На головну

 З організації та проведення навчальної - Геодезія

u

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

 КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОДЕЗІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМДАЦІІ

З організації та проведення навчальної

геодезичної практики за спеціальністю

1202-ПГС (спецкурс)

 Затверджено

 На засіданні кафедри

 Протокол № ______________ від

 «_______» ______________ 200 р

Макіївка ДГАСА

2000

УДК 528.425

Методичні рекомендації щодо організації та проведення геодезичної практики за спеціальністю ПГС-1202 (спецкурс). Лобов М.І., Ламбін Н.Є., Соловей П.І. ДГАСА, 2000. -

У рекомендаціях наведені загальні питання організації практики, види робіт і кількість годин, відведених на їх виконання. Дано короткі описи та методики виконання зазначених у методичці робіт.

Рекомендації розраховані на студентів, засвоїли теоретичний курс і виконали лабораторні роботи за програмою бакалавра і з спецкурсу, а так само пройшли геодезичну практику за програмою бакалавра.

Укладачі: М.І. Лобов

Н.Є. Ламбін

П.І. Соловйов

ВСТУП

Навчальна польова практика з інженерної геодезії має на меті поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні спецкурсу. Студенти на практиці мають освоїти геодезичні прилади настільки, щоб самостійно виконувати необхідні перевірки і юстування, навчитися вирішувати основні геодезичні задачі на будівельному майданчику і в процесі інженерної підготовки проекту.

Загальне керівництво практикою здійснюється завідувачем кафедри інженерної геодезії ДГАСА, керівництво академічними групами - викладачами кафедри.

Терміни проведення практики затверджуються навчальним відділом академії.

Для проходження практики навчальні групи розбиваються на бригади по 5-6 чоловік, які вибирають бригадира. Бригадир відповідає за навчальну дисципліну бригади, своєчасний вихід в поле і організовує камеральні роботи. Бригадир веде табель відвідуваності і щоденник робіт, які містить загальну характеристику виконаної роботи, із зазначенням виконаної конкретної роботи кожним студентом. Щоденник перевіряється викладачем і додається до загального звіту по практиці при здачі заліку.

Бригадир отримує прилади від ст. лаборанта кафедри, стежить за їх справним станом. Бригада повністю несе матеріальну відповідальність при їх втраті.

Студенти, що вибули з бригади або пропустили заняття, до заліку по практиці не допускаються. Перехід їх однієї бригади в іншу не дозволяється. Керівник практики щодня веде облік відвідуваності студентів.

Програма навчальної геодезичної практики

Програма навчальної геодезичної практики включає:

Перший день

 1. Вступний інструктаж по ТБ і здача іспиту - 1,0 ч

 2. Розбивка групи на бригади і обрання бригадира - 0,5 ч

 3. Отримання геодезичних інструментів, матеріалів, бланків, методичок - 1,5 ч

 4. Перевірка і юстирування геодезичних приладів - 2,0 ч

 5. Виконання пробних вимірів кутів, ліній, перевищень - 1,0 ч

Другий день

 1. Побудова на місцевості проектного кута 3,0 ч

 2. Винос точки з проектною відміткою 2,0 ч

 3. Обчислювальна і графічні роботи з оформлення виконаних завдань 1,0 ч

Третій день

 1. Вивчення виданих викладачем даних для винесення проекту в натуру 0,5 ч

 2. Рекогносцирування ділянки 0,5 ч

 3. Винос в натуру і закріплення осей будівель по отриманому базису кресленням 4,0 ч

 4. Графічні роботи з оформлення виконаного завдання

Четвертий день

 1. Детальна розбивка осей в плані і по висоті 2,0 ч

 2. Побудова одиничної площини 0,5 ч

 3. Винос і закріплення осей на обноски 2,5 ч

 4. Графічні роботи з оформлення виконаного завдання і складання звіту 1,0 ч

П'ятий день

 1. Визначення площині широти в плані та по висоті і методом побутового нівелювання 3,0 ч

 2. Визначення вертикальності споруди за методикою розробленою кафедрі інженерної геодезії ДГАСА 2,0 ч

 3. Обчислювальні та графічні роботи з оформлення виконаних завдань 1,0 ч

Шостий день

 1. Оформлення бригадного звіту з практики та отримання заліку 6,0 ч

1. Побудова на місцевості ПРОЕКТНОГО УГЛА

При побудові на місцевості проектного кута повинна бути закріплена вершина О і початкове напрямок ОА (див. Рис. 1 а). Необхідний штрих закріпити на місцевості точку В, щоб кут АОВ мав проектне значення b.

На точці А встановлюють тичку, в точці О - теодоліт і приводять його в робоче положення. При закріпленому лімбі беруть по горизонтальному колу відлік а L на точку А при КЛ. за формулою b L = а L + b обчислюють проектний відлік і поворотом алідади встановлюють його на горизонтальному крузі. За вертикальної нитки зорової труби на місцевості закріплюють точку У L. Анологічние дії виконують при КП, беруть відлік а R, обчислюють проектний відлік b К = QR + b і отримують на місцевості точку В R. Відрізок ВLВR ділять навпіл і знаходять певну точку В.

При побудові кута з підвищеною точністю спочатку будують його при одному положенні вертикального кола і фіксують точку В L. Потім відкладений кут вимірюють кількома прийомами обчислюють середнє його значення. Взявши різниця між заданим кутом і вимірюються, отримують поправку Db. знаючи по проекту відстань ОВ, обчислюють лінійну поправку Х.

Х = (ОВ * Db?) / r?

Відклавши на місцевості точки перпендикулярно лінії ОВL величину Х, фіксують точку В. Кут АОВ і дорівнюватиме заданому розі b.

 Відліки

 Фактичні Проектні

 а L = 3 ° 23 ? b L = 55 ° 53 ?

 а R = 183 ° 24 ? b R = 233 ° 54 ?

Рис. 1. Схеми побудований ия проектного кута

При будівництві часто виникає необхідність у побудові прямого кута з невеликими сторонами і кількома вимогами до точності побудови. Для цих цілей використовують рулетку. При побудові (рис 1 б) рулетку укладають у створ лінії ЗС, суміщають штрих 10 м з вершиною кута Д і по штрихам 0 і 20 м відзначають положення точок В і С. Розчином рулетки 20 м з цих точок роблять зарубки і отримують положення точки А .

Побудова прямого кута в обмежених умовах виконують з використанням властивостей «єгипетського» трикутника з відношенням сторін 3: 4: 5. Для цього від вершини Д (рис.1 в) по лінії ДС відкладають відрізок кратний 4, наприклад 8 м. Потім прикладають нульовий штрих рулетки до точки Д і закріплюють його, а штрих, кратний сумі 3 + 5 = 8, в нашому випадку 16 м, прикладають і утримують у точки С. Після цього натягують рулетку за штрих кратний 3, тобто за штрих 6 м, і в місці прогину відзначають точку А. при цьому лінія АТ буде перпендикулярна лінії ДС.

Вертикальний кути, як правило, будуються одним напівприйомом. Для цього обчислюють відлік, відповідний значенням заданого кута n, за формулами:

КП = МО -n, КЛ = n + МО

Привівши рівня при вертикальному колі в зм-пункт, встановлюють обчислюють відлік на лімбі. Після чого фіксують проекцію середньої горизонтальної нитки на місцевості. Для підвищення точності побудови кута може бути виконаний повний прийом, при цьому відстань між двома фіксіровннимі проекціями горизонтальної нитки ділиться поплам.

2. ВИНОС ТОЧКИ З проектної позначки.

Винос точки з проектною відміткою проводиться нівеліром. винести проектну відмітку - значить відзначити в натурі точку В, висота якої НВ над рівнем моря або над умовним горизонтом дорівнює заданої.

Встановивши нівелір приблизно по середині між репером А з відомою відміткою НА і місцем винесення точки, беруть відлік по рейці а по чорній рядку, встановленої в точці А. горизонт інструмента розраховують за формулою ГІ = НА + а і відібравши від нього значення проектної позначки Н В , знаходять відлік b. Після цього рейку, встановлюють в місці винесення точки, переміщують по вертикалі до тих пір, поки горизонтальна нитка сітки ниток не збіжиться з відліком «b». У цей момент реєчник фіксує точку В за рейки. Для контролю висоти точки В визначають за іншого обрії інструмента чи по червоних сторонах рейок.

Якщо різниця відміток точок НА і НВ велика і із загальною установки винести проектну відмітку не можна, то виробляють винесення з двох або більше станцій. Послідовність дій у цьому випадку видно з рис.2.

b = [H Rp1 + a + (c -b)] - H пр

Рис. 2 Винесення в натуру проектної позначки

3. ВИВЧЕННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ОТРИМАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ, ПЕРЕВІРКИ І юстирування ПРИЛАДІВ

Геодезичні роботи на навчальній практиці повинні виконуватися студентами у повній відповідності до вимог Методичних вказівок по кожному виду робіт, при обов'язковому виконанні правил техніки безпеки та пожежної охорони і при суворої трудової дисципліни.

Перед початком робіт кожен студент вивчає правила техніки безпеки і складає іспит викладачеві - керівнику практики.

Після цього бригада отримує необхідні інструменти та обладнання:

1. Теодоліт зі штативом, буссолью, шпилькою і схилом.

2. Мірну стрічку зі шістьма шпильками.

3. Рулетку 10-30 метрову.

4. Вішки.

5. Сокира.

6. Нівелір зі штативом.

7. Нівелірні рейки.

8. Кілочки довжиною 20-30 см (заготовлюються силами студентів).

Для записів результатів польових вимірювань і камеральних робіт бригада отримує необхідні журнали і бланки.

Перед роботою необхідно прокомпаріровать мірну стрічку і зробити перевірки теодоліта і нівеліра. Результати перевірок і компарування оформляються в спеціальному зошиті перевірок приладів.

4. РЕКОГНОСЦИРОВКА ДІЛЯНКИ. ВИВЧЕННЯ ВИДАНИХ ВИКЛАДАЧІВ даних для винесення проекту на натуру. Винесення в натуру І ЗАКРІПЛЕННЯ ОСІ БУДИНКУ ПО одержання креслень.

На будівельному майданчику до розбивочних відноситься винос в червоних ліній або осей вулиць (проїздів), головних, основних і допоміжних осей будівель, споруд або геодезичної будівельної сітки, а так само головних осей підземних інженерних мереж.

В основу роботи з виносу в натуру основних геометричних елементів входить розробка ППГР.

Перед винесенням проекту в натуру встановлюється для цього точність, обумовлена ??технічними умовами розбивки. Наприклад, при винесенні червоних ліній забудови допускається помилка від + 3 до + 5см, осі бетонних фундаментів виносяться в плані + 10 мм, по висоті 5 мм. Зміщення осі колони щодо розбивочних осей (у нижньому перетині) + 5 мм, це означає, що проліт між двома колонами не повинен містити помилку більш + O 5 = 7 мм. Тоді при кроці колон 12 м відносна помилка повинна бути не більше

1 липня

-------- »--------

12000 1700

Для забезпечення необхідної точності в установці конструкції геодезичні роботи слід проводити не грубіше mr = 0.2d, де d - граничне відхилення конструкції. Отже, для розглядуваної випадку вимірювання ліній буде потрібно виконувати з відносною помилкою 1: 3500 - 1: 4000. Цього можна досягти при розбивці створу теодолітом або добре натягнутою сталевої дротом з наступним виміром сталевий рулеткою.

Само собою зрозуміло, що робота з виносу проекту в натуру незалежно від її точності, повинна бути завжди організована так, а для цього необхідний повноцінний контроль всіх обчислювальних і вимірювальних дій.

З вимог точності підбираються необхідні інструменти та прилади:

1. Теодоліт.

2. Рулетка сталева.

3. Кілочки дерев'яні - 5-6 шт.

4. Мірна стрічка зі шпильками.

5. Віхи - 3 шт.

6. Цвяхи 5-7 мм - 5-6 шт.

7. Дроти 1-2 мм 25 і 60 метрові.

8. Інвентарна обноска.Состав роботи

1. Пояснення завдання.

2. Аналітичний розрахунок виносяться в натуру елементів.

3. Рекогносцировка ділянки.

4. Розбивка основний осі.

1. Пояснення завдання.

На планах за вказівкою керівника практики запроектувати червону лінію (вісь вулиці) і житловий будинок, габарити якого взяти з альбому типового проекту.

Рис. 3

Червоними лініями називають проектні лінії, по яких будуть вестися нова забудова. Червоні лінії можуть збігатися з лініями існуючої забудови вулиці, якщо вулиця має достатню ширину і не передбачено її розширення.

Якщо проектом планування передбачено розширення вулиці або пробивання нової вулиці, червоні лінії не збігаються з лінією існуючої забудови (зазвичай підлягає під знесення). На рівні землі підземні деталі не повинні виступати за червону лінію в бік вулиці, тому при розбивці з червоною лінією поєднують цоколь будівлі.

А - А і Д - Д - поздовжні або фасадні осі фундаменту;

1 -1 і 10 - 10 - поперечні або торцеві осі фундамента.Ріс. 4

2. Аналітичний розрахунок виносяться в натуру елементів.

План червоних ліній і проектованих будівель і споруд розробляється на топографічних планах масштабів 1: 2000 - 1: 500 і є документом, на основі якого розраховується та червоні лінії і положенні проектованих споруд.

Аналітичний розрахунок полягає у встановленні аналітичної зв'язку між обумовленими (проектними) точками та існуючими на місцевості точками геодезичної основи.

Аналітичні розрахунки (геодезична підготовка) для розбивочних робіт здійсненні такими способами: аналітичним, графічним і графоаналітичним. Детально про ці способи див. «Методичні вказівки до вивчення курсу інженерної геодезії в будівництві. Автор Лобов М.І. »Або Практикум з інженерної геодезії. Б.С. Хейфиц, Б.Б. Данилевич, 1973, § 80 та ін.

3. Рекогносцировка ділянки.

По завершенню аналітичних розрахунків і складання схеми виносу проекту в натуру приступають до польових робіт по розбивці виносяться елементів. Для цього на місцевості знаходять пункти геодезичної мережі. Встановлюють орієнтовані лінії та напрямки виносяться елементів. Все це разом узяте складає вивчення майданчика, на якому будуть проводиться геодезичні роботи і називається рекогносцировку. При цьому необхідно стежити за тим, що б не помилитися в орієнтуванні будівлі на 180 °, тобто не повернути його дзеркально.

4. Розбивка основний осі.

Найбільш поширеними методами побудови проектної точки на місцевості є: полярних, прямокутних координат, зарубок і т.д.

При розбивці будівель і споруд роботу починають з винесення в натуру двох крайніх точок, що визначають положення найбільш довгої поздовжньої осі. Точки прив'язують до найближчих пунктах геодезичної основи.

Спосіб полярних координат

Рис.5

Середня квадратична похибка винесення в натуру проектної точки обчислюється за формулою:

mc = O m2 вих + (S2 / r2) * m 2b + m 2ф =

= O (m 2b / r2) * S + (ms / S) * S2 + m 2ф

при m 2b = 30 ", ms / S = 1/2000, mф = 1 мм, s = 100 м

mc = O (30 2 * 100000 2) / 206265 2 + (1 * 100000 2) / 2000 2 + 1 2 = 53 мм

при m 2b = 5 ", ms / S = 1/5000, mф = 1 мм, mс = 20,2 ммСпособ прямокутних координат

Рис. 6

mc = O (ms / S) 2 * (S 1 + S 2) 2 + (m "b / r") 2 * S) 2 + m 2ф

Приклад. При винесенні в натуру точки способом прямокутних координат перпендикулярно будуємо теодолітом Т-30 одним повним прийомом. Проектні відрізки S1 і S2 будуємо на рівній горізантальном площині. точки закріплюємо кілочками, на вірніше частини яких прочерчивали карандашем лінії. Обчислити похибка винесення в натуру точки А, якщо відстань S1 = D Y1 і S 2 = D X2, S1 = S 2 = 20 м.

При mb = 30 ", ms / S = 1/9000, і mф = 1 мм

mc = O (1/9000) 2 (20000 + 20000) 2 + (30/206265) 2 * 20000 2 + 1 2 = 5,4 мм

 Спосіб кутовий зарубки

Рис. 5

mА = O (mr12 / r "2) * S12 + (mr22 / r" 2) * S22 + m2ф + m2ц. ст

При mb1 = mb2 - формула має вигляд

mА = O (2m2b / r "2) * S2 + m2ф + m2ц. ст

Якщо кути прямий кутовий зарубки будували повним прийомом, теодолітом Т-30. Точку на місцевості закріплювали металевим штирем

m2ц. ст - винесення в натуру точки з центрального столика (якщо ця операція виконувалася)

При S1 = S2 = 25 м, mb = 30 ", mф = 1,5 мм і m ц.ст = 2,5 мм, тоді

mА = O (2 * 30 2/2062652) * 250002 + 1,52ф + 2,52 = 17 мм

5. Детальна розбивка осей в плані і по висоті. Закріплення осей на обноски і створними знаками.

Детальна розбивка виконується від перенесених в натуру основних осей. Припустимо, є будівля, вісь фундаменту якого А / 1 - А / 10 розбита в натурі. Від цієї осі розбивають осі зовнішнього контуру будівлі 1-1, Д-Д, і 10-10, для чого теодолітом і мірної стрічкою (рулеткою) будують прямокутник А / 1 - Д / 1 + Д / 10 - А / 10. Беручи до уваги те, що торцеві осі мають, як правило, не великі довжини, то прямі кути досить побудувати теодолітом Т-30 при двох положеннях круга.

Контролем побудови може служити рівність діагоналей, величину яких знаходять з теореми Піфагора. Через помилки кутових і лінійних вимірювань розбіжності діагоналей між собою і в порівнянні з обчисленої не повинні відрізняться більш ніж на 2-3 см. Вершини прямокутника закріплюють колами, в верхні зрізи яких забивають цвяхи.

Після розбивки прямокутника на відстань 4-5 м паралельно сторонам його провішують лінії. За цих лініях через 2,5 - 3 м встановлюють стовпи діаметром 12-14 см і заввишки 1,5 -3,0 м. Стовпи не повинні потрапляти на осі будівлі. Із зовнішнього боку до стовпів прибиваються обрізні дошки товщиною 25-40 мм так, щоб верхні кромки їх розташовувалися горизонтально. Це досягається за допомогою нівеліра. Побудоване таким чином огорожу називається обноскою.

Іноді обноски роблять не суцільні, а у вигляді окремих лавок, розташованих в необхідних місцях, тобто по кутах будівлі на створах поздовжніх і поперечних осей.

Для винесення головних осей на обноску з теодолітом стають в одну з вершин прямокутника, наприклад в точку А / 1 (рис. 8), центрируют інструмент, встановлюють алидаду на відлік 0 ° по лімбу, трубу наводять на точку А / 10 і лімб закріплюють.

Рис. 8

Піднімають зорову трубу до верху дошки обноски і в візирної площині забивають цвях а 2. Потім встановити на лімбі звіт 180 °, таким же шляхом намічають на обноски точку і забивають в неї цвях.

Повернувши алидаду, наводять трубу на точку Д / 1 і забивають цвяхи на обноски в точках m 1 і m 2, при цьому відліки на лімбі повинні відповідати 90 ° і 270 °, таким чином осі А-А і 1-1 будуть винесені на обноску

Потім встановлюють теодоліт в точці Д / 10 і анологично шляхом виносять дві інші осі (Д-Д і 10-10).

Основні геодезичні роботи завершують закріпленням осей за межами майбутнього котловану, так як при його розробці всі габаритні точки будуть знищені. Для цього в створі основних осей закладають спеціальні осьові знаки 1 і теодолітом, встановленим у точках А / 1 і Д / 10 або а / 10 і д / 1, передають основні осі на знаки, де їх фіксують на металевій пластині хрестоподібної насічкою. Знаки закладаються в місцях, де буде забезпечена їх збереження (конструкція знаків наведена в СНіП 3.01.03-84).

Осі закріплюють по обидві сторони від габаритів споруди не менш, ніж двома знаками (рис.9). Знаки прив'язують промірами до місцевих предметів.

Рис.9

Детальна розбивка по висоті здійснюється від головної висотної основи, складової знаки, абсолютні висоти яких визначають проложением нівелірних ходів ІІс, ІІІс і ІVс класів. Від цієї основи на будівельний майданчик передають у вигляді нівелірних ходу трьох висотних реперів. Проектні в район споруджуваного будинку передаються від зазначених вище реперів як раніше розглянута задача «Винос точки із заданою відміткою». Величину виноситься позначки задає викладач.

 4.Контроль геометричних параметрів

 КОНСТРУКЦІЙ.

Виконується при виготовленні конструкції при надходженні їх на будівельників об'єкт з метою встановлення їх фактичних розмірів і мають місце відхилень. Для вимірювань використовуються металеві рулетки, лінійки, косинці, теодоліт, нівелір, нівелірна рейка.

При контролі геометричних параметрів плоских залізобетонних конструкцій -панелeй, вимірюють довжину l, ширину (висоту) h, товщину p, довжини діагоналей d. При розмірах конструкції не перевищує 2 х 6 м площинність конструкції визначається щодо вертикальної і горизонтальної площин в 5 точках. У першому випадку за допомогою теодоліта методом бічного нівелювання, у другому за допомогою нівеліра - геометричним нівелюванням. Визначення вигинів проводиться попередньо намічених олівцем точках (рис. 10).

Рис. 10

а) визначення вигинів конструкцій, встановлених вертикально (або з невеликим нахилом).

Виробляється на стенді, монтажному майданчику або після монтажу. Уздовж конструкції розбивається лінія паралельна бічній грані в нижній частині. Для цього неперпендікулярно низу конструкції в точках 1 і 2 (рис. 11) за допомогою нівелірної рейки відкладаються і закріплюються на кілочках цвяхами відрізки рівні b = 500 або 1000 мм.

Рис. 11

На відстані 6-12 метрів від точки 1 (або 2) в створі лінії встановлює теодоліт і центрується над продовженням даної лінії. Продовження лінії від точки Т розбивається за допомогою теодоліта, встановленого над точкою 2 ? і орієнтованого натягнутою на точку 1 ? або за допомогою струни, натягнутої від точки 2 ? через точку 1 ? і закріпленої в точці Т. після закріплення створу в точці Т встановлюють теодоліт , послідовно центрують і приводять в робочий стан (спосіб наближень). Наводять перетин сітки на точку 2 ?. Змінюючи фокусування труби перевіряють, що б перетин сітки знаходилося на точці 1 ?. Якщо теодоліт центрирован в точці Т з помилкою d, то зміщення точки 1 і створу складе d / 2. Допускається нестворность не більше 1 мм. Якщо ця умова виконується, встановлюємо рейку перпендикулярно створу (поверхня плити) в точках 1, 2, 3, 4, 5 і послідовно беремо відліки підлогу методикою бічного нівелювання (а і).

Для контролю відліки беруть при КЛ і КП теодоліта. За остаточне приймають середнє значення з двох відліків. Потім обчислюють напівсуми (а 4 + а 5) / 2 і (а 2 + а 4) / 2. Якщо вигин відсутня має соблюдатся рівність

(А 4 + а 5) / 2 = (а 2 + а 4) / 2 = а 3

Допускається нерівність у межах 2 мм (за рахунок помилок вимірів).

При великих розбіжностях обчислюють величини вигинів за формулами а і - а 3. дані контролю показують на виконавчому кресленні (схемі) в масштабі 1: 100 (рис. 12).

Рис. 12

б) визначення вигинів конструкції щодо горизонтальної

Маркування точок виробляється аналогічно раніше розглянутому способу або у вигляді сітки квадратів (прямокутників) зі сторонами 1 м, якщо це передбачено проектом. Нівелювання точок виробляється вірним способом (як при нівелюванні поверхні по квадратах): а 1, а 2, а 3, а 4, а 5, ...

Для контролю відліки беруть двічі (з вимірюванням горизонту інструмента). допускає розбіжність +2, за остаточне значення приймають середнє з двох відліків. Кривизна (вигин) обчислюється щодо центра ваги:

(А 1 - а 3); (А 2 - а 3); (А 4 - а 3); (А 5 - а 3).

Якщо (а 1 + а 5) - (а 2 + а 4) ? 0 є вигин конструкції, при величині більше 10 мм конструкція бракується.

Для підвищення точності взяття відліків по рейці рекомендується використовувати закріплену рейці металеву лінійку з міліметровими розподілами, середина якої повинна знаходиться на перетині сітки ниток. Кріплення здійснюється клеющей стрічкою.

5. ГЕОДЕЗИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕННЯ вертикальної осі димарів У СКЛАДНИХ УМОВАХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ.

Мета завдання: вивчити методику геодезичного контролю пложения вертикальної осі димової труби в складних умовах будівництва та експлуатації.

Прилади й приналежності: теодоліт Т5 (Т2), штатив, рейка, бусоль, мікрокалькулятор, робочий зошит, журнал вимірювань.

Геодезичний контроль положення вертикальної осі висотних споруд баштового типу (димові труби, телевежі, щогли, копри та ін.) Виконують з опорних пунктів геодезичної мережі, створюваної на будівельному майданчику. Дуже часто опорні пункти виявляються знищеними, а створити нову мережу буває важко, в таких умовах пропонується наступна методика І 1 І геодезичного контролю положення вертикальної осі на прикладі конічної димової труби висотою Н = 90 метрів. (Для навчальних цілей дається з деякими спрощеннями).

Методика спостережень.

Нехай точка N - центр нижнього перерізу споруди, точка V - центр верхнього, контрольованого перетину (рис. 13). Потрібно визначити відхилення Q = NV і азимут відхилення aQ. Відхилення викликані нахилом фундаменту, називають креном.

Для виконання поставленого завдання навколо димової труби закріплюють два опорних пункти 1 і 2 на відстані від центру N не ближче висоти споруди. Місця закладки опорних пунктів необхідно вибирати не ближче 3-х метрів від металевих предметів. Кут зарубки g вибраними напрямками N 1 і N2 повинен бути не менше 30 ° і не більше 150 °. спостереження слід виконувати в безвітряну погоду, в похмурі дні або вранці - до 10 годин.

У пункті 1 встановлюють теодоліт і приводять в робочий стан. Візують на праву (точка ПN) і ліву (точка LN) утворюють споруда в нижньому перетині і беруть відліки (1) = 9 ° 24,0 ? і (2) = 3 ° 25,7 ?, які записують у журнал вимірювань (таблиця 1).

Рис. 13 Схема геодезичного контролю положення вертикальної осі димової труби.

Таблиця 1.

Журнал вимірювань відхилень димової труби висотою 90 метрів.

 Дата: 3.07.98 р Погода: похмуро, сухо.

 Спостерігав: Павлов В.І. Теодоліт: 2Т5К, № 17033

 Номер пункту Номер перетину

 R,

 L відліку

 Середній відлік

 П + Л

2

 Кути

 Bі R, Bі L

 Середні кути,

 Bі Зріст, Si, мм

 Составл.

 q i, мм

 Азі-мут,

 a и

 Отклон.

 а, мм

 Азимут a Q, град

 Права об-разующая

П

 Ліва об-разующая

Л

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 1 NR 9 24.0 (1) 3 25,7 (2) 6 24,85 (10) 0 59500 -187 339 ° 05 ? 314 ° 195 ° 5 ?

 V 8 04., 2 (3) 4 23,8 (4) 6 14,00 (11) -10,85

 1 N L 189 24,2 (5) 183 25,9 (6) 186 25,05 (12) 0

 V 188 04,4 (7) 184 24,0 (8) 186 14,20 (13) -10,85 (15)

 Cевер - - 207 ° 20 ? (9)

 2 NR 62 15,0 (1) 58 36,0 (2) 60 25,5 (10) 0 95800 -308 274 ° 04 ?

 V 61 21,6 (3) 59 07,0 (4) 60 14,3 (11)

 2 N L 242 15,0 (5) 238 36,1 (6) 240 25,55 (12)

 V 241 21,7 (7) 239 07,2 (8) 240 14,45 (13)

 Північ - - 326 ° 22 ? (9)

Робочі формули:

 q x = q1Cosa2-q1Cos a1 = -187 Cos274 ° - (-308) Cos339 ° = - 303 мм

 Sin (a1 - a2) Sin (274 ° - 339 °)

 q в = q1Sina2-q1Sin a1 = -187 Sin 274 ° - (-308) Sin 339 ° = - 84 мм

 sin (a1 - a2) Sin (274 ° - 339 °)

Q = O q2 x q2 у = 314 мм;

rQ = arctg qy / qx = 15 °, 5;

aQ = 180 + rQ = 180 ° + 15 ° .5 = 195 °, 5

Після цього, не збиваючи горизонтальний круг, візують на праву точку (точка Пv) і ліву (точка Лv) утворюють у верхньому, контрольованому перерізі і беруть відліки (3) = 8 ° 2 квітня ?, і (4) = 4 ° 23, 8 ?. Перевівши трубу теодоліта через зеніт спостереження виконують при другому колі, і отримують відліки (5) ? (8). Потім за допомогою бусолі орієнтують трубу по північному напрямку і беруть відлік (9) = 207 ° 20 ?. Після цього встановлюють нівелірну рейку в точці ПN або LN і лпределяют по нитяному далекоміру відстань S1 = IN = 59,5 м, яке записують у стовпець 9 журналу вимірювань.

Анологічние спостереження виконують з опорного пункту 2 (Примітка: нумерацію опорних пунктів на рис. 1 слід виконувати проти годинникової стрілки).

Обробка результатів вимірювань.

1. Обчислюють середній відлік (10) = [(1) + (2)] / 2 = 6 ° 24, 85 ?,

відповідний напрямку IN, а так само відлік (11) = [(3) + (4)] / 2 = 6 ° 14,0 ?, що відповідає напрямку IV.

2. Обчислюють параллактические кути b1R (коло право) і b1L (коло

ліво) між напрямками IV і IN за формулами:

b1R = (11) - (10) = - 10,85 ?

b1L = (13) - (12) = - 10,85 ? (стовпець 7).

3. Обчислюють середнє значення кута b1 за формулою:

b1 = [b1R + b1L] / 2 = - 10,85 ?. (Стовпець 8).

4. Обчислюють лінійну складову відхилення:

q1 = [S1 b1] / r = [59500 (-10,85 ?)] 3438 ? = - 187 мм. (Стовпець 10)

5. Обчислюють магнітний азимут a1 напрямки IN:

a1 = (12) - (9) »339 ° 05 ?. (Стовпець 11)

6. Аналогічно обробляють результати спостережень з опорного

пункту 2 і визначають параметри b2 = - 11,05 ?, S2 = 95,8 м, a1 = 274 °,

q1 = -308 мм.

7. Обчислюють проекції qX і qY відхилення Q на координатні осі (см.ріс. 11) за формулами:

 q x = q1Cosa2-q1Cos a1 = -187 Cos274 ° - (-308) Cos339 ° = - 303 мм

 Sin (a1 - a2) Sin (274 ° - 339 °)

 q в = q1Sina2-q1Sin a1 = -187 Sin 274 ° - (-308) Sin 339 ° = - 84 мм

 sin (a1 - a2) Sin (274 ° - 339 °)

8. Обчислюють відхилення Q за формулою:

Q = O q2 x q2 у = 314 мм;

9. Обчислюють румб rQ відхилення за формулою:

rQ = arctg qy / qx = 15 °, 5;

10. Враховуючи знаки проекцій qX і qY обчислюють азимут:

aQ = 180 + rQ = 180 ° + 15 ° .5 = 195 °, 5

11. Виконують оцінку точності вимірювання відхилення Q за формулою, в якій mb = ± 5? - середня квадратична похибка вимірювання горизонтальних кутів; Smax = 95,8 м - максимальна відстань від опрно пунктів до споруди:

r = 206265 ?- Радіанна міра; Q = 314 мм; q1 = - 187 мм; q2 = - 308 мм; a1 = 339 °, a2 = 274 ° (взяті з таблиці 1).

mQ = (3 mb * Smax) * O 2 Q2 - (q12 + q12) =

r Q Sin (/ a2 - a1)

= (3 5? * 95800) * O лютого 3142 - (1872 + 3082) = 6,3 мм

206265? 314 * Sin 65 °

Згідно ГОСТ-24846-81 гранична похибка вимірювання відхилень не повинна перевищувати mпред = 0,0005 H = 45 мм.

Таким чином отримана гранична похибка (6,3 мм) значно менше регламентованої (45 мм).

12. Обмірюване відхилення зображують у прямокутній системі координат, де вказують величину відхилення і азимут його напрямки aQ (рис. 14).

Рис. 14 Планове положення вертикальної осі димової труби

на висоті 90 метрів

Аналіз результатів вимірювань.

Допустиме відхилення вертикальної осі димових труб висотою менше 100 м, що знаходяться в умовах експлуатації, регламентується СниП 2.02.01-83 (Норми проектування. Основа будівель і споруд.) І не повинна перевищувати 0,005 Н = 0,005 * 90000 мм = 450 мм. Зафіксоване на висоті 90 метрів відхилення склало 314 мм, що менше допустимого, але близько до нього. Тому за димарем необхідно провести систематичне спостереження з визначенням відхилень на різних висотах що б виявити динаміку відхилень і причину з виникнення.

6. ОФОРМЛЕННЯ БРИГАДНОГО ЗВІТУ ПО ПРАКТИЦІ І здачу заліків

Після виконання всіх польових і камеральних робіт кожна бригада складає по практиці.

Всі польові та камеральні документи повинні бути належним чином оформлені і підшиті в папці -скоросшівателе в наступній послідовності:

1.

2.Табель відвідуваності.

5. Зошит перевірок.

6. Пояснювальна записка (перелік пропонованих питань необхідних для освітлення в записці дивись нижче)

7. Польові та камеральні матеріали за видами робіт з підписами: хто оформив, склав або обчислював. Основні креслення викреслювати тушшю відповідного кольору. Кожен польовий документ повинен бути пронумерований і в кінці підписаний бригадиром із зазначенням скільки всього сторінок в журналі і скільки з них заповнене та ін.

Приблизний перелік питань підлягають висвітленню в пояснювальній записці:

1. Місце і час практики і хто проводить практику.

2. Види та обсяги робіт і час відведений на їх за планом і фактично.

3. Застосовувалися інструменти.

4. Методи робіт і розподіл обов'язків між членами бригади.

5. Результати робіт (їх точність і порівняння з допусками).

6. Позитивні та негативні сторони практики.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com