На головну    

 Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності виробничої дільниці - Економіко-математичне моделювання

Завдання

На основі вихідних даних розрахувати техніко-економічні показники діяльності виробничої дільниці.

Вихідні дані:

Ділянка працює у дві зміни при 41 годинному робочому тижні. Витрати на планово-попереджувальні ремонти складають:

-для формувального обладнання 12% від номінального часу;

-для вибивного обладнання 9% від номінального часу.

Номенклатура виливків і річний випуск машин.

 Номер виливки

 Річна програма випуску машин, млн. Шт.

 4,5,6 1,838

Характеристика виготовляються виливків.

 Номер виливки

 Число виливків на одиницю продукції, шт

 Маса виливки, кг

 4 22 січня

 5 30 січня

 6 17 лютого

Характеристика основного обладнання.

 Обладнання

 Потужність двигунів, кВт

 Годинна продуктивність

 Питома виробнича площа, м2

 Оптова ціна, руб.

 Норма амортизації,%

 Формувальні машини 35 60 форм 40 265 000 16,7

 Вибивне обладнання 240 6,5 т 78 75000 27,4

Норми чисельності та кваліфікація виробничих робітників.

 Обладнання

 Норма чисельності, чол

 Розподіл середньої норми чисельності за розрядами

 III IV

 Формувальні машини 2 Будiвництво 1 1

 Вибивне обладнання 2 лютого -

Витрата і вартість металу і відходів.

 Номер виливки

 Витрата металу на 1т виливків, кг

 Вартість 1кг металу, руб.

 Відходи на 1т виливків, кг

 Вартість 1кг відходів, руб

 4 1716 1,378 716 0,068

 5 1649 1,338 649 0,067

 6 1482 1,622 482 0,081

Витрата і вартість допоміжних матеріалів.

 Матеріал

 Витрата на 1т виливків, т

 Середня ціна 1т, руб

 Формувальні матеріали 4 жовтень

Зміст

1. Визначення вартості основних фондів ділянки і річних амортизаційних відрахувань. Error: Reference source not found

1.1 Розрахунок необхідної кількості основного обладнання та коефіцієнтів його завантаження. Error: Reference source not found

1.2 Розрахунок вартості обладнання і річних амортизаційних відрахувань. Error: Reference source not found

1.3 Розрахунок вартості будівлі та споруд, що відносяться до ділянки, і річних амортизаційних відрахувань. Error: Reference source not found

1.4 Складання зведеної відомості вартості основних фондів ділянки і річних амортизаційних відрахувань. Error: Reference source not found

2. Визначення чисельності працюючих і фонду заробітної плати. Error: Reference source not found

2.1 Розрахунок чисельності основних виробничих робітників. Error: Reference source not found

2.2 Визначення облікової чисельності робітників, ІТП і службовців, які обслуговують дільницю. Error: Reference source not found

2.3 Розрахунок показників продуктивності праці. Error: Reference source not found

2.4 Розрахунок фонду зарплати. Error: Reference source not found

3. Визначення собівартості основних і допоміжних матеріалів, що витрачаються на технологічні цілі. Error: Reference source not found

3.1 Розрахунок вартості основних матеріалів. Error: Reference source not found

3.1.1 Розрахунок вартості допоміжних матеріалів. Error: Reference source not found

4. Визначення вартості витрачається електроенергії. Error: Reference source not found

4.1 Розрахунок вартості силової електроенергії Error: Reference source not found

4.2 Розрахунок вартості електроенергії, що витрачається на освітлення ділянки. Error: Reference source not found

5. Визначення витрат на утримання та експлуатацію устаткування ділянки. Error: Reference source not found

6. Визначення цехових витрат. Error: Reference source not found

7. Визначення собівартості продукції. Error: Reference source not found

8. Техніко-економічні показники. Error: Reference source not found

Визначення вартості основних фондів ділянки і річних амортизаційних відрахувань.

Розрахунок необхідної кількості основного обладнання та коефіцієнтів його завантаження.

Розрахунок обладнання та коефіцієнтів завантаження оформляється у вигляді табл.1.

Розрахункове число одиниць кожного виду основного обладнання

,

де Сpi- розрахункове число одиниць i-го виду обладнання, шт;

NM-річна програма випуску машин підприємством, шт;

tк-норма часу на відпрацювання к-го виробу на i-му вигляді обладнання, год;

mк-число виробів к-го найменування, що випускаються однією машиною, шт;

Fg-дійсний річний фонд часу роботи одиниці обрудования, ч.

Прийняте число одиниць i-го виду обладнання (Спрi) визначається шляхом округлення розрахункового числа одиниць (СРI) до цілого числа.

Коефіцієнт завантаження i-го виду обладнання

Таблиця 1. Основне обладнання та його завантаження.

 Номер виробу

 Обладнання

 Річний випуск машин, шт.

 Норма часу на вироби, хв.

 Число виробів на машину, шт.

 Дійсний річний фонд часу, ч.

 Розрахункове число одиниць обладнання

 Прийняте число одиниць обладнання

 Коефіцієнт завантаження

 Формувальні машини

 4.

 1838000

 1,00

1

 3485

 8,79

9

 0,9767

 5.

 1838000

 1,00

1

 3485

 8,79

9

 0,9767

 6.

 1838000

 0,50

2

 3485

 8,79

9

 0,9767

 Разом

 1838000

 2,50

4

 3485

 26,37

 27

 0,9767

 Вибивне обладнання

 4.

 1838000

 4,92

1

 3604

 41,86

 42

 0,9966

 5.

 1838000

 3,61

1

 3604

 30,69

 31

 0,9901

 6.

 1838000

 3,19

2

 3604

 54,17

 54

 1,0031

 Разом

 1838000

 11,72

4

 3604

 126,71

 127

 0,9978

 Разом по всім видам обладнання

 1838000

 14,22

4

 7089

 153,08

 154

 0,99

Розрахунок вартості обладнання і річних амортизаційних відрахувань.

Розрахунок витрат на придбання та монтаж устаткування ділянки і річних амортизаційних відрахувань оформляється у вигляді табл.2.

Витрати на транспортування обладнання від заводу-виробника і на будівельно-монтажні роботи, пов'язані з його установкою приймаються в розмірі 30% від оптової ціни.

Таблиця 2. Вартість обладнання та річні амортизаційні відрахування.

 Обладнання

 Кількість, шт.

 Оптова ціна за одиницю, руб.

 Вартість обладнання, тис.руб.

 Вартість транспортування і будівельно-монтажних робіт, тис.руб.

 Вартість обладнання з урахуванням транспортних і будівельно-монтажних робіт, тис.руб.

 Норма амортизації,%

 Сума річних амортизаційних відрахувань, тис.руб.

 Формувальні машини

 27

 265000

 7155

 2146,5

 9301,5

 16,7

 1553,3505

 Вибивне обладнання

 127

 75000

 9525

 2857,5

 12382,5

 27,4

 3392,805

Розрахунок вартості будівлі та споруд, що відносяться до ділянки, і річних амортизаційних відрахувань.

Розрахунок витрат на будівництво будівель і споруд, що відносяться до ділянки і річних амортизаційних відрахувань оформляється у вигляді табл.3.

Ціна 1м2площаді, зайнятої обладнанням, приймається рівною 12 руб., А річний відсоток амортизаційних відрахувань по обладнанню, будівлях і сооруженіям- 2,5%.

Вартість будівельних споруд становить 35% від загальної площі вартості будівлі.

Таблиця 3. Вартість будівель і споруд та річні амортизаційні відрахування.

 Обладнання

 Кількість, шт.

 Питома площа, м2

 Сумарна площа, м2

 Ціна 1м2 площі, руб

 Загальна вартість площі, руб

 Норма амортизаційних відрахувань,%

 Сума річних амортизаційних відрахувань, руб

 Будівлі (площа, зайнята устаткуванням).

 Формувальні машини

 27

 40

 1080

 12

 12960

 2,5

 324

 Вибивне обладнання

 127

 78

 9906

 12

 118872

 2,5

 2971,8

 Будівельні споруди.

 Сантехнічні проводки, траншеї, естакади та ін.

 46141,2

 2,5

 1153,53

 Всього по ділянці

 154

 118

 10986

 12

 177973,2

 2,5

 4449,33

Складання зведеної відомості вартості основних фондів ділянки і річних амортизаційних відрахувань.

На підставі таблиць 2 і 3 складається зведена відомість вартості основних фондів і сум річних амортизаційних відрахувань ділянки, яка надається у вигляді табл. 4.

У таблиці 4 додатково включається загальна вартість технологічного оснащення та відповідна сума амортизаційних відрахувань. Вартість технологічного оснащення приймається в розмірі 6% від вартості обладнання, а норма амортізаціі- 20%.

Отримані суми амортизаційних відрахувань використовують при складанні кошторису цехових витрат.

Таблиця 4. Відомість вартості основних фондів і річних амортизаційних відрахувань.

 Види витрат

 Загальна вартість, грн.

 Сума річних амортизаційних відрахувань, руб.

 Будівлі

 131832

 3295,8

 Будівельні споруди

 46141,2

 1153,53

 Обладнання

 21684000

 4946155,5

 Технологічне оснащення

 1301040

 260208

 Разом капітальних витрат

 23163013,2

 5210812,83

Визначення чисельності працюючих і фонду заробітної плати.

Розрахунок чисельності основних виробничих робітників.

Розрахунок розстановочний (явочного) складу основних виробничих робітників оформляється у вигляді табл. 5.

Таблиця 5. розстановочний штат виробничих робітників ділянки.

 Обладнання

 Кількість обладнання, шт.

 Професія

 Число робочих, обслуговуючих одиницю обладнання, чол.

 Число змін роботи

 Явочное число робітників, чол.

 Розподіл робітників за розрядами

I

 II

 III

 IV

V

 VI

 Формувальні машини

 27

 Оператор формувальної машини

2

2

 108

1

1

 Вибивне обладнання

 127

 Робочий-ливарник

2

2

 508

2

Визначення облікової чисельності робітників, ІТП і службовців, які обслуговують дільницю.

Для визначення спискового складу основних виробничих робітників їх явочне число, ділиться на середній коефіцієнт виходів робітників на роботу протягом року, величина якого приймається рівною 0,88.

Чисельність допоміжних робітників, які обслуговують ділянку, слід прийняти рівною 15% від облікового складу основних виробничих робітників. Середній розряд допоміжних робітників-IV-й.

Число ІТП (змінні майстри) і службовців (учетчіци) дорівнює числу змін роботи ділянки.

Дані по обліковому складу всіх категорій працівників на ділянці наводяться в табл.6.

Таблиця 6. Відомість спискового складу персоналу ділянки.

 Категорії персоналу

 Число працюючих, чол.

 Відсоток до чисельності працюючих

 Випуск виробів на одиницю персоналу, шт. / Г

 1. Основні виробничі робітники

 700

 86,53%

 2626

 2. Допоміжні робітники

 105

 12,98%

 Разом робочих

 805

 99,51%

 2283

 3. ІТП (майстра)

2

 0,25%

 4. Службовці

2

 0,25%

 Разом списковий склад працюючих

 809

 100,00%

 2272

Розрахунок показників продуктивності праці.

У цій частині завдання розраховується випуск виробів (шт / г):

-на одного виробничого робітника;

-на одного робітника (включаючи основних і допоміжних);

-на одного працюючого.

Дані наводяться в таблиці 6.

Розрахунок фонду зарплати.

Розрахунок фонду зарплати і середньомісячного заробітку одного працюючого кожної категорії наводяться в таблиці 7.

Тарифний фонд зарплати основних виробничих робітників визначається шляхом множення їх явочній чисельності, наведеною до першого розряду, на номінальний фонд робочого часу одного робітника в рік, на годинну тарифну ставку першого розряду.

Для розрахунку умовного числа основних виробничих робітників по кожному розряду множиться на відповідні тарифні коефіцієнти, а отримані результати підсумовуються.

Тарифні коефіцієнти розрядів:

I

 II

 III

 IV

V

 VI

 1,0 1,09 1,21 1,33 1,5 1,72

Номінальний фонд робочого часу одного робітника в рік приймається рівним 2024ч. Годинна тарифна ставка I-го разряда- 55,7 коп.

Для визначення фонду основної зарплати виробничих робітників тарифний фонд множиться на коефіцієнт, що враховує приробіток за відрядними розцінками, доплати, премії з фонду зарплати. Величину підвищувального коефіцієнта слід прийняти рівною 1,4.

Сума основної зарплати виробничих робітників ділиться на річну програму випуску виробів. Отримане значення основної зарплати виробничих робітників на одну тонну виробів входить окремою статтею в калькуляцію собівартості продукції ділянки.

Потім розраховується фонд додаткової зарплати виробничих робітників (оплата відпусток) в розмірі 15% від їх основної зарплати.

Річний фонд зарплати допоміжних робітників визначається множенням їх числа на годинну тарифну ставку IV разряда- 74,08 коп., На річний номінальний фонд часу одного робітника 2024 год, на підвищувальний коеффіціент- 1,30.

Фонд зарплати ІТП (виробничих майстрів) визначається множенням середньомісячного окладу майстра (220 руб.) На загальне їх число і на 12 місяців. Цей фонд включає основну та додаткову зарплату ІТП.

Фонд зарплати службовців (учетчіц) визначається множенням їх середньомісячного окладу (120 крб.) На їх загальне число і на 12 місяців.

У середньомісячній зарплаті різних категорій працюючих необхідно врахувати виплати, що не входять до фонду зарплати, а вступники з фонду матеріального заохочення. Величина цих виплат приймається в розмірі 10% від фонду зарплати основних виробничих і допоміжних робітників і 50% від фонду зарплати ІТП і службовців.

Нарахування на зарплату по соціальному страхуванню визначаються в розмірі 37% від загального фонду зарплати для всіх категорій працюючих.

Підраховані суми фондів зарплати робітників, ІТП і службовців, а також сума нарахувань по соц. страху використовується при розрахунку собівартості продукції.

Таблиця 7. Відомість фондів зарплати і середньомісячного заробітку за категоріями персоналу.

 Категорія персоналу

 Річний фонд зарплати, тис.руб.

 Середньомісячна зарплата одного працюючого, тис.руб.

 Нарахування на зарплату по соціальному страхуванню (37%), тис.руб.

 Основні виробничі робітники

 основна зарплата

 1186,64

 додаткова зарплата

 178,00

 Разом

 1364,64

 0,18

 504,92

 Вспоіогательние робочі

 204,67

 0,18

 75,73

 Всього по робочих

 1569,31

 ІТП (майстра)

 5,28

 0,33

 1,95

 Службовці

 2,88

 0,18

 1,07

 Всього фонду по ділянці

 1577,47

 583,66

Визначення собівартості основних і допоміжних матеріалів, що витрачаються на технологічні цілі.

Розрахунок вартості основних матеріалів.

Розрахунок вартості наводиться в табл. 8.

Розрахунок вартості допоміжних матеріалів.

Вартість допоміжних матеріалів

,

де Ni- річний випуск i-го виробу, шт .;

gij- норма витрати j-го допоміжного матеріалу на i-е виріб т / т (м3 / т);

Цj- ціна одиниці j-го допоміжного матеріалу, руб / т (руб / м3).

Таблиця 8. Основні матеріали, відходи та допоміжні матеріали.

 Вигляд виробу і найменування витрачених матеріалів

 Річний випуск продукції, шт.

 Норма витрати матеріалів, кг / шт

 Ціна матеріалу, руб / кг

 Вартість основних матеріалів, тис.руб.

 Маса відходів, кг / шт

 Ціна відходів, руб / кг

 Вартість відходів, тис.руб.

 Витрати на основні матеріали за вирахуванням відходів, тис.руб.

 Норма допоміжних матеріалів, кг / шт

 Середня ціна, руб / кг

 Вартість допоміжних матеріалів, тис.руб.

 Виливок 4

 1838000

 37,75

 1.378

 95616,91

 15,752

 0,068

 1968,75

 93648,16

 220

 0,004

 1617,44

 Виливок 5

 1838000

 49,47

 1,338

 121658,80

 19,47

 0,067

 2397,65

 119261,15

 300

 0,004

 2205,6

 Виливок 6

 3676000

 25,19

 1,622

 150218,52

 8,194

 0,081

 2439,81

 147778,71

 170

 0,004

 2499,68

 Разом

 367494,23

 6806,21

 360688,01

 6322,72

Визначення вартості витрачається електроенергії.

Розрахунок вартості силової електроенергії

До силової електроенергії відносять електроенергію, що витрачається на приведення в дію електродвигунів устаткування.

Вартість силової електроенергії

,

де Nуст.j- встановлена ??потужність всіх електродвигунів устаткування j-го виду, кВт;

Fдj- дійсний головою фонд часу обладнання j-го виду, год;

Кв- коефіцієнт завантаження електродвигунів за часом;

Км- коефіцієнт завантаження електродвигунів за потужністю;

Кп- коефіцієнт, що враховує втрати в мережі;

- Середній коефіцієнт корисної дії електродвигунів;

Це- ціна 1кВт.ч електроенергії, руб .;

Цеу- річна оплата 1кВт встановленої потужності, руб.

Дані для розрахунку представлені в таблиці 9

Таблиця 9. Вартість силової електроенергії

 Обладнання

 Потужність двигунів, кВт

 Встановлена ??потужність ел.дв., кВт

 Дійсний річний фонд часу, год

 Коефіцієнт завантаження ел.дв. за часом

 Коефіцієнт завантаження ел.дв. по потужності

 Коефіцієнт, що враховує втрати в мережі

 Середній ККД ел.дв.

 Ціна 1кВтч ел.енергії, руб

 Річна оплата 1кВт встановленої потужності, руб

 Вартість силовий ел.енергії, тис.руб.

 Формувальні машини

 35

 945

 3485

 0,85

 0,65

 1,05

 0,8

 0,018

 18,6

 60,56

 Вибивне обладнання

 240

 30480

 3604

 0,85

 0,65

 1,05

 0,8

 0,018

 18,6

 2000,78

 Разом

 2061,34

Розрахунок вартості електроенергії, що витрачається на освітлення ділянки.

Вартість електроенергії на освітлення

,

де gосв- норма освітленості виробничої площі, кВт / м2;

Fуч- площа ділянки, м2;

Тосв- річне час освітлення ділянки, год;

Цен- ціна 1 кВт.год електроенергії, руб.

Дані для розрахунку наведені в табл. 10

Таблиця 10. Вартість електроенергії на освітлення

 Норма освітленості виробничої площі, кВт / м 2

 0,02

 Площа ділянки, м2

 10986,00

 Річне час освітлення ділянки, ч

 2500,00

 Ціна 1 кВтг ел.енергії, руб

 0,03

 Вартість ел. енергії на освітлення, тис. руб.

 14,83

Визначення витрат на утримання та експлуатацію устаткування ділянки.

Даний розрахунок наводиться у вигляді табл. 11.

Визначення цехових витрат.

Даний розрахунок наводиться у вигляді табл. 11.

Таблиця 11. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.

 № п / п

 Статті витрат

 Сума, тис.руб.

 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

1

 Електроенергія силова

 2061,34

2

 Основна і додаткова зарплата допоміжних робітників з відрахуваннями на соціальні потреби

 280,40

3

 Транспортні витрати

 79,03

4

 Амортизація обладнання

 4946,16

5

 Амортизація технологічного оснащення

 260,21

6

 Утримання та поточний ремонт обладнання

 1084,20

7

 Інші витрати

 435,57

 Разом витрати на утримання та експлуатацію обладнання

 9146,90

 Цехові витрати

1

 Зарплата ІТП і службовців з відрахуваннями на соціальне страхування

 11,18

2

 Амортизація будівель і споруд

 4,45

3

 Поточний ремонт будівель і споруд

 7,12

4

 Електроенергія освітлювальна

 14,83

5

 Знос малоцінного і швидко іінвентаря

 70,00

6

 Витрати на охорону праці

 40,25

7

 Інші витрати

 7,39

 Разом цехові витрати

 155,22

Визначення собівартості продукції.

Планова калькуляція визначає рівень собівартості одиниці продукції даного виду (у цілому і по окремих статтях).

Розрахунок собівартості оформляється у вигляді табл. 12.

Таблиця 12. Калькуляція собівартості 1 вироби.

 № п / п

 Статті витрат

 На річний випуск, тис.руб.

 На 1 виріб, тис.руб.

1

 Основні матеріали (за вирахуванням витрат)

 360688,01

 0,1962

2

 Допоміжні матеріали для технічних цілей

 6322,72

 0,0034

3

 Технологічна електроенергія

 0,00

 0,0000

4

 Основна зарплата виробничих робітників

 1186,64

 0,0006

5

 Додаткова зарплата виробничих робітників

 178,00

 0,0001

6

 Відрахування на соціальне страхування

 504,92

 0,0003

7

 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

 9146,90

 0,0050

8

 Цехові витрати

 155,22

 0,0001

 Разом цехова собівартість

 378182,41

 0,2058

Техніко-економічні показники.

Техніко-економічні показники роботи дільниці наводяться у вигляді табл. 13.

Таблиця 13. Техніко-економічні показники.

 Показники

 Одиниця виміру

 Значення

 Річний випуск виробів

 шт

 1838000

 Число одиниць виробничого обладнання

 шт

 154

 Виробнича площа ділянки

 м2

 10986

 Усього працюючих

 чол.

 809

 в т.ч. робочих

 чол.

 805

 з них

 виробничих

 чол.

 700

 допоміжних

 чол.

 105

 ІТП

 чол.

2

 службовців

 чол.

2

 Випуск продукції на 1 працюючого

 шт / чол.

 2272

 Випуск продукції на 1 виробничого робітника

 шт / чол

 2626

 Випуск продукції на 1 м2 площі

 шт / м2

 167

 Середнє завантаження обладнання

%

 0,9872

 Собівартість 1 вироби

 тис. руб.

 0,2058

Література.

Тарасова Н.В., Ларіонова І.А., Алексахін А.В. Організації і планування виробництва. Методичні вказівки. М.: ізд.МІСіС 1991р.

Брюханенко Б.А., Іванов І.М., Маркова Н.В. Техніко-економічні розрахунки щодо організації та планування підприємств чорної металургії. М .: Металургія 1974р.

22

© 8ref.com - українські реферати