На головну

 Лізинг і його сутність - Підприємництво

АНОТАЦІЯ

Дана бакалаврська робота присвячена вивченню питань фінансування інвестицій за допомогою лізингу, а також докладного розгляду окремих аспектів лізингу, таких як: види лізингу, механізм лізингових операцій, лізингові платежі, лізингові контракти, використання амортизації у вигляді джерела лізингового фінансування, ризики виникають у сторін лізингового договору . Також дано загальне уявлення про становлення і законодавчому регулюванні лізингової діяльності в Росії на сучасному етапі.

Робота містить: 2 додатки, 18 таблиць і 2 малюнка.

Ключові слова: лізинг, лізингодавець, лізингоодержувач, постачальник, оренда, майно, тимчасове користування, термін лізингу, лізингові платежі, договір, амортизація, інвестиції, ризики.

ЗМІСТ

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................................................. 5

Глава I. Лізинг - сутність і значение............................................................................................... 6

I.1 Історія виникнення лизинга................................................................................................................. 7

I.2 Міжнародний досвід використання лізингу ........................................... ........................................ 8

I.3 Особливості лізингу в России................................................................................................................... 10

Глава II. Економічна ефективність лізингу ............................................... ..................... 13

II.1 Методика визначення економічного ефекту орендного фінансування в порівнянні з кредитом 13

II.2 Види лізингу та лізингових схем........................................................................................................... 25

II.2.1 Фінансовий лизинг.................................................................................................................................... 25

II.2.2 Зворотний лізинг (lease-back)............................................................................................................. 29

II.2.3 Компенсаційний лизинг......................................................................................................................... 29

II.2.4 Пайовий лізинг (leveraged leasing).......................................................................................................... 29

II.2.5 Оперативний лизинг................................................................................................................................. 30

II.2.6 Вендор лізинг (vendor leasing, або sales-aid lease) ................................... ........................................ 30

II.3 Фінансовий та бухгалтерський аспекти використання лізингу ......................................... ...... 31

II.3.1 Бухгалтерський облік у лизингодателя.................................................................................................. 32

II.3.2 Бухгалтерський облік у лизингополучателя.......................................................................................... 35

II.3.3 Порівняння різних фінансових схем............................................................................................... 38

II.3.4 Зворотний лізинг (ЛИЗ-БЭК)............................................................................................................... 40

II.4 Амортизація як джерело финансирования..................................................................................... 42

Глава III. Аналіз ризиків виникають при здійсненні лізингової діяльності 45

III.1 З погляду кредитора........................................................................................................................ 45

III.2 З точки зору лізингової компании............................................................................................... 45

III.3 З погляду лизингополучателя.................................................................................................... 47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................................................................... 49

Список використаної литературы................................................................................................... 53

Приложения................................................................................................................................................................... 55

Додаток №1............................................................................................................................................................. 56

Додаток №2............................................................................................................................................................. 58

Додаток №3............................................................................................................................................................. 59

ВСТУП

Перетворення під впливом науково-технічного прогресу сфери виробництва та обігу, глибокі зміни економічних умов господарювання викликають необхідність пошуку та впровадження нетрадиційних для господарства нашої країни методів оновлення матеріально-технічної бази та модифікації основних фондів суб'єктів різноманітних форм власності. Одним з таких методів є лізинг. Місце лізингового бізнесу в підприємництві визначається передусім самими об'єктами лізингу, що представляють собою найважливіші елементи активної частини основних фондів - машини, обладнання, транспортні та інші засоби.

Переваги лізингу в порівнянні з іншими способами інвестування складаються в тому, що підприємець може почати свою справу, маючи лише частиною (приблизно однією третиною засобів), необхідних для придбання приміщень та обладнання. Підприємствам надаються не грошові кошти, контроль за якими не завжди можливий, а безпосередньо засоби виробництва, необхідні для оновлення та розширення виробничого апарату. Внаслідок цього велику зацікавленість в лізингу виявляють представники малого бізнесу, які, не маючи достатніх засобів і не вдаючись до залучення кредитів, можуть, в цьому випадку, використовувати у виробництві нове прогресивне устаткування і технології. Таким чином лізинг стає найважливішою умовою розвитку малого бізнесу.

Сьогодні ми розглядаємо лізинг як вид інвестиційно-підприємницької діяльності, пов'язаної з придбанням майна і передачею його в користування за договором державі, в особі її уповноважених органів, фізичним або юридичним особам, на певний термін з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту з урахуванням амортизації предмета лізингу, за участю лізингодавця, постачальника, лізингоодержувача та інших учасників лізингового проекту.

Метою даної дипломної роботи є виявлення сутності лізингу, його переваги та недоліки; розгляд особливостей лізингу в Росії; а також порівняння лізингу з іншими типами фінансування.

Глава I. Лізинг - сутність та значення

У коментарях до параграфу 6 другій частині ГК РФ "фінансова оренда (лізинг)" на питання про те, що являє собою лізинг, дається наступна відповідь: "У сучасних західних юристів не викликає сумніву, що так званий" фінансовий лізинг "(а точніше - фінансова оренда, оскільки слово "лізинг" є не перекладом, а звуковий калькою відповідного англійського терміна, що означає оренду) є різновидом інституту оренди, хоча фінансова оренда і ускладнена додатковим елементом - фігурою продавця орендованого майна "[1]. У ДК РФ термін "лізинг" позначає те ж саме, що і терміни фінансовий лізинг і фінансова оренда. Тобто, ГК РФ лізинг являє як один з видів орендних відносин. Такий же підхід використовувався і в часовому положенні про лізинг, хоча коментарів до цього положення, які розкривають питання, що цікавить, немає. "Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг" передбачає регулювання міжнародних відносин тільки з фінансового лізингу. Наявне для лізингу правова база свідчить про те, що під лізингом слід розуміти один з видів орендних відносин.

Вважається, що термін "лізинг" слід трактувати ширше, ніж поняття "фінансування оренди", "кредит - оренда" або "операції з фінансування оренди". Такий підхід обумовлений точним перекладом англійського слова leasе як оренда. Виходить, що під терміном "лізинг" може розумітися не тільки фінансова оренда, але й інші орендні відносини. Лізингові відносини не зводяться до відносин фінансової оренди. Ця точка зору веде до того, що лізингом можна вважати прокат, контрактний найм, оренду з подальшим викупом і т.д. Прийшов на зміну тимчасового положення федеральний закон "Про лізинг" регулює відносини з довгострокового, середньострокового та короткострокового лізингу. Відповідно, у федеральному законі "Про лізинг" даються визначення фінансового та оперативного лізингу. Дія документа поширюється на операції як фінансового, так і оперативного лізингу.

Таким чином, основне питання термінології лізингу полягає в тому, що слід розуміти під самим терміном "лізинг" - тільки фінансовий лізинг (фінансову оренду) або все орендні відносини? Усі вітчизняні роботи по лізингу останніх років, в будь-якому випадку, мають на увазі вибір одного з двох наведених підходів до використання терміну "лізинг". При цьому, найчастіше, автори це питання не розглядають. Саме через різного використання терміну "лізинг" існують значні відмінності в описі складаються в лізинг економічних відносин. Створюється уявне уявлення про різноманітність форм одного і того ж за своєю сутністю явища. Явні протиріччя залишаються не усунутими в той самий час, коли лізинг вже застосовується в господарській практиці, формується його законодавча база та активно ведуться конкретні теоретичні розробки з різних аспектів лізингового бізнесу.

У цілі цієї роботи не входить завдання відстоювати одне з двох видимих ??значень терміну "лізинг" і оскаржувати правоту іншого. Однак, від обраної автором позиції більшою мірою залежить саме дослідження.

Надалі, під терміном "лізинг", буде розумітися тільки "фінансова оренда", точно так само як цей термін розуміється в ГК РФ, положенні про лізинг і конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг. Якщо ж мати на увазі федеральний закон "Про лізинг", то під терміном "лізинг" в моїй роботі розуміється тільки "фінансовий лізинг".

Грунтуючись на тому, що лізинг - це тільки одна з форм орендних відносин, логічно було б розпізнати його особливості.

Найпростіший для цього підхід бачиться у приведенні визначення лізингу. Однак, в економічній науці відсутня одне загальновизнане визначення лізингу. У своїй роботі я приймаю таке визначення, лізинг - це комплекс економічних відносин складаються в заснованої на кредиті інвестиційної операції, що складається з покупки і подальшої оренди активу (див. Додаток 2) .I.1 Історія виникнення лізингу

Англійський історик Т.Кларк стверджує, що лізинг був відомий задовго до нашої ери: перші згадки про лізинг зустрічаються в законах Хаммурапі, прийнятих близько 1760 до н.е. Римська імперія також не залишилася осторонь від проблем лізингу - проблеми лізингу знайшли також своє відображення в роботах Юстиніана. У римському праві, яке основою розвитку цивілізованих світових правових систем, був добре відомий і сформульований інститут володіння річчю без права власності, як у договірному, так і речовому праві.

У Венеції також у XI столітті існували угоди, схожі з лізинговими операціями: венеціанці здавали в оренду торговцям і власникам торгових судів дуже дорогі по тим часам якоря. По закінченні плавання вони поверталися власникам, які знову здавали їх в оренду.

У середньовіччя орендна діяльність була дещо обмежена. В оренду здавалися в основному сільськогосподарське знаряддя та коні. Однак час від часу відбувалися події, що породжували унікальні форми і предмети оренди. Так, в 1248 році була зареєстрована угода, відповідно, з якою лицар Бонфіс Манганелла Гаета орендував обладунок для участі в. Сьомому Хрестовому поході. Потім він виплачував за них орендну плату, яка в кінцевому підсумку значно перевищила початкову вартість амуніції.

Традиційно сучасний лізинг вважається американським винаходом, перевезених американськими підприємцями в Європу на початку 60-х років. Однак інші автори стверджують, що лізинг зародився в Англії, потім перекочував в Північну Америку і лише потім, вже з деякими змінами, у другій половині XX в. виявився знову в Європі.

Введення в економічний лексикон терміну "лізинг" (від англ. "To lease", що означає "орендувати" або "брати в оренду") пов'язують з операціями телефонної компанії "Белл", керівництво якої в 1877 році прийняло рішення не тільки продавати свої телефонні апарати, але і здавати їх в аренду.I.2 Міжнародний досвід використання лізингу

Потужний імпульс розвитку лізингу в світовій практиці дало створення спеціальних лізингових компаній, для яких лізинг став не тільки засобом торгової політики, а й предметом діяльності. Так, в 1952р. в Північній Америці, в Сан-Франциско, з'явилося перше лізингове співтовариство, зване "United States Leasing Corporation", так США стали батьківщиною нового виду бізнесу. Батьком американського лізингу вважають Генрі Шонфенльда. Він швидко переконався в тому, що ця форма діяльності таїть у собі величезні потенційні можливості

Комерційні банки США почали брати участь у лізингових операціях на початку 60-х років. Розширенню лізингового бізнесу сприяло прийняте в 1971 році рішення Ради керуючих Федеральної резервної системи, що дозволило банкам засновувати дочірні фірми для здачі в оренду обладнання, а потім і нерухомості.

У Європі лізингова діяльність стала систематично здійснюватися лише на початку 60-х рр. Тут перша лізингова компанія - "Дойче лізинг Гмбх» - з'явилася в 1962р. В Дюссельдорфі. З 1977р. Існує європейський ринок лізингу LEASEUROP - Європейське об'єднання національних лізингових союзів. Його штаб квартира розташована в Брюсселі.

Однак європейський лізинг був настільки різноманітний, що навіть в законодавствах багатьох європейських країн для його позначення використовувалися різні терміни. Так, у законодавчих актах Франції, Бельгії, Італії, стосуються лізингу, використовувалася відповідно наступна термінологія: кредит-оренда (credit-bail); фінансування оренди (location finance); операції з фінансової оренди.

Однак активному росту лізингових операцій в Європі багато в чому заважала невизначеність їх статусу з точки зору цивільного, економічного, торговельного, фінансового та податкового законодавства. Педантичні німці на початку 70-х рр. в німецькомовних країнах Європи гармонізували і закріпили правовий статус лізингових договорів. Цей фактор став відправною точкою різкого зростання лізингової діяльності.

Наприклад, перша французька лізингова компанія "Локафранс" була створена в 1982р., А 4 роки потому їх налічувалося вже понад 30. У 1987р. в країні було 56 лізингових компаній з річним обсягом контрактів близько 57 млрд. франків, що спеціалізуються на операціях з рухомим майном (в основному з машинами, обладнанням, транспортними засобами), а також 94 лізингові компанії, що спеціалізуються на операціях з нерухомістю (спорудами та приміщеннями виробничого призначення).

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com