На головну

 Складський технологічний процес і його складові частини - Товарознавство

Зміст

Введение ................................................................................. ..3

1.Теоретіческая частина:

1.1. Зміст і принципи організації складського технологічного процесу ................................................ .5

1.2. Технологія операцій з надходження товарів на склад: .............................................................................. .7

1.2.1. Розвантаження товарів ............................................. ... 7

1.2.2. Організація і технологія приймання товарів за кількістю та якістю на складі ....................................... ..9

1.2.2.1. Приймання товарів за кількістю ..................... 10

1.2.2.2. Розпакування і приймання товарів за якістю ... ..13 1.3. Технологія зберігання товарів на складі ........................ 14

1.4. Організація і технологія відпуску товарів зі складу ... 18

2.Практіческая частина:

2.1. Коротка характеристика ВАТ «Гаврилов - Ямський льонокомбінат» .................................................................. 21

2.2. Характеристика складів ВАТ «Гаврилов -Ямскій льонокомбінат» .................................................................. .22

2.3. Організація складського технологічного процесу на прикладі етилового спирту ................................................ ..25

2.3.1. Приймання етилового спирту .................................... .26

2.3.2. Зберігання етилового спирту .................................... 29

2.3.3. Відпустка етилового спирту .................................... ... 31

Висновок ........................................................................... .34

Використані інформаційні джерела ........................ ... 39

Введення

Склади - це будівлі, споруди, призначені для зберігання товарних запасів.

В даний час жодне підприємство (будь то виробниче або торгове підприємство) не може нормально функціонувати без наявності складського господарства. Така велика потреба в складах пояснюється тим, що вони служать не тільки для зберігання та накопичення товарних запасів, але й для подолання часової і просторової різниці між виробництвом і споживанням продукції, а також для забезпечення безперервної, безперебійної роботи виробничих цехів (в промисловому підприємстві) і підприємства в цілому.

Робота на складі включає комплекс робіт, пов'язаних з підготовкою до приймання і прийманням товарів, розміщенням їх на зберігання, організацією зберігання, підготовкою до відпустки і відпустка товарополучателей. Всі ці операції в сукупності і складають складської технологічний процес.

Актуальність обраної теми курсової роботи пояснюється тим, що складські операції мають велике значення для діяльності всього підприємства. Тому дуже важливо правильно і раціонально організувати складської технологічний процес. А саме ретельна і уважна приймання товарів за кількістю та якістю дозволяє своєчасно виявити і запобігти надходженню потрібної кількості товарів, а також товарів, якість яких не відповідає стандартам. Застосування при зберіганні раціональних способів укладання, дотримання основних принципів зберігання, підтримання оптимальних режимів зберігання і організація постійного контролю за збереженими товарами забезпечують не тільки збереження товарів і відсутність їх втрат, але також створюють зручності для їх правильної і швидкої отборки, сприяють більш ефективному використанню складської площі . Дотримання схеми відпустки товарів (отримання замовлень від покупців; отборка товарів з місць зберігання; переміщення в зону комплектування замовлень; комплектування замовлень і упаковка; помаршрутное комплектування партій; переміщення укомплектованих партій в зону навантаження; погрузка транспорту) та уважність складських працівників сприяють правильному, чіткому і швидкому виконанню замовлень покупців, а значить і підвищенню престижу самого підприємства.

Також слід зазначити, велике значення механізації і автоматизації всього складського технологічного процесу, так як застосування засобів механізації та автоматизації при прийманні, зберіганні і відпуску товарів сприяє зростанню продуктивності праці складських працівників, підвищення ефективності використання площі і ємності складів, прискоренню навантажувально-розвантажувальних робіт, скорочення простоїв транспортних засобів.

Не менше значення має правильне і безпомилкове оформлення документів, оскільки помилки у складанні документів негативно позначаються на всіх операціях складського технологічного процесу.

Таким чином, ефективна складська робота веде до успішного виконання робіт у інших функціональних сферах.

Головними цілями курсової роботи є:

1. Розглянути теоретичні аспекти організації складського технологічного процесу;

2. Простежити відповідність операцій з приймання, зберігання та відпуску етилового спирту на ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат» розглянутим теоретичним аспектам.

Для реалізації цих цілей необхідно виконати наступні завдання:

1. Розглянути зміст і принципи організації складського технологічного процесу;

2. Розглянути технологію операцій з приймання товарів на склад;

3. Розглянути технологію зберігання товарів на складі;

4. Розглянути організацію відпустки товарів зі складу;

5. Дати характеристику ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат» і його складів;

6. Розглянути технологію приймання, зберігання та відпуску етилового спирту на ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат», а також документальне оформлення цих операцій.

1.1. Зміст і принципи організації складського технологічного процесу

На складах здійснюється цілий комплекс різноманітних послідовно виконуваних операцій з надходження, зберігання та відпуску товарів. Ці операції в сукупності і складають складської технологічний процес. Зміст та обсяг складського технологічного процесу залежать від виду складу, фізико-хімічних властивостей товарів, що зберігаються на ньому, обсягу вантажообігу та інших факторів.

Ефективність складського технологічного процесу забезпечується його раціональним побудовою, тобто чітким і послідовним виконанням складських операцій.

Види технологічних операцій та їх зміст залежать в першу чергу від характеру виконуваних складом функцій і асортименту товарів, які там зберігаються.

Крім того, на побудову складського технологічного процесу впливають:

- Транспортні умови (наявність під'їзних шляхів);

- Величина добового вантажообігу (обсяг товарної маси в натуральному обчисленні, проходить через склад за певний період часу);

- Рівень механізації вантажно-розвантажувальних та інших трудомістких робіт;

- Пристрій і планування складу;

- Умови зберігання товарів.

Істотний вплив на загальну тривалість процесу товароруху надає швидкість виконання технологічного складського процесу, яка залежить від завдань і функцій, виконуваних складом, умов поставки товарів, ступеня механізації складських операцій.

В основу раціональної організації складського технологічного процесу покладено такі найважливіші принципи:

· Планомірність,

· Послідовність і ритмічність,

· Ефективне використання засобів механізації,

· Раціональна організація внутрискладского переміщення вантажів

· Забезпечення збереження товарів.

Планомірність роботи складу багато в чому залежить від того, наскільки рівномірно товари надходять на склад, відправляються покупцям. Розробка планів і графіків надходження та відпуску товарів дозволяє працівникам складу своєчасно підготуватися до виконання відповідних операцій, виділити необхідні приміщення, обладнання і т. Д.

Послідовність і ритмічність технологічного процесу означає, що виконання всіх взаємозалежних операцій має бути узгоджено за часом. При цьому за рахунок рівномірного розподілу робочого часу і обов'язків між виконавцями окремих операцій створюються сприятливі умови праці працівників.

Ефективне використання засобів механізації передбачає застосування сучасної підйомно-транспортної техніки, яка забезпечує не тільки підвищення продуктивності праці працівників складу, але і сприяє максимальному використанню площі і ємності складу.

Раціональна організація внутрискладского переміщення вантажів передбачає застосування транспортно-технологічних схем переробки вантажів, які забезпечують рух вантажопотоків за прямими найкоротшим шляхам і виключають зустрічні перевезення.

Забезпечення збереження товарів - це, насамперед, створення оптимальних умов зберігання, а також застосування раціональної системи розміщення і укладання товарів з урахуванням термінів їх надходження на склад і товарного сусідства.

Всі операції складського технологічного процесу можна умовно розділити на 3 групи:

1. операції з надходження товарів;

2. операції зі зберігання товарів;

3. операції з відпуску товарів.

Операції, пов'язані з надходженням товарів на склад виконуються в наступній послідовності:

- Розвантаження транспортних засобів, в яких надійшли товари;

- Переміщення товарів на ділянку приймання;

- Розпакування товарів;

- Приймання товарів за кількістю та якістю.

Зберігання товарів передбачає здійснення таких операцій, як:

- Доставка товарів у зону зберігання;

- Розміщення товарів у стелажах і їх укладання в штабелі;

- Створення оптимальних умов зберігання товарів

урахуванням їх фізико-хімічних властивостей.

Операції з відпуску товарів включають в себе наступне:

- Отборку товарів з місць зберігання;

- Переміщення відібраних товарів на ділянку комплектування;

- Комплектування товарів відповідно до замовлень оптових покупців;

- Упаковку товарів у інвентарну тару;

- Переміщення упакованих товарів у зону навантаження;

- Навантаження.

Більшість перерахованих операцій супроводжується їх документальним оформленням.

1.2. Технологія операцій з надходження товарів на склад

Операції з надходження товарів складають початкову стадію складського технологічного процесу. Кількість операцій і послідовність їх виконання залежать від розмірів партій товарів і видів транспортних засобів, якими вони доставляються на склад.

В організації приймання велике значення має попереднє встановлення часу прибуття та кількості, що надходять на склад товарів, що дозволяє завчасно спланувати необхідні заходи щодо приймання товарів.

До підготовчих заходів із приймання товарів на складі належить:

· Встановлення місця розвантаження транспортних засобів, максимально наближеного до приміщення для зберігання;

· Визначення необхідної кількості працівників для розвантаження і розподіл робіт між ними;

· Визначення необхідної кількості та видів підйомно-транспортного обладнання та підготовка його до прибуттю товарів;

· Завчасне визначення місць зберігання;

· Підготовка документації, пов'язаної з оформленням приймання-здачі товарів.

1.2.1. Розвантаження товарів

Перш ніж приступити до безпосередньої приймання товару, необхідно його розвантажити. При розвантаженні здійснюється пересування товарів з автотранспорту на товарну платформу.

Розвантаження здійснюють працівники того підприємства, чиїм автотранспортом був доставлений товар на склад, тобто це можуть бути працівники фірми постачальника, транспортної організації, фірми покупця. Якщо товар доставлений власним автотранспортом фірми покупця або залізницею, розвантаження здійснюють працівники складу.

Зміст операцій з розвантаження товарів залежить від того, яким транспортом вони були доставлені.

Якщо товари надійшли у залізничних вагонах, то виконуються наступні основні операції:

1. перевірка цілісності пломб і розтин вагона;

2. огляд стану надходження вантажу (стан укладання, тари і т. Д.);

3. розвантаження вагонів з укладанням товарів на піддони або візка;

4. первинна приймання товарів за кількістю (перевірка відповідності числа тарних місць супровідним документам);

5. доставка сформованих партій товарів на ділянку приймання, експедиційний склад або в зону зберігання.

При надходженні товарів у залізничних контейнерах операції виконуються за такою схемою:

1. перевірка цілісності пломб та стану контейнера (відсутність пошкоджень і поломок);

2. переміщення контейнера на розвантажувальну рампу;

3. переміщення контейнера в зону приймання товарів.

За такою схемою будуть виконуватися операції, якщо товари доставлені на склад автомобільним транспортом:

1. перевірка цілісності упаковки, первинна приймання товарів за кількістю;

2. укладання товарів на піддони або візка;

3. переміщення сформованих транспортних одиниць на зону приймання або зберігання.

Штучні, тарно-пакувальні і навалювальних вантажів транспортуються в вагонах. Довгомірні і великогабаритні вантажі (лісоматеріали та ін.) Доставляються в піввагонах і на платформах. Для транспортування рідких вантажів (олія рослинна, гас та ін.) Використовують цистерни. Універсальні контейнери можуть доставлятися на склади на залізничних платформах або автомобілях.

Якщо склад має під'їзні залізничні колії, то вагони, напіввагони, платформи і цистерни адресуються на прилеглу залізничну станцію, а потім подаються на гілку бази.

Контейнери надходять або безпосередньо на склад, або на контейнерний майданчик залізничної станції, а потім доставляються на склад автомобільним транспортом.

При надходженні вантажу в несправному вагоні або контейнері або з порушеною пломбою необхідно зробити суцільну перевірку кількості та якості товарів і обов'язково скласти комерційний акт, який є підставою для пред'явлення претензії транспортним органам або постачальнику. Він повинен бути складений на спеціальних бланках до отримання вантажу від органів транспорту. Якщо вагон має текти або виявлено, що вантаж зіпсований внаслідок несправності вагона, то додатково до комерційного акту складається технічний акт.

Розвантаження товарів може вимагати застосування фізичної сили, проте, у всіх випадках, коли можливо, слід використовувати обладнання для переміщення вантажів.

Для вивантаження товарів застосовують різні типи підйомно-транспортного устаткування:

- Конвеєри;

- Електронавантажувачі;

- Транспортери;

- Засоби малої механізації.

При цьому непакетовані штучні вантажі попередньо формують в пакети, використовуючи піддони, які після їх завантаження переміщують у зону приймання товарів.

Товари в різній тарі (мішках, стосах, ящиках) по транспортеру переміщують з машини і укладають на звільненому від розвантаження просторі.

Для вивантаження і переміщення автомобільних контейнерів використовують електровізки з підйомною платформою або вилами. Все більш широке застосування знаходить і доставка контейнерів в автомобілях, обладнаних підйомним пристроєм заднього борту, що спрощує процес розвантаження при надходженні товарів в контейнерах.

Залізничні контейнери знімають з транспортних засобів за допомогою мостових кранів або автонавантажувачів.

Причому, процес розвантаження товарів повинен бути організований таким чином, щоб виключалися зустрічні перевезення, тому розвантаження які поступили товарів і їх навантаження при відпустці бажано проводити на рампах, розташованих з різних сторін складу.

Розвантаження транспортних засобів повинна здійснюватися при строгому дотриманні встановлених правил виконання навантажувально-розвантажувальних робіт. При цьому слід звертати увагу на спеціальне маркування вантажів.

1.2.2. Організація і технологія приймання товарів за кількістю та якістю на складі

Доставлені до зони приймання товари приймаються за кількістю та якістю.

Слід зазначити, що приймання товарів за кількістю та якістю є однією їх важливих складових частин складського технологічного процесу. Вона передбачає перевірку виконання постачальниками договірних зобов'язань щодо кількості, асортименту, якості і комплектності товарів.

Приймання товарів виробляється матеріально відповідальними працівниками складу (зазвичай - завідувачем складом спільно з товарознавцем), уповноваженими нато керівником або заступником керівника підприємства-одержувача.

Вона включає наступні операції:

- Перевірку кількості та якості товарів, що надійшли;

- Оформлення приймання відповідними документами;

- Прийняття товарів на облік.

Порядок проведення приймання товарів визначається сторонами договору поставки. За їх згодою вона може здійснюватися відповідно до правил, встановлених інструкціями «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» і «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю». Ці інструкції застосовуються у всіх випадках, коли стандартами, технічними умовами або іншими обов'язковими для сторін правилами не встановлено інший порядок приймання. Вантаж, що надійшов на склад будь-яким видом транспорту, спочатку приймають, керуючись діючими на транспорті правилами, встановленими відповідними статутами, кодексами (наприклад, Статутом залізниць, Повітряним кодексом).

1.2.2.1. Приймання товарів за кількістю

Приймання товарів за кількістю проводиться з метою перевірки відповідності фактично поставленого кількості товарів кількості, зазначеній у транспортних і супровідних (рахунку-фактурі, специфікації, описи, пакувальних ярликах та ін.) Документах виробника (виготовлювача). Якщо товари надійшли без супровідних документів, то їх відсутність не призупиняє прийомку. У цьому випадку складається акт про фактичну наявність товарів і в ньому вказується, які документи відсутні.

Місце проведення приймання товарів залежить від способу їх доставки. Приймання може здійснюватися:

- На складі одержувача;

- На складі постачальника;

- В місці розкриття опломбованих або в місці розвантаження неопломбованих транспортних засобів і контейнерів чи складі органу транспорту.

На складі одержувача прийомку товарів виробляють, якщо вони доставлені постачальником. У цьому випадку крім перевірки маси брутто і кількості місць одержувач може вимагати від постачальника розтину тари та маси нетто і кількості товарних одиниць в кожному місці. Якщо ж товари надійшли у пошкодженій тарі, то одержувач зобов'язаний провести таку прийомку (за масою нетто і кількістю товарних одиниць) в момент доставки їх на склад.

На складі постачальника приймання виробляється у тому випадку, якщо товари вивозяться з цього складу одержувачем. При цьому товари, що знаходяться в справній тарі, приймають за масою брутто і кількості тарних місць, а остаточну їх прийомку виробляють складі одержувача. Товари, що поставляються без тари, у відкритій чи пошкодженій тарі, остаточно приймаються на складі постачальника.

Якщо товари доставляються і видаються органом залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту, то приймання здійснюється за їх участю разом розтину запломбованих чи місці розвантаження неопломбованих транспортних засобів і контейнерів або на складі відповідного органу транспорту.

Слід мати на увазі, що приймання товарів, що надійшли в справної тарі, за масою нетто і кількістю товарних одиниць в кожному місці проводиться, як правило, на складі кінцевого одержувача.

Приймання товарів за кількістю проводиться у встановлені терміни.

Остаточна приймання товарів за масою нетто і кількістю товарних одиниць в кожному місці проводиться одночасно з розкриттям тари, але не пізніше 10 днів, а швидкопсувних товарах не пізніше 24 годин з моменту отримання товарів (при доставці їх постачальником або вивезенні одержувачем зі складу постачальника) або з моменту видачі вантажу органом транспорту (у всіх інших випадках). У районах Крайньої Півночі, віддалених районах та інших місцевостях дострокового завезення приймання непродовольчих товарів виробляється пізніше 60 днів, продовольчих товарів (за винятком швидкопсувних) - не пізніше 40 днів, а швидкопсувних товарів - не пізніше 48 год з моменту надходження їх на склад одержувача.

Своєчасно виробленої приймання вважається в тому випадку, коли перевірка кількості товарів закінчено в домовлені терміни.

Керівництво складу зобов'язане створити такі умови для правильної та своєчасної приймання товарів, при яких забезпечувалася б їх збереження і предотвращалась можливість утворення нестач і розкрадань. Особи, які здійснюють приймання, повинні добре знати правила приймання товарів, встановлені відповідними нормативними документами та договором поставки. З метою попередження порушень правил приймання товарів керівництву необхідно систематично контролювати роботу осіб, які виробляють її.

Працівникам складу слід забезпечити точне визначення кількості товарів, що надійшли, тобто їх маси, кількості місць (ящиків, мішків, зв'язок, кип, пачок і т. П.). Воно визначається в тих же одиницях виміру, які вказані в супровідних документах. Причому, якщо в документах відправник вказав масу товарів і кількість місць, то одержувач при прийманні повинен перевірити і те, і інше.

У разі виявлення недостачі подальша приймання припиняється, забезпечується схоронність товарів, і вживаються заходи щодо запобігання їх змішування з іншими однорідними товарами. Про виявлену недостачу товарів складається акт за підписами осіб, які проводили приймання.

Якщо при прийманні товарів буде виявлено невідповідність маси брутто окремих місць масі, зазначеної у транспортних чи супровідних документах або на трафареті, то розтин тари і упаковки в таких випадках проводитися не повинно.

Одночасно з призупиненням приймання одержувач зобов'язаний викликати для участі в її продовженні й складання двостороннього акта представника відправника або виготовлювача (якщо товари надійшли в ненарушенной тареізготовітеля, яка є відправником). При цьому виклик представника одногороднего відправника (виготовлювача) є обов'язковим, а іногороднього, - якщо це передбачено в договорі.

Повідомлення про виклик представника повинна бути спрямована або передано (телефоном, телеграфу тощо) не пізніше 24 год, а відносно швидко псується, - негайно після виявлення недостачі, якщо інші строки не встановлені договором.

Не пізніше ніж на наступний день після отримання виклику одержувача іногородній відправник (виробник) зобов'язаний повідомити йому (телефоном, телеграфу і т. П.), Чи буде їм спрямований представник для участі в перевірці кількості товарів.

Представник одногороднего відправника (виготовлювача) зобов'язаний з'явитися не пізніше ніж на наступний день після отримання виклику, якщо в ньому не вказаний інший термін явки, а швидкопсувних товарах - протягом 4 годин після отримання виклику.

Представник іногороднього відправника (виготовлювача) зобов'язаний з'явитися не пізніше ніж у триденний термін після отримання виклику, не враховуючи часу, необхідного для проїзду, якщо інший термін не передбачено в договорі.

Представник відправника (виготовлювача) може брати участь у прийманні тільки за наявності у нього посвідчення, що дає на це право.

Відправник (виробник) може уповноважити на участь у прийманні товарів підприємство, що знаходиться в місці їх отримання. У цьому випадку посвідчення представникові видається підприємством, що виділив його. У посвідченні має бути посилання на документ, яким відправник уповноважив дане підприємство брати участь у прийманні товарів.

За згодою відправника (виготовлювача) підприємство- одержувач може призвести односторонню приймання товарів.

Якщо при прийманні за участю представника відправника (виробника) буде виявлена ??недостача товарів проти даних, вказаних у транспортних чи супровідних документах, то результати приймання товарів оформляються актом. Він складається у той же день, коли недостача виявлена. У випадку, коли робота з приймання переривалася, в акті робиться відповідний запис із зазначенням викликали це причин та умов зберігання товарів під час перерви.

Якщо при прийманні одночасно будуть виявлені не тільки недостача, але й надлишки товарів, то в акті зазначаються точні дані про ці надлишки.

Акт повинен бути підписаний всіма особами, що брали участь у прийманні. При цьому вони вправі засвідчувати своїм підписом тільки ті факти, які були встановлені з їх допомогою. Особа, яка не згідне із змістом акта, зобов'язана його підписати із застереженням про незгоду і викласти свою думку. За підписання акту, що містить не відповідають дійсності дані, особи, які брали участь у прийманні товарів, несуть встановлену законом відповідальність. Запис про попередження про це що у приймання осіб повинна бути зроблена перед їхніми підписами.

Не пізніше, ніж на наступний день після складання акта він затверджується керівником або заступником керівника підприємства-одержувача.

У випадках виявлення в результаті приймання фактів зло

вживань або розкрадань товарів керівник чи заступник керівника підприємства-отримувача зобов'язаний негайно повідомити про це органи МВС або прокуратури і направити їм відповідні документи.

Після перевірки за кількістю товари поміщаються в приміщення для розпакування і перевірки їх за якістю.

1.2.2.2. Розпакування і приймання товарів за якістю

Операцію розпакування здійснюють для перевірки якості отриманого товару. Іноді в тарі знаходяться по-різному упаковані товари, в цьому випадку також потрібно розпакування.

Якісна перевірка товарів сприяє кращій організації зберігання, обліку та подальшого відпуску товару зі складу.

Розпакування дозволяє організувати впорядковане складування товарів на складі і скорочує час виконання замовлень споживачів.

Приймання товарів за якістю проводиться для виявлення відповідності якості надійшли на склад товарів вимогам стандартів, технічних умов, умовам договору, а для деяких товарів - зразкам-еталонам і т.д.

Одночасно з прийманням товарів за якістю проводиться перевірка їх комплектності, а також тари, упаковки і маркування.

Товари, що надійшли у справній тарі, приймаються за якістю і комплектності, як правило, на складі кінцевого одержувача. Тому на складі оптового підприємства такі товари можуть не прийматися за якістю, якщо вони перевозяться транзитом покупцям в тарі або упаковці виробника або початкового відправника. Проте проведення приймання є обов'язковим, якщо це передбачено договором, а також при отриманні товарів у пошкодженій, відкритій чи немаркованої тарі, у тарі з пошкодженою пломбою або за наявності ознак стирчи (текти, бій і т. Д.).

Приймання товарів за якістю і комплектності може проводитися і на складі постачальника, але лише у випадках, передбачених у договорі.

Терміни приймання товарів за якістю можуть бути передбачені договором поставки або встановлені стандартами або технічними умовами для окремих видів товарів. У всіх інших випадках приймання товарів за якістю і комплектності проводиться в такі строки:

- При іногородньої поставці - не пізніше 20 днів, а швидкопсувних товарів - не пізніше 24 годин після видачі товарів органом транспорту чи надходження їх на склад одержувача при доставці постачальником або при вивезенні одержувачем;

- При одногородней постачанні - не пізніше 10 днів, а швидкопсувних товарів - 24часов після надходження їх на склад одержувача.

У районах Крайньої Півночі, віддалених районах та інших місцевостях дострокового завезення приймання непродовольчих товарів виробляється пізніше 60 днів, продовольчих товарів (за винятком швидкопсувних) - пізніше 40 днів, а швидкопсувних товарів - не пізніше 48 годин після надходження їх на склад одержувача.

Приймання вважається виробленої своєчасно, якщо перевірка якості і комплектності товарів закінчено у встановлений термін.

На складі необхідно створити такі умови для правильної та своєчасної приймання товарів за якістю, при яких забезпечувалася б схоронність товарів і предотвращалась їх псування. Слід своєчасно перевіряти засоби випробування та вимірювання, якими визначається якість товарів, і стежити за їх справністю.

Проведення приймання товарів покладається на компетентних осіб в точній відповідності зі стандартами, технічними умовами, іншими обов'язковими для сторін правилами, а також за супровідними документами, що посвідчують якість та комплектність поставлених товарів (технічний паспорт, сертифікат, рахунок-фактура, специфікація і т. П. ).

Як правило, при прийманні товарів проводиться суцільна перевірка їх якості та комплектності. Вибіркова перевірка з поширенням результатів перевірки якості будь-якої частини товарів на всю партію допускається у випадках, передбачених стандартами, технічними умовами або договором.

В цілому ж, процедура перевірки товарів за якістю аналогічна описаної вище приймання за кількістю.

Складені за результатами приймання товарів акти є документами, що підтверджують невиконання постачальником (відправником, виробником) умов договору. Тому вони служать підставою для пред'явлення йому претензій.

Претензія - вимога покупця до постачальнику (виробнику) про відшкодування збитків, усунення недоліків поставлених товарів тощо.

Претензія повинна бути підписана керівником підприємства або його заступником. Вона відправляється рекомендованим листом або поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

Строки направлення претензії одержувачем товарів, а також порядок і строки розгляду і відповіді на неї постачальником встановлюються договором.

У разі повної або часткової відмови у задоволенні претензії заявник має право пред'явити позов до арбітражного суду. Він пред'являється у вигляді позовної заяви.

Позовна заявленіе- вимога до компетентного органу про захист порушеного права організації.

1.3. Технологія зберігання товарів на складі

Товари, прийняті за кількістю та якістю, із зони приймання надходять в зону зберігання.

Для переміщення товарів на зберігання потрібно:

- Вирішити питання про те, яку кількість товару розмістити в активній складської зони і яке - в резервної;

- Визначити необхідні для розміщення товару розміри активного і резервного складського простору;

- Розподілити товари по маркуванню;

- Визначити місце зберігання товару;

- Перемістити товар до відведеного на складі місцю.

Правильна технологія зберігання товарів на складі передбачає: 1. раціональне їх розміщення і укладання;

2. створення і підтримка оптимальних умов зберігання.

Пересування і укладку товарів у межах обраної зони здійснюють працівники відділу прийому складу. При виборі місця зберігання товару враховується кількість і частота надходження товарів. Рішення про розміщення певної кількості товару в активної чи резервної зоні приймається окремо по кожному товарному найменуванню.

У практиці складів прийнято бункери активної зони зберігання поповнювати запасами з резервних зон, а резервні зони наповнювати новими товарами в міру їх надходження. При такому порядку здійснюється витрачання запасів у порядку їх приходу на склад.

Для кожного найменування товару встановлюється певна зона зберігання. Товар переміщається в виділену зону і вкладається.

Розміщення і укладання товарів залежать від прийнятого на складі способу зберігання.

Наприклад, картопля і овочі зберігаються навалом у спеціальних засіках. Цим же способом можна зберігати затарених сіль.

Наливні товари (оліфа, бензин, рослинне масло й ін.) Зберігають у баках, бочках, цистернах.

Для зберігання багатьох продовольчих і деяких непродовольчих товарів застосовуються контейнери. У них товари можуть доставлятися безпосередньо в магазини. Використання спеціальних контейнерів-вішав дозволяє зберегти товарний вигляд перевезеної в них одягу.

Найчастіше на загальтоварних складах застосовують два способи зберігання товарів - стелажний і штабельний, вибір яких залежить від форми товару і тари, маси кожного тарного місця, фізичних властивостей товарів та інших факторів. Перевага віддається такому способу укладання, при якому не допускається пошкодження товару і тари, більш раціонально використовуються складські приміщення та обладнання, створюються зручності для контролю за станом товарних запасів.

Штабельний укладку застосовують при зберіганні різних продовольчих і непродовольчих товарів, затарених в мішки, стоси, лантухи, ящики, бочки.

При формуванні штабеля необхідно стежити за тим, щоб він був стійким, відповідав певним нормам по висоті і забезпечував вільний доступ до товарів. Висота штабеля залежить від властивостей товару і його упаковки, застосовуваних засобів механізації, граничного навантаження на 1 кв. м статі, висоти складських приміщень.

Розрізняють три способи штабельной укладання товарів: прямий, в перехресну клітку, у зворотний клітку.

При прямій укладанні розташування кожного верхнього затаренного місця збігається з розташуванням кожного місця в нижньому ряду. Такий спосіб застосовується при штабелюванні товарів, затарених у ящики. Для підвищення стійкості штабеля може застосовуватися пряма пірамідальна кладка, при якій в кожному верхньому ряду число затарених місць скорочується на одиницю і кожне місце, розташоване у верхньому ряду, спирається на два нижніх, цей спосіб укладання зручний при штабелюванні бочок.

У перехресну клітку здійснюється кладка товарів, затарених у ящики різних розмірів. При цьому ящики верхнього ряду укладаються поперек ящиків нижнього ряду.

Товари, затарені в мішки, укладають, як правило, у зворотний клітку, тобто кожен наступний ряд мішків розміщують на попередній у зворотному порядку.

При укладанні товарів в штабелі необхідно стежити за тим, щоб у складському приміщенні забезпечувалася нормальна циркуляція повітря і виконувалися санітарні вимоги. З цією метою штабеля повинні розміщуватися не ближче ніж 0,5 м від зовнішньої стіни і 1,5 м від опалювальних приладів. Між штабелями повинні бути проходи шириною близько 1,5 м.

Товари, доставлені в місця зберігання не на піддонах, вкладають в штабелі на подтоварники, що забезпечує нормальну циркуляцію повітря. Більш ефективним є штабельное зберігання товарів, покладених на різні види піддонів, що дозволяє не тільки раціональніше використовувати складські приміщення, а й широко застосовувати для внутрискладской переробки вантажів засоби механізації вантажно-розвантажувальних робіт.

Широке поширення отримав стелажний спосіб укладання товарів на зберігання. При цьому способі розпаковані товари, а також товари у зовнішній тарі різними способами (рядами, десятками і т. Д.) Укладають на стелажі. Найбільш ефективно стелажне зберігання товарів, покладених на піддони. Воно забезпечує широке застосування підйомно-транспортних механізмів, створює сприятливі умови для повсякденного оперативного обліку товарів. Стелажне зберігання товарів дозволяє більш раціонально використовувати ємність складу, так як за допомогою навантажувачів або кранів-штабелерів товари можна укладати на полицях, розташованих на максимальній висоті. Так, застосування високостеллажних трак із вилковим захватом, які здатні виконувати роботу зі складування на висоті 10-12 м і більше, дозволяє максимально використовувати ємність складських приміщень.

Укладання товарів на стелажі здійснюється за вертикалі, що дозволяє раціоналізувати процес їх отборки. На нижніх полицях розміщують товари, які відпускаються невеликими партіями, отборка яких здійснюється вручну, на верхніх - товари, які відпускаються партіями не менше одного піддону.

При укладанні товарів на зберігання необхідно дотримуватися таких основних вимог:

- Однорідні товари повинні бути покладені в стелажі з обох боків одного проходу;

- При укладанні товарів вручну їх слід розміщувати в осередках стелажів по вертикалі, з тим щоб вони знаходилися в одній або в декількох поруч розташованих секціях;

- На верхніх ярусах стелажів повинні розміщуватися товари тривалого зберігання, а також товари, які відпускаються зі складу великими партіями;

- Тарні місця повинні вкладатися (незалежно від способі зберігання) маркуванням назовні.

Раціональна організація зберігання товарів досягається не тільки правильним вибором способу зберігання, а й системою розміщення товарів на складі.

Така система передбачає закріплення за кожною товарною групою або окремим видом товару постійних місць зберігання (майданчиків, стелажів, секцій, осередків і т. Д.). При цьому важливо враховувати частоту і черговість надходження та відпуску товарів, терміни та умови їх зберігання, габарити і масу тарних місць, дотримуватися правил товарного сусідства.

Товари з високою оборотністю, а також великогабаритні і важкі товари слід розташовувати ближче до виходу і ділянці комплектування замовлень. І навпаки - товари, рідко вступники складу, повинні зберігатися далеко від входу і виходу зони зберігання. Те ж саме відноситься і до товарів сезонного зберігання, тривалий час зберігаються на складі.

Товари з сильним запахом не можна зберігати поряд з товарами, що сприймають сторонні запахи, а гігроскопічні (легко поглинають вологу) - з товарами, що мають великий відсоток вологи.

Ізольовано зберігають на складі горючі і легкозаймисті товари.

Для прискорення робіт з розміщення товарів на місцях зберігання при їх надходженні на склад і полегшення їх пошуку при подальшій отборке кожним місцем зберігання присвоюється власний код. Цифрове або буквено-цифрове позначення наноситься фарбою на осередки стелажів. Крім того, на кожному стелажі кріпиться табличка з його номером і символом що зберігаються товарів.

Схеми розміщення стелажів із зазначенням кодів вивішуються у зоні зберігання на видному місці. Незалежно від способу зберігання товарів вони вкладаються маркуванням назовні, що також спрощує процес отборки товарів.

Як уже зазначалося, крім раціонального розміщення товарів на складі необхідно створити оптимальні умови для їх зберігання. З цією метою слід постійно стежити за температурою і вологістю повітря всередині приміщень складу та підтримувати їх на рівні, встановленому стандартами і санітарними правилами для окремих груп товарів. Причому, не можна допускати їх різких перепадів. Контроль за температурою повітря здійснюють за допомогою термометрів або універсальних блокових систем дистанційного контролю, які мають переносні прилади, за допомогою яких протягом 3-4 хв можна визначити температуру в 12 точках сховища.

Для вимірювання вологості повітря на складах застосовується психрометрический метод, за допомогою якого визначається відносна вологість повітря. Вона розраховується як процентне відношення абсолютної вологості до максимальної. При цьому під абсолютної вологістю слід розуміти кількість грамів водяних парів, які у 1 куб. м повітря, а під максимальної - кількість грамів водяної пари, які можуть наситити 1 куб. м повітря при даній температурі.

Регулювання температури і відносній вологості повітря проводиться за допомогою опалення та вентиляції. Для зниження відносної вологості можна також використовувати влагопоглощающие речовини.

За товарами, що зберігаються на складах, повинні бути забезпечені постійне спостереження і догляд. Необхідно регулярно перевіряти стан товарів, звертаючи при цьому увагу на появу ознак псування, слідів гризунів і комах. Товари, вкладені в штабелі, повинні періодично перекладатися: верхні - вниз, нижні - вгору. Сипучі товари слід перелопачувати. Вироби з вовни, хутра необхідно оберігати від пошкодження міллю, відвологлі товари слід просушувати і провітрювати.

Дотримання оптимальних режимів зберігання товарів, регулярний огляд і акуратне поводження з ними дозволяють не тільки знизити втрати товарів через їх псування, бою, лому, а й зменшити природне зменшення внаслідок усушки, вивітрювання, витоку.

Для підтримки необхідних санітарно-гігієнічних умов на складі повинні регулярно проводитися прибирання та заходи щодо знищення мікробів (дезінфекція), комах (дезінсекція), гризунів (дератизація) і стійких запахів (дезодорація).

1.4. Організація і технологія відпуску товарів зі складу

Операції з відпуску товарів складають заключну частину складського технологічного процесу. Від правильності їх організації залежить раціональне і своєчасне постачання роздрібній торговельній мережі товарами в необхідній кількості та асортименті.

Ці операції включають в себе:

- Отборку товарів з місць зберігання;

- Комплектування та упаковку відібраних товарів;

- Оформлення документів та передачу підготовлених

товарів в експедицію;

- Вантаження товарів та їх відправку в роздрібну торговельну мережу.

Перерахованим операціями передує робота з організації продажу товарів оптовим покупцям (магазинам та ін.). При цьому можуть бути використані різні методи оптового продажу товарів, наприклад, - за допомогою пересувних складів і роз'їзних товарознавців, дрібнооптова посилкової торгівля і деякі інші.

При реалізації складного асортименту товарів або товарів, раніше невідомих покупцям, доцільно організувати їх продаж з особистою отборкой представником роздрібного торгового підприємства. При цьому методі продажу покупці прибувають на склад за заздалегідь узгодженим графіком і самостійно вибирають товари, виставлені в залі товарних зразків.

Зал товарних зразків являє собою відокремлений приміщення складу, оснащене спеціалізованої торгової меблями (стелажами, гірками, подіумами та ін.), Засобами реклами й інформації. Площа залу розділена устаткуванням на окремі ділянки, на кожному з яких представлені зразки товарів однієї або декількох товарних груп. При цьому кожній товарній групі відводиться певне місце, що дозволяє постійним покупцям швидко знаходити потрібні товари. Тут же знаходяться робочі місця товарознавців-комерсантів.

Зразки виставлених на торговому обладнанні товарів забезпечуються табличкою із зазначенням найменування, артикулу, ціни товару, а також інших характеристик залежно від виду товару (розмір, зріст, колір і т. П.). Бажано при цьому, щоб були виставлені всі наявні моделі, фасони, а якщо дозволяє площа залу, то і кольору кожного пропонованого для продажу товару. Для викладки нових товарів слід відводити певне місце і вказувати на ціннику, що це - товар-новинка.

Багато товарів у залі товарних зразків можуть бути представлені за допомогою списків, альбомів, каталогів, паспортів, інструкцій. Наприклад, всі продовольчі товари, за винятком нових і маловідомих, а також великогабаритні товари (меблі, килими, музичні інструменти і т. П.) Представляють у вигляді списків; тканини, шпалери та інші мірні товари - в альбомах; технічно складні товари - в каталогах, інструкціях.

Дані про всі товари, що надходять на склад, заносяться в картки кількісно-вартісного обліку.

Знаходяться в залі товарних зразків пересувні картотеки з такими картками дозволяють товарознавцям мати постійну і повну інформациюї наявності на складі товарів. Це, в свою чергу, сприяє своєчасної інформації покупців за допомогою списків про наявних товарів, які регулярно розсилаються роздрібним торговельним підприємствам.

Слід зазначити, що товари простого асортименту, як правило, не вимагають їх особистої отборки покупцем, а замовлення на них можуть передаватися, наприклад, по телефону.

На підставі отриманих замовлень покупців виписуються відбірні листи і рахунки-фактури, відповідно до яких відбувається отборка товарів з місць їх зберігання і заповнення товарно-транспортних накладних. Причому, відбірні листи і рахунки-фактури, оформлені таким чином, при якому послідовність запис у них товарів відповідає порядку розміщення їх в секціях стелажів, в штабелях або на вешалах, значно полегшують отборку товарів працівниками складу.

Розрізняють механізовану і ручну отборку товарів з місць зберігання.

Механізована отборка застосовується в основному на великих складах. При цьому вантаж, спакетірованний на піддоні, знімається за допомогою механізму з місця укладання й у вигляді цілої транспортної одиниці переміщається до зони комплектування замовлень.

Ручна отборка здійснюється при відпустці невеликої кількості товарів, дрібноштучних товарів складного асортименту, збережених на стелажах.

На складах застосовують два методи отборки товарів - індивідуальний і комплексний.

Індивідуальна отборка ведеться по відбірковому листу, виписаним для одного покупця. При цьому отборщик, обходячи секції стелажів, відбирає необхідну кількість товарів і укладає їх на піддон, візок або контейнер, які потім переміщаються на ділянку комплектування. Як правило, індивідуальна отборка проводиться вручну.

Комплексна отборка дозволяє відбирати товари одночасно для кількох покупців. Товари при такому методі вилучаються з місць зберігання послідовно для всієї партії замовлень відповідно до зведеного відбіркового листу, заздалегідь складеним у залі товарних зразків. Рассортировка відібраних таким чином товарів за окремими замовленнями проводиться в подальшому на ділянці комплектування. Застосування комплексної отборки дозволяє підвищити продуктивність праці працівників складу за рахунок використання засобів механізації, оскільки товари відбираються, як правило, цілими піддонами, контейнерами.

Відібрані товари доставляються в зону комплектування замовлень покупців, де перевіряється правильність отборки товарів відповідно до замовлень покупців. Потім товари вкладають в інвентарну тару окремо для кожного магазину. В якості інвентарної тари використовуються спеціальні розбірні ящики, брезентові мішки і т. Д. Останнім часом широкого поширення набули контейнери на роликах вантажомісткістю 0,5 і 1,25 т. Контейнери пристосовані для захоплення їх вилковими навантажувачами. Їх навантаження і вивантаження може здійснюватися Бортпідйомники вантажної автомашини.

Перед пломбуванням тарних місць у них вкладається один примірник заповненого пакувального ярлика. Він виписується працівником складу на кожне окреме місце, підписується матеріально відповідальними особами і пакувальником. Другий примірник ярлика (із зазначенням маси кожного місця) додається до рахунку-фактурі, а третій - залишається на складі.

Опломбовану інвентарну тару переміщують у експедицію, де відбувається помаршрутное комплектування партій товарів відповідно до розташування роздрібних торгових підприємств на маршруті. Формування помаршрутное відправок має відбуватися з урахуванням максимального використання вантажопідйомності автотранспорту і мінімального його пробігу.

Облік прийнятих у експедицію зі складу і що надійшли покупцям товарів ведеться у спеціальному журналі. У ньому вказується найменування покупця, номер, дата оформлення і сума рахунку-фактури, кількість місць, що підлягають відправці, номера тари. Після повернення рахунки-фактури з розпискою одержувача товарів у журналі робиться відповідна відмітка.

З експедиції товари за допомогою навантажувачів, електровізків та інших засобів механізації переміщують у зону навантаження транспорту, звідки відбувається їх доставка автомобілями в роздрібну торговельну мережу.

Таким чином, розглянувши теоретичні аспекти складського технологічного процесу, простежимо його організацію на прикладі складів ВАТ «Гаврилов- Ямський льонокомбінат». А саме розглянемо приймання, зберігання і відпуск етилового спирту.

Кілька слів про саме підприємство.

2.1. Коротка характеристика ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат»

Історія ВАТ «Гаврилов- Ямський льонокомбінат» йде далеко в минуле. Засновником льонокомбінату був А.В.Локалов, який спочатку займався торгівлею льоном, пряжею і полотном ручного виробництва. На ярмарках його товар користувався великим попитом за рахунок високої якості. Свої доходи Олексій Васильович направляв на те, щоб розширити виробництво, більше поставляти товару на ринок, і в цьому досяг успіху.

У 60-х роках 19 століття на десяти десятинах купленої їм землі в семи верстах від села Велике, при селі Гаврилов- Ям, він створив невелику фабрику ручного ткацтва. Локалов встановив ручні верстати, організував невелику вибільних заклад, в якому відбілює товар, що виробляється як на фабриці, так і ткачами у себе на будинках.

9 квітня 1871 Локалов подає прохання в Ярославське правління на споруду механічної льнопрядильной в селі Гаврилов- Ям. Отримавши дозвіл, Олексій Васильович вирішує встановити таку техніку, щоб ні в чому не відставати від законодавців моди. Постачальником обладнання стала контора «Кнопп і Ко» з Англії.

20 травня 1871 почалося будівництво механічної льнопрядильной, а 17 лютого 1872 фабрика в Гаврилов- Ямі випустила першу партію льонопродукції.

У 1879 році був побудований окремий ткацький корпус в два поверхи, в якому встановили 340 механічних верстатів. Ще пізніше був відбудований корпус для відбілення пряжі і полотна, для обробки товарів. Крім того, при фабриці діяла механічна майстерня з ремонту устаткування і газовий завод для освітлення фабрики.

З самого заснування підприємства робота була організована цілодобово (в 4 зміни). Робітників було 2500 чоловік. Цими силами локаловская фабрика домоглася чималих успіхів, і на Всеросійській Художньо- Промислової Виставці в Москві в 1882 році отримала золоту медаль.

З тих пір пройшло багато часу, багато чого змінилося на льонокомбінаті, але досі «Гаврилов- Ямський льонокомбінат» залишається одним з провідних підприємств текстильної промисловості в РФ.

В даний час льонокомбінат - відкрите акціонерне товариство (ВАТ) з 100% приватним капіталом. Територія підприємства становить 26,4 га. Чисельність працюючих 2600 чоловік.

Льонокомбінат є виробництвом із закінченим виробничим циклом, тобто сировина надходить з льонозавод (з Ярославської, Тверської, Новгородської і Смоленської областей) і проходить повний цикл обробки на спеціальному технологічному обладнанні в трьох основних виробництвах:

- Прядильном

- Ткацькому

- Оздоблювальному

2.2. Характеристика складів ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат»

Як видно, «Гаврилов-Ямський льонокомбінат» - досить велике підприємство, саме цим зумовлена ??наявність безлічі складів на його території.

Усі склади льонокомбінату діляться на:

1. збутові - склади для зберігання готової продукції;

2. виробничі (проміжні) - в цехах

3. постачальницькі - склади для зберігання сировини і матеріалів.

Постачальницькі склади поділяються на:

1. сировинної склад;

2. пряжний склад;

3. матеріальний склад.

Матеріальний склад, в свою чергу, розділений на ряд спеціалізованих складів: 21, 22, 23, 51 і 54. Всі ці склади розташовані в одній будівлі загальною площею 665 м2. Розташування цих складів зображено на рис.1

Малюнок 1.

1-ий поверх:

2-ий поверх:

Пояснення до малюнка 1:

 № по малюнку

 Призначення частин приміщення

 Формула підрахунку площі по внутрішньому обміру

 Загальна площа

 Висота приміщень по внутрішньому обміру

 1. Склад №51 5,52 * 2,90 16,0 2,56

 2. Сходова клітка 5,54 * 2,47 13,7 2,56

 3. Туалет 1,27 * 1,15 1,5 2,56

 4. Комора 2,30 * 1,15 2,6 2,56

 5. Тепловий вузол 5,60 * 5,01-4,30 * 1,76 20,5 2,56

 6. Склад №21 9,92 * 11,50 114,1 2,56

 7. Склад №54 9,72 * 11,64 113,1 2,56

 8. Склад №22 9.90 * 11,69 115,7 2,56

 9. Склад №23 15,51 * 11,63 180,4 2,56

 10. Кімната вантажників 5,55 * 5,06 28,1 2,82

 11. Сходова клітка 5,54 * 2,47 13,7 2,82

 12. Склад №51 5,52 * 2,90 16,0 2,82

За кожним складом закріплено матеріально відповідальна особа, з яким укладено договір матеріальної відповідальності.

Приміщення складів ізольовані і обладнані охоронною та пожежною сигналізацією. У складах є необхідна кількість стелажів, осередків, піддонів, засобів механізації і ваговимірювальних приладів.

Проаналізуємо детальніше 51 склад:

1. Залежно від характеру виконуваних функцій - 51 склад відноситься до числа подсортіровочно-розподільних, так як призначений для накопичення поточних запасів.

2. По асортиментному ознакою - це спеціалізований склад, так як він призначений для зберігання родинних груп товарів.

3. З урахуванням режимів зберігання - це загальтоварних склад, так як він призначений для зберігання товарів, що не мають потреби у створенні особливого режиму.

4. 51 склад розташований в двоповерховій будівлі з висотою першого поверху 2,56 м, другого- 2,82 м.

5. За рівнем механізації на 51 складі застосовуються засоби малої механізації.

6. З урахуванням зовнішніх транспортних зв'язків - це непрірельсовий склад, тобто не має під'їзних шляхів.

7. По пристрою - це закритий склад, оскільки він розташований в будівлі з цегляними стінами, залізної покрівлею і залізобетонним фундаментом. Є електрику, водопровід, каналізація та опалення.

Слід зазначити, що всі матеріали всередині складу по однорідності розбиті на групи. Усередині групи матеріали розбиті по порядковим номерам.

Так, наприклад, 51 склад розбитий на 3 групи:

№9- спирт, вазелін, крем для рук;

№12- хімреактиви;

№24 / 5 підшипники.

Звідси видно, що етиловий спирт зберігається в 51 матеріальному складі (на першому поверсі) в 9-ої групи з порядковим номером 1.

2.3. Організація складського технологічного процесу на прикладі етилового спирту

ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат» щорічно закуповує етиловий спирт для наступних цілей:

1. приготування хімічних реактивів;

2. протирання контрольно-вимірювальних приладів;

3. проведення лабораторних аналізів.

Постачальником спирту є ярославське підприємство «Ярославльглавснаб».

Слід зазначити, що спирт належить до матеріалів суворого обліку. Тому, вже на початку року цеху подають заявки про потребу в спирті на рік із зазначенням, на які цілі він необхідний. На підставі заявок відділ постачання стверджує ліміт на рік (річна потреба).

Приклад розрахунку потреби в спирті показаний на рис. 2.

Малюнок 2.

Розрахунок потреби спирту етилового на 2004 рік.

Виділена квота на 2004 рік - 210 літрів

Залишок на 1.01.04 - 98,875літр

 № п / п

 Найменування споживачів

 Оголошене на 2003 рік

 Виділено на 2003 рік

 Реалізовано за 2003 рік

 Зявлено на 2004 рік

 Виділено на 2004 рік

 1. Ел. відділ 39,6 35,64 35,0 36,0 36,0

 2. РМЦ б / о виробництва 13,5 12,15 11,65 12,99 11,0

 3. хімлабораторія б / о 25,5 25,5 18,0 17,5 17,5

 4. хімлабораторія котельні 73,21 73,21 73,21 73,21 73,0

 5. Ел. відділ котельні 10,05 9,045 9,045 10,05 9,0

 6. Фільтрувальна станція котельні 6,021 6,021 6,02 6,021 6,0

 7. Очисні споруди 6,0 6,0 5,5 6,0 5,0

 8. Цвіт 12,65 11,4 11,4 12,295 10,5

 9. Метрологія 4,8 4,32 4,4 4,8 4,0

 10. ХТЦ 50,4 50,4 28,5 46,8 28,0

 11. ЦФЛ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 Всього:

 203,725

 226,666

За 2004 рік надходжень спирту ще не було, так як витрачається залишок. У підсумку на 30.04.2004 залишок спирту складі становить 16,87 літрів на суму 980,70 рублів (Додаток 5). Планована дата надходження спирту 1 червня 2004.

Протягом року відділ постачання контролює, щоб не було перевищення ліміту. Надліміт можливий тільки при наявності письмової пояснювальній про причини перевитрати спирту.

Спирт отримують за вимогами, які підписуються керівником підприємства і головним бухгалтером.

В кінці місяця всі цехи здають в головну бухгалтерію звіт про кількість витраченого спирту із зазначенням, на що він був витрачений.

Слід зазначити, що одиницею виміру етилового спирту є декалітр безводного спирту (дал) при температурі +20 градусів С. На льонокомбінаті спирт враховується в літрах з розрахунку 1дал = 10литров.

А для вимірювання об'єму спирту служать металеві технічні мірники 1 класу місткістю від 0,5 до 5000дал.

2.3.1. Приймання етилового спирту

Перш ніж приступити до приймання етилового спирту його необхідно розвантажити.

Етиловий спирт перевозять залізничним, автомобільним, річковим і морським транспортом згідно з правилами, що діють на цих видах транспорту. Транспортування здійснюється в спеціальних залізничних цистернах: чотиривісних з двома ковпаками вантажопідйомністю 50 т. (Без критого кузова) і двовісних вантажопідйомністю 20 т. (З критим кузовом); неспеціальних цистернах вантажопідйомністю 50, 60т .; танкерах; автоцистернах; сталевих бочках; бідонах; бутлях.

На льонокомбінат спирт транспортується з Ярославля автотранспортом. При цьому особа, матеріально відповідальна за перевозиться спирт, стежить за тим, щоб в дорозі не було його витоку і за збереженням пломб.

Автоцистерни для перевезення спирту повинні бути справними, з пристосуваннями для накладення пломб у місцях, де може бути доступ до спирту, і мати напис «Вогненебезпечно» відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 «Система стандартів безпеки праці. Кольори сигнальні і знаки безпеки ».

Сталеві бочки повинні бути без течі, з металевими пробками з міцної різьбленням і пристосуваннями для накладення пломб. Ключі для загортання пробок повинні бути обмедненной. На бочках повинні бути нанесені трафарети (олійною фарбою) із зазначенням власника, номера бочки, місткості, маси, дати виміру, а також напис «Вогненебезпечно». При транспортуванні бочки повинні розміщуватися пробками вгору, а під бочки повинні бути підкладені підкладки, щоб бочки в дорозі були нерухомі. На випадок розширення обсягу спирту від підвищення температури бочки не доливав взимку на 0,5 дав і влітку на 1,0 дав на кожні 20 дав місткості.

Бутлі зі спиртом поміщаються в спеціальні ящики, дерев'яні обрешітки або кошика.

Автоцистерни, автотранспорт для транспортування спирту повинні бути обладнані засобами огнетушения.

На ввезення спирту на склад льонокомбінату виписується перепустку із зазначенням номера товарно-транспортної накладної, кількості місць з непошкодженими і окремо з порушеними пломбами і номерів тари.

Після реєстрації на контрольно-пропускному пункті спирт ввозиться на територію підприємства, де розвантажується вручну вантажниками ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат».

Спирт приймається завідувачем складом за обов'язкової участі техніка-хіміка лабораторії.

Приймальники спирту в першу чергу перевіряють відповідність кількості місць даним товарно-транспортної накладної. Далі вони оглядають і перевіряють тару та наявність маркування.

Якщо спирт доставлений у справній тарі (автоцистерни, сталеві бочки, бідони, бутлі), завідуючий складом приймає його через мірники з визначенням його обсягу, концентрації, температури і обчисленням кількості безводного спирту.

При прийманні спирту за якістю використовується вибіркова перевірка. Для перевірки якості спирту відбирають з бочок, бутлів і бідонів пробу від 10% кількості місць в партії, але не менше ніж від 3-х місць. При цьому під партією розуміється кількість спирту одного найменування, однієї дати відвантаження, оформлене одним документом.

Проба спирту для визначення його концентрації відбирається у кількості не менше 1 л. і зливається в одну чистий скляний посуд. При цьому відбір проби проводиться за допомогою пробовідбірників, виготовлених з матеріалів, що не дають іскор при ударі (мідь). За відібраної і ретельно перемішаної об'єднаної пробі спирту з допомогою металевого спиртомера визначається його концентрація.

Після аналізу проба зливається як обрахована у кількості прийнятого спирту.

Після закінчення останнього отмера підраховується загальний обсяг спирту і виводиться його середня температура в мерниках.

При отмерах спирту мірниками різної місткості виводиться среднедінаміческая температура.

Наприклад, перший отмер- 250 дав при температурі +15 град.С.

Друге отмер- 75 дав при температурі +17 град.С.

Середня температура в мерниках:

Т = ((15 * 250) + (17 * 75)) / 325 = 15,5 град.С.

При отмерах спирту мірниками однакової місткості виводиться середньоарифметична температура.

Наприклад, перший отмер- 75 дав при температурі +15 град.С.

Друге отмер- 75 дав при температурі +17 град.С.

Третя отмер- 75 дав при температурі +18 град.С.

Середня температура в мерниках:

Т = (15 + 17 + 18) / 3 = 16,66 або 16,7 град.С.

На підставі встановленої концентрації спирту і середній його температури в мерниках по таблиці знаходять множник, на який множать показник обсягу спирту в мерниках, в результаті чого визначають кількість декалітрів безводного спирту:

V20 = Vt * n

Де: V20- обсяг безводного спирту при +20 град.С .;

Vt- обсяг водноспиртового розчину при фактичній температурі;

n - множник для визначення обсягу етилового спирту при 20 град.С., що міститься в даному обсязі вводно-спиртового розчину, залежно від температури.

Всі перераховані вище показники записуються в журнал обліку отмеров спирту за формою № П-18.

Відповідальність за прийняте кількість спирту несе одержувач.

Бухгалтерією льонокомбінату після закінчення кожної приймання спирту проводиться звірка обліку отмеров спирту з даними відповідних прибуткових документів на отриманий спирт.

Якщо ж було виявлено, що:

- Кількість місць не відповідає даним товарно-транспортної накладної;

- Або спирт поступив в несправній автоцистерні або іншій тарі, а також у разі прибуття спирту в автоцистерні або тарі з порушеними пломбами;

- Чи якість спирту (кількість безводного спирту) не відповідає даним товарно-транспортної накладної. У цьому випадку, надграничної допустимої визнається різниця між кількістю безводного спирту, налитого на складі постачальника, і кількістю, прийнятим складі одержувача, за вирахуванням встановлених за нормами втрат при наливанні в тару, перевезенню та перекачуванні його з тари на складі одержувача.

У цьому випадку, подальша приймання припиняється, забезпечується схоронність товарів. Про виявлену недостачу товарів складається акт за підписами осіб, які проводили приймання.

Одночасно з призупиненням приймання одержувач викликає для участі в її продовженні й складання двостороннього акта представника «Ярославльглавснаба».

Повідомлення про виклик представника направляється факсом протягом 24 год. Після виявлення недостачі.

Не пізніше ніж на наступний день після отримання виклику одержувача іногородній відправник надсилає факсом відповідь, чи буде їм спрямований представник для участі в перевірці кількості товарів.

У разі позитивної відповіді, представник «Ярославльглавснаба» зобов'язаний з'явитися не пізніше ніж у триденний термін після отримання виклику, не враховуючи часу, необхідного для проїзду.

В іншому випадку, на льонокомбінаті проводиться одностороння приймання спирту.

Якщо при прийманні за участю представника постачальника буде виявлена ??недостача товарів проти даних, вказаних у супровідних документах, то результати приймання товарів оформляються актом. Він складається у той же день, коли недостача виявлена. У випадку, коли робота з приймання переривалася, в акті робиться відповідний запис із зазначенням викликали це причин та умов зберігання товарів під час перерви.

Акт повинен бути підписаний всіма особами, що брали участь у прийманні. Не пізніше, ніж на наступний день після складання акта він затверджується керівником або заступником керівника підприємства-одержувача.

Складений за результатами приймання етилового спирту акт є документом, що підтверджують невиконання постачальником умов договору, і служить підставою для пред'явлення йому претензій. У разі якщо претензія не буде задоволена в 10-денний термін, льонокомбінат спрямовує позовну заяву до суду.

Прийом спирту складі оформляється прибутковими ордерами типової форми № М-4 (Додаток 1). Прибуткові ордери виписуються на фактично прийняте кількість спирту в день його надходження у двох примірниках на підставі товарно-транспортної накладної.

Спільними реквізитами, вказуються в прибуткових ордерах, є наступні:

- № прибуткового ордера;

- Найменування постачальника етилового спирту;

- Кількість спирту по супровідним документам і фактичне.

Спирту оприбутковується в далах.

Після приймання та оформлення прибуткових документів спирт надходить на зберігання на склад.

2.3.2. Зберігання етилового спирту

Спиртосховище (51 склад) повинен відповідати «Правилам з техніки безпеки і виробничої санітарії в спиртової та лікеро-горілчаної промисловості». У відповідності з цими правилами:

1. будівлю 51 складу має 2 евакуаційних виходи назовні, розташованих в різних кінцях будівлі;

2. двері складу вогнестійкі;

3. вікна розташовані на висоті 2 м. Від землі і забезпечені відкриваються з внутрішньої сторони гратами;

4. у приміщенні складу є первинні засоби пожежогасіння;

5. на вхідних дверях вивішені знаки безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76;

6. функціонує аварійна витяжна вентиляція, яка забезпечує 8-кратний повітрообмін з урахуванням постійно діючої механічної вентиляції.

На 51 складі спирт зберігається в сталевих бочках по ГОСТ 13950-84, ретельно закупорених пробками і опломбованих. Бочки зі спиртом розміщуються пробками вгору в один ряд.

Порожня з-під спирту тара зберігається на майданчику під навісом. Перед відправкою бочок на зберігання вони повинні бути добре промиті водою. Порожня тара укладається в штабелі. По ширині штабель повинен бути не більше двох бочок.

Всі бочки зі спиртом зберігаються в металевому сейфі. Пол в сейфі має невеликий ухил у бік, протилежний дверей, з приямком і насосом для збору спирту в разі його протоки.

Розміщення спирту складі зображено на рис.3.

Малюнок 3.

Пояснення до малюнка 3:

1. металевий сейф з бочками з етиловим спиртом;

2. універсальні поличні металеві стелажі (являють собою 4 ряди горизонтальних полиць, укріплених на вертикальних стійках).

Стелажі розділені на 3 секції відповідно до групою товарів (тобто за кожною товарною групою закріплено постійне місце зберігання), а секції в свою чергу розділені на осередки. Зліва направо, перша секція (А) - підшипники, друга (Б) - вазелін і крем для рук, третя (В) - хімреактиви. Як видно з малюнка, однорідні товари покладені в стелажі з обох боків одного проходу.

Саме таке розташування груп товарів пояснюється частотою надходження та відпуску товарів, а також умовами їх зберігання.

Укладання товарів здійснюється в осередку стелажів по вертикалі, що дозволяє раціоналізувати процес їх отборки. На нижніх полицях розміщують товари, які відпускаються невеликими партіями, отборка яких здійснюється вручну, на верхніх - товари, які відпускаються партіями не менше одного піддону.

Тарні місця обов'язково вкладаються маркуванням назовні.

Для прискорення робіт з розміщення товарів на місцях зберігання при їх надходженні на склад і полегшення їх пошуку кожним місцем зберігання присвоюється власний код. Цифрове позначення наноситься фарбою на осередки стелажів. Крім того, на кожному стелажі кріпиться табличка з його номером і символом що зберігаються товарів.

Схеми розміщення стелажів із зазначенням кодів вивішуються у зоні зберігання на видному місці (біля виходу).

З малюнка 3 видно, що етиловий спирт зберігається ізольовано від інших товарів, так як він відноситься до числа легкозаймистих.

51 склад обладнаний пожежною і охоронною сигналізацією. Після закінчення робочого дня або при догляді з території підприємства матеріально відповідальна особа вимикає електроосвітлення, включає охоронну та пожежну сигналізації, закриває двері на замок і опломбовує їх. Пломби здаються охороні, яка розташовується при вході в льонокомбінат, із записом в постовому журналі (при приході приймаються).

Облік спирту складі здійснюється матеріально відповідальною особою в картці складського обліку за типовою формою № М-17 (Додаток 2). Тобто на складі на кожен номенклатурний номер матеріалу відкривається окрема картка. У картці складського обліку заповнюються такі реквізити:

- № картки;

- № складу;

- Найменування матеріалу;

- Одиниця виміру;

- Ціна;

- Реквізити, що характеризують місця зберігання матеріалу.

На підставі оформлених у встановленому порядку первинних документів (прибуткових ордерів, вимог-накладних) робляться записи операцій по приходу і відпустці спирту в картці складського обліку в день здійснення операції і щодня в картках виводяться залишки спирту. Не рідше одного разу на місяць операції по приходу і витраті звіряють із даними бухгалтерського обліку.

2.3.3. Відпустка етилового спирту

Слід зазначити, що ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат» закуповує спирт тільки для витрачання у виробничих цілях, а не для перепродажу.

Відпуск спирту зі складу на виробничо-експлуатаційні, лабораторні та інші цілі виробляється завідувачем складом. При цьому відпустка проводиться в суворій відповідності з виробничою програмою льонокомбінату (лімітом). Категорично забороняється витрачання спирту понад затверджені норм, а також не за прямим призначенням.

На складі є, затверджений за погодженням з головним бухгалтером, список і підписи осіб, які мають право зажадати матеріали, в тому числі і етиловий спирт.

Відпуск спирту у виробництво здійснюється на основі попередньо встановлених лімітів. Лімітування відпустки грунтується на затверджених прогресивних нормах витрат матеріалів, обсягів виробничих програм цехів з урахуванням перехідних запасів невитрачених цехами матеріалів на початок і кінець місяця.

На відпуск спирту оформляються видаткові документи.

Видаткові документи поділяються на:

1. накопичувальні;

2. разові.

До накопичувальних відносяться лімітно-забірні картки (Додаток 3), призначені для послідовного оформлення відпустки матеріалів, споживаних систематично. У верхній частині лімітно-забірної картки вказується ліміт відпустки, тому він служить засобом контролю за відпуском в межах ліміту. Лімітно-забірні картки на спирт, як правило, виписуються на рік у двох примірниках:

- Один примірник до початку року передається цеху- споживачеві спирту;

- Другий- складу.

Понадлімітний відпустку провадиться лише з дозволу директора або головного інженера з наданням відповідних пояснень причин.

Використані лімітно-забірні карти передаються в бухгалтерію, де їх обробляють.

Якщо ж потреба у цеху виникає нерегулярно, то він відпускається за разовим документу- вимогу (Додаток 4), основним реквізитом якого є кількість затребуваного і фактично відпущеної кількості спирту. Вимога також виписується у двох примірниках. Помарки, підчистки і виправлення в вимозі не допускаються.

На підставі видаткових документів завідуючий складом відпускає спирт.

Слід зазначити, що забороняється слив спирту під час грози.

Як правило, відпуск спирту у виробництві здійснюється в невеликій кількості. Тому слив здійснюється із застосуванням мідної кружки.

Відпуск спирту здійснюється через мірники. У міру відпуску спирту завідуючий складом робить відповідні відмітки в картці складського обліку.

Головний бухгалтер льонокомбінату зобов'язаний здійснювати систематичний контроль за правильністю відпуску спирту на виробництво і його використання цехами і лабораторіями за призначенням і в межах встановлених норм витрати.

Витрачання спирту на технічні та експлуатаційні цілі оформляється актом у міру його використання для вироблення певної партії продукції або проведення операцій. Акт підписується працівниками цехів і лабораторій льонокомбінату, які беруть участь безпосередньо у прийманні та витрачання спирту, і затверджується керівником підприємства.

Виробничі цехи лабораторії льонокомбінату ведуть щоденний облік надходження і витрати спирту в журналі, де фіксується найменування і кількість виробничих операцій та аналізів, кількість витраченого спирту на кожну операцію і в цілому за день.

За даними журналу обліку виробничі цехи та лабораторії щомісяця складають і подають до бухгалтерії звіт про надходження та витрачання спирту, в якому показуються залишки спирту на початок місяця, надходження і витрату за звітний місяць і фактичний залишок на кінець місяця.

Фактичні витрати спирту на виробничо-експлуатаційні цілі щодо звіту зіставляється з кількістю, обчисленим за затвердженими нормативами.

У тих випадках, коли виявляється наднормативний витрата спирту, начальники відповідних цехів представляють до звіту пояснення із зазначенням причин перевитрат.

Висновок

За теоретичної частини курсової роботи можна зробити висновок, що складської технологічний процес являє собою комплекс виконуваних операцій з надходження, зберігання та відпуску товарів. А ефективність складського технологічного процесу забезпечується його раціональним побудовою, тобто чітким, послідовним і продуманим виконанням складських операцій.

Причому, операції з приймання, зберігання та відпуску товарів також виконуються в строгій послідовності, тобто існує певна технологія виконання цих операцій.

Види технологічних операцій та їх зміст залежать від характеру виконуваних складом функцій і асортименту товарів, які там зберігаються.

Технологія виконання складських операцій коротко зображено на наступному малюнку.

Малюнок 4. Схема складського технологічного процесу.

 Автотранспорт

ро

Таким чином, раціональна організація технологічного процесу на складі повинна забезпечувати:

1. чітке і своєчасне проведення кількісного і якісного приймання товарів;

2. ефективне використання засобів механізації;

3. правильний вибір обладнання і методів укладання товарів, що забезпечує максимальне використання площі і ємності складів, а також повне збереження товарно-матеріальних цінностей;

4. раціональну організацію робіт з отборке, комплектуванню та підготовці до відпустки товарів, включаючи роботу залів товарних зразків;

5. послідовне і планомірне виконання складських операцій, сприяють ритмічної і ефективної організації праці складських працівників;

6. чітку роботу експедиції і організацію централізованої доставки товарів;

7. впровадження сучасних форм організації праці, створення нормальних умов праці та техніки безпеки;

8. зниження загального рівня складських витрат на основі використання передових методів роботи.

Розглянувши організацію складського технологічного процесу на прикладі етилового спирту на ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат» можна зробити висновок, що:

1. операції з приймання етилового спирту виконуються у повній відповідності з описаними вище теоретичними аспектами, а значить і відповідно до правил, встановлених інструкціями «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» і «Про порядок приймання продукції виробничо -технічного призначення і товарів народного споживання за якістю ». Слід зазначити, що термін задоволення претензії (10 днів) обговорений у договорі, укладеним між ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат» і «Ярославльглавснаб».

2. операції зі зберігання товарів в цілому також виконуються відповідно до описаних вище теоретичними аспектами, а саме з дотриманням «Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії в спиртової та лікеро-горілчаної промисловості», а також з дотриманням принципів зберігання, а саме:

2.1. однорідні товари покладені в стелажі з обох боків одного проходу;

2.2. товари укладаються вручну, тому вони розміщені в осередках стелажів по вертикалі;

2.3. тарні місця вкладаються маркуванням назовні;

2.4. за групами товарів закріплені свої секції (определнного місця зберігання);

2.5. товари найбільш часто надходять і відпускаються (хімреактиви та підшипники) розташовуються ближче до виходів;

2.6. кожним місцем зберігання присвоєно свій код;

2.7. схема розміщення стелажів із зазначенням кодів вивішена біля входу на видному місці;

2.8. етиловий спирт зберігається ізольовано.

Однак слід зазначити і такі недоліки:

2.1. невдало організоване товарне сусідство;

2.2. мало уваги приділяється підтримці на складі оптимальних режимів зберігання матеріалів, а також санітарно-гігієнічного режиму.

3. операції з відпуску спирту повністю відповідають «Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку етилового спирту» [5, с.25]. Однак важко простежити відповідність операції з відпуску спирту описаним вище теоретичним аспектам, оскільки спирт відпускається лише на виробничі цілі, хоча технологія операції відпустки в цілому дотримана.

Також слід відзначити високий рівень організації документального оформлення складських операцій на ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат», і низький рівень механізації всього складського технологічного процесу.

Використані інформаційні джерела

1. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логістика комерції. Серія «Підручники, навчальні посібники». Ростов-на-Дону: Фенікс, 2001.-512с.

2. Даненбург В., Монкріф Р., Тейлор В. Основи оптової торгівлі. Практичний курс. Санкт-Петербург: «Нева - Ладога-Онега», 1993.-213с.

3. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Організація, технологія і проектування торговельних підприємств: Підручник для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. М .: ІОЦ «Маркетинг», 1995.-255с.

4. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Комерція і технологія торгівлі: Підручник для студентів вищих навчальних заведеній.-3-е изд., Перераб. і доп.- М .: Видавничо-книготорговий центр «Маркетинг», 2001.-596с.

5. Інструкція з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку етилового спирту. Затверджена Заступником Міністра харчової промисловості СРСР Беліченко А.М. 25 вересня 1985 года.-40с.

6. Логістика: Учеб. посібник / під ред. Анікіна Б.А.-М.: ИНФРА-М, 1999.-327с.

7. Неруш Ю.М. Логістика: Підручник для вузов.-2-е вид., Перераб. і доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-389с.

8. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К.Коммерческая діяльність: Підручник для вузів.; 4-е изд., Перераб. і доп.-М. Інформаційно- впроваджувальний центр «Маркетинг», 2000-580с.

9. Технічний паспорт матеріальних складів ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат».

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com