На головну

 Управління інвестиційними ризиками - Інвестиції

Введення

Актуальність теми дипломної роботи пов'язана з нестабільним станом міжнародних фінансових ринків, неповнотою досліджень в даній області, можливостями, що відкриваються для використання методів оцінки інвестиційних ризиків в російській економіці.

Зокрема, актуальність фінансового управління ризиками на міжнародних ринках пов'язана з тим, що ризики збільшуються, відбулася їх глобалізація, скоротилися цінові спреди при тому, що збільшилася волатильність валют, процентних ставок, курсів цінних паперів і цін на сировинні товари. В цілому, фінансові ринки стали більш нестабільними, складними і ризикованими.

Ризик є оцінкою потенційних (максимально можливих) втрат, які може понести банк, страхова компанія, пенсійний фонд або пайовий фонд, здійснюють певну фінансову діяльність. Для інституціонального інвестора в цілому ці максимально можливі втрати не повинні перевищувати певної величини. В іншому випадку існує ймовірність виникнення фінансової нестійкості. Як зробити так, щоб цього не сталося? Необхідна система управління ризиками. Значимість управління ризиком полягає в можливості, по-перше, прогнозувати в певній мірі настання ризикової події, по-друге, завчасно вживати необхідних заходів до зниження розміру можливих несприятливих наслідків. Для того щоб управляти ризиком, необхідно мати його кількісну оцінку, тобто вміти вимірювати ймовірність настання несприятливих подій і величину втрат супутніх їм.

Комерційні банки стикаються у своїй повсякденній діяльності з великою кількістю різного роду ризиків (кредитні, валютні, цінові). Вони повинні мати ефективні методи з оцінки ризиків для щоденного моніторингу всіх видів ризику, як окремо, так і в сукупності для всього портфеля банку.

Російська економіка є перехідною, що поєднує в собі риси відкритої ринкової та адміністративної систем. Процес реформ виявився пов'язаний з найбільшими макроекономічними проблемами: інфляція, інвестиційний криза, бюджетний дефіцит, швидко зростаючий державний борг, демонетизація економіки, високі ризики і нестабільність. Тому моделі, використовувані при оцінці ризиків, які виникали на російському фінансовому ринку, дозволили банкам і підприємствам згладжувати негативні наслідки таких економічних тенденцій. У цьому зв'язку особливої ??актуальності набуває вивчення зарубіжного досвіду.

Метою дипломної роботи є узагальнення та аналіз моделей оцінки інвестиційних ризиків, вивчення теоретичної концепції та методології управління ризиків для використання в банківській практиці.

Для реалізації поставленої мети в дипломній роботі будуть вирішені наступні завдання:

· Вивчення основних видів інвестиційних ризиків та їх класифікації в інвестиційному аналізі;

· Аналіз класичних методів оцінки ризику;

· Дослідження VaR моделей в оцінці інвестиційних ризиків,

· Розробка методології управління ризиками фінансових активів для застосування в російській банківській практиці;

· Розгляд методу зі страхування ризиків за допомогою хеджування позицій.

1. Інвестиційні ризики

1.1. Поняття інвестиційних ризиків

Інвестиційний ризик - це небезпека втрати інвестицій, неотримання від них повної віддачі, знецінення вкладень.

Для фінансового менеджера ризик - це ймовірність несприятливого результату. Різні інвестиційні проекти мають різну ступінь ризику, самий високоприбутковий варіант вкладення капіталу може виявитися і самим ризикованим.

Ризик - це економічна категорія. Як економічна категорія він являє собою подію, яка може відбутися або не відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати: негативний (програш, збиток, збиток); нульовий; позитивний (виграш, вигода, прибуток).

Ризику можна уникнути, тобто просто ухилитися від заходу, пов'язаного з ризиком. Однак для підприємця уникнення ризику часто означає відмову від можливого прибутку.

Функціонуванню та розвитку багатьох економічних процесів притаманні елементи невизначеності. Це зумовлює появу ситуацій, які не мають однозначного результату. Поняття «ситуація ризику» можна визначити як поєднання, сукупність різних обставин і умов, що створюють певну обстановку для того чи іншого виду діяльності. Якщо існує ймовірність кількісно і якісно визначати ступінь ймовірності того чи іншого варіанту, то це і буде ситуація ризику.

Ситуації ризику супроводжують три умови:

· Наявність невизначеності;

· Необхідність вибору альтернативи (у т. Ч. Відмову від вибору);

· Можливість оцінити ймовірність здійснення обираних альтернатив.

Ситуацію ризику слід відрізняти від ситуації невизначеності. Остання характеризується тим, що ймовірність настання результатів рішень або подій в принципі неустанавліваема. Ситуацію ж ризику можна охарактеризувати як різновид невизначеності, коли настання подій ймовірно і може бути визначено, т. Е. Об'єктивно існує можливість оцінити ймовірність подій, імовірно виникають в результаті здійснення господарської діяльності.

Прагнучи зняти ризиковану ситуацію, суб'єкт робить вибір і прагне реалізувати його. Тим самим ризик постає моделлю зняття суб'єктом невизначеності, способом практичного вирішення протиріччя при неясному (альтернативному) розвитку протилежних тенденцій в конкретних обставинах.

Розуміння того, що суб'єкт зіткнувся з «ситуацією ризику» і йому належить вибір з кількох альтернативних варіантів поведінки, називається «усвідомленням ризику».

Крім того, при розгляді сутності ризику треба враховувати, що це поняття включає в себе не тільки наявність ризикової ситуації та її усвідомлення, але й ухвалення рішення, зробленого на основі кількісного та якісного аналізу ризику.

Таким чином, ризик як ситуація, пов'язана з наявністю вибору з можливих альтернатив має важливе властивість - ймовірність. Імовірність - математичний ознака, що означає можливість розрахувати частоту настання події за наявності достатньої кількості статистичних даних. Ось чому ризик не можна визначати через ймовірність (імовірність - ознака ризику) і тим більше невизначеність (відсутню можливість визначити ймовірність результату події).

Крім цього, необхідно відзначити основну особливість ризику - ризик має властивість зменшуватися зі збільшенням передбачуваності рискосодержащего події. Під рискосодержащего подією розуміється то подія, від здійснення або нездійснення якого залежить відповідно успіх або невдача передбачуваного підприємства. І так як ризик в такому випадку виражається процентної (або кількісної) можливістю нездійснення сприятливого події, то чим більше існує можливостей передбачити, здійсниться або таки відбулося це подія, тим менше значення ризику. Таким чином, ризик не можна визначити і як подія. Подія - у даному випадку - умова виникнення ризикової ситуації.

Виходячи з вищесказаного, дамо наступне визначення. Ризик - ситуація, пов'язана з наявністю вибору з можливих альтернатив шляхом оцінки ймовірності настання рискосодержащего події, що тягне як позитивні, так і негативні наслідки.

Всю роботу над ризиком доцільно розглядати тільки в системі відносин між суб'єктами та об'єктами управління ризиком, т. Е. В якійсь системі.

Система управління являє собою складний механізм впливу керуючої системи на керовану з метою отримання бажаного результату. Таким чином, управління ризиком як система складається з двох підсистем: керованої підсистеми (об'єкта управління) і керуючої підсистеми (суб'єкта управління).

У системі управління ризиком об'єктом управління є ризик, ризикові вкладення капіталу, економічні відносини між господарюючими підрозділами в процесі реалізації ризику.

Суб'єктом управління в системі управління ризиком є ??спеціальна група людей (керівник, фінансовий менеджер, менеджер по ризику та інші), яка за допомогою різних прийомів і способів управління здійснює цілеспрямований вплив на об'єкт управління.

Існує цікава думка з приводу використання терміну «система управління ризиком». Деякі вважають, що з точки зору дослідження операцій словосполучення управління ризиком позбавлена ??сенсу, оскільки невизначеністю управляти не можна. Таким чином, «коли говорять про систему управління ризиком», мова йде про систему підтримки прийняття рішення того чи іншого суб'єкта, головне завдання, якої в максимальній мірі знизити невизначеність, що має місце при прийнятті рішень суб'єктам. Таке трактування системи управління ризиком кілька звужує її призначення. Система управління ризиком, безсумнівно, включає процес прийняття рішень, проте на цьому її функції не обмежуються. Система управління ризиком включає також подальший моніторинг ризикових позицій, їх хеджування, порядок взаємодії підрозділів в процесі контролю за прийнятими ризиками і т. П.

При аналізі системи управління ризиками доцільно використовувати в якості основного методологічного інструменту системний підхід.

Системний підхід є всебічний підхід, що фокусує увагу не тільки на організації, але і на навколишньому її середовищі. Центральним поняттям системного підходу є поняття «система», яке відображає поняття про те, що різні елементи, з'єднуючись, набувають нова якість, яка відсутня у кожного з них окремо. Нова якість виникає завдяки наявності зв'язків у системі, які здійснюють перенесення властивостей кожного елемента системи до всіх інших елементів системи. Такі зв'язки називаються інтегральними або системними.

Ефективність функціонування системи управління ризиком, виходячи з основних положень системного підходу, визначається ефективним взаємодією між частинами системи, ніж результативною роботою її окремих властей

Таким чином, система управління ризиками являє собою сукупність взаємопов'язаних і взаємозалежних елементів, кінцевою метою існування яких є мінімізація ризиків.

Систему управління ризиком можна охарактеризувати як сукупність методів, прийомів і заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикових подій і вживати заходів до виключення або зниження негативних наслідків настання таких подій. На систему управління ризиком впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники.

Системний підхід наказує шукати витоки проблем, що виникають в роботі, в першу чергу у зовнішньому середовищі.

Зовнішніми факторами системи управління ризиком є ??наступні:

· Нормативна база у сфері регулювання ризику (нормативи, методики, рекомендації, стандарти бухгалтерського обліку і т. П.);

· Макроекономічні фактори;

· Зарубіжний досвід управління ризиком.

Найбільш характерними рисами зовнішнього середовища є динамічність, різноманіття та інтегрованість.

Динамічність передбачає швидку мінливість зовнішнього середовища. Завдання - створювати адаптивні системи управління ризиком, що не чинять опір змін зовнішнього середовища, а змінюються разом з нею.

Наступна характерна риса зовнішнього середовища - різноманіття. Сучасна організація взаємодіє з величезним числом різних об'єктів - акціонерами, клієнтами, партнерами, Центральним банком, органами влади, конкурентами і т. Д. Все це різноманіття посилюється ще й тим, що всі об'єкти пов'язані між собою безліччю ниток - економічних, інформаційних, політичних, адміністративних, постійно впливають один на одного, тобто зовнішнє середовище інтегрована. Отже, зміна взаємодії організації з будь-яким з цих об'єктів тягне за собою зміну відносин і з іншими.

Внутрішні чинники системи управління ризиком включають

· Специфіку діяльності організації, його політику, стратегію і тактику;

· Організаційну структуру;

· Кваліфікацію персоналу.

Основними рисами внутрішнього середовища є:

· Прагнення до виживання;

· Постійна зміна, розвиток, спрямований на пристосування до зовнішнього середовища;

· Вдосконалення, наявність цілісності, єдиного призначення для всіх елементів.

Як система управління, управління ризиком передбачає здійснення ряду процесів і дій, які являють собою елементи системи управління ризиком. До них можна віднести:

· Ідентифікацію та локалізацію ризику;

· Аналіз та оцінку ризику;

· Способи мінімізації та запобігання ризику;

· Моніторинг ризикових позиції.

Процес управління ризиком можна спрощено представити у вигляді такої блок-схеми (рис. 1.1.1.).

Слід зазначити, що збір і обробка інформації є важливим етапом процесу управління незалежно від його конкретного змісту. У процесі управління ризиком до повноти та якості інформації пред'являються особливі вимоги, оскільки відсутність повної інформації є одним з істотних факторів ризику, і прийняття рішення в умовах неповної інформації служить джерелом додаткових фінансових втрат.

На схемі (ріс.1.1.1.) Для спрощення блок-схеми збір і обробка інформації щодо аспектів ризику представлені в якості першого етапу. Насправді ця робота здійснюється протягом усього процесу прийняття рішення. У міру переходу від одного етапу до іншого при необхідності може уточнюватися потреба в додатковій інформації, здійснюватиметься її збір і обробка.

Особливу роль відіграє інформація в процесі якісного та кількісного аналізу ризику.

Рис. 1.1.1. Блок-схема процесу управління ризиком [15; 12].

1 - збір і обробка даних; 2 - якісний аналіз ризику; 3 - кількісна оцінка ризику; 4 - оцінка прийнятності ризику; 5, 11 - оцінка можливості зниження ризику; 6, 12 - вибір методів і формування варіантів зниження ризику; 7 - оцінка можливості збільшення ризику; 8 - формування і вибір варіантів збільшення ризику; 9, 13 - оцінка доцільності зниження ризику; 10 - оцінка доцільності збільшення ризику; 14 - вибір варіанта зниження ризику; 15 - реалізація проекту (прийняття ризику); 16 - відмова від реалізації проекту (уникнути ризику).

Якісний аналіз передбачає: виявлення джерел і причин ризику, етапів і робіт, при виконанні яких виникає ризик, т. Е. Встановлення потенційних зон ризику, ідентифікацію всіх можливих ризиків, виявлення практичних вигод і можливих негативних наслідків, які можуть настати при реалізації містить ризик рішення .

Результати якісного аналізу служать важливою вихідною інформацією для здійснення кількісного аналізу.

Кількісний аналіз передбачає чисельне визначення окремих ризиків і загального ризику. На цьому етапі визначається ймовірність настання ризикових подій та їх наслідків, здійснюється кількісна оцінка ступеня ризику, визначається також допустимий рівень ризику.

У результаті проведення аналізу ризику виходить картина можливих ризикових подій, ймовірність їх настання та наслідків. Після порівняння отриманих значень ризиків з гранично допустимими виробляється стратегія управління ризиком, і на цій основі - заходи запобігання і зменшення ризику.

Заходи щодо усунення та мінімізації ризику включають наступні етапи:

· Оцінку прийнятності отриманого рівня ризику;

· Оцінку можливості зниження ризику або його збільшення (у разі, коли отримані значення ризику значно нижче допустимого, а збільшення ступеня ризику забезпечить підвищення очікуваної віддачі);

· Вибір методів зниження (збільшення) ризиків;

· Оцінку доцільності та вибір варіантів зниження (збільшення) ризиків.

Після вибору певного набору заходів щодо усунення та мінімізації ризику слід прийняти рішення про ступінь достатності вибраних заходів. Якщо заходів недостатньо - доцільно відмовитися від реалізації проекту (уникнути ризику).

Слід зазначити, що тут розглянута лише загальна схема процесу управління ризиком. Характер і зміст перерахованих вище етапів і робіт, використовувані методи їх виконання в значній мірі залежать від специфіки підприємницької діяльності та характеру можливих ризиків.

1.2. Класифікація інвестиційних ризиків.

Загальновідомо, що реалізація більшості інвестиційних проектів на будь-якому фондовому ринку пов'язана з істотним ризиком втрати частини або навіть всього вкладеного капіталу, причому ризик втрат тим вище, чим вище рівень очікуваного від інвестицій доходу. У зв'язку з цим вкрай важливо мати чітке уявлення про ту систему ризиків, які можна назвати інвестиційними ризиками, і яка вбирає в себе всі ризики, властиві інвестиційної діяльності в цілому. Всі інвестиційні ризики прийнято поділяти на системні й несистемні в залежності від того, наскільки широке коло інструментів фондового

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com