На головну

Зміст поняття "Безпека" - Безпека життєдіяльності

Зміст поняття "Безпека"

1.1 Определеніепонятія "Безпека"

Життя сучасної людини в цивілізованому суспільстві пов'язана з многочісленниміопасностямі. У сфері виробництва, на транспорті, в навколишньому середовищі завжди відбуваються події, які впливають або можуть зробити шкідливий вплив наздоровье людини або навіть можуть бути причиною його смерті. Тому життя "без небезпек" є некоректною ідеалізацією, а термін "безпека" слід розуміти як систему заходів щодо захисту від небезпек, як можливість управління небезпеками, вміння попереджати й запобігати небезпечні ситуації.

Поняття "БезопасностьАС" тісно пов'язане з різними видами збитку, з можливими шкідливими последствіяміаварій на АС. Основний вид збитку - втрата здоров'я персоналу та населення через радіаціонноговоздействія радіоактивних випромінювань речовин, що поширилися на майданчику АС або за її межами при важких аваріях.

Звичайно значимі та інші види шкоди - економічні втрати від руйнування технічних систем і споруд, збитку від потерітрудновосполнімого джерела енергопостачання, втрати від забруднення територій, водних систем, лісів. Не менш важливий і екологічно й збиток - необратімиеізмененія в екосистемах, втрати цінних видів живої природи через зміни в імунної системи, втрати у видовому розмаїтті.

Кажуть, що безпека АС є захищеність персоналу, населення і навколишнього середовища від шкідливих радіологічних наслідків функціонування АС, тобто від небезпеки шкідливого радіаційного впливу на здоров'я персоналу та населеніякак безпосередньо від зовнішнього випромінювання, так і за рахунок радіоактивного забруднення землі, повітря або харчових продуктів.

У міжнародних нормах МАГАТЕ з безпеки АЕС, документах Програми розробки норм безпеки АЕС - Nuclear SafetyStandards (NUSS), безпека визначена як захист всіх осіб від надмірної радіологічної небезпеки.

У документах МАГАТЕ, національних Нормах і Правилах безпеки міститься докладний опис системи технічних заходів іорганізаціонних заходів, що вживаються для забезпечення безпеки АС на стадіях проектування, будівництва, монтажу, пуску, експлуатації виведення з експлуатації АЕС. Всі ці меринеобходіми для створення гарантій того, що при всіх режимах експлуатації і проектнихаваріях дози опромінення персоналу та населення, концентрації радіоактивних речовин у навколишньому середовищі будуть на розумно низькому рівні і не будутпревосходіть встановлені авторитетними органами межі, а при запроектних аваріях, т.е. виходять за рамки передбачені проектом, радіологічний збиток для населення та навколишнього середовища буде прийнятно низьким.

Технічний рівень заходів безпеки залежить від інженерної зрілості творців АС, від досвіду, накопиченого в промисловості, від усього того, що охоплюється терміном "культура безпеки". Крім того, ефективність захисних заходів завісіті від поточного стану обладнання, підготовленості і дисциплінованості персоналу. Тому слід говорити про безпеку АС, як про степенізащіщенності персоналу, населення і навколишнього середовища від радіаційного та іншого шкідливого впливу, що виникає при експлуатації АС, в тому числі при аваріях.Прі цьому експлуатуюча організація повинна бути готова показувати, що ступінь захищеності, що реалізується на станції , також як і ймовірні ризики та возможниеущерби такі, що суспільство може визнати їх прийнятними.

Іншими словами, безпека АС - це необхідна і достатня захищеність персоналу, населення і навколишнього середовища від шкідливого впливу АС при її експлуатації.

У вітчизняній нормативно-технічній літературі можна зустріти різні визначення безпеки. Так в "Общіхположеніях забезпечення безпеки АЕС", що вийшли в 1982 році, т.зв. ОПБ-82, під безпекою атомних станцій розуміється властивість (в тексте- якість), що виключає технічними засобами та організаційними заходами перевищення встановлених доз по внутрішньому і зовнішньому облученіюперсонала та населення і нормативів за вмістом радіоактивних продуктів в навколишнє середовище при нормальній експлуатації і проектних аваріях. При такому визначенні не обговорюється питання про те, що можетпроізойті при виникненні запроектних аварій, оскільки такі аварії "виключені".

У новому виданні "Загальних положень", ОПБ-88, визначено, що

безпеку АС - властивість АС при нормальній експлуатації і в разі аварій обмежувати радіаційний вплив на персонал, населення та навколишнє средуустановленнимі межами.

Можна дати і більш розширене визначення поняття безпеки АС.

Безпека АС - це захищеність персоналу, населення і навколишнього середовища від шкідливих радіаційних впливів при нормальній експлуатації АС і при аваріях на ній, що забезпечується ефективними технічними засобами та організаціоннимімеропріятіямі, необхідна для обмеження доз опромінення і концентрацій радіоактивних речовин у навколишньому середовищі і достатня для непревишеніяпределов цих величин , встановлених спеціальними нормами і правилами.

Отже, безпека АС - це властивість систем, обладнання та персоналу АС, обеспечіваемоезащітнимі заходами і організаційно-технічними заходами, прийнятими при проектуванні, будівництві, підготовці до пуску та експлуатації, що складається в захищеності персоналу, населення і навколишнього середовища, яка необхідна і достатня для обмеження радіаційного впливу АЕС при нормальнойексплуатаціі і аваріяхна ній значеннями, встановленими діючими нормами і правилами.

Мірою захищеності людей і навколишнього середовища, забезпечується комплексом заходів з безпеки АС, являетсяожідаемий радіаційний збиток, тобто оцінка ймовірних сумарних шкідливих наслідків від радіаційного впливу АС при нормальнойексплуатаціі і аваріяхна нею.

1.2 Техніческаябезопасность

Під технічною безпекою ядерної установки розуміються достігаемиетехніческімі засобами та організаційними заходами її властивості, що визначаються міцністю і герметичністю устаткування, посудин і трубопроводів, надежностьюсістем локалізації радіоактивності, якістю систем контролю, управління та діагностики стану, необхідні для того, щоб при експлуатацііпредупреждать виникнення і запобігати розвитку небезпечних станів і відмов елементів систем, що загрожують порушенням меж та умов безопаснойексплуатаціі установки, а також контролювати і підтримувати працездатність бар'єрів безпеки.

Технічна безпека АС повинна забезпечуватися високою якістю всіх загально-інженерних робіт, определяющіхнадежность функціонування і безпечну експлуатаціюоборудованія атомних енергетичних установок.

Судини, трубопроводи першого контураі корпус реактора повинні бути такими і працювати в таких умовах, щоб ймовірність розриву за рахунок технологічних дефектів, процесів старіння билаби мізерно мала.

Захисна оболонка є прочноплотним і герметичним бар'єром, що охоплює паропродуктивністю установку і основні системи, важливі для безпеки. Конструкція захисної оболонки повинна забезпечувати таку еегерметічность, щоб витік газів була б не вище 1% на добу.

Захисне огородження повинне забезпечувати нормальні умови для обслуговування експлуатаційним персоналом обладнання та сістемустановкі.

1.3 Ядернаябезопасность

Ядерна безпека (ЯБ) - це властивість запобігати ядерниеаваріі, пов'язані з пошкодженням ядерного палива або переопроміненням персоналу. ВХ досягається за рахунок виключення можливостей тяжелихядерних аварій, наприклад винятком розгонів реактора на миттєвих нейтронах.

Неразгоняемость реактора на миттєвих нейтронах забезпечується зокрема тим, що значення коефіцієнтів реактивності поудельному обьему теплоносія, по температурі теплоносія, по температурі палива і по потужності реактора не повинні бути позитивними в усьому діапазонеізмененій параметрів реактора при нормальнойексплуатаціі, порушеннях нормальної експлутациі і проектнихаваріях.

При цьому активна зона повинна бути такою, щоб будь-які зміни реактивності при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної есплуатаціі і проектних аваріях не приводили до порушення відповідних меж пошкодження твелів.

Пределомбезопасной експлуатації, визначальним допустимий рівень активності теплоносія першого контуру за кількістю та величиною дефектів твелів слід вважати 0,1% твелів з дефектами типу газової нещільності і 0,01% твелів спрямити контактом теплоносія та ядерного палива.

Максимальний проектний межа пошкодження твеловсоответствует неперевищення наступних граничних параметрів:

температура оболонок твелів - НЕ Более1200 градусів С,

локальна глибина окислення оболонок твелів - НЕ более18% від початкової товщини стінки,

частка прореагировавшего цирконію - не більше 1% його маси в оболонках,

імпульсна граничне питомий енерговиділення твелів, т.е. енергія, що виділяється за короткий проміжок часу в одиниці маси ядерного палива при швидкому введенні реактивності, - не більше 200 ккал / кг (дляокісного палива), при якому не відбувається істотного руйнування, фрагментації твела.

1.4 Радіаціоннаябезопасность

Радіаційна безпека є система заходів щодо захисту персоналу, населення і навколишнього середовища від впливу пронікающіхізлученій, спрямована на забезпечення відсутність несприятливих ефектів або шкоди здоров'ю від опромінення іонізуючими частками людей, живих істот іелементов природи.

У документі "Санітарні правила проектування та експлуатації атомних станцій", СП АС-88 установлениследующіе дозові межі:

для персоналу АС в зоні суворого режиму - 5 бер / рік,

для персоналу в зоні вільного режиму - 0,5 бер / рік,

для населення, що проживає поблизу АС - 25 мбер / рік.

Відзначимо, що при нормальній експлуатацііАС дозові квоти населення не повинні перевищувати:

за рахунок газоаерозольних викидів АС - 20 мбер / рік,

причому за рахунок радіонуклідів благородних газів 10-12 мбер / рік,

за рахунок радіоізотопів йоду - 6-8 мбер / рік і

за рахунок рідких відходів - 5 мбер / рік.

При будь-якій аварії АСоблученіе населення на межі санітарно-захисної зони не повинен перевищувати 10 бер.

Аварійні викиди і скиди радіоактивних речовин повинні бути настільки малими, щоб виключалася необхідність евакуації больще группнаселенія при найважчих аваріях.

Слід сказати, що в міжнародних стандартах радіаційної безпеки [1] рекомендований дозові навантаження приблизно в 2,5 рази нижче. C урахуванням цього в даний час готуються нові національні нормативні документи, в которихпредельние дозові навантаження будуть також суттєво знижені.

У федеральному законі РФ "Про радіаційної безпеки населення", який набрав чинності в січні 1996 р [3], визначені допустимі межі доз, які будуть введені в дію з січня 2000 Так, длянаселенія середня річна ефект івная доза становить 0,001 зіверт ( за період життя, ~ 70 років - 0,07 зіверт), для працівників АС - середня годоваяеффектівная доза дорівнює 0,02 зіверт (за період трудової діяльності, ~ 50 років - 1 зіверт).

1.5 Екологіческаябезопасность

Під екологічною безпекою АС розуміють її властивості не чинити на навколишнє середовище таких впливів за рахунок вибросовілі скидів радіоактивних речовин, тепла, хімічних речовин, які могли б заподіяти шкоду для мешканців навколишнього середовища, флорі і фауні в пріроднихекосістемах, порушували б біологічне рівновазі, змінювали б кліматичні умови та інші умови, необхідні для збереження і збагачення природи.

Атомні станції неповинні надавати надмірних постійно діючих або аварійних теплових, хімічних, радіаційних та інших впливів на природні екосистеми, подвліяніем яких відбувалося б деградирование екосистем у часі, накопичувалися і закріплювалися несприятливі зміни станів дінаміческогоравновесія. Важливо, щоб усі зміни в екосистемах були б оборотні, щоб були достатні запаси стійкості до граничних, необоротних возмущеній.Нормірованіе антропогенних навантажень на екосистеми і призначено для того, щоб запобігати всі несприятливі зміни в них, а в кращому варіантенаправлять ці зміни в сприятливу сторону.

Щоб уникнути травмування екосистем повинні бути визначені і нормативно зафіксовані деякі граничні надходження вреднихвеществ в організми, інші межі впливів, які могли б викликати неприйнятні наслідки на рівні популяцій.

Екологічні ємності екосистем для різних шкідливих речовин варто визначати по інтенсивності надходження цих речовин, при яких хоча б в одному з компонентів біоценозу виникне критична ситуація, тобто коли накопичення цих речовин наблизиться до небезпечної межі, перевищення якого загрожує деградацією екосистеми. У значеннях граничних концентрацій хімічних речовин, у тому числі радіонуклідів, звичайно, должниучітиваться і синергетичні ефекти.

2 Нормативи безпеки

2.1 Атомноезаконодательство

У країнах з розвиненою атомною промисловістю, ядерною енергетикою, существуетсістема державного регулювання суспільних відносин при використанні атомної енергії, проблем забезпечення безпеки атомних електростанцій, радіаційного захисту населення, захисту навколишньогосередовища. Ця система "атомного права" постійно вдосконалюється, доповнюється новими законоположеніяміі нормативами. Однакосмена основоположних, принципових актів відбувається повільно і не завжди встигає за потребами життя. Крім того в законодавстві подчасотсутствуют багато важливих або принципові документи. Наприклад, Атомний Закон РФ, який повинен бути фундаментом атомного права під назвою "Законоб використання атомної енергії" вступив в дію лише в листопаді 1995 р [4]. Інший важнийзакон - "Про захист навколишнього середовища" ще не став реальним інструментом технічної політики.

Тому важливо не тільки мати хороші закони, а й забезпечувати їх неухильне виконання.

На Рис.1 показана структура державного регулювання та нормативного управління безпекою атомних електростанцій ВРф.

Рис.1 Ієрархія нормативних документів з безпеки АС.

Атомне право охоплює документи, що визначають права і обов'язки організацій-учасників використання атомнойенергіі, міру відповідальності та порядок встановлення компенсації при заподіянні шкоди окремій людині, підприємству або навколишньому середовищу. Основниедокументи права - Закон про використання атомної енергії, закон про радіаційного захисту населення [3] і Закон про поводження з радіоактивними відходами.

У цих законах вирішуються принципові питання

забезпечення безпеки ядерних установок,

захисту людини і навколишнього середовища від іонізірующіхізлученій,

безпечного захоронення радіоактивних відходів,

способів нормативного регулювання радіаційного воздействіАС налюдей, навколишнє середовище.

3 Основні правила і норми безпеки

3.1 Комплекс НТД у галузі атомної енергетики

Важливий ієрархічний рівень атомного права складають документи, що утворюють сводобщіх технічних принципів, положень, норм, правил, що визначають вимоги та заходи забезпечення безпеки атомних станцій.

Найбільш важливими серед них є документи "Комплексу НТД в галузі атомної енергетики", розробленого в 1986-1988 годахпод керівництвом Госпроматомнадзора [2]. Основні разделиКомплекса дані в Таблиці 1.

Таблиця 1.Комплекс НТД в галузі атомної енергетики

· Загальні принципи та критерії забезпечення безпеки · Правила і норми радіаційної безпеки · Розміщення і концентація потужностей атомних станцій · Проектування атомних станцій · Конструювання, виготовлення та експлуатація обладнання і трубопроводів АЕС · Пристрій і експлуатація систем управління технологічними процесами АЕС · Пристрій і експлуатація систем недежного електропостачання АЕС · Пристрій і експлуатація систем локалізації атомних станцій · Будівництво АЕС · Введення в експлуатацію та експлуатація АЕС · Організація контролю забруднень природного середовища в районі розташування АЕС · Облік ядерних матеріалів, що діляться

Комплекс НТД входить до Зведеного Перелік Правил і Норм в галузі атомної енергетики, СППНАЕ-87 [5], формірующійнорматівную базу забезпечення безопасностіатомних станцій і суднових ЯЕУ. Перелік складається з 19 розділів, що містять назви 173 документів, підконтрольних колишньому Держатоменергонагляду СРСР.

Основні документи цього Переліку з безпеки АЕС, що діють в даний час в Російській Федерації -

Загальні положення забезпечення безпеки АС, ОПБ-88

Правила ядерної безпеки реакторних установок АС, ПБЯ РУ-89

Правила ядерної безпеки суднових атомних енергетичних установок, ПБЯ-08-81

Типове зміст технічного обгрунтування безпеки АС (звіту з безпеки АС), ТС Тоб АС-85

Вимоги до розміщення АС

Правила безпеки при зберіганні, транспортуванні ядерного палива

Норми радіаційної безпеки, НРБ-76/87

Санітарні правила проектування та експлуатації атомних електростанцій, СП АС-88

та інші.

Серед діючих Норм і Правил з безпеки АСімеются також відомчі комплекси НТД таких відомств як Госсаннадзор, Міністерство з екології та охорони природи, Госпожарнадзор, Комітет збудівництва та інших.

3.2 ОПБ-88

Основним документом Комплексу НТД СППНАЕ-87 є "Загальні положеніяобеспеченія безпеки атомних станцій" - ОПБ-88, в якому встановлені цілі, загальні принципи, якими слід керуватися пріпроектірованіі, експлуатації, зняття з експлуатації атомних станцій для досягнення їх безпеки. Важливо, що в цьому документі даноопределеніе терміну "безопасностьАС", а саме -

Безпека АС -

властивість АС при нормальній експлуатації і в разі аварій обмежувати радіаціонноевоздействіе на персонал, населення та навколишнє середовище встановленими межами.

Можна відзначити, що в цьому визначенні шкідливий вплив АСогранічено лише радіаційними чинниками і що допустимі межі впливів повинні бути встановлені в інших, більш спеціальних документах.

Важливою особливістю ОПБ-88 є встановлення цільових показників безпеки у вигляді таких положень як те, що -

"Слід прагнути до того, щоб оцінне значення імовірності важкого пошкодження або розплавлення при запроектних аваріях активної зони не перевищувало 1,0.Е-5 на реактор в рік",

"Слід прагнути до того, щоб оцінне значення ймовірності ... граничного аварійного викиду (радіоактивних речовин) не перевищувало 1,0.Е-7 на реактор в рік".

Іншими словами в нормативний документ внесено імовірнісні категорії, які служать деяким мірилом рівня безопасностіАС.

Відзначимо, що в ОПБ-88 питання захисту навколишнього середовища як-небудь навмисно не акцентуються.

Короткий виклад положень ОПБ-88 Ви можете прочитати тут

3.3 ПБЯ РУ АС-89

Важливим нормативним документом є "Правила безпеки реакторнихустановок атомних станцій", т.зв. ПБЯ-89, які визначають загальні вимоги до конструкції, характеристик та умов експлуатації реакторних установок, спрямовані на забезпечення їх ядерної безпеки.

Короткий виклад положень ПБЯ РУ АС-89 Ви можете прочитати тут.

3.4 НРБ-76/87

Інший важливий нормативний документ із забезпечення безпеки АС - "Нормирадіаціонной безпеки-НРБ-76/87".

У НРБ-76/87 встановлена ??система регулювання меж радіаційного впливу на персонал і населення. У ніхопределено, що радіаційна безпека заснована на санітарно-гігієнічних принципах нормування, обгрунтування та оптимізації:

неперевищення основної дозової межі,

виключення всякого необгрунтованого опромінення,

зниження дози опромінення до можливо низького рівня, т.е. принципу ALAPA, as low as possible achievable.

Зазначити, що в у законі про радіаційного захисту населеня та міжнародній практиці прийнято інший принцип оптимізації захисту -

зниження дози опромінення до розумно низького рівня з урахуванням соціальних та економічних чинників, т.е.прінціп ALARA, as low as reasonably achievable, economic and social factors being taken into account [3].

Видається, що проблеми радіаційного захисту та охорони навколишнього середовища тісно пов'язані з соціально-економічними питаннями, іпоетому для нас більш прийнятний принцип ALARA.

У НРБ-76/87 встановлені дозові межі сумарного зовнішнього і внутрішнього опромінення персоналу і обмеженої частини населення, гранично-допустимий річне надходження радіонуклідовв організм через органи дихання, органи травлення,

допустимі концентрації радіонуклідів у атмоферномвоздухе, воді та інші допустимі рівні радіаційного впливу на людину.

У разі одночасного впливу декількох радіаційних факторів, надходження кількох радіонуклідів в організм ВНРБ-76/87 введено умову, що сума за всіма річним кількостей надходять в організм радіонуклідів та видами радіаційного впливу, віднесеним ксоответствующім гранично допустимим величинам, не повинна перевищувати одиницю, т.е . вважається, що радіаційна безпека забезпечена, якщо

Відзначимо також рекомендований НРБ-76/87 для оцінки радіаційної обстановки і прийняття оперативних заходів введення контрольнихуровней радіаційних впливів. Порядокустановленія числових значень контрольних рівнів, які розмежовують незначущі і значущі впливу, визначається таким документом, як "Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань" - ОСП-72/87.

У діючих "Санітарних правилах проектування та експлуатації атомних станцій", СП АС-88 установлениследующіе дозові межі:

для персоналу АС в зоні суворого режиму-5 бер / рік,

для персоналу в зоні вільного режиму - 0,5 бер / рік,

для населення, що проживає поблизу АС - 25 мбер / рік.

Відзначимо, що при нормальнойексплуатаціі АС дозові квоти населення не повинні перевищувати за рахунок газоаерозольних викидів АС-20 мбер / рік прічемза рахунок радіонуклідів благородних газів 10-12 мбер / рік, за рахунок радіоізотопів йоду - 6-8 мбер / рік і за рахунок рідких відходів - 5 мбер / рік.

При будь-якій аварії АСоблученіе населення на межі санітарно-захисної зони не повинен перевищувати 10 бер.

Аварійні викиди і скиди радіоактивних речовин повинні бути настільки малими, щоб виключалася необхідність евакуації больщіхгрупп населення при найважчих аваріях.

Ці та деякі інші нормативні документи, що спираються на санітарно гігієнічний принцип нормування якості средиобітанія людей, в даний час утворюють основу радіаційного захисту навколишнього середовища.

В основі НРБ-76/87, інших нормативних матеріалів з радіаційної безпеки лежить ідея про те, що слабейшим звеномбіосфери є людина, якого і потрібно захищати всіма можливими способами. Причому вважається, що якщо людина буде належним чином защіщенотвредних впливів АС, то і навколишнє середовище також буде захищена, оскільки радіорезістентностьелементов екосистем як правило істотне вище людини.

Ясно, що це положення не є абсолютно безперечним, оскільки біоценози екосистем не мають таких можливостей какіеесть у людей - досить швидко й розумно реагувати на радіаційні небезпеки. Крім того різні сорбційні характеристики різних елементовбіогеоценозов. І тому у випадках важких аварій на АСзапаси радіо-нечутливості біоценозів можуть бути вичерпані [4].

Звідси випливає, що при оцінці рівня безпеки АСнеобходімо явно враховувати екологічні наслідки впливів АС, а при розробці заходів протиаварійного захисту АС передбачати і дії по защітеокружающей середовища.

3.5 Міжнародні норми безпеки

Крім національних норм і правил забезпечення безпеки АСПРО проектуванні майбутніх АС важливо учітиватьізвестние міжнародні стандарти безпеки, розроблені в рамках діяльності Міжнародного Агенства з атомної енергії - МАГАТЕ. Етістандарти, що мають рекомендаційний характер, складають систему, звану IAEA Nuclear Safety Standards або скорочено - NUSS.

Крім матеріалів програми NUSS, виданих у вигляді Серії N 50 Публікацій МАГАТЕ, відомі й інші Нормативні документиМАГАТЕ - такі серії Публікацій МАГАТЕ як

-N 6 Норми безпеки при транспортуванні радіоактивних матеріалів лов,

-N 9 Основні стандарти безпеки для забезпечення радіаційного захисту,

-N 55 Протиаварійні заходи поза майданчиком при радіаційних аваріях,

-N 86 Прийняття рішень на основі оцінки зовнішніх радіаційних наслідків аварій на ядерних установках,

-N 94 Дії при викиді радіоактивних матеріалів, що надають транскордонне шкідливий вплив

і деякі інші більш спеціальні документи, що регламентують скиди радіоактивних речовин в морі, методиобращенія з радіоактивними відходами, методи зняття установок з експлуатації.

4 Принципи забезпечення безпеки

4.1 Основниетребованія щодо забезпечення безпеки АС

Безпека АС - це необхідна і достатня захищеність персоналу, населення і навколишнього середовища від усіх можливих вреднихвоздействій, що виникають при експлутациі АС.

Атомна станціяудовлетворяет вимогам безпеки, якщо за рахунок забезпечених в проекті фізичних властивостей ЯЕУ, передбачених проектом технічних засобів і разработаннихорганізаціонно-технічних заходів, ефекти її теплового, хімічного, механічного, радіаційного та інших впливів на персонал, населення іокружающую середовище при всіх режимах нормальнойексплуатаціі і проектнихаваріях НЕ перевищують установновленних в нормативах або проект граничних значень величин і характеристик ефектів цих впливів, а вжиті заходи поограніченію впливів при запроектних ілігіпотетіческіх аваріях забезпечують зниження ефектів впливів до прийнятних, розумно малих значень.

Безпека АС забезпечується за рахунок заходів з попередження можливості виникнення небезпечних станів або режимів - при проектуванні та спорудженні АС,

запобіганню розвитку небезпечних станів і режимів зарамки меж та умов безпечної експлуатації - при роботі АС, просторово-тимчасового обмеження небезпечних процесів і їх шкідливих впливів - при аварійних ситуаціях і режимах АС,

локалізації майже всіх шкідливих речовин, що вийшли заустановленние в проекті межі небезпечних зон в результаті аварії,

забезпечення умов для приведення установки післязакінчення експлуатаційних кампаній або аварій у безпечний стан, придатний для перезарузкі палива, ремонтів, тривалого зберігання її частин іелементов, консервації або зняття з експлуатації.

Безпека АСоснована на застосуванні і використанні принципів

внутрішньої самозащіщенності,

глибокоешелонованої захисту,

забезпечення АС системами безпеки,

стійкості процесів,

задоволенні вимог технічної, ядерної, радіаційної, екологічної безпеки і культури безпеки.

4.2 Внутрішня самозащіщенності

За визначенням, внутрішня самозащіщенності ядерної енергетичної установки є її властивість забезпечувати безпеку на основі естественнихобратних зв'язків і процесів.

Це означає, що в проекті закладені такі властивості систем, елементів обладнання, механізмів, які забезпечують при всіх режимах нормальнойексплуатаціі не тільки працездатність, тобто здатність тривало, до вичерпання ресурсу зберігати встановлені в проекті значення параметрів, оборотність або незмінність характеристик, достатні запаси до небезпечних станів і режимів, але і здатність активного опору розвитку режімові станів в небезпечному напрямку, можливість протистояти таким режимам, тобто здатність саморегулювання, придушення небезпечних тенденцій длявозвращенія в області стабільного функціонування.

4.3 Ешелонування захисту

Глибокоешелонувана захист як засіб забезпечення безпеки складається з системи бар'єрів напуті поширення іонізуючих випромінювань і радіоактивних речовин, системи технічних і організаційних заходів щодо захисту бар'єрів і збереження іхеффектівності, заходів з прогнозом розвитку аварійних режимів і оповіщення населення про стан АС.

Бар'єрами безпеки служать

паливна матриця ТВЕЛ,

оболонки паливних елементів,

стінки корпусів, трубопроводів і обладнання первогоконтура,

захисна оболонка,

захисну огорожу,

Додатковим бар'єром можуть служити грунт і породи поза захисного огородження.

4.5 Системи безпеки АС

Системи безпеки призначені для виконання функцій безпеки, тобто дій, спрямованих на запобігання аваріям або обмеження її наслідків.

Системи безпеки АС, що діють при аваріях за рахунок пасивних або активних механізмів фунционирования, повинні бути побудовані набазе необхідного резервування, просторових і функціональної незалежності, різноманітності принципів дії пристроїв у різних системах або каналах ідолжни бути працездатними при одиничних відмовах елементів систем.

4.6 Стійкість процесів

Стійкість процесів - властивість систем прагнути після припинення дій збурюючих факторів до первоначальномусостоянію без значних порушень характерних параметрів.

4.6 Культура безпеки

Культура безпеки - усвідомлена позиція осіб, дії яких впливають на стан безпеки, переконаних, що обеспеченіебезопасності є пріоритетною метою, які усвідомлюють відповідальність і контролюючих свої дії.

4.7 Планування протиаварійних заходів

У ОПБ-88 запісанотребованіе з планування заходів щодо захисту персоналу та населення на випадок важких аварій.Такіе Плани розробляються.

щодо захисту персоналу-експлуатуючою організацією АС,

щодо захисту населення-територіальним штабом Гражданскойоборони.

5 Література

1. О.Б. Самойлов, Г.Б. Усинін, А.М. Бахметьев

"Безпека ядерних енергетичних установок",

Москва, Вища школа, 1989

2. В.М. Новиков, І.С. Слєсарєв, П.Н. Алексєєв та ін.

"Атомні реактори підвищеної безпеки. Аналіз концептуальних розробок",

Москва, Вища школа, 1993

3. "Російська газета", 17 січня 1996

4. "Російська газета", 28 листопада 1995

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com