На головну

Квитки по предмету Розробка управлінського рішення за осінній семестр 2000 року - Управлінські науки

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 1

1) Перерахуйте види управлінських рішень по підходах до прийняття рішень.

2) Від яких причин залежить перевага способу організації розробки і прийняття управлінського рішення?

3) Назвіть обов'язкові атрибути документа.

4) Які види ризиків Ви знаєте?

5) Назвіть етапи при обміні інформацією.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 2

1) Перерахуйте три основних міри ризику при прийнятті рішень.

2) Опишіть підхід, що дозволяє вибирати види управлінських рішень, які необхідно застосувати при дозволі проблеми даної міри структурированности.

3) Перерахуйте основні ознаки класифікації контролю.

4) Які задачі прогнозування відносяться до непрямих?

5) Перерахуйте основні автоматизовані системи (АС).

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 3

1) Що повинен визначити керівник перед тим, як діставати додаткову інформацію?

2) Опишіть особливості такого чинника розробки якісних управлінських рішень, як якості особистості керівника.

3) Чому рішення повинне бути реалізоване?

4) У чому складаються основні задачі ФСА?

5) Назвіть основні вимоги до інформації.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 4

1) Що розуміється під управлінським рішенням?

2) Перерахуйте основні наукові підходи і методи, вживані при розробці і оптимізації управлінських рішень.

3) Що таке оптимізація рішення і оптимальне рішення?

4) Які категорії, групи, види, підвиди і інш. різновиду включає в себе класифікаційна система ризиків?

5) Опишіть спрощену модель мотивації поведінки через потреби.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 5

1) У якому значенні використовується поняття ризику при прийнятті управлінських рішень?

2) Під впливом яких психологічних чинників знаходиться керівник при прийнятті рішень?

3) Як оформляються затверджені управлінські рішення?

4) Яку роль грають автоматизовані системи управління (АСУП, АСУ НИОКР, АСУ ТПП, АСУ КП і інш.) при підготовці управлінських рішень?

5) Перерахуйте основні потреби людини.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 6

1) Що вивчає курс «Розробка управлінського рішення»?

2) Що розуміється під якістю управлінського рішення?

3) У якому випадку при раціональному підході до прийняття управлінських рішень і аналізі альтернатив багато що залежить від хорошої думки і досвіду?

4) Що таке моделювання і на які види воно поділяється?

5) Які способи збору інформації існують?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 7

1) Яким чином особи, що приймають рішення, справляються з можливими недоліками рішень, компрометуючими відмову від прийняття рішень?

2) Які можливі варіанти поведінки системи управління у разі прийняття проблемно-орієнтованих рішень?

3) Між ким встановлюється зворотний зв'язок при реалізації рішення?

4) У чому суть евристичних методів прийняття рішення?

5) Яка мета створення масиву інформації?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 8

1) Перерахуйте основні чинники, що впливають на розробку і реалізацію управлінських рішень.

2) Охарактеризуйте запрограмоване і незапрограмоване рішення.

3) Перерахуйте підсистеми системи управління, по яких можна поділити предмети контролю.

4) Як оцінювати міра ризику і розмір можливого збитку при підготовці управлінського рішення?

5) Що включають в себе технічні засоби управління?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 9

1) Що означає приймати рішення в умовах невизначеності?

2) Що означає цільова орієнтація управлінських рішень?

3) Назвіть види контролю по мірі механізації.

4) Які вимоги і методи треба врахувати при використанні технології прийняття рішень?

5) Що включають нові інформаційні технології?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 10

1) Перерахуйте основні рівні систем управління по значущості для суспільства.

2) Перерахуйте питання, на які необхідно відповісти, щоб розробити технологію прийняття рішення.

3) Назвіть основні державні системи стандартів Російської Федерації.

4) Що є глобальним критерієм ФСА?

5) Що таке комунікації?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 11

1) Для кого вибирає напрям дій керівник організації при прийнятті рішень?

2) Дайте характеристику рішенням, заснованим на думці і заснованим на аналізі.

3) Які економічні закони підлягають обліку при підготовці управлінських рішень?

4) На які питання дає відповіді технологія прийняття рішень?

5) Чому при розробці варіантів управлінського рішення потрібно користуватися одними і тими ж підходами і методами отримання інформації і виконання розрахунків?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 12

1) Від яких чинників залежить міра продуманості і об'єм затраченого часу на прийняття управлінських рішень?

2) Опишіть риси стандартних, добре структурованих, слабо структурованих і неструктурованих проблем.

3) Охарактеризуйте стадію зворотного зв'язку при реалізації управлінських рішень.

4) Дайте визначення поняттю «технологія прийняття управлінського рішення».

5) Назвіть основні правила забезпечення сопоставимости альтернативних варіантів управлінського рішення.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 13

1) Розкрийте вияви поведенческих обмежень при прийнятті рішень.

2) Перерахуйте питання, які управлінське рішення повинно охоплювати за принципом необхідної повноти змісту.

3) Чи Однаково обмежені різні організації при прийнятті рішень?

4) Система інформації і комунікацій і яка їх роль в прийнятті управлінських рішень.

5) Перерахуйте основні ознаки класифікації інформації.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 14

1) Що означає приймати рішення в умовах визначеності і в умовах ризику?

2) У яких ситуаціях потрібно прийняття рішень? Приведіть приклади.

3) Як здійснюється облік дії економічних законів при розробці управлінського рішення?

4) Що потрібно розуміти під класифікацією ризиків?

5) Перерахуйте деякі функції нових інформаційних технологій.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 15

1) Перерахуйте і опишіть види управлінських рішень по організаційному оформленню рішення.

2) Приведіть приклади формальних і неформальних методів збору інформації.

3) Що таке критерії прийняття рішень?

4) Що таке «ризик зниження прибутковості»?

5) Що таке інформаційний масив?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 16

1) Що потрібно включити у вартість інформації?

2) Дайте характеристику інтуїтивному рішенню і визначте, що буде у разі опори менеджера тільки на інтуїцію при прийнятті рішень?

3) Охарактеризуйте встановлення нормативів контролю.

4) Які існують види моделювання?

5) Як поділяється інформація по режиму передачі?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 17

1) Перерахуйте види управлінських рішень по характеру цілей або тривалості дії рішення.

2) Які проблеми породжує програмно-цільове управління?

3) Назвіть методи підготовки оптимальних управлінських рішень.

4) У чому суть технології підготовки прийняття рішення (ППР) в умовах невизначеності і ризику?

5) Назвіть чинники, по яких повинні приводитися в порівнянний вигляд альтернативні варіанти управлінських рішень.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 18

1) Перерахуйте основні ознаки класифікації управлінських рішень.

2) Приведіть приклади класифікаційних ознак і відповідних видів чинників, що визначають якість управлінських рішень.

3) Назвіть ознаки, по яких можна класифікувати документи.

4) У чому укладається «ризик ліквідності»?

5) Які характеристики інформаційного потоку?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 19

1) Які існують варіанти обставин, з якими може зіткнутися керівник, оцінюючи витрати і вигоду від додаткової інформації?

2) Поясніть, що означає интерактивность процесу прийняття і реалізації рішень.

3) Чому важливо надавати неспотворену і чесну інформацію, а також підтримувати хороші взаємовідносини в організації?

4) Що є найважливішою умовою вдосконалення управлінських технологій прийняття і реалізації рішень?

5) На чому будується прогноз розвитку організації?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 20

1) Які можливості може використати керівник, стикаючись з невизначеністю, щоб підвищити якість свого рішення?

2) Як впливає цілеспрямованість рішення на процес прийняття рішення?

3) Перерахуйте основні вимоги до обліку різних видів.

4) Що таке життєвий цикл товару (ЖЦТ)?

5) Перерахуйте елементи процесу обміну інформацією.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 21

1) Що мається на увазі під управлінським предметом труда?

2) Перерахуйте види проблем по мірі структурированности.

3) Назвіть виконавців управлінського контролю.

4) Що таке «Ризик-менеджмент» і в чому складаються його стратегія і тактика?

5) На чому будується прогноз розвитку організації?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 22

1) Перерахуйте основні види задач, що вирішуються по характеру або сфері діяльності.

2) Перерахуйте основні методи аналізу і розв'язання проблем.

3) Назвіть напрями, по яких фірма оцінює дію чинників зовнішньої середи.

4) Що таке моделювання і для чого воно треба?

5) Назвіть чинники, по яких повинні приводитися в порівнянний вигляд альтернативні варіанти управлінських рішень.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 23

1) Що є імпульсом, спонуканням до якісної розробки управлінського рішення?

2) Приведіть приклади сфер або галузей застосування періодичних і сезонних управлінських рішень.

3) Назвіть операції, які виконуються на етапі вибору альтернативи.

4) Поясніть, для чого в моделюванні застосовують адаптивні моделі.

5) Які способи збору інформації існують?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 24

1) Опишіть ситуацію, коли керівник може використати думку про можливість здійснення альтернатив з деякою імовірністю.

2) Перерахуйте основні економічні закони, використання яких при розробці управлінських рішень підвищує їх ефективність.

3) Назвіть етапи стадії реалізації рішення.

4) Що таке відтворювальний цикл товару?

5) Перерахуйте основні ознаки класифікації інформації.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 25

1) Виділіть чотири ролі керівника, які він грає при прийнятті рішень.

2) Що означає всебічна обгрунтованість і своєчасність управлінського рішення?

3) Назвіть стадії життєвого циклу об'єкта.

4) Що являє собою «Ризик упущеної вигоди»?

5) Перерахуйте основні потреби людини.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 26

1) Перерахуйте основні рівні ієрархії в системі управління.

2) Назвіть основні стадії процесу розробки і реалізації управлінського рішення.

3) У чому суть функціонально-вартісного аналізу (ФСА) і для чого він потрібен при підготовці рішення?

4) Поясніть основні методи підготовки до оптимізації управлінського рішення.

5) Що включають в себе технічні засоби управління?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 27

1) Перерахуйте і опишіть основні початкові методи розробки рішень.

2) Охарактеризуйте прийняття урівноважених, імпульсивних, інертних, ризикованих, обережних і раціональних рішень.

3) Приведіть приклади загальних обмежень при прийнятті рішення.

4) Що таке параметричні методи прогнозування?

5) Що таке комунікації?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 28

1) Навіщо організації використовують формальні декларації про корпоративні цінності?

2) Які дії здійснюються по кожному із заходів при складанні програм?

3) Назвіть операції, які виконуються на етапі формулювання обмежень і критеріїв прийняття рішень.

4) Основні принципи проведення функціонально-вартісного аналізу (ФСА).

5) Назвіть етапи при обміні інформацією.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 29

1) Перерахуйте типові рішення для функції планування, організації, мотивації і контролю.

2) Перерахуйте основні етапи стадії прийняття рішень.

3) Назвіть головні чинники зовнішньої середи, що впливають на якість рішення і ефективність функціонування системи управління фірмою.

4) Як виявити міру ризику інвестиційних проектів?

5) Назвіть основні вимоги до інформації.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 30

1) Як впливають культурні відмінності на системи цінностей керівників різних країн?

2) Опишіть два способи розгляду поняття проблеми.

3) Перерахуйте положення документарного розділу "Основні положення".

4) У чому суть логічного моделювання?

5) Перерахуйте основні автоматизовані системи (АС).

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 31

1) Як впливає система цінностей керівника на рішення, що приймаються?

2) Перерахуйте основні операції при виявленні управлінської проблеми або задачі.

3) Що таке релевантна інформація?

4) Як розуміти товарний ризик?

5) Які характеристики інформаційного потоку?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 32

1) Що таке взаємозалежність рішень і як впливає оцінка негативних наслідків на прийняття управлінських рішень?

2) Як треба відноситися до релевантної і інформації, що не відноситься до справи в процесі прийняття рішень?

3) Перерахуйте положення документарного розділу "Інформаційне забезпечення".

4) З яких етапів складається життєвий цикл товару?

5) Чому при розробці варіантів управлінського рішення потрібно користуватися одними і тими ж підходами і методами отримання інформації і виконання розрахунків?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 33

1) Що таке основний, допоміжний і обслуговуючий управлінський процес?

2) Чому теорія математичної статистики в проблемній ситуації не діє?

3) Які моделі підготовки до прийняття рішень Ви знаєте?

4) Основні особливості проведення ФСА?

5) Що таке інформаційний масив?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 34

1) Перерахуйте і опишіть види управлінських рішень по причинах виникнення рішення.

2) Що означає формалізовувати комплексні проблеми?

3) Що таке мотивація? Для чого вона потрібна при підготовці управлінського рішення?

4) Що таке прогнозування і для чого воно треба при підготовці управлінського рішення?

5) Яка мета створення масиву інформації?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 35

1) Перерахуйте види управлінських рішень по характеру особистості керівника.

2) Опишіть наслідки прийняття передчасних і запізнілих рішень.

3) Назвіть етапи стадії зворотного зв'язку при реалізації управлінських рішень.

4) Назвіть етапи технології прийняття рішень.

5) Перерахуйте деякі функції нових інформаційних технологій.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com