На головну    

 Організація і планування виробництва - Теорія організації

Зміст

1. Введення

2. Завдання

3. Розрахунок очікуваного обсягу конструкторської документації та трудомісткості її розробки

4. Розрахунок тривалості етапів і чисельності виконавців

5. Розрахунок параметрів мережного графіка

6. Лінійна карта мережі та графік завантаження виконавців

7. Оптимізація мережевого графіка

8. Розрахунок параметрів оптимізованого мережевого графіка

9. Лінійна карта мережі та графік завантаження виконавців

10. Розрахунок фонду зарплати і кошторису витрат

11. Кошторисна калькуляція на тему

Список використаної літератури

1. Пархоменко О.М., Голованова Л.Н. «Планування технічної підготовки виробництва», Навчальний посібник, 1981р.

Введення.

Ефективність науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт багато в чому залежить від якості їх планування. Під якістю планування мається на увазі точність, обгрунтованість і збалансованість планів, повнота планових розрахунків, комплексність планування всіх стадій проектування, виробництва та експлуатації нової техніки.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи відрізняються особливою трудомісткістю планування. Це пояснюється складністю розробок, великими термінами між початком розробок і реалізацією їх результатів, що створює значну невизначеність ходу робіт, творчим характером праці, багатоваріантністю інженерних рішень і необхідністю їх оптимізації.

Складність процесів створення нової техніки зумовлює необхідність забезпечення максимальної достовірності та надійності прийнятих рішень вже на перших етапах проектування. Ця вимога стосується як проектним рішенням, так і до планування строків, трудомісткості, вартості робіт та інших техніко-економічних показників.

Подальше вдосконалення планування технічної підготовки виробництва передбачає:

· Підвищення комплексності планування, тобто розробку перспективних комплексних програм, що охоплюють всі стадії циклу «наука-техніка-виробництво-експлуатація»; ув'язку прогнозів, перспективних і поточних планів науково-технічного прогресу з іншими розділами загальногосподарських планів; планування забезпечення проектних робіт всіма видами ресурсів (робочою силою, матеріалами, капітальними вкладеннями і т.д.);

· Удосконалення техніко-економічного обґрунтування досліджень і розробок, визначення найбільш перспективних напрямків з метою концентрації сил на цих напрямках;

· Удосконалення методів планових розрахунків, застосування методів нормативного планування, заснованих на використанні науково обгрунтованих нормативів;

· Впровадження системи мережевого планування і управління окремими темами та комплексної системи об'ємно-календарного планування та управліннями многотемной розробками.

Вирішення цих складних проблем багато в чому залежить від кваліфікації та наукової підготовки розробників нової техніки та їх керівників і в спрощеному варіанті представлено в даному курсовому проекті.

Завдання

Розробити план технічної підготовки виробництва дослідного зразка ВЧ блоку приймача метеоРЛС «Гроза», що складається з блоків:

1. ВЧ головка (90 елементів);

2. Підсилювач ВЧ (141 елемент);

3. Гетеродин (160 елементів).

Група новизни 2.

Приймемо загальний обсяг КД на прилад: А) Комплект документів на блок

Кількість найменувань документів на блок: nб = 66

Кількість аркушів формату А4 на блок: Qб = 13

Кількість блоків i = 3

n'б = i 'nб = 3' 66 = 200Б) Комплекти документів для приладу в цілому

Кількість найменувань документів на прилад nп = 32

Кількість аркушів формату А4 на прилад Qп = 4

В) Загальний комплект документів:

Qоб = 13

Обсяг конструкторської документації, N

Визначимо обсяг КД за видами документів за формулою:

Розрахунок очікуваного обсягу конструкторської

документації та трудомісткості її разработкіТабліца 1

 Кількість найменувань Середній обсяг документації Обсяг документації в листах Норматив трудомісткості

 До сл

 До н Трудомісткість Структура,%

 Обсяг документації Трудомісткість

 Е1 1 4 4 4,1 1,8 0,65 19,2 0,3 0,34

 Е2 6 10 60 4,1 287.8 6,8 5,12

 ПЕ3 6 3 18 5,9 124.25 2,2 2,21

 МЕ 3 17 51 5,9 300.9 5,48 6,26

 ТБЕ 4 22 88 4,7 483.9 9,5 8,6

 СБ 30 5 150 7 1228.5 19,2 21,86

 СП 30 2 60 4,7 330 9,5 5,86

 ДЧ 25 2 50 5,3 310 7,6 5,55

 ТУ, ПМ 7 33 231 5,3 1432 19,8 25,49

 Таблиці 6 10 60 3,5 245.7 7 4,37

 Відомості 3 12 36 3,5 147.42 3,3 2,62

 Експлуатаційна документація 3 40 120 4,7 658.88 9,9 11,72

 РАЗОМ: 124 10 928 5569.55 100 100

Розрахуємо тривалість етапів і чисельність виконавців.

Визначимо найменування стадій і етапів, і їх трудомісткості, ti. Для цього знайдемо відсоток розробки КД в загальному обсязі робіт aкд:

Тоді трудомісткості ti.стадій та етапів визначимо за формулою:

де: Ткд- загальна трудомісткість розробки КД (чол. / год);

aкд- відсоток розробки КД в загальному обсязі робіт;

ai- структурний коефіцієнт стадій в загальній трудомісткості,%;

aj- структурний коефіцієнт етапів і стадій,%.

Задаємося зразковими даними про кількість виконавців по етапах ДКР, nj. Розрахуємо тривалість окремого етапу робіт Tj, за формулою:

де: Tj- тривалість j-го етапу (у робочих днях);

tj- трудомісткість етапу (в люд.-днях);

nj- кількість виконавців одночасно зайнятих виконанням роботи;

КД- коефіцієнт неврахованих робіт (приймемо рівним 1,1)

Квн- планований коефіцієнт підвищення продуктивності праці (приймемо рівним 1,1).

Розрахунки тривалості етапів зведені в таблицю 2 «Зведені розрахунки тривалості етапів проектування виробів».

Зведені розрахунки тривалості

етапів проектування виробів

Таблиця 2

 Зміст роботи Шифр ??роботи Трудомісткість чол. / Год Кількість виконавців Продовжить. роботи в днях

 1 2 3 4 травень

 Розробка та аналіз ТЗ 0-3 31,12 1 3,89 = 4

 Огляд літератури, патентний пошук 0-1 77,79 2 4,86 ??= 5

 Обгрунтування напрямків розробки 1-2 124,46 3 5,2 = 6

 Розробка ТЕО, ДСГ (попередньо) 2-3 15,56 1 1,9 = 2

 Розгляд та затвердження ТП 3-4 15,56 1 1,9 = 2

 Обгрунтування варіантів схемних рішень 4-5 233,36 4 7,29 = 8

 Розробка принципових схем виробу і його окремих елементів і специфікацій до них 5-7 280 6 5,83 = 6

 Розрахунки (електричні, надійності та ін.) 6-9 233,36 4 7,29 = 8

 Виготовлення та випробування макетів 5-6 264,5 5 6,6 = 7

 Ескізне конструювання 7-8 124,5 3 5,2 = 6

 Розробка патентного формуляра і карти тех. рівня 1-6 186,7 4 5,8 = 6

 Розробка ДСГ, кошторисної калькуляції та ін. 3-8 77,8 2 4,8 = 5

 Розробка і випуск пояснювальної записки 8-9 124,5 3 5,2 = 6

 Захист ескізного проекту 9-10 31,1 1 3,88 = 4

 Уточнені розрахунки (електричні, надійності) 10-12 622,3 8 9,7 = 10

 Коригування і випуск структурн. і принцип. схем 10-13 622,3 8 9,7 = 10

 Виготовлення та випробування макетів 10-11 809 9 11,3 = 12

 1 2 3 4 травень

 Розробка складальних креслень і специфікацій до них 11-13 1867 15 15,6 = 16

 Розробка монтажної документації 11-12 622,3 6 12,9 = 13

 Розробка робочих креслень 13-14 435,6 5 10,89 = 11

 Розробка ТУ, програм і методик випробувань 11-18 746,8 7 13,4 = 14

 Розробка відомостей (попутних і стандартних виробів) 14-18 186,7 4 5,8 = 6

 Розробка експлуатаційно-ремонтної документації 12-18 311 5 7,7 = 8

 Розробка тех. документів для виготовлення дослідного зразка 14-15 466,7 6 9,72 = 10

 Проектування і розробка оснащення 14-16 1633,5 10 20,4 = 21

 Виготовлення дослідних зразків 15-17 840,1 8 13,2 = 14

 Участь конструкторів у виготовленні дослідного зразка 14-17 233,4 4 7,3 = 8

 Лабораторне випробування вузлів, блоків і виробів 17-18 700 7 12,5 = 13

 Розробка КД 18-19 466,7 5 11,7 = 12

 Розробка уточненої кошторисної калькуляції 13-19 93,3 2 5,83 = 6

 Організація в забезпеченні дослідного виробництва 16-19 233,4 4 7,3 = 8

 Комплексні випробування та доопрацювання 19-20 12,4 1 1,55 = 2

 Держ. випробування 20-21 9,33 1 1,2 = 2

 Обробка КД для серійного виробництва 21-22 6,22 1 0,77 = 1

 РАЗОМ:

 12738

 154

Розрахунок параметрів мережного графіка

Ранній термін звершення подій:

Пізній термін звершення подій:

Резерв часу на звершення події:

Визначимо топологію критичного шляху, як послідовність подій, які не мають резервів часу. Для критичного шляху коефіцієнт напруженості kнравен 1.

Для некритичних шляхів визначимо:

А) Резерв часу на виконання робіт:

Б) резерв часу першого виду:

В) Резерв часу другого виду:

Г) Вільний резерв:

Д) Коефіцієнт напруженості:

Отримані дані для робіт некритичного шляху

зведемо в таблицю 3.

 Код роботи

 0-3 9 9 9 9 0,31

 1-6 22 22 19 19 0,39

 3-8 17 17 17 17 0,23

 5-6 3 3 0 0 0,83

 6-9 3 0 3 0 0,83

 10-12 58 58 15 15 0,43

 10-13 18 18 18 18 0,36

 11-12 43 43 0 0 0,33

 11-18 50 50 50 50 0,22

 12-18 43 0 43 0 0,33

 14-16 20 20 0 0 0,59

 14-17 18 18 18 18 0,66

 14-18 31 31 31 31 0,84

 13-19 54 54 54 54 0,9

 16-19 20 0 20 0 0,59

Шляхи, що володіють рівним резервом часу, рівною тривалістю, а значить, мають рівний коефіцієнт напруженості:

5 - 6 і 6 - 9

11 - 12 і 12 - 18

14 - 16 і 16 - 19

будуємо лінійну карту робіт і діаграму ресурсів (рис. 2).

Проведемо оптимізацію:

Оптимальна кількість виконавців.

Вивільнилися кількість виконавців:

Разом: 16 чол.

Оптимальна тривалість робіт:

Звільнилися виконавців направимо на напружені ділянки критичного шляху

 4 - 5 4 + 1 = 5

 11 - 13 15 + 2 = 17

 13 - 14 5 + 2 = 7

 14 - 15 6 + 2 = 8

 15 - 17 8 + 3 = 11

 17 - 18 7 + 3 = 10

 18 - 19 травня + 3 = 8

Визначимо очікувані терміни виконання

Отримані дані для робіт некритичного шляху

зведемо в таблицю 4

 Код

 роботи

 0-3 9 9 9 9 0,31

 1-6 15 15 12 12 0,57

 3-8 11 11 11 11 0,48

 5-6 3 3 0 0 0,83

 6-9 3 0 3 0 0,83

 10-12 37 37 13 13 0,41

 10-13 13 13 13 13 0,5

 11-12 24 24 0 0 0,53

 11-18 27 27 27 27 0,47

 12-18 24 0 24 0 0,75

 13-19 33 33 33 33 0,27

 14-16 5 5 0 0 0,86

 14-17 8 8 8 8 0,58

 14-18 21 21 21 21 0,28

 16-19 5 0 5 0 0,86

Будуємо лінійну карту і діаграму ресурсів оптимального графіка (рис. 4).

Аналізуємо результати оптимізації:

1. Абсолютна скорочення критичного шляху

2. Відносне скорочення критичного шляху:

Оптимізація за рахунок зміни числа виконавців на ділянках, що мають резерв часу допомогла зменшити критичний шлях на 18 днів (13%)

Розрахунок фонду зарплати і кошторису витрат.

Розрахунок основної зарплати виробничого персоналу

 Найменування стадій етапів Трудомісткість чол / дні Середньоденна ставка, грн. Основна зарплата, грн.

 Стадія 1,2 ТЗ і ТП

 1.01 Розробка та аналіз ТЗ

 1.02 Огляд літератури

 1.03 Обгрунтування напрямків розробки

 1.04 Розробка ТЕО, ДСГ (передуватиме.)

 1.05 Розгляд та затвердження ТП

 Всього за стадіями 1,2

 3,9

 9,7

 15,56

 1,95

 1,95

 33,06

 3,8

 3,8

 4,7

 2,6

 5,7

 20,6

 14,82

 36,95

 73,12

 5,06

 11,05

 135,01

 Стадія 3 Ескізний проект

 3.06 Обгрунтування варіантів схемних рішень

 3.07 Розробник. принцип. схем і специфікацій до них

 3.08 Розрахунки (електричні. І надійність.)

 3.09 виготовлена. та випробування макетів

 3.10 Ескізне конструювання

 3.11 Розробка і випуск ПФ, КТУ

 3.12 Розробка ДСГ

 3.13 Розробка і випуск ПЗ

 3.14 Захист ЕП

 Всього по стадії 3

 29,17

 35

 29,17

 36,06

 15,56

 23,34

 9,73

 15,56

 3,89

 197,48

 4,7

5

 5,3

3

 3,8

3

3

 3,8

 5,6

 37,2

 137,1

 175

 154,6

 99,19

 59,14

 70,01

 29,18

 59,14

 21,77

 805,13

 Стадія 4 Технічні та робочі проекти

 4.15 Уточнені розрахунки

 4.16 Коригування і випуск принцип схем

 4.17 виготовлена. та випробування макетів

 4.18 Розробка СЧ

 4.19 Розробка монтажної документації

 4.20 Розробка робочих креслень

 4.21 Розробка ТУ програм і методик

 4.22 Розробка відомостей

 4.23 Розробка експлуатаційної та ремонтної документації

 Всього по стадії 4

 77,79

 77,79

 101,13

 233,38

 77,79

 54,45

 93,35

 23,33

 38,88

 777,89

 4,7

3

 3,3

3

 3,8

3

 3,8

 4,8

3

 32,4

 365,6

 233,37

 303,38

 700,13

 295,6

 163,35

 354,73

 112,02

 116,63

 2644,81

 Стадія 5 Виготовлення дослідних зразків

 5.24 Розробка технологічної документації

 5.25 Проектування й виготовлення оснащення

 5.26 Виготовлення дослідного зразка

 5.27 Участь конструкторів

 5.28 5.28 лабораторні випробування

 5.29 Доопрацювання КД

 5.30 Розробка уточненої кошторисної калькуляції

 5.31 Організація забезпечення дослідного зразка

 Всього по стадії 5

 58,33

 204,2

 105,01

 29,18

 87,5

 58,34

 11,66

 29,18

 583,4

 4,8

 4,2

 3,8

 6,6

5

3

3

3

 33,4

 280,02

 857,59

 399,05

 1925,55

 437,5

 175,01

 34,99

 87,53

 4197,24

 Стадія 6 Комплексні випробування і доопрацювання дослідних зразків

 12,4

6

 74,4

 Стадія 7 Держвипробування

 9,33

6

 55,98

 Стадія 8 Відпрацювання КД для серійного виробництва

 6,22

6

 37,32

 ВСЬОГО ПО ТЕМІ:

 1619,78

 141,6

 7949,26

Керівник теми з / п = 230 р / міс.

Тривалість теми 120 днів

Зарплата = 7949,26 + 1104 = 9053,26 грн.

Кошторисна калькуляція на тему

 Стадії Власні витрати за статтями калькуляції Контр. витрати Загальні витрати

 Основна з / п Додаткова з / п Нарахування соцстраху Матеріали, напівфабрикати Витрати на відрядження Накладні витрати Разом власні витрати

 1,2. Тих. завдання і тих. проект 135,01 33,75 23,63 - 15,93 108,01 316,33 - 316,33

 3. Ескізне проектування 805,13 201,3 140,9 1192,39 31,79 644,1 3015,61 - 3015,61

 4. Технич. і раб. проекти 2644,81 661,2 462,84 894,29 31,79 2115,85 6810,78 838,9 7649,68

 5. Виготовлення дослідного зразка 4197,24 1049,31 734,52 2980,97 31,79 3357,79 12351,63 6711,16 19062,79

 6. Комплексні випробування і доопрацювання зразка 74,4 18,6 13,02 596,2 63,59 59,52 825,33 67111,16 7536,49

 7. Держвипробування 55,98 13,99 9,79 298,1 111,29 44,78 533,93 2516,69 3050,62

 8. Відпрацювання КД 37,32 9,33 6,53 - 31,79 29,86 114,83 - 114,83

 РАЗОМ на тему:

 7949,26

 1987,48

 1391,23

 5961.95

 317,97

 6359,91

 23968,45

 16777,91

 40746,36

© 8ref.com - українські реферати