На головну    

 Лекції економаналіз - Економіко-математичне моделювання

Лекція №1. Предмет і метод екон. аналізу.

Питання:

1. Місце економічного аналізу в системі економічних наук та управління виробництвом.

2. Визначення предмета ЕА і його змісту.

3. Метод ЕА, його особливості.

1.Место економічного аналізу в системі економічних наук та управління виробництвом.

За класифікацією академіка Астровітянінова всі економічні науки розділені на 3 рівні:

· Економічна теорія (базовий рівень) - теоретичні основи для изуч економічної деят-ти.

· Галузеві екон-ие науки (вивчають загальні закони і законом-сті функціонування сфер економіки).

· Спеціальні науки, кот-е дають кількісну хар-ку цих законів і закономірностей (сюди відноситься і економічний аналіз).

ЕА - спосіб позн-ия госп-ой деят-сти. Місце ЕА в системі пізнання: ЕА базується на основних принципах пізнання дійсності: всі госп-ті процеси вивчаються у їх взаємозв'язку, взаємообумовленості, русі, розвитку. Тому ЕА - причинний та факторний аналіз. ЕА історично виріс з Б / У. Родоначальницею з'явилася і статистика в плані методів.

ЕА - ф-я управління. Якість упр-ого рішення і ступінь його реалізації залежать від якості проведення ЕА. ЕА - страховка щодо зменшення ризику прийняття нееффектів-ого упр-ого рішення. Загальна схема прийняття упр-ого рішення включає в себе кілька стадій. ЕА попереджає і завершує прийняття упр-ого рішення.

Оцінка ситуації, що склалася ® виявлення, формування, обґрунтування проблеми, визначення цілей ® підготовка вар-ів рішень ® інформаційне насичення вар-ів рішень ® оцінка пропоз-их рішень та відбір кращого ® прийняття ® реалізація ® контроль виконання, оцінка ефективності.

ЕА використовується на стадіях оцінки ефективності вар-ів, форрмірованія цілей, контролю виконання.

Таким чином ЕФ супроводжує прийняття упр-ого рішення

2.Визначення предмета ЕА і його змісту.

Предмет - те, що відрізняє дану науку у вивченні даного об'єкта. Предмет ЕА - оцінка результатів деят-сти п / п і організацій з метою підвищення ефективності цієї деят-сти. Оцінка робиться на базі планів, звітності, обліку та іншої інформації, яка в ході ЕА піддається обробці за допомогою спеціальних прийомів.

ЕА вивчає госп-ті процеси іявляется в рамках одного п / п, дає оцінку рез-тов госп-ия цієї фірми (ефективно чи неефективно здійснювалося госп-і), оцінка дається на основі інформації.

Об'єкт вивчення ЕА - економі-а деят-сть п / п. Критерії, що дозволяють охарактеризувати зміст ЕА.

1. Джерела і користувачі ЕА. (Зовнішній і внутрішній аналіз. Зовнішній базується на інформації, що публікується звітності, яка можетбить пред'явлена ??будь-якому користувачеві. До 97 року обов'язкове була публікація звітності тільки певної групи п / п; на еебазе будь-який користувач міг робити висновки. Починаючи з 97 року (закон «Про АТ» ) за наказом МФ про публікацію звітності АТ. Внутрішній аналіз використовує будь-яку інформацію, якою володіє п / п, включаючи інф-ію, що міститься в первинних документах та облікових регістрах. Осн. комм. таємницею є: відомості про витрати на виробництво і реалізацію; частина техніко-економі-ої документ-ії, пов'язаної з виробництвом і реалізацією продукції.

Результати зовнішнього аналізу представляють інтерес для:

· Акціонерів (надійність їх вкладень, дохідність, дивідендна політика);

· Банків, кредитних установ (стійкість фін-ого положення і ліквідність ,. Прибутковість, схоронність і оцінка тов-но-матеріальних цінностей, які можуть стати педметом застави);

· Податкових органів (відомості про майновий стан, інформація про рез-тах деят-сти в частині податків);

· Група користувачів на руб (інвестори та професійні учасники РЦБ);

· ВБФ та органи статистики;

· Працівники п / п)

2. За аспектів дослідження (Фінансово-еконо-ий, техніко-економі-ий, функціонально-вартісний. Фінансово-економічний аналіз дає оцінку фін рез-ів п / п і причин, що призвели до таких рез-там. Техніко-економічний аналіз дозволяє показати, який вплив на обобщ. результативні показники справила использ-травня техніка, застосовувана технологія і орган-ия вироб-ва, праці та управління. Функціонально-вартісний аналіз дозволяє ще більше деталізувати возм ЕА, ??так як він поглиблює ЕА до рівня продукту - товару , який виробляється. Він вже дозволяє оцінити конструкторські можливості виробленого продукту, прибрати все зайве, заощадити матеріал на стадії конструювання)

3. По колу досліджуваних питань. (Повний і тематичний аналіз);

4. За хар-ру прийнятих рішень (Попередній, оперативний, підсумковий і перспективний. Попередній аналіз дозволяє дати оцінку стану об'єкта при розробці какао-яких заходів, при розробці бізнес-плану. Оперативний має на меті оцінити виконання п / п-ем короткострокових завдань. Підсумковий має на меті оцінити рез-ти деят-сти і виявити причини відхилень. Перспективний має на меті внести коректування в отримані результати і на їх базі сост-ть прогноз на перспективу.

3.Метод ЕА, його особливості.

Метод - спосіб пізнання явища. У науковій основі всіх методів лежить теорія пізнання. Всі елементи теорії пізнання застосовні в ЕА:

a перехід кількості в якість;

a дедукція;

a індукція;

a взаємозумовленість явищ, їх розвиток.

Всі ці методи теорії пізнання і діалектики застосовні в ЕА.

Метод ЕА - спосіб системного, комплексного вивчення, вимірювання та узагальнення впливу окремих факторів на хід і динаміку госп-ого розвитку, здійснюваний шляхом обробки спец-ими прийомами показників плану, обліку та звітності та іншої інф-ії.

Особливості:

1. системність аналітичного дослідні-ия. Системність економіч-ого дослідні-ия має 2 сторони:

По-перше, кожен госп-ий об'єкт розглядається як частина системи більш високого рівня, і, по-друге, кожен госп-ий об'єкт сам по собі система з елементами і визначення зв'язку всередині сист-ми. Результат деят-сти цього об'єкта - комбінація елементів економічної системи та сукупність зв'язків м / у ними.

2. комплексність: полягає в розумінні рез-ів (підсумків деят-сти об'єкта) як наслідок взаємодії всіх сторін його роботи і чинників її определяющіх.Комплексность аналізу підрозділяється на 2 стадії: ізольоване розглянути-ие впливу отд-их фак-ів на підсумок функціонування і зведення воєдино рез-ів пофакторного аналізу.

3. аналітичне дослідження включає в себе певні етапи при проведенні (свій технологічний цикл):

Вивчення (попередня оцінка досягнутого об'єктом рівня розвитку, завершується описом економіч моделі) ® Вимірювання (полягає в кількісній оцінці напрямки і ступінь впливу окремих причин на рез-ти функціонування об'єкта) ® Узагальнення (включає в себе заключну оцінку стану об'єкта, підрахунок можливостей підвищення його ефективності за допомогою посилення впливу позитивних факторів і зведення нанівець або скорочення впливу окремих факторів) ® Використання системи показників (базою для неї є система пок-лей плану, обліку, звітності. Ці пок-ли - основа для анал-их пок-лей, які НЕ дублюють показники плану, обліку, звітності.

Система аналітичних пок-лей образ-ся шляхом оцінювання, поєднання і перетворення пок-лей інших систем:

· Відхилення від плану

· Індекси

Класифікація аналіт-их пок-лей:

· По економ-ому содерж-ію на кількісні та якісні. Кількісні виражають величину ресурсів, розмір госп-ого явища, колич-ті зміни, що відбуваються в колич-их пок-ях. Якісні пок-ли характеризують використання ресурсів (ефективність госп-ия).

· За ступенем узагальнення госп-ой деят-сти аналізованого об'єкта на узагальнюючі (що дають оцінку діяльності п / п вцілому) і приватні, що характеризують окремі сторони діяльності.

· По відношенню до суб'єкта управ-ия - на об'єктивно не залежать від його зусиль і ті, які підлягають і можуть змінюватися підвпливом даного суб'єкта.

· По ролі в аналітичному дослідженні - на результативні, хар-ие підсумок деят-сти і факторні.

Фактором у ЕА наз-ють активно діючі сили, що викликають покладе-ті або негативні перші зміни у стані об'єкта і в пок-лях його відображають. Поняття «фактор» застосовується в ЕА в 2-х значеннях:

· Умова здійснення госп-ої операції;

· Причина изменеия стану об'єкта.

Класифікація ф-ів в ЕА:

1. екстенсивні та інтенсивні

2. постійно і тимчасово діючі

3. основні та другорядні (Барнгольц). Прийнято використовувати поняття рангу (порядку) фактора.

® Спеціальні методи, що дозволяють обро-ть всю інф-ію плану та обліку.

Всі спец-ті прийоми можна розділити на: логічні (класичні-і); економіко-матем-кі (ек-ко-статист-і); евристичні (асоціативні, інтелектуальні)

Прийоми ЕА.

Всі логич-ие методи, які використовуються в ЕА, можна розділити на 3 групи залежно від стадії аналітичного дослідження:

* Стадія вивчення об'екта.На стадії попередньої оцінки сост-ия об'єкта і стану його економічної моделі використовуються такі прийоми: порівняння, угруповання, деталізації системи аналітичних показників. Порівняння: основ-а мета - спроба рассмотр-ия нового явища через інші вже знайомі для нас об'єкти і явища. Базами порівняння в економ-їх сист-х є: плани, норми, ліміти, а також пок-ли предшеств-їх періодів, інших об'єктів, що мають схожість з нашим об'єктом, ідеальна модель. Для проведення порівнянь потрібно забезпечити одна умова - умова порівнянності: тотожність методики обчислення сравн. показників; цінової; структурної; тимчасової; облік клімат-їх, територі-их, национ-их та інших особливостей.

Показники наводяться в порівнянний вид. Принцип приведення в зіставлення-ий вид:

A. Приводити до сопост-сті слід ті пок-ли, крім тих за якими робиться порівняння.

B. В якості бази прини-ся кращі пок-ли за значенням.

Прийоми ЕА отл. І специфічні. Прийом угруповання за призначенням є зворотним статистикою, так як служить для розкриття середніх величин. Дуже важливо знати не середню, а розкриту середню велич-ну (так як в середньому 15 компаній мають прибуток А, але при розкритті може з'ясуватися, що кілька компаній взагалі імєєют збиток). Угруповання в аналізі потрібні також для показовості викладу рез-ів аналізу.

У статистиці исп-ся неск-ко видів угруповань. Аналит-ая угруповання - це угруповання, увезення м / у собою груп. даних по двох пок-лям.

Метод деталізації дозволяє розширити с-му пок-лей і заключ-ся в розкладанні узагальнюючих пок-лей, хар-щих ту чи іншу сторону госп-ой деят-сти на ряд приватних показників. Основна мета такого розкладу - всебічно оцінити досліджуване явище, розкрити основні причини, які обумовлюють досягнутий рез-т.

Основні напрямки деталізації:

* Тимчасове напрямок (деталізація за часом);

* За місцем здійснення госп-ої операції;

* По складовим частинам (за факторами), де з'ясовуються причини та умови госп-их операцій. У статистиці (ек-ці) сущуствуют 2 види зв'язків: функціональна (детерм-я) - зв'язок м / у пок-ем і факторами має однозначну хар-р, тобто будь изм-е фак-ра призводить до строго певного вим-ю результ-ого пок-ля, зв'язок жорстка, не змінюється в часі і просторі (випуск продукції = у витрачених мат-ів / матеріалоємність): ця залежність обмежена полем відомих нам залежностей, і імовірнісна (стохастична) - кожному значенню фактора відповідає неск -ко значень результативного пок-ля, так як вплив кожного фактора на результативний показник визначається з урахуванням одночасного сукупного впливу всіх інших факторів. Будь зв'язок виявлю-ся тільки в сукупності однотипних випадків. Це означає, що прояв закон. випадково. Особ-ти зв'язку: велика сукупність; якісна однорідність сукупності; вивчається за допомогою статист-їхніх прийомів, дозволяє встановити наявність зв'язку і виміряти її силу.

Способи подовження факторних систем (деталізація по факторах).

· Розкладання чисельника і знаменника на доданки:

y = x1 / x2 = x11 + x12 + x13 + ? / x2 = x11 / x2 + x12 / x2 + ?

· За допомогою множення нашої моделі на одне і те ж число:

y = x1 / x2 = (x1 / x2) * (bc / bc) = (x1 / b) * (b / c) * (c / x2)

· Спосіб ланцюгової деталізації:

y = x1 / x2 = (x1 / a) * (a / b) * (b / c) * (c / x2)

Функціональна залежність. Типи:

1) аддитивная y =

2) мультиплікативна y =

3) комбінована

Знання цих форм зв'язків дозволяє працювати нам з економіч-ой моделлю і перейти до 2-го етапу ЕА - вимірювання впливу фактора на рез-ий пок-ль.

При аддитивної формі зв'язку основний прийом, за допомогою якого можна вирішити завдання вимірювання впливу, називається балансовий.

Для реалізації:

Онг + В = Р + ОКГ

ресурси использ. ресурси

Онг- залишок на початок року; В - випуск; Р - реалізація; Окг- залишок на кінець року.

Р = В + Онг-ОКГ = В- (ОКГ-Онг)

Балансовий прийом визначає прямим рахунком вплив кожного фактора на результативний пок-ль. Мультиплікативна залежність, при якій колич вплив ф-ів на результативний пок-ль може бути визначене 2-ма основними методами: методом ланцюгових підстановок і інтегральним методом.

При цьому основна умова (як і для баланс-ого методу) - постійність інших ф-ів (прийом елеменірованія).

Методи вимірювання мультіплік-ой залежності: в їх основі лежить прийом диференціювання. Під прийомом диференціювання в загальних рисах розуміється загальне прирощення результ-ого пок-ля подразделяющегося на доданки, кожне з яких визначається як добуток соответсвуют приватної похідної на зміну приросту фактора, за яким обчислена дана похідна.

y = x * z

Dy = DyDx + DyDz + Dx · Dz

Dy = x0 · Dz + z0 · Dx + Dx · Dz

Перейдемо до 2-х членной сумі:

1) Dy = (x0 + Dx) · Dz + z0 · Dx

Dy = x1 · Dz + z0 · Dx

2) Dy = (z0 + Dz) · Dx + x0 · Dz

Dy = z1 · Dx + x0 · Dz

3) Dy = (z0 + 0,5 · Dz) · Dx + (x0 + 0,5 · Dx) Dz

Прийом ланцюгових підстановок базується на жорсткій черговості підстановок і використовується для кількісного виміру впливу факторів на результативний пок-ль при мультиплікативної формі зв'язку.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати