На головну

 Аналіз діяльності підприємства - Керуючі науки

ЗМІСТ

ВСТУП

ВИХІДНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ДАНІ,

ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА І ОЦІНКА 3

АНАЛІЗ вихідної інформації 4

Аналіз факторів зовнішнього середовища 6

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 8

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 9

ВИРОБНИЧІ ОПЕРАЦІЇ 10

АНАЛІЗ вихідної ситуації,

ВИЯВЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ПРОБЛЕМ,

ПІДЛЯГАЮТЬ ВИРІШЕННЯ 12

РОЗРОБКА І ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВНИХ РІШЕНЬ

Виявлених проблем 13

ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ

ПІДПРИЄМСТВА 22

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

У цій роботі на прикладі ЗАТ «Фортеста», яке спеціалізується на випуску та продажу вентиляційного та опалювального обладнання, буде проведено аналіз вихідних даних, виявлені і сформовані проблеми, а так само можливі шляхи вирішення цих проблем. Необхідно буде провести дослідження виробничих операцій, визначити потребу в робочій силі, сировині і матеріалах.

Підприємство «Фортеста» - закрите акціонерне товариство. Установчим документом ЗАТ є статут. Вищим органом управління АТ є загальні збори акціонерів.

До компетенції загальних зборів акціонерів належать затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів, рахунків прибутків і збитків товариства і розподілом прибутків і збитків.

Виконавчий орган товариства є одноосібним.

На чолі ЗАТ стоїть директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю товариства та підзвітний загальним зборам акціонерів.

На основі техніко-економічних даних необхідно буде скласти план заходів щодо підвищення рівня рентабельності підприємства.

А у висновку будуть зроблені відповідні висновки.

ВИХІДНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ДАНІ ТА ЇХ ОЦІНКА

Фірма спеціалізується на випуску фільтрів для води (виріб "А") і фільтрів для повітря (виріб "Б") обладнання. Техніко-економічні показники виробництва за 2-й і 3-й квартали 1999 характеризуються такими данниміТабліца 1

 Тип виробу

 Товарний випуск по кварталах

 (Тис. Шт.) Обсяг реалізації по кварталах

 Обеспе-

 чення трудовими ресурсами Виробництві-ні потужності по кварталах (тис. шт.) Прибуток по кварталах (тис. крб.)

 II III II III В цілому по підприємству II III II III

 А 55 55 55 55 93% 65 65140160

 Б 40 30 30 25 93% 70 70 100 90

АНАЛІЗ вихідної інформації

З аналізу вихідної інформації по «Фортеста» можна зробити наступні висновки:

1) обсяг реалізованої продукції А дорівнює обсягу виробництва, а Б - менше обсягу виробництва;

2) обсяг виробництва менше рівня діючих виробничих потужностей (на даний момент обсяг виробництва відповідає необхідному товарному випуску);

3) розмір прибутку на 1 карбованець товарної продукції по 2-му і 3-му кварталах склав:

II квартал:

А: = 0,36 Б: = 0,31

III квартал:

А: = 0,41 Б: = 0,37

4) рентабельність продукції (А і Б) розраховується як відношення:

R =, де:

П - прибуток;

Q - товарний випуск продукції;

Q-П - собівартість продукції.

Додаткові дані: ціна за 1 шт. А = 7 тис. Дол., А за 1 шт. Б = 8 тис. Дол.

II квартал:

А == 0,57 Б == 0,45

III квартал:

А == 0,65 Б == 0,39

Для виявлення необхідної інформації слід поряд з внутрішніми техніко-економічними факторами врахувати вплив на діяльність підприємства зовнішнього середовища, яка відрізняється крайньою нестабільністю.

Аналіз факторів зовнішнього середовища

 Найменування груп факторів Зміст ймовірних загроз з боку зовнішнього середовища Зміст додаткових можливостей для підприємства Формулювання цілей, визначених загрозою або додатковою можливістю

 1 2 3 4

 Конкурентні Поява у продажу аналогічної продукції іншого підприємства -

 1) збір інформації про конкурентний підприємство та його продукцію;

 2) розгляд шляхів удосконалення своєї продукції, розробка нового дизайну, нових технологій

 Ринкові Малий сегмент ринку Вихід на нові ринки збуту 1) збагачення за рахунок обопільної вигоди споживача і виробника

 Технологічні - Оренди порожніх цехів (якщо такі є) з метою отримання прибутку

 1) визначення

 можливостей зміни технологічного процесу обробки деталей з орієнтацією на певне обладнання;

 2) визначення

 економічної ефективності

 1 2 3 4

 зміни технологій;

 3) впровадження

 нововведень;

 4) придбання

 ноу-хау

 Економічні Зниження збуту продукції -

 1) розробка шляхів поліпшення якості продукції;

 2) пошук замовників

 Соціальні Плинність робочої сили Залучення вивільнених робочих кадрів з сусіднього підприємства

 1) поліпшення умов праці;

 2) введення системи винагород за результати праці

Поява конкурента є загрозою. Необхідна інформація про те, наскільки вона серйозна, які можливості і наміри конкурента.

Виходячи з наявної інформації про ЗАТ «Фортеста», видно, що реалізація Б знаходиться на більш низькому рівні, ніж А, отже, є ймовірність наявності у продукції Б конкурента, який випускає ту ж саму гумову продукцію кращої якості або продає їх дешевше.

Таким чином, з'ясовується одна з проблем підприємства - протидія конкуренту, тобто удосконалення своєї продукції, її якості. Необхідна більш потужна реклама або потрібно випускати інше гумовий виріб, яке на даний момент не випускається конкурентом.

Потрібно провести аналіз власного підприємства з метою з'ясування внутрішніх можливостей і обмежень. Обстеження буде проводитись за наступними напрямками:

- Маркетинг;

- Бухгалтерський облік;

- Виробничі операції;

- Людські ресурси;

- Культура підприємства.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 Найменування факторів Вплив на прибуток підприємства Прогнозування ситуації в перспективі є даний фактор загрозою або додатковою можливістю для підприємства

 1 2 3 4

 Частка ринку і конкурентоспроможність За обсягом реалізованої продукції частка ринку мала, за якістю продукція конкурентоспроможна і може приносити прибуток Необхідно утримувати і розширювати наявний сегмент ринку за рахунок розширення асортименту продукції Загрозою є малий сегмент ринку, додатковою можливістю - творчий потенціал

 Різноманітність і якість продукції Якість продукції може забезпечити прибуток Можливий випуск нової продукції Загрози і можливості знаходяться в єдності і протиріччі

 Ринкова та демографічна статистика Вид продукції відповідає соціальній демографічній структурі покупців, що надає опосередкований позитивний вплив на прибуток Зростання числа покупців вимагає врахування їх інтересів. Зниження інтересу споживчого попиту вимагає адекватного реагування Своєчасне реагування на вимоги покупців є -Додаткової можливістю

 Ринкові дослідження і розробки Сильний вплив Необхідні попереджувальні дії на основі аналізу продукції конкуруючих підприємств, їх успіхів і невдач Аналогічно попередньому пункту

 1 2 3 4

 Передпродажне і післяпродажне обслуговування клієнтів Непрямий вплив на прибутковість Необхідно активізувати зусилля по налагодженню зв'язків із споживачами для перевірки правильності обраної концепції Фактор може відкрити додаткові можливості

 Ефективний збут, реклама і просування товару Істотний вплив Необхідні велика інтенсивність самореклами і розширення сегмента ринку Додаткова можливість

Бугалтерский ОБЛІК

 Вид продукції Рентабельність (%) Частка в загальному обсязі продукції (%) Що є загрозою або додатковою можливістю

 II III II III

 А 57 65 57,89 64,71 Великий обсяг високорентабельної продукції - можливість

 Б 45 39 42,11 35,29

Частка в загальному обсязі продукції:

II квартал:

А == 57,89 Б == 42,11

III квартал:

А == 64,71 Б == 35,29

Видно, що наша продукція є рентабельною, але займає малий сегмент ринку, який в ідеалі потрібно розширити.

ВИРОБНИЧІ ОПЕРАЦІЇ

 Ключові питання

 Відповіді

 Причини погроз або рекомендації по можливостях

1

2

3

 Чи можемо ми робити нашу продукцію за більш низькою ціною, ніж конкуренти? Можемо (за рахунок зниження собівартості)

 1) економія матеріалів;

 2) пошук більш дешевої сировини (можливість);

 3) зниження якості (загроза)

 Який доступ маємо до нових матеріалів? Залежимо ми від єдиного постачальника чи ні? Не залежимо Пошук найбільш вигідного постачальника (можливість)

 Чи є наше обладнання сучасним і добре воно обслуговується і використовується? Так Підприємством у банку взято кредит, на який частково куплено сучасне обладнання. Обладнання може використовуватися більш ефективно (можливість)

 Чи існує механізм контролю над вхідними матеріалами і що виходить продукцією? Так -

 Піддається наша продукція сезонним коливанням попиту і тимчасовому надлишку співробітників? Як можна виправити дану ситуацію? Так Коливання попиту не є сезонними, а залежать від наявності замовлень і пов'язані з відсутністю постійного замовлення. Це призводить до тимчасового простою творчих працівників. Вихід із ситуації: активний пошук інших замовників

1

2

3

 Чи можемо ми обслуговувати ті ринки, які не будуть обслуговувати конкуренти?

 Та Необхідно використовувати великі в порівнянні з деякими конкурентами можливості творчого персоналу та оперативність в роботі

 Володіємо ми ефективною і результативною структурою контролю якості?

 Так Відсутність громіздкою бюрократичної структури дозволяє стежити за якістю продукції на всіх стадіях виробництва - від підготовки матеріалу до обробки до випуску готового виробу. Необхідна чітка система контролю

 Наскільки ефективно ми спланували і спроектували процес виробництва? Чи може він бути поліпшений? Та Потрібно удосконалити розробку виробничо-фінансового плану на основі аналізу доходів і витрат

1) Керівництво підприємства добре підготовлено, досить компетентно, володіє потрібним досвідом і знаннями.

2) На підприємстві функціонує система винагороди за результати праці (залежно від обсягу та складності виконуваної роботи - премії, надбавки до заробітної плати).

3) Порядок наступності керівних посад практично не спланований. Підприємство велике і більшість робочих наймані, звідси висока плинність кадрів цехах.

4) «Фортеста» є невеликий структурою. Підготовка працівників не проводиться. Керівництво намагається наймати на роботу досвідчених і кваліфікованих робітників. Винятком є ??керівний персонал, який може в процесі роботи удосконалити свої знання.

АНАЛІЗ вихідної ситуації, ВИЯВЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ПРОБЛЕМ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ

ВИРІШЕННЯ

При аналізі підприємства за напрямом «людські ресурси» виявлено такі проблеми:

1) підготовка керівництва фірми знаходиться не на найвищому рівні;

2) на підприємстві функціонує неефективна система винагороди за результати праці;

3) не ведеться підготовка обслуговуючого персоналу;

4) на підприємстві відсутня згуртований дружний колектив.

Перераховані проблеми знаходяться в процесі рішення, для чого притягнутий японський досвід. З цієї причини в подальшому аналізі вони враховані не будуть.

Аналіз факторів зовнішнього середовища показує скорочення збуту своєї продукції, що може спричинити за собою одне з таких рішень:

- Підвищення якості продукції;

- Зниження ціни на товар;

- Підвищення якості сервісу продукції.

Таким чином, виявлена ??ситуація, яка містить проблему, яка вимагає певного рішення і плану її реалізації.

РОЗРОБКА І ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВНИХ

Вирішення виявлених проблем

Побудова дерева цілей

На основі аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища встановлено, що на підприємстві «Фортеста» знизився попит на продукцію, що випускається (Б) з причини її низької конкурентоспроможності. Внаслідок цього погіршився фінансовий стан підприємства та психологічна обстановка на ньому. У сформованій ситуації необхідно забезпечити стабільний попит на товар.

Генеральна мета: забезпечити конкурентоспроможність товару.

Шляхи I-го рівня:

1. підвищення якості продукції;

2. зниження ціни на товар;

3. підвищення якості сервісу продукції;

Шляхи II-го рівня:

1.1 підвищення нормативної продуктивності товару;

1.2 підвищення надійності товару;

1.3 підвищення узагальнюючого показника екологічності товару;

2.1 зниження собівартості виготовлення виробу продукції;

2.2 збільшення прибутку на одиницю товару;

3.1 випуск нової більш якісної упаковки;

3.2 надання гарантій по збереженості властивостей якості.

Шляхи III-го рівня:

1.2.1. безвідмовність товару;

1.2.2. довговічність товару;

1.3.1. зниження вмісту шкідливих домішок в товарі;

1.3.2. ліквідація шуму при експлуатації товару.

Вибір і обгрунтування стратегій

Експерт №1:

Таблиця №.

 Найменування шляхів ? №№ шляхів 1 2 3

 підвищення якості 0.9 1

 0.9

 0.7

 0.9

 0.8

 зниження ціни 0.7 2

 0.7

 0.9

 0.7

 0.8

 підвищення якості сервісу 0.8 3

 0.8

 0.9

 0.8

 0.7

Таблиця №.

 Найменування шляхів ? №№ шляхів 1.1 1.2 1.3

 підвищення нормативної виробник-

 ності 1.0 1.1

 1.0

 0.6

 1.0

 0.8

 підвищення надійності 0.6 1.2

 0.6

 1.0

 0.6

 0.8

 підвищення узагальнюючого показника екологічності 0.8 1.3

 0.8

 1.0

 0.8

 0.6

Таблиця №.

 Найменування шляхів ? №№ шляхів 2.1 2.2

 зниження собівартості 1.0 2.1

 1.0

 0.6

 збільшення прибутку на одиницю товару 0.6 2.2

 0.6

 1.0

Таблиця №.

 Найменування шляхів ? №№ шляхів 3.1 3.2

 випуск нової упаковки 0.8 3.1

 0.8

 0.9

 надання гарантій по збереженості властивостей якості 0.9 3.2

 0.9

 0.8

Таблиця №.

 Найменування шляхів ? №№ шляхів 1.2.1 1.2.2

 безвідмовність товару 0.9 1.2.1

 0.9

 0.7

 довговічність товару 0.7 1.2.2

 0.7

 0.9

Таблиця №.

 Найменування шляхів ? №№ шляхів 1.3.1 1.3.2.

 Зниження вмісту шкідливих домішок 1.0 1.3.1

 1.0

 0.8

 ліквідація шуму при експлуатації 0.8 1.3.2.

 0.8

 1.0

Відносні важливості шляхів:

?1 = (1 + 0,9 / 0,7 + 0,9 / 0,8 + 0,9 / 0,6) -1 = 0,204

?2 = (1 + 0,7 / 0,9 + 1 / 0,8 + 0,9 / 0,6) -1 = 0,221

?3 = (1 + 0,8 / 0,9 + 0,8 / 0,7 + 0,8 / 0,6) -1 = 0,229

?11 = (1 + 1 / 0,6 + 1 / 0,8) -1 = 0,255

?12 = (1 + 0,6 / 1 + 0,6 / 0,8) -1 = 0,423

?13 = (1 + 0,8 / 1 + 0,8 / 0,6) -1 = 0,319

?21 = (1 + 1 / 0,6) -1 = 0,375 ?31 = (1 + 0,8 / 0,9) -1 = 0,529

?22 = (1 + 0,6 / 1) -1 = 0,625 ?32 = (1 + 0,9 / 0,8) -1 = 0,471

?121 = (1 + 0,9 / 0,7) -1 = 0,438 ?131 = (1 + 1 / 0,8) -1 = 0,444

?122 = (1 + 0,7 / 0,9) -1 = 0,563 ?132 = (1 + 0,8 / 1) -1 = 0,556

Нормування щодо важливості:

?1 = 0,204 / (0,204 + 0,221 + 0,229 + 0,305) = 0,213

?2 = 0,221 / (0,204 + 0,221 + 0,229 + 0,305) = 0,23

?3 = 0,229 / (0,204 + 0,221 + 0,229 + 0,305) = 0,239

?11 = 0,255 / (0,255 + 0,423 + 0,319) = 0,256

?12 = 0,423 / (0,255 + 0,423 + 0,319) = 0,424

?13 = 0,319 / (0,255 + 0,423 + 0,319) = 0,32

?21 = 0,375 / (0,375 + 0,625) = 0,375 ?131 = 0,438 / (0,438 + 0,563) = 0,438

?22 = 0,625 / (0,375 + 0,625) = 0,625 ?132 = 0,563 / (0,438 + 0,563) = 0,563

?31 = 0,529 / (0,529 + 0,471) = 0,529 ?121 = 0,444 / (0,444 + 0,563) = 0,444

?32 = 0,471 / (0,529 + 0,471) = 0,471 ?122 = 0,556 / (0,444 + 0,556) = 0,556

Експерт №2:

Таблиця №.

 Найменування шляхів ? №№ шляхів 1 2 3

 підвищення якості 1.0 1

 1.0

 0.8

 1.0

 0.6

 зниження ціни 0.8 2

 0.8

 1.0

 0.8

 0.6

 підвищення якості сервісу 0.6 3

 0.6

 1.0

 0.6

 0.8

Таблиця №.

 Найменування шляхів ? №№ шляхів 1.1 1.2 1.3

 підвищення нормативної продуктивності 0.8 1.1

 0.8

 0.6

 0.8

 0.8

 підвищення надійності 0.6 1.2

 0.6

 1.0

 0.6

 0.8

 підвищення узагальнюючого показника екологічності 0.8 1.3

 0.8

 1.0

 0.8

 0.6

Таблиця №.

 Найменування шляхів ? №№ шляхів 2.1 2.2

 зниження собівартості 0.9 2.1

 0.9

 0.7

 збільшення прибутку на одиницю товару 0.7 2.2

 0.7

 0.9

Таблиця №.

 Найменування шляхів ? №№ шляхів 3.1 3.2

 випуск нової упаковки 0.8 3.1

 0.8

 0.6

 надання гарантій по збереженості властивостей якості 0.6 3.2

 0.6

 0.8

Таблиця №.

 Найменування шляхів ? №№ шляхів 1.2.1 1.2.2

 безвідмовність товару 1.0 1.2.1

 1.0

 0.9

 довговічність товару 0.9 1.2.2

 0.9

 1.0

Таблиця №.

 Найменування шляхів ? №№ шляхів 1.3.1 1.3.2.

 Зниження вмісту шкідливих домішок 0.6 1.3.1

 0.6

 0.9

 ліквідація шуму при експлуатації 0.9 1.3.2.

 0.9

 0.6

Відносні важливості шляхів:

?1 = (1 + 1 / 0,8 + 1 / 0,6 + 1 / 0,7) -1 = 0,187

?2 = (1 + 0,8 / 1 + 0,8 / 0,6 + 0,8 / 0,7) -1 = 0,234

?3 = (1 + 0,6 / 1 + 0,6 / 0,8 + 0,6 / 0,7) -1 = 0,323

?11 = (1 + 0,8 / 0,6 + 0,8 / 0,8) -1 = 0,3

?12 = (1 + 0,6 / 1 + 0,6 / 0,8) -1 = 0,423

?13 = (1 + 0,8 / 1 + 0,8 / 0,6) -1 = 0,319

?21 = (1 + 0,9 / 0,7) -1 = 0,438 ?31 = (1 + 0,8 / 0,6) -1 = 0,429

?22 = (1 + 0,7 / 0,9) -1 = 0,563 ?32 = (1 + 0,6 / 0,8) -1 = 0,571

?121 = (1 + 1 / 0,9) -1 = 0,474 ?131 = (1 + 0,6 / 0,9) -1 = 0,6

?122 = (1 + 0,9 / 1) -1 = 0,526 ?132 = (1 + 0,9 / 0,6) -1 = 0,4

Нормування щодо важливості:

?1 = 0,187 / (0,187 + 0,234 + 0,323 + 0,267) = 0,185

?2 = 0,234 / (0,204 + 0,221 + 0,229 + 0,305) = 0,244

?3 = 0,323 / (0,204 + 0,221 + 0,229 + 0,305) = 0,337

?4 = 0,267 / (0,204 + 0,221 + 0,229 + 0,305) = 0,278

?11 = 0,3 / (0,3 + 0,423 + 0,319) = 0,288

?12 = 0,423 / (0,3 + 0,423 + 0,319) = 0,406

?13 = 0,319 / (0,3 + 0,423 + 0,319) = 0,306

?21 = 0,438 / (0,438 + 0,563) = 0,438 ?31 = 0,474 / (0,474 + 0,526) = 0,474

?22 = 0,563 / (0,438 + 0,563) = 0,563 ?32 = 0,526 / (0,474 + 0,526) = 0,526

?131 = 0,429 / (0,429 + 0,571) = 0,429 ?121 = 0,6 / (0,6 + 0,4) = 0,6

?132 = 0,571 / (0,429 + 0,571) = 0,571 ?122 = 0,4 / (0,6 + 0,4) = 0,4

Визначення усереднених важливість шляхів за оцінками експертів:

?1 ср = (0,204 * 0,9 + 0,187 * 1,0) / (0,9 + 1,0) = 0,195

?2 ср = (0,221 * 0,7 + 0,234 * 0,8) / (0,7 + 0,8) = 0,228

?3 ср = (0,229 * 0,8 + 0,323 * 0,6) / (0,8 + 0,6) = 0,269

?31 ср = (0,529 * 0,8 + 0,571 * 0,6) / (0,8 + 0,6) = 0,547

?32 ср = (0,471 * 0,9 + 0,571 * 0,6) / (0,9 + 0,6) = 0,511

Найбільш кращим шляхом досягнення генеральної мети є:

Забезпечення конкурентоспроможності товару

Підвищення якості сервісу продукції

Випуск нової більш якісної упаковки

Порівняльна величина витрат по кожній з альтернатив:

 Досягається мета Альтернативи досягнення мети Величини необхідних витрат (в тис. Дол.)

 Джерело фінансування

 ня Ранг переваги альтернативи

 Забезпечення постійного попиту на продукцію

 1) Поліпшення якості продукції

 2) Поліпшення використання обладнання

 3) Збільшення престижу підприємства

 4) Зниження попиту на продукцію конкурента

 5) Залучення творчих та технічних працівників

 15

5

 15

 15

7

 Банківський кредит

 Банківський кредит

 Статутний капітал

 Статутний капітал

 Статутний капітал

1

2

3

4

5

На думку автора, найбільш переважними є альтернативи 1 і 5. Застосовуючи їх до «Вельд», збільшиться товарний випуск А і Б і, отже, повинен підвищитися обсяг реалізації. Прибуток зросте, з якою можна буде поступово повернути банківський кредит.

ПЛАН організаційно-технічних заходів ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ перспективного розвитку підприємства

 Зміст заходу

 Служба або підрозділ, відповідальний за виконання

 Термін викон-вати

 Гранично допустимі витрати (в тис. Дол.)

 Очікуваний конкретний результат

 1. Вивчення ринку сировини Керівництво підприємства 1-2 тижні - Знахідка доброкачествен-ного дешевої сировини

 2. Купівля нового обладнання Директор і головний майстер 2-3 тижні 4-5 Збільшення обсягу продукції та її якості

 3. Реклама власного підприємства Маркетолог 1-3 місяці 10-15 Підвищення популярності підприємства

 4. Залучення додаткових робочих кадрів Інспектор 2-4 тижні 4-7 Розробка нових оригінальних технологій

ВИСНОВОК

В результаті виконаної роботи можна зробити наступний висновок: якщо наше підприємство піде по намічених шляхах рішень проблем, то обсяг реалізації продукції і прибуток повинні підвищитися. У підприємства є статутний капітал і банківський кредит, які слід обов'язково використовувати в процесі реалізації намічених заходів.

Надалі «Фортеста» може розширити асортимент продукції, що випускається, так як наявних ресурсів для цього достатньо.

У процесі виконання курсової роботи автор проаналізував вихідні дані, вибрав і обгрунтував стратегію, склав план заходів щодо її реалізації. Все це сприяло виробленню практичних навичок в одній з найважливіших функцій управління - плануванні.

ЛІТЕРАТУРА

1) А. Д. Євменов, В. А. Чабровскій. Введення в менеджмент: Навчальний посібник. СПб .: Спіка, 1992

2) А. Д. Євменов, М. А. Шляйферт. Основи управління. СПб .: Спіка, 1992

3) Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи. СПб .: Спіка, 1992

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com