На головну

 Міжнародний ринок туристичних послуг - Підприємництво

Костромської державний технологічний

університет.

РЕФЕРАТ

на тему:

Міжнародний ринок туристичних

послуг.

Виконали: Кухтенко А.С.

Пушкарьова Н.С

Перевірив: Магнітський А.М.

Кострома 1998

План.

I Вступ.

1 Актуальність обраної теми.

2 Що таке ринок?

II Основна частина.

1 Індустрія міжнародного туризму і її розвиток в сучасних умовах.

2 Економічне значення міжнародного туризму.

3 Економіка туристичної фірми: маркетингова стратегія.

4 Розрахунок ціни туристичного продукту.

5 Бухгалтерські операції в міжнародному туризмі.

6 Організація і техніка виконання операцій міжнародного туризму.

а.) Основні учасники операцій туризму і система взаємин.

б.) Договірне оформлення операцій міжнародного туризму.

7 Додаток.

III Висновок.

IV Список літератури.

У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Не кажучи вже про те, що "годує" ця система дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи інакше пов'язаних з наданням туристичних послуг. Крім значної статті доходу туризм є ще і одним з могутніх чинників посилення престижу країни, зростання її значення в очах світової спільноти і пересічних громадян.

Туристична діяльність в розвинених країнах є важливим джерелом підвищення добробуту держави. У 1995 році США від реалізації туристичних послуг іноземним громадянам отримали 58 млрд. $, Франція і Італія - ??по 27 млрд. $, Іспанія -25 млрд. $

У Росії туристичний бізнес розвивається з переважною орієнтацією на виїзд. Переважна більшість діючих у нас туристичних фірм воліють займатися напрямком своїх співвітчизників за рубіж, і лише невелика їх частина працює на залучення гостей в Україну тобто все робиться так, що капітал від тур. бізнесу спливає за рубіж. Яка ж картина міжнародного ринку тур. послуг зараз, як він в перспективі змінюється? В умовах, що ці питання представляються актуальними, саме тому нами була обрана тема даного реферату.

У науковому розумінні ринок-це органічна частина капіталістичної системи товарного господарства, основою якого є виробництво продукту як товару.

При розгляді предмета економічної теорії були виділені 4 сфери виробничих відносин:

виробництво - розподілу -?обмен - споживання.

Суспільне виробництво має своєю метою споживання. Але перш, ніж продукт товарного виробництва дійде до споживання, він підлягає розподілу й обміну. Розподіл - це результат виробництва, не тільки з точки зору форми, а й змісту, тому що розподілятися можуть тільки продукти

праці, капіталу і землі. Розподіл веде до утворення грошових доходів суспільства у вигляді заробітної плати, прибутку і ренти.

Туризм як специфічна форма міжнародної торгівлі послугами.

Індустрія туризму і її розвиток в сучасних умовах.

В даний час індустрія туризму є однією з найбільш динамічно розвиваються форм міжнародної торгівлі послугами. В останні 20 років середньорічні темпи зростання числа прибуттів іноземних туристів у світі склали 5,1%, валютних надходжень - 14%. Згідно з даними всесвітньої туристичної організації, в 1995 році в світі було зареєстровано 576 мільйонів прибуттів туристів, надходження від міжнародного туризму досягло 372 мільярда доларів (без урахування надходжень від міжнародного транспорту). В цілому об'єми валютних надходжень від туризму за період з 1950 по 1995 рік виросли в 144 рази.

За прогнозами експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму буде продовжуватися і далі. За різними підрахунками, до 2000 року ця галузь стане провідною експортною галуззю в світі. Очікується, що при збереженні темпів зростання число міжнародних подорожей до 2005 року досягне 900 млн. Чоловік, а до 2010 року збільшиться і складе порядку 937 млн. Чоловік.

На думку різних аналітиків, в основі розвитку міжнародного туризму лежать наступні чинники:

Економічне зростання і соціальний прогрес призвели до розширення об'єму ділових поїздок і поїздок з пізнавальними цілями.

Вдосконалення всіх видів транспорту здешевило поїздки.

Збільшення числа найманих робітників і службовців в розвинених країнах і підвищення їх матеріального і культурного рівня.

Інтенсифікація праці і отримання трудящими більш тривалих відпусток.

Розвиток міждержавних зв'язків і культурних обмінів між країнами привело до розширення міжособистісних зв'язків між і усередині регіонів.

Розвиток сфери послуг стимулювало розвиток сфери перевезень і технологічний прогрес в області телекомунікацій.

Ослаблення обмежень на вивіз валюти в багатьох країнах і спрощення прикордонних формальностей.

Значення туризму в світі постійно зростає, що пов'язано з впливом туризму на економіку окремої країни. В економіці окремої країни міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій:

1. Міжнародний туризм - джерело валютних надходжень для країни і засіб для забезпечення зайнятості.

Міжнародний туризм розширює внески в платіжний баланс і ВНП країни.

Міжнародний туризм сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, обслуговуючі сфери туризму.

З ростом зайнятості в сфері туризму ростуть доходи населення і підвищується рівень добробуту нації.

Розвиток міжнародного туризму приводить до розвитку економічної інфраструктури країни і мирних процесів. Таким чином міжнародний туризм потрібно розглядати разом з економічними відносинами окремих країн.

Міжнародний туризм входить у число трьох найбільших галузей, поступаючись нафтовидобувної промисловості й автомобілебудуванню, питома вага яких у світовому експорті 11% і 8,6% відповідно. У 1991 році сумарний прибуток країн світу від міжнародного туризму становив 7% від загального обсягу світового експорту і 3% від світового експорту послуг.

Значення туризму як джерела валютних надходжень, забезпечення зайнятості населення, розширення міжособистісних контактів зростає.

Міжнародний туризм у світі вкрай не рівномірний, що пояснюється в першу чергу різними рівнями соціально-економічного розвитку окремих країн і регіонів.

Найбільший розвиток міжнародний туризм отримав в західноєвропейських країнах. На частку цього регіону доводиться понад 70% світового туристичного ринку і близько 60% валютних надходжень. Приблизно 20% припадає на Америку, менш 10% - на Азію, Африку і Австралію разом узяті.

Всесвітня організація з туризму у своїй класифікації виділяє країни, що є переважно постачальниками туристів (США, Бельгія, Данія, Німеччина, Голландія, Нова Зеландія, Швеція, Канада, Англія) і країни що є, в основному, приймаючих туристів (Австралія, Греція, Кіпр, Італія, Іспанія, Мексика, Туреччина, Португалія, Франція, Швейцарія).

Подібний розвиток міжнародних туристичних зв'язків спричинило за собою створення численних міжнародних організацій, що сприяють поліпшенню роботи цієї сфери світової торгівлі. У їх число входять: спеціалізовані установи системи Організації Об'єднаних Націй (ООН), організації, де питання розвитку міжнародного туризму обговорюються епізодично і не є головними в сфері діяльності; неурядові спеціалізовані, міжнародні комерційні, національні і регіональні організації по туризму.

Згідно зі Статутом ВОТ, цілями її діяльності є заохочення туризму як засобу економічного розвитку і міжнародного взаєморозуміння для забезпечення миру, добробуту, поваги і дотримання прав людини незалежно від раси, статі, мови і релігії, а також дотримання інтересів країн, що розвиваються в області туризму.

ВОТ прийняла ряд декларацій в області міжнародного туризму, серед яких:

- Манільська декларація про туризм в світі (1980);

- Документ Акапулько (1982);

- Хартія по туризму і Кодекс поведінки туриста (Софія, 1985);

- Гаазька декларація по туризму (1989).

До числа організацій ООН, що займаються питаннями розвитку міжнародного туризму епізодично, відносяться Конференція ООН по туризму і подорожам, економічна і соціальна Рада (ЕКОСОР). Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна асоціація транспортної авіації (ІАТА).

Під туристичною індустрією розуміється сукупність виробничих, транспортних і торгових підприємств, що виробляють і реалізують туристичні послуги і товари туристичного попиту.

З розвитком масового організованого туризму і переходом його на нову основу, що спирається на розвинену туристичну індустрію і сучасні засоби транспорту, відбулися деякі зміни у формах організації міжнародного туризму.

По-перше, істотно зросло число роздрібних фірм, що пропонують туристичні послуги турагентів і часто позбавлених юридичної і господарської незалежності.

По-друге, змінився характер діяльності туристичних оптових фірм, які перетворилися в туроператорів, що пропонують повний комплекс послуг у вигляді інклюзив - турів.

По-третє, з'явилися великі корпорації, засновані на капіталі транспортних, торгових, страхових компаній і банків, що здійснюють операції по представленню туристичних послуг клієнтам.

Всі вищеназвані категорії фірм відрізняються один від одного по функціях і характеру діяльності.

Туристичні агентства - це роздрібні фірми, що виконують роль посередників між туроператорськими фірмами і обслуговуючими підприємствами, з одного боку, і клієнтами-туристами, з іншого. Турагенства або організують тури, пропонованими туроператорськими фірмами, або займаються наданням окремих видів послуг індивідуальним туристам або групам осіб, встановлюючи безпосередні зв'язки з транспортними організаціями, готельними корпораціями, екскурсійними бюро. Продаж турів здійснюється за цінами, що встановлюються туроператорами і вказаним в їх проспектах. За реалізацію інклюзив-турів турагенства отримують певну комісійну винагороду від туроператорів.

Реалізація окремих видів послуг здійснюється за цінами, що встановлюються їх виробниками, а за надання розрізнених послуг турагенства можуть встановлювати певні націнки до роздрібних цін виробника. Більшість турагенств знаходиться в сфері впливу великих туристичних оптових фірм, авіаційних компаній, готельних корпорацій і торгових фірм.

Туроператорські фірми - це насамперед оптові фірми, що виступають посередниками між підприємствами туристичної індустрії і турагенствами. Вони реалізують тури від свого імені через турагенства або безпосередньо клієнтам. У процесі організації поїздок туроператори встановлюють зв'язки з підприємствами розміщення, харчування, транспорту, культурно просвітницькими установами і екскурсійним бюро. Часто туроператори орендують на основі довгострокових контрактів готелю і інші кошти розміщення, літаки, автобуси, забезпечуючи їхнє максимальне завантаження й одержуючи значні знижки.

Туроператорські фірми залежно від виду транспорту підрозділяються на, що спеціалізуються на організації турів з використанням спеціально обладнаних літаків; автобусних екскурсій; залізничних екскурсій; морських круїзів і подорожей в яку-небудь одну країну або спеціалізованих турів.

Туристичні корпорації - це великі підприємства, які шляхом участі об'єднують широке коло фірм, що представляють різні види туристичних послуг. Вони значною мірою монополізували ринок і перетворилися в могутні міжгалузеві виробничо-господарські комплекси, що включають підприємства самих різних галузей промисловості, обслуговуючих туристичний бізнес, транспортні банківські, страхові та інші компанії і реалізуючі тури через широку мережу туроператорів і турагенства в різних країнах.

Оснащення найсучаснішими автоматизованими системами управління і зв'язку дозволяє їм оперативно вивчати і задовольняти потреби й інтереси туристів. Найбільшого розвитку подібні великі компанії досягли в розвинених капіталістичних країнах. У Франції, наприклад, на частку 13 найбільших туристичних корпорацій доводиться 50% реалізованих турів, у Німеччині 3 найбільші туристичні корпорації "TUI", "Nekkerman" і "ITS" зосередили у своїх руках 70% ринку.

Крім великих корпорацій, в теперішні час отримали широкий розвиток готельні комплекси, які надають туристам послуги не тільки по їх розміщенню, але і широкий комплекс інших послуг, наприклад, харчування в ресторані при готелі, надання залів для проведення нарад, придбання квитків на транспорт, виклик таксі, екскурсійне обслуговування, організація розваг, торгівля сувенірами й іншими товарами.

Найбільші готельні комплекси об'єднуються через автоматизовані системи управління і розподілу готельного фонду в так звані "ланцюги", що дозволяє швидко і точно враховувати кожну індивідуальну угоду і з мінімальними витратами часу робити резервування місць у готелях, на транспорті без затримки видавати всю розрахункову документацію і здійснювати платежі . Всього в світі налічується близько ста таких готельних "ланцюгів" із загальним числом номерів 1,6 млн. Ведучі з них - "Holiday Inn", "Sharaton", "Hilton".

Важливою особливістю сучасного етапу розвитку міжнародного туризму і зміни його організаційних форм є проникнення в туристичний бізнес транспортних, торгових, банківських, промислових, страхових компаній. Транспортні компанії надають як окремі види послуг, так і самостійні розроблені тури на основі готельної бази. Такі фірми організують обслуговування на основі ділових відносин з готельними і іншими підприємствами на звичайних умовах туроператора. Торгові фірми стали активно займатися реалізацією туристичних послуг приблизно з початку 70-х років. Це відноситься, в основному, до великих роздрібних концернів і до торгово-посилкових фірм.

Спочатку універсальні магазини, прагнучи поліпшити обслуговування клієнтури, здавали в оренду свої приміщення для діяльності турагенств. Надалі, у міру попиту, вони перейшли до практики організації у своєму складі формально вони не залежних туристичних фірм з обмеженою відповідальністю, які потім стали їх дочірніми фірмами.

З метою швидкого і міцного завоювання ринку ці компанії почали калькулювати ціни на тури з розрахунком лише на мінімальний прибуток, що було можливо завдяки величезному капіталу торгових фірм. Промислові фірми, що представляють у першу чергу галузі, що обслуговують туристичний бізнес, на основі системи участі стали купувати і включати у свою структуру туристичні фірми. Помітно посилилося проникнення банків і страхових компаній у сферу міжнародного туризму шляхом придбання всього або частини контрольного пакета акцій. Володіючи розгалуженою мережею філій і великим штатом страхових агентів, банки і страхові компанії стали успішно здійснювати ці операції, отримуючи додатковий прибуток за рахунок економії на комісії, виплачуваної турагенту. Тури, пропоновані банками, як правило, дешевше, ніж у турагентів. Крім того, банки і страхові компанії мають власні автоматизовані системи обліку і керування, у пам'яті яких закладені всі основні дані про вкладників і застрахованих осіб. Це дозволяє їм здійснювати цілеспрямоване розсилання реклами й інформації, пропонуючи клієнту такі тури, що можуть відповідати його інтересам і засобам.

Дисконтні картки, що випускаються банками, на відміну від кредитних і дебетових пластикових, що є платіжним засобом, не призначені для оплати, але дають своїм власникам права на найрізноманітніші знижки. У світі існує кілька глобальних систем дисконтних карток. Лідируюче положення займають "ETN", "IAPA", "COUNTDOWN".

В умовах, коли конкуренція в туристському бізнесі й індустрії відпочинку і розваг дуже висока, власники готелів беруть участь в дисконтних програмах, оскільки безкоштовна інформація про знижки, що дається в каталогах для власників карток, залучає потенційних клієнтів. Банківські структури також зацікавлені в поширенні карток. Вони видають їх як доповнення до емітуються кредитних карток чи безкоштовно набагато дешевше роздрібної ціни, тим самум розширюючи спектр послуг для своїх клієнтів.

Географія дисконтних карток дуже різноманітна, найбільш популярно "ETN-CARD". Для мандрівників ця система є клубом, членство в якому дозволяє зменшувати дорожні витрати. До перевагою використання карток "ETN" відносять:

- Знижки для власників від 20 до 50% вартості в десяти тисячах готелів в 175 країнах світу, в тому числі в Російській Федерації та в країнах СНД. У США в 400 готелях власник картки заплатить 50% від вартості номера;

- Широку систему знижок у ресторанах (від 20 до 50%);

- Зниження (до 1/3) тарифів при оплаті оренди автомобіля;

- Знижка при покупці авіа-, залізничних, автомобільних квитків у розмірі 3-10%;

- Можливість безкоштовно одержати картки "ETN- Telecard" і "Sprint Fonecard", що дозволяють вести телефонні переговори по пільгових тарифах.

При отриманні картки власнику видається ілюстрований каталог з адресами сервісних служб, що входять в систему. Вибравши готель, власник замовляє знижку на резервування номера. Часто цю процедуру бере на себе сама дисконтна система.

Крім поширення дисконтних карток, банки реалізують дорожні чеки. Система дорожніх чеків схожа з системою акредитивів, але, на відміну від останніх, можна не тільки обмінювати в банку на гроші, але ними можна розплачуватися в магазинах, які їх приймають.

Дорожні чеки дозволяють забезпечити гроші від крадіжки, оскільки платіжний документ стає дійсним тільки після звірення підпису власника з підписом на корінці книжки. На відміну від пластикових карток, для придбання чека не обов'язково мати рахунок у банку.

Дорожній чек ще називають туристським чеком, під яким розуміється платіжний документ, грошове зобов'язання виплатити позначену в ньому суму валюти його власнику.

У Європі з 1968 року широку популярність здобув єврочек - чек в євровалюті, що виписується банком без попереднього внеску клієнтом готівки в рахунок банківського кредиту терміном до місяця. Чек оплачується в будь-якій країні-учасниці угоди "Еврочек", до яких відносяться країни ЄС.

На світовому ринку порівняно недавно з'явився новий вид розміщення - тайм-шер. Це не продаж стандартної нерухомості і не розміщення в готелі, а середнє між ними - власність, обмежена по користуванню в часі. За одиницю часу приймається один тиждень.

Сьогодні тайм-шер-індустрія складається з двох частин:

- Продаж клубів або апартаментів, розділених на тижні;

- Обмін цих тижнів через єдиний центр по обміну, званий клубом для відпочинку, де власники можуть обмінятися своїми тижнями.

У світі нараховується п'ять обмінних організацій, серед яких лідирують "RCI" і "II" (Interval International).

Індустрія тайм-шер неухильно розвивається з початку сімдесятих років. З 1989 року світове число курортів, працюючих за системою тайм-шер, зросло на 600%, річний обсяг продажів тижнів збільшився на 300%. До 1994 року у світі було продано тайм-шерів на чотири мільярди доларів.

З ростом популярності тайм-шеров змінювалася і сама індустрія. Якщо в роки формування вона залучала в основному дрібних підприємців, то зараз нею займаються такі корпорації як "Хілтон", "Марріот", "Дісней", "Шератон", "Баррат", "Вамлі".

Сьогодні тайм-шер є однією з найбільш швидко розвиваються галузей індустрії відпочинку. Він вважається найсучаснішою технологією в області між туризмом і нерухомістю.

Курорти тайм-шер є в 75 країнах. Європа займає друге місце по розвитку тайм-шера після США. Багато приймаючі країни розглядають тайм-шер як істотний елемент всієї системи організації відпочинку. У більшості регіонів він розширює сезон канікул, сприяє тривалому економічному зростанню, поліпшує перспективи для інвестицій, підвищує зайнятість.

Як і будь-яка інша сфера господарської діяльності, індустрія туризму є дуже складною системою, ступінь розвитку якої залежить від ступеня розвитку економіки країни в цілому.

На промислово розвинені країни припадає понад 60% всіх прибуттів іноземних туристів і 70-75% чинених у світі поїздок. При цьому на частку ЄС припадає близько 40% прибуттів туристів і валютних надходжень

Розподіл туристів і прибутків

від їх перебування в 1994 році.

 Країна

 відвідування

 Прийнято туристів

 (Млн. Осіб)

 Дохід

 (Млн. Доларів)

 Співвідношення до 93 м

 (%)

 ПрібитіяДоход

 Весь світ

 Європа

 Америка

 Східна Азія

 Африка

 Близький Схід

 Південна Азія

 528,4

 315,0

 108,5

 74,4

 18,6

 7,9

 3,7

 321,446

 153,295

 97,405

 59,988

 5,675

 3,672

 2,431

 3,0 5,1

 1,9 0,6

 4,05 8,9

 7,6 14,0

 1,5 -4,0

 -4,0 -12,0

 7,0 11,2

За зауваженням канадських фахівців, функціонування економік індустріально розвинених країн, з одного боку, робило об'єктивно необхідним зміцнення світогосподарських зв'язків і зростання виробничих витрат на підприємницькі переміщення, а, з іншого боку, - створювало працівникам матеріальні можливості для дозвіллєвих переміщень, у тому числі і за кордон .

Якісний ріст індустрії туризму в окремих країнах відбитий у таблиці. Для оцінки застосовується метод рейтингових оцінок. Як параметри взяті як абсолютні (число туристів, розмір прибутків і витрат), так і відносні (прибутки і витрати в розрахунку на одного туриста, що відвідав країну) показники.

Рейтинг країн по показниках туристського сервісу.

 Країна Прийнято туристів Доходи Витрати Питомі доходи Питомі витрати

 Підсумковий показник

 Австралія 27 15

 14

2

3

9

 Австрія 6 ??червня

8

 22

 17

8

 Багами 29 28

 29

 12

 22

 29

 Бельгія 22 16

 11

5

4

7

 Бермуди 35 33

 32

6

 20

 31

 Бразилія 30 29

 23

3

 12

 20

 Велікоб-

 рітанія 8

5

3

 15

7

2

 Угорщина 5

 31

 25

 35

 31

 32

 Венесуела 36

 35

 20

 10

 20

 30

 Німеччина 7

7

2

 20

5

3

 Гонконг 16

 11

 20

 13

 20

 17

 Греція 11

 22

 19

 33

 24

 26

 Єгипет 26

 26

 30

 23

 28

 34

 Індія 28

 25

 20

 11

 20

 23

 Ірландія 24

 27

 18

 24

 16

 25

 Іспанія 3

4

 13

 27

 23

 14

 Італія 4

3

4

 19

 14

4

 Канада 9

9

6

 31

 13

 12

Однак у цьому аналізі слід враховувати ряд чинників, прямо не пов'язаних з туристичною сферою, але без обліків якої неможлива об'єктивна оцінка показників таблиці. До таких факторів належать величина країни, чисельність населення і економічний потенціал країни.

Звичайно, найважливіший чинник, що визначає географію туризму в світі, - економічний. З точки зору окупності капіталовкладень туристська індустрія входить в число економічних форвардів, що дають значну величину доданої вартості. Туристичні послуги на світовому ринку виступають як "невидимий" товар, характерною особливістю якого є те, що значна частина цих послуг проводиться з мінімальними витратами на місці.

Узагальнюючи діяльність багатьох розвинених країн в сфері туризму, Комісія ЄС опублікувала прогноз основних тенденцій розвитку туризму на період 1995-2000 р.р. Зокрема, в ньому наголошується, що:

У Європі доведеться витримувати жорстку конкуренцію за прибутки від туризму, яка зажадає від європейської індустрії туризму підвищення якості наданих послуг.

Витрати на всі види подорожей і, в першу чергу, витрати на транспорт, будуть збільшуватися швидше, ніж інші статті сімейного бюджету. Подорожі стануть більш частими, але менш тривалими, оскільки витрати на одну поїздку знизяться. В цілому ж витрати на подорожі зростуть за рахунок споживання більш якісного відпочинку.

Число поїздок буде збільшуватися за рахунок міжконтинентальних подорожей з Європи в Америку, Азію і Океанію.

Сезонні зміни ринкової кон'юнктури в найближчому майбутньому перестануть бути проблемою для індустрії туризму, оскільки вдалий маркетинг буде сприяти їх вигідному використанню. Для цього буде потрібно активне співробітництво між державами та приватними туристськими структурами.

Використання повітряного транспорту буде розширюватися швидше завдяки збільшенню числа зручних прямих рейсів.

Групи, включаючи сімейні, будуть зменшуватись і вибирати все більш гнучку програму відпочинку.

В міру всі більш активного впровадження комп'ютерних систем бронювання будуть зменшуватися терміни бронювання.

Активніше за інших будуть подорожувати дві вікові групи: люди похилого віку і молодь.

Буде продовжувати зростати попит на туризм, пов'язаних з відвідуванням культурних пам'яток, а також з активним відпочинком.

Стан навколишнього середовища стане одним з домінуючих чинників в залученні туристів, особливо в сільських і прибережних районах.

Маркетингове сегментування ринку стане більш чітко вираженим. Пропозицію необхідно буде підстроювати під потреби кожної групи споживачів.

Географія ж міжнародного туризму буде визначатися пріоритетним для туристів факторами привабливості тих чи інших регіонів / країн.

Чинники зростання привабливості для туристів

окремих регіонів світу

 Найбільш популярні країни регіону.

 Чинники зростання привабливості

 Південно-американський регіон

 Бразилія

 1. Широкий розвиток екологічних турів по Амазонії.

 2. Екзотична природа.

 3. Сучасна архітектура і дизайн столиці країни

 Європейський регіон

 Франція

 Англія

 Німеччина

 Фінляндія

 Швеція

 Висока концентрація історичних і культурних пам'яток.

 Спрощений візовий режим (можливість широкого спектра комплексних турів).

 Високий рівень сервісу.

 Середземноморський регіон

 Кіпр

 Вигідна система оподаткування.

 Сучасна банківська мережа.

 Добре налагоджена структура телекомунікацій

 Спрощена процедура створення офшорних компаній (10 днів)

 Забезпечувана державою повна конфіденційність у всіх питаннях, що стосуються засновників компаній і банківських рахунків.

 Ізраїль

 Регіон в цілому

 1. Зростання паломницького туризму.

 Наявність широкого спектра оздоровчих центрів.

 Тури по чотирьох морях.

 Наявність молодіжних таборів.

 Зростання ділових зв'язків.

 1. Розвинена інфраструктура туризму.

 Високий рівень обслуговування.

 Комфортний клімат.

 Велика тривалість туристського сезону.

 Поєднання відпочинку біля моря з оглядом визначних пам'яток.

 Азіатський регіон

 Об'єднані Арабські Емірати

 1. Низькі ціни на електроніку і побутову техніку високої якості.

 Високий рівень сервісу.

 Мінімальні податки. Практика системи "TAX FREE".

 Великий досвід каргоперевозів.

 Спрощена система візового режиму.

 Регіон в цілому

 1. Екзотична природа і культура.

 Політична стабільність.

 Зручний транзитний шлях для туристів, що летять в Австралію й Океанію.

 Головний напрямок "пляжного" відпочинку взимку.

Міжнародний туризм в Росії:

становлення і регулювання

Структура організації та управління туристичної фірми визначається задачами і стратегією компанії, але, як правило, має керівника, що здійснює загальне керівництво і розробляє загальну стратегію фірми, а також відділи посередницьких операцій, маркетингу і реклами, бухгалтерію.

генеральний директор

відділ посередницьких операцій відділ маркетингу і реклами бухгалтерський відділ

Відділ з організації посередницьких операцій міжнародного туризму веде роботу з планування і здійснення туристичних поїздок на підставі дилерських договорів з туроператорами. На початку кожного сезону на підставі даних про попит і стан ринку, наданих відділом маркетингу, складається план набору груп з різних напрямків, запит пересилається туроператору на надання окремих турів на певний період. Вся робота по забезпеченню договору: формування груп, підбір керівників і гідів-перекладачів, надання необхідної інформації, списків груп при візовому оформленні і страхуванні здійснюється також цим відділом.

Контроль за роботою фірми здійснюється за допомогою бухгалтерського відділу, куди надходить інформація про наявність та рух грошових коштів і здійснення різних господарських операцій.

Маркетингова і рекламна стратегія, а також розробка туристичного продукту здійснюється відділом маркетингу.

У туристичному бізнесі, як і в будь-якому іншому виді діяльності, необхідно вивчення проблем попиту і пропозиції на ринках, тобто проведення маркетингових досліджень.

При наданні послуг фірма повинна орієнтуватися на потреби туристів, обумовленого за допомогою опитування потенційних клієнтів. Важливим джерелом інформації є і аналіз рекламних проспектів і листівок, що доставляються українськими і зарубіжними фірмами-партнерами і конкурентами.

Слід враховувати, що по цілях поїздки туризм класифікується на:

- Курортний туризм з метою відпочинку і лікування;

- Екскурсійний туризм - знайомство з природними, історичними та культурними пам'ятками;

- Діловий туризм - для проведення ділових переговорів;

- Науковий туризм - знайомство з досягненнями науки і техніки, участь в конгресах, конференціях і т.п.

За чисельністю учасників розрізняють груповий і індивідуальний туризм.

При виборі свого сегмента на ринку туристичних послуг аналізуються наступні чинники:

Мети поїздки: відпочинок бізнес, навчання, шопінг.

Географічні чинники: відпочинок на морі, розваги, інтерес до культурних і архітектурних цінностей.

Вікові групи: школярі, студенти, дорослі, сім'ї.

Економічні потреби і престиж: економія часу і зусиль при досягненні комфорту, прагнення належати до певної соціальної групи.

На схемі відображена структура потреб туристів, що лежить в основі туристичної програми, яка показує, що організація турів на відпочинок повинна враховувати такі фактори, як місце відпочинку, престиж або, навпаки, економію коштів, а також вік туристів; при організації ділових поїздок і шоп-турів особливе значення має місцеположення країни туризму, а для турпоїздок з метою навчання до останнього додається і аналіз вікової структури туристів.

Сегментація ринку міжнародного туризму

Цілі туризму

відпочинок Ділові навчання

географія поїздки і географія

шопінг-тури

вік вік

географія

престиж економія

Процес створення будь-якої туристичної програми починається з розробки загальних цілей, вироблення попередніх прогнозів, заснованої передусім на вивченні попиту споживачів і пропозиції конкурентів.

У діяльності туристичних фірм, особливо на етапі їх виходу на ринок, велике значення правильно розробленої рекламної компанії.

Туристична компанія може бути направлена ??на турагентів або на потенційних клієнтів. Інформація що відноситься до першого вигляду, розповсюджується передусім на туристичних виставках, де представляють свої продукти всі самі великі компанії різних країн.

Дуже велике значення в туристичній рекламі мають спеціалізовані документи - листівки, брошури та ін.

Звичайно двозірковий і більш високого класу готель випускає свої власні брошури, наявність яких необхідна передусім в курортних зонах, центрах спортивних заходів, архітектурних і культурних центрах.

Всі вищеперелічені кошти надаються турагентам туроператорами, які використовують також проспекти курортних зон і відеорекламу, де відбивається передусім своєрідність даної місцевості, культурні традиції і історичні пам'ятники. В даному випадку основною метою, вибраною туроператором, є створення іміджу того чи іншого регіону. Для цього використовується набір продуманих кадрів, які освітлюють даний регіон з певних позицій і відрізняють його від будь-якого іншого.

Рекламою різних туристичних зон і туристичних програм займаються передусім туроператори: користуючись інформованістю потенційного споживача, публікують невеликі оголошення в друкарських чорно-білих виданнях, що стосуються запропонованих послуг і рівня тарифів, причому для майбутніх клієнтів основним аргументом є низькі ціни.

Один з основних етапів - просування товару. На міжнародному рівні необхідна не просто реклама, а передусім участь на міжнародних ярмарках і виставках, які дають можливість привернути увагу не до одного конкретного продукту, а до фірми в цілому. Розрізняють такі види виставок:

- Туристичні виставки загального призначення для професіоналів і публіки

- Спеціалізовані виставки, що організовуються за певними критеріями, наприклад, що стосуються зимових видів спорту.

- Багатоцільові ярмаркові експозиції.

Основними туристичними центрами, що організують відомі у всьому світі ярмарки і виставки, є Брюссель, Мілан, Люксембург, Париж, Лондон.

Крім сегментації ринку і вибору маркетингової стратегії, необхідно враховувати, що туристичні послуги мають свій життєвий цикл, що складається з декількох фаз:

- Розробки - період дослідження ринку, аналізу інформації, розрахунку вартості послуг на даний момент пошуку партнерів, налагодження зв'язків.

- "Запуску" - період поширення рекламних оголошень, завоювання потенційних клієнтів, для якого характерні непостійний об'єм збуту і коливання ціни.

- Зрілості - період, коли продукт стає відомим, з'являються постійні клієнти, число бажаючих скористатися послугами росте, збільшується об'єм продажів.

- Занепаду - період, коли попит на даний вид послуг падає при появі нових удосконалених турів.

Життєвий цикл туристичного продукту

Рівень

прибутку

час

розробка запуск зрілість занепад (фази циклу)

Необхідно ретельно аналізувати і продукти, що є маловідомими, новими для даного ринку, і добре відомі, для збуту яких потрібно зміна іміджу.

Крім того, для туризму характерні фази, що залежать від пори року. Вони засновані насамперед на перевагах клієнтів, які можуть вибрати для відпочинку найбільш підходящий для їх інтересів сезон.

Зміна попиту на туристичні послуги в окремих країнах в залежності від сезону

Країна

Франція

Болгарія

Індія

Кіпр

Час

Зима Весна Літо Осінь року (сезон)

Розрахунки ціни туристичного продукту.

Вартість путівки включає в себе наступні статті:

- Вартість проїзду;

- Вартість харчування;

- Вартість проживання;

- Вартість трансферту;

- Вартість екскурсійної програми;

- Вартість оформлення візи;

вартість страхового поліса.

Ціна ж туристичної путівки більше собівартості на величину витрат і прибутки туристичної фірми.

Витрати, представлені в цих статтях, діляться на постійні та змінні. До категорії постійних витрат відносяться:

- Вартість проїзду;

- Вартість трансферту;

- Вартість страхового поліса;

- Оформлення всіх необхідних документів.

Як правило, постійні витрати не залежать від тривалості туру і якості обслуговування.

Частка готельного обслуговування і харчування в загальній вартості путівки складає 60 - 65%. Обидва ці елементи є змінними величинами і залежать від зміни цін на дані види послуг, а також від сезонної градації, географічної зони розташування готелю, виду і класу обслуговування, договірних комерційних умов між турагенством і адміністрацією готельного підприємства.

На вартість готельного обслуговування і харчування впливає і тривалість мешкання. Чим вона більша, тим нижче вартість одного туродня.

При розрахунку готельного обслуговування ціна проживання і харчування розбивається на тарифну сітку, яка має діапазон 7 днів.

В даний час основна частина потоку туристів складається з укомплектованих груп. Це означає, що туристична фірма визначає оптову ціну поїздки для всієї групи. При цьому звичайно надається знижка для масової оптової операції в залежності від об'єму опера - до 10%, по термінах і тривалості - до 5%, знижка в залежності від тривалості проживання туристів в готельному підприємстві - до 10%.

З оптової ціни можуть робитися додаткові знижки за участь фірми в рекламі і виданні рекламних проспектів по країні, окремому місту, окремому готелю, куди фірма відправляє туристів. Так, нерідко турфірма реалізує рекламні проспекти країни, рекламуючи таким чином не тільки свої тури, але і країну в цілому.

Знижки можуть також проводиться при попередній оплаті туристичного обслуговування.

Загалом ціна на туристичне обслуговування груп може бути нижче ринкової ціни для разових операцій в середньому на 10-20%.

Таким чином, на вартість путівки впливає чинник кількості запропонованих послуг. Туристу можуть бути надані або певні види послуг по його вибору, або повний комплекс послуг. Повний комплекс послуг може бути наданий шляхом продажу так званих інклюзив-турів (inclusive tour) або пекідж-турів (packadge tour).

При інклюзив-турах, що застосовуються при авіаперевезеннях, вартість перевезення туристів до місця призначення і назад визначається на основі спеціально розроблених інклюзив-тарифів, які можуть бути наполовину нижче звичайних. Тур включає також вартість розміщення туристів у готелі, харчування (повне або часткове) та інші послуги, що надається на певне число днів перебування туристів в країні призначення, і використовується при групових та індивідуальних поїздках.

Загальний рівень рентабельності і ціни інклюзив-туру повинен бути не нижче звичайного тарифу вартості транспортування. Клієнту повідомляється паушальна (загальна) ціна інклюзив-тура без розбивки її на окремі види послуг.

При розрахунку вартості інклюзив-тура фірма включає в неї крім вартості туристичних послуг, власні витрати на утримання апарату фірми, витрати на рекламу, а також певний прибуток. Незважаючи на це, загальна вартість інклюзив-туру для окремого туриста обходиться дешевше, ніж при індивідуальній поїздці без допомоги турфірми з таким же комплектом і рівнем послуг.

Пекідж-тури передбачають надання клієнту повного комплексу послуг, який, однак, може і не включати транспортні витрати. Організовуються вони по певній, що зазделегідь рекламується. Структура турів варіюється в залежності від країни, складу туристів, їх купівельної спроможності, характеру, асортименту та якості послуг.

Специфіка бухгалтерського обліку операцій міжнародного туризму витікає з відмінності в формуванні вартості путівки:

- Для туристсько-екскурсійних організацій, які формують вартість путівки шляхом придбання окремих послуг;

- Для туристсько-екскурсійних організацій, що займаються тільки продажем путівок;

- Для туристсько-екскурсійних організацій, що займаються посередницькою діяльністю.

Перший варіант являє собою звичайну схему роботи підприємства, що реалізовує продукцію власного виробництва. Виходячи з того, бухгалтерський облік можна вести по схемі, прийнятій для підприємств, що реалізують продукцію власного виробництва або, як звичайно її називають, "по виробничій схемі".

Слід зазначити, що нерідко туристичні фірми, працюючі по схемі формування вартості путівки (туру) з окремо придбаних послуг, допускають характерну неточність: при підведенні підсумків звітного періоду повністю закривають рахунки обліку витрат і таким чином визначають фінансовий результат за звітний період просто як різницю між виручкою від реалізації і всією сумою понесених витрат. Тим часом, як і в багатьох інших видах виробничої діяльності, тут можливо і освіта на кінець звітного періоду залишків незавершеного виробництва і отримання авансів і передоплат під продаж путівки.

Слід зазначити, що процеси формування, придбання і подальшого продажу путівок можуть бути розтягнуті у часі, відповідно на практиці складаються ситуації, коли формування путівки починається в одному звітному періоді і закінчується в іншому, або при роботі по другому варіанту придбання путівки і її перепродаж відбуваються в різних звітних періодах. З цього випливає, що в діяльності туристичної фірми повинно бути чітко визначено, яким чином фіксуються основні господарські операції, такі як:

- Отримання передоплати від інших організацій за надання послуг;

- Отримання передоплати від інших організацій за готову путівку;

- Отримання передоплати від туриста за путівку;

- Надання послуг іншої організації;

- Передача путівки туристу;

- Видача передоплати іншим організаціям;

- Отримання від інших організацій гарантії на отримання окремих послуг;

- Отримання від інших організацій путівок.

Практика свідчить про те, що, як правило, чітко фіксуються моменти сплати і отримання грошей і освіти заборгованостей, що відбивається на рахунках розрахунків з дебіторами і кредиторами. В даному випадку стаття витрат істотно скорочується і визначити які з них відносяться до даного об'єму реалізації нелегко.

Якщо туристичне агентство працює тільки як посередник, використовується схема ведення бухгалтерського обліку, характерна для даного виду діяльності.

Повна схема бухгалтерських операцій в міжнародному туризмі по вищезгаданих трьом варіантам наведена в таблиці.

Бухгалтерські операції в міжнародному туризмі

 Господарські операції

 Дебет

 Кредит

 1 варіант (ТУРОПЕРАТОР)

 Придбання в інших організацій прав на отримання різних послуг.

 Власні витрати (по заробітній платі, страхуванню)

 ПДВ

 Списання ПДВ на вартість путівки

 Списання витрат по формуванню вартості путівки

 Виручка від реалізації

 Списання фактичних витрат

 Фінансовий результат

 20,31

 20,26,31, 43

 20

 40

 40

 52,62,72, 50,51

 51

 46,80

 50,51,52, 60,61,76

 70, 69, 38, 51, 60, 76

 19

 20

 20

 46

 80,46

 2 варіант (ДИЛЕР)

 Придбання путівки для продажу

 Відображення власних витрат

 ПДВ з послуг

 Списання ПДВ за послугами

 Виручка від реалізації

 Списання вартості реалізованої путівки

 Фінансовий результат від реалізації

 41

 31,44

 19

 19

 62,76,50,51,51

 46

 46,80

 60,76

 70,69,50,5160,61,76

 60,76,50, 51

 60,76,50, 51

 46

 41

 80,46

 3 варіант (ТУРАГЕНТ)

 Грошові кошти за продаж путівки

 Отримання авансу під майбутнє винагороду за посередницькі послуги

 ПДВ від суми авансу

 Переказ грошових коштів фірмі-власнику путівки

 Витрати з надання посередницьких послуг, що відносяться на собівартість.

 ПДВ по витратах

 Списання ПДВ

 Виручка від реалізації

 ПДВ від суми виручки

 Фінансові результати

 50,51,52

 50,51,52

 64

 20

 19

 68,64

 62,76,50,51,52

 46

 46,80

 76

 64

 68

 61,70,69,60,76,50,51,52

 52,60,76,50,51

 19,46

 46

 68

 80,46

Роль економічного аналізу в умовах ринкових відносин незмірно зростає і має два аспекти:

- Внутрішній, за рахунок зростаючої відповідальності підприємства перед співвласниками, працівниками, банками та іншими кредиторами;

- Зовнішній, як необхідність аналізу фінансового становища при встановленні ділових контактів зміцненні положення на ринку.

Фінансова діяльність підприємства охоплює процеси формування, руху і забезпечення збереження майна.

Фінансове становище є результатом господарської діяльності підприємства і характеризується фінансовою стійкістю, платоспроможністю і ліквідністю.

Основним джерелом інформаційного забезпечення аналізу фінансового становища є балансовий звіт, що включає форму 1 - баланс підприємства і форму 2 - звіт про фінансові результати.

Аналіз фінансового стану туристичної фірми включає в себе розрахунок коефіцієнтів платоспроможності (П) і ліквідності (Л):

де - власний капітал;

А - активи

де - високоліквідні активи;

- Короткострокова заборгованість.

У першому випадку коефіцієнт розраховується як відношення власного капіталу до активів, а у другому - відношення високоліквідних активів (грошових коштів на рахунках) до короткострокової заборгованості.

Підприємство вважається платоспроможним, якщо його загальні активи більше, ніж довгострокові і короткострокові зобов'язання, і ліквідним, якщо його поточні активи більше, ніж короткострокові зобов'язання.

При цьому необхідно враховувати, що фінансове управління діяльністю і наявність грошових коштів більш важливо, ніж поточний прибуток, а відсутність грошових коштів в банку може привести до кризи фінансового стану. Показники можна вважати задовільними і хорошими у разі низьких витрат і відсутності заборгованості. Саме цей важливий чинник значно підвищує коефіцієнти, а значить, для того, щоб розібратися в реальному стані справ, необхідно розглянути рентабельність і результати звіту по прибутку.

Функціонування підприємств незалежно від видів діяльності та форм власності визначається його здатністю приносити достатній прибуток або прибуток як кінцевий фінансовий результат роботи В умовах ринку прибуток виступає основним чинником стимулювання підприємницької діяльності. Вона створює можливість для розширення діяльності, задоволення соціальних і матеріальних потреб членів колективу, є основним джерелом формування бюджету. За рахунок прибутку гасяться боргові зобов'язання підприємств перед банками та інвесторами.

Враховується також рентабельність роботи підприємств і рентабельність продукції. Чим вище рівень рентабельності, тим більше ефективність господарювання.

У зв'язку з цим кожна туристична фірма проводить розрахунок загальної рентабельності (Ро), рентабельності продукції (обороту) (Роб) і оборотів коштів.

Загальна рентабельність визначається як відношення прибутку до нарахування процента до активу балансу:

Ро = 100%,

де Р - прибуток до нарахування відсотка;

А - активи.

Роб = 100%,

де П - прибуток до нарахування відсотка;

ВР- виторг від реалізації.

Чо = 100%,

де ВР- виторг від реалізації;

А - активи.

У світовій практиці рентабельність одиниці окремих видів продукції (Рп) обчислюється так само, як відношення прибутку по даному товару до його собівартості:

Рп = 100%,

де Ц - ціна товару;

С - собівартість товару.

Дана формула може бути використана для розрахунку рентабельності окремих турів.

Практика показує, що найбільша рентабельність в міжнародному туристичному бізнесі досягається при короткострокових (до 8 днів) подорожах з розміщенням в готелях високого класу.

Організація і техніка виконання операцій міжнародного туризму.

Основні учасники операцій міжнародного туризму і система взаємин.

Здійснення міжнародних туристичних операцій передбачає певні відносини між туристами - споживачами туристичних послуг і туристичними фірмами - їх виробниками і реалізаторами, а також відносини останніх з різними організаціями (банками, транспортними і страховими компаніями і т.п.), що забезпечують виконання цього виду міжнародних послуг.

Система відносин цих головних суб'єктів міжнародного туристичного бізнесу представлена ??на схемі

Суб'єкти операцій міжнародного туризму

турист

посольства, консульства турагент банки

страхові компанії туроператор державні органи

транспортні компанії закордонні партнери

Робота туристичних фірм з туристами включає в себе:

- Пропозиція туристу або групі туристів певного набору туристично-екскурсійних послуг;

- Отримання від клієнта грошових коштів за путівку (тур);

- Перерахування грошових коштів певним організаціям за розміщення, проживання, екскурсійне обслуговування.

Договірні відносини туриста і туристичної фірми складаються як відносини покупця (замовника) і продавця (виконавця). При цьому слід підкреслити особливий характер "продукт", що придбається у туристичної фірми. Вступаючи з нею в договірні відносини, турист розраховує отримати в кінцевому результаті необхідний йому набір послуг. Фірма ж надає йому, як правило, ще не самі послуги. а права (гарантії) отримання в певний час, в певному місці послуг, безпосередньо здійснюваних іншими фірмами, що не мають прямих договірних відносин з даним туристом, але що знаходяться у договірних відносинах з направляючою туристичною фірмою. Турист придбаває також і гарантії надання певних видів послуг і самої направляючою фірмою. Сукупність цих прав відображається в путівці, яка є кінцевим "продуктом" діяльності туристичної фірми і відповідно предметом її реалізації.

Туроператорська діяльність - це діяльність по формуванню, просуванню і реалізації туристичного продукту, здійснювана на підставі ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем (туроператором).

Турагентська діяльність - діяльність по просуванню і реалізації туристичного продукту, здійснювана на основі ліцензії юридичним особа або індивідуальним підприємцем (турагентом).

Взаємовідносини між туроператором і туристом найчастіше будуються на підставі агентського договору про надання першим другому права на реалізацію туристичного продукту, сформованого туроператором.

Саме тому при організації турів туристичні фірми співробітничають зі страховими компаніями. Страховий внесок входить у вартість путівки. Його величина залежить від тарифу. Існують чотири різновиди тарифів, які засновуються на:

- Умовах посольств, які можуть визначити мінімальну величину страхової суми, наприклад, для Західної Європи це приблизно 30 доларів США;

- Терміні поїздки;

- Кількості чоловік в групі (можливі знижки від 5 до 20%);

- Віці (старше 60 років страхова сума може бути збільшена в два рази).

На сьогоднішній день існують дві форми страхового обслуговування туристів.

Компенсаційна.

Передбачає оплату самим мандрівником всіх медичних витрат і відшкодування їх лише після повернення на батьківщину, що, як правило, незручно, оскільки змушує туриста мати при собі значний грошовий запас на цей випадок.

Програма страхування багажу.

Сума страхового ліміту близько 2000 доларів. Вона виплачується по пред'явленні документів, підтверджуючих, що багаж був загублений або пошкоджений під час зберігання або транспортування. Це найбільш поширений вид страхування, тому тариф страхування багажу складає біля 50 центів в день.

Сервісна.

Страхування медичних витрат.

Юридичний і інформаційний асистанс - забезпечення правової підтримки мандрівникам у разі адміністративних або цивільних порушень, а також гарантія отримання необхідної інформації про найбільш зручні маршрути.

Страхування від нещасного випадку.

Програма страхування цивільної відповідальності за нанесення збитку майну третіх осіб, нанесених туристом внаслідок "ненавмисних дій".

Страховий поліс - обов'язковий документ при турпоездке. Більшість країн світу не видає візи без наявності спеціального страхового поліса. До них відносяться більшість розвинених країн: Австрія, Бельгія, Німеччина, Голландія, Данія, Іспанія, Норвегія, Франція, Швейцарія, Швеція, США.

Страховий поліс як документ, що гарантує оплату необхідного медичного обслуговування при настанні страхового випадку, обов'язково містить номер телефону фірми-партнера, по якому можна звернеться за допомогою, інформацію про страхувальника, страхувальника, умови, вартість страховки і звільнення від (відповідальності) зобов'язань компанії у випадку війни, ядерних вибухів, дорожніх аварій, хронічних захворювань і т.д.

Туристична фірма пересилає постачальнику запит і гарантійний лист з термінами поїздки, найменуванням країни призначення, засобів пересування, приймаючої фірми, кількістю туристів поіменно з вказівкою номера паспорта і віку.

Подібним чином оформляються і візи.

Існує декілька видів віз в залежності від цілей поїздки - туристичні, візи по приватному запрошенню, візи по діловому запрошенню.

Оформлення віз по приватних і ділових запрошеннях здійснюється в консульстві країни. Випадки відмови у візі становлять 5 - 7% від числа всіх що звернулися, причому відмова може бути переглянутий. Консульський збір за даний вид послуг становить 10-60 доларів США.

Оформлення туристичних віз здійснюється за допомогою виклику зарубіжної фірми на певну кількість туристів зі списком, заявленим раніше туристичним агентством. Після розгляду консульством видається віза, загальна для всієї групи або призначена для окремих туристів.

При розробці програм враховується не стільки вартість, скільки складність процедури оформлення.

Все описане характерне передусім для Сполучених Штатів Америки та Західної Європи, де до дозволу на в'їзд відносяться дуже суворо.

14 червня 1985 в люксембурзькому місті Шенген державами Бенілюксу, Францією і Німеччиною була підписана угода про майбутнє поступове скасування паспортного контролю на своїх внутрішніх кордонах.

У червні 1991 року до Шенгенської угоди приєдналися Іспанія і Португалія, і був складений список країн, які обов'язково повинні мати відкритий візової режим. 17 грудня 1992 був затверджений список з 120 країн, громадяни яких для перетину кордонів повинні мати візу єдиного зразка (до них відноситься і Росія), був прийнятий бланк єдиної візи і 22 грудня 1994 представники урядів цих країн підписали офіційний протокол про вступ в силу Шенгенських угод з 26 березня 1995 року. У 1997 році до Шенгенської угоди приєдналися Швеція і Данія. Саме з цього часу російські туристи, що виїжджають в одну з цих держав на термін менш трьох місяців, отримують Шенгенську візу, при більш тривалому перебуванні в країні призначення діють національні візи.

З одного боку, пересування по території семи європейських держав при оформленні однієї візи безумовно дуже зручно, але, з іншого боку, істотно подовжився термін (до чотирьох тижнів), протягом якого розглядається питання про видачу дозволу на виїзд. Це пов'язано з тим, що посольства цих держав посилають один одному запити на того, який звернувся.

Існують також держави, в яких оформлення на в'їзд здійснюється безпосередньо на кордоні. До них відносяться Бахрейн, Єгипет, Кенія, Ліван, Мальта, Непал, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина.

Безвізовий в'їзд за запрошенням без оформлення закордонного паспорта дозволений в країни Східної Європи, Монголію, Кубу.

Російські громадяни мають право на в'їзд без оформлення віз в Колумбію, Малайзію, Еквадор, Кіпр і ін. Країни.

При оформленні документів в обов'язковості турфірми входить інформування туристів про вимоги прикордонних і митних служб.

Договірне оформлення операцій міжнародного

туризму

Система взаємовідносин між основними суб'єктами операцій міжнародного туризму юридичний оформляється різними договорами (контрактами).

У договір між туристичною фірмою і туристом, як правило, містить наступні типові умови:

- Предмет договору (придбання туристом прав (гарантій) на тур, оформлених у вигляді путівки);

- Вартість послуг фірми і форма їх оплати (готівка або переказ грошей на розрахунковий рахунок фірми);

- Обов'язки туристичної фірми (по наданню туристичного продукту в повному об'ємі і якісно; по медичному страхуванню туристів; по оформленню для них посольських віз);

- Відповідальність і звільнення від відповідальності сторін (у випадках форс - мажорних обставин, зміни якості наданих послуг, термінів їх надання, відмови сторін від туру);

- Обов'язку туриста (по оплаті, наданні необхідних документів для оформлення віз і т.п.).

У договорі з клієнтом доцільно відобразити наступні відомості: дату укладення договору, терміни надання послуг, вид транспорту до місця відпочинку і назад, клас готелю, його найменування і місце розташування.

Договір між туроператором і турагентом в залежності від змісту відносин між турфірмами може бути декількох видів.

Агентські згоди передбачають передачу виробником послуг туристичному агенту прав на продаж окремих видів послуг і інклюзив-турів від імені і за рахунок туроператора. У договорі звичайно містяться чіткі інструкції з виконання покладених задач, територіальне обмеження сфери дії, встановлюються права та обов'язки сторін, а також порядок виплат комісійних винагород. Об'єм і характер вимог до агента неоднаковий і залежить від конкретних умов, існуючих на національних ринках.

В угоду може бути внесена обмовка, що зобов'язує агента не вступати в ділові відносини з іншими фірмами, а також обмовка про монопольне право продажу окремих туристичних послуг. Подібна форма діяльності, з одного боку, дає можливість працювати, не маючи великих витрат на рекламу, маркетинг, організацію турів і одержуючи комісійні, але, з іншого боку, не дає можливості істотного розширення і отримання великих прибутків. Крім того, агент часто дуже залежить від туроператора і по суті справи позбавлений самостійності.

Саме тому часто туристичні фірми придбають путівки як готову продукцію, сформовану іншою компанією, і надалі продають її дорожче. В обов'язки продавця входить бронювання місць в готелі, оформлення необхідних для поїздки документів, забезпечення туристичної групи гідом-перекладачем і інформування покупця про можливі зміни, а покупець здійснює набір, комплектацію і відправку туристів, забезпечує надання їх списків в трьох примірниках для оформлення документів і бронювання місць на транспорті і готелі, інформує туристів про вартість і порядок розрахунків.

У разі не виконання зобов'язань і не дотримання термінів перекладу вартості обслуговування або ненадання анкет і списків громадян продавець має право анулювати поїздку, а покупець відшкодовує збитки.

Список літератури

Линдерт П.Х. Економіка світогосподарських зв'язків. М .: Прогрес 1992

Бабишев Л. Туризм як галузь італійської економіки. МЕіМО. 1995 № 12

Балабанов І.Т. Валютні операції М .: Фінанси і Статистика, 1993. 200 с.

Герасимова А. Особливості здійснення бухгалтерського обліку в міжнародному туризмі. Економіка і життя. 1996 №14.

Герчиков І. Маркетинг і міжнародна комерційна справа М., Зовнішторгвидав 1990 503 с.

Ніконов А. Експорт послуг та оподаткування. Економіка і життя 1995 №42.

За матеріалами журналу "Travel & Tourism" 1995 №14

Легорнев С.Ф. Туризм в економіці відкритого типу. Вісник московського Університету 1994 №2.

Добрецов А. Експорт послуг і міжнародний туризм. економіка життя. 1995 №42.

Сироткін С.П. Економічна теорія. - СПб, 1997.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com