На головну    

 Економічний розрахунок ВЦ - Економіко-математичне моделювання

Зміст.

Введення.

1. Загальна частина.

1.1 Організація роботи на ОЦ.

1.2 Структура управління ВЦ.

1.3 Організація робіт з експлуатації та ремонту

обчислювальної техніки.

2. Розрахункова частина.

2.2 Розрахунок корисного фонду часу одного робітника.

2.3 Розрахунок дійсного фонду часу роботи обладнання.

2.3 Розрахунок основного фонду заробітної плати.

2.4 Розрахунок додаткового річного фонду заробітної плати.

2.5 Розрахунок річного фонду заробітної плати.

2.6 Розрахунок середньомісячного фонду заробітної плати.

2.7 Визначення відрахувань.

2.8 Розрахунок річного фонду заробітної плати працівників

обчислювального центру для кожної

посади.

3. Економічна частина.

3.1 Розрахунок вартості одного машиночаса.

3.1.1 Розрахунок енерговитрат.

3.1.2 Розрахунок суми річних амортизаційних відрахувань устаткування.

3.1.3 Розрахунок і витрати на ремонт обладнання

3.1.4 Витрати на матеріали.

3.1.5 Розрахунок накладних витрат.

3.2 Кошторис витрат.

3.3 Розрахунок вартості одного машиночаса ЕОМ.

Л і т е р а т у р а.

Найбільш ефективний спосіб максимального використання можливостей ЕОМ є створення ПЦ, в яких зосереджені спеціальні по цілому ряду областей (математики, фізики, економіки тощо) і які оснащені електронними машинами різних класів, необхідність такої організації пояснюється тим, що, по перше, експлуатація машин вимагає постійного вдосконалення математичних методів і прийомів найбільш раціонального рішення і дослідження різних фізичних проблем. Подруге, експлуатація машин, зосереджених в одному місці, є найбільш ефективним, як з точки зору їх найбільш раціональної завантаження та використання, так і точки зору їх технічного обслуговування. Крім того, ВЦ швидше і з найбільшим економічним ефектом виправдовують великі матеріальні витрати на придбання та експлуатацію ЕОМ.

У нашій країні експлуатація ЕОМ, починаючи вже з перших машин, планувалася на ОЦ. Це було обумовлено вимогою подальшого розвитку науки в країні. Подальший розвиток в обчислювальної техніки йде у напрямі створення по країні єдиної мережі ВЦ.

Однією з перших областей, у якій машини знайшли широке застосування, була автоматизація складних наукових і інженерно - технічних розрахунків. Специфікою таких розрахунків є велике кіль-

кість операцій, виконуваних машиною і порівняно малий обсяг в одній інформації порівняно з обсягом обчислень.

Природно, що основна увага, при створенні машин на цьому етапі було приділено їх швидкодії. Друге зручність уявлення вхідний і вихідний інформації здавалося другорядним, і з цим перший час можна було змиритися. Однак, у міру розвитку техніки, вимоги до неї стали змінюватися. При вирішенні завдань, розраховується за простим формулам і вимагають меншого обсягу обчислень, починає позначатися час, що витрачається на попередню підготовку цих завдань, в результаті чого ефективність їх вирішення на машині різко знижується.

Тому подальше впровадження обчислювальної техніки пов'язано з максимальною можливістю економії часу не тільки в обчисленнях, але і у всіх допоміжних операціях, пов'язаних з підготовкою завдань до вирішення на машині.

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НА ОЦ.

Організація роботи на ВЦ складається в залежності від обсягу, складності та характеру виконуваних робіт, а також від рівня, занімае-

мого центром у системі ПЦ. Крім того, вони визначаються потужністю

парку машін.Крупние ВЦ крім суто обчислювальних робіт, пов'язані

з рішенням всіляких математичних і економічних завдань, с.прово-

дять роботи науково-дослідного характеру (розробка алгоритмів,

типових робітників і стандартних програм, методів автоматичного про-

граммирования, методів контролю в процесі обробки інформації і т.

д.)

Нижче наведена схема організації роботи на ОЦ.

Керівник ВЦ.

Відділ математичних Обчислювальні Відділ

иследований машини операторів

Відділ Універсальні Спеціалізі- Технічний

програміро- обчислювальні рова відділ

вання машини вичіслітель-

ниє машини

Основу центру складають цифрові ЕОМ. До складу підрозділу вичі-

слітельних машин входять ремонтні групи (механіки, електромеханіки,

слюсарі і т. д.), і групи експлуатації машин (інженери, техніки, лабо-

ранти), що займаються підготовкою та технічною експлуатацією машин.

Групи експлуатації комплектуються з висококваліфікованих специа-

листів, які добре знають машини, наявні в ВЦ центрі, і здатних

забезпечити безперебійну роботу цих машин. Крім того, на техничес-

кий відділ возлогается розробка технічних завдань на створення вспомо-

готельних технічних засобів і модернізацію існуючого оборудова-

ня.

Відділ математичних досліджень займається аналізом та підготовкою

найбільш складних завдань, розробкою та складанням алгоритмів, методів

контролю в прцессе вирішення завдань, а також проводить дослідження в одлості

уніфікації обчислювальних процесів. При відділі є спеціальна

група з розробки та складання структурних схем відповідних за-

дач для вирішення їх на аналогових машинах.

У відділі існує падразделеніе, що веде роботи по совешенствова-

нію обчислювальних процесів, в число яких входить, наприклад, разра-

ботка різних контрольних методів, що полегшують пошук помилок на мало-

шині, пошук найбільш раціонального введення в машину інформації і т. д.

У відділі однією з головних проблем обчислювальної математики являє-

ся проблема автоматичного програмування. Автоматизація програмі-

вання звільняє від одноманітної виснажливої ??роботи, виключає по-

явище помилок, неминучих при ручному програмировании, і істотно

скорочує терміни підготовки завдань для вирішення на машіне.Отдел програм-

мування проводить роботу по прагроммірованію і рішенню на машині

контрольних завдань. Крім того, цей відділ займається питаннями автомати-

зації обчислювальних процесів і розробкою спеціалізованих прог-

рам і трансляторів.

У функції цього відділу часто входить планування завантаження існую-

щих засобів обчислювальної техніки, яке виробляється шуканий з на-

личия завдань на вирішення завдань, що надходять у ВЦ.

Відділ операторів включає в себе підрозділи операторів, працюю-

щих на обчислювальних пристроях і на ЕОМ. У функції першого входить

перенесення інформації на машинні носії, у функції другого реали-

зация підготовчих програм на ЕОМ.

У функції операційного відділу входять також: діспетцерская робота,

координація даних, контроль розсилки результатів замовникам.

1.2 СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ НА ОЦ.

Організаційна структура управління відіграє особливу роль в обеспече-

нии ефективного використання продуктивних сил, взаємодії

виробничо-господарських ланок економіки. Визначаючи і устанавли-

вая адміністративно-управлінський межі дії цих ланок, орга

ганізаційні структури створюють необхідні умови для машинальної

мобілізації науково-технічного потенціалу.

Під структурою управління з загальноекономічної точкою зору поні-

мают форму процесу управління виробництвом, в якій виступають функції управління ім.

Організаційна структура покликана закріплювати за органами та їх соста-

внимі частинами комплекс завдань і функцій управління, необхадімо для

успішного керівництва відповідними напрямами діяльності.

Для вирішення конкретних питань планування та управління підпри-

ятием створюється ряд відділів і підрозділів апарату управління ВЦ.

Всією діяльністю на ВЦ керує директор. Він є довіреність

вим особою і зобов'язаний організувати найбільш ефективну роботу коллекти-

ва ВЦ з виконання планових завдань.

Директор відповідно до чинного законодавства має пра-

під розпоряджатися всіма коштами та майном підприємства (ВЦ), за-

ключать необхідні договори, представительствовать від імені ВЦ. Онже

видає накази про прийом і увальнение працівників, витонченим і взискані-

ях застосовуваних до них.

У безпосередньому підпорядкуванні директора ВЦ знаходяться наступні

відділи: відділ математичних досліджень; відділ прграммірованія; відділ

операторів; відділ технічного обслуговування.

Відділ операторів:

· Диспетчерська робота;

· Координація даних;

· Перевірка даних;

· Контроль розсилки результатів.

Відділ математичних досліджень:

· Аналіз і підготовка конкретних завдань;

· Розробка та складання методів контролю в процесі вирішення завдань;

· Дослідження в області уніфікації обчислювальних процесів.

Відділ програмування:

· Проведення робіт з програмування та рішенням на машині конкре-

тних завдань;

· Автоматизація обчислювальних процесів;

· Розробка спеціалізованих стандартних програм і трансляторів.

Технічний відділ:

· Технічна експлуатація машин;

· Забезпечення безперебійної роботи машин;

· Розробка технічних завдань на створення допоміжних техни-

чеських засобів;

· Модернізація існуючого обладнання.

1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

І РЕМОНТУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ.

Виробниче обладнання являє собою найважливішу частину

основних фондів різних виробничих структур. Найбільш повне

використання його забезпечується прискореним темпом розвитку производ-

ства і підвищення його ефективності, що в свою чергу прискорює розвиток

економіки країни.

Правильна організація роботи з експлуатації обчислювальної техні-

ки дозволяє значною мірою збільшити обсяг реалізованої продук-

ції, що в свою чергу призведе до збільшення прибутку виробничої

структури. Звичайна організація роботи з експлуатації обчислювальної

техніки включає в себе наступні елементи:

· Вибір системи обслуговування;

· Матеріальне забезпечення обслуговування ЕОМ;

· Визначення необхідної кількості обслуговуючого персоналу і його кваліфікація;

· Планово-профілактичні роботи;

· Експлуатаційну документацію;

· Планування експлуатації ЕОМ;

· Аналіз і облік результатів експлуатації;

· Організація та систематичне навчання обслуговуючого персоналу.

Ремонт машини - це комплекс організаційних і технічних заходів з метою приведення машини в робочий стан. Однак методи ремонту можуть істотно різнитися, залежно від виду машини.

Системи контролю машин перших поколінь фіксували лише факт наявності несправності, локализуя місце його виникнення, в кращому випадку з точністю до пристрою. Далі все залежало від вправності та вміння технічного персоналу відшукати в складних схемах пристрою за допомогою осцилографа конкретне місце несправності й усунути її. Залежно від виду помилки на це йдуть годинник, іноді дні.

Обчислювальні машини сьогоднішнього дня самі контролюють правильність протікання обчислювального процесу, інформуючи оператора про те, що стався збій, але його наслідки усунені і робота триває нормально.

Лише при прояві більш складних помилок машина сигналізує оператори про необхідних виконаннях ремонту, вказуючи при цьому конкретне місце виникнення неісправності.В найбільш розвинених системах при цьому робота не припиняється, а несправний блок автоматично відключається до того моменту, поки не будуть відремонтовані несправності і блок знову буде введений в дію.

Таким чином, поняття та методиці ремонту змінюються залежно від досконалості ремонтованої машини. Разом з тим не слід думати, що тепер стало все просто. По-перше, не всі сучасні машини мають такі можливості саморемонта. По-друге, і в сучасних машинах можливі несправності, реакція на які не була передбачена в спроектіравнной системі контролю. У цьому випадку відшукання несправності наближається до методів, якими користувалися при ремонті машини колишніх випусків.

В цілому можна сказати, що на тривалість пошуку несправності впливають такі фактори, як загальна структура системи контролю машини, оснащеність ЕОМ перевірочними і діагностичними машинами, наявність і стан контрольно-вимірювальних приладів, якість таблиць несправностей для даного типу машин, умови експлуатації. Сюди ж можна віднести кваліфікацію і досвід обслуговуючого персоналу, його вміння користуватися тестами, таблицями несправностей, а також знання методів пошуку несправностей в машині.

ІІ Розрахункова частина.

2.1.Расчет корисного фонду часу одного робітника.

Корисний фонд робочого часу 1 робітника - це час який може відпрацювати робочий за повний період, він визначається за формулою:

k1 + k2

F n = (1 - ---)

100%

Fn - номінальний фонд робочого часу;

к1 - щоденні втрати 9-10% (відпустка, декретна відпустка та ін.)

к2 - внутрішні втрати робочого часу, 1,5 - 2% (пільгові години,

перерви і т. п).

9 + 1

Fn = 2000 (1 - ---) = 1800час.

100%

2.2 Розрахунок дійсного фонду часу роботи

обладнання.

У роботі устаткування розрізняють номінальний і дійсний фонди часу. Номінальний фонд часу не враховує втрат

часу необхідного для роботи обладнання.

Дійсний фонд часу роботи устаткування менше номінального. При визначенні дійсного фонду часу необхідно з номінального фонду відняти втрати необхідні для ремонту виробничого обладнання прийшов в неробочий

стан.

ъ

Fg = Fn * n см (1 - ---)

100%

п см - коефіцієнт змінності на ПЦ, цей коефіцієнт = 1

ь - коефіцієнт планових втрат робочого часу = 3

Залежно від складності виробничого процесу коефіцієнт приймається рівним 3 - 5%.

3

Fg = 2000 * 1 (1 - ---) = 1940 год.

100

2.3. Розрахунок основного фонду заробітної плати.

Заробітна плата являє собою дохід, який отримує

найманий працівник в результаті продажу робочої сили. Продаючи робочу силу робочий розраховує на отримання необхідного

доходу для придбання фонду життєвих засобів.

Показником рівня заробітної плати є номінальна і

реальна заробітна плата.

Номінальна заробітна плата -це кількість грошей, які робіт-

ник отримує за продану робочу силу.

Реальна заробітна плата - це кількість товарів і послуг, які

можна придбати за номінальну заробітну плату.

Основний фонд заробітної плати призначений для оплати праці з

урахуванням доплат і премій. Він розраховується за формулою:

ФЗП заг. = Фт + Д + П

Фт - тарифний фонд заробітної плати, він розраховується виходячи з

обраної форми оплати праці

Фт = Сч * R доп. * Fn

Рах - це годинна тарифна ставка, яка залежить від рівня оплати

праці та розряду робочого дорівнює 0,21 грн.

R доп. - Кількість допоміжних робітників, що працюють на ВЦ = 1

Fn - корисний фонд робочого часу одного робітника = 1940 год.

Д - доплата

Доплати, що виплачуються робочим бувають двох видів: планові та

позапланові. Доплати враховуються у фактичному звітному фонді

заробітної плати і визначається за такою формулою:

Д = 10% * Фт: 100% (грн.)

П - премія. Являє собою доплату назначаемую працівникам

за досягнення високих якісних і кількісних показників.

Розмір премії, як відрядникам, так і почасових устанавлива-

ється на підставі затвердженого преміального положення.

Премії видаються з фондів заробітної плати і матеріального заохочення. Величина премії становить 30% від Фт і розраховується

за формулою:

П = 30% * Фт: 100% (грн.)

Представляємо значення тарифного фонду заробітної плати (Фт),

доплати (Д), премії (П).

Фт = Сч * Rвсп. * Fn = 0,50 * 1 * 1729,6 = 864.8 (грн.)

10 * 864.8

Д = --- = 86.48 грн.

100

30 * 864.8

П = --- = 259.44 (грн.)

100

ФЗП заг. = 864.8 + 86.48 + 259.44 = 1210.72 (грн.)

3.4 Розрахунок додаткового річного фонду

заробітної плати.

Додатковий фонд заробітної плати планується для оплати планових втрат робочого часу, передбачених трудовим законодавством і становить 15 - 20% від основного фонду заробітної плати.

Додатковий фонд заробітної плати розраховується за формулою:

20% * ФЗП про

ФЗП дод. = --- (Грн.)

100%

де - ФЗП о - основний фонд заробітної плати = 1210.72 (грн.)

20 * 1210.72

ФЗП дод. = --- = 242.14 (грн.)

100

2.5. Розрахунок річного фонду заробітної плати.

Річний фонд заробітної плати являє собою суму основного і додаткового фондів заробітної плати.

ФЗП г = ФЗП про + ФЗП дод (грн.)

ФЗПо - основний фонд заробітної плати

ФЗП дод. - Додатковий фонд заробітної плати

ФЗП г = 1210.72 + 242.14 = 1452.86 (грн.)

2.6. Розрахунок середньомісячного фонду заробітної плати.

Місячний фонд заробітної плати включає в себе повністю денний фонд заробітної плати і, крім того, оплати простоїв,

оплату основних і додаткових відпусток, одноразова винагорода за вислугу років (там, де воно встановлено), оплату

днів неявок у зв'язку з виконанням громадських і державних обов'язків, (днів неявок) працівників, відряджених на навчання, якщо за ними збережена заробітна плата, вихідну допомогу, доплату за роботу у віддалених місцевостях, оплату за навчання учнів на виробництві, вартість наданих безкоштовно комунальних послуг і інші безкоштовні видачі, передбачені законом.

Фонд місячної заробітної плати використовується для нарахування середньої місячної заробітної плати одного робочого діленням місячного фонду на середньомісячне число робочих.

ФЗПг

ЗП ср = --- = (Грн.)

12 * R доп.

ФЗП г - річної заробітної плати = 609,14 грн.

Rвсп. - Кількість допоміжних робітників працюють на ВЦ = 1

1452.86

ЗП ср = --- = 121.07 грн.

12 * 1

2.7 певні відрахування.

Відрахування на соціальне страхування.

До відрахувань на соціальне страхування належать відрахування, призначені-

ченние для оплати лікарняних листів і створення пенсійного фонду.

Відрахування на соціальне страхування являють собою в грошовій

формі 36% від річного фонду заробітної плати і розраховуються за форму-ле:

36%. ФЗПг

ОСС = --- (грн.)

100%

де: ФЗПг - річний фонд заробітної плати.

РОЗРАХУНОК ОСС:

36%. 609,14

ОСС = --- = 219,29 (грн.)

100%

ВІДРАХУВАННЯ У ФОНД ЧОРНОБИЛЯ.

До відрахувань до фонду Чорнобиля відносяться відрахування призначені

для ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Розрахунок відрахувань до фонду Чорнобиля здійснюється за формулою:

5%. ФЗПг

ОФЧ = --- (грн.)

100%

де: - ФЗПг - річний фонд заробітної плати.

У грошовій формі відрахування до фонду Чорнобиля являють собою

5% від річного фонду заробітної плати.

РОЗРАХУНОК О Ф Ч.

5%. 609,14

ОФЧ = --- = 30,45 (грн.)

100%

ВІДРАХУВАННЯ У ФОНД ЗАЙНЯТОСТІ.

До відрахувань до фонду зайнятості відносяться відрахування, призначені

для створення нових робочих місць, перекваліфікацію робітників і створення

фонду допомоги по безробіттю.

Розрахунок відрахувань до фонду зайнятості здійснюється за формулою:

1,5%. ФЗПг

ОФЗ = --- (грн.)

100%

де: ФЗПг - річний фонд заробітної плати.

У грошовій формі відрахування до фонду зайнятості являють собою 1,5%

від річного фонду заробітної плати.

РОЗРАХУНОК ОФЗ.

1,5%. 609,14

ОФЗ = --- = 9,14 (грн.)

100%

РОЗРАХУНОК РІЧНОГО ФОНДУ заработ-

НОЙ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ ВЦ ДЛЯ

КОЖНІЙ ПОСАДИ.

--- ---

№ пп Посада К-сть Місячний Премія Доплати Річний

робота оклад грн. грн. фонд

чих зарплати

1 Нач. ВЦ 1265 78 26,5 4434

2 Инж. Тих. 2170 51 17 5712

3 Інж.прог. 5150 45 15 12 600

4 Тих. Електр. 1100 30 жовтня 1680

5 Оператор 15 120 36 12 30240

6 Комірник 1 90 27 вересня 1512

7 Прибиральниця 1 70 21 липня 1176

8 Електрик 1 50 15 5 840

РАЗОМ: 27 1015 303 101,5 58 194

Фг = (ЗП + П + Д) * 12 * R пов.

Де Фг - річний фонд заробітної плати

ЗП - місячний оклад

R пов. - Кількість працівників

РОЗРАХУНОК Фг.

Фг = (265 + 78 + 26,5) * 12 * 1 = 4434 (грн.)

Фг = (170 + 51 + 17) * 12 * 2 = 5712 (грн.)

Фг = (150 + 45 + 15) * 12 * 5 = 12600 (грн.)

Фг = (100 + 30 + 10) * 12 * 1 = 1680 (грн.)

Фг = (120 + 36 + 12) * 12 * 15 = 30240 (грн.)

Фг = (90 +27 + 9) * 12 * 1 = 1512 (грн.)

Фг = (70 + 21 + 7) * 12 * 1 = 1176 (грн.)

Фг = (50 + 15 + 5) * 12 * 1 = 840 (грн.)

Відсоток відрахування на соціальне страхування (36%), до фонду

Чорнобиля (5%), фонд зайнятості (1,5%) - знаходимо від РАЗОМ Фг.

36%. 58194

ОСС = --- = 20949,84 (грн.)

100%

5%. 58194

ОФЧ = --- = 2909,7 (грн.)

100%

1,5%. 58194

ОФЗ = --- = 872,91 (грн.)

100%

І І І ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА.

3.1. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОДНОГО машино-

ГОДИНИ.

Собівартість одного машинного години роботи ЕОМ представляє со-

бій ставлення експлуатаційних витрат за певний період до дей-

ствительность фонду часу за цей же період. Формула, за якою ви-

водиться розрахунок одного машино-години виглядає наступним чином:

C

S = --- (грн.)

Fg

де:

S - собівартість одного машинного години;

C - витрати, що йдуть на забезпечення працездатності та експлу-

атации ЕОМ.

Fg-дійсний фонд машини за рік.

Експлуатаційні витрати (витрати), що йде на експлуатаційну

працездатність ЕОМ містять у собі витрати на заробітну плату всіх

працівників ВЦ, амортизаційні відрахування, витрати на матеріали, енерго-

витрати, витрати на ремонт обладнання, витрати на накладні витрати.

Формула за якою проводиться розрахунок експлуатаційних витрат

виглядає наступним чином:

С = Сз + З а + См + Се + Ср + Сп (грн.)

де:

Сз - витрати, що йде на виплату заробітної плати всіх працівників

ВЦ;

Са - амортизаційні відрахування;

См - витрати на матеріали;

Се - енерговитрати;

Ср - витрати на ремонт обладнання;

Сп - витрати на накладні витрати.

РОЗРАХУНОК енерговитрат.

Боротьба за економію електроенергії є одним з найважливіших завдань

будь-якої виробничої структури, що займається виробництвом товару.

Економія силовий енергії забезпечується за рахунок застосування Енергозбері -

гающих технологічних процесів, за допомогою використання мощьности

електродвигунів, скорочення холостих ходів при роботі верстатів. Для еко-

номии світлової енергії необхідно ширше використовувати місцеве освітлення і мати загальне освітлення у розмірі, необхідних для забезпечення нормаль-

них умов роботи. Для контролю за витрачанням електроенергії необхо-

димо правильно визначити потребу цехів в електроенергії і вести облік

про її використання.

Розрахунок енерго витрат визначається за формулою:

Се = Роб * Fob * Z (грн.)

де:

Fob дійсний фонд часу роботи машини (60 кВт);

Роб - установча потужність обладнання;

Z - мощьность одного кіловат на годину (10 коп.).

РОЗРАХУНОК Се:

Се = Роб * Fob * Z = 60 * 507,62 * 0,1 = 3045, 72 (грн.)

РОЗРАХУНОК СУМИ РІЧНИХ амортизаційних

Них відрахувань НА ОБЛАДНАННЯ.

Амортизацією основних фондів називається постипенное перенесення сто-

имости основних фондів на апроізводственную продукцію з метою відшко-

щення та накопичення грошових коштів для подальшого повного і частич-

ного їх відтворення. Відшкодування основних фондів відбувається за рахунок

щомісяця вироблених амортизаційних відрахувань пір встановленим

нормам.

Правильне визначення норм амортизації має значення для ісчесле-

ня собівартості продукції (робіт), цін, фонду відшкодування сукупного

суспільного продукту, економічної ефективності нової техніки, сре-

дств на повне і часткове відновлення основних фондів, а також для

зміцнення госпрозрахунку.

Велечіна амортизаційних відрахувань залежить в основному від вартості

і терміну служби основних фондів.

Амортизаційні відрахування визначаються за формулою:

Соб * На

Са = --- (грн.)

100%

де:

На - норма амортизації (10%);

Соб - первісна вартість обладнання.

Нижче наведена таблиця № 2, вирожающая суму річних амортизаційних

них відрахувань на обладнанні. У дану таблицю також входить наймену-

вання всього електрообладнання, що знаходиться в експлуатації на ВЦ, а

також колличество даного обладнання, його вартість і норми амортизації

ції обладнання.

--- ---

№ п / п Найменування Кількість Вартість Норма Амортізаці- Соб

обладнання (шт.) оборудо- аморті онние отчі- (грн.)

вання зації слена (грн.)

1 комп'ютер 12 3500 350 12250 147000

2 принтер 6 750 75 562.5 3375

3 маниторе 12 1500 150 2250 27000

4 мадем 12 550 55 302.5 3630

5 сканер 3 950 95 902.5 2707.5

6 кондиціонер 2 1500 150 2250 4500

___

РАЗОМ: 18517.5 188212.5

___

РОЗРАХУНОК Са.

3500 * 350

Са = --- == 12250 (грн.);

100%

750 * 75

Са = --- == 562.5 (грн.);

100%

1500 * 150

Са = --- == 2250 (грн);

100%

550 * 55

Са = --- == 302.5 (грн.);

100%

950 * 95

Са = --- == 902.5 (грн.);

100%

1500 * 150

Са = --- == 2250 (грн.).

100%

Собщ = 9000 * 12 = 147000 (грн.);

Собщ = 490 * 6 = 3375 (грн.);

Собщ = 1000 * 12 = 27000 (грн.);

Собщ = 250 * 12 = 3630 (грн.);

Собщ = 810 * 3 = 2707.5 (грн.);

З заг = 2250 * 2 = 4500 (грн.).

3.1.3. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ.

Витрати на ремонт устаткування визначаються непрямим шляхом від суми

вартості обладнання і складає 2,5%, від суми вартості оборудова-

ня (Соб) .Розрахунок витрат на ремонт обладнання проводиться за формулою:

2.5 * Соб

Ср = --- (грн.)

100%

де:

Соб - вартість обладнання з урахуванням амортизації.

РОЗРАХУНОК СР

2.5% * 7600

Ср = --- == 190 (грн.).

100%

ВИТРАТИ НА МАТЕРІАЛИ.

Витрати на матеріали визначаються за звітними даними за рік. За

умові курсового проекту витрати на матеріали принемают рівними 1200

(Грн.), Т. е. З м = 1200 (грн.).

Розрахунку накладних витрат.

Накладні витрати - це стаття витрат, які складають

від 150% до 200%, від суми основної та додаткової зарплати.

Розрахунок накладних витрат обчислюється за формулою:

(150% - 200%) * (ФЗПо + ФЗПдоп)

Сп = --- --- (грн.)

100%

РОЗРАХУНОК Сп.

175% * 609.14

Сп = --- == 1065.9 (грн.).

100%

3.2. КОШТОРИС ВИТРАТ.

Кошторисна вартість виробництва товару, затверджена в належному порядку, виконує роль ціни на товар.

Кошторис на виробництво товару повинна являтся основним і незмінним

документом на весь період виробництва, на основі якого существляется

планування капіталовкладень, фінансування виробництва та розрахунку

між підрядником і замовником за виконання роботи.

Зведений кошторис витрат зводиться в таблиці №3.

№ п / п Найменування статей витрат Позначення Сума

___

1 Зарплата всіх співробітників ВЦ Сз 1015

2 Витрати на матеріали Див 1200

3 Витрати на енергію Се 3045.72

4 Амортизаційні відрахування Са 13800

5 Витрати на ремонт обладнання Ср 190

6 Витрати на накладні витрати Сп 1065.9

7 Відрахування на соціальне страхування ОСС 219.30

8 Відрахування в фонд Чорнобиль ОФЧ 30.45

9 Відрахування до фонду зайнятості ОФЗ 9.14

___

РАЗОМ: 20575.51

___

3.3 РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОДНОГО машино-

ГОДИНИ ЕОМ.

Вартість одного машино- години розраховується за формулою:

C

S = --- (грн.).

Fg

де:

С = Сз + Са + См + Се + Ср + Сп (грн.).

РОЗРАХУНОК С.

С = 1015 + 1200 + 3045.72 + 13800 + 190 + 1065.9 + 219.3 + 30.45 + 9.14 =

== 20575.51 (грн.)

РОЗРАХУНОК S.

20575.51

S = --- == 11.16 (грн.).

1843

ЛІТЕРАТУРА

Орлов І.А. '' Експлуатація та ремонт ЕОМ, організація роботи ВЦ ''.

Москва -1989г.

Орлов І.А. '' Організація роботи ВЦ ''.

Москва-1978р.

Коростильова В.М. '' Економіка, організація, планування машинобудівного виробництва ''.

Москва 1984р.

© 8ref.com - українські реферати