На головну

 Лізинг в росії і за кордоном - Підприємництво

Р Про З У Д А Р С Т У Е Н Н И Й У М І У Є Р З І Т Е Т У П Р А В Л Е Н І Я

І Н С Т І Т У Т У П Р АВ Л Е Н І Я Н А Т Р А Н С П О Р Т ЕРЕФЕРАТ

з дисципліни: Світова економіка

на тему: «Лізинг в Росії і за кордоном»

Москва-2000Оглавленіе

 Введення

 1. Поняття лізингу

 1.1 Що таке лізинг?

 1.2 Види лізингу

 2. Лізинг в розвинених країнах

 2.1 США

 2.2 Великобританія

 2.3 Франція

 2.4 Німеччина

 2.5 Японія

 2.6 Швеція

 3. Лізинг в Росії

 3.1 Розвиток лізингових відносин

 3.2 Російський лізинг і фінансова криза

 Висновок

 Список використаної літератури

3

4

4

5

9

9

 11

 12

 14

 15

 15

 15

 15

 17

 21

 22

Введення

Перетворення під впливом науково-технічного прогресу сфери виробництва та обігу, глибокі зміни економічних умов господарювання викликають необхідність пошуку та впровадження нетрадиційних для господарства нашої країни методів оновлення матеріально-технічної бази та модифікації основних фондів суб'єктів різноманітних форм власності. Одним з таких методів є лізинг.

До початку 60-х років лізинг в зарубіжних країнах в основному торкався роздрібних компаній, які часто орендували свої приміщення. Протягом останніх трьох десятиріч популярність лізингу стрімко зросла; замість того, щоб позичати гроші на купівлю комп'ютера, автомобіля, судна чи супутника, компанія може взяти його в лізинг.

Актуальність розвитку лізингу в Україні, включаючи формування лізингового ринку, обумовлена ??передусім несприятливим станом парку устаткування: значна питома вага морально застарілого устаткування, низька ефективність його використання, немає забезпеченості запасними частинами тощо. Д. Одним з варіантів рішення цих проблем може стати лізинг, який об'єднує всі елементи зовнішньо, кредитних та інвестиційних операцій.

Перехід до ринкової економіки поставив перед промисловими підприємствами ряд проблем, головною з яких є наступна: як затвердитися в умовах зростаючої конкуренції, скорочення ринку збуту через невисокі ціни продукції та неплатоспроможність, складність пошуку постачальників сировини, матеріалів та обмеженості фінансових ресурсів.

В даний час більшість російських підприємств відчувають нестачу оборотних коштів. Вони не можуть оновлювати свої основні фонди, впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу і вимушені брати кредити. Існують різні види кредитування: іпотечне, під заставу цінних паперів (операція РЕПО), під заставу партій товару, нерухомості. Однак підприємству при необхідності оновлення своїх основних фондів вигідніше брати устаткування в лізинг. При цьому економія коштів підприємства у порівнянні зі звичайним кредитом на придбання основних засобів доходить до 10% від вартості устаткування за увесь строк лізингу, який складає, як правило, від одного року до п'яти років. Нинішня економічна ситуація в Росії, на думку експертів, сприяє лізингу. Форма лізингу примирює протиріччя між підприємством, у якого немає коштів на модернізацію, і банком, який неохоче надасть цьому підприємству кредит, так як не має достатніх гарантій повернення інвестованих коштів. Лізингова операція вигідна усім учасникам: одна сторона отримує кредит, який виплачується поетапно, та потрібне обладнання; інша сторона - гарантію повернення кредиту, так як об'єкт лізингу є власністю лізингодавця чи банка, що фінансує лізингову операцію, до надходження останнього платежу.

Мета написання даної роботи носить пізнавальний характер, тобто метою є бажання вивчити лізинг як економічне явище через розгляд досвіду становлення та розвитку лізингу як в економічно розвинених західних країнах, так і в Росії. Для цього необхідно розглянути лізинг - його економічне призначення, роль, особливості, етапи еволюції в різних країнах світу, а також історію становлення і розвитку лізингових відносин в Росії.

При написанні даної роботи були використані матеріали російської асоціації лізингових компаній «Рослизинг» з теорії і статистиці лізингу, дані Європейської федерації асоціацій лізингових компаній "LEASEUROPE", матеріали наукових статей авторів В. Газмана, Ю. Руднєва, Д. Блума та інших; а також нормативні та правові акти, що регламентують лізингові відносини.

1. Поняття лізингу.

1.1. Що таке лізинг?

Лізинг - форма довгострокового договору оренди.

У лізингової угоді бере участь кілька суб'єктів:

1.ПРОДАВЕЦ МАЙНА. Це може бути завод, що виробляє обладнання, регіональний дилер (дистриб'ютор) російського або зарубіжного виробника устаткування, нарешті, це може бути зарубіжна лізингова компанія.

2.ЛІЗІНГОДАТЕЛЬ. Як правило, це російська, рідше зарубіжна, лізингова компанія,

3.ЛІЗІНГОПОЛУЧАТЕЛЬ. Це будь-яка юридична або фізична особа, якій необхідно обладнання для підприємницьких цілей.

4.Банк АБО КРЕДИТНА УСТАНОВА, що фінансують придбання обладнання лізинговою компанією.

5.СТРАХОВАЯ КОМПАНІЯ, яка страхує видані кредити на придбання обладнання від можливих ризиків неплатежів лізингоодержувача лізингодавцю, а також виробляє страхування майна лізингоодержувача.

Сама процедура лізингу виглядає наступним чином:

1.Потенціальний лізингоодержувач укладає договір з лізинговою компанією на поставку необхідного обладнання, при цьому в договорі обумовлюються розміри і періодичність лізингових платежів, а також термін лізингу.

2.Лізінговая компанія знаходить обладнання, необхідне лізингоодержувачу і викуповує його у продавця на свої власні або позикові кошти.

3.Лізінгодатель передасть обладнання лізингоодержувачу.

Переваги лізингу в порівнянні з іншими способами інвестування складаються в тому, що підприємець може почати свою справу, маючи лише частиною (приблизно однією третиною засобів), необхідних для придбання приміщень та обладнання. Підприємствам надаються не грошові кошти, контроль за якими не завжди можливий, а безпосередньо засоби виробництва, необхідні для оновлення та розширення виробничого апарату. Велику зацікавленість у лізингу виявляють представники малого бізнесу, які, не маючи достатніх засобів і не вдаючись до залучення кредитів, можуть, в цьому випадку, використовувати у виробництві нове прогресивне устаткування і технології.

1.2. Види лізингу.

Існує два основних види лізингових операцій: лізинг з повною окупністю і лізинг з неповною окупністю орендованої техніки.

ЛІЗИНГ з неповною окупністю зазвичай називається оперативним; в цьому випадку витрати лізингодавця, пов'язані з придбанням та утриманням лізингового обладнання не окупаються повністю протягом терміну лізингу. В силу того, що термін договору лізингу коротший, ніж нормативний термін служби устаткування, лізингодавець змушений здавати його в тимчасове користування кілька разів і для нього зростає ризик по відшкодуванню залишкової вартості об'єкта лізингу при відсутності попиту на нього. У зв'язку з цим при всіх інших рівних умов розміри лізингових платежів набагато вище, ніж у фінансовому лізингу. Іншою особливістю оперативного лізингу є те, що обов'язки з технічного обслуговування, ремонту, страхуванню лежать на лізинговій компанії. Лізингова компанія, купуючи обладнання при оперативному лізингу, не знає його конкретного користувача, тому їй необхідно добре знати ко?юнктуру. ринку лізингового обладнання, причому як нового, так і вживаного.

ЛІЗИНГ З повна окупність лізингового обладнання називається фінансовим. Термін, на який передається устаткування в тимчасове користування, наближається по тривалості до терміну експлуатації та амортизації всієї або більшої частини вартості обладнання. Протягом терміну договору лізингодавець за рахунок лізингових платежів повертає собі всю вартість майна. При фінансовому лізингу, як правило, обов'язок по технічному обслуговуванню, страхуванню лягає на лізингоотримувача.

Фінансовий лізинг є найбільш поширеним видом лізингу і містить в собі безліч різних форм, які отримали самостійну назву. За обсягом обслуговування переданого устаткування лізинг підрозділяється на "чистий" і "мокрий".

ЧИСТИЙ ЛІЗИНГ - це відносини, при яких все обслуговування майна бере на себе лізингоодержувач. Тому в цьому випадку витрати по обслуговуванню включаються в лізингові платежі. Ці відносини характерні для фінансового лізингу.

МОКРИЙ ЛІЗИНГ припускає обов'язкове технічне обслуговування устаткування, його ремонт, страхування та інші операції, які лежать на лізингодавці.

Крім цих послуг, за бажанням лізингоодержувача лізингодавець може взяти на себе обов'язки з підготовки кваліфікованого персоналу, маркетингу і рекламі готової продукції, постачанню сировини і т.п. Цей вид відносин характерний в основному для мокрого лізингу.

Залежно від сектора ринку, де проводяться лізингові операції, виділяють:

ВНУТРІШНІЙ ЛІЗИНГ - всі учасники угоди представляють одну країну;

ЗОВНІШНІЙ (МІЖНАРОДНИЙ) ЛІЗИНГ - лізингодавець і лізингоодержувач знаходяться в різних країнах. Продавець майна може перебувати в одній з цих країн або в іншій державі.

Існують різні схеми лізингових угод:

КЛАСИЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ. Ця схема була описана вище.

ПРЯМИЙ ЛІЗИНГ. Виробник устаткування самостійно здасть в лізинг майно. У такому вигляді лізингові угоди не знайшли широкого розповсюдження, тому при збільшенні лізингових операцій виробник, як правило, створить свою лізингову компанію.

Зворотний лізинг, що знаходить все більш широке застосування. Підприємство (майбутній лізингоодержувач) має обладнання, але йому не вистачає коштів для виробничої діяльності. Тоді воно знаходить лізингову компанію і продасть їй своє майно, а остання, в свою чергу, здасть його в лізинг цьому ж підприємству. В результаті реалізації такої схеми у підприємства з'являються грошові кошти, які воно може направити, наприклад, на поповнення оборотних коштів. Причому договір складається так, що після закінчення терміну його дії підприємство має право викупу устаткування і тим самим відновлює на нього право власності. Цей вид лізингу в першу чергу зацікавить підприємства, які відчувають труднощі з фінансовими ресурсами. Їм вигідно продати майно лізингової компанії, одночасно укласти з нею лізинговий договір і продовжити користуватися цим же майном.

РОЗДІЛЬНИЙ ЛІЗИНГ, або лізинг з додатковим залученням коштів, або лізинг частково фінансований лізингодавцем.

Це найбільш складний різновид лізингу, тому пов'язана з багатоканальним фінансуванням і використовується, як правило, для реалізації дорогих проектів.

Відмінною його рисою є те, що лізингодавець, купуючи устаткування, виплачує зі своїх коштів не всю суму, а тільки частину. Решту суми він бере в у однієї чи кількох кредиторів. При цьому лізингова компанія продовжує користуватися всіма податковими пільгами, які розраховуються з повної вартості майна.

Ще однією особливістю цього виду лізингу є те, що лізингодавець бере позику на певних умовах, які не дуже характерні для вітчизняних фінансово-кредитних відносин. Позичальник-лізингодавець не є відповідальним перед кредиторами за повернення позики, вона погашається з сум лізингових платежів. Тому, як правило, лізингодавець оформляє на користь кредиторів заставу на майно до погашення позики і поступається їм права на отримання частини лізингових платежів в рахунок погашення позики. Таким чином, основний ризик по угоді несуть кредитори - банки, страхові компанії, інвестиційні фонди або інші фінансові установи, а забезпеченням повернення позичок служать тільки лізингові платежі і що здається в лізинг майно.

РЕВОЛЬВЕРНИЙ ЛІЗИНГ або лізинг з послідовною заміною обладнання використовується, коли лізингоодержувачу за технологією послідовно потрібно різне обладнання. У цих випадках відповідно до умов лізингового договору лізингоодержувач набуває право після закінчення певного терміну обміняти орендоване майно на інший об'єкт лізингу. Часто лізинг здійснюється не безпосередньо, а через посередника. Схематично це виглядає так. Є основний лізингодавець, який через посередника, як правило, також лізингову компанію, здасть устаткування в лізинг лізингоодержувачу. При цьому в договорі передбачається, що у разі тимчасової неплатоспроможності або банкрутство посередника лізингові платежі повинні надходити основному лізингодавцю. Подібні угоди отримали назву сублизинг.

Договір лізингу обладнання може включати пункт про викуп обладнання за залишковою вартістю або за ціною, обумовленою між лізинговою компанією і лізингоодержувачем. Ця ціна може становити 10-15% від первісної вартості обладнання. При постановці на баланс такого устаткування, підприємство заощаджує на платежах з податку на майно.

Оперативний і фінансовий лізинг являють собою два основних типи операцій, всі інші є їх різновидом.

Об'єктом лізингу може бути будь-яке рухоме і нерухоме майно, що відноситься за діючою класифікацією до основних засобів, крім майна, забороненого до вільного обігу на ринку.

Завдяки вмілому вибором суб'єктів лізингу лізингові компанії можуть забезпечити більш високу прибутковість своїх акцій, що стимулює акумулювання коштів приватних інвесторів.

Лізинг має високий потенціал активізації економічного співробітництва із зарубіжними країнами, у зв'язку з чим міжнародний лізинг одержує все більш широке поширення.

2. Лізинг в розвинених країнах

Розвиток лізингу в різних країнах має сильні відмінності. Тому до складу завдань міжнародних лізингових організацій входять:

· Вивчення і зіставлення законодавчих положень в окремих країнах;

· Вирішення всіх правових, податкових, економічних, фінансових питань;

· Підбір статистичної інформації та результатів досліджень економічного характеру, а також інформації про вимоги та умови щодо лізингових угод;

· Вивчення питань, пов'язаних з технікою оформлення угод та організацією лізингових фірм.

 2.1. США

У США лізинг з'явився ще в 50-х роках. На частку США припадає половина світового обороту товарів, що поставляються по лізингу. У 1986 році в США було поставлено в лізинг обладнання на 85 млрд. Дол. (28% всіх інвестицій в устаткування в країні).

Однією їх причин швидкого розвитку лізингу в США були податкові пільги: прискорена амортизація і інвестиційна податкова пільга (до 10% вартості нових інвестицій віднімалося із суми податку). Наприклад, витрати по купівлі обладнання - 100 000 дол., Інвестиційна пільга - 10%, 10 000 долл. Віднімуть з суми податку. Але право на податкові пільги виникало тільки тоді, коли договір відповідав правилам, що встановлюються для оренди Управлінням внутрішніх доходів міністерства фінансів США:

· Тривалість лізингу повинна бути менше 30 років;

· Лізинг не повинен передбачати можливість купівлі майна за ціною нижче розумної ринкової - наприклад, за 1 дол .;

· Лізинг не повинен передбачати графік платежів, де вони спочатку будуть більше, а потім менше. Це було б свідченням того, що лізинг використовується як засіб піти від податку;

· Лізинг повинен забезпечити орендодавця нормальним ринковим рівнем прибутку;

· Можливість продовження лізингу повинна враховувати нормальну ринкову вартість обладнання.

До 1977 року фірми могли брати устаткування в оренду, не відбиваючи його вартість у своїх балансах, тобто мав місце позабалансовий облік. Тому, фірми, що вже мають солідний борг, могли додатково брати устаткування, не показуючи зрослу суму заборгованості. Таким чином, справжній борг був прихований від інвесторів і експертів. У 1976 році Управління стандартизації фінансового обліку видало постанову № 13, яке змусило враховувати деякі фінансові угоди як придбання майна і прийняття на себе фінансових зобов'язань. Метою цієї постанови було розмежувати "справжній лізинг" і купівлю за допомогою лізингу. У постанові були перераховані наступні пункти:

· Право власності в кінці угоди переходить до орендаря;

· Лізингова угода дозволяє купити обладнання в кінці угоди за ціною нижче ринкової;

· Термін угоди більше або дорівнює 75% корисного терміну служби;

· Поточна вартість лізингових платежів (без плати за страхування, управління, податки) більше або дорівнює 90% нормальної ринкової ціни обладнання.

Якщо угода задовольняє хоча б одному з цих умов, то майно враховується на балансі орендаря як актив з кореспондуючих борговим зобов'язанням в пасив ("Зобов'язання з фінансового лізингу"). Якщо угода не задовольняє жодному з вищезазначених умов, то майно враховується в додатку до балансу орендаря.

З 1986 року клімат для лізингу на податковій основі змінився, оскільки уряд побачило в ньому "субсидію на благо іншої держави" ("Експорт податкових пільг"). Податкові пільги, введені в 60-х і 70-х роках в період високої інфляції, більше не розглядалися як ефективний інструмент стимулювання капіталовкладень у більш стабільній економічній обстановці 80-х років. Реформа податкової системи в США скоротила доступність податкових пільг через скасування податкової інвестиційної пільги і зміна профілю амортизації. Податкова реформа значно знизила економічну вигоду лізингу, але тим не менше його розвиток не зупинився.

Справа в тому, що погашення лізингових угод все-таки має більшу гнучкість, ніж, наприклад, погашення звичайних позик. У США багато лізингових компаній краще знають обладнання, ніж інші кредитори. Так як кредитоспроможність лізингової компанії залежить від можливості реалізувати обладнання після закінчення терміну угоди, то компанії дуже зацікавлені в лізингу найбільш цінного і ефективного обладнання. У цьому випадку вони охоче беруть на себе всі подібні ризики. Деякі податкові пільги все-таки зберігаються.

Останнім часом зростає значення угод зворотного лізингу (нафтові танкери, залізничні контейнери, комп'ютери, літаки), оперативного лізингу (транспорт, друкарське обладнання). Особливо наочно проглядається зростання оперативного лізингу без наявності особливих податкових пільг в авіації.

Міжнародна лізингова фінансова корпорація (ILFC) з місцем знаходження в США була заснована в 1973 році і стала державною компанією в березні 1983 року. Разом з ірландською Gyness Peat Aviation Group (GPA) вона визначає положення на ринку. В її портфелі більше 150 літаків. Доходи за перше півріччя 1992 склали 94800000. Дол., Активи - 1,65 млрд. Дол. На 31 травня 1992 року. Вона пропонує клієнтам літаки на 3-15 років без необхідності брати на себе величезні початкові витрати. Світовий ринок оперативного лізингу літаків виріс практично від нульової позначки в 1982 році до 10% всього лізингового ринку сьогодні. Найбільш великими американськими лізинговими компаніями є: Bank Amerilase Group, Golodefz Trading Corp., Security Pacific Consider Corp.2.2. Великобританія

У Великобританії лізинг отримав значний розвиток тільки після 1970 року, тобто після введення податкових пільг. Компанії могли віднімати 100% інвестицій з оподатковуваного прибутку в році, в якому вони відбувались. Ці пільги були істотні тільки для підприємств з великою прибутковістю, але побічно вони були доступні і орендарям. Компанія могла скористатися податковими пільгами тільки в кінці звітного року. Тому, якщо вона виробляла інвестиції на початку року, то їй доводилося чекати деякий час до отримання вигод від цих пільг. Але якщо вона продавала устаткування лізингової компанії і потім брала його в оренду (за умови, що у лізингової компанії кінець фінансового року наступав раніше), то непрямі вигоди були отримані швидше. Тому лізингові компанії відкривають філії з різними кінцями фінансового року. Податкова інвестиційна пільга безоплатна, вона повертається назад через податки на орендні платежі, але тим не менше вона надає безпроцентну позику, рівну 52% вартості майна, що відбивалося і на вартості лізингу для орендаря. У 1984 році уряд оголосив, що корпоративний податок буде знижений з 52% до 35% до квітня 1986 року, а 100-відсоткова пільга першого року буде замінена 25-відсоткової регресивною (writing down) пільгою (25% - в перший рік, 25% від залишку - в другий рік і т. д.). Зміни відбувалися поступово. Це добре видно з наступної таблиці:

 Фінансовий рік Податкова ставка,% Пільга першого року,%

 До 1983/84 52100

 1983/84 50100

 1984/85 45 75

 1985/86 40 50

 1986/87 і далі 35 25

Так як корпоративний податок скорочувався поступово, то зміни не відразу позначалися на розвитку лізингу. Частина податкових пільг збереглася. Це дуже вигідно для лізингу в області електронної промисловості. Так, протягом 1 року орендні платежі не оподатковуються.

У майбутньому обсяг лізингу буде залежати від того, яким буде обсяг інвестицій, скільки буде компаній з низьким рівнем доходів, і як багато компаній вирішать продовжувати використовувати лізинг для фінансування своїх інвестіцій.2.3. Франція

Лізинг тут отримав велике поширення, особливо його вигляд під назвою "креди-бай". У квітні 1967 року була створена перша французька компанія "Локафранс". В даний час у Франції розвивається лізинг літаків і вертольотів, судів і барж, підйомно-транспортного обладнання, контейнерів, обчислювач-ної техніки, медичного обладнання, поліграфічного, великого промислового обладнання.

Розглянемо лізинг у Франції на прикладі групи "BNP / Bail". У неї входять компанії "Natio Equipment," Natio Location "," Natio Energie "," Locafinance "," Natiofail "," Natiocredifail ". Лізинг рухомого майна у Франції почався в 1960 році, а Закон про лізинг був прийнятий в 1966 році. Закон ввів податок на поступку прав на устаткування при перепродажі орендарю (він обчислюється з вартості обладнання в момент поступки), податок на поступки прав третій особі, податок на додану вартість (на різницю між вартістю по балансу і ціною поступки). "Natio Equipment" надає орендарю право на вибір.

 Термін амортизації Мінімальна тривалість контракту

 3 роки 3 роки

 4 роки 3 роки

 5 років 4 роки

 6-7 років 5 років

 8 років 6 років

 10 років 7 років

Залишкова вартість становить від 1% до 7% початкової вартості. Орендні платежі вносяться 1 раз на місяць, 3 місяці, 6 місяців, 1 рік. Вони можуть бути лінійними, регресивними, з найбільшим першим внеском.

Лізинг нерухомості також визначається законом 1966 року. У 1967 році у Франції були створені Товариства операцій з нерухомістю у сфері промисловості і торгівлі (СІКОМІ). СІКОМІ мають форму акціонерних компаній з капіталом не менше 10 млн. Франків, який повинен бути повністю внесений до моменту створення суспільства. Лізинговим компаніям СІКОМІ надаються істотні податкові пільги: на 85% прибутки звільнення від податку, прискорена амортизація і т. Д.

Таблиця показує поділ лізингових операцій між СІКОМІ і не членами цієї системи.

 Кількість операцій

 1985р. 1986р. 6 перших місяців 1987

 СІКОМІ 1135 1465 894

 Організації не є членами СІКОМІ 312555275

Зазвичай угоду з лізингу нерухомості триває 15-20 років. Об'єктами можуть бути: земля, будівлі, оздоблювальні роботи, система шляхів сполучення, обладнання, що розглядається як нерухомість за своїм призначенням (ліфти і т.д.). Оплата зазвичай проводиться прямим регресивним або змішаним способом. Крім "BNP" інші банки також створили компанії: "Креді Ліоне" - "Смебай", "Сосьете Женераль" - "Софінбай" .2.4. Німеччина

Економічна ситуація в Німеччині залишалася стабільною, зростання ВНП знаходився на рівні 3%, в основному, завдяки експорту. У секторі лізингу обладнання в 1998 році очікується зростання на 20%.

Дослідження показали, що 75% німецьких компаній використовують лізинг; більшість з них працюють у сфері послуг, менша частина у виробництві. Відзначено, що в даний час відбувається найсильніша конкуренція між лізинговими компаніями та в майбутньому очікується скорочення розмірів і інноваційних продуктів.

У ФРН в даний момент існує безліч лізингових компаній, 57 з них входять в німецьку лізингову асоціацію. Порядок оподаткування лізингових угод викладається в листах федерального міністра фінансів від 19.04.1971 року та від 22.12.1975 року. Укладаються відповідно до встановлених норм лізингові контракти дозволяють скористатися низкою податкових пільг.

Дві компанії, які можна віднести до розряду провідних в області лізингу - це "Мітфінанц Гмбх" і "Гефа - лізинг Гмбх". "Мітфінанц Гмбх" була заснована в 1962 році. Статутний капітал цієї першої в ФРН лізингової компанії становив 1 млн. Марок ФРН. В даний час вона має 6 дочірніх компаній. "Гефа - лізинг Гмбх" була заснована групою "Гефа" в 1968 році. За час свого існування фірма здала своїм клієнтам в оренду обладнання загальною вартістю понад 3 млрд. Марок ФРГ.2.5. Японія

В Японії найбільшою лізинговою компанією є "Gentury Leasing System", створена в 1969 році. Її оплачений капітал 1,6 млн. Доларів. Вона має філії в Гонконгу, Сінгапурі, Великобританії. Акціонери: один комерційний банк, одна торговельна та дві страхові компаніі.2.6. Швеція

У Швеції лізинг почав розвиватися на початку 60-х років. Звичайно їм користувалися маленькі і середні компанії. Справа в тому, що кожен банк вимагав забезпечення за багатьма своїми позиками. Лізинг полегшив становище, так як кредитор є власником обладнання. Спочатку укладалися угоди про повторній покупці, згідно з якими постачальник брав на себе зобов'язання купити назад устаткування, якщо клієнт не виконає свої зобов'язання по лізингу. У міру зростання конкуренції між лізинговими компаніями ці зобов'язання (по зворотній покупці) стали зустрічатися все рідше і рідше. Основний термін оренди складає звичайно 3-5 років, у виняткових випадках до 9 років.

3. Лізинг в Росії.

3.1. Розвиток лізингових відносин.

На думку таких фахівців, як Е.Н.Чекмарева, К.Г.Сусанян, В.А. Перов, в Радянському Союзі лізинг застосовувався до початку 90-х років в порівняно невеликих масштабах і лише в міжнародній торгівлі. Однак і раніше напрокат здавалися легкові автомашини, а прокат за своєю сутністю близький до оперативного лізингу.

Пізніше, в 70-80-ті роки лізинг розглядався радянськими зовнішньоторговельними організаціями передусім як одна з форм придбання та реалізації такого устаткування, як великогабаритні універсальні та інші коштовні верстати, конвеєрні лінії, дорожно-будівельне, ковальсько-пресове, енергетичне устаткування, а також ремонтні майстерні, літаки, морські судна, автомашини, обчислювальна техніка на базі ЕОМ тощо, з використанням специфічної форми кредиту. Лізинг зазвичай фіксувався в угодах, укладених між радянськими та іноземними партнерами, на певний строк.

Різновидом лізингової операції, що активно застосовувалась Минморфлотом СРСР, був "бербоут - чартер" - найм морського судна без екіпажу. Суть цієї операції полягала в наступному. Відповідно до умов контракту, що укладається В / О "Совфрахт" Мінморфлоту СРСР з посередницькою фірмою, що надавала Мінморфлот судно в оренду, на це судно, що прибуло в якій-небудь з портів Західної Європи чи Японії під прапором третьої країни, прямував радянський екіпаж, піднімався прапор Радянського Союзу і судно надходило в розпорядження радянської сторони для експлуатації. Після закінчення або до закінчення терміну оренди за взаємно укладеною угодою в якості обов'язкової умови передбачалося придбання корабля орендарем.

На умовах "бербоут - чартер" Мінморфлот СРСР придбав значний тоннаж - вантажні, пасажирські судна, танкери, що знаходилися в експлуатації протягом 6 - 12 років.

Досить активно застосовувався лізинг міжнародних автомобільних перевезень зовнішньоторговельних об'єднанням "Совтрансавто", яке набувало за кордоном на умовах оренди з подальшою купівлею різні види вантажного автомобільного транспорту: тягачі, рефрижераторні та тентові напівпричепи, кузови, контейнерні шасі. На умовах оренди в СРСР використовувались іноземні контейнери.

У червні 1991 року була створена, а з грудня того ж року почала діяти міжнародна радянсько-німецька лізингова компанія "Евролизинг". Її засновниками з радянської сторони стали Зовнішекономбанк СРСР, Радморфлот і Госснаб СРСР, з французької - один з найбільших банків Європи "Банк Насіональ де Парі" (Bank National de Paris), а з німецької - одна з найбільших лізингових компаній Західної Німеччини - "Мітфінанц ГмбХ ".

Разом з тим лізинг в міжнародних операціях застосовувався в дуже незначних. До кінця 80-х років розвиток міжнародного лізингу стримувався головним чином через те, що у радянських підприємств не було іноземної валюти для оплати іноземного устаткування. Після того як, починаючи з квітня 1989 року, підприємства отримали право самостійного виходу на зовнішній ринок, у багатьох з них з'явилося власне джерело валютних надходжень. Крім того, в окремих випадках допускалося використання іноземних верстатів та іншої техніки підприємствами, що не мають валютних ресурсів. Такі угоди передбачали оплату зобов'язань поставкою продукції, виготовленої на цьому устаткуванні (компенсаційний лізинг - buy-back).

Початок розвитку лізингових операцій на вітчизняному внутрішньому ринку можна визначити серединою 1989 року в зв'язку з переведенням підприємств на орендні форми господарювання. Помітним явищем в становленні початкових правил застосування лізингу стали Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду від 23 листопада 1989 № 810-1 та лист Держбанку СРСР від 16 лютого 1990 № 270 "Про план рахунків бухгалтерського обліку", в якому був представлений порядок відображення лізингу в бухгалтерському обліку. Розвиток мережі комерційних банків сприяв впровадженню лізингових операцій в банківську практику.

Російські лізингові компанії почали утворюватися з середини 1990 року. У жовтні 1994 року була створена Російська асоціація лізингових компаній "Рослизинг". У 1994 році "Рослизинг" став кореспондентським членом Європейської федерації асоціацій лізингових компаній "LEASEUROPE"

3.2. Російський лізинг і фінансова криза.

Сучасний російський лізинг дуже молодий. Разом з тим йому вдається досить швидко інтегруватися у світову фінансову систему. Аналіз лізингової діяльності в США, Японії, Великобританії, Німеччини показав, що ряд провідних російських лізингових компаній не просто запозичили, але і вдало адаптували в наші умови досвід країн з розвиненими лізинговими відносинами.

На думку генерального директора компанії "Гарантінвест" В.Газмана, благополучними для російського лізингу були 1996, 1997, початок 1998 років. Російські та зарубіжні банки, великі виробники машин, устаткування всерйоз звернули свою увагу на відомий у всьому світі високоефективний фінансовий інструмент - лізинг.

Цей період відрізняється утворенням великої кількості лізингових компаній. Стали з'являтися навіть лізингові холдинги. Річний обсяг вартості укладених лізингових договорів досяг одного мільярда доларів. Ще більші суми фігурують в лізингових проектах, що знаходяться в стадії опрацювання. За результатами першої половини 1998 ряд провідних лізингових компаній перевищив обсяги всього попереднього року.

Для вітчизняних лізингодавців відкрився доступ до відносно недорогим кредитних ресурсів, до товарних кредитах. На російському ринку стали застосовуватися різні види лізингу - фінансовий, оперативний, поворотний, компенсаційний, роздільний. З'явилося різноманітність схем фінансування та надання гарантій учасникам лізингових операцій. З періодичністю раз в квартал у нас і за кордоном проводилися конференції, присвячені розвитку російського лізингу. Різко зросла кількість публікацій. Лізинг став модною темою для дипломів і дисертацій.

Кількість компаній, які отримали ліцензії на право здійснення лізингової діяльності, перевищила сімсот. Правда, далеко не всі з них встигли стати вагомими лизингодателями. Проте намір зайнятися лізинговим бізнесом вони позначили.

Разом з тим, що почалася в 1998 році чехарда зі ставкою рефінансування, а потім вибухнула гостра фінансова криза, в результаті якого багато російські банки лягли на бік, не міг не вплинути на лізинговий бізнес.

Ряд діючих лізингових компаній завмер в очікуванні - що буде далі? Багато великі закордонні та російські банки і товаровиробники, які вирішили створити лізингові компанії, взяли тайм-аут.

У самий розпал кризи 8 вересня 1998, коли курс рубля перевищив 20 руб. за долар, в посольстві Республіки Чехія в Москві відбулася зустріч з представниками низки великих чеських підприємств. Незважаючи на кризу, вони приїхали до Москви з пропозиціями встановлення контактів. Вироблення найбільш прийнятних для сторін умов виробничого та фінансового взаємодії. На цій зустрічі В.Газман висловив упевненість, що після того, як господарське життя нормалізується, попит на лізинговий механізм може різко зрости.

Це припущення потребує обґрунтування, його слід підкріпити певним аналітичним дослідженням. Необхідно враховувати фактори "за" і "проти" розвитку лізингу в Росії на найближчу перспективу.

До негативних явищ, пов'язаних з важким фінансовим кризою, які необхідно якнайшвидше подолати, можна віднести наступні обставини.

1. Великі втрати ряду російських банків, які заснували або фінансували лізингові компанії. В результаті для певної кількості діючих лізингових компаній може скоротитися або навіть припинитися кредитування нових лізингових проектів. Якщо ситуація розвиватиметься за цим сценарієм, то такі лізингові компанії через нетривалий час або накажуть залишилися довго жити, або їм доведеться в терміновому порядку шукати нові схеми кредитування майбутніх лізингових проектів.

Поточні проблеми цих лізингових компаній пов'язані ще і з тим, що повертаються клієнтами лізингові платежі, що проходять через банки-засновники, можуть бути спрямовані цими банками не на фінансування нових лізингових проектів та покриття витрат лізингових компаній, а на заповнення збитків, понесених банками.

2. Втрати, понесені деякими російськими лізинговими компаніями, які протягом 3-5 років роботи здійснили помітне накопичення власних коштів, частина яких спрямовувалась на фінансування лізингових проектів, а частина резервувалася в державних цінних паперах.

3. Можливе скорочення обсягів кредитних коштів, наданих західними банками під російські лізингові проекти, і їх подорожчання через зниження кредитних рейтингів, зростання країнових ризиків.

Не виключено певна зміна умов, зокрема, збільшення тарифів національних агентств, що надають гарантії і страхують експортні операції в Росію, з якими у провідних лізингових компаній почали налагоджуватися контакти, і в яких вони стали отримувати акредитацію. Наприклад, в OPIC (США), GERMES (Німеччина), DGEC (Великобританія), COFACE (Франція), EKT (Швеція), FGB (Фінляндія).

4. Відбулося значне зменшення імпорту через зміни курсу рубля по відношенню до долара. Це може позначитися на зменшенні обсягів поставок обладнання по лізингу в Росію, значному подорожчанні комплектуючих і запасних частин для вже використовуваного обладнання.

У той же час, розглядаючи фактор зниження рівня платоспроможності російських лізингоотримувачів, слід враховувати зацікавленість західних постачальників устаткування в розширенні обсягів продажів і освоєнні величезного російського ринку. Вплив останнього фактора може дещо нівелювати обвал рубля.

Незважаючи на всю згубність, фінансова криза може привнести для російського лізингу та ряд позитивних моментів, які сприятливо позначаться на розвитку вітчизняної економіки.

По-перше, залишилися на плаву банкам доведеться міняти або коректувати орієнтири - швидше переходити від операцій з короткими грошима до здійснення інвестицій в реальний сектор економіки, тобто у виробництво. Для цієї мети лізинг просто незамінний.

По-друге, ті західні компанії, які мали довгострокові стратегічні плани на російському ринку, навряд чи призупинять свої наміри через тимчасову ситуації. Більше того, вони зацікавлені займатися придбанням деяких російських підприємств з більш кращим цінами і при переоснащенні та модернізації обладнання на цих підприємствах активно використовувати механізм лізингу.

По-третє, згідно заяв уряду, вихід з кризи швидше за все почнеться з реалізації заходів, пов'язаних з підтримкою вітчизняних товаровиробників. Це означає, що, з одного боку, розшириться внутрішній ринок виробників обладнання, а з іншого, буде продовжувати розвиватися за допомогою імпорту ринок тих видів устаткування, яких раніше не було в Росії або були, але невисокої якості, або виробництво яких відійшло в країни СНД після розпаду Радянського Союзу.

Наприклад, обладнання для харчової промисловості. Останні роки провідними в світі постачальниками цього обладнання були італійські фірми. Вітчизняне обладнання, проектоване в УкрНІІпродмаш, значно програвало. Тому для підтримки товаровиробників-харчовиків потрібно скористатися або імпортним обладнанням, або піти шляхом здешевлення вартості нових видів обладнання через створення спільних підприємств. При цьому використовуючи передові технології.

В результаті, за допомогою лізингу можуть розширитися товаропотоки, збільшиться кооперація із зарубіжними партнерами.

Висновок

У відповідність з поставленою метою написання реферативної роботи було розглянуто лізинг як вид економічних відносин, дано поняття лізингу, пояснена схема лізингової операції та її учасників, наведено класифікацію видів лізингу. Були досліджені етапи становлення та розвитку лізингових відносин в економічно розвинених країнах світу, таких як: США, Великобританія, Франція, Німеччина, Японія і Швеція. Також було розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку лізингу в Росії.

За результатами роботи можна зробити наступні висновки:

1. Лізинг є високо ефективним інструментом інвестування коштів в економіку (як показує досвід країн, частка лізингу в загальному обсязі інвестицій становить 25-30%).

2. Лізинг являє собою надійний метод модернізації та оновлення основних фондів підприємств, формування основних виробничих фондів новостворюваних підприємств, оскільки дозволяє здійснювати капітальні витрати, розташовуючи приблизно 1/3 повної вартості придбаних фондів, що до того ж в свою чергу вивільняє додаткові оборотні кошти .

3. Лізинг є популярним (на жаль, поки не в Росії) видом підприємницької діяльності на фінансовому ринку.

Стимулювання та впорядкування лізингової діяльності в нашій країні здатне допомогти стратегічного розвитку російської економіки. Зелене світло для лізингу - це сигнал до швидкого технічного переозброєння багатьох товаро-виробників, створенню нових робочих місць, а, значить, до прискореного розширення бази оподаткування, поповненню доходної частини бюджету, збільшення прибутку підприємств. Свідченням розуміння актуальності та важливості лізингу на державному рівні є Федеральна Програма розвитку лізингу в Російській Федерації на 1996-2000 роки, затверджена Міністерством економіки РФ в грудні 1995 року, Федеральний закон "Про лізинг", прийнятий Державною Думою 11 вересня 1998 і схвалений Радою Федерації 14 жовтня 1998.

Список використаної літератури:

1. Федеральна програма в Російській Федерації на 1996-2000 роки. М .: Міністерство економіки РФ, 25 грудня 1995

2. Федеральний закон "Про лізинг". М .: Державна Дума, 11 вересня 1998

3. Лізинг в Росії. Російська Асоціація лізингових компаній. М .: ROSLEASING, 1999

4. Російський лізинг і фінансова криза. В. Газман. Лізинг рев'ю №10, 1998

5. Вивчаючи можливості за кордоном. С. Амембал. Лізинг рев'ю №7, 1998

6. Що таке лізинг? Лізинг в Росії, №1 - огляд, 1997 р

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com