трусики женские украина

На головну

 Лізинг і його сутність - Підприємництво

АНОТАЦІЯ

Дана бакалаврська робота присвячена вивченню питань фінансування інвестицій за допомогою лізингу, а також докладного розгляду окремих аспектів лізингу, таких як: види лізингу, механізм лізингових операцій, лізингові платежі, лізингові контракти, використання амортизації у вигляді джерела лізингового фінансування, ризики виникають у сторін лізингового договору . Також дано загальне уявлення про становлення і законодавчому регулюванні лізингової діяльності в Росії на сучасному етапі.

Робота містить: 2 додатки, 18 таблиць і 2 малюнка.

Ключові слова: лізинг, лізингодавець, лізингоодержувач, постачальник, оренда, майно, тимчасове користування, термін лізингу, лізингові платежі, договір, амортизація, інвестиції, ризики.

ЗМІСТ

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................................................. 5

Глава I. Лізинг - сутність і значение............................................................................................... 6

I.1 Історія виникнення лизинга................................................................................................................. 7

I.2 Міжнародний досвід використання лізингу ........................................... ........................................ 8

I.3 Особливості лізингу в России................................................................................................................... 10

Глава II. Економічна ефективність лізингу ............................................... ..................... 13

II.1 Методика визначення економічного ефекту орендного фінансування в порівнянні з кредитом 13

II.2 Види лізингу та лізингових схем........................................................................................................... 25

II.2.1 Фінансовий лизинг.................................................................................................................................... 25

II.2.2 Зворотний лізинг (lease-back)............................................................................................................. 29

II.2.3 Компенсаційний лизинг......................................................................................................................... 29

II.2.4 Пайовий лізинг (leveraged leasing).......................................................................................................... 29

II.2.5 Оперативний лизинг................................................................................................................................. 30

II.2.6 Вендор лізинг (vendor leasing, або sales-aid lease) ................................... ........................................ 30

II.3 Фінансовий та бухгалтерський аспекти використання лізингу ......................................... ...... 31

II.3.1 Бухгалтерський облік у лизингодателя.................................................................................................. 32

II.3.2 Бухгалтерський облік у лизингополучателя.......................................................................................... 35

II.3.3 Порівняння різних фінансових схем............................................................................................... 38

II.3.4 Зворотний лізинг (ЛИЗ-БЭК)............................................................................................................... 40

II.4 Амортизація як джерело финансирования..................................................................................... 42

Глава III. Аналіз ризиків виникають при здійсненні лізингової діяльності 45

III.1 З погляду кредитора........................................................................................................................ 45

III.2 З точки зору лізингової компании............................................................................................... 45

III.3 З погляду лизингополучателя.................................................................................................... 47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................................................................... 49

Список використаної литературы................................................................................................... 53

Приложения................................................................................................................................................................... 55

Додаток №1............................................................................................................................................................. 56

Додаток №2............................................................................................................................................................. 58

Додаток №3............................................................................................................................................................. 59

ВСТУП

Перетворення під впливом науково-технічного прогресу сфери виробництва та обігу, глибокі зміни економічних умов господарювання викликають необхідність пошуку та впровадження нетрадиційних для господарства нашої країни методів оновлення матеріально-технічної бази та модифікації основних фондів суб'єктів різноманітних форм власності. Одним з таких методів є лізинг. Місце лізингового бізнесу в підприємництві визначається передусім самими об'єктами лізингу, що представляють собою найважливіші елементи активної частини основних фондів - машини, обладнання, транспортні та інші засоби.

Переваги лізингу в порівнянні з іншими способами інвестування складаються в тому, що підприємець може почати свою справу, маючи лише частиною (приблизно однією третиною засобів), необхідних для придбання приміщень та обладнання. Підприємствам надаються не грошові кошти, контроль за якими не завжди можливий, а безпосередньо засоби виробництва, необхідні для оновлення та розширення виробничого апарату. Внаслідок цього велику зацікавленість в лізингу виявляють представники малого бізнесу, які, не маючи достатніх засобів і не вдаючись до залучення кредитів, можуть, в цьому випадку, використовувати у виробництві нове прогресивне устаткування і технології. Таким чином лізинг стає найважливішою умовою розвитку малого бізнесу.

Сьогодні ми розглядаємо лізинг як вид інвестиційно-підприємницької діяльності, пов'язаної з придбанням майна і передачею його в користування за договором державі, в особі її уповноважених органів, фізичним або юридичним особам, на певний термін з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту з урахуванням амортизації предмета лізингу, за участю лізингодавця, постачальника, лізингоодержувача та інших учасників лізингового проекту.

Метою даної дипломної роботи є виявлення сутності лізингу, його переваги та недоліки; розгляд особливостей лізингу в Росії; а також порівняння лізингу з іншими типами фінансування.

Глава I. Лізинг - сутність та значення

У коментарях до параграфу 6 другій частині ГК РФ "фінансова оренда (лізинг)" на питання про те, що являє собою лізинг, дається наступна відповідь: "У сучасних західних юристів не викликає сумніву, що так званий" фінансовий лізинг "(а точніше - фінансова оренда, оскільки слово "лізинг" є не перекладом, а звуковий калькою відповідного англійського терміна, що означає оренду) є різновидом інституту оренди, хоча фінансова оренда і ускладнена додатковим елементом - фігурою продавця орендованого майна "[1]. У ДК РФ термін "лізинг" позначає те ж саме, що і терміни фінансовий лізинг і фінансова оренда. Тобто, ГК РФ лізинг являє як один з видів орендних відносин. Такий же підхід використовувався і в часовому положенні про лізинг, хоча коментарів до цього положення, які розкривають питання, що цікавить, немає. "Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг" передбачає регулювання міжнародних відносин тільки з фінансового лізингу. Наявне для лізингу правова база свідчить про те, що під лізингом слід розуміти один з видів орендних відносин.

Вважається, що термін "лізинг" слід трактувати ширше, ніж поняття "фінансування оренди", "кредит - оренда" або "операції з фінансування оренди". Такий підхід обумовлений точним перекладом англійського слова leasе як оренда. Виходить, що під терміном "лізинг" може розумітися не тільки фінансова оренда, але й інші орендні відносини. Лізингові відносини не зводяться до відносин фінансової оренди. Ця точка зору веде до того, що лізингом можна вважати прокат, контрактний найм, оренду з подальшим викупом і т.д. Прийшов на зміну тимчасового положення федеральний закон "Про лізинг" регулює відносини з довгострокового, середньострокового та короткострокового лізингу. Відповідно, у федеральному законі "Про лізинг" даються визначення фінансового та оперативного лізингу. Дія документа поширюється на операції як фінансового, так і оперативного лізингу.

Таким чином, основне питання термінології лізингу полягає в тому, що слід розуміти під самим терміном "лізинг" - тільки фінансовий лізинг (фінансову оренду) або все орендні відносини? Усі вітчизняні роботи по лізингу останніх років, в будь-якому випадку, мають на увазі вибір одного з двох наведених підходів до використання терміну "лізинг". При цьому, найчастіше, автори це питання не розглядають. Саме через різного використання терміну "лізинг" існують значні відмінності в описі складаються в лізинг економічних відносин. Створюється уявне уявлення про різноманітність форм одного і того ж за своєю сутністю явища. Явні протиріччя залишаються не усунутими в той самий час, коли лізинг вже застосовується в господарській практиці, формується його законодавча база та активно ведуться конкретні теоретичні розробки з різних аспектів лізингового бізнесу.

У цілі цієї роботи не входить завдання відстоювати одне з двох видимих ??значень терміну "лізинг" і оскаржувати правоту іншого. Однак, від обраної автором позиції більшою мірою залежить саме дослідження.

Надалі, під терміном "лізинг", буде розумітися тільки "фінансова оренда", точно так само як цей термін розуміється в ГК РФ, положенні про лізинг і конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг. Якщо ж мати на увазі федеральний закон "Про лізинг", то під терміном "лізинг" в моїй роботі розуміється тільки "фінансовий лізинг".

Грунтуючись на тому, що лізинг - це тільки одна з форм орендних відносин, логічно було б розпізнати його особливості.

Найпростіший для цього підхід бачиться у приведенні визначення лізингу. Однак, в економічній науці відсутня одне загальновизнане визначення лізингу. У своїй роботі я приймаю таке визначення, лізинг - це комплекс економічних відносин складаються в заснованої на кредиті інвестиційної операції, що складається з покупки і подальшої оренди активу (див. Додаток 2) .I.1 Історія виникнення лізингу

Англійський історик Т.Кларк стверджує, що лізинг був відомий задовго до нашої ери: перші згадки про лізинг зустрічаються в законах Хаммурапі, прийнятих близько 1760 до н.е. Римська імперія також не залишилася осторонь від проблем лізингу - проблеми лізингу знайшли також своє відображення в роботах Юстиніана. У римському праві, яке основою розвитку цивілізованих світових правових систем, був добре відомий і сформульований інститут володіння річчю без права власності, як у договірному, так і речовому праві.

У Венеції також у XI столітті існували угоди, схожі з лізинговими операціями: венеціанці здавали в оренду торговцям і власникам торгових судів дуже дорогі по тим часам якоря. По закінченні плавання вони поверталися власникам, які знову здавали їх в оренду.

У середньовіччя орендна діяльність була дещо обмежена. В оренду здавалися в основному сільськогосподарське знаряддя та коні. Однак час від часу відбувалися події, що породжували унікальні форми і предмети оренди. Так, в 1248 році була зареєстрована угода, відповідно, з якою лицар Бонфіс Манганелла Гаета орендував обладунок для участі в. Сьомому Хрестовому поході. Потім він виплачував за них орендну плату, яка в кінцевому підсумку значно перевищила початкову вартість амуніції.

Традиційно сучасний лізинг вважається американським винаходом, перевезених американськими підприємцями в Європу на початку 60-х років. Однак інші автори стверджують, що лізинг зародився в Англії, потім перекочував в Північну Америку і лише потім, вже з деякими змінами, у другій половині XX в. виявився знову в Європі.

Введення в економічний лексикон терміну "лізинг" (від англ. "To lease", що означає "орендувати" або "брати в оренду") пов'язують з операціями телефонної компанії "Белл", керівництво якої в 1877 році прийняло рішення не тільки продавати свої телефонні апарати, але і здавати їх в аренду.I.2 Міжнародний досвід використання лізингу

Потужний імпульс розвитку лізингу в світовій практиці дало створення спеціальних лізингових компаній, для яких лізинг став не тільки засобом торгової політики, а й предметом діяльності. Так, в 1952р. в Північній Америці, в Сан-Франциско, з'явилося перше лізингове співтовариство, зване "United States Leasing Corporation", так США стали батьківщиною нового виду бізнесу. Батьком американського лізингу вважають Генрі Шонфенльда. Він швидко переконався в тому, що ця форма діяльності таїть у собі величезні потенційні можливості

Комерційні банки США почали брати участь у лізингових операціях на початку 60-х років. Розширенню лізингового бізнесу сприяло прийняте в 1971 році рішення Ради керуючих Федеральної резервної системи, що дозволило банкам засновувати дочірні фірми для здачі в оренду обладнання, а потім і нерухомості.

У Європі лізингова діяльність стала систематично здійснюватися лише на початку 60-х рр. Тут перша лізингова компанія - "Дойче лізинг Гмбх» - з'явилася в 1962р. В Дюссельдорфі. З 1977р. Існує європейський ринок лізингу LEASEUROP - Європейське об'єднання національних лізингових союзів. Його штаб квартира розташована в Брюсселі.

Однак європейський лізинг був настільки різноманітний, що навіть в законодавствах багатьох європейських країн для його позначення використовувалися різні терміни. Так, у законодавчих актах Франції, Бельгії, Італії, стосуються лізингу, використовувалася відповідно наступна термінологія: кредит-оренда (credit-bail); фінансування оренди (location finance); операції з фінансової оренди.

Однак активному росту лізингових операцій в Європі багато в чому заважала невизначеність їх статусу з точки зору цивільного, економічного, торговельного, фінансового та податкового законодавства. Педантичні німці на початку 70-х рр. в німецькомовних країнах Європи гармонізували і закріпили правовий статус лізингових договорів. Цей фактор став відправною точкою різкого зростання лізингової діяльності.

Наприклад, перша французька лізингова компанія "Локафранс" була створена в 1982р., А 4 роки потому їх налічувалося вже понад 30. У 1987р. в країні було 56 лізингових компаній з річним обсягом контрактів близько 57 млрд. франків, що спеціалізуються на операціях з рухомим майном (в основному з машинами, обладнанням, транспортними засобами), а також 94 лізингові компанії, що спеціалізуються на операціях з нерухомістю (спорудами та приміщеннями виробничого призначення).

Повний текст реферату

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка