На головну

 Кавинтон в лікуванні дисциркуляторних церебральних розладів у пацієнтів з ожирінням - Медичні науки

Введення

Ожиріння - проблема, яка в міру наближення концатисячелетія в кількісному відношенні, ймовірно, буде тільки збільшуватися. Поширеність ожиріння зростає в усьому світі. Контроль маси тіла являетсяодним з головних пріоритетів охорони здоров'я, намічених на майбутнє.

Ініціатива "Здорові люди у 2000 році", видвінутаяв США, ставить за мету зменшення числа осіб з надлишковою масою тіла на 23%. Однак до середини 90-х років частка осіб з надмірною масою тіла в популяціівозросла до 30% [1, 2]. За даними Mallar і співавт. [3], у Великобританії і США серед чоловіків поширеність надлишкової маси тіла та ожиріння резковозрастает у вікових групах 20-24 роки і 45-54 роки, у жінок збільшення маси тіла продовжується і в старечому віці.

Існує тісний в'язь між ожирінням, атеросклерозом та артеріальною гіпертензією. Зі збільшенням числа супутніх заболеванійсуммарний ризик ускладнень зростає [4].

У 1988 р було введено термін "синдром X", іліметаболіческій синдром, який має на увазі артеріальну гіпертензію, гіперліпедемію, гиперхолестеринемию, підвищення толерантності до глюкози (аждо манифестного цукрового діабету), інсулінорезистентність, "верхній" тип ожиріння. У осіб з синдромом "X" підвищений ризик развітіяцереброваскулярних захворювань, що різко погіршує якість життя і зумовлює втрату працездатності пацієнтів [2, 5, 6].

Метою нашого дослідження було визначення перспективного застосування Кавінтону в лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії у пацієнтів сожіреніем.

Таблиця 1. Спектр супутніх захворювань у хворих, включених у дослідження

 Супутня патологія

 Група

 I (основна)

 II (контроль - 1)

 III (контроль - 2)

 Артеріальна гіпертензія 40 37 28

 ІХС (стенокардія напруги) 63 60 62

 Порушення толерантності до глюкози 27 24 грудня

 Цукровий діабет II типу 10 грудень -

 Дислипидемия 63 60 49

 Надлишкова маса тіла:

 - Ожиріння I ступеня (ІМТ 25,0-29,9) 18 20 -

 - Ожиріння IIА ступеня (ІМТ 30,0-34,9) 32 15 -

 - Ожиріння IIБ ступеня (ІМТ 35,0-39,9) 13 15 -

 Примітка. ІМТ - індекс маси тіла.

Таблиця 2. Динаміка показників нейропсихологічних тестів у обстежених хворих в ході лікування

 Вид тесту Група хворих

 I II III

 Реципрокная координація (тест Озерецкого), руху 19,96 ± 1,12 19,87 ± 1,02 20,17 ± 1,18

 23,39 ± 0,97 * 21,02 ± 0,91 27,07 ± 0,90 *

 Теппінг-тест, бали 2,82 ± 0,20 2,80 ± 0,17 2,91 ± 0,23

 3,21 ± 0,73 2,98 ± 1,01 3,25 ± 1,15

 Серійний рахунок, помилки 2,31 ± 0,41 2,27 ± 0,50 2,19 ± 0,49

 1,07 ± 0,53 1,6 ± 0,49 0,56 ± 0,2 *

 Пам'ять на числа, помилки 6,91 ± 0,57 6,56 ± 0,43 6,40 ± 0,37

 4,59 ± 0,31 * 5,01 ± 0,2 * 4,3 ± 0,32 *

 Коректурних проба, помилки 2,42 ± 0,48 2,36 ± 0,44 2,21 ± 0,37

 0,81 ± 0,5 * 0,99 ± 0,61 0,72 ± 0,5 *

 Примітка. У верхній клітинці - значення, отримане в ході обстеження до лікування, у нижній - після лікування; * - Статистично достовірне зміна показника в ході лікування (p <0,05).

Матеріали та методи

Клінічна робота проводилася на базі неврологіческогоотделенія ДМЦ.

Група пацієнтів: під спостереженням перебувало 627 пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатією, серед яких з різною степеньюожіренія та іншими проявами метаболічного симптомокомплекса було 123 хворих. В якості контролю обстежено 62 пацієнта без метаболіческіхнарушеній.

Критерії включення в дослідження: пацієнти працездатного віку з дисциркуляторною енцефалопатією I і II стадії нафоне ожиріння і маніфестацією метаболічних порушень (синдром "X").

Критерії виключення: гостра церебральна і коронарнаяпатологія (інсульт, інфаркт міокарда, цукровий діабет I типу, пенсійний вік хворих.

Пацієнти були розділені на 3 групи (табл. 1):

I (основна) - 63 особи віком від 39 до 60 років (середній вік 48,3 ± 1,8 року); чоловіків - 36, жінок - 27. Пацієнти отримували гіпотензивну терапію, кардіотропну кошти, при необхідності -сахаросніжающіе препарати, низькокалорійну дієту (не менше 1200 ккал), кавінтон в дозі 20 мг на 200 мл розчину внутрішньовенно крапельно (10 і?екцій на курс).

II група (контроль - 1) - 60 осіб у віці від 41 до 60 років (середній вік 46,2 ± 2,01 року); чоловіків - 28, жінок - 32.Паціенти цієї групи отримували таку ж терапію, як в основній, виключаючи кавінтон.

III група (контроль - 2) - 62 особи (среднійвозраст 49,97 ± 3,17года) з дисциркуляторною енцефалопатією (ДЕ) на тлі артеріальної гіпертензії без інших проявів метаболіческогосімптомокомплекса і ожиріння. Медикаментозна терапія включала гіпотензивні препарати, кардіоактівние кошти, кавінтон і проводилася на тлі обичногокалоража дієти.

Схема дослідження хворих

Всі пацієнти, включені в дослідження, обстежувалися постандартізованной програмі, яка включала:

1) протокол оцінки суб'єктивних скарг хворих по 4-балльнойшкале (головний біль, запаморочення, шум у вухах, порушення сну, погіршення працездатності, порушення пам'яті);

2) протокол оцінки неврологічного статусу; динаміку неврологічних симптомів оцінювали за кількісною шкалою, розробленою дляетого групи хворих;

3) протокол нейропсихологічного тестування:

- Вивчення розумової працездатності (проба Шульте),

- Нейродинамические показники (кінетична проба, теппінг-тест),

- Оцінка зорової пам'яті, серійний рахунок,

- Визначення концентрації уваги;

4) протокол соматичного обстеження хворих, включавшійобщеклініческіе аналізи, дослідження ліпідного профілю, глюкозо-толерантний тест, електрокардіографію, ультразвукове дослідження серця (принеобходимости), визначення ІМТ за класифікацією IOTF, окружність талії - ОТ (як непрямий показник вісцерального жиру), огляд кардіолога іендокрінолога;

5) дослідження мікросудинних русла бульбарної ко?юнктіви за допомогою ко?юнктівальной биомикроскопии на щілинній лампі Opton 35 SL-M срегістраціей на фотоплівці з визначенням патологічних змін на основі бальної оцінки загального ко?юнктівального індексу;

6) вивчення церебральної гемодинаміки здійснювалось за допомогою ультразвукової доплерографії екстра-та інтракраніальних артерій нааппарате "Acuson computed sonography 128XP / 10M" (Японія).

Аналіз динаміки клінічних проявів ДЕ на тлі леченіякавінтоном показав їх нерівнозначних характер в групах спостереження при різних стадіях захворювання. Відзначено, що пацієнти з ожирінням (I і IIгруппи) мали більш високу ступінь ДЕ і більш високі вихідні показники вираженості неврологічних симптомів, ніж пацієнти без ожиріння (I група -5,37 ± 1,91 бала; II група - 5,50 ± 1 , 32; III група - 3,91 ± 0,14). Звертала на себе увагу залежність проявів дисциркуляторних церебральнихрасстройств від ІМТ пацієнтів і ВІД. На рис. 1 представлено вплив ВІД на ступінь неврологічних розладів у пацієнтів. У міру накопичення вісцерального жиру збільшення показників ВІД сумарний бал вираженості неврологічних симптомів зростав. Це свідчить про ризик більш вираженнойневрологіческой симптоматики у пацієнтів з верхнім типом ожиріння.

Статистично достовірної кореляційної залежності зростає ступінь ДЕ у пацієнтів з ожирінням в даному дослідженні не отримано. Однак виявлений більш високий вихідний бал неврологічного дефіциту у чоловіків ввозрасте 40-50 років з ожирінням (6,01 ± 1,04 в I та II групах проти 4,27 ± 0,37 в III групі).

На тлі медикаментозної терапії відзначена позитивна динаміка неврологічних симптомів у всіх трьох груп спостережуваних пацієнтів, однак при порівнянні хворих з метаболічними порушеннями (I і II групи) отримано достовірне розходження неврологічного симптомокомплекса до і послелеченія (рис. 2).

У пацієнтів II групи, які не отримували в комплексній терапії кавінтон, достовірного регресу неврологічного дефіциту не отримано. У пацієнтів I і III груп на тлі лікування відзначали поліпшення кількісної оцінки неврологічного статусу в 1,16 і 1,82 рази відповідно.

На тлі терапії у хворих спостерігали суттєвий регрес суб'єктивних скарг, особливо в I і III групах. Так, середні фонові бальні оценкіголовной болю, шуму в голові, запаморочення в цих групах знизилися в 2 рази, середній показник суб'єктивного зниження працездатності - в 1,5 рази (в Iгруппе - з 2,81 ± 0,18 до 1,87 ± 0 , 33 бали (p <0,05), в III групі - з 2,67 ± 0,16 до 1,78 ± 0,13 бала

(P <0,001).

Порівняльний аналіз суб'єктивних симптомів у хворих I і II груп показав достовірну різницю змін суб'єктивного статусу пацієнтів, які отримували і не отримували кавінтон.

Вираженість головного болю після закінчення лікування оцінювали в Iгруппе як 1,05 ± 0,02 бала, в II групі - 1,60 ± 0,13 бала (p <0,001); шуму у вухах - 0,72 ± 0,10 і 1,21 ± 0,07 бала відповідно (p <0,001); запаморочення - 0,62 ± 0,17 і 0,96 ± 0,10 бала відповідно (0,1

Таким чином, кавинтон виявився високоефективним вредукціі загальномозкових симптомів у пацієнтів як з метаболічними порушеннями так і без них.

Темп регресу суб'єктивної симптоматики у пацієнтів із супутнім ожирінням і без метаболічних порушень був практіческіодінаковим.

З метою вивчення диференційованого впливу Кавінтону на когнітивні функції ми використовували нейропсихологічні тести, виявляющіерасстройства концентрації уваги і нейродинамічні показників.

Оцінка розумової працездатності в пробі Шульте показаладостоверное зменшення часу роботи з таблицями в I і III групах пацієнтів після закінчення курсу лікування кавінтон (у I групі - з 51,1 ± 1,01 до 43,16 ± 1,12 хв (p <0,001) ; в III - з 48,34 ± 1,61 до 42,12 ± 0,98 хв (p <0,001). Покращилися показники даної проби і в II групі (з 49,27 ± 1,17 до 46,37 ± 2 , 19 хв), однак різниця показників недостовірна.

Нейродинамические процеси оцінювали теппінг-тестом ікінетіческой пробій (реципрокная координація). Тимчасової еквівалент тесту Н.І.Озерецкого на реципрокную координацію показав збільшення швидкості моторнойреакціі руки в I групі в 1,17 рази, у II - в 1,05 рази, в III - в 1,34 рази (табл. 2).

Поточне психофізіологічний стан у хворих вивчено за допомогою теппінг-тесту, що дозволяє визначити максимальний темп руху рук, спостроеніем графіків працездатності. Фонове тестування вказувало на знижений рівень працездатності пацієнтів. Після закінчення перебігу результатитеппінг-тесту покращилися у всіх групах, причому в I і III відмінності були достовірними.

Оцінка короткочасної зорової пам'яті, її обсягу і точності вивчена за допомогою "мнестичних тестів" - пам'яті на числа ісерійного рахунку. До кінця лікування кількість помилок при серійному рахунку достовірно скоротилася в 2,15 рази в I групі і в 3,9 рази в III групі паціентов.В групі пацієнтів, які не отримували кавінтон, це співвідношення склало лише 1,4 раза.

Мнестические розлади вивчали за допомогою тесту "пам'ять на числа", фіксувалося кількість помилок. На тлі лікування у всіх трьох групах відзначено зниження кількості помилок при запам'ятовуванні чисел, однак темп зниження в I і III групах був вищим, ніж в II (1,5 і 1,48 рази проти 1,3 рази).

Результати коректурної проби, що відбиває здатність випробуваного концентрувати увагу, в ході лікування поліпшилися в I і IIIгруппах майже в 3 рази, а в II в 2,38 рази.

Дослідження мікроциркуляції є одним з важливих методовоценкі лікувальної дії вазоактивних засобів. Відзначено вплив Кавінтону на систему мікроциркуляторного русла бульбарної ко?юнктіви.

Вихідними патологічними змінами були нерівномірність калібру, внутрішньосудинна еритроцитарна агрегація, венозний стаз, аневризми, порушення малюнка лімбальних аркад. Вихідна величина загального ко?юнктівального індексу (ГКІ) була вищою у пацієнтів, що мають метаболічні розлади (I і II групи).

Вплив Кавінтону на мікроциркуляторні порушення було диференційованим.

У пацієнтів I і II груп з наявною метаболічної патологією (ожиріння, порушення толерантності до глюкози і т.д.) отмечалісьположітельние зрушення в системі мікроциркуляції. Спостерігалося зменшення безсудинних зон і еритроцитарних агрегатів.

У хворих III групи внутрішньосудинне порушення регресували за рахунок посилення мікрокровотока, зникнення або уменьшеніяагрегатов і венозного стазу. На рис. 3 представлена ??динаміка ГКІ в процесі лікування. Тільки у пацієнтів, які отримували кавінтон в комплексній терапії, відзначено достовірне зниження ГКІ.

Вивчення динаміки екстра-та інтракраніальних кровотокапоказало позитивний вплив Кавінтону на церебральну гемодинаміку. Оцінювалася лінійна швидкість кровотоку (ЛСК) як найбільш стабільнийпоказатель допплерограмми. Позитивна динаміка кровотоку у вигляді збільшення ЛСК після курсу Кавінтону відзначалася в I і III групах пацієнтів, причому і встенозірованних, і в інтактних артеріях. В цілому ступінь стенозу магістральних артерій голови (сонних і хребетних) була менше 50% і зареєстрована у 7больних в I групі, у 5 - в II і у 3 - в III.

Стимуляція мозкового кровотоку відбувалася в основному встенозірованних артеріях; в них відзначено збільшення ЛСК в 1,44 рази (p <0,05).

Загальна картина церебральної гемодинаміки мала тенденцію кулучшенію у всіх групах (рис. 4). Більш виражений ефект спостерігався на тлі медикаментозного лікування з включенням Кавінтону (I і III группипаціентов).

Висновок

Отримані результати дозволяють зробити висновок про високойеффектівності кавинтона у досліджуваних хворих, при цьому позитивний терапевтичний результат досягався незалежно від імеющіхсяметаболіческіх порушень. У пацієнтів з ожирінням лікувальний ефект Кавінтону був настільки ж виражений, як і у пацієнтів без сімптомокомлекс синдрому "X".

У спектрі виявляється клінічної фармакологічної активності Кавінтону у пацієнтів з ожирінням поєднуються м'яке стимулюючий вплив когнітивні і нейродинамічні функції, позитивна динаміка неврологічного дефіциту, поліпшення гемореологічних показників іцеребральной гемодинаміки.

Література

1. MacGinnis JM, Lee FR. J Am Med Assoc 1995; 273: 1123-9.

2. Ожиріння: епідемія XXI століття: Міжн. звіт / "Хоффман - Ля Рош Лтд.". Базель, 2000; 15.

3. Millar WJ, Stepjens Т. Am J Public Health 1987; 77: 38-41.

4. Data of file, F.Hoffmann - La Roche Ltd. (DIP Base. Disease Segment obesity.)

5. Stuncard AJ. Satellite Symposium to the 6th European Congress on Obesity, abstract book.

6. Ожиріння: актуальні питання терапії / Департамент здравоохр. Адміністрації Хабаровського краю; Дальневост. держ. мед. університет. Хабаровськ, 2000; 30.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com