На головну

Фінансово-Промислові Групи - Фінанси

Зміст

1. Нормативне регулювання діяльності ФПГ 2

2. Основні принципи функціонування ФПГ 6

3. Фінансові аспекти діяльності ФПГ. 10

Висновок 13

Список літератури 14

1. Нормативне регулювання діяльності ФПГ

Фінансово-Промислові Групи - активно зростаюча форма організації взаємодії фінансових і промислових організацій не тільки в нашій країні, але і за її межами.

Згідно з російським законодавством, ФПГ - це “ сукупність юридичних осіб, діючих як основні і дочірні суспільства, або повністю, або що частково об'єднали свої матеріальні і нематеріальні активи (система участі) на основі договору про створення ФПГ з метою технологічної або економічної інтеграції для реалізації інвестиційних і інакших проектів і програм, направлених на підвищення конкурентоздатності і розширення ринків збуту товарів і послуг, підвищення ефективності виробництва, створення нових робочих місць.”1

Учасниками фінансово-промислової групи признаються юридичні особи, що підписали договір про створення фінансово-промислової групи, і встановлена ними центральна компанія фінансово-промислової групи, або основне і дочірні суспільства, створюючі фінансово-промислову групу. До складу фінансово-промислової групи можуть входити комерційні і некомерційні організації, в тому числі і іноземні, за винятком громадських і релігійних організацій (об'єднань). Участь більш ніж в одній фінансово-промисловій групі не допускається.

Серед учасників фінансово-промислової групи обов'язкова наявність організацій, діючих в сфері виробництва товарів і послуг, а також банків або інакших кредитних організацій.

Дочірні господарські товариства і підприємства можуть входити до складу фінансово-промислової групи тільки разом з своїм основним суспільством (унітарним підприємством-засновником).

До складу учасників фінансово-промислової групи можуть входити інвестиційні інститути, недержавні пенсійні і інакші фонди, страхові організації, участь яких зумовлена їх роллю в забезпеченні інвестиційного процесу в фінансово-промисловій групі.

Фінансово-промислові групи, серед учасників яких є юридичні особи, що знаходяться під юрисдикцією держав - учасників Співдружності Незалежних Держав, маючі відособлені підрозділи на території вказаних держав або здійснюючі на їх території капітальні вкладення, реєструються як транснаціональні фінансово-промислові групи.

У разі створення транснаціональної фінансово-промислової групи на основі міжурядової угоди їй привласнюється статус міждержавної (міжнародної) фінансово-промислової групи.

Для учасників міждержавної фінансово-промислової групи національний режим встановлюється міжурядовими угодами на основі взаємності.

Вищим органом управління фінансово-промисловою групою є рада керівників фінансово-промислової групи, що включає представників всіх її учасників.

Напрям учасником фінансово-промислової групи представника до складу ради керівників фінансово-промислової групи здійснюється рішенням компетентного органу управління учасника фінансово-промислової групи.

Компетенція ради керівників фінансово-промислової групи встановлюється договором про створення фінансово-промислової групи.

Центральна компанія фінансово-промислової групи є юридичною особою, встановленою всіма учасниками договору про створення фінансово-промислової групи або основним суспільством, що є по відношенню до них і уповноваженою внаслідок закону або договору на ведіння справ фінансово-промислової групи.

Центральна компанія фінансово-промислової групи, як правило, є інвестиційним інститутом. Допускається створення центральної компанії фінансово-промислової групи в формі господарського товариства, а також асоціації, союзу.

Центральна компанія фінансово-промислової групи у випадках, встановлених законом або засновницьким договором групи:

виступає від імені учасників фінансово-промислової групи у відносинах, пов'язаних з створенням і діяльністю фінансово-промислової групи;

веде зведені (консолідовані) облік, звітність і баланс фінансово-промислової групи;

готує щорічний звіт про діяльність фінансово-промислової групи;

виконує в інтересах учасників фінансово-промислової групи окремі банківські операції відповідно до Законодавства Російської Федерації про банки і банківську діяльність.

Інакші види діяльності центральної компанії фінансово-промислової групи по ведінню справ фінансово-промислової групи встановлюються її статутом, договором про створення фінансово-промислової групи.

У випадках і в порядку, встановлених законодавством Російської Федерації про податки, договором про створення фінансово-промислової групи, учасники фінансово-промислової групи, зайняті в сфері виробництва товарів, послуг, можуть бути визнані консолідованою групою платників податків, а також можуть звістки зведені (консолідовані) облік, звітність і баланс фінансово-промислової групи.

За зобов'язаннями центральної компанії фінансово-промислової групи, виниклими внаслідок участі в діяльності фінансово-промислової групи, учасники фінансово-промислової групи несуть солідарну відповідальність.

Особливості виконання солідарного обов'язку встановлюються договором про створення фінансово-промислової групи.

Заходами державної підтримки діяльності фінансово-промислових груп, що встановлюються за рішенням Уряду Російської Федерації, є:

залік заборгованості учасника фінансово-промислової групи, акції якого реалізовуються на інвестиційних конкурсах (торгах), в об'єм передбачених умовами інвестиційних конкурсів (торгів) інвестицій для покупця - центральної компанії тієї ж фінансово-промислової групи;

надання учасникам фінансово-промислової групи права самостійно визначати терміни амортизації обладнання і накопичення амортизаційних відрахувань з напрямом вилучених коштів на діяльність фінансово-промислової групи;

передача в довірче управління центральної компанії фінансово-промислової групи тимчасово закріплених за державою пакетів акцій учасників цієї фінансово-промислової групи;

надання державних гарантій для залучення різного роду інвестицій;

надання інвестиційних кредитів і інакшої фінансової підтримки для реалізації проектів фінансово-промислової групи.

Центральним банком Російської Федерації можуть бути надані банкам - учасникам фінансово-промислової групи, що здійснюють в ній інвестиційну діяльність, пільги, що передбачають зниження норм обов'язкового резервування, зміну інших нормативів з метою підвищення їх інвестиційної активності.

Не пізніше 90 днів після закінчення фінансового року центральна компанія фінансово-промислової групи представляє всім учасникам фінансово-промислової групи, повноважному державному органу звіт про діяльність фінансово-промислової групи за формою, що встановлюється Урядом Російської Федерації, а також публікує вказаний звіт. Звіт складається за результатами перевірки діяльності фінансово-промислової групи незалежним аудитором. Аудиторська перевірка проводиться за рахунок коштів центральної компанії фінансово-промислової групи.

2. Основні принципи функціонування ФПГ

В загальному випадку ФПГ можуть бути трьох видів: вертикально інтегровані, горизонтально інтегровані і конгломератного типу. Так само поділяються одні-банківські структури і багато банківські структури.

Так само можна виділити і наступну тенденцію. Нині ФПГ в Росії формуються в двох напрямах: товарному і галузевому. Під першим розуміється об'єднання з метою виробництва переважно одного певного товару, під другим - формування по типу диверсифицированной галузі (підлога-галузі)2. Перше об'єднання володіє незаперечним мінусом - його успіх залежить від попиту на даний товар або однорідну групу товарів. Друга організація більш стійка в довгостроковій перспективі, однак виникають додаткові труднощі з оптимізацією аллокации ресурсів.

З точки зору структурної организанции ФПГ мети і спосіб її формування опренделяют те, яким чином повинні бути объендинены активи учасників і (як наслідок) канким повинен бути консолідований баланс учасників групи.

З історичної точки зору ініціатором створення ФПГ не завжди виступали банки. Часто причиною їх створення є місцеве законодавство, заборонне небанківським структурам займатися деякими банківськими операціями.

Банки альянсу в ФПГ повинні виконувати слендующие функции3:

розрахунково-касове обслуговування промышленнных підприємств-учасників групи: депозитарне обслуговування; гарантування емісії цінних паперів, вынпускаемых ФПГ, і ділерські функції по їх ренализации; фінансовий консалтінг: забезпечення реалізації внешнеэкономичеснких контрактів; проектне фінансування: трастові операції:

лізингові операції в інтересах участнинков групи:

розміщення і управління вільними коштами на найбільш рентабельних сегментах фінансового ринку;

пошук інвестицій під цільові програми ФПГ і їх обслуговування; кредитування окремих програм: фінансове опрацювання цільових програм: розробка фінансових схем, направлених на мінімізацію витрат.

Об'єднання кредитних установ з промышленнными підприємствами повинно здійснюватися на наступних принципах:

добровільність і платность входження і можливість виходу при відшкодуванні упущеною групою вигоди;

відвертість для прийому нових членів, якщо їх включення створює синергетичний ефект;

добровільність делегування частини управнленческих функцій центральної компанії або холдингу;

збереження автономності кожного з членів об'єднання;

обов'язковість проведення єдиної стратегинческой політики;

наявність розрахункових рахунків підприємств тольнко в банках, вхідних в ФПГ:

пріоритетна орієнтація банків альянсу на обслуговування підприємств ФПГ і досягнення цілей ФПГ.

Використання ФПГ як форми співпраці фінансових і промислових установ дозволяє:

відновити розірвані раніше технологинческие зв'язку в промисловості;

створити фінансовий механізм для розвитку виробництва;

збільшити розміри (валюту балансу) банків альянсу за рахунок залучення в них дополнительнной клієнтури;

збільшити стійкість як промислових підприємств, так і банківської коаліції;

підвищити конкурентоздатність продукції, що випускається;

провести інноваційну діяльність, нонвейшие наукові розробки, впровадження яких підвищить якість вихідного продукту;

акумулювати фінансові среднства, що отримуються тільки в банках ФПГ, запобігши їх раснпыление по інших кредитних установах, що дозволить організувати їх роботу виключно в інтересах цільових програм:

отримувати іноземні інвестиції під гараннтию уряди, що передбачено законом об ФПГ;

всім членам ФПГ, включаючи банки, отримувати додатковий прибуток від реалізації продукнции:

використати механізм внутрішніх цін і тим самим уникати багаторазового налогообнложения;

мати консолідований баланс, який при такому об'єднанні може досягнути значительнных розмірів, що у багато раз полегшить як отримання іноземних інвестицій, так і крупнных кредитів;

зменшити трансакционные, технологічні і інформаційні витрати:

банкам коаліції брати участь в проектному фінансуванні, що дозволить підвищити рентанбельность проектів, що розробляються:

виступати на ринку в двох ролях - як самонстоятельная компанія і як ФПГ, що дасть донполнительные можливості по придбанню замовлень і реалізації продукції;

використати інтегральний імідж преуспенвающих компаній для отримання дополнительнонго переваги не тільки на російському, але і на світовому ринку:

скласти конкуренцію могутнім іноземним компаніям, все в більшій мірі що займає російський ринок і що має перевагу перед роздробленими російськими фірмами, практично позбавленими інвестицій і зовнішнього фінансування, працюючими в режимі самонфинансирования. що значною мірою обмежує їх розвиток.

Отримувати банку надежнную кредитну клієнтуру, що має ліквідне забезпечення, великий власний капітал, могутній консолідований баланс і тим самим вирішити задачу розміщення великих активів. Крім того, з успіхами тієї або інакший ФПГ буде зростати і імідж великого банку.

При формуванні ФПГ використовується і наступний метод. Він полягає в створенні в структурі групи так нанзываемых "фінансових басейнів", в які крім банків повинні входити страхові компаннии, пенсійні фонди, інвестиційні компаннии і фонди, ПІФи, брокерські контори, фонди взаємного страхування і інші органи, аккумунлирующие грошові кошти, частина яких також може бути направлена на финансированние проектів ФПГ. Крім того, створення силами груп або включення до складу вже діючих комерційних, торгових і експортно-ориентиронванных сировинних компаній з великою нормою прибутку дозволить "переливати" частину їх доходів на розвиток програм ФПГ.

Особливо хотілося б відмітити, що функціонування ФПГ вигідно і державі (інакше в законі не було б прописано стільки підтримуючих заходів). По-перше, вирішується проблема напряму баннковского капіталу в промисловість; по-друге. збільшується надійність банківської системи загалом, удосконалюється її структура, стаючи більш гнучкою і неоднорідною; по-третє, усилинвается конкуренція: між банками всередині ФПГ за обслуговування найбільш вигідних учасників групи, між ФПГ за залучення нових великих организаций.3. Фінансові аспекти діяльності ФПГ.

Необхідність об'єднання фінансових і інакших активів ставить перед ФПГ ряд питань в області фінансової звітності. Висока міра об'єднання активів учасників аж до їх злиття в кінцевому результаті приведе до того, що консолідований баланс групи буде повністю включати в себе баланси всіх її учасників. Тим часом структура балансу комерційного банку абсолютно відмінна від структури балансів інакших учасників фінансового ринку, також що мають право участі в ФПГ, наприклад пенсійних фондів, не говорячи вже про баланси торгових і промислових підприємств. Отже, будь-який учасник ФПГ повинен вести окремий від ФПГ баланс відносно частини власних ресурсів, що використовуються поза діяльністю ФПГ. Визначення принципів ведіння консолідованого балансу може мати вирішальне значення для всієї фінансової організації діяльності ФПГ, оскільки без консолідації балансу неможливо визнання учасників ФПГ консолідованою групою платників податків, що відкриває значні можливості по вільному маневруванню власними ресурсами і зниженню собівартості кінцевого продукту.

У цей час основними чинниками, що збільшують собівартість виробництва, можна вважати, по-перше, неплатежі покупців і замовників, по-друге, - високий рівень податкових відрахувань. Розглянемо кожний чинник окремо.

Об'єднання активів учасників ФПГ і ведіння консолідованого балансу повинні сприяти значну мірою в розв'язанні проблеми неплатежів як всередині ФПГ, так і по відношенню до зовнішніх контрагентів. Зведений баланс дозволяє вести централізований облік однорідних груп витрат і посилити фінансовий контроль за використанням фінансових ресурсів, що разом з взаємозаліком неплатежів дає можливість уникнути їх неефективного витрачання.

По-друге, статус ФПГ як консолідованого платника податків може виявитися дійовим інструментом управління фінансами. Його послідовне використання дозволяє планувати собівартість виробництва. Статус консолідованого налоголательщика дозволяє центральній компанії ФПГ вільно розподіляти власні і залучені ресурси всередині групи. Ця свобода переміщення ресурсів виражається в тому, що розподіл коштів в рамках групи може відбуватися між формально різними юридичними особами. Таке переміщення коштів не повинне супроводитися відповідними вилученнями податків до бюджету. Поза ФПГ будь-яке переміщення коштів від однієї юридичної особи до іншого без податкового обкладення, якщо це тільки не банківська позика, обов'язково оформляється або як авансовий платіж, або як тимчасова фінансова допомога. У обох випадках в кінцевому результаті відбувається відрахування до бюджету ПДВ і податку на прибуток. Виключення складає переміщення коштів відповідно до договору про спільну діяльність, але практичні можливості його використання сильно обмежені.

Таким чином, право ведіння консолідованого балансу надає центральній компанії безперешкодно з точки зору податкового законодавства розподіляти фінансові ресурси між учасниками ФПГ. Це, в свою чергу, дає можливість говорити про центральну компанію як про інститут формування і розподілу фінансових ресурсів всередині ФПГ і як про інвестиційний інститут. Консолідований баланс дозволяє групі при здійсненні податкового планування не обмежуватися визначенням термінів амортизації, але і використати дані податкові пільги.

Ще одна перевага подібної форми фінансової звітності полягає в тому, що учасники транснаціональних фінансових груп, принаймні в рамках СНД, будуть позбавлені від двійчастого оподаткування: “одна з пільг, що допускаються законом Росії для учасників ФПГ виключає їх “двійчасте” оподаткування”. 4

Не треба, однак, розглядати ФПГ як спосіб мінімізації податків. Консолідований баланс і скорочення налогооблагаемой бази всього лише виправляє в деякій мірі ту, що закріпилася в процесі приватизації практику дроблення взаємозалежних фінансово-господарських структур на незалежні господарюючі суб'єкти. Незалежність господарюючих суб'єктів для цілей оподаткування визначається формально по ознаці відособлення власності, що приводить до збільшення налогооблагаемой бази всередині фактично неподільних виробничих ланцюгів. Поза цими виробничими ланцюгами виробничі стадії продукту часто можуть не мати самостійного значення і цінності, але з точки зору оподаткування вони відповідають формально незалежним юридичним особам. Це багато разів збільшує кінцеву ціну реалізації продукту, велика частина з якої стягається до бюджету, щоб згодом повернутися у виробництво у вигляді державних дотацій і інших пільг.

Тому з повною упевненістю можна говорити про те, що в цей час формування налогооблагаемой бази в російській економіці відбувається за рахунок її багаторазового множення у виробничих ланцюгах, а не внаслідок збільшення власне виробництва. Тим самим ми маємо справу з ситуацією податкової інфляції. У зв'язку з цим, в контексті відхилення Держдумою Податкового кодексу і його заміни на ряд податкових законів, пов'язаного з виконанням бюджету, хотілося б відмітити, що Росії потрібно не введення тих або інакших податків і перегляд окремих ставок, а комплексне формування податкової системи, істотною структурообразующей частиною якої могло б стати законодавство об ФПГ.Заключеніє

На основі усього вищевикладеного можна укласти, що ФПГ - форма взаємодії фінансових і промислових структур, що бурхливо розвивається, що дозволяє фінансовим установам найбільш ефективно не тільки розподіляти свої ресурси, але і деяким образом управляти їх використанням позичальником. З іншого боку, промислові структури отримують надійного і постійного контрагента, що здійснює гнучке і всебічне фінансування і фінансове обслуговування його потреб.

Російське законодавство вже досить чітко визначило механізм і правила функціонування ФПГ. Єдиним великим недоліком даної нормативної дільниці є заборона банкам брати участь більш ніж в однієї ФПГ. Дане питання спірне, але більшість економістів не бачать в участі банку в декількох ФПГ нічого дурного5.

Укрупнення виробничих комплексів, все більша необхідність використання ефекту економії масштабу примушують консолідувати виробничі і фінансові ресурси в руках єдиної організації. Але не можна забувати про гіркий досвід міжнародних фінансово-промислових груп, які протягом останнього десятиріччя були вимушені відмовитися від подальшої форсованої експансії і централізації. Їм довелося зайнятися перебудовою як загальної організаційної структури, так і звернути більшу увагу на фінансові і маркетингові аспекти менеджменту. Багато які мега корпорації зараз слідують загальній тенденції, даючи дочірнім підприємствам велику свободу діяльності, наділяючи їх окремими бюджетами і т.д. 6

Отже, об'єднання і укрупнення - це добре, але у всьому треба знати міру.

Список літератури

Закон Російської Федерації “Про фінансово-промислові групи”від 30.11.95 м. № 190 - ФЗ

А. Г. Мовсесян "Інтеграція банківського капіталу - необхідна умова розвитку сучасної економіки Росії", голова правління комерційного банка "Паритет"

Рожков М., Балабаєва Н., Міжнародні фінансово-промислові групи в СНД: проблеми створення. // Фінансова газета. Регіональний випуск. № 32, 1996 г

Рожков М., Попів І., Проблеми самофінансування фінансово-промышленнных груп і консолідований баланс. // Фінансова газета. Регіональний випуск. №21, 1996 г

The Economist. "Survey of International corporations" 8 March 1996

O.Fisher Transnational corporations. Eastern Europe" Internet resources.

1 Закон Російської Федерації “Про фінансово-промислові групи”від 30.11.95 м. № 190 - ФЗ, ст. 2

2 Рожков М., Попів І., Проблеми самофінансування фінансово-промышленнных груп і консолідований баланс. // Фінансова газета. Регіональний випуск. №21, 1996 р.

3

"Інтеграція банківського капіталу - необхідна умова розвитку сучасної економіки Росії"

А. Г. Мовсесян, голова правління комерційного банка "Паритет"

4 Рожков М., Балабаєва Н., Міжнародні фінансово-промислові групи в СНД: проблеми створення. // Фінансова газета. Регіональний випуск. № 32, 1996 р.

5 "O.Fisher Transnational corporations. Eastern Europe" Internet resources.

6 The Economist. "Survey of International corporations" 8 March 1996.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com