трусики женские украина

На головну

ГОСТи - Технологія

ГОСТ Р 22.3.04-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

-------------------------------------------------- --------------------

БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

КОНТРОЛЬ НАСЕЛЕННЯ дозиметричного

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ поглинених доз зовнішнього гамма-випромінювання

За спектром електронного парамагнітного резонансу зубної емалі

Остаточна редакція

Видання офіційне

Держстандарт Росії

Москва

ГОСТ Р 22.3.04-95

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним випробувальним центром ради-

аціонного безпеки космічних об'єктів Федерального управління ме-

дико-біологічних і екстремальних проблем при Мінздравмедпроме Росії

за участю Інституту біофізики Минздравмедпрома Росії, Всеросійського

науково-дослідного інституту фізико-технічних і радіотехні-

чеських вимірювань Держстандарту Росії, Всеросійського науково-исследова-

нізації інституту мінеральної сировини Геолкома при Раді Міністрів

Росії, Товариства з обмеженою відповідальністю "Тритон"

ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації ТК 71 "Громадянська

оборона, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій "

2 ПРИЙНЯТИЙ І ВВЕДЕНО в дію Постановою Держстандарту Росії

від N

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

@ Видавництво стандартів, 1995

Цей стандарт не може бути повністю або частково воспроиз-

веден, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без

дозволу Держстандарту Росії

II

ГОСТ Р 22.3.04-95

Зміст

1 Область застосування ..................................

2 Нормативні посилання ..................................

3 Визначення та скорочення ...........................

4 Сутність методу

5 Обладнання та матеріали для проведення вимірювань ....

6 Підготовка до проведення вимірювань ...................

7 Проведення вимірювань ................................

8 Обробка результатів вимірювань .....................

9 Допустима похибка контролю .....................

10 Вимоги безпеки ..............................

Додаток А Відбір, транспортування і зберігання зразків

зубів ...............................................

Додаток Б анкетний лист ............................

Додаток В Відділення емалі від дентину при підготовці

проб зубної емалі ...................................

Додаток Г Методика обробки виміряних ЕПР-спектрів

емалі зубів ..........................................

Додаток Д Розрахунок параметрів регресії ..............

Додаток Е Форма запису результатів вимірювання ........

Додаток Ж Методика оцінки похибки вимірювання

поглиненої дози ....................................

III

ГОСТ Р 22.3.04-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

______________________________________________________________________

БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

КОНТРОЛЬ НАСЕЛЕННЯ дозиметричного

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ поглинених доз зовнішнього гамма-випромінювання

За спектром електронного парамагнітного резонансу зубної емалі

Safety in emergencies

Dosimetric control of population

METHOD OF ABSORBED RADIATION DOSES MEASUREMENT

USING ESR-SPECTRA OF TOOTH ENAMEL

_____________________________________________________________________

Дата введення 1996-07-01

1 Область застосування

Цей стандарт встановлює метод визначення поглинених

доз зовнішнього гамма-випромінювання за спектрами електронного парамагнітного

резонансу зразків зубної емалі (ЕПР-дозиметрія).

Стандарт застосовують у лабораторіях радіаційного контролю, осна-

щенних ЕПР-спектроскопічної апаратурою, при відновленні индиви-

дуальних поглинених доз від зовнішнього гамма-випромінювання у жителів регио-

нов, постраждалих у надзвичайних ситуаціях (радіаційні забруднення

навколишнього середовища в результаті неконтрольованих аварій і катастроф,

вплив іонізуючих випромінювань на населення в результаті ядерних

випробувань).

______________________________________________________________________

Видання офіційне

1

ГОСТ Р 22.3.04-95

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ГОСТ Р 22.0.02-94 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни

та визначення основних понять

ГОСТ 8.010-90 Державна система забезпечення єдності изме-

реній. Загальні вимоги до стандартизації та атестації методик вико-

ня вимірювань

ГОСТ 8.207-76 Державна система забезпечення єдності изме-

реній. Прямі вимірювання з багаторазовими спостереженнями. Методи обробки

результатів спостережень. Основні положення

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технічні умови

ГОСТ 6709-72 Вода дистильована. Технічні умови

ГОСТ 9147-80 Посуд і устаткування лабораторні порцелянові. Тех-

нические умови

ГОСТ 18300-87 Спирт етиловий ректифікований технічний. Техни-

етичні умови

ГОСТ 19908-90 Тиглі, чаші, склянки, колби, лійки, пробірки й

наконечники із прозорого кварцового скла. ОТУ

ГОСТ 20282-86 Полістирол загального призначення ПСМ-111

ГОСТ 22090-89Е Бори стоматологічні. Загальні технічні вимоги

та методи випробувань

ГОСТ 23932-90Е Посуд і устаткування лабораторні скляні. ОТУ

ГОСТ 24104-88Е Ваги лабораторні загального призначення і зразкові.

ОТУ

ГОСТ 25336-82Е Посуд і устаткування лабораторні скляні. Ти-

пи основні параметри і розміри

2

ГОСТ Р 22.3.04-95

3 Визначення та скорочення

У цьому стандарті застосовують такі визначення і сокраще-

ня:

надзвичайна ситуація (НС) - по ГОСТ Р 22.0.02;

парамагнітне речовина - речовина, що містить атоми або молекули

з неспареним електроном і

електронний парамагнітний резонанс (ЕПР) - явище поглинання

енергії надвисокочастотного (1-10 Ггц) випромінювання (НВЧ) парамагнітни-

ми центрами речовини, поміщеного в магнітне поле, при деякому оп-

ределенном для даних парамагнітних центрів значенні магнітного поля;

g-фактор - основна радіоспектроскопічними характеристика пара-

магнітних центрів, пов'язана з їх магнітним моментом і дозволяє

проводити їх ідентифікацію при аналізі ЕПР-спектрів речовини;

зубна емаль (ЗЕ) - апатітоподобное речовина полікристалічної

структури з незначною домішкою органічних сполук;

РЕ ПДОЗЕ - Робочий еталон поглиненої дози в облученной ЗЕ;

РПЦ - радіаційно-індуковані парамагнітні центри

4 Сутність методу

Суть методу полягає у вимірюванні інтенсивності сигналів

ЕПР від стабільних у часі РПЦ, що утворюються в кристалічній

структурі ЗЕ в кількостях, пропорційних поглиненої дози опромінення

ня. Радіаційний сигнал - вузький анізотропний пік поглинання в спектрі

ЕПР облученной ЗЕ - визначають на тлі широкого піку поглинання з мак-

симум в діапазоні g = 2,006-2,003, притаманного спектру неопроміненої ЗЕ та

обумовленого органічними домішками.

3

ГОСТ Р 22.3.04-95

Особливість методу ЕПР-дозиметрії, в якому ЗЕ представляється в

як індивідуального твердотільного дозиметра, полягає в на-

ходінні коефіцієнта радіаційної чутливості емалі (f) в ре-

зультате послідовного дооблученія (і відповідних ЕПР-измере-

ний) кожної проби на атестованому джерелі гамма-випромінювання з соблю-

дением умов рівноваги вторинних електронів. Остаточну оцінку

первісної поглиненої емаллю дози разом з її похибкою нахо-

дять шляхом лінійного регресійного аналізу даних по інтенсивності ра-

радіаційних сигналів при різних дозах дооблученія з урахуванням определяемо-

го значення f (рис.1).

При відтворенні загальної картини радіаційного ураження населення в

постраждалому регіоні і проведенні масових ЕПР-аналізів допускається

прискорений спосіб наближеної оцінки доз з використанням аттестован-

ного Робочого еталона поглиненої дози в облученной зубної емалі з ус-

редненним значенням її радіаційної чутливості [].

5 Обладнання та матеріали для проведення вимірювань

Для проведення вимірювань застосовують:

- Спектрометр ЕПР (довжина хвилі 3 см) з атестованої (по паспортах

ту) чутливістю не менше 10_510_0 спинив;

- РЕ ПДОЗЕ. Реєстраційний N в Державному реєстрі

засобів вимірювань;

- Установка облучательной з атестованими джерелами гамма-з-

лучения ізотопів Cs-137 або Co-60;

- Бормашина електрична портативна типу БЕПБ-06 або бормашина

технічна типу БТ-1-12 з гнучким рукавом;

4

ГОСТ Р 22.3.04-95

- Бори зуболікувальні по ГОСТ 22090;

- Ваги лабораторні загального призначення і зразкові за ГОСТ 24104

або ваги торсіонні ВТ-500;

- Шафа сушильна типу ШС-20;

- Ступка з товкачиком порцеляновий по ГОСТ 9147;

- Ексикатор з влагопоглинаючими наповнювачами за ГОСТ 25336_4;

- Ампули полістиролові по ГОСТ 20282;

- Ампули скляні кварцові тонкостінні за ГОСТ 19908;

- 4% -й розчин формальдегіду за ГОСТ;

- Ацетон по ГОСТ 2603;

- Спирт етиловий за ГОСТ 18300;

- Вода дистильована за ГОСТ 6709.

6 Підготовка до проведення вимірювань

6.1 Підготовка проб зубної емалі

6.1.1 Попередні операції, пов'язані з видаленням, транспор-

вання і зберіганням зразків зубів, представлених до ЕПР-дозиметри-

ческому аналізу, розглянуті в Додатку А. У Додатку Б наведена

єдина обов'язкова форма на супровідний документ до видаляється зу-

бам (анкетний лист), що заповнюється лікарем-стоматологом.

6.1.1 З зуба механічно видаляють залишки органічних речовин,

зубний камінь і пігментовані вкраплення. Останні обережно сош-

ліфовивают за допомогою зуболікарського бору. Потім зуб промивають последо-

вательно в ацетоні, воді і спирті. При механічній обробці емалі

неприпустимо використання інструментів і матеріалів з парамагнітними

властивостями.

6

ГОСТ Р 22.3.04-95

6.1.2 Очищений зуб розпилюють під струменем води за допомогою алмаз-

ного відрізного диска на дві частини: верхню, покриту емаллю, і корінь,

а потім верхню половину зуба уздовж вертикальної осі - на дві або че-

тири частини залежно від його форми.

6.1.3 Способи подальшого поділу емалі та дентину і соответс-

твующего контролю наведені у Додатку В.

При будь механічній обробці необхідно уникати локальних

перегрівів зразків ЗЕ. Рекомендується також краще видалити деякий

кількість емалі з вкрапленнями дентину, ніж залишати останні в

аналізованої пробі ЗЕ.

6.1.4 Для зняття ефекту анізотропії, який міг би проявитися

при ЕПР-вимірах проб ЗЕ з великими фрагментами, отримані оскільки

емалі подрібнюють у ступці до зерен розміром ~ 0,5 мм і не більше 1,0 мм

в поперечнику. Не слід допускати занадто тонкого подрібнення емалі

(До стану пилу), щоб уникнути появи стійких додаткових ра-

радикалів (механо-індукованих або пов'язаних з окисними процес-

самі),

6.1.5 Підготовлені таким чином зерна емалі знежирюють (про-

промивають послідовно в ацетоні, дистильованої воді і спирті) і

висушують при кімнатній температурі в ексикаторі.

6.1.6 З очищеної емалі готують наважки масою від 50 до 100 мг на

Залежно від кількості емалі, одержуваної з зуба. При підготовці

проби для ЕПР-дозиметричного аналізу рекомендується залишати для

можливого контрольного аналізу паралельну пробу ЗЕ.

6.1.7 Підготовлені проби емалі витримують в сушильній шафі в

Протягом 20-24 годин при температурі 40 +/- 2 _50_0С.

7

ГОСТ Р 22.3.04-95

6.1.8 Ампули, в які будуть міститися проби емалі, промивають в

дистильованої воді, обполіскують спиртом і висушують при кімнатній

температурі в ексикаторі з вологопоглиначем, де зберігають до использо-

вання в роботі.

6.1.9 Підготовлені за п.6.1.7 проби емалі поміщають в ампулу для

проведення вимірювань. При цьому за кожною пробою закріплюють ампулу на

весь час вимірювань. Наважку емалі зважують і зберігають у закупореній

ампулі.

6.2 Підготовка спекрометра ЕПР

6.2.1 Підготовку спекрометра ЕПР до роботи виконують в соответс-

твии з інструкцією з його експлуатації.

6.2.2 Готовність до роботи ЕПР спектрометра (стабільність магніт-

ного поля Н, частоти_7 n _0і рівня потужності НВЧ) перевіряють, реєструючи

спектр РЕПДОЗЕ. Підбирають оптимальний робочий режим вимірювання, при до-

тором спектр РЕ ПДОЗЕ знаходиться в середині розгортки магнітного поля Н

6.2.3 Стабільність Н і _7n_0 контролюють відтворюваністю местопо-

ложения на спектрі третього і четвертого лінії двовалентного марганцю, входяще-

го до складу РЕ ПДОЗЕ.

6.2.4 Слід переконатися в відтворюваності вимірювання величини

амплітуди реперної лінії РПЦ в спектрі РЕ ПДОЗЕ, похибка вимірювання

якої не повинна перевищувати 2-3%.

6.2.5 Параметри реєстрації спектрів (постійна часу, кіль-

кість накопичень, час реєстрації) вибирають залежно від типу

спектрометра, керуючись такими міркуваннями:

- Відношення сигнал-шум, виміряний за амплітудою нативного сигналу

для РЕ ПДОЗЕ, повинно бути не менше 10. При цьому не повинно відбуватися

спотворення форми спектра РПЦ облученной емалі;

8

ГОСТ Р 22.3.04-95

- Амплітуда модуляції поля вибирається не більше 4 Гс щоб уникнути

спотворення форми спектра РПЦ;

- Потужність підводиться до резонатора СВЧ визначається типом резону-

тора і вибирається в області, де не відбувається насичення сигналу РПЦ

(Не більше 10 мВт).

6.3 Перевірку ампул, відібраних для розміщення в них досліджуваної

емалі зуба, на відсутність паразитних сигналів виконують на ЕПР-спект-

рометре при максимальному посиленні спектрометра з вибраними оптималь-

нимі режимами вимірювань при зміні величини g-фактора від 1,9970 до

2,0055.

7 Проведення вимірювань

Вимірювання ЕПР-спектрів підготовлених проб з метою ретроспектів-

ної оцінки поглинених в зубної емалі доз здійснюються в два етапи:

прискореним способом з використанням РЕ ПДОЗЕ (експрес-аналіз) і з

визначенням радіаційної чутливості кожної досліджуваної проби

емалі методом дооблученія і подальшого лінійного регресійного ана-

лізу.

7.1 Вимірювання ЕПР-спектрів проб.

7.1.1 Ампулу з підготовленою пробою поміщають в резонатор

ЕПР-спектрометра, витримуючи постійну глибину занурень.

7.1.2 ЕПР-спектр досліджуваної проби (рис.2) вимірюють в соответс-

твии з нормативною документацією з експлуатації ЕПР-спектрометра.

7.1.3 ЕПР-спектр записують у пам'ять ЕОМ і одночасно в лабора-

уторований журнал досліджень за формою згідно з додатком В.

9

ГОСТ Р 22.3.04-95

7.1.4 Вимірювання спектрів емалі, не піддалася дооблученія, осу-

ществляют в режимі накопичення даних в пам'яті ЕОМ в результаті многок-

ратних повторних вимірів (до 10 разів залежно від чувствітельнос-

ти спектрометра).

7.1.5 Контроль за стабільністю роботи спектрометра виробляють

шляхом періодичної реєстрації спектрів ЕПР від РЕ ПДОЗЕ: через 5-10

досліджуваних зразків. Оптимальну частоту реєстрації спектра РЕ ПДОЗЕ

знаходять для кожного спектрометра індивідуально шляхом мінімізації до-

допустимої середньоквадратичної похибки відхилень показань від ре-

Перно лінії РЕ ПДОЗЕ за інших рівних умов його реєстрації.

7.2 Дооблученіе проб емалі зубів

7.2.1 Після вимірювання ЕПР-спектра пробу витягують з ампули і по-

мещают в спеціальну касету зі стінками з тканееквівалентного по-

ку товщиною 1г / см_52_0, забезпечує умови електронного рівноваги в

процесі дооблученія проби на установці облучательной з атестованим

джерелом гамма-випромінювання ізотопів Cs-137 або Co-60.

7.2.2 Необхідну дозу опромінення забезпечують відповідним

підбором часу опромінення і відстані від касети з пробою до источ-

ника гамма-випромінювання. У кожному сеансі рекомендується здійснювати до-

полнітельний контроль дози опромінення, наприклад, за індивідуальними тер-

молюмінесцентним дозиметрів, що поміщається в касету разом з ісследуеми-

ми пробами, або за допомогою атестованого ренгенометра.

7.2.3 Величина кроку дооблученія визначається величиною дози D_4е_0,

попередньо знайденої в результаті експрес-аналізу без дооблуче-

ня, і становить (1-3) D_4е_0.

11

ГОСТ Р 22.3.04-95

7.2.4 Після кожного опромінення пробу витримують протягом доби в

сушильній шафі при температурі 40_50_0 С, після чого вимірюють ЕПР-спектр

проби відповідно до п. 7.1.

7.2.5 Мінімальна кількість точок дооблученія одно 4, минималь-

ну кількість вимірювань у кожній точці на кривій дооблученія - 2. З

урахуванням вимірювань проби перед дооблученіем мінімальна загальна кількість

сполучених ЕПР-вимірів кожної проби в підсумку становить не менше 10.

7.2.5 Даного кількості експериментальних точок на графіку

(Рис.1) достатньо для обчислення методом найменших квадратів досто-

вірних значень тангенса кута нахилу (f) і величини концентрації РПЦ

(C_4о_0) в точці перетину експериментальної кривої з віссю ординат.

8 Обробка результатів вимірювань

8.1 Концентрацію РПЦ в досліджуваній пробі емалі С_4і_0, г_5-1_0 обчислюють

за формулою

С = С_4ст_0 _5._0 К_4ст_0 _5._0 Р_4ст_0 / I_4ст_0 _5._0 I_4і_0 / (К_4і_0 _5._0 P_4і_0) (1)

-1

де С_4ст_0, К_4ст_0, Р_4ст_0, I_4ст_0 - відповідно, концентрація РПЦ, г, коеф-

фициент посилення у відносних одиницях, маса наважки, мг і амплі-

туди реперною лінії R_41_0R_42_0 в РЕ ПДОЗЕ, см, що визначається за результатами

обробки його ЕПР-спектра відповідно до Додатку Г;

I_4і_0, К_4і_0, Р_4і_0 - відповідно, амплітуда реперною лінії, см, коеф-

фициент посилення, маса наважки досліджуваної проби зубної емалі, мг.

8.1.1 Для зручності обчислень шуканих параметрів і помилок їх оп-

ределения (опускаються громіздкі порядки величин вимірюваних концентра-

ций РПЦ) ці та наступні розрахунки слід проводити, беручи величи-

ну концентрації РПЦ у використовуваному РЕ ПДОЗЕ за умовну одиницю.

12

ГОСТ Р 22.3.04-95

8.2 Концентрацію РПЦ (С_4j_0) в досліджуваній пробі емалі визначають

після кожного етапу опромінення (j) відповідно до Додатку Г.

8.3 За результатами вимірювань С_4j_0 в умовних одиницях для кожної

проби встановлюють відповідність цих величин значень D_4j_0, рівним

сумарній дозі дооблученія на кожному етапі, при цьому значень кон-

центраций, одержуваних без дооблученія (С_4о_0), відповідають значення

D = 0.

8.4 Для отриманого таким чином набору пар (С_4j_0, D_4j_0) складають

рівняння лінійної регресії

С_4j_0 = C_4o_0 + fD_4j_0, (2)

параметри якого (С_4o_0, f) обчислюють на ЕОМ за допомогою методу найменшим

ших квадратів (Додаток Д).

8.5 Шукана початкова доза, накопичена в досліджуваному зразку,

визначається за формулою

D_4o_0 = C_4o_0 / f (5)

8.6 Результати вимірювань доз опромінення оформляють у лабораторному

журналі (або у вигляді протоколу) відповідно до Додатку Е.

9 Допустима похибка контролю

9.1 Похибка вимірювання початкової дози опромінення проби залежить

від маси проби емалі зуба, величини вимірюваної дози, похибки зна-

чення коефіцієнтів підсилення спектрометра і числа експериментальних

точок дооблученія. Методика оцінки похибки вимірювання початкової до-

зи опромінення наведена в Додатку Ж.

9.2 Норми сумарної похибки визначення поглинених в емалі

доз (при довірчій ймовірності 0,95) відповідно до цього

13

ГОСТ Р 22.3.04-95

стандартом і існуючих вимог до індивідуального дозиметри-

зації контролю зовнішнього випромінювання представляються в наступному вигляді:

для діапазону доз 0,05 - 0.1 Гр похибка не перевищує 100%,

для діапазону доз 0,1 - 0,2 Гр похибка не перевищує 50%,

для діапазону доз 0,2 - 0,5 Гр похибка не перевищує 40%,

для діапазону доз> 0,5 Гр похибка не перевищує 30%.

10 Вимоги безпеки

10.1 При роботі на ЕПР-спектрометрі необхідно виконувати требова-

ня, що пред'являються до обслуговування електроустановок з високим напряже-

ням.

10.2 СВЧ генератор і СВЧ тракт повинні мати щільну екранівку,

не допускає виходу НВЧ випромінювання в навколишній простір.

10.3 Необхідно обмежити перебування операторів в розсіяних по-

лях потужних магнітних систем.

10.4 При роботі з ацетоном необхідне дотримання вимог без-

пасности, передбачених ГОСТ 2603.

10.5 При роботі з лабораторним посудом повинні дотримуватися вимог

ня безпеки, передбачені ГОСТ 9147 і ГОСТ 19908.

10.6 При поділі емалі зубів і дентину повинні дотримуватися тре-

бования безпеки, передбачені ГОСТ 22090.

10.7 При опроміненні проб емалі зубів на лабораторних джерелах

гамма-випромінювання слід дотримуватися правил техніки безпеки при ра-

боті з джерелами іонізуючого випромінювання, передбачені дію-

ські Основними санітарними правилами. Самі опромінені проби зубної

емалі радіаційної небезпеки не представляють.

14

ГОСТ Р 22.3.04-95

Додаток А

Відбір, транспортування і зберігання зразків зубів

1 Віддалений у пацієнта за медичними показаннями зуб кладуть на

2-3 години в 4% -й розчин формальдегіду для знезараження і потім по-

мещают в окрему тарну ємність типу бульбашки з-під пеніциліну.

Зразок супроводжується анкетними листом, заповненим лікарем-стоматоло-

гом відповідно до Додатку Б.

2 При відборі зубів, що відправляються на ЕПР-дозиметричний аналіз,

виключаються зразки зубів з практично стертий або сильно повреж-

денной емаллю, а також із встановленими на них металевими коронка-

ми. У випадку видалення у пацієнта декількох зубів їх упаковують вмес-

ті в одній тарної ємності.

3 При транспортуванні чергових партій зубів з місця відбору до

аналітичної лабораторії повинна бути виключена будь-яка ймовірність

їх рентгенівського просвічування у процедурі багажного контролю в аеро-

порту.

4 Зуби, що надходять в аналітичну лабораторію, рекомендується

зберігати в холодильнику в тарних ємностях, що заповнюються дистильованою

водою. В іншому випадку через висихання зубів подальша процедура

підготовки проб, пов'язана з відділенням емалі від дентину, стає

скрутною.

15

ГОСТ Р 22.3.04-95

Додаток Б

Анкетний лист

(Супровідний документ до віддаленого зуба, представленому

для ретроспективного ЕПР-дозиметричного аналізу)

1. Прізвище, ім'я, по батькові

2. Рік народження

3. Місце проживання

4. Місце проживання в період впливу випромінювання

5. Характер роботи (професія) в період дії випромінювання

6. Наявні відомості про професійний опроміненні за місцем роботи

7. Відомості про локальні опромінюваннях зубів і голови (робилися чи і

скільки разів рентгенівські знімки) при медичних обстеженнях (по

історії хвороби та / або зі слів пацієнта)

8. На схемі розташування зубів гуртком вказати зуб (и), направляе-

мі для вимірювань. Вказати хрестом сусідні відсутні зуби, звез-

донькою - зуби з коронкою (протез)

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

-------------------------------

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

9. Номер реєстраційної картки, історії хвороби

10. Номер, серія, дата видачі (ким виданий) паспорта або посвід-

ня особистості

11. Назва (номер) поліклініки чи лікарні

12. Прізвище І.Б. лікаря-стоматолога

підпис

"" _ _ _ _ _ 199 р м.п.

16

ГОСТ Р 22.3.04-95

Додаток В

Відділення емалі від дентину при підготовці проб ЗЕ

Відділення емалі від дентину здійснюють декількома способами.

1 Найбільш поширеним є механічний. При допомоги

бормашини зі змінними алмазними головками різної форми під струменем

води або у ванні під водою проводять повне видалення дентину.

Ступінь очищення емалі від дентину контролюють візуально за їх за-

шатнись контрастує кольором на зрізі зуба: на відміну від білої емалі з

голубуватим або сіруватим відтінком для дентину характерні матовості і

колір, що нагадує колір шорсткого білого мармуру.

Ще більш виразно колірна різниця емалі та дентину виявляється

по їх різному світіння при перегляді зразка зуба на біокулярной

установці з ультрафіолетовою підсвіткою.

2 Більш тривала процедура поділу пов'язана з хімічної про-

розробкою зразків. Для цього частини розпиляного зуба, покриті емаллю,

занурюють в 30% розчин NaOH і піддають в ньому обробці ультразвуком

протягом 2-3 годин. Після цієї обробки дентин стає м'яким і

легко може бути вилучений алмазним бором з усіх складок емалі.

Виділена емаль проходить вторинну обробку ультразвуком в 30%

розчині NaOH протягом 10-12 годин після подрібнення проби ЗЕ в ага-

товой або порцеляновій ступці до розмірів зерна ~ 0,5 мм. Потім отриманий-

ний порошок 8-10 разів протягом 5 хвилин обробляють ультразвуком в

дистильованої воді. Для видалення поверхневих дефектів ЗЕ труять в

10% Лєдяєв (або соляної) кислоти 10-20 хвилин. Після чого ЗЕ тщатель-

але промивають кілька разів у дистильованої води. Отримана проба

ЗЕ сушать у вакуумі протягом декількох годин.

Настільки трудомістка процедура хімічної обробки ЗЕ дозволяє уда-

лити практично повністю органічну складову з емалі.

17

ГОСТ Р 22.3.04-95

Додаток Г

Методика обробки виміряних ЕПР-спектрів емалі зубів

Обробку спектрів ЕПР в комп'ютеризованих спектрометрах здійсню-

ществляют програмним шляхом за допомогою пакета обробних програм,

входять в основну програму управління спектрометром. Для спектрометра

метрів з висновком спектрів ЕПР на графобудівник або самописець обра-

ботку спектрограм здійснюють вручну. У Додатку Г наведені уз-

ловие моменти як автоматизованої системи обробки, так і графи-

чеського варіанту обробки спектрів вручну.

1 Спектр ЕПР записують таким чином, щоб ширина низько-і ви-

сокопольних ділянок спектра, віддалених від суперпозиції спектру орга-

ники і РПЦ в 3-4 рази перевищувала ширину спектра емалі.

2 Перед висновком спектра, записаного в ЕОМ, на графобудівник,

самописець або принтер спектр піддають обробці в ЕОМ з метою кор-

рекции базової лінії О-О '(див. рис.1). Операція корекції базової чи-

нии полягає в усуненні її нахилу. Для цього до вибраного в соот-

повідно до п.1 спектру (за винятком ділянки з суперпозицією спект-

рів РПЦ і органіки) методом найменших квадратів підганяють поліном

другого порядку, який потім віднімають із спектру. На рис. Г.1 предс-

ний результат виконання корекції.

3 Для зменшення шумів експериментальний спектр піддають цифро-

вої фільтрації. З цією метою використовують рекурсивний цифровий фільтр з

симетричною експоненційної імпульсною характеристикою, який име-

ет нульової фазовий зсув на всіх частотах і не дає затримки сигналу.

18

ГОСТ Р 22.3.04-95

Оптимальну постійну часу фільтра t підбирають експеримен-

тально: для спектрів зразків, опромінених дозою D> 1 Гр, t = 500 мс, а

для D

3.1 У разі відсутності програми цифрової фільтрації середню

амплітуду шуму визначають вручну на краях низькопольних і високополь-

ділянок спектра. Для цього використовують крайові ділянки шириною

10-15 Гс. Амплітуди шуму вимірюють від максимальних до мінімальних зна-

чений відхилень сусідніх піків.

Проводять базову лінію О-О '(ріс.Г.1) по виміряним середнім зна-

ченіям амплітуди шумів. Проводять огибающую всього спектру емалі по

середнім значенням амплітуди шумів. На краях обвідна збігається з ба-

зовой лінією О-О '.

4 Після фільтрації спектру за допомогою обробних програм оце-

нива дисперсія шуму в низькою підлогою частини спектру, яка использу-

ється далі для оцінки помилки амплітуди радіаційного сигналу.

5 Для визначення амплітуди радіаційного сигналу проводять отде-

ня накладеного на нього сигналу органіки. Для цього до вільного від

перекриття ділянці спектру органіки (рис.2) методом максимального

правдоподібності підганяють лінію Лоренца, оцінюють її параметри і вироб-

водять віднімання оціненої кривої із спектру суперпозиції сигналів.

6 Амплітуди радіаційного сигналу вимірюють автоматично в фикси-

рова точках з g-факторами 2,0025 і 1,9970 і потім підсумовують.

7 Визначення амплітуди радіаційного сигналу при графічної про-

работке здійснюють у такій послідовності.

7.1 Знаходять максимум сигналу органіки і проводять лінію перпенді-

кулярную до базової лінії OO '(лінія АА_4o_0 на рис. Г.1); на половині її

19

ГОСТ Р 22.3.04-95

висоти проводять лінію В_41_0А_41_0В_41_0 'паралельну О-О' до перетину з огі-

бающей. З точок В_41_0 і В_41_0 'на лінію О-О' опускають перпендикуляри і з-

міряють (в см) відрізки АС_41_0 і АС_41_0 ', відсікаються ними на лінії О-О'.

7.2 Величину полушіріни на напіввисоті _7G_0 лоренцовской лінії для

сигналу органіки знаходять за допомогою рівняння:

_42_0 _7 | \

_7 | \ _0x_41_7 _0 (_7 G_4 _0 + _7 _0 (_7 G? _5 _03_5 _0 + _5 _0x_41_0) _52_0) _52

_7G? _03 + _7 \\\\\\\\\\\ _0 = _7 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _ 0 (В.1 )

_7 | \\ _42_7 _0 _7 | \ _0 _7 | \

(_7G? _4 _03 + X_42_0) _7 G_4 _7 _0 + (_7 G? _03_7 _0 + _7 _0 (_7G? _5 _03_5 _0 X_42_0) _52_0) _5 2

де x_41_0 = AС_41_0, x_42_0 = AС_41_0 '.

Рівняння вирішують методом ітерацій.

7.2.1 Операцію зі знаходженням величини _7G_0 повторюють для інших зна-

чений x_41_0 і x_42_0, ділячи відрізок А_41_0А_4o_0 навпіл. Потім ділять чверть відрізка

А_41_0А_4o_0 навпіл і.т.д .. Операцію по знаходженню значення _7G_0 проводити не ме-

неї трьох разів. Знаходять середнє значення для _7G_0.

7.2.2 Для знайденого середнього значення _7G_0 обчислюють точку Р (рис.

Г.1), де лінія органіки повинна була б перетнути базову лінію О-О '(в

разі відсутності спектру РПЦ), відповідно до:

_7 | \

АР = _7? _0 3_4 _5._0 _7G_0 (В.2)

7.3 На базової лінії О-О 'відкладають відрізок РН рівний відрізку

АР, з точки H опускають перпендикуляр до перетину з огинаючої в

точці Н_4o_0, при цьому HH_4o_0 = АА_4o._0

7.4 На половині висоти відрізка НН_4o_0 з точки H_41_0 проводять лінію па-

20

ГОСТ Р 22.3.04-95

раллельную OO 'в напрямку точки О (протилежному напрямку

розгортки поля H) і на цій лінії відкладають відрізок H_41_0D_41_0 рівний від-

різання А_41_0В_41_0.

7.5 Відрізок H_4o_0H_41_0 ділять знову навпіл, з точки H_42_0 проводять лінію

паралельну 0-0 'в напрямку зворотному розгортці магнітного поля H.

Повторюють операцію з п. 7.1. три рази.

7.6 Отримані точки Ho, D_4i_0 (i = 1-3), P і B_41_0 'з'єднують за допомогою

лекала.

7.7 На прямій OO 'відкладають відрізок АR, що дорівнює відстані між-

ду максимумом сигналу органіки (g = 2.0055) і сигналом від РПЦ (g = 2.0025).

Ця відстань повинна бути заздалегідь точно виміряна за спектрами РЕ ПДОЗЕ.

7.8 Проводять перпедікуляр з точки R в обидві сторони від О-О 'до пе-

ресеченія з екстрапольовані спектром органіки (т.R_41_0) і з обвідної

спектра емалі (т. R_42_0).

7.9 Вимірюють відрізок R_41_0R_42_0, який приймають за шукану амплітуду

радіаційного сигналу.

21

ГОСТ Р 22.3.04-95

Додаток Д

Розрахунок параметрів регресії

Параметри регресії (Со, f) розраховують за формулами:

_4N_0 _4N_0 _42_0 _4N_0 _4N

_7S_0 C_4j_7 S_0 D_4j_0 -_7 S _0 C_4j_0D_4j_7 S _0 D_4j

_5j = 1_0 _5j = 1_0 _5j = 1_0 _5j = 1

С_4o_0 = _7 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _ 0 (Д.1)

_4N_0 _42_0 _4N_0 _42

N _7S_0 D_4j_0 - (_7 S _0 D_4j_0)

_5j = 1_0 _5j = 1

_4N N N

N _7S_4 _0 D_4j_0C_4j_0 - _7 S _0 D_4j_7 S _0 C_4j

_5j = 1_0 _5j = 1_0 _5j = 1

f = _7 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _ 0, (Д.2)

_4N_0 _42 _0 _4 N_0 _42

N _7S_0 D_4j_0 - (_7S_0 D_4j_0)

_5j = 1_0 _5j = 1

де N - число проведених дооблученія.

22

ГОСТ Р 22.3.04-95

Додаток Е

Форма запису результатів вимірювання

Результати вимірювань повинні бути відображені в лабораторному

журналі (або у вигляді протоколу) за формою, наведеною в таблиці 1.

Таблиця 1

Форма запису результатів вимірювань поглинутої дози

+ ------------------------------------------------- ------------- +

| NN Номер | Отримана доза | Среднеквадратическая |

| Пп зразка | опромінення, мГр | похибка вимірювання |

| | | Дози,% |

+ ------------- + --------------------- + ------------- ------------- |

| | | |

| | | |

| | | |

23

ГОСТ Р 22.3.04-95

Додаток Ж

Методика оцінки похибки вимірювання поглинутої дози

1 Відносну середньоквадратичне похибка вимірювання поглинають

щенной дози D_4o_0 визначають за такою формулою:

_7 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

_7`_0 _7 _0 _4 _0 _7 / `_52_7 _4 ~ _5 2_7 _4 _7` _52

_7s _4r, Do _0 = _7? s _4r, С_7 _0 + _7 s _4r, мнк_7 _0 + _7 s _4d, D_0 (Ж.1)

_7 `

де _7s _4r, C_0 - відносна середньоквадратична похибка вимірювання

концентрації РПЦ методом ЕПР для даного тіпа_7 _0спектрометра; _5 ~ _7s_0 _4r, мнк_0 -

Відносна сумарна середньоквадратична похибка вимірювання ве-

личин f і С_4o _0; _7 _5 ~ _7s_0 _4d, D_0 - відносна систематична помилка вимірювання

дози.

2 _5 ~ _7s_0 _4r, мнк_0 визначають за такою формулою:

_7 | \\\\\\\\\\\\\\\\ _0 _7 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\

_7`_0 _7 / `_0 _42_7` _0 _42_7 _4 _7 / _4 _0 _42 _0 _42 _0 _42 _0 _42

_7s_0 _4r, Мнк_0 = _7? _0 _7s_0 _4r, F _0 + _4 _0 _7s_0 _4r, Co_0 = _7? _0 _7s_0 _4f_7 / _0 F + _7s_0 _4Co_0 _7 / _0 C_4O_0 (Ж.2)

де _7s_0 _4f_0, _7s_0 _4Co_0 - дисперсії коефіцієнтів f і С_4o_0, що визначаються методом

найменших квадратів.

_42 2

3 Велічіни_7 s_0 _4f_7 _0і_7 s_0 _4Co_0 розраховують за наступними формулами:

24

ГОСТ Р 22.3.04-95

_4 + -_ 0 - _42 - +

_42_0 _4 | _0 D_4 | _0 _4 2

_7s_0 _4Co_0 = _4 | _0 1 / N + _7 \\\\\\\\\\\\\\\\\ _ 0 _4 | _0 S_4 _0 (Ж.3)

_4 | _0 _5N_4 - 2 |

_4 + -_ 0 _7S_0 (Dj - D_4 _0) _4 - +

j_5 = 1

_42_0 + - _5N_4 - 2 _0 - + _ 4-1 2

_7s_0 _4f_7 _0 = _7 _0 | _7 S_4 _0 (_4 _0D_4j_0 - D) _4 _0 | _4 _0 S_4 _0 (Ж.4)

_4 + -j = 1_0 _4 - +

_4-_5 _0 _5 N

D = 1 / N_5 ._7 S_4 _0 D_4j_0 (Ж.5)

_4j = 1

де N - число експериментальних точок на_5 _0крівой_5 _0дооблученія, а S_52_0 _5-

залишкова дисперсія, що характеризує середньоквадратичне відхилення

від прямої дооблученія, побудованої методом найменших квадратів. S_52

визначають за формулою:

_5 + - _4 _5- +

1_4 _5 | _0 _4 _5 N_4 2_5 N N |

S_52_0 = _7 \\\\\\ _ 0 _5 | _0 _7 S_4 _0C_4j_7 _0-_7 _0C_4o_7 S _4 _0C_4j_7 _0-_7 _0f_4 _7S_0 _4 _0C_4j_0 D_4j _5 | _0 (Ж.6)

N - 2_4 _5 | _0 _4 j = 1 j = 1 j = 1_5 |

_5 + - _4 _5- +

4 Для цього значення довірчої ймовірності 100 (1-_7g_0)%

оцінка відповідного довірчого інтервалу для значення С_4o_0 має

вигляд:

25

ГОСТ Р 22.3.04-95

С_4o_0 - t_7 _5._7 s_4 Co_7 _0

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка