На головну

 Розрахунок теп ділянки з виготовлення деталі №1702050 Шток вилки перемикання 3й і 4й передач - Підприємництво

Введення даної курсової роботі я організовую ділянку механічної обробки деталі №1702050 «Шток вилки перемикання 3-й і 4-й передач» і розраховую техніко-економічні показники.

Так як виробництво масове, то для виробництво даної деталі організовуємо потокову лінію. Потоком прийнято називати таку організацію виробничого процесу, при якій всі операції процесу виконуються безперервно і ритмічно. Потокова лінія - сукупність робочих місць, розташованих в послідовності, що визначається технологічним процесом.

За кожному, а іноді і за декількома робочими місцями, закріплюється одна певна операція. Робочі місця потокової лінії оснащуються спеціальним обладнанням, незнімними пристосуваннями і з'єднуються міжопераційному транспортом, який переміщує виготовляється продукцію з операції на операцію з певною швидкістю, що відповідає заданому ритму виробництва.

Підвищення продуктивності праці на потокової лінії досягається за рахунок: а) зниження трудомісткості окремих операцій тех. Процесу завдяки застосуванню передової технології і високопродуктивного обладнання; б) зниження втрат часу в процесі виробництва завдяки автоматизації та механізації транспортних операцій, а якщо це конвеєр, то взагалі обслуговування транспортних операцій та інших допоміжних робіт, відсутності переналагоджень обладнання та рівномірному живленню всіх робочих місць; в) більш якісного виконання своїх функцій, тому при багаторазовому повторенні операції вони набувають стійкі виробничі навички.

1 Виробничі розрахунки

Відомі річна програма 750000 штук деталей на рік, маса деталі 0,098 кг, режим роботи ділянки - двозмінний. По таблиці 3.1. стр. 24 [2] визначаємо тип виробництва - масове.

Так як тип виробництва - масовий, подальші розрахунки будемо робити, виходячи з розрахунку такту потокової лінії.

1.1 Такт потокової лінії визначаємо за формулою:

, Де N - річна програма, шт .;

Fд - дійсний фонд часу роботи обладнання, год .;

,

де Fn - номінальний фонд, год;

a - планований% втрати часу, на ремонт і переналагодження обладнання.

a = 5 ... 15%

На 2001 рік номінальний фонд часу роботи устаткування по базовому підприємству при 39 годинному робочому тижні Fn = 1968,8 годин (на 1 зміну). Для двох змін Fn * 2 /

N = 750000 шт.

Приймаємо a = 10%, тоді

.

Для двох змін

Fд = 3543,84 ч., Тоді = 0,28 хв.

1.2 Розраховуємо необхідну кількість обладнання.

Вид технологічного процесу виготовлення штока вилки перемикання 3-й і 4-й передач 456214 0407 наводимо в табл. 1.

Таблиця 1. - Маршрутний техпроцес обробки деталі.

 № п / п Найменування операції Модель верстата Штучний час, хв.

 базов. пр. новий пр.

 1 Вертикально-протяжна МП7В75Д-032 1,53 1,189

 2 Агрегатно-сверлильная 1ХМА672 0,448 0,277

 3 Бесцентро-шліфувальна ВШ3УКВФ2РМ 0,357 0,175

Кількість верстатів визначаємо за формулою:

Ср = tшт. / R,

де tшт. - Штучний час на операцію, хв .;

Отриманий результат визначаємо до найближчого числа і отримуємо Спр.

Визначаємо кількість верстатів на кожній операції:

1) Ср = 1,189 / 0,28 = 4,25 Спр = 5

2) Ср = 0,277 / 0,28 = 0,99 Спр = 1

3) Ср = 0,175 / 0,28 = 0,63 Спр = 1

3 Розраховуємо коефіцієнт завантаження по кожній операції:

Кз = Ср / Спр 1) Кз1 = 4,25 / 5 = 0,85

2) Кз2 = 0,99 / 1 = 0,99

3) Кз3 = 0,63 / 1 = 0,63.

Визначаємо середній коефіцієнт завантаження устаткування:

.

Будуємо графік завантаження устаткування на ділянці

 Кз

 1ХМА672

 ВШ3ЕКВФ2РМ

 МП7В75Д-032

 n верстатів

 0,63

 0,99

 0,85

 Кзср = 0,84

5

Складаємо зведену відомість обладнання (табл. 2).

Повна собівартість верстата включає витрати на транспортування верстата і установку і дорівнює 15% + вартість придбання.

Таблиця 2. - Технічна характеристика обладнання

 Найменування устаткування Модель верстата Кількість обладнання Коефіцієнт завантаження обладнання Габарити верстата, м Вартість придбання, грн. Первісна вартість обладнання Категорії складності обладнання Потужність електродвигунів верстатів, кВт.

 механ. частини електр. частини

 Ср Спр одного всіх одного всіх одного всіх

 1 Вертикально-протяжної п / а МП713-75Д032 4,25 5 0,85 7,2х2,15 13650 78487,5 15,5 77,5 13,5 67,5 30 150

 2. Агрегатно-свердлильний 1ХМА672 0,99 1 0,99 4,33х1,6 30800 35420 21 21 7 7 17 17

 3. Безцентрово-шліфувальний ВШ3ЕК8Ф2РМ 0,63 1 0,63 2,7х2,54 16000 18400 13 13 22,5 22,5 7,5 7,5

1.3. Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу.

Чисельність основних робітників розраховується за формулою:

,

де Кв.п. - Коефіцієнт виконання норми;

Ксп. - Коефіцієнт облікового складу основних робітників;

n - кількість змін.

Кв.п. = 1, Кст. = 1,14 ... 1,12, приймаємо КСП = 1,14, n = 2, тоді

чол.

Організація багатоверстатного обслуговування:

Коефіцієнт зайнятості робітника.

tзан. = Tвсп. + Tа.н. + tпер.,

де tвсп. - Допоміжний час;

tа.н. - Час активного спостереження (приймаємо в розмірі 5% від основного машинного часу);

tпер. - Час, переходу від одного верстата до іншого (0,015 хв. На 1-му переході).

Коефіцієнт зайнятості робочого розраховуємо по кожній операції:

1) tзап. = 1,038 + 0,004 + 0,123 = 1,165 хв.

Кзан.раб. = 1,165 / 1,189 = 0,98> 0,55, значить багатоверстатнеобслуговування неможливо.

2) tзап. = 0,0275 + 0,011 + 0,08 = 0,119 хв.

Кзан.раб. = 0,119 / 0,277 = 0,43 <0,55, значить багатоверстатнеобслуговування можливо.

3) tзап. = 0,049 + 0,005 + 0,0056 = 0,11 хв.

Кзан.раб. = 0,11 / 0,175 = 0,629> 0,55, значить багатоверстатнеобслуговування неможливо.

Кількість верстатів, яке може обслужити робочий одночасно:

М = t0 / tзан +1.

Розраховуємо для операції 2:

t0 = 0,227 хв.

tзап = 0,119 хв.

М = 0,227 / 0,119 + 1 = 2 верстата.

Розраховуємо коефіцієнт багатоверстатного:

де С1 кількість верстатів, що обслуговуються одним працівником;

С2 кількість груп верстатів.

1) Спр = 5; М = 1; 1р = 1ст; 1р = 1ст. 1р = 1ст; 1р = 1ст. 1р = 1ст;

2) Спр = 1; М = 2; 1р = 1ст;

3) Спр = 1; М = 1; 1р = 1ст.

Тоді чисельність основних робітників становить

Чосн.р. = 14/1 = 14 чол.

Складаємо таблицю чисельності основних робітників за професіями і розрядами:

Таблиця 3. - Чисельність основних робітників.

 № п / п Найменування професії Загальне число Розряд роботи

 2 3 4 5

 1 Протяжнік 10 - 10

 2 Свердлувальник 2 лютого

 3 Шліфувальник 2 лютого

 Разом 14 10 квітня

Середній розмір основних робітників становить:

КСР = (4 * 2 + 10 * 3) / 14 = 2,71

Розрахунок чисельності допоміжних робітників.

До допоміжних робітників відносяться наладчики, слюсарі-ремонтники, електромонтери, контролери, прибиральники.

1) Чисельність наладчиків:

Розраховується за нормами обслуговування кожної з груп верстатів:

,

де tнал - час на наладку;

Fсм - тривалість зміни;

n - кількість змін;

Ксп. - Коефіцієнт облікового складу;

Fсм. = 480 шт., N = 2, КСП. = 1,14.

tнал1 = 14 хв.

tнал2 = 33,5 хв.

tнал3 = 23,8 хв.

Чнал. = (14 * 5 + 33,5 * 1 + 23,8 * 1) * 2 * 1,14 / 480 = 0,61.

Приймаємо 1 наладчика.

2) Розраховуємо чисельність слюсарів-ремонтників.

Норма часу на ремонтне обслуговування технологічного обладнання терміном служби менше 10 років при масовому типі виробництва для слюсарів ремонтників - 0,6 хв. на одну ремонтну одиницю.

;

де Nр. - Кількість одиниць ремонтної складності;

tр.ед. - 0,6 хв.

Nр. = 111,5

Рсл.рем. = 0,6 * 111,5 * 2 * 1,14 / 480 = 0,32 <0,5, значить даний вид роботи буде виконуватися Загальноцехові персоналом.

3) Розраховуємо чисельність електромонтерів:

,

tр.ед. = 0,5 хв.

Nел. = 97

Рел.м. = 0,5 * 97 * 2 * 1,14 / 480 = 0,23 <0,5, значить даний вид роботи буде виконуватися Загальноцехові персоналом.

4) Чисельність контролерів розраховуємо залежно від вигляді, кількості та відсотка вибірковості вимірювань:

1 Візуальний огляд - 100% - 0,079 хв. [5], к.24, п.1.

2 Перевірити скобою ?13-0,018- 20% - 0,06 хв [5], к. 67, п.7.

3 Перевірити індикатором - 10% - 0,292 хв [5], к. 45, п. 12 розмір 84 ± 0,27.

4 Перевірити розмір 10,5 ± 0,0055-5% - 0,292 шт. [5], к.45, п.12 індикатором.

5 Перевірити розмір індикатором - 10% - 0,292 шт. [5], к.45, п.12 розмір 5 ± 0,12.

6 Перевірити радіусом - 1% - 0,087 хв [5], к. 32, к. 4, розмір R4,5 + 0,18.

7 Перевірити калібром розм. 10,5-0,15- 10% - 0,09 хв. [5], к. 67, п. 14.

;

де R - відсоток вибірковості контролю;

Nгод - річна програма;

Fд.к. - Дійсний фонд часу роботи контролера.

Fд.к. = 1968,8 ч.

Приймаємо 4 контролера.

5) Чисельність прибиральників розраховуємо залежно від площі ділянок і норми обслуговування для прибиральника виробничих приміщень.

Н0 = 1400 м2

Площа ділянки:

Sуч. = (1+ (7,2 + 1) * 5 + (4,33 + 1) * 1 + (2,7 + 1) * 1) * (2,54 + 3) = 282,71 м2

Чисельність прибиральників визначається за формулою:

Руб. = Sуч. * N * КСП / Н0,

Руб. = 282,71 * 2 * 1,14 / 1400 = 0,46 <0,5, значить даний вид роботи буде виконуватися Загальноцехові персоналом.

Таблиця 4. - Чисельність допоміжних робітників

 № п / п Найменування професії Чисельність контролерів Встановлений розряд

 Система

 оплати

 1 Наладчики 1 травня погодинна

 2 Контролери 3 квітня погодинна

 РАЗОМ 5

Розрахунок чисельності керівників:

Розраховуємо чисельність майстрів. Норма обслуговування для майстра Н0 = 25-30 чол.

Рмаст. = (Росн.раб. + Рвсп.раб.) / Н0.

Приймаємо Н0 = 25 чол.

Рмаст. = (14 + 5) / 25 = 0,76. Приймаємо 1 майстра.

Розраховуємо чисельність старших майстрів.

Норма обслуговування для 1 майстра Н0 = 50 чол.

Рст.маст. = (14 + 5) / 50 = 0,38 <0,5, значить даний вид роботи буде виконуватися Загальноцехові персоналом.

Дані про промислово-виробничому персоналом заносимо в табл.5.

Таблиця 5. - Чисельність ППП ділянки.

 Найменування категорій працюючих Кількість осіб Питома вага кожної категорії в загальній кількості працюючих

 1 Основні робочі 14 70%

 2 Допоміжні робітники 25 травня%

 3 Керівники 1 травня%

 РАЗОМ 20100%

1.4. Розрахунок вартості будівель

Ведеться виходячи з площі ділянки: складаємо довжини всіх верстатів, додаємо відстань між ними 1-1,5 м, множимо на ширину самого широкого верстата - 3 м.

S уч. = 282,71м2

Висоту виробничої будівлі приймаємо від 8 до 12 м. H = 8 м.

Об'єм будівлі: Vзд. = Sуч.h

Vзд. = 282,71 * 8 = 2261,68 м3.

Товщина стін становить 10% від займаного об'єму.

Vстен. = 0,1Vзд.

Vстен. = 0,1 * 2261,62 = 226,17 м2.

Виробничі будівлі будують з бетону. Ціна за 1 м3бетона становить 450 грн.

Цзд.пр. = Цбет. * Vстен.

Цзд.пр. = 450 * 226,17 = 101775,6 грн.

Площа побутового приміщення приймається 25% від виробничої площі:

Sбит. = S пр. * 25%.

Sбит. = 282,71 * 0,25 = 70,68 м2.

Висота побутового приміщення приймається 2,5-3 м. Hбит. = 3 м.

Обсяг побутового приміщення:

Vбит. = Sбит. * Hбит;

Vбит. = 70,68 * 3 = 212,03 м3.

Побутові приміщення будуються з цегли. Ціна за 1м3кірпічной кладки складає 750 грн.

Товщина стін:

Vстен. = 0,1Vбит.

Vстен. = 0,1 * 212,03 = 21,2 м3.

Вартість побутових приміщень:

Цбит. = Цкірія. * Vстен .;

Цбит. = 750 * 21,2 = 15900 грн.

Загальна вартість виробничих будівель і приміщень:

Цо.зд. = Цпр. + Цбит.

Цо.зд. = 101775,6 + 15900 = 117675,6 грн.

1.5Расчет вартості обладнання.

Повна початкова вартість обладнання розраховується по кожному виду і занесена в табл.2.

Загальна вартість обладнання:

Цобор. = 78487,5 + 35420 + 18400-132307,5 ??грн.

Дорогі інструменти і пристосування. До них відносяться шліфувальні круги, протяжки, алмазний інструмент, до пристосувань - пневмо- і гідравлічні.

Вартість дорогого інструменту і пристосувань приймають у розмірі 20% від вартості обладнання, на якій воно встановлене.

Дорогий інструмент:

1) на 1 операції - протяжка

2) на 3 операції - шліфувальний круг, алмазний олівець і алмазна гребінка.

Цд.ін.пр. = 0,2 (78487,5 + 18400) = 19377,5 грн.

До транспортних засобів відносяться:

1) конвеєр - ціна за 1 погонний метр 90-130 грн.

Дкон. = 2Lбар. + Pd,

де d = 0,5 м.

Lбар. = 51 м.

Дкон. = 2 * 51 + 3,14 * 0,5 = 103,63 м.

Цкон. = Дкон. * Цср., Цср = 110 грн.

Цкон. = 103,63 * 110 = 11399,3 грн.

2) кран-балка для монтажу і демонтажу обладнання вартістю 800-850 грн.

Приймаємо Цк.б. = 800 грн.

3) електрокар

Вартість складає 630 грн.

Загальна вартість транспортних засобів:

Цтр.ср. = 11399,3 + 800 + 630 = 12829,3 грн.

Таблиця 6. - Технологічна структура основних фондів ділянки.

 Найменування груп Сума, грн. Питома вага кожної групи в загальній вартості основних фондів

 1 Будівля та споруди 117675,6 41,7%

 2 Машини та устаткування 132307,5 ??46,9%

 3 Дорогі пристосування й інструмент 19377,5 6,9%

 4 Транспортні засоби 12829,3 4,5%

 РАЗОМ 282189,9 100%

2 Економічні розрахунки

2.1. Планування витрат на основні матеріали:

Вартість матеріалу розраховується за наступним алгоритмом:

де змо - витрати на основні матеріали, з урахуванням транспортно-заготівельних витрат, грн;

mз- маса заготовки, кг;

mотх- маса відходів, кг;

Цз - ціна за 1 кг матеріалів, грн;

Цотх - ціна за 1 кг відходів, грн.

mотх .. = mз- mд

mз = 0,108 кг;

mд = 0,098 кг;

mотх. = 0,108-0,098 = 0,01 кг.

Ціна матеріалу та відходів за 1 тонну:

Цм = 2840 грн.

Цотх. = 443 грн.

Змо = (0,108 * 2,84-0,01 * 0,443) * 750000 = 226717,5 грн.

Витрати на матеріали повинні враховувати транспортно-заготовлені витрати, які складають 4-8% від вартості матеріалу. Приймаємо 5%.

Цм = змо (1 + 0,05);

Цм = 226717,5 (1 + 0,05) = 238053,31 грн.

2.2. Планування фонду оплати для основних робочих

Фонд оплати для основних робочих планується за відрядно-преміальною системою оплати праці (табл. 7).

Таблиця 7. - Планування ФОП основним робочим.

 № п / п

 Найменування

 професії Кількість осіб Встановлений розряд Трудомісткість викон. роботи Часів. Тарифна. ставка Доплата Середня з / п Годинна тарифна ставка з доплатами Доплата за зниження трудомісткості

 за усло-вия праці за майстерність за роботу на потокової лінії

 1 Протяжнік 3 жовтня 14862,5 1,01 - 0,12 0,1 18280,88 1,23 1828,09

 2 Свердлувальник 2 лютого 3462,5 0,83 - - 0,08 3150,88 0,91 315,09

 3 Шліфувальник 2 лютого 2187,5 0,83 - - 0,08 1990,63 0,91 199,06

Продовження таблиці 7.

 № п / п Фонд оплати за тарифом Премія Фонд осн. оплати праці Доп. фонд оплати праці Фонд оплати по праці Інші виплати Фонд оплати

 % Сума% сума

 1 20108,97 85 17092,63 37201,6 10 3720,16 40921,76 4910,61 45832,37

 2 3465,97 85 2946,08 6412,05 10 641,21 7053,26 846,39 7899,65

 3 2189,69 85 1861,24 4050,93 10 405,09 4456,02 534,72 4990,74

Таблиця 8. - Планування допоміжних робітників за почасово-преміальною системою оплати праці.

 № п / п Найменування професії Кількість осіб Дійств. фонд раб. брешемо. Встановлений розряд Годинна тарифна ставка Доплати до годинної тарифної ставки Годинна тарифна ставка із зарплатою

 на одного на всіх за ум. праці за майстерність за нормується. з / п.

 1 Налагоджувальник 1 1575,04 1575,04 5 1,28 - 0,256 0,128 1,66

 2 Контролери 4 1575,04 6300,16 3 0,91 - 0,109 0,091 1,11

Продовження таблиці 8.

 № п / п Планів. фонд за тарифом Премії Осн. фонд оплати праці Додаткова з / п Фонд оплати праці Інші виплати Фонд оплати

 % Сума% сума

 1 2614,57 75 1960,93 4575,5 15 686,33 5261,83 631,42 5893,25

 2 6993,18 75 5244,89 12238,07 15 1835,71 14079,78 1688,85 15762,63

Таблиця 9. - Планування ФОП керівників і фахівців.

 Найменування посади Кількість осіб Кількість місяців Встановлений оклад Фонд оплати за окладами Премія Нарахування на премію Осн. фонд оплати праці Інші виплати Фонд оплати

 на одного на всіх% сума

 Майстер 1 12 12 146 1752 70 1226,4 98,11 3076,51 369,18 3445,69

Таблиця 10. - Розрахунок середньомісячного ФОП для всіх категорій працюючих.

 Категорії робітників Кількість осіб Загальний ФОП Загальний середньомісячний ФОП на 1 людину

 Основні робочі 14 58722,76 369,54

 Допом. робочі 5 21655,86 360,93

 Керівники 1 3445,69 287,14

2.3 Планування кошторису витрат на виробництво.

Кошторис потрібна для того, щоб запланувати всі види витрат. Вона складається з двох розділів: РСЕО (витрати на утримання та експлуатацію обладнання) і загальноцехових витрат.

Таблиця 11. - Планування РСЕО.

 Найменування статей витрат Сума Методика розрахунку

 1 2 3

 1. Амортизаційні відрахування

 1.1. від обладнання

 1.2. від транспорту

 1.3. від дорогого інструменту

 14553,83

 2565,86

 3875,5

 11% від Ст обладнання

 20% від Ст транспорту

 20% від Ст дорогого інструменту і оснастки

 Разом по статті 1 20995,19

 2. Експлуатаційні витрати на обладнання

 2.1. витрати на допоміжні матеріали

 2.2. загальний фонд оплати праці допоміжних робітників

 2.3. відрахування на соц. забезпечення

 · Соцстрах

 · Фонд зайнятості

 2.4. витрати на електроенергію для технологічних цілей

 910

 21655,86

 8012,67

 1732,47

 48699

 120 грн на 1 верстат і 70 грн на інше обладнання на рік

 з таблиці 10.

 37% від статті 2.2

 8% від статті 2.2

 де Зен - витрати на енергію;

 Wен - кількість електроенергії;

 Nуст - встановлена ??потужність ел.двигунів на верстатах;

 Fq - дійсний фонд часу роботи обладнання;

 Ко - коефіцієнт основної роботи (0,75-0,8);

 Кз.ср - середній коефіцієнт завантаження обладнання;

 Кп - коефіцієнт втрат електроенергії в мережі (0,7- 0,95);

 ККД - коефіцієнт корисної дії (0,7-0,9).

Продовження табліци11.

 1 2 3

 2.5. витрати на стиснене повітря для технологічних цілей

 2.6. витрати на воду для технологічних цілей

 8513,72

 50872,5

 де Звозд - витрати на стиснене повітря;

 Qвозд - потреба в стислому повітрі на ділянці на рік;

 Цвозд - ціна за 1 м 3;

 де q - норма витрати стисненого повітря на 1 верстат за 1 годину роботи (для пневмозажімом 1 м 3 на годину);

 Спр - кількість верстатів з пневмозажимами;

 q 1 - норма витрати стисненого повітря на 1 верстат за 1 годину роботи (0,1 м 3 на годину на обдувку);

 Спр 1 - кількість верстатів працюють з обдуванням.

 де зводу - витрати на воду (м 3);

 Qвод - потреба у воді;

 Цвод - ціна за 1 м 3 води;

 де q ІІ - норма витрати воде 25 м 3 на верстат у зміну;

 п см - кількість змін в році;

 Ссож - кількість верстатів з МОР.

 Разом по статті 2 142994,92

 3. Поточний ремонт

 3.1. обладнання

 3.2. транспорту

 3.3. дорогого інструменту і оснастки

 3969,23

 384,88

 2906,63

 3% від Ст. обладнання

 3% від Ст. транспорту

 15% від Ст. дорогого інструменту і оснастки

 Разом по статті 3 7260,74

 4. Знос малоцінного інструменту і пристосування і їх відновлення 5270 750 грн. на 1 верстат і 20 грн. на інше обладнання

 Разом по статті квітня 5270

Продовження таблиці 11.

 1 2 3

 5. Інші витрати:

 5.1. утримання доріг

 5.2. інноваційний фонд

 5.3. витрати на капремонт обладнання, транспорту, інструменту та оснастки

 5.4. інші витрати, не враховані в попередніх статтях

 1765,21

 1765,21

 22752,75

 24336,48

 1% від S статей 1-4

 1% від S статей 1-4

 15% від їх суми

 12% від S статей 1-5.3.

 Разом по статті 5 50619,65

 Всього РСЕО 227140,5

 S статей 1-5

 Коефіцієнт РСЕО 433,22%

Таблиця 12 - Планування загальноцехових витрат

 Найменування статей витрат Сума Методика розрахунку

 1 2 3

 1. Зміст цехоуправленія

 1.1 фонд оплати праці керівників, фахівців і службовців

 1.2 фонд оплати праці допоміжних робітників

 3445,69

 21655,86

 З таблиці 10

 З таблиці 10

 Разом по статті 1 14307,88

 2. Амортизаційні відрахування

 · Від будівель та споруд

 · Від хозинвентаря

 3530,27

 15876,9

 3% від Ст будівель

 12% від Ст обладнання

 Разом по статті 2 19407,17

 3. Зміст

 · Будівель і споруд

 · Хозинвентаря

 2353,51

 2646,15

 2% від Ст будівель

 2% від Ст хозинвентаря

 Разом по статті 3 4999,66

 4. Поточний ремонт

 · Будівель і споруд

 · Хозинвентаря

 11767,56

 926,15

 1% від Ст будівель

 0,7% від Ст обладнання

 Разом по статті 4 126,93,71

Продовження таблиці 12.

 1 2 3

 5. Винахідництво і раціоналізація 300 15 грн. на одного працюючого в рік

 Разом по статті 5300

 6. Охорона праці 360 18 грн. на одного робітники. на рік

 Разом по статті 6360

 7. Знос малоцінного інструменту та пристроїв і їх відновлення 4630,76 50% від Ст хозинвентаря (вартість хозинвентаря 7% від вартості обладнання)

 Разом по статті 7 4630,76

 8. Інші витрати

 8.1. утримання доріг

 8.2. капремонт будівель і споруд

 8.3. інноваційний фонд

 8.4. податок на землю

 8.5. інші витрати

 566,99

 17651,34

 566,99

 0,059

 9812,99

 1% від S статей 1-7

 1,5% від вартості будівель

 1% від S статей 1-7

 від 1,68 грн за 1 га на рік

 13% від S статей 1-8.4.

 Разом по статті 8 28598,37

 Всього загальноцехові витрати 85297,55 S статей 1-8

 Коефіцієнт загальноцехових витрат 30,51%

2.4 Складання калькуляції цехової собівартості деталі

Калькуляція цехової собівартості штока вилки перемикання 3-й і 4-й передач 456214 0407.,

Таблиця 13. - Калькуляція цехової собівартості

 Найменування статей Сума по заводу, грн. Сума за договором, грн.

 1 Витрати на матеріали за вирахуванням відходів

 2 Фон основної з / п основних робочих

 3 Відрахування на соціальні заходи

 0,317

 0,1

 0,057

 0,317

 0,07

 0,04

 Разом прямі витрати 0,474 0,427

 4 РСЕО

 5 Громадські витрати

 0,303

 0,114

 0,303

 0,114

 Разом непрямі витрати 0,417 0,417

 Всього цехова собівартість одиниці продукції 0,891 0,844

3 Економічне обгрунтування вдосконалення технології та організації

3.1 Розрахунок зниження трудомісткості і підвищення продуктивності праці

Розрахунок зниження собівартості, трудомісткості і підвищення продуктивності праці проводиться з метою визначення ефективності виробництва.

Відсоток зниження трудомісткості:

де Dt - відсоток зниження трудомісткості,%;

St шт.зав - сумарне штучний час по підприємству, хв;

St шт.пр - сумарне штучний час по проекту, хв.

St шт.зав = 2,335 хв.

St шт.пр = 1,641 хв.

Відсоток підвищення продуктивності праці:

де DП - відсоток підвищення продуктивності,%.

3.2 Розрахунок зниження собівартості

Відсоток зниження собівартості:

де DС - відсоток зниження собівартості,%;

Сзав - базова собівартість деталі, грн;

Спр - проектна собівартість деталі, грн.

Сзав = 0,891 грн.

Спр. = 0,844 грн.

3.3 Розрахунок умовно-річної економії і загальний річний економії

Умовно річна економія

= (0,891-0,844) 750000 = 35250 грн.

Річний економічний ефект і термін окупності додаткових капітальних вкладень не розраховуємо, тому цього не потрібно по спроектованому мною техпроцесу.

4 Техніко-економічні показники ділянки

 Показники Єдін. вимір. Числов. знач.

 1 Абсолютні:

 Річний випуск продукції

 - В натуральному вираженні;

 - У вартісному вираженні.

 Загальна вартість основних виробничих фондів ділянки

 Загальна площа ділянки

 Виробнича площа

 Чисельність ППП

 Виробничих робітників

 Загальний фонд споживання з / п робітників

 шт.

 грн.

 грн.

 м 2

 м 2

 чол.

 чол.

 грн.

 750000

 633000

 282189,9

 353,39

 282,71

 20

 14

 83824,31

 2 Відносні показники:

 Випуск продукції на 1-го працюючого

 - В натуральному вираженні;

 - У вартісному вираженні.

 Обсяг продукції з 1м 2 площі виробництва

 - В натуральному вираженні;

 - У вартісному вираженні.

 Фондовіддача.

 Середній коефіцієнт завантаження обладнання.

 Собівартість одиниці виробу

 шт.

 грн.

 шт.

 грн.

 грн.

 37500

 31650

 2652

 2239

 2,24

 0,84

 0,844

Література

1. Єгоров М.Є. та ін. Технологія машинобудування. - М .: Вища школа, 1976.

2. Добриня І.С. Курсове проектування з технології машинобудування. - М .: Машинобудування, 1985.

3. Довідник технолога-машинобудівника. Під ред. А.Г. Косилової і Р.К.Мещерякова. - М .: Машинобудування, 1985.

4. Режими різання металів. Довідник. Під ред. Ю.В.Барановского. - М .: Машинобудування, 1972.

5. Устаткування й нормативи допоміжного часу і часу на обслуговування робочого місця на роботи, що виконуються на металорізальних верстатах. Масове виробництво. - М .: Машинобудування, 1974.

6. Бухало Л.П. Організація і планування виробництва. - М .: Машинобудування, 1978.

ЗМІСТ

Стор.

Введення

1 Виробничі розрахунки

1.1 Розрахунок такту потокової лінії

1.2 Розрахунок необхідної кількості обладнання

1.3 Розрахунок чисельності промислово-виробничого

персоналу.

1.4 Розрахунок вартості будівель

1.5 Розрахунок вартості обладнання

2 Економічні розрахунки

2.1 Планування витрат на основні матеріали

2.2 Планування фонду оплати для основних робочих

2.3 Планування кошторису витрат на виробництво

2.4 Складання калькуляції цехової собівартості деталі

3 Економічне обгрунтування вдосконалення технології

та організації

3.1 Розрахунок зниження трудомісткості і підвищення

продуктивності праці

3.2 Розрахунок зниження собівартості

3.3 Розрахунок умовно-річної економії і загальний річний економії

4 Техніко-економічні показники ділянки

Список літератури

Міністерство освіти і науки України

Мелітопольський державний

промислово-економічний технікум

РОЗРАХУНОК ТЕП ДІЛЯНКИ ПО

ВИГОТОВЛЕННЮ ДЕТАЛІ

№1702050 «Шток вилки перемикання 3йі 4йпередач»

Курсова з предмету «Економіка, організація і планування виробництва».

МГПЄТ.ОМ.98010.25.000.КП

Виконав:

П.А.Тімофеев

Перевірила:

Г.В. Мартова

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com