На головну

ГОСТи - Технологія

ГОСТ Р 22.3.04-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

-------------------------------------------------- --------------------

БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

КОНТРОЛЬ НАСЕЛЕННЯ дозиметричного

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ поглинених доз зовнішнього гамма-випромінювання

За спектром електронного парамагнітного резонансу зубної емалі

Остаточна редакція

Видання офіційне

Держстандарт Росії

Москва

ГОСТ Р 22.3.04-95

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним випробувальним центром ради-

аціонного безпеки космічних об'єктів Федерального управління ме-

дико-біологічних і екстремальних проблем при Мінздравмедпроме Росії

за участю Інституту біофізики Минздравмедпрома Росії, Всеросійського

науково-дослідного інституту фізико-технічних і радіотехні-

чеських вимірювань Держстандарту Росії, Всеросійського науково-исследова-

нізації інституту мінеральної сировини Геолкома при Раді Міністрів

Росії, Товариства з обмеженою відповідальністю "Тритон"

ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації ТК 71 "Громадянська

оборона, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій "

2 ПРИЙНЯТИЙ І ВВЕДЕНО в дію Постановою Держстандарту Росії

від N

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

@ Видавництво стандартів, 1995

Цей стандарт не може бути повністю або частково воспроиз-

веден, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без

дозволу Держстандарту Росії

II

ГОСТ Р 22.3.04-95

Зміст

1 Область застосування ..................................

2 Нормативні посилання ..................................

3 Визначення та скорочення ...........................

4 Сутність методу

5 Обладнання та матеріали для проведення вимірювань ....

6 Підготовка до проведення вимірювань ...................

7 Проведення вимірювань ................................

8 Обробка результатів вимірювань .....................

9 Допустима похибка контролю .....................

10 Вимоги безпеки ..............................

Додаток А Відбір, транспортування і зберігання зразків

зубів ...............................................

Додаток Б анкетний лист ............................

Додаток В Відділення емалі від дентину при підготовці

проб зубної емалі ...................................

Додаток Г Методика обробки виміряних ЕПР-спектрів

емалі зубів ..........................................

Додаток Д Розрахунок параметрів регресії ..............

Додаток Е Форма запису результатів вимірювання ........

Додаток Ж Методика оцінки похибки вимірювання

поглиненої дози ....................................

III

ГОСТ Р 22.3.04-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

______________________________________________________________________

БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

КОНТРОЛЬ НАСЕЛЕННЯ дозиметричного

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ поглинених доз зовнішнього гамма-випромінювання

За спектром електронного парамагнітного резонансу зубної емалі

Safety in emergencies

Dosimetric control of population

METHOD OF ABSORBED RADIATION DOSES MEASUREMENT

USING ESR-SPECTRA OF TOOTH ENAMEL

_____________________________________________________________________

Дата введення 1996-07-01

1 Область застосування

Цей стандарт встановлює метод визначення поглинених

доз зовнішнього гамма-випромінювання за спектрами електронного парамагнітного

резонансу зразків зубної емалі (ЕПР-дозиметрія).

Стандарт застосовують у лабораторіях радіаційного контролю, осна-

щенних ЕПР-спектроскопічної апаратурою, при відновленні индиви-

дуальних поглинених доз від зовнішнього гамма-випромінювання у жителів регио-

нов, постраждалих у надзвичайних ситуаціях (радіаційні забруднення

навколишнього середовища в результаті неконтрольованих аварій і катастроф,

вплив іонізуючих випромінювань на населення в результаті ядерних

випробувань).

______________________________________________________________________

Видання офіційне

1

ГОСТ Р 22.3.04-95

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ГОСТ Р 22.0.02-94 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни

та визначення основних понять

ГОСТ 8.010-90 Державна система забезпечення єдності изме-

реній. Загальні вимоги до стандартизації та атестації методик вико-

ня вимірювань

ГОСТ 8.207-76 Державна система забезпечення єдності изме-

реній. Прямі вимірювання з багаторазовими спостереженнями. Методи обробки

результатів спостережень. Основні положення

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технічні умови

ГОСТ 6709-72 Вода дистильована. Технічні умови

ГОСТ 9147-80 Посуд і устаткування лабораторні порцелянові. Тех-

нические умови

ГОСТ 18300-87 Спирт етиловий ректифікований технічний. Техни-

етичні умови

ГОСТ 19908-90 Тиглі, чаші, склянки, колби, лійки, пробірки й

наконечники із прозорого кварцового скла. ОТУ

ГОСТ 20282-86 Полістирол загального призначення ПСМ-111

ГОСТ 22090-89Е Бори стоматологічні. Загальні технічні вимоги

та методи випробувань

ГОСТ 23932-90Е Посуд і устаткування лабораторні скляні. ОТУ

ГОСТ 24104-88Е Ваги лабораторні загального призначення і зразкові.

ОТУ

ГОСТ 25336-82Е Посуд і устаткування лабораторні скляні. Ти-

пи основні параметри і розміри

2

ГОСТ Р 22.3.04-95

3 Визначення та скорочення

У цьому стандарті застосовують такі визначення і сокраще-

ня:

надзвичайна ситуація (НС) - по ГОСТ Р 22.0.02;

парамагнітне речовина - речовина, що містить атоми або молекули

з неспареним електроном і

електронний парамагнітний резонанс (ЕПР) - явище поглинання

енергії надвисокочастотного (1-10 Ггц) випромінювання (НВЧ) парамагнітни-

ми центрами речовини, поміщеного в магнітне поле, при деякому оп-

ределенном для даних парамагнітних центрів значенні магнітного поля;

g-фактор - основна радіоспектроскопічними характеристика пара-

магнітних центрів, пов'язана з їх магнітним моментом і дозволяє

проводити їх ідентифікацію при аналізі ЕПР-спектрів речовини;

зубна емаль (ЗЕ) - апатітоподобное речовина полікристалічної

структури з незначною домішкою органічних сполук;

РЕ ПДОЗЕ - Робочий еталон поглиненої дози в облученной ЗЕ;

РПЦ - радіаційно-індуковані парамагнітні центри

4 Сутність методу

Суть методу полягає у вимірюванні інтенсивності сигналів

ЕПР від стабільних у часі РПЦ, що утворюються в кристалічній

структурі ЗЕ в кількостях, пропорційних поглиненої дози опромінення

ня. Радіаційний сигнал - вузький анізотропний пік поглинання в спектрі

ЕПР облученной ЗЕ - визначають на тлі широкого піку поглинання з мак-

симум в діапазоні g = 2,006-2,003, притаманного спектру неопроміненої ЗЕ та

обумовленого органічними домішками.

3

ГОСТ Р 22.3.04-95

Особливість методу ЕПР-дозиметрії, в якому ЗЕ представляється в

як індивідуального твердотільного дозиметра, полягає в на-

ходінні коефіцієнта радіаційної чутливості емалі (f) в ре-

зультате послідовного дооблученія (і відповідних ЕПР-измере-

ний) кожної проби на атестованому джерелі гамма-випромінювання з соблю-

дением умов рівноваги вторинних електронів. Остаточну оцінку

первісної поглиненої емаллю дози разом з її похибкою нахо-

дять шляхом лінійного регресійного аналізу даних по інтенсивності ра-

радіаційних сигналів при різних дозах дооблученія з урахуванням определяемо-

го значення f (рис.1).

При відтворенні загальної картини радіаційного ураження населення в

постраждалому регіоні і проведенні масових ЕПР-аналізів допускається

прискорений спосіб наближеної оцінки доз з використанням аттестован-

ного Робочого еталона поглиненої дози в облученной зубної емалі з ус-

редненним значенням її радіаційної чутливості [].

5 Обладнання та матеріали для проведення вимірювань

Для проведення вимірювань застосовують:

- Спектрометр ЕПР (довжина хвилі 3 см) з атестованої (по паспортах

ту) чутливістю не менше 10_510_0 спинив;

- РЕ ПДОЗЕ. Реєстраційний N в Державному реєстрі

засобів вимірювань;

- Установка облучательной з атестованими джерелами гамма-з-

лучения ізотопів Cs-137 або Co-60;

- Бормашина електрична портативна типу БЕПБ-06 або бормашина

технічна типу БТ-1-12 з гнучким рукавом;

4

ГОСТ Р 22.3.04-95

- Бори зуболікувальні по ГОСТ 22090;

- Ваги лабораторні загального призначення і зразкові за ГОСТ 24104

або ваги торсіонні ВТ-500;

- Шафа сушильна типу ШС-20;

- Ступка з товкачиком порцеляновий по ГОСТ 9147;

- Ексикатор з влагопоглинаючими наповнювачами за ГОСТ 25336_4;

- Ампули полістиролові по ГОСТ 20282;

- Ампули скляні кварцові тонкостінні за ГОСТ 19908;

- 4% -й розчин формальдегіду за ГОСТ;

- Ацетон по ГОСТ 2603;

- Спирт етиловий за ГОСТ 18300;

- Вода дистильована за ГОСТ 6709.

6 Підготовка до проведення вимірювань

6.1 Підготовка проб зубної емалі

6.1.1 Попередні операції, пов'язані з видаленням, транспор-

вання і зберіганням зразків зубів, представлених до ЕПР-дозиметри-

ческому аналізу, розглянуті в Додатку А. У Додатку Б наведена

єдина обов'язкова форма на супровідний документ до видаляється зу-

бам (анкетний лист), що заповнюється лікарем-стоматологом.

6.1.1 З зуба механічно видаляють залишки органічних речовин,

зубний камінь і пігментовані вкраплення. Останні обережно сош-

ліфовивают за допомогою зуболікарського бору. Потім зуб промивають последо-

вательно в ацетоні, воді і спирті. При механічній обробці емалі

неприпустимо використання інструментів і матеріалів з парамагнітними

властивостями.

6

ГОСТ Р 22.3.04-95

6.1.2 Очищений зуб розпилюють під струменем води за допомогою алмаз-

ного відрізного диска на дві частини: верхню, покриту емаллю, і корінь,

а потім верхню половину зуба уздовж вертикальної осі - на дві або че-

тири частини залежно від його форми.

6.1.3 Способи подальшого поділу емалі та дентину і соответс-

твующего контролю наведені у Додатку В.

При будь механічній обробці необхідно уникати локальних

перегрівів зразків ЗЕ. Рекомендується також краще видалити деякий

кількість емалі з вкрапленнями дентину, ніж залишати останні в

аналізованої пробі ЗЕ.

6.1.4 Для зняття ефекту анізотропії, який міг би проявитися

при ЕПР-вимірах проб ЗЕ з великими фрагментами, отримані оскільки

емалі подрібнюють у ступці до зерен розміром ~ 0,5 мм і не більше 1,0 мм

в поперечнику. Не слід допускати занадто тонкого подрібнення емалі

(До стану пилу), щоб уникнути появи стійких додаткових ра-

радикалів (механо-індукованих або пов'язаних з окисними процес-

самі),

6.1.5 Підготовлені таким чином зерна емалі знежирюють (про-

промивають послідовно в ацетоні, дистильованої воді і спирті) і

висушують при кімнатній температурі в ексикаторі.

6.1.6 З очищеної емалі готують наважки масою від 50 до 100 мг на

Залежно від кількості емалі, одержуваної з зуба. При підготовці

проби для ЕПР-дозиметричного аналізу рекомендується залишати для

можливого контрольного аналізу паралельну пробу ЗЕ.

6.1.7 Підготовлені проби емалі витримують в сушильній шафі в

Протягом 20-24 годин при температурі 40 +/- 2 _50_0С.

7

ГОСТ Р 22.3.04-95

6.1.8 Ампули, в які будуть міститися проби емалі, промивають в

дистильованої воді, обполіскують спиртом і висушують при кімнатній

температурі в ексикаторі з вологопоглиначем, де зберігають до использо-

вання в роботі.

6.1.9 Підготовлені за п.6.1.7 проби емалі поміщають в ампулу для

проведення вимірювань. При цьому за кожною пробою закріплюють ампулу на

весь час вимірювань. Наважку емалі зважують і зберігають у закупореній

ампулі.

6.2 Підготовка спекрометра ЕПР

6.2.1 Підготовку спекрометра ЕПР до роботи виконують в соответс-

твии з інструкцією з його експлуатації.

6.2.2 Готовність до роботи ЕПР спектрометра (стабільність магніт-

ного поля Н, частоти_7 n _0і рівня потужності НВЧ) перевіряють, реєструючи

спектр РЕПДОЗЕ. Підбирають оптимальний робочий режим вимірювання, при до-

тором спектр РЕ ПДОЗЕ знаходиться в середині розгортки магнітного поля Н

6.2.3 Стабільність Н і _7n_0 контролюють відтворюваністю местопо-

ложения на спектрі третього і четвертого лінії двовалентного марганцю, входяще-

го до складу РЕ ПДОЗЕ.

6.2.4 Слід переконатися в відтворюваності вимірювання величини

амплітуди реперної лінії РПЦ в спектрі РЕ ПДОЗЕ, похибка вимірювання

якої не повинна перевищувати 2-3%.

6.2.5 Параметри реєстрації спектрів (постійна часу, кіль-

кість накопичень, час реєстрації) вибирають залежно від типу

спектрометра, керуючись такими міркуваннями:

- Відношення сигнал-шум, виміряний за амплітудою нативного сигналу

для РЕ ПДОЗЕ, повинно бути не менше 10. При цьому не повинно відбуватися

спотворення форми спектра РПЦ облученной емалі;

8

ГОСТ Р 22.3.04-95

- Амплітуда модуляції поля вибирається не більше 4 Гс щоб уникнути

спотворення форми спектра РПЦ;

- Потужність підводиться до резонатора СВЧ визначається типом резону-

тора і вибирається в області, де не відбувається насичення сигналу РПЦ

(Не більше 10 мВт).

6.3 Перевірку ампул, відібраних для розміщення в них досліджуваної

емалі зуба, на відсутність паразитних сигналів виконують на ЕПР-спект-

рометре при максимальному посиленні спектрометра з вибраними оптималь-

нимі режимами вимірювань при зміні величини g-фактора від 1,9970 до

2,0055.

7 Проведення вимірювань

Вимірювання ЕПР-спектрів підготовлених проб з метою ретроспектів-

ної оцінки поглинених в зубної емалі доз здійснюються в два етапи:

прискореним способом з використанням РЕ ПДОЗЕ (експрес-аналіз) і з

визначенням радіаційної чутливості кожної досліджуваної проби

емалі методом дооблученія і подальшого лінійного регресійного ана-

лізу.

7.1 Вимірювання ЕПР-спектрів проб.

7.1.1 Ампулу з підготовленою пробою поміщають в резонатор

ЕПР-спектрометра, витримуючи постійну глибину занурень.

7.1.2 ЕПР-спектр досліджуваної проби (рис.2) вимірюють в соответс-

твии з нормативною документацією з експлуатації ЕПР-спектрометра.

7.1.3 ЕПР-спектр записують у пам'ять ЕОМ і одночасно в лабора-

уторований журнал досліджень за формою згідно з додатком В.

9

ГОСТ Р 22.3.04-95

7.1.4 Вимірювання спектрів емалі, не піддалася дооблученія, осу-

ществляют в режимі накопичення даних в пам'яті ЕОМ в результаті многок-

ратних повторних вимірів (до 10 разів залежно від чувствітельнос-

ти спектрометра).

7.1.5 Контроль за стабільністю роботи спектрометра виробляють

шляхом періодичної реєстрації спектрів ЕПР від РЕ ПДОЗЕ: через 5-10

досліджуваних зразків. Оптимальну частоту реєстрації спектра РЕ ПДОЗЕ

знаходять для кожного спектрометра індивідуально шляхом мінімізації до-

допустимої середньоквадратичної похибки відхилень показань від ре-

Перно лінії РЕ ПДОЗЕ за інших рівних умов його реєстрації.

7.2 Дооблученіе проб емалі зубів

7.2.1 Після вимірювання ЕПР-спектра пробу витягують з ампули і по-

мещают в спеціальну касету зі стінками з тканееквівалентного по-

ку товщиною 1г / см_52_0, забезпечує умови електронного рівноваги в

процесі дооблученія проби на установці облучательной з атестованим

джерелом гамма-випромінювання ізотопів Cs-137 або Co-60.

7.2.2 Необхідну дозу опромінення забезпечують відповідним

підбором часу опромінення і відстані від касети з пробою до источ-

ника гамма-випромінювання. У кожному сеансі рекомендується здійснювати до-

полнітельний контроль дози опромінення, наприклад, за індивідуальними тер-

молюмінесцентним дозиметрів, що поміщається в касету разом з ісследуеми-

ми пробами, або за допомогою атестованого ренгенометра.

7.2.3 Величина кроку дооблученія визначається величиною дози D_4е_0,

попередньо знайденої в результаті експрес-аналізу без дооблуче-

ня, і становить (1-3) D_4е_0.

11

ГОСТ Р 22.3.04-95

7.2.4 Після кожного опромінення пробу витримують протягом доби в

сушильній шафі при температурі 40_50_0 С, після чого вимірюють ЕПР-спектр

проби відповідно до п. 7.1.

7.2.5 Мінімальна кількість точок дооблученія одно 4, минималь-

ну кількість вимірювань у кожній точці на кривій дооблученія - 2. З

урахуванням вимірювань проби перед дооблученіем мінімальна загальна кількість

сполучених ЕПР-вимірів кожної проби в підсумку становить не менше 10.

7.2.5 Даного кількості експериментальних точок на графіку

(Рис.1) достатньо для обчислення методом найменших квадратів досто-

вірних значень тангенса кута нахилу (f) і величини концентрації РПЦ

(C_4о_0) в точці перетину експериментальної кривої з віссю ординат.

8 Обробка результатів вимірювань

8.1 Концентрацію РПЦ в досліджуваній пробі емалі С_4і_0, г_5-1_0 обчислюють

за формулою

С = С_4ст_0 _5._0 К_4ст_0 _5._0 Р_4ст_0 / I_4ст_0 _5._0 I_4і_0 / (К_4і_0 _5._0 P_4і_0) (1)

-1

де С_4ст_0, К_4ст_0, Р_4ст_0, I_4ст_0 - відповідно, концентрація РПЦ, г, коеф-

фициент посилення у відносних одиницях, маса наважки, мг і амплі-

туди реперною лінії R_41_0R_42_0 в РЕ ПДОЗЕ, см, що визначається за результатами

обробки його ЕПР-спектра відповідно до Додатку Г;

I_4і_0, К_4і_0, Р_4і_0 - відповідно, амплітуда реперною лінії, см, коеф-

фициент посилення, маса наважки досліджуваної проби зубної емалі, мг.

8.1.1 Для зручності обчислень шуканих параметрів і помилок їх оп-

ределения (опускаються громіздкі порядки величин вимірюваних концентра-

ций РПЦ) ці та наступні розрахунки слід проводити, беручи величи-

ну концентрації РПЦ у використовуваному РЕ ПДОЗЕ за умовну одиницю.

12

ГОСТ Р 22.3.04-95

8.2 Концентрацію РПЦ (С_4j_0) в досліджуваній пробі емалі визначають

після кожного етапу опромінення (j) відповідно до Додатку Г.

8.3 За результатами вимірювань С_4j_0 в умовних одиницях для кожної

проби встановлюють відповідність цих величин значень D_4j_0, рівним

сумарній дозі дооблученія на кожному етапі, при цьому значень кон-

центраций, одержуваних без дооблученія (С_4о_0), відповідають значення

D = 0.

8.4 Для отриманого таким чином набору пар (С_4j_0, D_4j_0) складають

рівняння лінійної регресії

С_4j_0 = C_4o_0 + fD_4j_0, (2)

параметри якого (С_4o_0, f) обчислюють на ЕОМ за допомогою методу найменшим

ших квадратів (Додаток Д).

8.5 Шукана початкова доза, накопичена в досліджуваному зразку,

визначається за формулою

D_4o_0 = C_4o_0 / f (5)

8.6 Результати вимірювань доз опромінення оформляють у лабораторному

журналі (або у вигляді протоколу) відповідно до Додатку Е.

9 Допустима похибка контролю

9.1 Похибка вимірювання початкової дози опромінення проби залежить

від маси проби емалі зуба, величини вимірюваної дози, похибки зна-

чення коефіцієнтів підсилення спектрометра і числа експериментальних

точок дооблученія. Методика оцінки похибки вимірювання початкової до-

зи опромінення наведена в Додатку Ж.

9.2 Норми сумарної похибки визначення поглинених в емалі

доз (при довірчій ймовірності 0,95) відповідно до цього

13

ГОСТ Р 22.3.04-95

стандартом і існуючих вимог до індивідуального дозиметри-

зації контролю зовнішнього випромінювання представляються в наступному вигляді:

для діапазону доз 0,05 - 0.1 Гр похибка не перевищує 100%,

для діапазону доз 0,1 - 0,2 Гр похибка не перевищує 50%,

для діапазону доз 0,2 - 0,5 Гр похибка не перевищує 40%,

для діапазону доз> 0,5 Гр похибка не перевищує 30%.

10 Вимоги безпеки

10.1 При роботі на ЕПР-спектрометрі необхідно виконувати требова-

ня, що пред'являються до обслуговування електроустановок з високим напряже-

ням.

10.2 СВЧ генератор і СВЧ тракт повинні мати щільну екранівку,

не допускає виходу НВЧ випромінювання в навколишній простір.

10.3 Необхідно обмежити перебування операторів в розсіяних по-

лях потужних магнітних систем.

10.4 При роботі з ацетоном необхідне дотримання вимог без-

пасности, передбачених ГОСТ 2603.

10.5 При роботі з лабораторним посудом повинні дотримуватися вимог

ня безпеки, передбачені ГОСТ 9147 і ГОСТ 19908.

10.6 При поділі емалі зубів і дентину повинні дотримуватися тре-

бования безпеки, передбачені ГОСТ 22090.

10.7 При опроміненні проб емалі зубів на лабораторних джерелах

гамма-випромінювання слід дотримуватися правил техніки безпеки при ра-

боті з джерелами іонізуючого випромінювання, передбачені дію-

ські Основними санітарними правилами. Самі опромінені проби зубної

емалі радіаційної небезпеки не представляють.

14

ГОСТ Р 22.3.04-95

Додаток А

Відбір, транспортування і зберігання зразків зубів

1 Віддалений у пацієнта за медичними показаннями зуб кладуть на

2-3 години в 4% -й розчин формальдегіду для знезараження і потім по-

мещают в окрему тарну ємність типу бульбашки з-під пеніциліну.

Зразок супроводжується анкетними листом, заповненим лікарем-стоматоло-

гом відповідно до Додатку Б.

2 При відборі зубів, що відправляються на ЕПР-дозиметричний аналіз,

виключаються зразки зубів з практично стертий або сильно повреж-

денной емаллю, а також із встановленими на них металевими коронка-

ми. У випадку видалення у пацієнта декількох зубів їх упаковують вмес-

ті в одній тарної ємності.

3 При транспортуванні чергових партій зубів з місця відбору до

аналітичної лабораторії повинна бути виключена будь-яка ймовірність

їх рентгенівського просвічування у процедурі багажного контролю в аеро-

порту.

4 Зуби, що надходять в аналітичну лабораторію, рекомендується

зберігати в холодильнику в тарних ємностях, що заповнюються дистильованою

водою. В іншому випадку через висихання зубів подальша процедура

підготовки проб, пов'язана з відділенням емалі від дентину, стає

скрутною.

15

ГОСТ Р 22.3.04-95

Додаток Б

Анкетний лист

(Супровідний документ до віддаленого зуба, представленому

для ретроспективного ЕПР-дозиметричного аналізу)

1. Прізвище, ім'я, по батькові

2. Рік народження

3. Місце проживання

4. Місце проживання в період впливу випромінювання

5. Характер роботи (професія) в період дії випромінювання

6. Наявні відомості про професійний опроміненні за місцем роботи

7. Відомості про локальні опромінюваннях зубів і голови (робилися чи і

скільки разів рентгенівські знімки) при медичних обстеженнях (по

історії хвороби та / або зі слів пацієнта)

8. На схемі розташування зубів гуртком вказати зуб (и), направляе-

мі для вимірювань. Вказати хрестом сусідні відсутні зуби, звез-

донькою - зуби з коронкою (протез)

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

-------------------------------

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

9. Номер реєстраційної картки, історії хвороби

10. Номер, серія, дата видачі (ким виданий) паспорта або посвід-

ня особистості

11. Назва (номер) поліклініки чи лікарні

12. Прізвище І.Б. лікаря-стоматолога

підпис

"" _ _ _ _ _ 199 р м.п.

16

ГОСТ Р 22.3.04-95

Додаток В

Відділення емалі від дентину при підготовці проб ЗЕ

Відділення емалі від дентину здійснюють декількома способами.

1 Найбільш поширеним є механічний. При допомоги

бормашини зі змінними алмазними головками різної форми під струменем

води або у ванні під водою проводять повне видалення дентину.

Ступінь очищення емалі від дентину контролюють візуально за їх за-

шатнись контрастує кольором на зрізі зуба: на відміну від білої емалі з

голубуватим або сіруватим відтінком для дентину характерні матовості і

колір, що нагадує колір шорсткого білого мармуру.

Ще більш виразно колірна різниця емалі та дентину виявляється

по їх різному світіння при перегляді зразка зуба на біокулярной

установці з ультрафіолетовою підсвіткою.

2 Більш тривала процедура поділу пов'язана з хімічної про-

розробкою зразків. Для цього частини розпиляного зуба, покриті емаллю,

занурюють в 30% розчин NaOH і піддають в ньому обробці ультразвуком

протягом 2-3 годин. Після цієї обробки дентин стає м'яким і

легко може бути вилучений алмазним бором з усіх складок емалі.

Виділена емаль проходить вторинну обробку ультразвуком в 30%

розчині NaOH протягом 10-12 годин після подрібнення проби ЗЕ в ага-

товой або порцеляновій ступці до розмірів зерна ~ 0,5 мм. Потім отриманий-

ний порошок 8-10 разів протягом 5 хвилин обробляють ультразвуком в

дистильованої воді. Для видалення поверхневих дефектів ЗЕ труять в

10% Лєдяєв (або соляної) кислоти 10-20 хвилин. Після чого ЗЕ тщатель-

але промивають кілька разів у дистильованої води. Отримана проба

ЗЕ сушать у вакуумі протягом декількох годин.

Настільки трудомістка процедура хімічної обробки ЗЕ дозволяє уда-

лити практично повністю органічну складову з емалі.

17

ГОСТ Р 22.3.04-95

Додаток Г

Методика обробки виміряних ЕПР-спектрів емалі зубів

Обробку спектрів ЕПР в комп'ютеризованих спектрометрах здійсню-

ществляют програмним шляхом за допомогою пакета обробних програм,

входять в основну програму управління спектрометром. Для спектрометра

метрів з висновком спектрів ЕПР на графобудівник або самописець обра-

ботку спектрограм здійснюють вручну. У Додатку Г наведені уз-

ловие моменти як автоматизованої системи обробки, так і графи-

чеського варіанту обробки спектрів вручну.

1 Спектр ЕПР записують таким чином, щоб ширина низько-і ви-

сокопольних ділянок спектра, віддалених від суперпозиції спектру орга-

ники і РПЦ в 3-4 рази перевищувала ширину спектра емалі.

2 Перед висновком спектра, записаного в ЕОМ, на графобудівник,

самописець або принтер спектр піддають обробці в ЕОМ з метою кор-

рекции базової лінії О-О '(див. рис.1). Операція корекції базової чи-

нии полягає в усуненні її нахилу. Для цього до вибраного в соот-

повідно до п.1 спектру (за винятком ділянки з суперпозицією спект-

рів РПЦ і органіки) методом найменших квадратів підганяють поліном

другого порядку, який потім віднімають із спектру. На рис. Г.1 предс-

ний результат виконання корекції.

3 Для зменшення шумів експериментальний спектр піддають цифро-

вої фільтрації. З цією метою використовують рекурсивний цифровий фільтр з

симетричною експоненційної імпульсною характеристикою, який име-

ет нульової фазовий зсув на всіх частотах і не дає затримки сигналу.

18

ГОСТ Р 22.3.04-95

Оптимальну постійну часу фільтра t підбирають експеримен-

тально: для спектрів зразків, опромінених дозою D> 1 Гр, t = 500 мс, а

для D

3.1 У разі відсутності програми цифрової фільтрації середню

амплітуду шуму визначають вручну на краях низькопольних і високополь-

ділянок спектра. Для цього використовують крайові ділянки шириною

10-15 Гс. Амплітуди шуму вимірюють від максимальних до мінімальних зна-

чений відхилень сусідніх піків.

Проводять базову лінію О-О '(ріс.Г.1) по виміряним середнім зна-

ченіям амплітуди шумів. Проводять огибающую всього спектру емалі по

середнім значенням амплітуди шумів. На краях обвідна збігається з ба-

зовой лінією О-О '.

4 Після фільтрації спектру за допомогою обробних програм оце-

нива дисперсія шуму в низькою підлогою частини спектру, яка использу-

ється далі для оцінки помилки амплітуди радіаційного сигналу.

5 Для визначення амплітуди радіаційного сигналу проводять отде-

ня накладеного на нього сигналу органіки. Для цього до вільного від

перекриття ділянці спектру органіки (рис.2) методом максимального

правдоподібності підганяють лінію Лоренца, оцінюють її параметри і вироб-

водять віднімання оціненої кривої із спектру суперпозиції сигналів.

6 Амплітуди радіаційного сигналу вимірюють автоматично в фикси-

рова точках з g-факторами 2,0025 і 1,9970 і потім підсумовують.

7 Визначення амплітуди радіаційного сигналу при графічної про-

работке здійснюють у такій послідовності.

7.1 Знаходять максимум сигналу органіки і проводять лінію перпенді-

кулярную до базової лінії OO '(лінія АА_4o_0 на рис. Г.1); на половині її

19

ГОСТ Р 22.3.04-95

висоти проводять лінію В_41_0А_41_0В_41_0 'паралельну О-О' до перетину з огі-

бающей. З точок В_41_0 і В_41_0 'на лінію О-О' опускають перпендикуляри і з-

міряють (в см) відрізки АС_41_0 і АС_41_0 ', відсікаються ними на лінії О-О'.

7.2 Величину полушіріни на напіввисоті _7G_0 лоренцовской лінії для

сигналу органіки знаходять за допомогою рівняння:

_42_0 _7 | \

_7 | \ _0x_41_7 _0 (_7 G_4 _0 + _7 _0 (_7 G? _5 _03_5 _0 + _5 _0x_41_0) _52_0) _52

_7G? _03 + _7 \\\\\\\\\\\ _0 = _7 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _ 0 (В.1 )

_7 | \\ _42_7 _0 _7 | \ _0 _7 | \

(_7G? _4 _03 + X_42_0) _7 G_4 _7 _0 + (_7 G? _03_7 _0 + _7 _0 (_7G? _5 _03_5 _0 X_42_0) _52_0) _5 2

де x_41_0 = AС_41_0, x_42_0 = AС_41_0 '.

Рівняння вирішують методом ітерацій.

7.2.1 Операцію зі знаходженням величини _7G_0 повторюють для інших зна-

чений x_41_0 і x_42_0, ділячи відрізок А_41_0А_4o_0 навпіл. Потім ділять чверть відрізка

А_41_0А_4o_0 навпіл і.т.д .. Операцію по знаходженню значення _7G_0 проводити не ме-

неї трьох разів. Знаходять середнє значення для _7G_0.

7.2.2 Для знайденого середнього значення _7G_0 обчислюють точку Р (рис.

Г.1), де лінія органіки повинна була б перетнути базову лінію О-О '(в

разі відсутності спектру РПЦ), відповідно до:

_7 | \

АР = _7? _0 3_4 _5._0 _7G_0 (В.2)

7.3 На базової лінії О-О 'відкладають відрізок РН рівний відрізку

АР, з точки H опускають перпендикуляр до перетину з огинаючої в

точці Н_4o_0, при цьому HH_4o_0 = АА_4o._0

7.4 На половині висоти відрізка НН_4o_0 з точки H_41_0 проводять лінію па-

20

ГОСТ Р 22.3.04-95

раллельную OO 'в напрямку точки О (протилежному напрямку

розгортки поля H) і на цій лінії відкладають відрізок H_41_0D_41_0 рівний від-

різання А_41_0В_41_0.

7.5 Відрізок H_4o_0H_41_0 ділять знову навпіл, з точки H_42_0 проводять лінію

паралельну 0-0 'в напрямку зворотному розгортці магнітного поля H.

Повторюють операцію з п. 7.1. три рази.

7.6 Отримані точки Ho, D_4i_0 (i = 1-3), P і B_41_0 'з'єднують за допомогою

лекала.

7.7 На прямій OO 'відкладають відрізок АR, що дорівнює відстані між-

ду максимумом сигналу органіки (g = 2.0055) і сигналом від РПЦ (g = 2.0025).

Ця відстань повинна бути заздалегідь точно виміряна за спектрами РЕ ПДОЗЕ.

7.8 Проводять перпедікуляр з точки R в обидві сторони від О-О 'до пе-

ресеченія з екстрапольовані спектром органіки (т.R_41_0) і з обвідної

спектра емалі (т. R_42_0).

7.9 Вимірюють відрізок R_41_0R_42_0, який приймають за шукану амплітуду

радіаційного сигналу.

21

ГОСТ Р 22.3.04-95

Додаток Д

Розрахунок параметрів регресії

Параметри регресії (Со, f) розраховують за формулами:

_4N_0 _4N_0 _42_0 _4N_0 _4N

_7S_0 C_4j_7 S_0 D_4j_0 -_7 S _0 C_4j_0D_4j_7 S _0 D_4j

_5j = 1_0 _5j = 1_0 _5j = 1_0 _5j = 1

С_4o_0 = _7 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _ 0 (Д.1)

_4N_0 _42_0 _4N_0 _42

N _7S_0 D_4j_0 - (_7 S _0 D_4j_0)

_5j = 1_0 _5j = 1

_4N N N

N _7S_4 _0 D_4j_0C_4j_0 - _7 S _0 D_4j_7 S _0 C_4j

_5j = 1_0 _5j = 1_0 _5j = 1

f = _7 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _ 0, (Д.2)

_4N_0 _42 _0 _4 N_0 _42

N _7S_0 D_4j_0 - (_7S_0 D_4j_0)

_5j = 1_0 _5j = 1

де N - число проведених дооблученія.

22

ГОСТ Р 22.3.04-95

Додаток Е

Форма запису результатів вимірювання

Результати вимірювань повинні бути відображені в лабораторному

журналі (або у вигляді протоколу) за формою, наведеною в таблиці 1.

Таблиця 1

Форма запису результатів вимірювань поглинутої дози

+ ------------------------------------------------- ------------- +

| NN Номер | Отримана доза | Среднеквадратическая |

| Пп зразка | опромінення, мГр | похибка вимірювання |

| | | Дози,% |

+ ------------- + --------------------- + ------------- ------------- |

| | | |

| | | |

| | | |

23

ГОСТ Р 22.3.04-95

Додаток Ж

Методика оцінки похибки вимірювання поглинутої дози

1 Відносну середньоквадратичне похибка вимірювання поглинають

щенной дози D_4o_0 визначають за такою формулою:

_7 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

_7`_0 _7 _0 _4 _0 _7 / `_52_7 _4 ~ _5 2_7 _4 _7` _52

_7s _4r, Do _0 = _7? s _4r, С_7 _0 + _7 s _4r, мнк_7 _0 + _7 s _4d, D_0 (Ж.1)

_7 `

де _7s _4r, C_0 - відносна середньоквадратична похибка вимірювання

концентрації РПЦ методом ЕПР для даного тіпа_7 _0спектрометра; _5 ~ _7s_0 _4r, мнк_0 -

Відносна сумарна середньоквадратична похибка вимірювання ве-

личин f і С_4o _0; _7 _5 ~ _7s_0 _4d, D_0 - відносна систематична помилка вимірювання

дози.

2 _5 ~ _7s_0 _4r, мнк_0 визначають за такою формулою:

_7 | \\\\\\\\\\\\\\\\ _0 _7 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\

_7`_0 _7 / `_0 _42_7` _0 _42_7 _4 _7 / _4 _0 _42 _0 _42 _0 _42 _0 _42

_7s_0 _4r, Мнк_0 = _7? _0 _7s_0 _4r, F _0 + _4 _0 _7s_0 _4r, Co_0 = _7? _0 _7s_0 _4f_7 / _0 F + _7s_0 _4Co_0 _7 / _0 C_4O_0 (Ж.2)

де _7s_0 _4f_0, _7s_0 _4Co_0 - дисперсії коефіцієнтів f і С_4o_0, що визначаються методом

найменших квадратів.

_42 2

3 Велічіни_7 s_0 _4f_7 _0і_7 s_0 _4Co_0 розраховують за наступними формулами:

24

ГОСТ Р 22.3.04-95

_4 + -_ 0 - _42 - +

_42_0 _4 | _0 D_4 | _0 _4 2

_7s_0 _4Co_0 = _4 | _0 1 / N + _7 \\\\\\\\\\\\\\\\\ _ 0 _4 | _0 S_4 _0 (Ж.3)

_4 | _0 _5N_4 - 2 |

_4 + -_ 0 _7S_0 (Dj - D_4 _0) _4 - +

j_5 = 1

_42_0 + - _5N_4 - 2 _0 - + _ 4-1 2

_7s_0 _4f_7 _0 = _7 _0 | _7 S_4 _0 (_4 _0D_4j_0 - D) _4 _0 | _4 _0 S_4 _0 (Ж.4)

_4 + -j = 1_0 _4 - +

_4-_5 _0 _5 N

D = 1 / N_5 ._7 S_4 _0 D_4j_0 (Ж.5)

_4j = 1

де N - число експериментальних точок на_5 _0крівой_5 _0дооблученія, а S_52_0 _5-

залишкова дисперсія, що характеризує середньоквадратичне відхилення

від прямої дооблученія, побудованої методом найменших квадратів. S_52

визначають за формулою:

_5 + - _4 _5- +

1_4 _5 | _0 _4 _5 N_4 2_5 N N |

S_52_0 = _7 \\\\\\ _ 0 _5 | _0 _7 S_4 _0C_4j_7 _0-_7 _0C_4o_7 S _4 _0C_4j_7 _0-_7 _0f_4 _7S_0 _4 _0C_4j_0 D_4j _5 | _0 (Ж.6)

N - 2_4 _5 | _0 _4 j = 1 j = 1 j = 1_5 |

_5 + - _4 _5- +

4 Для цього значення довірчої ймовірності 100 (1-_7g_0)%

оцінка відповідного довірчого інтервалу для значення С_4o_0 має

вигляд:

25

ГОСТ Р 22.3.04-95

С_4o_0 - t_7 _5._7 s_4 Co_7 _0

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com