На головну

 Ефективність випуску і розміщення державних цінних паперів у сучасній Росії - Інвестиції

План:

Глава 1.Сущность ринку державних цінних паперів в Росії

Глава 2. Види державних цінних паперів. Їх ліквідність, дохід-

ність на Російському фондовому ринку.

2.1. Державні короткострокові обязятельства

2.2. Державні довгострокові обязятельства

2.3. Облігації федеральної позики

2.4. Облігації внутрішньої валютної позики

2.5. Облігації державних федеральних позик

2.6. Казначейські зобов'язання

2.7. Золоті сертифікати

2.8. Цінні папери суб'єктів Російської Федерації і органами

місцевого самоврядування.

Висновок

Список використаної літератури.

Глава 1. Сутність ринку державних цінних паперів в Росії.

Цінні папери - грошові або товарні документи, що дають їх власникові іму-мадські права і право на отримання певних грошових сум, доходів або відносини позики власника документа по відношенню до особи, що випустив та-який документ.1Отношенія, що виникають при емісії та обігу цінних паперів входять в сферу поняття "ринок цінних паперів". Державні цінні папери відіграють особливу роль не тільки на фондовому ринку, але і для підтримки стабиль-ності грошового ринку і формування джерел фінансування дефіциту бюджету. Розглянемо ряд понять, пов'язаних з їх випуском і обігом.

Випуск цінних паперів - виготовлення та введення в обіг цінних паперів одного емітента, що забезпечують однаковий обсяг прав власникам і мають однакові умови емісії. Всі папери одного випуску мають один і той же державний номер. Учасником процесу випуску цінних паперів, який ініціює та здійснює випуск, є емітент - юридична особа, органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, що несуть від свого імені зобов'язання перед власником цінних паперів по здійсненню прав, закріплених у цих паперах.

Обіг цінних паперів - укладання цивільно-правових угод, спричиняю-щих перехід прав власності на цінні папери, їх купівля-продаж інвес-торами. Включає в себе первинне і вторинне розміщення.

Розміщення емісійних цінних паперів на первинному ринку - відчуження емісійних цінних паперів емітентом першим власникам шляхом укладення цивільно-правових угод. Первинний ринок залежить від сформованої в ньому ко?юктури (співвідношення попиту і пропозиції, макроекономічних показників, процентних ставок на кредитному ринку, інше), упевненості в стійкості емітента. В даний час становище на перічном ринку оп-ределяют головним чином державні цінні папери (ГКО, ОФЗ, КО).

Вторинне розміщення емісійних цінних паперів - торгівля інвесторами між собою цінними паперами, які пройшли первинне розміщення. Цей ринок включає в себе біржовий і позабіржовий ринки. Найбільш харак-терни для державних цінних паперів є біржовий ринок, кото-рий в даний час в Росії тільки формується.

Ринок державних цінних паперів - найважливіший елемент фондового ринку будь-якої країни. У країнах з розвиненою ринковою економікою ринок дер-жавних цінних паперів виконує такі функції:

Здійснюється централізоване запозичення тимчасово вільних грошових коштів комерційних банків, інвестиційних і фінансових компаній, різних підприємств і населення;

Різні державні цінні папери активно використовуються при про-веденні Центральним Банком Російської Федерації грошово-кредитної політики.

_______________________________________________________________

1Райзберг Б.А. Сучасний економічний словник, М .: 1995, с.213

3. Цінні папери, будучи надійними і ліквідними активами, застосовуються

для підтримки ліквідності балансу фінансово-кредитних установ.

Кошти, отримані від реалізації державних цінних паперів, дозволяють безінфляційно покрити дефіцит державного бюджету.

Основна мета випуску позик в сьогоднішній Росії - покриття переходить з року в рік дефіциту бюджету і рефінансування попередніх позик. Зазвичай для цих цілей випускаються середньострокові і довгострокові зобов'язання, але в Росії в останні роки утримується висока інфляція, і тому для фінансування дефіциту бюджету використовуються переважно короткострокові папери і частково середні з мінімальним терміном погашення.

На жаль, в Росії мало відомі облігації, що випускаються під конкретні проекти, - як це робиться, наприклад, в Японії, де такі облігації називаються "будівельними": кошти, полученниие від їх розміщення, спрямовуються на стоительство доріг, житла, інфраструктури.

Боргові зобов'язання, що емітуються Урядом, розраховуються як на оптовий ринок (великих дилерів і інвесторів - юридичних осіб), так і на роздрібний ринок (населення, дрібних інституційних інвесторів). Зазвичай для оптового ринку випускаються паперу з великим номіналом і в дематеріалізованої формі, а режим їх функціонування забезпечує не тільки високу надійність, але і високу ліквідність. Папери, що випускаються для населення, більше нагадують ощадні сертифікати. Порівняно низька ліквідність таких паперів компенсується більш високим доходом.

Найважливішим завданням емітента державних цінних паперів є конструювання емісії разнобразних видів зобов'язань, пристосованих до мінливої ??ситуації на грошовому ринку і задовольняють інтереси раз-особистих інвесторів, включаючи населення, і розміщення їх на фінансовому ринку з використанням високих технологій, що дозволяють підтримувати їх ліквідність.

Нормативною базою емісії та обігу емісійних цінних паперів в РФ служать наступні законодавчі та нормативні акти та відомчі інструктивні документи:

Цивільний кодекс РФ;

Закон РФ "Про ринок цінних паперів" від 22.04.96 № 39-ФЗ;

Постанова Уряду РФ "Про затвердження Положення про випуск та обіг цінних паперів і фондових біржах в РРФСР від 28.12.91 № 78;

Указ Президента РФ "Про заходи щодо державного регулювання ринку цінних паперів в Російській Федерації" від 08.11.94, доповнення до нього;

Інструкція Міністерства фінансів РФ "Про правила випуску і реєстрації цінних паперів на території РФ" від 03.03.92 № 3 в ред. від 01.08.95;

Указ Президента РФ "Про Федеральної комісії з ринку цінних паперів" від 01.07.96 № 1009;

Указ Президента РФ "Про затвердження концепції розвитку ринку цінних паперів в РФ" від 01.07.96 № 1008;

Постанова Уряду РФ "Про заходи щодо розвитку ринку цінних паперів в РФ" від 15.04.95 № 336;

9. Наказ ЦБ РФ "Про проведення операцій з державними короткостроковими бескупоннимі облігаціями" від 6 травня 1993 N 02-78

10. Інші нормативні акти.

За есперти оцінками фахівців міжнародного центру фінансово-економічного розвитку, основні принципи і положення Закону про цінні папери та постанов Уряду, співпадають, що важливо для підтримки стабільності на ринку цінних паперів. В основу всіх законодавчих

документів покладено принципи відкритості та прозорості ринку, захисту прав інвесторів, дотримання єдиних процедур державної реєстрації.

У наступному розділі я розгляну різновиди російських державних валют-ських цінних паперів, їх основні характеристики, такі показники як до-ходность, ліквідність, процентна ставка, причини їх зміни.

Глава 2. Види державних цінних паперів Росії.

Їх ліквідність і прибутковість.

До державних цінних паперів Росії відносяться:

Державні короткострокові зобов'язання (ДКО)

Державні довгострокові зобов'язання (ГДО)

Облігації внутрішньої валютної позики (ОВВЗ)

Золотий сертифікат

Короткострокові зобов'язання (КЗ)

Облігації федеральної позики (ОФП)

Облігації державної ощадної позики (ОГСЗ)

Ліквідність цінних паперів - можливість перетворення цінних паперів в гроші. Ліквідні цінні папери утворюють частину оборотного капіталу власника і можуть бути легко реалізовані на ринку.

Прибутковість цінних паперів - відношення річного доходу за цінними паперами до її ринковою ціною; норма прибутку, одержуваної власником цінного паперу.

Державні короткострокові бескупонние облігації (ДКО).

Випуск Державних короткострокових облігацій бескупонних використовується з метою залучення коштів на фінансування державних витрат і покриття дефіциту федерального бюджету.

Перший аукціон з розміщення ДКО відбувся 18 травня 1993, в ході його було розміщено паперів на суму 0880 млн руб. За оцінками більшості експертів, в даний час на частку ДКО припадає близько 90% обороту всіх фондових бірж країни.

Основні завдання ринку ГКО:

Фінансування дефіциту бюджету;

Регулювання за допомогою державних зобов'язань розмірів грошової маси, що знаходиться в обігу.

Схема емісії ДКО розрахований на погашення попередніх випусків за рахунок коштів, що надходять від наступних емісій. Для прикладу наведу реальну схему рефінансування чергових випусків ГКО в червні 1995 року:

Дані за липень 1995 року, млрд руб.

 Дата

 № випуску,

 погашаемого

 у червні

 Сума

 до погашення

 № поточного випуску,

 емітується

 у червні

 Виручка від

 розміщення

 поточного

 випуску

 Доходи

 Бюджету

 за 21 день

 Червень

 7.06

 14.06

 21.06

 21032

 22009

 21033

 Разом:

 2200

 554

 2930,2

 5684,2

 21039

 24001

 21040

 3210

 570,7

 4018,5

 7799,2

 1100

 16,8

 1088,3

 2205,1

Прим: випуски, що починаються з цифр: 21 ... - тримісячні,

22 ... - шестимісячні, 23 ... - річні, 24 ... - ОФЗ.

Як бачимо, за рахунок червневого тримісячного випуску ГКО серії 21039 вдалося не тільки погасити Мартівка випуск 21032, але й отримати дохід в бюджет на суму понад 1 трлн крб.2

З 7 вересня 1995 відповідно до п.9.5 нової редакції Положення про обслуговування та обіг випусків державних короткострокових бескупонной-них облігацій, затвердженої Наказом Банку Росії від 15.06.95 № 02-125, пере-оцінка ДКО здійснюється за середньозваженою ціною. З 1 вересня 1995 року за розрахунку прибутковості ГКО без урахування податкових використовуються така формула:

N 365

Дохідність ДКО = (--- -1) х ----- х 100%,

P Т

де N - номінал облігації в рублях, Р - ціна облігації в рублях,

С - величина купона в рублях,

А - накопичений з початку купонного періоду дохід у рублях,

Т - термін до погашення облігації в днях,

t - термін до закінчення поточного купонного періоду в днях.

Ісохя з цієї формули бачимо, що у ДКО немає фіксованої ставки дохо-так: до-хід по них утворюється у вигляді різниці між номіналом і ціною, за якою вкладник купив облігацію. Такий дохід має назву дисконт-ного. Іноді уро-вень прибутковості ГКО не забезпечує позитивної про-процентної ставки, тобто б-кість нижче рівня інфляції. Це трапляється, коли попит на ДКО значно пре-вишает пропозицію. Така ситуація веде до подальшого відтоку грошей з ринку.

У жовтні рівень прибутковості державних цінних паперів трохи збільшився. Особливо сильно це торкнулося короткострокових та середньострокових серій. Прибутковість цих випусків тісно пов'язана зі ставками по коротких міжбанківськими кредитами, які давно не опускалися нижче ставки рефин-нсірованія. Така ситуація характерна в умовах дефіциту рублевих коштів. До кінця жовтня ситуація на ригке ДКО ускладнилася. Пов'язано це було з кризою на азіатському фінансової ринку, у зв'язку з яким іноземні інвестори почали активно виводити кошти з ДКО і, якби не обмеження на репатріації прибутку масштаби падіння цін на ДКО могли б бути більш вражаючими. Передбачається, що іноземні інвестори продовжать виведення коштів з ДКО.

На початку грудня різко збільшилася дохідність ГКО. 1 грудня вона склала 40% річних. Однак ЦБ РФ не вважав за потрібне втручатися в ситуацію. Крім того масового відтоку коштів з ринку ГКО сприяло різке підвищення прибутковості валютних операцій. Чергове збільшення прибутковості не вплинуло на ставку рефінансування. Вона залишилася на рівні 28% річних. Але з 1 грудня відбулося збільшення ломбардної ставки, за

________________________________________________________________________

2Пансков В.Г. Настільна книга фінансиста, М .: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку, 1995, с.155

якій надається більшість кредитів комерційним банкам з 28% до 36% річних. Ломбардна схема надання кредитів являє собою видачу крадіта під заставу високоліквідних цінних паперів. Поки дохідність ГКО скорочувалася, позикові ресурси були доступні для виробництва. Але при значному збільшенні її буде спостерігатися скор-щення внутрішніх інвестицій у виробництво.

Наприкінці грудня 1997 прибутковість на ринку ГКО знижувалася завдяки поверненню іноземних інвесторів. За оцінкою Банку Росії, за перший тиждень грудня на ринок повернулося 700 млн. Доларів коштів нерезидентів. Схоже, вони використовували останню в нинішньому році можливість для покупки поки ще дешевих порівняно з паперами інших країн, що розвиваються російських державних паперів. Прибутковість ДКО стабілізувалася на рівні 30-31% річних за довгостроковими паперів, 33% річних по середньострокових паперів. Цей рівень хоча і перевищує ставку рефінан-сірованія, залишається нижче ставки ЦБ по ломбардних кредитах і не вимагає втручання грошової влади. На думку експертів ЦБ РФ дохідність ГКО в 1998 році буде на рівні 12 - 14% годових.3

Досвід роботи з ДКО показує, що дані держзобов'язання найбільш ліквідні у порівнянні з будь-якими іншими інструментами фондового ринку: на будь-який з щоденних торгових сесій можна купити і продати практично будь-який вид обязятельств, що перебувають в обігу. Ринок ГКО продовжує розвиватися. Основний його недолік - елітарність, закритість - може бути втомлюся шляхом підключення регіональних площадок, а отже регіональних дилерів та клієнтів, а також розширенням доступу дилерів до торгової системи.

Середньострокові папери - необхідний елемент фінансіррованія дефіциту бюджету, оскільки вони дозволяють вирішити проблему рефінансування коротких випусків за відносно тривалий період. Передумови для створення в Росії ринку середньострокових цінних паперів з'явилися в міру економічної стабілізації, обозначившейся до літа 1995 року.

Основним видом середньострокових паперів у Росії є облігації Феде-рального позики (ОФП), що випускаються Урядом РФ для фінансування бюджетного дефіциту. Система ОФЗ базується на наступних загальних принципах:

застосування безпаперової (електронної) технології,

плаваючий купонний дохід,

середньостроковий період обертання,

іменний характер паперу.

Емітент (Мінфін РФ) встановлює для кожного окремого випуску облігацій за погодженням з Банком Росії його обсяг, порядок розрахунку купонного доходу, який визначається на основі прибутковості по ГКО, дати розміщення, погашення та виплати купонного доходу, обмеження на володіння.

_______________________________________________________________________

3Експерт № 49 (117) 22 грудня 1997, с.116

Величина купонного доходу розраховується окремо для кожного періоду його виплати і оголошується за першим купону не пізніше, ніж за 7 днів до дати початку розміщення.

На прибутковість цінних паперів впливає оподаткування, у ОФЗ воно має сле-дмуть особливості:

Купонний дохід у вигляді відсотка до номінальної вартості за ОФЗ з пере-менним купонним доходом (далі: облігації) не обкладається податком на прибуток у юридичних осіб і прибутковим податком у фізичних осіб,

При зверненні облігацій утворюється накопичений купонний дохід - частина купонного доходу у вигляді відсотка до номінальної вартості облігації, що розраховується пропорційно кількості днів, що минули від дати випуску облігацій або дати виплати попереднього купонного доходу, що включається в ціну угоди.

Формула прибутковості по ОФЗ: D = ([H + C / (1-T)]: [P + A / (1-T)] - 1) х 365 / t х 100%,

де N - номінал облігації в рублях, C - купон в рублях, D - дохід,

T - купонний період у днях, P - ціна ОФЗ без урахування накопиченого доходу

A - накопичений дохід, t - термін до виплати купонів в днях

Величина купона в рублях -С-обчислюється за формулою: С = (R / 100) x (T / 365) x T,

де R - купонна ставка в% річних, T - купонний період.

Величина накопиченого доходу - А - обчислюється за формулою: А = (С / Т) х (Т-t).

Наприкінці грудня 1997 прибутковість на ринку ОФЗ потроху знижуючи, стабілізувалася на рівні 29-30% річних.

Олігаціі державної ощадної позики (ОГСЗ) випускаються Пра-вительства РФ для покриття дефіциту бюджету. ОГСЗ надає право на отримання доходу вище рівня дохідності за іншими видами державних цінних паперів. Перший випуск ОГСЗ з 27 вересня 1995 забезпечив дохід у розмірі 102,72% річних.

При зверненні ОГСЗ податкові пільги поширюються на частину суми накопиченого купонного доходу, що розраховується як різницю між накопиченим купонним доходом і доходом, сплачених при придбанні.

Перші торгові сесії на Російській біржі показали стійке зростання попиту на ОГСЗ. Новий фінансовий інструмент, що з'явився на державному ринку цінних паперів, вирішить питання про збереження коштів середніх і дрібних інвесторів в умовах інфляції і економічної нестабільності.

Держава отримує можливість запозичувати тимчасово вільні грошові кошти фізичних осіб на тривалий термін.

Наприкінці грудня 1997 інвестиційна привабливість і ліквідність ринку ОГСЗ знову впали до мінімального рівня. Реальних угод здійснюється мало. Учасники ринку налаштовані на продаж облігацій. Причина зниження інтересу - недавнє падіння прибутковості ОГСЗ нижче рівня ДКО з аналогічним терміном погашення.

Казначейські зобов'язання (КЗ), випуск яких почався з 1995 року, дозволив частково вирішити проблеми фінансування ряду програм, передбачених у федеральному бюджеті. На сьогоднішній день за допомогою КО проводиться бюджетне фінансування установ МВС, ВПК, енергетики та сільського господарства. Випускаютя КО в безпаперовому режимі у вигляді запису на счтах "депо" в уповноважених Мінфіном РФ депозитаріях.

Перспективи ринку КО проблематичні, тому КО стимулює інфляцію.Уве-лічівая обсяг емісії КЗ, держава підриває дохідну частину бюджету т.к. не менше 65-70% від випущених КО протягом одного місяця звернення повертаються до бюджету у вигляді податкових звільнень.

Суть казначейських податкових звільнень полягає в тому, що держава погашає частину своїх боргів перед підприємствами шляхом заліку (не стягнення) платежів до Федеральний бюджет. Погашення та обмін на податкове звільнення відбувається за поточним курсом КО, який розраховується за формулою: Tk = H + H x (tx P / 100) / 360,

де Tk - поточний курс КО, H - номінал, t - термін обігу,

P- ставка відсоткового доходу по КО.

Той факт, що КО може бути достроково обміняно на податкове звільнення, робить ринок цих зобов'язань досить жвавим. КО, як і ГКО, є найбільш ліквідними обязятельства Російського Уряду, звертаю-щимися на внутрішньому ринку. Пільги по податках поширюються тільки на дохід, що виплачується державою.

Золоті сертифікати, випущені Мінфіном РФ в 1993р. строком на 1 рік, були розміщені в 1994 році. Гарантована прибутковість за сертифікатом нараховується щоквартально. На золотий сертифікат распростряняются податкові пільги. Золотий сертифікат є низькодохідної цінним папером тому разме-щена лише незначна частина емісії та вторинний ринок практично відсутній.

Випуск цінних паперів суб'єктами Російської Федерації та органами місцевого самоврядування - найбільш неопрацьований з законодавчої точки зору питання. Відповідно до Закону про держборг, ці папери не включаються до го-жавний внутрішній борг, і федеральний Уряд не несе за них відповідальності. Позики не роблять впливу на розвиток регіональних ринків цінних паперів. Вони випускаються під реалізацію одного проекту (як правило, житлового), емітенти поширюють інформацію про емісію і перешкоджають участі в позиці інвесторів з інших регіонів. Не вирішене питання оподаткування таких паперів. Рішення Комісії з цінних паперів про надання цим паперам статусу державних і звільнення від оподаткування відповідного доходу не може бути визнано легітимним, тому питання оподаткування відносяться до компетенції законодавчої влади. Дані умови не сприяють розвитку та активізації такого важливого сегмента фондового ринку.

Висновок.

У своїй роботі я розглянула стан ринку державних цінних паперів, еф-фективность їх емісії, обігу, розміщення.

На ефективність емісії та обігу державних цінних паперів впливають об'єктивні макроекономічні показники: інфляція, динаміка ставок на дру-гих сегментах фінансового ринку, наявність вільного капіталу, що обертається на ринку. Величина державних цінних паперів регулюється ЦБ РФ і Мінфіном РФ.

Проблема фінансування дефіциту бюджету в Росії вимагає чіткої коор-динації дій Мінфіну і Центрального банку РФ, професійних учасників ринку з метою зміцнення в інвестора довіри до держави як першокласному позичальникові. Тому державі необхідно створювати такі сек-тори ринку, в яких могли б функціонувати надійні і ліквідні цінні папери.

Поточні процентні ставки по державних цінних паперів,

встановлювані грошовою владою (% річних)

 Показник

 Значення

 З якого моменту

 Попереднє значення

 Ставка рефінансування

 28

 11.11.97

 21

 Короткострокові ДКО

 35,99 (84)

 17.12.97

 59,21 (105)

 Середньострокові ГКО

 25,67 (154)

 10.12.97

 29,34 (196)

 Довгострокові ДКО

 33,98 (294)

 17.12.97

 28,01 (364)

 ОФЗ

 27,32

 12.11.97

 21,04

 ОГСЗ

 19,80

 05.11.97

 19,00

 Ставка репо по ГКО-ОФЗ

 36 (2) *

 01.12.97

 28 (2)

* Понеділок, вівторок, середа / четвер і п'ятницю кожного робочого тижня.

() Строк дії операції в днях.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com