На головну    

Экономическая кибернетика - Экономико-математическое моделирование

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень
Вступ

Розділ 1 Соціально-економічна характеристика
підприємств і складу власного капіталу

7
1.1 Види підприємств та їх функціонування 7

1.2 Нормативні документи, які регулюють
облік власного капіталу

9

1.3 Склад власного капіталу та його
економічна сутність

12
Розділ 2 Облік власного капіталу 18
2.1 Організація принципу власного капіталу 18
2.2 Облік статутного фонду 20

2.3 Облік формування та використання
 фондів і резервів

24

2.4 Облік фінансових результатів
підприємства та використання прибутку

34

2.5 Вдосконалення методики обліку
власного капіталу

38
Розділ 3 Аналіз власного капіталу 46

3.1 Аналіз складу, структури і динаміки
власного капіталу підприємства

46
3.2 Аналіз прибутку та його використання 50

3.3 Аналіз формування та використання
фондів і резервів

56

3.4 Вдосконалення методики аналізу
власного капіталу

61
Висновок
Список використаних джерел
Додатки

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АТ - акціонерне товариство ЗАТ - закрите акціонерне товариство ЗАТ «ВПФ» - закрите акціонерне товариство «Вовнопрядильна фабрика» КМУ - Кабінет Міністрів України

МФУ - Міністерство Фінансів України

ТОВ - товариство з обмеженою відповідальністю

ПБО - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

ПДВ - податок на добавлену вартість

ВСТУП

Облік на кожному етапі розвитку економіки значним чином зумовлюється діючим господарським механизмом, процесси якого він відображає і контролює. В умовах переходу до ринкової економіки особливої актуальності набирають облік та аналіз властного капіталу, наявність якого дозволяє функціонувати підприємствам всіх форм власності.

Актуальність обліку власного капіталу виникла через появу нових організаційно-правових форм підприємств, внаслідок прийніття нормативних документів, які найближче до умов функціювання ринкової економіки. Так, як побудова цього обліку забезпечить власникам ефективний контроль за формуванням джерел власних коштів на їх фикористання.

Економічний аналіз, у свою чергу виконує на підприємстві декілька функцій: пошук резервів підвищення ефективності виробництва, оцінка результатів діяльності підприємства, розробка заходів щодо використання виявлених резервів, а також контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за ощадливих використанням ресурсів. Таким чином без даних бехгалтерського обліку і здійснення функцій економічного аналізу неможливо дати об'єктивну оцінку стану і результатів господарської діяльності підприємства.

У теперішній час, коли біля 80% підприємств мають недержавну форму власності, власний капітал набуває важливе економічне значення, так як показує кількість власних засобів підприємства, які знаходяться в його розпорядженні, та які знаходяться в його розпорядженні, та які представляють собою фонди та резерви.

Таким чином, економічна важливість власного капіталу і багатогранність його структури обумовлюють необхідність проведення правильного та достовірного обліку, а так саме здійснення аналізу власного капіталу на кожному підприємстві, тим самим підтверджуючи актуальність вивчення данної проблеми, що визначило вибір теми випускної роботи та її мету.

Метою випускної роботи є вивчення методики обліку та аналізу власного капіталу на базовому підприємстві.

Досягнення данної мети потребує рішення таких задач:

1)  розгляд видів підприємств за формою власності та їх функціювання;

2)  визначення складу власного капіталу та його економічна сутність;

3)  дослідження нормативних документів, що регулюють питання обліку та аналізу власного капіталу;

4)  розгляд організаційних принципів обліку власного капіталу;

5)  вивчення обліку статутного фонду;

6)  розгляд обліку фондів та резервів підприємств, що входять до складу влансого капіталу;

7)  вивчення обліку прибутку та його використання;

8)  визначення основних напрямків удосконалення методики обліку власного капіталу;

9)  проведення аналізу складу, структури та динаміки власного капіталу підприємства;

10)      розгляд аналізу прибутку підприємства та його використання;

11)      проведення аналізу формування і використання фондів та резервів;

12)      дослідження удосконалення методики аналізу власного капіталу.

Об'єктом вивчення випускної роботи виступають різноманітні питання і проблеми сучасного обліку та аналізу власного капіталу на прикладі підприємства, а також саме підприємство Закрите акціонерне товариство "Вовно прядільна фобріка" (ЗАТ "ВПФ").

Акціонерне товариство належить до підприємств легкої промисловості і є представником текстильної галузі народного господарства України виробляючі швейно-трикотажні вироби, вовну і напівшерстяну пряжу. Метою діяльності товариства є забезпечення сировиною швейно-трикотажних об'єднань України, одержання прибутку, збільшення ринків збуту продукції, задоволення інтересів трубового калективу, тобто акціонерів.

Розмір статутного фонду складає 1028950 гривень, средньосписочна чисельність на 1.01.99 року - 1580 чоловік, з них промислового персоналу - 1488 чоловік, у тому числі робітників - 1281 чоловік, службовців - 207 чоловік. ЗАТ "ВПФ" випустило акцій номінальною вартістю 10 гривень за одну акцію в кількості 102895 штук, загальна сума емісії акцій склала 1028950 гривень.

Протягом останніх трьох років фабрика мала балансовий збиток, що у 1998 році склав 3001900 грн., а збиток від реалізації - 2227000 грн. Основними причинами виникнення збитку є: перебої в постачаннях сировини і палива, подорожяання енергоносіїв, відсутність налагодженого ринку збиту, загальна нестабільність економіки України.

Випускна робота написана на основі вивчення літературних джерел, що видані авторами, які досліджували дану проблему: В.В. Сопко,
А.С. Бакаєвим, Н.Г. Волковим, Т.В. Головко, Л.Т. Пляровськой та іншими, що вивчають проблеми сучасного обліку влансого капіталу - В.І. Стажевим,
І.І. Каракоз, А.Д. Шеремет, І.В. Савицька та інші автори, що опублікували матеріали з економічного аналізу власного капіталу.

У процесі написання роботи використовувались як традиційні методики (літературний, графічний, порівняльний) так і наукові (методи бухгалтерського обліку, економічного аналізу, економічно-математичні методи, методи групування, балансовий та інші). Так само в роботі був використанний практичний матеріал обліку та аналізу власного капіталу ЗАТ "ВПФ", а так само фінансова звітність, розглянуті та вивчені нормативні та законодавчі документи України, що регулюють облік власного капіталу. РОЗДІЛ 1

Соціально-економічна характеристика
підприємств та складу власного капіталу

1.1    Види підприємств та їх функціювання

В теперішній час, у зв'язку з розвитком ринкової економіки на Україні, підприємства мають різні форми вланості. Це обумовлено прийняттям Закону України "Про власність" (1). У ст. 2. цього Закону говориться, що "право вланості - це урегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном". Держава в Україні забезпечує цим законом стабільність правовідносин власності. Це означає, що в Україні власність виступає в різних формах: приватна, колективна, державна. Усі три форми власності є рівноправними. Закон "Про власність" допускає об'єднання майна, що є власністю громадян, юридичних осіб і держави, та створення на цій основі змішаних форм власності, у тому числі власності спільних підприємств з участю юридичних громадян інших держав. Згадно з формами власності існують наступні види підприємств: індивідуальне-підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи і виключно його праці; сімейне-підприємство, засноване на власності і праці громадян України - членів однієї родини, які мешкають разом; приватне-підприємство, засноване на власності окремого громадянина України з правом наїму робочої сили; колективне-підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації; державно-комунальне підприємство, засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць; спільне підприємство, засноване на базі об'єднання майна різних власників (змішана форма власності); державне підприємство, засноване на загальнодержавної власності.

Прийнятий Закон України "Про внесення змін до закону "Про підприємства в Україні" (2) передбачає існування названих підприємств, заснованих на державній власності. Декретом КМУ від 31.12.92 р. №24/92 встановлено, що державні підприємства не можеть бути засновниками суб'єктів підприємницької діяльності.

Функціювання господарських товариств, таких як акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, та з доюдатковою відповідальністю, створюються та діють на підставі уставного договору та статуту, а повні та командитні товариства - на підставі уставного договору.

Що стосується, державних та казенних підприємств, то вони функціюнуть під контролем державних органів управління, які призначають керівника підпримства, затверджують його статут. Статут казенного підприємства встановлює звітність, відповідальність керівника за результати господарської дяльності.

Необхідно відмітити, що базове підприємство являє собою ЗАТ, тобто має колективну форму власності. Акціонерним є товариство, що має статутний фонд, розподілений на певну кількість акцій номінальної вартості, що несе відповідальність по зобов'язанням тіяльки своїм майном. Досвід розвинених закордонних країн свідчить, що акціонерні товариства, вступають однієї з найбільше ефективних форм організації підприємств у ринковому господарстві. Акціонерні товариства - це форма централізації капіталу, основна організаційна форма сучасних великих капіталістичних підприємств. Так як, ця форма організації дозволяє: мобілізувати вільні кошти підприємств та організацій, власні заощадження населення для утворення нових, розвиток і модернізація чинних виробників, швидко переросподіляти фінансові ресурси між різноманітними сферами суспільного виробництва. При всіх скласностях і протеріччях утворення і розвитку акціонерної форм господарювання в нашій країні - це майбутнє нашої економіки, тому правильність обліку власного капіталу акціонерних товариств, як основи його функціонування дуже важливо.

Таким чином, були розглянуті види підриємств, та підстави для їх функціонування, слід відмітити, що в залежності від формив власності, підприємство має ту чи іншу організаційну форму, яка вплимває на формування власного капіталу підприємства, а саме його статутного фонду. Тому в подальшому доцільно розглянути нормативні та законодавчі документи, що регулють питання обліку власного капіталу, та дати їм критичну оцінку.

1.2 Нормативні документи, які регулюють облік власного капіталу

Трансформація економіко-правового середовища, курс на ринкові перетворення в Укараїні, супроводжується реформуванням бухгалтерського обліку. Законодавче регулювання нових напрямків господарської практики супроводжувалось нормативним урегулюванням бухгалтерського обліку власного капіталу підприємств. Отже, на цій момент нормативна та законодавча база України містить слідуючі основні елемнети, крім раніше названих.

Одним із важливих документів є Погодження "Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні" (3) Воно встановлює єдині методичні основи бухгалтерського обліку й звітності в Україні для підприємств, їх об'єднання і організацій (крім банків) незалежно від форми власності, бюджетних заснувань. Положення має підпрозділи "Фонди і резерви" і "Прибуток (збиток) виробництва", що розкриває сутність і межі утворення окремих складового власного капіталу, наприклад: статутного фонду, резервного фонду та інші.

Такий нормативний документ - Закон України "Про підприємництво" (4) визначає правові основи здійснення підприємницької діяльності в Україні, розкриває сутність підприємництва, його суб'єкти й об'єкти, організаційні форми, обмеження в здійсненні підприємницької діяльності. Окремим поділом виділені умови здійснення підприємницької діяльності і порядок державної реєстрації.

Будь-яке підприємство при організації фінансово-господарської діяльності, спирається на Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства". (5) Він містить у собі такі питання, як об'кт і суб'єкт оподаткування, тобто визначає з чого утворюється прибуток підприємства, хто є платником податку. Так само в законі розкриті поняття валових втрат і прибутків підпрємства, амортизаційних відрахувань. Цей закон дуже важливий, тому що визначає сутність доходів і витрат, що дозволяє будь-якому підприємству відповідно до закону визначити суму оподаткованого прибутку.

Закон України "Про господарські товариства" (6) визначає організаціне, економічне, правові норми утворення господарських товариств. У законі сказано, що акціонерні товариства утворяться на основі встановленого договору і статуту. Установчі документи повинні містити в собі зведення про вид діяльності, склад засновників, назва, місце перебівання, розмір і порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутку і збитків, склад і компетенцію об'єднання.

Закон України "Про цінні папіри і фондову біржу" (7) упорядкує види цінних паперів, що можуть бути випущені в Україні. Законом затверджується, що акціонерне товариство, що прийняло внеску вкладчиків повинно розподілити між ними ації відповідно їхнім внеска і виплачува по акціях відповідні диведенти.

При розгляді даної теми використана Інструкція "Про порядок заповнення форм річної звітності" (8). У ній утримуються дані про слушність занесення в окремі статті власного капіталу їх складових, а так само дана їхня оцінка.

Переглянуті документи були прийняти в період переходу до ринкових відносин, але вони незадовольняють цілком вимогам сучасного обліку, який був орієнтован на міжнародні стандарти. У зв'язку з цим 16 липня цього року був прийняти Закон "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (9), яким законодавче закріплено орієнтацію бухгалтерського обліку і звітності на застосування міжнародних стандартів фінансової звіьтності. З метою реалізації йього Закону КМУ затвердив "Програму реформування бухгалтерського обліку" (10), а МФУ затвердило Перелік та терім затвердження і запровадження у практику положень (стандартів) бухгалтерського обліку ПБО 10. ПБО 5 "Звіт про власний капітал" надає узагальнену за звітний рік інформацію про зміни (збільшення, зменшення) статутного фонду, капіталу, пайового капіталу, додаткового, резервоного, несплаченого і вилученого капіталу, а також про нерозподільний прибуток. Додаткова інформація розкриття якої в поясненнях звіту вимагається ПБО 5, висвітить призначення та умови використання всіх елементів власного капіталу підприємства.

Перехід України на міжнародні стандарти обліку вимагає відповідні зміни діючої системи бухгалтерського обліку. Це надається перш за все у Плані рахунків, в якому власний капітал уявляє собою рахунки 4 класу. 4 клас об'єднує дві групи рахунків: до першої групи належать рахунки 40-46, які призначенні для визначення та відображення в балансі величини власного капіталу. Друга група рахунків (47-49) призначена для обліку джерел фінансування майбутніх витрат та платежей, які мають цільове призначення. Новий план рахунків буде використаний з 1.01.2000 р.

Це основні зміни та доповнення в нормативно-законодавчій базі України, які стосуються питаннь обліку власного

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати