для обґрунтування розмірів нормативів відрахування від регулюючих доходів, дотацій, субвенцій, переліку доходів та витрат, підлягають передачі з вищих бюджетів і т.д. Ці дані повідомляються в тому випадку, якщо доходи бюджету не балансуються з мінімально необхідними витратами.

На третьому етапі складання проекту бюджету вищі органи виконавчої влади повідомляють нижчестоящим органам конкретні дані, необхідні для складання проекту бюджету:

v проектовані нормативи (відсотки) відрахувань від регулюючих доходів;

v про дотації і субвенції, що намічаються до надання з вищестоящого бюджету та їх цільового призначення;

v перелік і фіксовані частки (у відсотках) доходів, закріплені за бюджетами нижчих рівнів;

v перелік видатків, що передаються з вищестоящого бюджету.

На четвертому етапі складання проекту бюджету здійснюється безпосереднє складання проекту бюджету виконавчим органом влади відповідно до планів розвитку конкретної території та повідомленими вищестоящими органами показниками.

Рада міністрів РФ готує проект федерального бюджету і консолідованого бюджету РФ як складові частини бюджетного послання Президента РФ.

Друга стадія бюджетного процесу - стадія розгляду проекту бюджету, регламентована статтями 16 і 21 Закону РРФСР «Про основи бюджетного пристрої і бюджетного процесу у РРФСР», а також положеннями про бюджетний процес, прийнятими представницькими органами влади відповідних територій.

На даній стадії виконавчий орган влади або місцевого самоврядування вносить до відповідного органу представницької влади проект бюджету для його розгляду і санкціонування бюджетних витрат. На рівні РФ Президент РФ представляє у вищий законодавчий орган бюджетне послання.

Закінчується дана стадія розглядом проекту бюджету винесенням відповідним представницьким органом влади рішення про санкціонування бюджетних витрат. На підставі цього рішення виконавчий орган влади допрацьовує проект бюджету.

Третя стадія бюджетного процесу полягає в затвердженні проекту бюджету. Стадія починається розглядом уточненого проекту бюджету відповідним представницьким органом влади і закінчується затвердженням бюджету у формі закону або рішення.

Складання проектів бюджетів та їх затвердження здійснюється відповідно до єдиною бюджетною класифікацією.

Четверта стадія бюджетного процесу - виконання бюджету - дорівнює бюджетному році і триває з 1 січня до 31 грудня. У відповідності з названими законодавчими актами виконання бюджетів покладено на відповідні виконавчі органи.

Виконання бюджету полягає в забезпеченні повного і своєчасного надходження передбачених бюджетом доходів і у фінансуванні відповідних заходів.

П'ятої, останньою стадією бюджетного процесу є стадія розгляду і затвердження звіту про виконання бюджету відповідним представницьким органом влади.

Звіт про виконання бюджету готують виконавчі органи управління і подають на затвердження відповідним органам представницької влади.

Час з початку бюджетного процесу, тобто складання проекту бюджету до затвердження звіту про його виконання, називається бюджетним періодом.

1. Конституція Російської Федерації. Видавництво «Юридична література», Москва 1997р.

2. Грачова Є.Ю., Куфакова Н.А., Пепеляєв С.Г. Фінансове право Росії. Підручник, Теис, Москва 1995р.

3. Жданов А.А. Фінансове право РФ. Навчальний посібник, Москва, Теис, 1995р.

4. Савін А.Ю. Фінансове право. Москва, Фінстатінформ, 1997р.

5. Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1993 р., №18, ст. 635.

6. Закон РРФСР «Про основи бюджетного пристрої і бюджетного процесу у РРФСР» від 10 жовтня 1991р.

© 8ref.com - українські реферати