На головну    

 Статистичний аналіз оплати праці по галузях на основі системи національних рахунків - Економіко-математичне моделювання

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ, СТАТИСТИКИ І ІНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА

Курсова робота

по курсу: "Макроекономічна статистика"

на тему: "Статистичний аналіз оплати праці по галузях на основі системи національних рахунків".

студента групи ЗС-301

шифр 96005

Башиной Катерини Сергіївни

Москва 1998годСодержаніе

Введение...3

Статистика оплати праці ... ... 4

Практичне застосування ... ... 9

Висновок ... 14

Використана література ... ... 15

Додаток 1 ... 16

Додаток 2 ... 17

Додаток 3 ... 18

Введення

До фонду оплати праці державних підприємств включається фонд заробітної плати, премії та винагороди з фонду матеріального заохочення. Основну частину фонду оплати по праці становить фонд заробітної плати. Заробітна плата робітників і службовців державних підприємств встановлюється і регулюється державою на основі нормування праці.

Статистичне вивчення оплати праці дає можливість виявити особливості механізму дії закону розподілу по праці на підприємствах державної власності. Завдання статистики полягають у тому, щоб кількісно визначити розмір звітного фонду оплати праці, його склад і структуру, вивчити рівень, динаміку і фактори росту фонду оплати по праці.

Фонд заробітної плати являє собою всі грошові суми, нараховані робітникам і службовцям. Найбільшу питому вагу у складі звітного фонду заробітної плати займають грошові суми, нараховані робітникам і службовцям за виконану работу.Статістіка оплати праці

Рівень середньої заробітної плати робітників, службовців та інших категорій персоналу обчислюється на основі місячного фонду заробітної плати та відповідних витрат праці в людино-днях і середньооблікової чисельності. Так середня місячна заробітна плата одного робітника визначається шляхом ділення місячного фонду заробітної плати на відповідне середнє списочное число робітників. Середня місячна заробітна плата розраховується для кожної категорії працівників і всього персоналу підприємства, галузі і народного господарства в цілому.

Рівень середньої заробітної плати окремих категорій працівників і всього персоналу в цілому по підприємствах, галузям не однаковий. Відхилення в рівні середньої заробітної плати залежать від ряду факторів, у тому числі суспільної значимості тієї чи іншої галузі. В результаті цих відхилень утворюється розподіл працівників за рівнем середньої заробітної плати. Ця обставина вимагає вивчення диференціації заробітної плати.

Динаміка середньої заробітної плати окремих категорій працівників і всього персоналу характеризується відношенням середніх величин (індексів). Зміна індексу рівня середньої заробітної плати змінного складу залежить від зміни власне її рівня (індекс фіксованого складу) і частки працівників з різним рівнем середньої заробітної плати (індекс структурних зрушень), тобто

=,

де f1, f0- індивідуальний рівень середньої заробітної плати у звітному і базисному періодах; d1, d0- частка працівників з різним рівнем середньої заробітної плати в загальній їх чисельності в звітному і базисному періодах.

При частці підприємств у загальній чисельності робітників на рівні базисного періоду вплив зміни структури на величину загального індексу усувається. Це можна зробити шляхом розрахунку індексу середньої заробітної плати фіксованого складу. Вплив зміни структури на величину загального індексу середньої заробітної плати враховує структурний індекс. Зазначені індекси нараховуються за формулами

Jф. с =;

Jстр. с =.

Загальний індекс середньої заробітної плати змінного складу дорівнює добутку індексу середньої заробітної плати фіксованого складу на індекс структурних зрушень в чисельності робітників:

Jп. с = Jф. сJстр.с.

Абсолютний приріст фонду заробітної плати можна розкласти на приріст за рахунок збільшення чисельності працівників та зростання середньої заробітної плати за формулою

DФ = З1Т1-З0Т0 = (З0 + DЗ) (Т0 + DТ) -

-З0Т0 = З0Т0 + З0DТ + Т0DЗ + DЗDТ-З0Т0 =

= З0DТ + DЗ (Т0 + DТ) = З0 (Т1-Т0) + (З1-З0) Т1,

де D Ф-абсолютний приріст фонду заробітної плати у звітному періоді в порівнянні з базисним; З1і Т1, З0і Т0- рівень середньої заробітної плати і чисельність працівників відповідно в звітному і базисному періодах.

Показники рівня та динаміки середньої місячної заробітної плати працівників підприємств обчислюються без урахування виплат з фонду матеріального заохочення та з урахуванням цих виплат. Останній показник характеризує рівень і динаміку середньої оплати праці.

Рівень середньої оплати праці працівників визначається шляхом ділення суми фондів заробітної плати і матеріального заохочення на середню Облікова чисельність працівників. Його величина залежить від співвідношення рівня середньої заробітної плати та рівня середньої величини виплат з фонду матеріального заохочення. При незмінному їх співвідношенні динаміка середньої заробітної плати і виплат з фонду матеріального заохочення збігаються.

Зіставляючи рівень середньої оплати праці звітного періоду з плановим або з рівнем базисного періоду, отримаємо індекс рівня середньої оплати праці змінного складу:

: = F1: f0, або :,

де F1і F0- фонд оплати по праці за звітний і базисний періоди;

Т1і Т0, f1і f0- відповідно середня спискова чисельність працівників та індивідуальний рівень оплати праці у звітному і базисному періодах.

Індекс рівня середньої оплати праці використовується для зіставлення з індексом рівня продуктивності праці. При співвідношенні темпів зростання ці показників має дотримуватися випередження зростання середньої оплати праці зростанням його продуктивності. Рівень і динаміка середньої оплати праці застосовуються і для характеристики зростання добробуту населення. При цьому використовується ще й середня заробітна плата з додаванням виплат і пільг із суспільних фондів потребленія.Практіческое застосування

Використовуємо дані по 11-ти галузям за вересень 1996 і 1997 років, в які входять: фонд місячної заробітної плати і середнє списочное число робітників (див. Додаток 1).

Обчислюємо середню місячну заробітної плати одного робітника, а також її частку в загальному числі робітників. Виходячи з цих даних, обчислюємо індекс середньої заробітної плати (f1: f0). Обчислення представляємо у вигляді таблиці (див. Додаток2).

З таблиці видно, що середня місячна заробітна плата робітників галузі 1 зросла на 27%, по решті галузей відповідно:

2 - на 28%

3 - 14%

4 - 21%

5 - 14%

6 - 19%

7 - 11%

8 - 31%

9 - 16%

10 - 1%

11 - 2%

Загальна середня місячна заробітна плата по одинадцяти галузям збільшилася на 23% .Велічіна загального індексу середньої заробітної плати змінного складу більше величин приватних індексів по 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 і 11 галузям. Це пояснюється великим збільшенням у звітному періоді чисельності робітників у цих галузях.

Обчислимо індекс середньої заробітної плати фіксованого складу і структурний індекс для усунення впливу зміни структури на величину загального індексу.

Jф.с = 1,134

Jстр.с = 1,063

Обчислимо загальний індекс середньої заробітної плати змінного складу, що дорівнює добутку індексу середньої заробітної плати фіксованого складу на індекс структурних зрушень в чисельності робітників:

Jп.с = Jф.с. ? Jстр.с = 1,205

Обчислимо абсолютний приріст фонду заробітної плати у звітному періоді в порівнянні з базисним:

?Ф = 2267,98 тис.руб.

В результаті збільшення чисельності робітників приріст склав:

З0 (Т1-Т0) = 53,82 тис.руб.,

а в результаті зростання середньої заробітної плати:

(З1- З0) Т1 = 2214,16 тис.руб.

Розглянемо динаміку зміни рівня середньої заробітної плати за 1996-1997 роки (див. Пріложеніе3).

По діаграмі середньої заробітної плати за вересень видно, що найбільший показник у «Апарату органів управління», а найнижчий - у «Освіти».

Середній приріст середньої заробітної плати на 1997 рік у порівнянні з 1996 роком склав 16,63%; причому Найвищий показник у «Промисловості» (30,6%); далі йдуть «Культура і мистецтво», «Сільське господарство» та «Охорона здоров'я та соціальних справ» -> 20%; а також «Невиробниче побутове обслуговування», «Транспорт», «Освіта», «Наука» та «Апарат органів управління» -> 10%.

У кількісному вираженні лідирує «Промисловість» (438,69 руб.); потім йдуть «Транспорт», «Культура і мистецтво», «Апарат органів управління» і «Невиробниче побутове обслуговування» -> 200 руб .;

далі «Сільське господарство», «Наука» та «Охорона здоров'я та соціальних справ» -> 100 руб.

Такі галузі як «Будівництво» та «Кредитування, фінансування і страхування» мають дуже незначний прірост.Іспользуемая література

1. «Економічна статистика», ред. В.Проскуряков, Е.Фреймундт, М.Ейдельман, М., ФиС, 83г.

 Назва галузі

 нарахована з / п за вересень

 к-ть чол.

 співвідношення

 1996

 1997р.

 1996р.

 1997р

 у%

 Сільське господарство

 445,8

 520,3

 636

 586

 16,71%

 Культура і мистецтво

 475,6

 572,0

 365

 344

 20,27%

 Освіта

 518,1

 603,8

 1036

 1056

 16,54%

 Здравоохр. і соц.обеспеч.

 588,3

 641,9

 1176

 1063

 9,11%

 Наука і науч.обслуж.

 672,6

 950,1

 560

 476

 41,26%

 Непроізв.віди бит.обслуж.

 924,9

 1091,5

 840

 832

 18,01%

 Апарат органів управлен.

 961,5

 1591,0

 320

 478

 65,47%

 Промисловість

 963,4

 1190,8

 642

 636

 23,60%

 Транспорт

 1217,4

 1450,7

 486

 498

 19,16%

 Будівництво

 1288,2

 1568,0

 429

 519

 21,72%

 Кред., Фінанси і страхів.

 1461,5

 1605,2

 584

 626

 9,83%

 Всього

 9517,3

 11785,3

 7074

 7114

 23,83%

 дисперсію 124295,9849

 ген дисперсії 112996,3499

 медіана 924,9

 середнє +865,2090909

 ср отклон +295,5719008

 cт отклон +352,5563571

 довер інтервал +208,3435372

 № f0 T1 f1T1

 1 700,94 636 445797,84

 2 1303,01 365 475598,65

 3 500,09 1036 518093,24

 4 500,25 1176 588294

 5 1201,07 560 672599,2

 6 1101,07 840 924898,8

 7 3004,68 320 961497,6

 8 1433,63 642 920390,46

 9 2504,93 486 1217395,98

 10 3002,79 429 1288196,91

 11 2502,56 584 1461495,04

 1345,39

 7074

 9474257,72

 1339,307

 Вихідні дані для обчислення індексів середньої заробітної плати

 галузь

 Базисний період (96г.)

 Звітний період (97г.)

 Індекс ср.з \ п

 (F1: f0)

 фонд рік. з \ п

 тис.р. (F0)

 число робочих

 (Т0)

 частка в загальному

 числі раб. (d0)

 ср.мес.з \ п

 1 роб., Р. (F0)

 фонд год.з \ п,

 тис.р. (F1)

 число робочих

 (Т1)

 частка в загальному

 числі раб. (d1)

 cр.мес.з \ п,

 1 роб., Р. (F1)

1

 Сільське господарство

 445,8

 636

 8,99

 700,94

 520,3

 586

 8,24

 887,88

 1,27

2

 Культура і мистецтво

 475,6

 365

 5,16

 1303,01

 572,0

 344

 4,84

 1662,79

 1,28

3

 Освіта

 518,1

 1036

 14,65

 500,09

 603,8

 1056

 14,84

 571,78

 1,14

4

 Здравоохр. і соц.обесп.

 588,3

 1176

 16,62

 500,25

 641,9

 1063

 14,94

 603,85

 1,21

5

 Наука і науч.обслуж.

 672,6

 560

 7,92

 1201,07

 950,1

 476

 6,69

 1365,75

 1,14

6

 Непроізв.бит.обслуж.

 924,9

 840

 11,87

 1101,07

 1091,5

 832

 11,70

 1311,89

 1,19

7

 Апарат орг.управ.

 961,5

 320

 4,52

 3004,68

 1591,0

 478

 6,72

 3328,45

 1,11

8

 Промисловість

 963,4

 642

 9,08

 1433,63

 1190,8

 636

 8,94

 1872,32

 1,31

9

 Транспорт

 1217,4

 486

 6,87

 2504,93

 1450,7

 498

 7,00

 2913,05

 1,16

 10

 Будівництво

 1288,2

 429

 6,06

 3002,79

 1568,0

 519

 7,29

 3021,19

 1,01

 11

 Кред., Фін. і страхів.

 1461,5

 584

 8,26

 2502,56

 1605,2

 626

 8,80

 2564,21

 1,02

 Разом:

 9517

 7074

 100,00

 1345,39

 11785,3

 7114

 100,00

 1656,63

 1,23

 Вихідні дані

 Назва галузі

 нарахована з / п за сентяб.

 к-ть чол.

 1996

 1997р.

 1996р.

 1997р

 Сільське господарство

 445,8

 520,3

 636

 586

 Культура і мистецтво

 475,6

 572,0

 365

 344

 Освіта

 518,1

 603,8

 1036

 1056

 Здравоохр. і соц.обесп.

 588,3

 641,9

 1176

 1063

 Наука і науч.обслуж.

 672,6

 950,1

 560

 476

 Непроізв.бит.обслуж.

 924,9

 1091,5

 840

 832

 Апарат орг. управ.

 961,5

 1591,0

 320

 478

 Промисловість

 963,4

 1190,8

 642

 636

 Транспорт

 1217,4

 1450,7

 486

 498

 Будівництво

 1288,2

 1568,0

 429

 519

 Кред., Фин. страхів.

 1461,5

 1605,2

 584

 626

 Всього

 9517,3

 11785,3

 7074

 7114

 галузь 1996 1997% різн

 Сільське господарство 700,94 887,88 26,67 186,94 2348,14

 Культура і мистецтво 1303,01 1662,79 27,61 359,78 213,4673

 Освіта 500,09 571,78 14,34 71,69

 Здравоохр. і соц.обесп. 500,25 603,85 20,71 103,6

 Наука і науч.обслуж. 1201,07 1365,75 13,71 164,68

 Непроізв.бит.обслуж. 1101,07 1311,89 19,15 210,82

 Апарат орг.управ. 3004,68 3328,45 10,78 323,77

 Промисловість 1433,63 1872,32 30,60 438,69

 Транспорт 2504,93 2913,05 16,29 408,12

 Будівництво 3002,79 3021,19 0,61 18,4

 Кред., Фін. і страхів. 2502,56 2564,21 2,46 61,65

 182,93

 16,62989 30,60 438,69

 27,61 408,12

 26,67 359,78

 20,71 323,77

 19,15 210,82

 16,29 186,94

 14,34 164,68

 13,71 103,6

 10,78 71,69

 2,46 61,65

 0,61 18,4

© 8ref.com - українські реферати