На головну    

 Формування команди для реалізації проекту - Управління

ВСТУПЛЕНИЕ--- 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ПРОЕКТУ --- 4

§1. ВСТУП В ОСНОВНІ ПОНЯТИЯ--- 4

1. ПРОЕКТ--- 4

1.1. Поняття проекта--- 4

1.2. Ознаки проекта--- 5

1.3. Структура проекта--- 6

Рис. 1. Структурна модель проекта--- 7

2. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ--- 7

3. КОМАНДА--- 8

§2. ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ --- --- 9

1. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ПРОЕКТУ --- --- 9

1.1. Ознаки команди проекта--- 9

1.2. Склад команди проекта--- 9

1.3. Стадії життєвого циклу команди проекту --- --- 10

1.4. Визначення функціональних обов'язків учасників команди проекту --- 12

1.5. Відбір проектної команды--- 12

2. УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЕКТА--- 13

2.1. Планування роботи проектної команди --- --- 13

2.2. Організація роботи команды--- 13

§3. ЗАПОВНЕННЯ створити проект РОБОЧИХ МІСЦЬ --- --- 15

1. визначення потреби в персоналі --- --- 15

Таблиця 1. Матриця розподілу функцій .--- --- 21

Рис. 2. Схема бізнес-процесу «Надходження товару в торговий зал» --- - 24

Рис. 3. Схема бізнес-процесу «Продаж товару» --- --- 24

2. СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТАЦИИ--- 27

2.1. Посадові инструкции--- 27

Таблиця 2. Дві системи класифікації вимог до кандидата --- --- 29

2.2. Трудовий договір (контракт)--- 30

3. РЕКЛАМУВАННЯ вакантне місце --- --- 32

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ Співбесіда при прийомі РОБОТУ --- 34

4.1. Анкетирование--- 34

4.2. Интервью--- 34

4.3. Брифинг--- 37

Таблиця 3. Порівняльна характеристика інтерв'ю та брифінгу --- --- 37

5. відмови в прийомі на РАБОТУ--- 38

Рис. 4. Форма листа з відмовою, використовувана в західних компаніях --- - 38

Глава 2. ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ проект з відкриття школи водійської майстерності BMW --- --- 40

§1. Історія та сучасний стан корпорації BMW Group. Процедури управління персоналом.--- 40

1. ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ ТА ЇЇ ПЛАНЫ--- 40

2. ЗВІТ BMW Group ЗА 2002 ГОД--- 49

Таблиця 4. BMW Group в цифрах--- 50

§2. Робота з людськими ресурсами в рамках проекту з відкриття Школи водійської майстерності BMW--- 51

1. КОРОТКО про сучасне становище ШКОЛИ --- --- 51

2. ЯК ЦЕ ПОЧИНАЛОСЬ: НАБІР ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ І ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ШКОЛИ --- 54

2.1. Набір команди проекта--- 54

2.2. Пошук персоналу для майбутньої Школи --- --- 55

2.2.1. Менеджер по персоналу--- 57

2.2.2. Бухгалтер--- 57

Рис. 5. Рекомендаційний письмо--- 59

2.2.3. Преподаватели-инструкторы--- 61

2.2.4. Секретар руководителя--- 66

2.2.5. Технічні службовці (уборщицы)--- 68

3. ЗАКЛЮЧНЕ МЕРОПРИЯТИЕ--- 68

§3. Узагальнення позитивного досвіду проекту відкриття Школи водійської майстерності BMW та рекомендації щодо його распространению--- 69

ДОДАТОК 1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛІВ школи водійської майстерності. 74

ДОДАТОК 2. ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ .--- --- 75

Посадова інструкція директора Школи водійської майстерності --- 75

Посадова інструкція менеджера по кадрам Школи водійської майстерності --- 77

ДОДАТОК 3. АНКЕТА.--- 78

ДОДАТОК 4. социограмму БРИФІНГУ .--- --- 80

ДОДАТОК 5. ТРУДОВОЇ ДОГОВОР.--- 81

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:--- 82

ВСТУП

Дана робота присвячена складного процесу підбору персоналу для реалізації якого-небудь проекту. Як відомо, помилки при відборі нових працівників можуть призводити до значних втрат, високої плинності кадрів, поганому морально-психологічному клімату в підрозділах компанії, низькою трудовий і виконавчої дисципліни і т.п. Щоб уникнути цих негативних наслідків, необхідно мати уявлення про те, що таке проект взагалі, що являє собою конкретний проект, над яким ви працюєте, знати ефективні способи планування потреби в персоналі та підбору відповідних під висунуті вимоги співробітників. Мета цієї роботи - дати рекомендації російським компаніям з ефективного набору співробітників для здійснення будь-якого проекту.

Автор роботи використовував у якості основних джерел книгу «Управління проектами в Росії» В.І.Воропаева, «Рекрутинг: найм персоналу» під редакцією С.А.Карташова, Ю.Г. Одєгова і І.А.Кокорекова, «модульна програма для менеджерів» (модуль 8) Разу М.Л., Воропаєва В.І., інші книги, перераховані в розділі Список літератури. В якості додаткових джерел були використані матеріали, опубліковані в журналах «Довідник з управління персоналом» і знайдені в мережі Internet.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ПРОЕКТУ §1. ВСТУП В ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 1. ПРОЕКТ 1.1. Поняття проекту

До недавнього часу у вітчизняній практиці термін «проект» зазвичай використовувався переважно в технічній сфері і з ним пов'язувалося уявлення про сукупність документації зі створення будь-яких споруд або будівель. На Заході для позначення цього процесу використовується термін «дизайн» (designing), а поняття «проект» (project) трактується більш широко.

Як стверджує В.І.Воропаев, в літературі не існує єдиного загальноприйнятого визначення поняття «проект». Тому розглянемо кілька визначень цього поняття, які використовуються в управлінні проектами на Заході.

1) Тлумачний словник Вебстера:

«Проект - це що-небудь, що замислюється або планується, велике підприємство».

2) Звід знань з управління проектами PMI, США [1]:

«Проект - деяке підприємство з самого початку встановленими цілями, досягнення яких визначає завершення проекту».

3) Англійська Асоціація проект-менеджерів [2]:

«Проект - це окреме підприємство з певними цілями, часто включають вимоги за часом, вартістю і якістю досягаються».

4) DIN 69901 [3] дає наступне визначення поняття «проект»:

«Проект - це підприємство (намір), які в значній мірі характеризується неповторністю умов у їх сукупності, наприклад: завдання мети; тимчасові, фінансові, людські та інші обмеження; розмежування від інших намірів; специфічна для проекту організація його здійснення ».

5) Враховуючи вищеперелічені визначення поняття «проект», можна сформулювати більш загальне визначення [4]:

«Проект - це обмежене за часом цілеспрямована зміна окремої системи із встановленими вимогами до якості результатів, можливими рамками витрати засобів і ресурсів і специфічною організацією» .1.2. Ознаки проекту

Аналізуючи визначення проекту, можна виділити наступні основні ознаки проекту:

- Зміни, як основний зміст проекту (тому реалізація проекту - це завжди зміна деякої системи);

- Тимчасова обмеженість тривалості проекту;

- Наявність обмеженого бюджету (для більшості проектів складають окремі бюджети, дотримання яких контролюється спеціальними методами);

- Обмеженість необхідних ресурсів (обсяг виділених на проект ресурсів тісно пов'язаний з бюджетом і завжди обмежений);

- Неповторність (неповторність відноситься не до окремих складових проекту, а до проекту в цілому);

- Новизна (майже всі організаційні проекти характеризуються високим ступенем новизни, те ж саме відноситься до економічних та соціальних проектах);

- Комплексність (комплексність проекту можна визначити за кількістю врахованих у проекті факторів оточення проекту і числу учасників проекту, прямо або побічно впливають на прогрес і результати проекту);

- Правове та організаційне забезпечення (правове забезпечення може бути пов'язано з різними інтересами багатьох учасників проектів і необхідністю регулювання їх відносин; організаційне забезпечення проекту пов'язано з тим, що більшість великих проектів не може бути виконано в рамках існуючих організаційних структур і вимагає створення специфічної для проекту організаційної структури на час реалізації проекту);

- Розмежування (кожен проект має чітко визначені рамки своєї предметної області і повинен бути відділений від інших проектів або підприємств; ця ознака дозволяє розглядати проект як цілісну систему) .1.3. Структура проекту

Структура проекту являє собою струнку ієрархічну декомпозицію проекту на складові частини (елементи, модулі), необхідні і достатні для планування і контролю здійснення проекту.

Структура проекту повинна відповідати таким правилам:

1). Кожен рівень ієрархії декомпозиції проекту повинен мати закінчений вигляд або охоплювати всю суму частин проекту, представленого на даному рівні деталізації.

2). Нижній рівень декомпозиції проекту повинен містити елементи, на основі яких можуть бути ясно визначені всі дані, необхідні і достатні для управління проектами (наприклад, функціональні характеристики, обсяги робіт, вартість, необхідні

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати