На головну    

 Організація торгово-технологічного процесу з продажу непродовольчих товарів. - Теорія організації

Московський Комерційний Університет

РЕФЕРАТ

ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ з продажу непродовольчих товарів.

Москва 1995

ПЛАН

1. Вступ Роль технологічного процесу в торгівлі.

2. Технологічний процес.

1) схеми технологічного процесу.

2) приймання товарів за кількістю

3) приймання товарів за якістю

4) зберігання товарів

а) умови зберігання товарів

б) види товарних втрат

5) підготовка товарів до продажу

а) умови впливають на процес продажу товарів

б) складові елементи процесу продажу товарів

3. Висновок Висновок: Зростання технологічного процесу під впливом науково- технічної революції

Характерною рисою науково-технічного прогресу на сучасному етапі є його розвиток не тільки в промисловості, але і в інших галузях народного господарства-сільському господарстві, на транспорті, в торгівлі і т.д.

Технологічний процес в торгівлі в широкому розумінні являє собою сукупність способів і засобів завершення процесів виробниц-тва у сфері обігу, переміщення товарів з пунктів виробництва в райони споживання і їх продажу.

Основними принципами організації технологічних процесів в непродовольчих магазинах є:

- Комплексний підхід до вироблення оптимальних варіантів продажу товарів;

- Відповідність технології сучасному науково-технічному рівню;

- Економічна ефективність прийнятої схеми продажу товарів;

- Збереження якості товарів.

В магазинах, що торгують непродовольчими товарами, розрізняють три основні схеми технологічного процесу продажу.

Перша включає приймання товарів і подачу їх безпосередньо з приймального майданчика в торговий зал для продажу. Така схема може бути використана при застосуванні в торгово-технологічному процесі тари-обладнання. Застосування цієї схеми технологічного процесу обумовлює необхідність виділяти для її здійснення два функціональних приміщення: для приймання товарів і для їх продажу.

У другій схемі технологічний процес складається з трьох операцій: приймання, зберігання товарів і їх продажу.

Найбільш складною є третя схема технологічного процесу, яка застосовується при організації продажу товарів, що вимагають попередньої доопрацювання перед подачею їх в торговий зал (наприклад, звільнення від фабричної упаковки, прасування, чистка і т.д.). Її застосування вимагає наявність ще одного функціонального приміщення-приміщення для полготовкі товарів до продажу. У більшості випадків в непродовольчих магазинах застосовуються всі три схеми технологічного процесу.

Неот'емленной частиною будь-якого технологічного процесу в торгівлі є безпосереднє обслуговування покупців, що виступає однією з основних його функцій.

Складові елементи процесу продажу товарів у непродовольчих магазинах діляться на:

- Основні. До них відносяться:

а) пропозиція товару; б) консультації покупців; в) операції з відпуску товару; г) раcчетно- касові операції.

- Допоміжні .До них відносяться: а) приймання товарів; б) розміщення та укладання їх на складі;

в) підготовка товарів, робочих місць і зон обслуговування покупців до продажу;

г) внутрішня транспортування товарів.

СХЕМА ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРОДАЖУ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Надходження товарів

Завантаження транспорту Розвантаження транспортних засобів

Переміщення в зону відвантаження Доставка товарів в зону приймання

Переміщення товарів Приймання товарів за кількістю та

в зону зберігання якості

Звільнення Доставка в зону зберігання

від упаковки (тари, тари-товарів в зону підготовки до продажу

устаткування і т.д.) з-під в торговий зал

товарів

Викладення товарів Установка контейнерів Викладення товарів Облік і контрголь

на торгово-техноло- з товарами в лінію на робочому товарно-мате-

гическом обладнанні торгово-технологічного місці продавця тивнотериторіального ценнос-

обладнання тей і грошових

коштів

Отборка товарів покупцями

Доставка товарів у вузол розрахунку

Розрахунок за добірні товари

Оказаніепокупателям додаткових послуг

Приймання та зберігання товарів є важливими етапами роботи торгового підприємства .Несоблюденіе правил приймання товарів, неправильне її оформлення призводить до ускладнення пред'явлення претензій до постачальника чи до транспортної організації за недопоставку або поставку недоброякісних товарів.

В умовах централізованої доставки приймання товарів ведеться в магазинах. Вона здійснюється матеріально відповідальними особами за кількістю та якістю (завідувачами відділами, секціями, товароведами) на підставі супровідних документів (рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, описів, пакувальних ярликів) .Якщо товари прибутку без супровідних документів, приймання проводиться за актом, в якому вказують фактичну наявність товару і відзначають відсутність документів. Особливості приймання окремих товарів визначаються особливими умовами-поставки, стандартами, технічними умовами, договорами поставки та ін.

Приймання товарів за кількістю.

Вона полягає в звірці маси, числа місць, одиниць фактично надійшли товарів з показниками рахунків-фактур, товарно-транспортих накладних та інших супровідних документів.

Непродовольчі товари надходять в роздрібну торговельну мережу без тари, у відкритій чи закритій тарі. Терміни приймання залежать від:

- Фізико-хімічних властивостей товару,

- Виду тари, в якій доставлений товар. Продукція надійшла без тари, у відкритій і пошкодженій тарі, приймається в момент отримання її від постачальника чи зі складу оптового підприємства, продукція надійшла в справній закритій тарі, приймається в момент надходження тільки по кількості місць і і масі бруто, а за масою нетто і кількістю товарних одиниць в кожному місці -не пізніше 10 днів з моменту надходження в магазин. У районах Крайньої

Півночі і віддалених районах приймання товарів проводиться не пізніше 60 днів з моменту надходження їх на склад одержувача.

Особливими умовами поставки, договорами може бути передбачена вибіркова приймання за кількістю з поширенням результатів перевірки на всю партію.

При виявленні нестачі приймання товарів призупиняється, і для подальшої приймання і складання двостороннього акта викликається представник постачальника. Представник одногороднего постачальника повинен з'явитися протягом доби, а представник іногороднього постачальника - протягом трьох діб не рахуючи часу проїзду.

У разі неявки представника постачальника приймання товарів за кількістю здійснюється:

- За участю представника іншого промислового підприємства (організації), виділеного його керівником;

- За участю представника громадськості підприємства-одержувача, якого призначає керівник організації торгівлі. Громадські представники затверджуються рішенням місцевого комітету торговець організації;

- Приймання може бути односторонньою, якщо на це дано згоду постачальника.

В організації приймання товарів велике значення має предвари-тельное встановлення часу прибуття і кількість вступників на склад товарів, що дозволяє своєчасно підготуватися до приймання.

До підготовчих заходів із приймання вантажів на складі відносяться:

- Встановлення місця розвантаження транспортних засобів, максимально наближеного до приміщення для зберігання;

- Визначення необхідної кількості вантажників і розподіл роботи між ними;

- Розрахунок необхідної кількості і видів підйомно транспортного обладнання та підготовка їх до прибуття товарів;

- Завчасне визначення місць зберігання, номерів штабелів і т.п. для прибуваючих на склад товарів;

- Підготовка документації, пов'язаної з оформленням приймання-здачі товарів.

Характер операцій при прийманні непродовольчих товарів залежить від величини партій вступників товарів, наявності упаковки. Приймання товарів може здійснюватися на станціях залізниць і

водних пристанях, на складах постачальників, на складах вантажоодержувачів.

Приймання товарів за якістю.

Вона проводиться відповідно до вимог, передбачених стандартами, технічними умовами, а також за супровідними доку-ментам (сертифікатам, посвідченнями про якість) і, як правило шляхом суцільної перевірки .Виборочная приймання допускається лише у випадках, передбачених бачених стандартами, технічними умовами, умовами договору. Одночасно проводиться приймання тари за кількістю, перевіряється комплексність товару, маркування.

Якщо постачальник товарів знаходиться в одному місті з покупцем, то приймання за якістю ведеться протягом 10 днів з моменту надходження товарів, а якщо постачальник іногородній - протягом 20 днів.

При виявленні невідповідності якості, маркування продукції, що надійшла і тари встановленим вимогам одержувач зобов'язаний забезпечити зберігання товарів в умовах, що запобігають подальше погіршення їх, викликати для участі у продовженні приймання і складання акту представника постачальника. Терміни явки представника такі ж, як і з приймання товарів за кількістю.

Якщо ж представник постачальника не з'явився, то перевірка якості товару проводиться експертом бюро товарних експертиз, представником інспекції якості, якщо на неї покладено цей обов'язок. Результати приймання оформляються актом.

Забраковані товари приймаються на тимчасове зберігання (під гарантійну розписку) до рішення постачальника про їх подальше використання.

Акти про кількісну і якісну приймання служать документами для пред'явлення претензій постачальнику.

З моменту надходження товару до моменту продажу проходить певний час, протягом якого товар зберігається в магазині.

Зберігання товарів.

В умовах магазину зберігання має деякі особливості: - короткочасність перебування товару в магазинах, і отже, більш швидке оновлення товарних запасів;

- Відносно невеликі розміри цих запасів. Ці особливості і визначають умови зберігання товарів у магазині, найважливішими з яких є:

- Створення надійного режиму зберігання; - Раціональне розміщення товарів;

- Проведення санітарно-гігієнічних заходів, що попереджають

погіршення якості товарів.

При організації зберігання основна увага повинна бути приділена боротьбі з товарними втратами Розрізняють такі види втрат:

- Природне зменшення товарів,

- Актіруемие товари-бій, лом, псування товарів. Природний спад (сушіння, витік) відбувається неминуче при нормальних умовах зберігання і обробки товарів у силу їх фізико-хімічних властивостей. Для природного убутку встановлюються певні норми по кожному окремому товару, які і диференціюються за періодами року і кліматичних зон. Норми встановлені у відсотках до роздрібного товарообігу незалежно від термінів зберігання товарів у магазині. На штучні товари та товари, що надійшли в магазин в розфасованому вигляді, ці норми не поширюються.

Неприпустимими в нормальних умовах роботи є актіруемие втрати, що виникають в результаті безгосподарного ставлення до зберігання товарів або недбалого ставлення з ними. Ці види втрат оформляються актом, складеним керівництвом магазину за участю матеріально відповідальної особи та представника громадськості. Керівник організації торгівлі при затвердженні актів на бій, лом, псування товарів визначаються-еть.за чий рахунок має бути віднесено списання втрат.

Підготовка товарів до продажу

Найважливішою операцією технологічного процесу в магазині є підготовка товарів до продажу, яка сприяє звільненню продавців та інших працівників від зайвих витрат часу і праці в процесі обслуговування покупців, швидкому відпустці товарів і збільшенню пропускної спроможності магазинів, скорочує товарні втрати і підвищує коефіцієнт використання торгового залу. Операції з підготовки товарів до продажу діляться на: 1 .Загальні, до них відносяться а) розпакування, б) сортування товарів, в) перевірка правильності позначення цін, г) надання виробам товарного виду (чистка, прасування), д) укладання на візки, в контейнери, ящики, кошики для подачі в

торговий зал,

е) розміщення товарів у торговому залі,

ж) викладка в зоні обслуговування покупців або на робочому місці продавця.

2. Спеціальні, включають в себе:

а) комплектація, збірка і монтаж виробів, що надходять в розібраному вигляді,

б) усунення дрібних дефектів, накатку тканин, нарізку електропроводу,

в) фасовка окремих товарів господарського призначення. Складові елементи процесу продажу товарів.

Продаж товарів є заключним етапом технологічного процесу на торговельному підприємстві.

Особливість продажу товарів, послідовність проведення окремих операцій залежить від складності асортименту товарів, характеру попиту покупців, застосовуваних форм продажу.

Незважаючи на принципові відмінності в організації продажу товарів із застосуванням різних форм (особливо самообслуговування) і з індивідуальним обслуговуванням покупців, вони мають і спільні риси. У магазинах процес продажу складається з наступних операцій:

1. Зустріч покупця і виявлення попиту.

Ця операція є початковим елементом процесу продажу. Його завдання - виявити наміри покупців щодо моделі, фасону, якості, ціни та інших ознак товару. 2. Пропозиція і показ товарів.

Є найважливішим складовим елементом процесу обслуговування покупців. Правильна організація показу товарів можлива тільки на основі добре продуманої схеми розміщення товарів, застосування сучасних способів їх викладення. При показі продавець уточнює запити покупців, звертає увагу на особливості окремих товарів, розкриває товарознавчі, естетичні властивості, якість виробів. 3. Допомога у виборі товарів і консультація.

У свою чергу підвищує культуру торгівлі. Вона проводиться при показі і відборі товарів і включає відомості про призначення товарів різних марок, способах експлуатації та поводження з товарами, норми споживання окремих товарів залежно від конкретних умов їх використання, відповідно виробів сучасній моді. Консультація не повинна обмежуватися тільки повідомленням цікавлять покупця відомостей про товари, а й сприяти пропаганді нових товарів, вихованню естетичних смаків покупців.

Великі універмаги і спеціалізовані магазини запрошують для проведення консультацій інженерів з питань експлуатації автомоби-

лей, модельєрів, що роз'яснюють способи пошиття одягу та напрямки сучасної моди, лікарів косметологів, що рекомендують методи догляду за шкірою і т.д.

Технічні операції, що виконуються в процесі відпустки непродовольчих товарів, включають відмірювання, звіт і упаковку товарів.

4. Оплата вартості товарів, упаковка і видача товарів. Заключна стадія процесу обслуговування покупців і може здійснюватися у розрахунковому вузлі, де покупець пред'являє товари контролеру-касиру, самостійно відібрані в залі самообслуговування.

Особливість відпустки технічно складних товарів, що мають гарантійний термін служби, полягає в тому, що продавці роблять відмітки у заводському паспорті (проставляють дату продажу, свій підпис і штамп магазину), перевіряють наявність інструкцій по експлуатації, оформляють товарний чек, один примірник якого видають покупцеві.

Велике значення має правильна угруповання товарів у торговельному залі залежно від частоти попиту, габаритів, маси.

Раціональна викладка товарів здійснюється на основі наступних принципів:

- Для викладки товарів необхідно використовувати всі вільні місця в торговому залі;

- Товари, що мають однакове значення, повинні бути розташовані в одному відділі магазину;

- Супутні товари повинні бути виставлені в безпосередній близькості від основних;

- Великогабаритні товари слід розташовувати недалеко від виходу;

- Нові товари, на які необхідно звернути особливу увагу покупців, потрібно викладати на видних місцях;

- Непродовольчі товари доцільно розташовувати по мікрокомплексів;

- Товари зниженого попиту доцільно розташовувати з соответс-твующего групами товарів, що мають підвищений попит.

Велике значення має рекламне оформлення магазинів, яке вирішується з урахуванням архітектурних особливостей будівлі, інтер'єру магазину і конструкції торгово-технологічного обладнання.

Для підвищення якості і прискорення обслуговування покупців у торговому залі слід розміщувати різні покажчики та довідкові таблиці, що показують, наприклад, групи повноти чоловічих і жіночих фігур; кількість тканин, потрібне на пошив виробів певного розміру і рос-

ту; розміри верхнього одягу дітей відповідно до їх віку.

Таким чином будучи пов'язаною з багатьма галузями народного господарства, торгівля використовує досягнення науково-технічного прогреса в кожній з них .Так, науково-технічний прогрес у сфері виробництва товарів народного споживання істотно впливає на вдосконалення форм і методів продажу товарів. Розвиток виробництва сучасних засобів оргтехніки і обчислювальної техніки та їх впровадження змінюють зміст процесів управління торгівельною діяльністю. Досягнення галузі торгового машинобудування і впровадження засобів механізації та автоматизації робіт на підприємствах роздрібної та оптової торгівлі.

Науково-технічний прогрес в торгівлі на ряду з впровадженням передової техніки проявляється також у вдосконаленні в технології товароруху і продажу товарів, застосуванні сучасних методів управління. В даний час науково-технічний прогрес в торгівлі характеризується масовим впровадженням прогресивних форм продажу товарів.

ЛІТЕРАТУРА

1 .Організація торгівлі непродовольчими товарами В. Г.. Бурмістров.

2 .Коммерція і технологія торгівлі.

Ф.Г.Панкратов. В.К.Памбухчіянс 3. Лекції

© 8ref.com - українські реферати