На головну

Загальна характеристика системи Windows - Інформатика

ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ ПРИ УРЯДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота з теми:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ WINDOWS

Виконав:

студент гр . К-1-2

Аважанскій О.Ю.

Керівник:

Косарєв В.П.

Дати:

видачі завдання 20 жовтня 1995

здачі лаб. роботи 3 листопада 1995

захисту лаб. роботи "___" ________________ 1995

Оцінка: ____________

(підпис)

Москва - 1995

Аважанскій

1. Попередні відомості про Windows.

Операційна оболонка Windows PC-сумісних комп'ютерів. В

3.1 - це розроблена фірмою останнім часом фактично всі

Microsoft надбудова над опера- нові програми розробляються

ційної системою DOS, обеспечи - для їх експлуатації в середовищі

вающая велика кількість Windows.

зручностей для програмістів і На відміну від оболонок типу

користувачів. Версія Windows Norton Commander, Windows не «*******> 3.1 регулярно, з моменту свого тільки забезпечує зручний і

появи, займає самі висо наочний інтерфейс для операцій

Електричні місця в хіт-параді продажів з файлами, дисками і т.д., але і

програмного забезпечення. Всі надає нові можливості

більше число користувачів для запускаються в "рідний" середовищі

комп'ютерів використовують Windows і програм. Зрозуміло, Microsoft

різноманітні поліекранні прик- Windows працює і з програма -

ладні програми у своїй роботі. ми, розробленими під DOS, але в

Найширше розповсюдження цьому випадку всі можливості сис -

Microsoft Windows зробило її теми не використовуються.

фактичним стандартом для IBM

2. Ідеї створення Windows.

Основна ідея створення валу остання версія -

Windows була висловлена ??главою Windows95 , яка, мабуть,

фірми Microsoft, одним з найбільш вб'є останній цвях в кришку

багатих людей в світі, Біллом труни DOS.

Гейтсом (Bill Gates). Він расс- При створенні програм для DOS

матривает Windows як електрон-розробники мають тільки дуже

ний письмовий стіл, де має невеликий набір послуг, предос -

бути все, що є на робочому тавляемих їм операційної систе -

місці: книга для записів, блок- мій. Вони фактично залишаються на -

нот, калькулятор, годинник і т.д. і едине з "голим комп'ютером".

т.п. І точно так само на "письмен-Програміст опинявся в положе -

ном столі" Windows можуть одноу- ванні людини, якій потрібно

ременно вводитися в дію побудувати будинок і який обнару -

кілька програм. живає, що для цього йому необ -

Перша версія системи була ходимо лісопилка, цементний за -

випущена фірмою Microsoft в 1985 вод, ковальська майстерня і мно -

м, а зараз ринки програмного го чого ще.

забезпечення в усьому світі завое- В результаті ніякої прог -

Аважанскій

раммной уніфікації не було і операційну систему Windows,

в помині, що ускладнювало роботу яка продовжує свою переможну

і навчання. хода ось вже десять років. Але

В цих умовах фірма які причини такого успіху?

Microsoft почала випускати свою

3. Переваги Windows.

Незалежність програм від діє принцип WYSIWYG (What

зовнішніх пристроїв. Windows-прог- you see is what you get), кото -

рамма може звертатися до зовнішніх рий означає, що та інформація,

пристроїв тільки за пос- яку ви бачите на екрані, со -

редство Windows, що знімає з ответствует того, що видається

розробників всі проблеми обес- принтером при роздруківці. Шрифти -

печения сосметімості з конкрет- ти True Type, використовувані в

вими зовнішніми пристроями. Windows, містять не растрове,

Засоби для побудови поль а контурні опису символів.

Зовательского інтерфейсу. Єдиний користувальницький ин -

Windows містить всі необхідні терфейс. Дії з програмами

функції для побудови пользова- в середовищі Windows стандартізірова -

тельского інтерфейсу програм: ни.

Вікон, меню, запитів etc. При Многозадачность. Windows

цьому стиль Windows просто непід- забезпечує одночасне ви -

ражаем. полнение цілого списку завдань.

Доступність всієї оперативної Сумісність з DOS-приложе -

пам'яті. Це полегшує створення нями. Робота з Windows не озна -

на її базі великих програм. чає відмови від програм DOS

Динамічне підключення бі- (швидше вона означає відмову від

бліотек. При програмуванні в самій DOS в глобальному масшта -

Windows бібліотек (формат бе).

.DLL-файлів) підключаються авто- Зручність підтримки пристроїв

матически. і мультимедіа. Windows спрощує

Зв'язок і впровадження об'єктів роботу із зовнішніми пристроями.

(Object Linking and Embedding, На закінчення маленька прит -

OLE) - новий спосіб обміну дан- ча: як співробітник Microsoft

вими між додатками, при ко укручує лампочку? Він бере її

тором ви отримуєте можливість в руку і змушує Всесвіт

комбінувати зображення, звук обертатися навколо себе. Windows -

і текст). не просто операційна система,

Використання масштабованих це нова філософія роботи з

шрифтів True Type. В Windows комп'ютером.

Аважанскій

4. Список використаної літератури.

1. В. Е. Фігурне. "IBM PC для користувача ". - М.: ИНФРА-М, 1995.

2. Р.Хаселір, К.Фаненштіхт. "Операційна середу Windows 3.1". -

М.: ЕКОМ, 1993.

5. Зміст.

1. Попередні відомості про Windows. 2

2. Ідеї створення Windows. 2

3. Переваги Windows. 3

4. Список використаної літератури. 4

5. Зміст. 4

(999 999)

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com