На головну

 Оцінка привабливості інвестиційного проекту - Інвестиції

3. Оцінка інвестиційної привабливості проекту

ВАТ "Сироробний комбінат" Ичалковский "має намір придбати нову виробничу лінію для виготовлення сиру російського.

Вартість обладнання становить 17,5 млн. Руб.

Установка і монтаж 17,5 млн. Руб.

Закупівля обладнання проводиться в 2002 році, установка і монтаж на початку 2003 року.

Введення в експлуатацію - липень, 2003

Проектна потужність обладнання - 1 400 тонн сиру / рік

Ціна реалізації - 73 тис. Руб. / Тонна

Термін роботи до капітального ремонту - 5 років

Ремонт запланований на липень - вересень 2007 року і буде проводиться власними силами.

Упращенія, прийняті в даному проекті:

· Фінансова діяльність не ведеться;

· Інфляційний процес відсутній;

· Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

· Потреба в запасах і матеріалах відсутня;

· Розглядається тільки один сценарій;

· Бюджетне фінансування проекту отсутствует.Період розрахунку - 6 років

Крок розрахунку - 1 рік

Податки:

- На прибуток - 24%;

- На користувачів автодоріг - 1% від виручки без ПДВ;

- На майно - 1% від середньорічної вартості майна;

- ПДВ (крім сировини) - 20%, на сировину - 10%;

- ЄСП - 35,6% від фонду оплати праці.

Безризикова ставка визначена як середня ставка по депозитах в банках вищої категорії надійності - 13,2%

Податок на безризиковий дохід - 24%

Премія за ризик - 10%

На основі розрахунку та аналізу інтегральних показників економічної ефективності слід визначити доцільність прийняття даного інвестиційного проекта.Табліца 1 Інвестиційний план

 № Показники Од. 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 п / п зм. 0 1 2 3 4 5

 1 Витрати на придбання

 обладнання тис.руб. 17500

 2 Монтажні роботи тис.руб. 17500

 3 Разом витрат за проектом тис.руб. 17500 17500

 4 в т.ч. ПДВ тис.руб. 2916,7 2916,7

У таблиці 1 міститься інформація з даного інвестиційному проекту: витрати на придбання виробничої лінії та оплата необхідних послуг з її встановлення та монтажу. Також приведена загальна сума витрат за проектом, рівна 35 млн. Руб., Включаючи ПДВ.

Таблиця 2

Склад і структура основних засобів по пускових комплексах

 № Показники Од. 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 п / п зм. 0 1 2 3 4 5

 1 Балансовия вартість тис.руб. 29 167,0 27 708,7 24 792,0 21 875,3 18 958,6

 2 Нормативний термін служби років 10,0

 3 Планований термін служби, років 8,0

 4 Амортизація (для цілей

 оподаткування) тис.руб. 1 458,4 2 916,7 2 916,7 2 916,7 2 916,7

 5 Фактичний знос (%),

 накопичувальним підсумком тис.руб. 6,3 18,8 31,3 43,8 56,3

 6 Залишкова балансова

 вартість, тис. руб. тис.руб. 27 708,7 24 792,0 21 875,3 18 958,6 16 041,9

 7 Залишкова фактична

 вартість, тис. руб. тис.руб. 27 344,1 23 698,2 20 052,3 16 406,4 12 760,6

Дана таблиця дозволяє провести аналіз складу і структури основних засобів по пускових комплексах. Загальні витрати з придбання виробничої лінії без ПДВ в момент введення обладнання в експлуатацію, включаючи вартість самого обладнання, а також вартість монтажних робіт на місці експлуатації, в 2003 році складуть 29 167 тис. Руб. проте основні засоби, як відомо, схильні до зносу, грошовим виразом якого є амортизаційний фонд. У даному випадку використовується лінійна система нарахування амортизації, яка виходить із припущення про те, що процес зносу основного капіталу буде відбуватися рівномірно протягом всього терміну його служби. Тому величина щорічного амортизаційного фонду є величиною постійною і дорівнює 2 916,7 тис. Руб.

Оскільки виробнича лінія почне діяти з липня 2003 року, то вартість амортизації за даний період буде розраховуватися за півроку і складе 50% від річної величини, а саме 1 458,4 тис. Руб.

З плином часу фактичний знос збільшується, зменшуючи тим самим залишкову фактичну вартість обладнання, яка до кінця терміну служби до капітального ремонту (у 2007 році) складе 12 760,6 тис. Руб.

Таблиця 3

Розрахунок ліквідаційної вартості в 2007 році

 № п / п Показники Од. Земля Будинки Устатку-вання Нематер-альні активи Разом

 1 Ринкова вартість тис.руб. 12 760,56 12 760,56

 2 Первісна балансова

 вартість тис.руб. 29 167,00 29 167,00

 3 Нараховано амортизації тис.руб. 13 125,15 13 125,15

 4 Залишкова балансова

 вартість тис.руб. 16 041,85 16 041,85

 5 Витрати з ліквідації тис.руб. 4 331,30 4 331,30

 6 Дохід / збиток від приросту

 вартості тис.руб. -3 281,29 -3 281,29

 7 Операційний дохід / збиток тис.руб. -7 612,59 -7 612,59

 8 Податки тис.руб. 0,00 0,00

 9 Чистий ліквідаційна вартість тис.руб. 12 760,56 12 760,56

Розрахований показник чистої ліквідаційної вартості обладнання у 2007 році дорівнює ринковій вартості (залишкової фактичної наприкінці терміну служби) і становить 12 760,56 тис. Руб. це відбувається через те, що при розрахунку ліквідаційної вартості був отриманий збиток від приросту вартості обладнання, отже і операційний збиток, на суму якого не нараховується податок на прибуток.

 Таблиця 4 План виробництва і реалізації продукції

 № Показники Од. 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 п / п зм. 0 1 2 3 4 5

 1 Обсяг виробництва тонн 0,0 620,0 1 200,0 1 250,0 1 300,0 1 350,0

 2 Витрати на виробництво з ПДВ, в т.ч. тис.руб. 0,0 45 665,1 67 911,7 70 337,4 72 783,1 75 255,5

 Заробітна плата тис.руб. 0,0 1 300,0 1 340,0 1 395,0 1 450,0 1 510,0

 ЄСП тис.руб. 0,0 462,8 477,0 496,6 516,2 537,6

 Поточні витрати з ПДВ тис.руб. 0,0 7 290,0 7 290,0 7 380,0 7 475,0 7 574,0

 Паливо та енергія з ПДВ тис.руб. 0,0 3 220,0 3 340,0 3 480,0 3 630,0 3 785,0

 Сировина з ПДВ тис.руб. 0,0 27 043,0 47 211,0 49 203,0 51 188,0 53 177,0

 Допоміжні матеріали з ПДВ тис.руб. 0,0 3 945,0 4 082,0 4 239,0 4 408,0 4 584,0

 Податок на користувачів автодоріг тис.руб. 0,0 377,2 730,0 760,4 790,8 821,3

 Податок на майно тис.руб. 0,0 568,8 525,0 466,7 408,3 350,0

 Амортизація тис.руб. 0,0 1 458,4 2 916,7 2 916,7 2 916,7 2 916,7

 3 Собівартість продукції без ПДВ тис.руб. 0,0 40 797,5 61 167,8 63 347,9 65 544,1 67 764,1

 4 Ціна одиниці продукції з ПДВ тис.руб. 0,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0

 5 Загальна виручка від реалізації з ПДВ тис.руб. 0,0 45 260,0 87 600,0 91 250,0 94 900,0 98 550,0

 в т.ч. ПДВ тис.руб. 0,0 7 543,3 14 600,0 15 208,3 15 816,7 16 425,0

При соствленіі плану виробництва і реалізації продукції основним орієнтиром є показник обсягу виробництва, розрахований на основі величини проектної потужності. Аналізуючи витрати з виробництва з урахуванням ПДВ, куди входять фонд оплати праці, ЄСП, поточні витрати, паливо і енергія, сировина, допоміжні матеріали, податок на користувачів автодоріг, податок на майно, амортизація, видно, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі витрат складають витрати на сировину (?70%).

Собівартість продукції включає в себе поточні витрати, витрати на паливо та енергію, сировину та допоміжні матеріали. Протягом усього рассматріваесого періоду собівартість продукції зростає як наслідок збільшення змінних витрат при збільшенні обсягів виробництва. Причому темп зростання виручки від реалізації продукції вище темпу зростання собівартості продукції, що сприяє збільшенню прибутку підприємства.

Загальна виручка від реалізації продукції, що розраховується шляхом добутку ціни одиниці продукції і обсягу виробництва, зростає з збільшення обсягу виробництва (темп зростання дорівнює 1,04) на протеженіі усього розглянутого періоду.

Таблиця 5

Розрахунок приросту оборотних активів (ПДВ до відшкодування)

 № Показники Од. 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 п / п зм. 0 1 2 3 4 5

 1 Вхідний залишок по ПДВ до відшкодування тис.руб. 0,0 2 916,7 2 105,9 0,0 0,0 0,0

 2 ПДВ до відшкодування по основних фондах тис.руб. 2 916,7 2 916,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 3 ПДВ до сплати тис.руб. 0,0 7 543,3 14 600,0 15 208,3 15 816,7 16 425,0

 4 ПДВ до відшкодування тис.руб. 0,0 3 815,8 6 743,9 6 989,5 7 239,0 7 491,4

 5 ПДВ, сплачений до бюджету тис.руб. 0,0 0,0 5 750,2 8 218,8 8 577,7 8 933,6

 6 Вихідний залишок по ПДВ тис.руб. 2 916,7 2 105,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 7 Приріст оборотних активів тис.руб. 2 916,7 -810,8 -2 105,9 0,0 0,0 0,0

Баланс ПДВ включає наступні показники:

· ПДВ до сплати

· ПДВ до відшкодування

· ПДВ, сплачений до бюджету

Таблиця 6

Витрати на виробництво і збут продукції без ПДВ

 № п / п Показники Од. вим 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 0 1 2 3 4 5

 1 Змінні витрати тис.руб. 0,0 32 765,4 57 726,1 59 964,5 62 219,1 64 497,4

 2 Постійні витрати тис.руб. 0,0 2 027,1 3 441,7 3 383,4 3 325,0 3 266,7

 5 Разом витрат, в т.ч. тис.руб. 0,0 34 792,5 61 167,8 63 347,9 65 544,1 67 764,1

 6 Податки тис.руб. 0,0 1 212,9 1 732,0 1 723,7 1 715,4 1 708,8

У даній таблиці представлені змінні, постійні та загальні витрати з виробництва та реалізації продукції без ПДВ. Змінні витрати безпосередньо залежать від обсягу виробництва і включають в себе ФОП, ЄСП, сировина, допоміжні матеріали, витрати на паливо та енергію, поточні витрати, а також податок на користувачів автодоріг, що становить 1% від загальної виручки від реалізації без ПДВ. Найбільше значення змінних витрат

спостерігається у 2007 році (64 497,4 тис. руб.) при максимальному за розглянутий період обсязі виробництва (1350 тонн / рік).

Постійні витрати не залежать від обсягу виробництва і включають в себе податок на майно та амортизацію.

У таблиці також наведені загальні витрати, отримані шляхом підсумовування змінних і постійних витрат, їх яких податки (податок на користувачів автодоріг і податок на майно) складають, наприклад, у 2007 році 1 708,8 тис. Руб., Тобто 2,5% від загальної величини витрат.

Після визначення витрат на виробництво і збут без ПДВ перейдемо до розрахунку грошового потоку інвестиційного проекту.

Від того, наскільки точно розрахований економічний ефект інвестиційного проекту, багато в чому залежить майбутній успіх компанії. При цьому однією з найскладніших завдань є правильна оцінка очікуваного грошового потоку. Якщо його розрахувати неправильно, то будь-який метод оцінки інвестиційного проекту дасть невірний результат, через що ефективний проект може бути відкинутий як збитковий, а економічно невигідний прийнятий за надприбутковий. Саме тому важливо грамотно скласти план грошового потоку компанії.

Під грошовим потоком (cash flow) інвестиційного проекту розуміють надходження і виплати грошових коштів, пов'язані виключно з реалізацією цього проекту.

Грошовий потік проекту завжди розбивається по тимчасових періодах (місяцях, кварталах, роках).

Інформація про грошові потоки за проектом зазвичай представляється у вигляді плану, який називається прогнозним звітом про рух грошових коштів. На основі цього плану, який складається за кожний період окремо, і формується грошовий потік всього інвестиційного проекту.

План грошового потоку, або прогнозний звіт про рух грошових коштів, складається з трьох частин: грошові потоки від операційної (поточної) діяльності підприємства, від інвестиційної діяльності та пов'язані з фінансовою діяльністю.

У першій частині відображаються надходження грошових коштів від реалізації товарів, робіт і послуг, а також авансів від покупатедей і замовників. В якості відтоку грошових коштів показивается платежі за сировину, матеріали, комунальні платежі, виплати заробітної плати, сплачені податки та збори і т.д.

У другій частині показуються грошові потоки, пов'язані з придбанням і продажем майна довгострокового користування, тобто основних засобів і нематеріальних активів.

Фінансова діяльність передбачає притоки і відтоки грошових коштів за кредитами, позиками, емісії цінних паперів і т.д.

Чистий грошовий потік - це сума грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Іншими словами, це різниця між сумою всіх надходжень грошових коштів та сумою всіх платежів за один і той же період. Саме чисті грошові потоки різних періодів дисконтуються при оцінці ефективності проекту.

У нашому випадку потік від операційної позитивний, що свідчить про те, що доходи від виробництва перевершують витрати. Що стосується потоків інвестиційної діяльності, то на перших кроках він негативний, а потім, починаючи з 2004 року, набуває позитивне значення. Однак сумарний інвестиційний потік (-22 843,3 тис. Руб.) Негативний, отже, спочатку вкладені інвестиції не окупаються за рахунок ліквідаційної вартості обладнання.

Як видно з таблиці, накопичені грошові кошти позитивні, починаючи з 2006 року, що свідчить про фінансову спроможність проекту з цього моменту. Відзначимо, що накопичені грошові кошти є вихідними даними для розрахунку та аналізу ефективності інвестиційного плану.

Для оцінки ефективності інвестиційних проектів, як правило, застосовуються стандартні методи розрахунку: чистої приведеної (дисконтованої) вартості - NPV (net present value), терміну окупності - PB (payback period) і внутрішньої норми прибутковості - IRR (internal rate of return). Названі показники обчислюються на основі плану грошового потоку інвестиційного проекту.

Очевидно, що будь-який інвестиційний процес пов'язаний з ризиком. У зв'язку з цим при прийнятті рішень про фінансування проекту необхідно враховувати фактор часу, тобто оцінювати витрати, виручку, прибуток і т.д. від реалізації того чи іншого проекту з урахуванням тимчасових змін. Слід враховувати також втрачені можливості в отриманні доходу в результаті використання коштів, які будуть отримані в майбутньому. Це означає, що сьогоднішня цінність майбутніх доходів повинна бути виміряна з урахуванням цих факторів.

Ставка дисконтування становить 20%.

Найбільш надійним і часто використовуваним є метод чистої приведеної вартості (NPV). Він показує різницю між сумою всіх дисконтованих грошових потоків і початковими інвестиціями. Відповідно до теорії, проект приймається, якщо значення NPV позитивне, і відкидається, якщо NPV негативне.

Таблиця 8Расчет показників ефективності

 № п / п Показники Од. вим 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Разом:

 0 1 2 3 4 5

 1 Операційний грошовий потік тис.руб. 0,00 3 680,73 11 909,14 12 563,96 13 206,50 13 831,00 55 191,34

 2 Інвестиційний грошовий потік тис.руб. -17 500,03 -13 772,49 2 105,85 0,00 0,00 8 429,26 -20 737,40

 3 Грошовий потік по проекту тис.руб. -17 500,03 -10 091,76 14 015,00 12 563,96 13 206,50 22 260,27 34 453,93

 4 Грошовий потік наростаючим підсумком тис.руб. -17 500,03 -27 591,79 -13 576,79 -1 012,84 12 193,67 34 453,93

 5 Термін окупності років 3,08

 6 Ставка дисконтування 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

 7 Коефіцієнт дисконтування 1,00 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40

 8 Дисконтований потік тис.руб. -17 500,03 -8 409,80 9 732,64 7 270,81 6 368,88 8 945,90 6 408,39

 9 Чиста поточна вартість (NPV) тис.руб. -17 500,03 -25 909,83 -16 177,20 -8 906,39 -2 537,51 6 408,39

 10 Дисконтований термін окупності років 4,28

 11 Внутрішня норма прибутковості% 28,93 28,93

 12 Дисконтовані інвестиції тис.руб. 17 500,00 14 583,33 0,00 0,00 0,00 0,00 32 083,33

 13 Грошовий потік без інвестицій, реінвестований по ставці дисконтування тис.руб. 29 061,50 21 710,52 19 017,37 26 712,32

 14 Дисконтований грошовий потік з операційної діяльності CFOdt тис.руб. 0,00 3 067,27 8 270,24 7 270,81 6 368,88 5 558,37

 15 Індекс прибутковості дисконтованих інвестицій (InvR) 0,00 0,10 0,35 0,78 1,2 1,45

 16 Дисконтовані притоки (PV gains) тис.руб. 0,00 31 430,56 50 694,44 44 005,59 38 138,18 38 132,38 202 401,16

 17 Дисконтовані відтоки (PV exp) тис.руб. 17 500,03 39 840,36 40 961,81 36 734,79 31 769,30 29 186,48 195 992,76

 18 Індекс прибутковості дисконтованих витрат (Exp R) 0,00 0,79 1,24 1,20 1,20 1,31 1,03

Чиста поточна вартість (NPV) являє собою оцінку сьогоднішню вартість потоку майбутніх доходів. Це величина позитивна і становить 6 408,39 тис. Руб. Отже, виконується необхідна умова ефективності проекту (NPV> 0), що означає перевищення наведених результатів над наведеними витратами. Таким чином, в результаті реалізації проекту цінність фірми зростає, а проект вважається прийнятним.

Під внутрішньою нормою прибутковості (IRR) розуміють ставку, при якій чистий дисконтований дохід дорівнює 0. Економічний сенс даного показника полягає в наступному. IRR показує ту норму прибутковості інвестицій, при якій для інвестора не має значення - інвестувати кошти в проект чи ні. У нашому випадку внутрішня норма прибутковості склала 28,93%.

Найпопулярніший метод оцінки інвестицій - термін окупності (PB). Він показує, через скільки років окупляться витрати на проект. Термін окупності становить 3 роки і 30 днів, тобто за даним проектом знадобитися 3 роки і 30 днів для відшкодування суми початкових інвестицій без урахування дисконтування. Іноді терміни окупності розраховуються з урахуванням тимчасової вартості капіталу, тобто з використанням дисконтування. У нашому випадку, сума дисконтованих чистих доходів перекриває суму дисконтованих інвестицій (прийме позитивне значення) через 4 роки і 103 дні. Таким чином, необхідно чекати більше 4 років, щоб проект окупився.

З таблиці видно, що індекс прибутковості має позитивну динаміку, до 2007 року на вкладені 100 руб. ми будемо отримувати 145 руб.

У свою чергу, індекс прибутковості дисконтованих витрат склав в кінці терміну 1,31, це свідчить про перевищення грошових відтоків над грошовими притоками в 1,31 рази.

Грунтуючись на перерахованих вище показниках, інвестор може прийняти рішення про недоцільність інвестиційних вкладень в дане підприємство.

Проаналізуємо чутливість проекту. Аналіз чутливості проекту проводиться з метою визначення критичних значень контрольних показників інвестиційного проекту, перевищення яких призводить до збитковості проекту (з урахуванням дисконтування).

Визначається ступінь впливу цих показників на економічну ефективність. Розрахунки здійснюються без обліку фінансової діяльності.

Таблиця 9Ісходние дані для аналізу чутливості

 Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Разом

 0 1 2 3 4 5

 1 Обсяг виробництва, од. (Q) 0 620,00 1 200,00 1 250,00 1 300,00 1 350,00 5 720,00

 2 Ціна одиниці продукції без ПДВ (P) 0 60,83 60,83 60,83 60,83 60,83

 3 перменная витрати на одиницю продукції (Cvar) 0 52,85 48,11 47,97 47,86 47,78

 4 Маржинальний дохід (Mn) 0 7,99 12,73 12,86 12,97 13,06

 5 Постійні витрати (Cfix) 0 2 027,11 3 441,71 3 383,37 3 325,04 3 266,70

 6 Ставка податку на прибуток (tax),% 0 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

 7 Амортизація (D) 0 1 458,35 2 916,70 2 916,70 2 916,70 2 916,70 13 125,15

 8 Дисконтований операційний потік (CFOdt) 0 3 067,27 8 270,24 7 270,81 6 368,88 5 558,37 30 535,57

 9 Дисконтований інвестиційний потік (CFIdt) -17 500,03 -11 477,07 1 462,40 0,00 0,00 3 387,53 -24 127,18

 10 Ліквідаційна вартість (LA) 12 760,56

 11 Витрати з ліквідації (LE) 4 331,30

 12 Ставка дисконтування (d) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

 13 Коефіцієнт дисконтування (PVC) 1,00 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40

 14 Сума коефіцієнтів дисконтування (PVF) 2,99

Основні вихідні дані для аналізу чутливості проекту були перенесені з розрахункових таблиць. Винятком є ??показник маржинального доходу, отримуваного шляхом вирахування з ціни одиниці продукції без ПДВ змінних витрат у розрахунку на одиницю продукції.

Для подальшого аналізу чутливості проекту були розраховані середньозважені значення наступних показників:

· Обсяг виробництва

· Ціна одиниці продукції;

· Змінні витрати на одиницю продукції;

· Постійні витрати на одиницю продукції;

· Величина амортизації;

· Величина податку на прибуток.

Таблиця 10Расчет середньозважених показників

 Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Разом

 0 1 2 3 4 5

 1 Обсяг виробництва, од. (Q) 0 516,67 833,33 723,38 626,93 542,53 1 084,56

 2 Ціна одиниці продукції (Pa) 0 50,69 42,25 35,20 29,34 24,45 60,85

 3 Змінні витрати на одиницю продукції (Cvar a) 0 44,04 33,41 27,76 23,08 19,20 49,33

 4 Маржинальний дохід (Mn a) 0 6,65 8,84 7,44 6,26 5,25 11,52

 5 Постійні витрати (Cfix a) 0 1 689,26 2 390,07 1 957,97 1 603,51 1 312,82 2 994,52

 6 Ставка НП (taxa),% 24 24 24 24 24 24

 7 Амортизація (Da) 0 1 215,29 2 025,49 1 687,91 1 406,59 1 172,16 2 510,85

При проведенні аналізу чутливості розраховуються значення наступних контрольних показників і ступінь їх відхилення від відповідних прогнозних значень:

1. беззбитковий обсяг виробництва,

2. беззбиткова ціна,

3. беззбиткові змінні витрати на одиницю продуції,

4. беззбиткові постійні витрати,

5. гранична величина інвестиційних витрат,

6. максимальна ставка податку на прибуток,

7. беззбиткова ставка дисконтування.

Таблиця 11Расчет контрольних показників

 Показники

 1 Беззбитковий обсяг виробництва (Qr) 894,92

 2 Беззбиткова ціна продукції (Pr) 58,83

 3 Беззбиткові змінні витрати (Cvar r) 56,86

 4 Беззбиткові постійні витрати (Cfix r) 5 178,92

 5 Гранична величина інвестицій (Ir) 149 891,84

 6 Максимальна ставка НП (Tr),% 41,48

 7 Беззбиткова ставка дисконтування (%) 28,93

Отримані показники характеризують точки беззбитковості, значення яких не слід зменшувати щоб уникнути отримання компанією збитків. Наприклад, компанія може знизити обсяг виробництва максимально до 894,92 тонн сиру на рік, потрапляючи тим самим у граничне значення, коли компанія ще не має збитків, але й не має прибутку. Подальше скорочення обсягу виробництва призведе до збиткової ситуації.

Таблиця 12Расчет показника запасу міцності

 Показники Беззбиткові значення Средневзешен-ні значення Запас міцності

 1 Обсяг виробництва, од. 894,92 1 084,56 0,175

 2 Ціна одиниці продукції 58,83 60,85 0,033

 3 Змінні витрати на одиницю продукції (Cvar a) 56,86 49,33 0,153

 4 Постійні витрати 5 178,92 2 994,52 0,729

 5 Ставка НП,% 41,48 24,00 0,728

 6 Ставка дисконтування 28,93 20,00 0,447

 7 Дисконтовані інвестиції 149 891,84 32 083,33 3,672

Аналізуючи отримані показники запасу міцності, зробимо основні висновки з приводу чутливості та ефективності інвестиційного проекту. Зниження обсягу виробництва на 17,5%, призведе проект в стан рівноваги, тобто інвестиційний план не буде приносити не прибутку, ні збитку, тобто внесена сума грошей повністю повернута, але ще не принесла прибутку. Отже обсяг виробництва сиру можна максимально знижувати тільки на 17,5%. З одного боку, знижуючи обсяг виробництва, ми знижуємо одержуваний прибуток, однак, з іншого боку, відсоток скорочення змінних витрат більш ніж вдое перевершує відсоток зменшення обсягу виробництва, що є досить позитивним аспектом.

Підвищення змінних витрат, що не приводить до збитковості проекту, можливо не більше, ніж на 15,3%.

Розрахований запас міцності ціни одиниці продукції свідчить про те, що інвестиційний план дозволяє знизити ціну одиниці продукції на 3,3%, подальше зниження ціни буде приводити до збитків.

Що стосується постійних витрат (податок на майно і амортизація), то їх запас міцності становить 72,9%. Таким чином, збільшення постійних витрат менше, ніж на 72,9% буде ще приносити прибуток. Якщо ж витрати снізтся рівно на значення запасу міцності, то ми опинимося в точці рівноваги прибутку і збитку.

Показник запасу міцності ставки податку на прибуток в нашому випадку становить 72,8%. Таким чином, якщо законодавством буде передбачено підвищення податку на прибуток на 72,8%, тобто до ставки 41,48%, то компанія нести збитки не буде. Подальше ж збільшення ставки податку на прибуток дуже небезпечно для компанії і, швидше за все, призведе до збиткової ситуації.

Розглядаючи значення показника ставки дисконтування, можна відзначити, що під 20% можна розмістити грошові кошти без ризику. Збільшивши ставку на 44,7% підприємство оказажется в точці беззбитковості (ставка дисконтування дорівнює 28,93%).

Отримане значення дисконтованих інвестицій свідчить про те, що при максимальному збільшенні обсягу вкладених коштів, що перевищує початковий рівень у 3,67 рази, інвестор опиниться в точці беззбитковості. Т.ч. йому недоцільно вкладати більший розмір коштів, оскільки прибуток його від цього не збільшиться. Отже, при бажанні збільшити розмір інвестованих коштів підвищення дисконтованих інвестицій не більше, ніж в 3,67 рази найбільш оптимально для інвестора.

Проведений аналіз інтегральних показників економічної ефективності та чутливості інвестицій дозволяє зробити висновок про те, що розглянутий інвестиційний план із закупівлі устаткування для виробництва сирів є досить привабливим для інвестора і його слід рекомендувати для прийняття та подальшого застосування на практиці з метою отримання доходу.

Висновок

У даній роботі був проаналізований інвестиційний план з придбання обладнання для виробництва сиру російського ВАТ "сироробний комбінат" Ичалковский ". В результаті оцінки ефективності даного інвестиційного проекту було прийнято рішення про його ефективності, про що свідчать розраховані показники економічної ефективності та чутливості проекту.

Даний проект може бути рекомендований до реалізації ВАТ "сироробний комбінат" Ичалковский ".

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com