На головну    

Квитки по дослідженню систем управління - 2000 - Теорія організації

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 1

1) Ефективність наукових досліджень. Чинники, на неї що впливають.

2) Назвіть початкові установки нових методів технічного мислення.

3) Які основні елементи системного аналізу виділяє Еріх Квейд?

4) Назвіть роботи, які необхідно виконати при системному аналізі на етапі «Оцінка цілей і коштів».

5) Поняття експерименту.

6) Назвіть головну мету факторного аналізу, що використовується в соціально-економічних дослідженнях.

7) Що є продуктом управління?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 2

1) «Програма наукового дослідження» - дати визначення.

2) Поняття системного аналізу, що використовується в системному дослідженні.

3) Приведіть визначення поняття «процесор».

4) Логіка наукового дослідження, її методологічна основа.

5) Види експериментів, що використовуються в сфері фундаментальних досліджень.

6) Умови проведення чистого експерименту.

7) Опишіть фазу підготовки до процесу консультування.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 3

1) Відмінність наукового дослідження від повсякденної пізнавальної діяльності.

2) Охарактеризуйте структуру господарської системи.

3) Опишіть характерні риси параметра процесора - «послідовність».

4) Интернационистская модель організації.

5) Метод мозкової атаки, суть і особливості його застосування.

6) Назвіть основні стадії економічного експерименту.

7) На що звертають увагу ідеологи «людських відносин» при вивченні колективів?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 4

1) Назвіть найважливіші джерела і стимули прогресу науки.

2) Дайте поняття функції господарської системи.

3) Початок системного проектування. Перерахуйте етапи.

4) Назвіть загальні ознаки будь-якої соціальної системи.

5) Метод Дельфі - як один з методів експертної оцінки.

6) Охарактеризуйте діагностичну функцію експерименту.

7) Що означає інтеграція управління?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 5

1) Охарактеризуйте поняття "наукова проблема".

2) Керуюча і керована система, їх відмінні риси.

3) Назвіть етапи системного аналізу по класифікації американського дослідника Стенфорда Оїтнера.

4) Бюрократична модель організації.

5) Назвіть зв'язуючі процеси (зв'язки) при взаємодії підсистем.

6) Відмінність експерименту від нововведення.

7) Приведіть визначення поняття «рефлексія».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 6

1) Які поняття грають важливу роль в теорії пізнання?

2) Відмітні особливості господарських систем від інших систем.

3) Назвіть роботи, які необхідно виконати при системному аналізі на етапі «Виявлення ресурсів і процесів, композиція цілей».

4) Назвіть роботи, які необхідно виконати при системному аналізі на етапі «Побудова програми розвитку».

5) Назвіть позиції логічної структури системного аналізу.

6) Приведіть визначення поняття «трудовий колектив».

7) Назвіть основні складові першої стадії організаційного консультування -

оргдиагностики.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 7

1) Роль гіпотези в розвитку науки.

2) Об'єкт дослідження в теоретичному і прикладному аспекті.

3) Каталізатор як процесорний параметр.

4) Назвіть групи методів, що відображають науковий інструментарій системного аналізу.

5) Назвіть «конкретні спонуки до труда».

6) Відмінність лабораторних експериментів від польових.

7) Назвіть мету третьої фази процесу консультування - планування дій.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 8

1) Характер наукового дослідження.

2) Приведіть визначення поняття «працездатність господарської системи».

3) За допомогою яких зв'язків взаємодіє система з іншими системами?

4) Суть моделі "Організація - машина".

5) Назвіть етапи застосування системного підходу в управлінні.

6) Хто є об'єктом соціального експерименту?

7) Суть механізму цільового управлінського впливу.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 9

1) Опишіть процес утворення гіпотези.

2) Перерахуйте напрями сфери системних досліджень.

3) Назвіть роботи, які необхідно виконати при системному аналізі на етапі «Формулювання загальної мети і критерії системи».

4) Назвіть елементи, що включаються в кожний план по Барнарду.

5) Типи експериментів, вживаних в управлінні.

6) Відмінність факторного аналізу від інших методів статистичного аналізу.

7) Діагноз як фаза процесу консультування організації.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 10

1) Приведіть визначення поняття «предметна сторона проблеми дослідження».

2) У чому укладається принцип системного дослідження?

3) Назвіть роботи, які необхідно виконати при системному аналізі на етапі «Аналіз структури системи».

4) Назвіть типи планування, запропоновані Барнардом.

5) Що собою представляє соціальна організаційна система і з яких підсистем вона складається?

6) Інноваційний експеримент, його суть.

7) Заключна фаза процесу консультування - завершення.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 11

1) Назвіть риси, якими повинні володіти гіпотези.

2) Ваше уявлення про поняття «навколишнє середовище».

3) Перерахуйте роботи по системному аналізу по етапу «Аналіз проблеми»

4) Назвіть роботи, які необхідно виконати при системному аналізі на етапі «Відбір варіантів».

5) Назвіть основні аспекти вивчення організації.

6) У чому складається задача факторного аналізу?

7) У чому виражається найважливіша особливість самоменеджмента?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 12

1) Відмінність наукової гіпотези від просто гіпотези як здогадки з позиції логіки.

2) Охарактеризуйте господарство як системний об'єкт.

3) Назвіть, які роботи необхідно виконати по системному аналізу на етапі «Визначення системи».

4) Опишіть алгоритм зміни організації у часі.

5) Приведіть визначення поняття «комунікація».

6) Розділи, що включаються в методику проведення експерименту.

7) Проблемне поле організації.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 13

1) Суть пізнавальної діяльності.

2) Суть системного аналізу.

3) Фізичні вимірювання, вироблювані по кожному процесорному параметру.

4) Дайте поняття системи застосовно до управлінської діяльності по визначенню А.М.Берга.

5) Назвіть типи експериментальних досліджень.

6) Структура програми проведення експерименту.

7) «Воля» по визначенню П.М. Сеченова.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 14

1) Порядок висунення гіпотези.

2) Відмінність елемента системи від атома.

3) Суть поняття параметра процесора -" оснащення"

4) Суть організації як багатомірного явища.

5) Який чинник організації признається головним, інтегруючим?

6) Назвіть основні труднощі у використанні методу експериментальних досліджень.

7) Суть і особливості самоорганизации - як процесу управління.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 15

1) Дайте визначення гіпотези.

2) Приведіть визначення поняття «елемент системи».

3) Приведіть поняття "суб'єкт труда".

4) Від чого залежить існування організації по Барнарду?

5) Назвіть базові протиріччя в організації.

6) "Самоменеджмент". Приведіть його визначення.

7) Назвіть три функції управління.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 16

1) Мета логіки наукового дослідження.

2) Властивості системи. Назвіть їх характеристику.

3) Динамічне вимірювання системних характеристик.

4) Організаційна модель "Організація - спілкування".

5) Рівновага як зв'язуючий процес.

6) Відмінність реализуемости від ефективності в експерименті.

7) Суть поняття «соціальне управління».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 17

1) «Об'єкт дослідження» - дати визначення.

2) Трактування функцій системи в широкому значенні.

3) Назвіть роботи, які необхідно виконати при системному аналізі на етапі «Діагноз існуючої системи».

4) Назвіть роботи, які необхідно виконати при системному аналізі на етапі «Прогноз і аналіз майбутніх умов».

5) Назвіть способи пізнання соціальних явищ.

6) Суть методів факторного аналізу.

7) «Технологія сучасного управління» - дати поняття.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 18

1) Назвіть категорії, що характеризують головні етапи наукового дослідження.

2) Назвіть великі методологічні напрями, пов'язані з вивченням системних об'єктів.

3) Відмінність системного проектування від традиційного підходу.

4) Для чого необхідні формальний апарат і філософський метод?

5) Яким чином суспільство впливає на організацію?

6) Приведіть основний зміст доктрини "людських відносин".

7) На які питання дають відповідь процедурні карти?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 19

1) Від чого залежить істинність тієї або інакшої думки?

2) Дайте визначення поняттю "системне дослідження".

3) Ваше уявлення про матрицю системних характеристик.

4) Назвіть основні моделі організацій.

5) Організація як посередник.

6) При дослідженні яких класифікаційних задач використовується факторный аналіз?

7) Приведіть фази процесу консультування.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 20

1) Дослідження яких проблем відносять до цілеспрямованим теоретичним?

2) Суть системного підходу.

3) Що лежить в основі стратегії системного проектування?

4) Назвіть причини розділення логіки на формальну і діалектичну.

5) Назвіть типи загальних стимулів, що впливають на поведінку людини в організації.

6) Назвіть сфери додатку факторного аналізу.

7) Назвіть основні становлячі саморегулювання.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 21

1) Коли виникає необхідність спростування гіпотези?

2) Точки зору реалізації функцій господарства.

3) Приведіть дескриптивное і конструктивне визначення системи.

4) Назвіть роботи, які необхідно виконати при системному аналізі на етапі «Проектування організації для досягнення цілей».

5) Матричні форми представлення і аналізу інформації.

6) Назвіть три основних типи контрольних об'єктів, вживаних при порівнянні з експериментальними дослідженнями.

7) Назвіть основні етапи консультаційного процесу.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 22

1) На що націлюють вченого принципові положення логіки наукового дослідження?

2) Суспільні потреби, їх характеристика.

3) Назвіть етапи системного аналізу по класифікації С.П. Ніканорова.

4) Охарактеризуйте "скалярний" або "ієрархічний" тип формальної організації.

5) Проблеми, що вирішуються школою «Соціальних систем».

6) Назвіть причини, що викликали необхідність застосування факторного аналізу в психології.

7) Четверта фаза процесу консультування - впровадження.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 23

1) З чого складається наукове дослідження?

2) «Система»: дати поняття.

3) Суть аналізу системи як цілісної освіти.

4) Суть діагностичного методу, що використовується при системному аналізі.

5) Суть планування по Ч. Бернарду.

6) Суть розвідувального експерименту.

7) Загальна і приватна оргдиагностика.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 24

1) Порядок висунення наукового припущення - гіпотези.

2) Структурно-функціональний аналіз, його суть.

3) Що називається метою системи?

4) Суть редукционистского підходу в розумінні систем.

5) Загальні вимоги, що пред'являються до експериментальних досліджень.

6) Використання факторного аналізу при дослідженні регіональних проблем.

7) Економічна функція людини в трактуванні «школи людських відносин».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 25

1) Охарактеризуйте фундаментальні теоретичні дослідження.

2) У розв'язанні яких проблем укладається зміст системного дослідження?

3) Визначення функції системи як системообразующей характеристики.

4) Що розуміється під організованістю системи?

5) Аспекти організації, що вивчаються соціологією труда.

6) При дослідженні яких проблем економіки використовуються методи факторного аналізу?

7) Назвіть основні функції самосвідомості.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 26

1) Суть характеру наукового знання з позиції системності.

2) Структура системи. Приведіть поняття.

3) Назвіть етапи системного аналізу по класифікації академіка Н.П.Федоренко.

4) Організаційна социотехническая модель.

5) Яким умовам повинен відповідати вибраний основний об'єкт дослідження при проведенні економічного експерименту?

6) У яких сферах уперше почав використовуватися експеримент як метод дослідження?

7) Приведіть визначення поняття «самосвідомість».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 27

1) Наукові дослідження. Привести визначення.

2) Сформулюйте визначення поняття «господарська система».

3) Методи прогнозування, вживані при описі стану

кожної системної характеристики в майбутньому.

4) Назвіть головний елемент соціальних систем.

5) Визначення організації по Честеру Барнарду.

6) Суть пізнавального експерименту.

7) На вивченні яких фактів зосередили увагу прихильники доктрини «людських відносин»?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 28

1) Приведіть пояснення перетворення припущення в наукову гіпотезу.

2) Дайте визначення поняттю "системне дослідження".

3) Контрольне вимірювання системних характеристик.

4) Що собою представляє метод сценаріїв?

5) Суть методу «дерева цілей», що використовується при системному аналізі.

6) Найважливіші становлячі саморегулювання у менеджера.

7) Що визначає вимір стилю керівництва по відношенню до організаційного порядку?

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 29

1) Поясніть, коли гіпотеза переходить на рівень теорії.

2) У чому укладається принцип системного дослідження?

3) Перерахуйте принципову послідовність етапів по системному аналізу.

4) Суть моделі "організація як трудовий процес".

5) Значення існування організації.

6) Приведіть перелік конкретних задач, при рішенні яких використовуються

методи факторного аналізу.

7) Назвіть мету третьої фази процесу консультування - планування дій.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 30

1) Якими особливостями повинні володіти наукові знання?

2) Поняття системного аналізу, що використовується в системному дослідженні.

3) Назвіть етапи в стратегії системного прогнозування.

4) Опишіть алгоритм зміни організації у часі.

5) Назвіть основні аспекти вивчення організації.

6) Суть пізнавального експерименту.

7) Суть механізму цільового управлінського впливу.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 31

1) Назвіть основні види досліджень, що залежать від характеру

вивчених об'єктів і проблем, що вирішуються в науці.

2) Назвіть початкові установки нових методів технічного мислення.

3) Приведіть поняття "суб'єкт труда".

4) Назвіть роботи, які необхідно виконати при системному аналізі на етапі «Побудова програми розвитку».

5) Назвіть типи загальних стимулів, що впливають на поведінку людини в організації.

6) Інноваційний експеримент, його суть.

7) Назвіть основні етапи консультаційного процесу.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 32

1) Прикладні дослідження і розробки.

2) Приведіть визначення поняття «елемент системи».

3) Назвіть етапи системного аналізу по класифікації академіка Н.П.Федоренко.

4) Організаційна социотехническая модель.

5) Матричні форми представлення і аналізу інформації.

6) Приведіть основний зміст доктрини "людських відносин".

7) Приведіть визначення поняття «рефлексія».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 33

1) Назвіть основні розділи програми наукового дослідження.

2) Точки зору реалізації функцій господарства.

3) Ваше уявлення про матрицю системних характеристик.

4) Що розуміється під організованістю системи?

5) Суть планування по Ч. Бернарду.

6) Назвіть три основних типи контрольних об'єктів, вживаних при порівнянні з експериментальними дослідженнями.

7) «Технологія сучасного управління» - дати поняття.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 34

1) Коли виникає необхідність спростування гіпотези?

2) Перерахуйте напрями сфери системних досліджень.

3) Суть аналізу системи як цілісної освіти.

4) Охарактеризуйте "скалярний" або "ієрархічний" тип формальної організації.

5) Метод мозкової атаки, суть і особливості його застосування.

6) Назвіть основні труднощі у використанні методу експериментальних досліджень.

7) Опишіть фазу підготовки до процесу консультування.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Квиток № 35

1) Охарактеризуйте поняття "наукова проблема".

2) Охарактеризуйте структуру господарської системи.

3) Назвіть етапи системного аналізу по класифікації С.П. Ніканорова.

4) Суть моделі "організація як трудовий процес".

5) Метод Дельфі - як один з методів експертної оцінки.

6) Суть розвідувального експерименту.

7) Що є продуктом управління?

Зав. кафедрою

---

© 8ref.com - українські реферати