На головну

 Комплексний аналіз інвестиційних проектів - Інвестиції

Зміст

Введення стор.

Характеристика об'єкта та економічна

постановка задачі ..........................................................

Зміст інвестиційних проектів (альтернатив) ............ ..

Вихідні дані за варіантами інвестиційних

проектів ..................................................................... ...

Опис методів і алгоритмів аналізу проектів ..................

4.1 Метод кінцевої вартості майна ........................ ..

· Із забороною сальдирования ....................................

· З роздільною здатністю сальдирования ...............................

4.2 Метод аналізу корисної вартості ...............................

Висновок

Введення

Залучення в широких масштабах інвестицій в українську економіку переслідує довготривалі стратегічні цілі створення цивілізованого, соціально орієнтованого суспільства, що характеризується високою якістю життя населення, в основі якого лежить економіка, що передбачає не тільки ефективне спільне функціонування різних форм власності, а й інтернаціоналізацію ринку товарів, робочої сили і капіталу.

Перед економічною наукою стоїть проблема пошуку критеріїв вибору найвигідніших інвестиційних проектів. Вирішальним критерієм при цьому є отримання максимального прибутку. Поряд з прямою вигодою, одержуваної в даний момент, все більшого значення надається очікуваної вигоді. Оцінюються можливості витіснення конкурентів з ринку, розраховуються вигоди від "вторинного ефекту", забезпечуваного розвитком виробництва та наступних інвестицій, тобто, вигоди, що виходять за межі окремо взятого підприємства або компанії. Чим більше корпорація, підприємство, чим більше капітал, яким вони володіють, тим більше у них можливостей, поряд з інвестиціями, швидко приносять високий прибуток, здійснювати вкладення, в результаті яких можна очікувати значні прибутки в майбутньому.

В даному курсовому проекті розглянуті методи оцінювання інвестиційних проектів, відзначені сильні і слабкі сторони методів, а також наведено практичний приклад і алгоритм оцінки інвестиційного проекту методами оцінки кінцевої вартості майна методом дозволи та заборони сальдирования, а також методом аналізу корисної вартості у разі двох критеріїв.

Характеристика об'єкта та економічна постановка задачі.

Під інвестиціями розуміють потік фінансових коштів або матеріальних цінностей, що мають довгостроковий характер (у порівнянні з тривалістю циклу підприємства), спрямованих на досягнення довгострокових економічних цілей, пов'язаних зі зміною можливостей підприємства (стану його господарської інфраструктури).

Інвестиційна діяльність - це вкладення інвестицій, або інвестування, і сукупність практичних дій з реалізації інвестицій.

Інвестування у створення та відтворення основних фондів здійснюється у формі капітальних вкладень.

Інвестиційні проекти, що пропонуються до розгляду і оцінки, є реальними інвестиціями, спрямованих на розширення виробництва і зміна можливостей підприємства. При цьому кошти вкладаються в будівництво. Обидва проекти є довгостроковими, тому термін експлуатації проекту = 10 років. У цьому випадку для отримання більш повної картини щодо прибутковості проектів необхідно проводити аналіз різних факторів, не тільки на рівні підприємства і внутрішньофірмового планування, а й облік макроекономічних факторів, що впливають на функціонування об'єкту. При оцінці короткострокових інвестицій цими факторами в якійсь мірі можна знехтувати.

Обговорюються далі моделі і методи підходять для оцінки абсолютної і відносної вигідності інвестицій. При цьому в основі аналізу вигідності лежить тільки одна цільова функція. У зв'язку з обмеженням моделі однієї цільової функцією передбачається, що інші цільові функції несуттєві для неї.

При цьому інвестиційні об'єкти володіють наступними характеристиками:

1. Існує ситуація визначеності для всіх даних і взаємозв'язків моделі;

2. Усі суттєві наслідки альтернатив інвестування ізольовано ототожнюються з ними і прогнозуються у формі витрат і результатів певної величини;

3. Не існує взаємозв'язку між інвестиційними об'єктами, взаємовиключними один одного;

4. Рішення в інших сферах діяльності підприємства, наприклад, у сферах фінансування та виробництва, не приймаються одночасно з рішеннями в інвестиційній сфері;

5. Термін експлуатації інвестиційних об'єктів заздалегідь заданий.

Зміст інвестиційних проектів (альтернатив)

Характеристика Підприємства.

Комерційне торгове підприємство здійснює поставки ПЕТ-преформи для виробництва ПЕТ-пляшки з-за кордону на вітчизняні підприємства, що виробляють напої і рідкі продукти харчування.

У країні відсутня виробництво подібних преформ в силу великої вартості відповідного обладнання. У той же час на ринку тари і пакувальних матеріалів попитом користується і готова ПЕТ-пляшка, незважаючи на те, що багато підприємств мають власними установками по їх видуву. Ця обставина обумовлена ??тим, що прес-форми для пляшок мають обмежений термін служби, дороги, і з урахуванням ринкової кон'юнктури потрібна регулярна зміна конфігурації пляшок.

Маркетинг ринку ПЕТ-преформ та ПЕТ-пляшок свідчить про незадоволений попит на дану продукцію в обсязі 110 млн. Преформ і 32 млн. Шт ПЕТ-пляшок.

Підприємство має 30% власних фінансових коштів від необхідних для реалізації проектів інвестицій. Решту суми може надати сторонній інвестор на умовах контокорентного кредиту і частки в прибутку за нульовою процентною ставкою.

Суть інвестиційного проекту (альтернативних проектів).

Будівництво виробничих потужностей з виробництва ПЕТ-преформ та / або ПЕТ-пляшок.

Варіант А.

Будівництво міні-заводу з виробництва ПЕТ-преформи потужністю 110 млн. На рік.

Варіант Б.

Будівництво міні-заводу з виробництва ПЕТ-преформ та ПЕТ-пляшок потужністю 75 і 32 млн. Шт на рік.

Метод оцінки інвестиційного проекту.

Для оцінки інвестиційних проектів і вибору найбільш кращого варіанту застосувати метод визначення кінцевої вартості майна з сальдірованіем і з забороною сальдирования, а також методу аналізу корисної вартості (двухкрітеріальний випадок).

Вихідні дані за варіантами інвестиційних проектів.

Таблиця 1.

 Показник Значення

 Проект А

 Проект Б

 1. Обсяг виробництва продукції (преформ / бут), млн. Шт. 110 75/32

 2. Ціна реалізації од. продукції (преформ / бут), грн. 0,5 0,51 / 0,765

 3. Вартість придбаного устаткування, млн. Грн. 1,605 1,5

 4. Вартість монтажних і пуско-налагоджувальних робіт, тис.грн. 107214

 5. Вартість сировини, матеріалів і комплектуючих в перерахунку на од. продукції, грн. 0,32 0,32 / 0,37

 6. Заробітна плата основного виробничого персоналу, грн. / Шт. 0,027 0,027 / 0,037

 8. Інші змінні витрати на од продукції, грн 0,12 0,12 / 0,16

 9. Інші постійні витрати, тис.грн. 535640

 10. Виручка від ліквідації об'єкта, тис.грн. 160130

 11. Частка інвестора в прибутку,% 65 65

 12. Розрахункова процентна ставка,% 35 35

 13. Термін експлуатації об'єкта 10 жовтня

Таблиця 2.

 Показник

 Значення по місяцях *

1

2

3

 4 ...

 10

 1. Обсяг виробництва преформ / преформ + пляшок, млн. Шт. 60 100/52

 110 /

 75 + 32

 110 /

 75 + 32

 2. Власні кошти, тис. Грн. 250/225 250/225

 3. Кредит, тис. Грн.

 1200 /

 1050

 4. Придбання обладнання, тис. Грн.

 802,5 /

 750

 802,5 /

 750

 5. Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи, тис. Грн. 43/64 64/70 / 80

 6. Заробітна плата АУП і ВП, тис. Грн. 107/107 160/107 267/215 267/320 267/320

 7. Інші постійні витрати, тис. Грн. 107/53 215/107 535/430 535/640 535/640

 8. Відсотки по кредиту, грн. **

 9. Частка прибутку інвестора, грн. **

 10. Повернення кредиту, грн.

 1200 /

 1050

 11. Виручка від ліквідації об'єкта, тис. Грн. 160/130

(*) - В чисельнику вказані значення для Проекту А, в знаменнику - для Проекту Б.

(**) - Розрахувати і підставити відповідні значення.

Опис методів і алгоритмів аналізу проектів

Метод кінцевої вартості майна

Метод визначення кінцевої вартості майна являє собою динамічний метод інвестиційних розрахунків, при якому в якості цільової функції враховується кінцева вартість майна. Під кінцевою вартістю майна в даному випадку розуміють приріст майна в грошовій формі, викликаний реалізацією інвестиційного об'єкта в завершальний момент планового періоду.

Цільовою функцією при використанні даного методу є максимізація кінцевої вартості проекту.

Характерною відмінністю для моделі кінцевої вартості майна є припущення щодо величин процентних ставок. Передбачається, що існують дві процентні ставки: ставка, за якою в необмеженому розмірі можуть залучатися фінансові кошти (ставка залучення фінансових коштів), і ставка, по якій можливо вкладення фінансових коштів в необмеженому розмірі (ставка вкладення фінансових коштів).

При використанні оцінки за допомогою даного методу використовується таке поняття як вартість капіталу. Вартість капіталу - це сумадісконтіруемих та / або ревальвіруемих надходжень і виплат на певний момент часу. Вартість капіталу означає приріст грошових коштів (капіталу) в результаті реалізації проекту. Вартість капіталу розраховується за формулою:

T

KW = a (Lt- at) * q-t

t = 0

де t - індекс періоду часу

T - термін реалізації проекту

Lt, at- надходження, виплати в момент часу t

q - коефіцієнт дисконтування

У зв'язку з існуванням двох процентних ставок при застосуванні методу кінцевої вартості майна необхідно з'ясувати питання, яка частина позитивних нетто-платежів використовується для погашення заборгованості за зобов'язаннями, і яка частина наявних активів йде на фінансування негативних нетто-платежів. При цьому виділяють два методи обліку: метод визначення кінцевої вартості майна з забороною сальдирования і з дозволом сальдирования.

Метод кінцевої вартості майна з забороною сальдирования

При методі заборони сальдірованія передбачається, що не відбувається ні погашення заборгованості з позитивних нетто-платежів, ні фінансування негативних нетто-платежів з наявних грошових активів. В даному випадку необхідно відкрити відповідно рахунок для позитивних нетто-платежів (рахунок майна) і рахунок для негативних нетто-платежів (рахунок зобов'язань). На що обліковуються на майновий рахунку (V +) позитивні нетто-платежі (Nt +) до кінця планового періоду нараховуються відсотки за ставкою вкладення фінансових коштів (h), а на віднесені до рахунку зобов'язань (V-) негативні нетто-платежі (Nt-) - по ставкою залучення фінансових коштів (s). Ревальвування платежу в момент t відбувається відповідно протягом Tt періодів. Згідно з цим, для розрахунку показників кінцевої вартості майна і зобов'язань в кінці планового періоду застосовуються такі формули:

T

VT + = a Nt + * (1 + h) T-t

t = 0

T

VT- = a Nt- * (1 + s) T-t

t = 0

Кінцева вартість майна (VT +) відповідає сумі позитивних нетто-платежів, ревальвовану на кінець планового періоду за ставкою вкладення фінансових коштів.

Кінцева вартість зобов'язань (VT-) - це сума ревальвовану за ставкою залучення фінансових коштів негативних нетто-платежів.

При цьому сальдірованіе майна і зобов'язань відбувається тільки в кінці планового періоду. У даному випадку кінцева вартість майна інвестиційного проекту розраховується шляхом складання підсумкових сум рахунків майна і зобов'язань:

VE = VT ++ VT-

Метод кінцевої вартості майна з сальдірованіем

Відповідно до цього методу позитивні нетто-платежі в повному розмірі йдуть на погашення існуючої заборгованості. Наявне майно у разі необхідності повинно в повному обсязі використовуватися для фінансування негативних нетто-платежів. На основі цього методу ведеться тільки рахунок майна V. На ньому враховуються як позитивні, так і негативні нетто-платежі. Показник майна відповідно може мати як позитивне, так і негативне значення. Нарахування відсотків в періоді t проводиться в кінці періоду (момент t) за ставкою залучення фінансових коштів (s), якщо значення вартості майна на початку періоду (Vt-1) негативно; а у випадку, якщо показник вартості майна позитивний, - за ставкою вкладення фінансових коштів (h). Вартість майна до моменту t (Vt) розраховується за такою формулою:

Vt-1 * (1 + h), Vt-1? 0

Vt = Nt +

Vt-1 * (1 + s), Vt-1 <0

Відповідно до цієї формули, кінцева вартість майна (VE) визначається таким чином:

VT-1 * (1 + h), для VT-1? 0

VE = NT +

VT-1 * (1 + s), для VT-1 <0

У разі використання методу визначення кінцевої вартості майна інвестиційний об'єкт абсолютно вигідний, якщо кінцева вартість його майна вище нуля.

Інвестиційний проект щодо вигідний, якщо кінцева вартість його майна вище подібного показника для альтернативного проекту.

Припущення моделі практично збігаються з допущеннями методу вартості капіталу, а саме:

1. Усі платежі поділяються на такі категорії:

2. Обсяг виробництва дорівнює обсягу збуту (місткість ринку необмежена)

3. Розглядається тільки один вид продукції

4. Нехтуються різні податкові та інші обов'язкові платежі

5. Ставка відсотка постійна в усі періоди.

Перевагою методу оцінки кінцевої вартості майна в порівнянні з методом вартості капіталу є пом'якшення припущення про сучасний ринок капіталу за рахунок обліку двох ставок відсотка - на вкладення і залучення. Можна сказати, що дана модель більш реальна.

Дані для оцінки проектів за цим методом наведено в таблицях. Грошові потоки розраховуються по роках протягом всього терміну експлуатації проекту. При цьому чистий нетто-платіж розраховується як різниця між надходженнями і виплатами. Складові нетто-платежів розраховуються наступним чином:

Надходженнями вважаються:

· Виручка від реалізації проекту = Обсяг виробництва * Ціна за од.

· Наданий кредит

· Власні кошти

· Виручка від ліквідації об'єкта

До виплат належить:

· Вартість придбаного обладнання

· Вартість монтажний та пуско-налагоджувальних робіт

· Вартість сировини, матеріалів і комплектуючих виробів

· Заробітна плата основного виробничого персоналу

· Заробітна плата АУП і ВП

· Інші змінні і постійні витрати

· Відсотки по кредиту (в даному випадку їх не враховують, тому що відсоток дорівнює нулю)

· Частка прибутку інвестора

· Повернення кредиту

Будемо вважати, що амортизаційні відрахування враховані в пункті інші витрати.

У даному прикладі розглядається контокорентний кредит. Контокорентний кредит - це кредит з погашенням в довільному порядку за часом і за сумою, причому виплати здійснюються у будь-якому випадку при наявності вільних грошових коштів у розмірі цих вільних коштів. При цьому повернення здійснюються протягом обумовленого терміну. У прикладі даний кредит є безвідсотковим, з умовою виплати частки інвестору. Таким чином, платежі інвестору здійснюються лише за наявності прибутку в періоді.

Будемо вважати, що дані у вихідних даних ставки відсотка є ставками відсотка на залучення фінансових коштів. Тому ставка відсотка на залучення коштів завжди більше, ніж ставка на вкладення, то візьмемо для розрахунків ставку відсотка на вкладення, що дорівнює 40%.

Проілюструємо розрахунки на прикладі (проект А):

Нетто-платежі:

1 рік:

прибуток: 250 + 1200-802,5-43-107-107 = 390,5

частка прибутку інвестора: 390,5 * 0,65 = 253,825

повернення кредиту: 392,5-253,825 = 136,675

нетто-платіж: 390,5-253,825-136,675 = 0

2 рік:

прибуток: 60 * 0,51 * 1000 + 250-802,5-64-160-215-

- (0,32 + 0,027 + 0,12) * 60 * 1000 = 1588,5

частка прибутку інвестора: 1588,5 * 0,65 = 1032,525

повернення кредиту: 1588,5-1032,525 = 555,975

нетто-платіж: 1588,5-1032,525-555,975 = 0

і т.д ....

Для методу заборони сальдірованія відсоток на вкладення по періодах розраховується:

1 рік: (1 + 0,35) 10-1

2 рік: (1 + 0,35) 10-2і т.д ..

Ревальвувати платежі і їх суми розраховуються за формулами, наведеними вище.

Для методу вирішення сальдирования нетто-платежі розраховуються таким же чином. Покажемо розрахунок відсотків It .:

1 рік: 0

2 рік: 0 * 0,35 = 0

3 рік: 0 * 0,35 = 0

4 рік: 716,95 * 0,35 = 250,9325 і т.д

Vt - куммулятівная фактична вартість, тобто куммулятівная фактична вартість за період t-1 плюс фактична вартість за період t.

Для розрахунків оцінок інвестиційних проектів за цим методом в принципі достатньо калькулятора з функціями додавання, віднімання і зведення в ступінь. Проте використання пакету MS-Office Excel може значно скоротити час розрахунків, а також підвищити їх точність.

Результати розрахунків за проектами наведені далі. Обидва проекти є абсолютно вигідними, тому що кінцева вартість майна при оцінці обома методами позитивна. Проект В є відносно вигідним, тому його кінцева вартість майна більше, ніж у проекту А (по обох методів)

 Проект А Проект В

 Метод заборони сальдірованія 34087,23251 47277,01428

 Метод дозволу сальдирования 13534,56 25745,76

Метод аналізу корисної вартості

При вирішенні багатьох інвестиційних проблем особи, що приймають рішення, переслідують низку цілей, а не одну мету. Це справедливо насамперед для інвестицій стратегічного характеру, за допомогою яких створюються чи змінюються складні системи. Предметом розгляду даного методу є одиничні рішення при декількох цільових функціях.

Аналіз корисної вартості - аналіз безлічі складних альтернатив дій з метою впорядкування цієї безлічі, відповідно до пріоритетів особи, що приймає рішення, щодо багатовимірної системи цілей. Для альтернатив розраховуються корисні вартості.

При застосуванні аналізу корисної вартості враховуються кілька цільових функцій, зважених за їх значущість для особи, що приймає рішення. При цьому визначають ступінь досягнення окремих цілей за допомогою окремих альтернатив і вказують їх у формі часткової корисності. Ці часткові корисності зводяться в єдину корисну вартість для кожної альтернативи шляхом присвоєння ваг критеріям. При цьому на основі зведення воєдино часткових корисних вартостей можуть бути скомпенсовані несприятливі прояви окремих цільових функцій.

Аналіз корисної вартості включає в себе наступні етапи:

1. Визначення цільових критеріїв

2. Зважування цільових критеріїв

3. Визначення показників часткової корисності

4. Визначення корисної вартості

5. Оцінка вигідності

1 етап. Існують наступні правила вибору критеріїв.

· Критерії повинні бути операційними (вимірюваними) в тій чи іншій шкалі вимірювання

· Критерії повинні бути по можливості незалежними, тобто умови досягнення одного критерію не повинні бути пов'язані з умовами досягнення іншого. Ця умова, як правило, не завжди виконується, але до цього потрібно прагнути.

· У виборі цілей часто доцільно будувати багаторівневу ієрархічну систему цілей. На верхніх рівнях повинні стояти щодо глобальні абстрактні цілі, а на нижчому - конкретні. В рамках такої системи цілей легше конкретизувати шляхи їх досягнення.

2 етап. На цьому етапі проводиться визначення значущості (ваг) кожного критерію для особи, що приймає рішення. Найчастіше використовують пряме і непряме методи визначення ваги.

При прямому зважуванні значення цільовим критеріям присвоюють експерти.

При непрямому зважуванні на шкалі інтервалів спочатку формується ранговий порядок цільових критеріїв. Відповідно до свого положення, у рангової порядку кожен критерій отримує рангове значення, причому найважливішого критерію присвоюється значення К (К - число критеріїв), а самому другорядному - значення 1. Потім відбувається перетворення рангових показників у ваги, обчислюються за допомогою шкали інтервалів.

У найпростішому випадку, якщо критерії на шкалі вважати рівновіддаленими від сусідніх, то вага визначається на підставі порядкового номера критерію, шляхом нормування в будь-якій шкалі.

3 етап. Складається з 2-х фаз.

3.1. Визначення ступеня досягнення цілей в рамках базової шкали вимірювання цільового показника. Здійснюється для кожної мети нижчого рівня ієрархії.

3.2. Приведення цих показників до порівнянної увазі щодо всіх цільових показників нижчого рівня. Зазвичай це реалізується за допомогою різних функцій перетворення. Нормування є одним з найпростіших варіантів. Метою реалізації цього етапу є обчислення часткових корисних вартостей в частках.

4 етап. На цьому етапі відбувається власне визначення корисності. Корисна вартість Nniальтернатіви i являє собою суму зважених показників часткової корисності. Цей показник розраховується за наступною формулою:

K

Nni = a nik * wk

k = 1

5 етап. Інвестиційний проект абсолютно вигідний, якщо його показник корисності перевищує заздалегідь заданий критичний показник корисності.

Інвестиційний проект щодо вигідний, якщо його показник корисності вище показника корисності альтернатив.

Для даного прикладу дерево цілей буде виглядати наступним чином:

0,5 0,5

Ваги підцілей розраховувалися наступним чином:

1. Експертною методом визначено, що ваги кінцевих вартостей при визначенні різними методами ставляться як 0,5: 0,5 відповідно.

2. Для перетворення проявів величин альтернатив за проектами в показники часткової корисності використовувалася функція, що базується на залежності показників часткової корисності і їх проявів.

Для обох критеріїв:

 Прояв

 Діапазон прояву

 (Тис.грн) Показник часткової корисності

 Дуже низька (0 - 10] 0

 Низька (10 - 20] 0,2

 Нижче середньої (20 - 30] 0,4

 Середня (30 - 40] 0,6

 Висока (40 - 50) 0,8

 Дуже висока 50 і вище 1

За допомогою наведеного графіка можна визначити значення показників часткової корисності для обох критеріїв.

Зважений показник часткової корисності розраховується шляхом множення показника часткової корисності на ваги належного критерію і підпорядкованої мети. Для альтернативи критерію кінцевої вартості майна, визначеної методом заборони сальдірованія цей показник складе:

Для проекту А: 0,6 * 0,5 * 1 = 0,3

Для проекту В: 0,8 * 0,5 * 1 = 0,4

Для альтернативи критерію кінцевої вартості майна, визначеної методом вирішення сальдирования показник складе:

Для проекту А: 0,2 * 0,5 * 1 = 0,1

Для проекту В: 0,4 * 0,5 * 1 = 0,2

Для визначення загального показника корисності проектів необхідно підсумувати дані показники:

Для проекту А: N = 0,4

Для проекту В: N = 0,6

Тому проект В має максимальний показник корисності, то цей проект щодо вигідний.

Метод аналізу корисної вартості в даному випадку лише підтвердив вигідність проекту У в порівнянні з проектом А. По обох методів цей проект був відносно вигідним. Однак бувають випадки, коли по одному методу проект є відносно вигідним, а по іншому ні. У цьому випадку корисно застосовувати метод аналізу корисної вартості, який зважить корисність отриманих оцінок і видасть кінцевий результат.

Аналіз корисності являє собою відносно простий спосіб знаходження рішень при багатоцільових проблеми, що проводяться з незначними розрахунками. Результати аналізу корисності можна відносно легко інтерпретувати, якщо нормування ваг цілей відбувається до 1 або 100 (тобто як частка або відсоток).

Критерії цілей, ваги цілей і функцій перетворення можна отримати тільки шляхом суб'єктивних оцінок, який може бути пов'язаний з відносно високим рівнем витрат, а також неточністю оцінок.

Висновок

Оцінка інвестиційних проектів за допомогою динамічних моделей (зокрема методом оцінки кінцевої вартості майна) набагато більш приваблива і достовірна, ніж оцінка за допомогою статичних моделей. Переважний облік надходжень і виплат, а також дослідження динаміки показників по декількох періодів - це суттєві особливості, що відрізняють динамічні моделі від статичних в сторону отримання більш точних оцінок.

При оцінці інвестиційних проектів методом кінцевої вартості майна з'ясувалося, що найбільш привабливим є проект В. Ця привабливість обумовлена, головним чином, тим, що у даного проекту набагато нижче постійні витрати, до чого завжди прагнуть при управлінні. Це і придбання обладнання, заробітна плата АУП, інші постійні витрати. А також величина кредиту істотно менше.

При проведенні інвестиційного аналізу необхідно пам'ятати, що для потенційного інвестора крім фінансових показників можуть бути важливими також інші критерії доцільності реалізації проекту:

· Інтереси сторін, які беруть участь у проекті:

· Системи бухгалтерського обліку;

· Ціноутворення на ресурси та готову продукцію;

· Термін життя проекту;

· Ризик і невизначеність.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com