На головну

 Електропостачання механічного цеху - Технологія

Курсовий проект

електропостачання

механічного цеху

ТМТ 019.100.000

Альбом документів

студент групи 3816

Нестеров Микола Миколайович

1999р.

ТУЛЬСКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ім. С.І. Мосін

З А Д А Н І Е № _______

на виконання курсового проекту

уч. ______________________________________________________

спеціальності _______________ групи ____________________

ТЕМА ПРОЕКТУ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"____" ___________________ 199 ___ року.

/ Дата видачі завдання /

"____" ___________________ 199 ___ року.

/ Термін здачі курсового проекту /

Викладач __________________________

Голова циклової

комісії __________________________

З Про Д Є Р Ж А М І Е.

1. Загальна частина курсового проекту.

Введення.

1.2. Позначення величин входять в розрахункові формули.

2. Розрахункова частина курсового проекту.

2.1.Расчет електричних навантажень.

Основні параметри для розрахунку електричних навантажень.

Розрахунку електричних навантажень методом впорядкованих діаграм.

Визначення сумарних та граничних навантажень по кожній групі електроприймачів.

Вибір компенсуючих пристроїв і вибір потужності трансформатора.

Розрахунок заземлення.

Розрахунок струмів КЗ від джерела живлення з необмеженою енергією.

Розрахунок освітлення

2.8.1. Розрахунок і вибір перетинів живильної і розподільної мережі освітлення.

2.9.Вибор розподільчої мережі

2.9.1.Расчет шинопроводів.

2.10.Вибор і перевірка шинопроводів, кабелів і ізоляторів.

Загальна частина курсового проекту.

Введення

Енергетика нашої країни забезпечує електропостачання народного господарства та побутові потреби різних споживачів електричної енергії. Основними споживачами є промислові підприємства, сільське господарство, комунальні потреби. 70% всієї електроенергії витрачається на технологічні процеси підприємств. Для передачі електроенергії в необхідній кількості та відповідної якості існують наступні енергосистеми: Цехова - забезпечує енергопостачання споживачів, Заводська - служать для електропостачання основних цехів і допоміжних об'єктів, Міські або Районні - служать для електропостачання підприємств, сільського господарства, комунальних об'єктів. При проектуванні електропостачання необхідно враховувати техніко-економічні аспекти. При виборі напруг живильних ліній, мережі і чисел трансформаторних підстанцій, систем управління, захисту - повинні враховувати удосконалення технологічного процесу, зростання потужностей при номінальній напрузі. Для інших електричних приймачах активна номінальна потужність Pн [кВт] або повна потужність S [кВЧА], споживана з мережі при номінальній напрузі. Номінальна потужність електро приймача позначається на заводській таблиці або в паспорті. Паспортна потужність електричного приймача повторно короткочасного режиму в розрахунках наводиться номінально - тривалої потужності при ПВ = 1 за формулою:

Pн = Pпасп ЦПВ%;

Sн = Sпасп ЦПВ%;

де ПВ - паспортне тривалість включення, в частках одиниці.

Групова номінальна активна потужність Pн - це сума номінальних (паспортних), активних потужностей окремих робочих приймачів, приведених до ПВ = 1, крім резервних

n

Pн = еPн;

1

За отриманими результатами здійснюється вибір кількості і потужності трансформатора.

Визначення розрахункових навантажень промислових підприємств базуються на наступних положеннях:

а) більшість механізмів працюють із змінним навантаженням і електричні двигуни цих механізмів, обрані по найбільш важким режимам, значну частину часу виявляються незавантаженими.

б) не всі електричні приймачі включені одночасно і постійно. Час їх роботи і зупинки залежить від технологічного режиму виробництва.

в) в окремі моменти часу навантаження може перевищувати середню величину потужності за рахунок зміни технологічного процесу .Вознікает необхідність визначення максимального можливого значення споживаної потужності протягом якогось періоду часу. Цю потужність називають максимальною.

г) При включенні великих освітлювальних приймачів, так само при запуску асинхронних двигунів з коротко замкнутим ротором, відбуваються збільшення споживання потужності над середньому і мінімальним значеннями.

Значення потужності тривалістю в кілька секунд називають типовими.

При розрахунку електричних установок, не завжди є графік навантажень і тому вдаються до розрахункових коефіцієнтів. З їх допомогою можна визначити основні параметри графіка навантаження.

Такі розрахункові коефіцієнти обчислені НЕ експериментальних робіт з вивчення характеру навантажень на підприємствах.

1.2.Обозначенія величин, що входять в розрахункові формули

Всі величини і коефіцієнти, що відносяться до одного і того ж приймачу позначаються малими буквами. Групові величини і коефіцієнти - прописними.

Номінальна активна потужність Pн - це потужність, що розвивається двигуном на валу окремим споживачем електрики, висловлюване а [кВт] .При виборі апаратури управління, трансформаторних підстанцій, необхідно користуватися сучасними та виробами. Так само треба знаходити оптимальні варіанти при виборі схем електро постачання, способів управління електро обладнанням і т.д.

2.Расчетная частина курсового проекту.

2.1.Расчет електричних навантажень

Розрахунок електричних навантажень необхідний при виборі кількості і потужностей трансформаторів на трансформаторних підстанціях. Перевірка струмоведучих частин по нагріванню і втрати напруги для розрахунку коливань напруг, для правильного вибору захисних пристроїв і компенсуючих пристроїв. Для обчислення розрахункових навантажень у вузлах електричної мережі до 1000 В необхідно визначити наступні величини:

а) сумарні, номінальні активні і реактивні потужності силових електро приймачів за окремими групами

б) групові коефіцієнти використання і сумарні середні силові навантаження (активні і реактивні) за найбільш завантажену зміну

в) ефективне число електро приймачів nе, коефіцієта максимуму Кm, максимальну активну потужність Рм, реактивну Qn і повну Sn потужності по окремим групам

г) розрахункову мошность освітлювальних навантажень

д) максимальні значення Pм, реактивної Qм, повної Sм потужності по всій підстанції, де n - число електричних приймачів.

Групова номінальна реактивна потужність Qн - сума номінальних реактивних потужностей, групи електричних приймачів, приведених до ПВ = 1.

n

Qн = е qн

1

При визначенні електричних навантажень груп електричних приймачів розрахунковою величиною є середня потужність найбільш навантаженої зміни.

Середня активна або реактивна потужність за найбільш завантажену зміну визначається по витраті електричної енергії. Згідно ПУЕ за розрахункову активну потужність прийнята потужність одержуваного мінімуму, який є розрахунковою величиною для вибору всіх елементів електро постачання по нагріванню провідників, трансформаторів та апаратури. Розрахункова активна потужність Рр відповідає такої тривалої незмінною навантаження струмом Iр, яка еквівалентна очікуваної змінною навантаження по найбільш важкому тепловому дії, максимальній температурі або тепловому зносу кабелю, або трансформатора.

2.2. Основні параметри для розрахунку ел. навантажень

Основний параметр для розрахунку навантажень при проектуванні нових установок - коефіцієнт використання, величина якого залежить від режиму експлуатації всієї установки. Коефіцієнтом використання за найбільш завантажену зміну одного електро приймача Кі або групи електричних приймачів - називається відношенні середньої активної потужності одного електричного приймача (або групи) до номінальної

Ки = Рср / Рном

n n

Ки = е Кі Рном / е Рном

1 січня

де n - число підгруп електро приймачів, що входять в одну групу

Рср - середня потужність підгрупи за найбільш навантажену зміну в кВт

Коефіцієнт максимуму активної потужності (Км) - це відношення розрахункового максимуму активної потужності до її середньому значенню за найбільш завантажену зміну

Км = Рм / Рср

Коефіцієнтом попиту за активної потужності (Кс) називається відношення розрахункової активної потужності групи електро приймачів до номінальної потужності цієї групи

Кс = Рм / Рном = Кі Км

2.3. Розрахунок електричних навантажень методом впорядкованих діаграм

Вказівки по проектуванню електро постачання промислових підприємств рекомендує визначення навантажень для розрахунку цехових ланцюгів і виборі трансформатора методом коефіцієнта використання і максимуму. Розрахункові коефіцієнти Кі і Км отримані в результаті впорядкування діаграм навантаження за даними обстеження ряду галузей промисловості. Розрахункові навантаження (півгодинні максимуми активного навантаження) на всіх щаблях розподільних і живлять мереж, включаючи трансформатори і перетворювачі визначаються за формулою:

Рм = Км РСР = Км Ки Рном

де Рср - середня потужність електро приймачів за найбільш завантажену зміну

Рном - сумарна номінальна активна потужність робочих приймачів в [кВТ]

Ки - груповий коефіцієнт використання активної потужності

Км - визначається за таблицею [2.13. ], Залежно від величини групового коефіцієнта використання та ефективного числа групи електро приймачів.

Ефективним числом групи електро приймачів nе називають число, однорідне по режиму роботи електро приймачів однакової потужності, яка обумовлює ту ж величину розрахункового максимуму навантаження, що і групи різні по потужності і режиму роботи електро приймачів

n

nе = 2 еРном / Рном макс

1

У групі з п'яти і більше електро приймачів ефективне число допускається вважати рівним тактичного значенням m, при величині відношення

m = Рном макс / Рном хв Ј 3

де Рном макс і Рном хв - номінальні активні потужності найбільшого і найменшого електро приймачів в групі

У групі з m> 3 і Кіі0.2 nе рекомендується визначати за формулою

n

nе = 2еРном / Рном макс

1

де еРном - сумарна номінальна потужність всіх електро приймачів в групі [кВт]

Рном макс - найбільший за потужністю електро приймач даної групи [кВт]

2.4.Определеніе сумарних та граничних нагрузокпо кожній групі електро приймачів

Розділимо електро приймачі з постійним і змінним графіком навантаження.

Зі змінним графіком навантаження

Мостовий кран

Рном9 = РпаспЦПВ

де Рпасп - активна паспортна потужність

ПВ - паспортна тривалість включення

Рном9 = 42.6Ц0.25 = 21.3 [кВТ]

Рном9 = 21.3 [Квт]

Рном9 - номінальна активна потужність електро приймача

Ки - паспортний коефіцієнт використання

Рср9 = Кі (n Рном9)

Рср9 = 0.2 (1Ч 21.3) = 4.26 [кВт]

Рср9 = 4.26 [кВт]

Qср9 = Рср9 Ч tgj

де Рср9 - середня активна потужність мостового крана

Qср9 = 4.26 Ч 1.07 = 4.56 [квар]

Qср9 = 4.56 [квар]

Зварювальний трансформатор

Рном11 = РпаспЦПВ = Sпасп Ч cosj Ч n Ч ЦПВ

Рном11 = 36Ч0.4Ч2ЧЦ40 = 182.14 [кВт]

Рном11 = 182.14 [кВт]

Рср11 = Кі Ч (n Ч Рном11)

Рср11 = 0.2 Ч 182.14 = 36.43 [кВт]

Рср11 = 36.43 [кВт]

Qср11 = Рср11Чtgj

Qср11 = 36.43 Ч 2.2 = 80.1 [квар]

Qср11 = 80.1 [квар]

Підрахуємо підсумкові дані по приймачів зі змінним графіком навантаження

n = 1 + 2 = 3

n

еРном = Рном9 + Рном11

1

Рном - номінальна активна потужність підгруп електро приймачів входять в дану групу

n

еРном = 21.3 + 182.14 = 203.44 [кВт]

1

n

еРср = Рср9 + Рср11

1

де Рср - середня активна потужність підгрупи електро приймачів входять в дану групу

n

еРср = 4.26 + 36.43 = 4069 [кВт]

1

n

еQср = Qср9 + Qср11

1

де Qср - середня реактивна потужність підгруп електро приймачів

n

еQср = 4.56 + 80.1 = 84.66 [квар]

1

КІ.С. = еРср / еРном

КІ.С. = 40.69 / 203.44 = 0.2

Визначимо відношення Рном найбільшого електро приймача до Рном найменшому електро приймачу

m = Рном макс / Рном хв

m = 42.6 / 9.1 = 4.68

m = 4.68

Відповідно до практики проектуванні встановлено, що при m> 3 і Кіі0.2 ефективне число приймачів прийнято вважати за формулою

n

nе = 2еРном / Рном макс

1

nе = 2Ч112.37 / 91.07

nе = 9.5

За графіком 2.15. [1] знаходимо коефіцієнти максимальної активної потужності: Кмax = 1.84

Максимальна активне навантаження

n

Рмах = Кмах Ч еРср

1

Рмах = 1.84Ч40.69 = 74.86 [кВт]

Рмах = 74.86 [кВт]

Максимальна реактивна навантаження визначається відповідно з наступними параметрами, при nе Ј10

n

Qмах = еQср

1

де Qср - середня реактивна потужність електро приймачів входять в дану групу

Qмах = 84.66 [квар]

З постійним графіком навантаження

Для них Рном = Рпасп

Токарні верстати

Рном1 = n Ч Рпасп

де n - кількість верстатів

Рном1 = 20Ч5.2 = 104 [кВт]

Рном1 = 104 [кВт]

Рср1 = КіЧРном1

Рср1 = 0.2Ч104 = 20.8 [кВт]

Qср1 = Рср1Чtgj

Qср1 = 20.8Ч1.15 = 23.92 [квар]

Qср1 = 23.92 [квар]

Фрезерні верстати

Рном2 = nЧРпасп

Рном2 = 12Ч7.2 = 86.4 [кВт]

Рном2 = 86.4 [кВт]

Рср2 = КіЧРном2

Рср2 = 0.2 Ч 86.4 = 17.28 [кВт]

Рср2 = 17.28 [кВт]

Qср2 = Рср2 Ч tgj

Qср2 = 17.28 Ч 1.15 = 19.872 [квар]

Qср2 = 19/872 [квар]

Верстати пласко

Рном3 = n Ч Рпасп

Рном3 = 3 Ч 8.3 = 24.9 [кВт]

Рном3 = 24.9 [кВт]

Рср3 = Кі Ч Рном3

Рср3 = 0.14 Ч 24.9 = 3.486 [кВт]

Рср3 = 3.486 [кВт]

Qср3 = Рср3 Ч tgj

Qср3 = 3.486 Ч 1.15 = 4.009 [квар]

Qср3 = 4.009 [квар]

Кругло шліфувальні верстати

Рном4 = n Ч Рпасп

Рном4 = 2 Ч 12.2 = 24.4 [кВт]

Рном4 = 24.4 [кВт]

Рср4 = Кі Ч Рном4

Рср4 = 0.14 Ч 24.4 = 3.416 [кВт]

Рср4 = 3.416 [кВт]

Qср4 = Рср4 Ч tgj

Qср4 = 3.416 Ч 1.15 = 3.93 [квар]

Qср4 = 3.93 [квар]

Верстати свердлильні

Рном5 = n Ч Рпасп

Рном5 = 2 Ч 2.2 = 4.4 [кВт]

Рном5 = 4.4 [кВт]

Рср5 = Кі Ч Рном5

Рср5 = 0.12 Ч 4.4 = 0.528 [кВт]

Рср5 = 0.528 [кВт]

Qср5 = Рср5 Ч tgj

Qср5 = 0.528 Ч 1.15 = 0.607 [квар]

Qср5 = 0.607 [квар]

Верстати заточувальні

Рном6 = n Ч Рпасп

Рном6 = 1 Ч 1.3 = 1.3 [кВт]

Рном6 = 1.3 [кВт]

Рср6 = Кі Ч Рном6

Рср6 = 0.12 Ч 1.3 = 0.156 [кВт]

Рср6 = 0.156 [кВт]

Qср6 = Рср6 Ч tgj

Qср6 = 0.156 Ч 1.15 = 0.179 [квар]

Qср6 = 0.179 [квар]

Насоси

Рном7 = n Ч Рпасп

Рном7 = 4 Ч 35 = 140 [кВт]

Рном7 = 140 [кВт]

Рср7 = Кі Ч Рном7

Рср7 = 0.7 Ч 140 = 98 [кВт]

Рср7 = 98 [кВт]

Qср7 = Рср7 Ч tgj

Qср7 = 98 Ч 0.75 = 73.5 [квар]

Qср7 = 73.5 [квар]

Вентилятори

Рном8 = n Ч Рпасп

Рном8 = 3 Ч 25 = 75 [кВт]

Рном8 = 75 [кВт]

Рср8 = Кі Ч Рном8

Рср8 = 0.8 Ч 75 = 60 [кВт]

Рср8 = 60 [кВт]

Qср8 = Рср8 Ч tgj

Qср8 = 60 Ч 0.75 = 45 [квар]

Qср8 = 45 [квар]

Електропечі

Рном10 = n Ч Рпасп

Рном10 = 2 Ч 40 = 80 [кВт]

Рном10 = 80 [кВт]

Рср10 = Кі Ч Рном10

Рср10 = 0.7 Ч 80 = 56 [кВт]

Рср10 = 56 [кВт]

Qср10 = Рср10 Ч tgj

Qср10 = 56 Ч 0 = 0 [квар]

Qср10 = 0 [квар]

Підсумкові дані по електро приймачів з постійним графіком навантаження

n

еРном = Рном1 + ... Рном8 + Рном10

1

n

еРном = 104 + 86.4 + 24.9 + 24.4 + 4.4 + 1.3 + 140 + 75 + 80 = 540.4 [кВт]

1

n

еРср = Рср1 + ... + Рср8 + Рср10

1

еРср = 20.8 + 17.28 + 3.486 + 3.416 + 0.528 + 0.156 + 98 + 60 + 56 = 218.06 [кВт]

n

еQcр = Qср1 + ... + Qср8 + Qср10

1

еQcр = 23.92 + 19.872 + 4.009 + 3.93 + 0.607 + 0.179 + 73.5 + 45 + 0 = 171.01 [квар]

для приймачів з постійним графіком навантаження

n

Кмакс = 1 - Рмакс = еРср = 218.06 [кВт]

1

n

Qмакс = еQср = 171.01 [квар]

1

2.5. Вибір компенсуючих пристроїв і вибір потужності трансформатора

Середня потужність все споживачів

n

Рср = еРср = Рср1 + Рср2 + ... + Рср11

1

n

Рср = еРср = 218.06 + 40.69 = 258.75 [кВт]

1

Рср = 258.75 [кВт]

n

Qср = еQср = Qср1 + Qср2 + ... + Qср11

1

n

Qср = еQср = 171.01 + 84.66 = 255.67 [квар]

1

Qср = 255.67 [квар]

2 лютого

S = ЦРср + Qср

де Рср і Qср - середня активна і реактивна потужності для всіх споживачів

2 лютого

Sср = Ц 258.75 + 255.67 = 363.75 [кВА]

Sср = 363.75 [кВА]

Визначаємо максимальні потужності всіх електро споживачів

Рмакс = Рмакс1 + Рмакс2

де Рмакс1 і Рмакс2 - активні потужності споживачів з постійним і змінним графіком навантаження

Рмакс = 218.06 + 74.86 = 292.92 [кВт]

Рмакс = 292.92 [кВт]

Qмакс = Qмакс1 + Qмакс2

де Qмакс1 і Qмакс2 - реактивна потужність споживачів з постійним і змінним графіком навантаження

Qмакс = 171.01 + 84.66 = 255.67 [квар]

Qмакс = 255.67 [квар]

2 лютого

Sмакс = ЦРмакс + Qмакс

Sмакс = Ц 85790.4 + 65367.1 = 388.7

Sмакс = 388.7 [кВА]

Визначаємо cosj за формулою

cosj = Рмакс / Sмакс

де Рмакс - активна максимальна потужність всіх споживачів

Sмакс - повна максимальна потужність

cosj = 292.92 / 388.7 = 0.753

Так як cosj занадто малий, то потрібно компенсація за допомогою батарей статичних конденсаторів потужністю Qс = 220 [квар]

Визначаємо максимальну реактивну потужність з урахуванням статичних конденсаторів

Q'макс = Qмакс - Qс

де Q з - потужність статичних конденсаторів

Q'макс = 255.67 - 220 = 35.67 [квар]

Q'макс = 35.67 [квар]

Уточнимо значення S'макс

2 лютого

S'макс = Ц Рмакс + Q'макс

2 лютого

S'макс = Ц292.9 + 35.67 = 295.06 [кВА]

S'макс = 302.872 [кВА]

Підрахуємо значення cosj з урахуванням застосування компенсуючий пристроїв

соsj = Рмакс / S'макс

де Рмакс - активна максимальна потужність всіх споживачів

S'макс - повна максимальна потужність всіх споживачів з урахуванням статичних конденсаторів.

cosj = 292.9 / 295.06 = 0.99

cosj = 0.99

Cхема підключення батарей конденсаторів

~ 380 В

Р

П

де П - запобіжник,

Р - трьох фазний рубильник

Вибираємо потужність трансформатора (додаток 12)

Sтр и S'макс

Sтр = 295.06 [кВА]

Sном.тр. = Sмакс / b

Sном.тр. = 295.06 / 0.75 = 393.41 [кВА]

Sном.тр. = 393.41 [кВА]

Візьмемо один трансформатор типу ТС3-400

80х50; ШРА4-630-32 IУ3

2.6. Розрахунок заземлення

Визначаємо число електродів заземлення підстанції 604 [кВ] на стороні з напругою 6 [кВ]

Нейтраль ізольована на стороні 0.4 [кВ], наглухо заземлена .Заземленіе загальною протяжністю повітряної лінії lВЛ = 0 км, кабельної лінії lкаб = 5 км

4

y2 = 1.5, гізмо. = 0.6 Ч 10 [Ом]

Рішення:

Струм однофазного заземлення на землю в мережі 6 [кВт]

Iз = U (35 lкаб + lв) / 350

де U - напруга мережі живлення

lкаб - довжина кабелю

lв - довжина повітряної лінії

Опір заземлюючого пристрою для мережі 6 [кВт]

R = Uз / Iз

де Uз - заземляющее напруга

Iз - струм однофазного заземлення на землю

Rз = 125/3 = 41.7 [Ом]

Rз = 41.7 [Ом]

Опір заземлення для мережі 0.4 [кВт] з глухо заземленою нейтраллю має бути не більше 4 [Ом]

Розрахункова питомий опір групи дорівнює

гр = y2 Ч гізмо.

4 березня

ГГР = 1.5 Ч 0.6 Ч 10 = 9 Ч 10 [Ом Ч м]

3

ГГР = 9 Ч 10 [Ом Ч м]

Вибираємо в якості заземлювачів пруткове заземлення довжиною l = 5м

Опір одиночного пруткового електрода одно

Rо.пр. = 0.00227 Ч 9000 = 20.43 [Ом]

Rо.пр. = 20.43 [Ом]

Застосовувані заземлювачі розміщуються в ряд з відстанню між ними а = 6м

Коефіцієнт екранування h = 0.8 при а> 1, R = 4 [Ом]

n = Rо.пр. / HRе

де Rо.пр. - Опір одиночного пруткового електрода

R е - опір взяте з правил установки електро обладнання

n = 20.43 / 0.8 Ч 4 = 6.38, округляємо в більшу сторону

n = 7 [шт]

Заземлення включає в себе сім прутків.

2.7. Розрахунок струмів короткого замикання від джерел живлення з необмеженою енергії

При розрахунку струмів короткого замикання важливо правильно скласти розрахункову схему, тобто визначити що знаходитися між точкою короткого замикання і джерелом годує місце короткого замикання, а для цього необхідно розрахувати струми короткого замикання. Припустимо, що підстанція підключена до енергосистеми потужністю S = Ґ, що живить режимне опір системи Хо = 0

Uн = 10 кВт

К1 К2

енергосистема

кабель ТС3-400

l = 5 км l = 0.4 км

АСБ (3х15) ААБ (3х70) Uк = 5.5%

Sc = Ґ; Хс = 0 шини ГРП

підстанція споживача

Для зручності розрахунку використовуються системи відносних і базисних величин. Sб - базисна потужність, величина якої приймається за 1.

Для базисної потужності доцільно приймати значення 100, 1000 [кВт]

або номінальну потужність одного з джерел живлення.

Uб - базисне напруга, приймається рівним номінальним (250,115,15,3,0.525,0.4,0.25)

Опір у відносних одиницях при номінальних умовах:

2

реактивне - Х * = Ц3 Ч IномЧХ / Uном = Х (Sном / Uном)

де Iном - номінальний струм живильної мережі

Х - реактивний опір мережі

Uном - номінальна напруга мережі

Sном - номінальна потужність

2

активне - R * = Ц3 Ч IномЧ R / Uном = R (Sном / Uном)

де R - активний опір мережі

2 лютого

повне - Z * = ЦR * + Х *

де R * і Х * - активний і реактивний опір мережі у відносних одиницях

Всі ці опору приводяться до базисних умов (ставиться буква б)

Зобразимо електричну схему заземлення

К1 К2

Х1 * б R1 * б Х2 * б R2 * б

l = 5 км l = 0.4 км

шини ГРП

Х1 * б і R1 * б - активний і реактивний опори кабельної лінії, від електро системи до ГРП заводу

Х2 * б і R2 * б - активний і реактивний опори, від ГРП заводу до цехової підстанції

Х3 * б - реактивний опір трансформатора

R3 * б - приймаємо рівним нулю через його малості

Приймаємо S = 100

U = 0.3 [кВ]

Xо = 0

Sо = Ґ

Наводимо опору до базисних величинам

2

Х1 * б = Хо Ч l Ч Sб / U1б

де Хо - реактивний опір на 1км кабельної лінії

l - довжина кабелю від енергосистеми до ГРП заводу

Sб - базисна потужність джерела живлення

U1б - базисне напруга кабельної лінії

Х3 - реактивний опір мережі

Х1 * б = 0.08Ч5Ч100 / 100 = 0.4

Х1 * б = 0.4

2 Березня

R1 * б = 10 Ч l Ч Sб / g Ч S Ч U1 б 2

де g - питома провідність, дорівнює 32 [м / ом Ч мм]

R1 * б = 1000Ч5Ч100 / 32Ч150Ч100 = 1.04

R1 * б = 1.04

Хо - реактивний опір на 1км кабельної лінії

Х = 0.08

Х2 * б = 0.08Ч0.4Ч100 / 100 = 0.03

Х2 * б = 0.03

2 Березня

R2 * б = 10 Ч 0.4 Ч 100/32 Ч 70 Ч 10

R2 * б = 0.18

Х3 * б = Uк Ч Sб / 100 Ч Sном.тр.

Х3 * б = 4.5Ч100 / 100Ч0.4 = 11.25

Х3 * б = 11.25

Визначаємо сумарні опору до точки К1

n

ЕХ * бК1 = Х1 * б = 0.4

1

n

Еr * бК1 = R1 * б = 1.04

1

Розділимо перше на друге

n n

ЕХ * бК1 / Еr * БК2 = 0.4 / 1.04 = 0.38> 3, тобто R необхідно врахувати

1 січня

де Х * бК1 - сумарне реактивне опір

R * БК2 - сумарний активний опір

Повний опір до точки К1

n 2 n 2

Z * бК1 = Ц Еr * бК1 + ЕХ * бК1

1 січня

2 лютого

Z * бК1 = Ц 0.4 + 1.04 = 1.1

Z * бК1 = 1.1

Визначимо сумарний опір до точки К1

n

Еr * БК2 = R1 * б + R2 * б

1

де R1 * б і R2 * б - базисні реактивні опору для К1 і К2

n

Еr * БК2 = 1.04 + 0.18 = 1.22

1

n

ЕХ * БК2 = Х1 * б + Х2 * б + Х3 * б

1

n

ЕХ * БК2 = 0.4 + 0.03 + 11.25 = 11.68

1

n

ЕХ * БК2 = 11.68

1

Розділимо перше на друге

n n

ЕХ * БК2 / Еr * БК2 = 11.68 / 1.22 = 9.6> 0.3

1 січня

Визначаємо повний опір до точки К2

n 2 n 2

Z * БК2 = Ц Еr * БК2 + ЕХ * БК2

1 січня

Z * БК2 = Ц 1.48 + 139.4 = 11.74

Z * БК2 = 11.74

Визначаємо базисні струми

I1б = Sб / Ц3 Ч U1б

I1б = 100 / (Ц3 Ч 10) = 5.8 [кА]

I1б = 5.8 [кА]

I2б = Sб / Ц3 Ч UБ2

I2б = 100 / (Ц3 Ч 0.4) = 144.5 [кА]

I2б = 144.5 [кА]

Визначимо понад перехідною струм в точці К1

I``К1 = I1б / Z * бК1

I``К1 = 5.8 / 1.1 = 5.3 [кА]

I``К1 = 5.3 [кА]

Так як розрахунок проводитися з урахуванням активного опору, то при підрахунку не можна брати рекомендовані значення ударних струмів Iуд, Iуд = 1.3 е 1.8, їх потрібно обчислити.

Визначимо постійну часу загасання

n n

Tа1 = ЕХ * бК1 / 314 Еr * бК1

1 січня

Tа1 = 0.4 / 314 Ч 1.04 = 0.0012 [сек]

Tа1 = 0.0012 [сек]

Тому ударний струм необхідно визначити для часу спрацьовуванні захисту t = 0.01сек, то

- T / Tа1

Куд1 = 1 + е

- 0.01 / 0.12

Куд1 = 1 + 2.72 = 1.0003

Куд1 = 1.0003

У цьому випадку Куд можна прийняти до 1.3, тоді значення питомої струму

iуд1 = I``К1 Ч Куд1 Ч Ц2

де Куд - ударний коефіцієнт

I``К1 - понад періодний ток

iуд1 = 5.3 Ч 1.3 ЧЦ2 = 9.7 [кА]

iуд1 = 9.7 [кА]

Чинне значення ударного струму

2

Iуд1 = iуд1 Ц 1 + 2 (Куд1-1)

де Iуд - миттєве значення ударного струму

2

Iуд1 = 9.7Ц 1 + 2 (1.3-1) = 10.5 [кА]

Iуд1 = 10.5 [кА]

Визначаємо струми короткого замикання в точці К2

I``К2 = I1б / Z * БК2

I``К2 = 9.164 / 2.705 = 3.388 [кА]

I``К2 = 3.388 [кА]

n n

ТА2 = ЕХ * БК2 / 314 Ч Еr * БК2

1 січня

ТА2 = 11.68 / 314 Ч 1.22 = 0.03 [сек]

ТА2 = 0.03 [сек]

Визначаємо ударний коефіцієнт для точки К2

- T / Tа2

Куд2 = 1 + е

- 0.01 / 0.03

Куд2 = 1 + 2.72 = 1.51

Куд2 = 1.51

iуд2 = I``К2 Ч Ку2 Ч Ц2

iуд2 = 3.388 Ч 2.133 Ч Ц2 = 10.22 [кА]

iуд2 = 10.22 [кА]

Визначимо понад перехідною струм в точці К2

Iуд2 = Iб2 / Z * БК2

Iу2 = 144.5 / 11.74 = 12.3 [кА]

Iу2 = 12.3 [кА]

Знаходимо ударний струм в точці К2

iуд2 = I``К2 Ч Куд2 Ч Ц2

iуд2 = 12.3 Ч 1.51 Ч Ц2 = 26.3 [кА]

iуд2 = 26.3 [кА]

Чинне значення ударного струму

2

Iуд2 = iуд2 Ц 1 + 2 (Куд2-1)

2

Iуд2 = 26.3Ц1 + 2 (1.51-1) = 32.4 [кА]

Iуд2 = 32.4 [кА]

Визначаємо потужності короткого замикання в точках К1 і К2

SК1 = Sб / Z * бК1

SК1 = 100 / 1.1 = 90.9 [мВА]

SК1 = 90.9 [мВА]

SК2 = Sб / Z * БК2

SК2 = 100 / 11.74 = 8.5 [мВА]

SК2 = 8.5 [мВА]

2.8. Розрахунок освітлення

Існують різні норми освітленості, наприклад виробничі ділянки - 200 лк, кабінети - 100 лк, коридори - 50 лк

Виробнича дільниця

2

Розмір виробничої дільниці А = 40м, В = 15м, S = 600м

Вибираємо світильники ПСО-0.2 з двома лумінісцентнимі лампами ПБ-40.

Світильники встановлюються на висоті Нр = 5.4м. Коефіцієнт відбиття дорівнює rн = 70%, rс = 50%, rр = 100%

При Е = 100лк

2

Руд = 4.5 [Вт / м]

При Е = 200лк

2

Руд = 4.5 Ч 2 = 9 [Вт / м]

Ру.ст = Руд Ч S

Ру.ст = 9 Ч 600 = 5400 [Вт]

Ру.ст = 5400 [Вт]

n = Ру.ст / РСВ

n = 5400/80 »67.5 - 68 [шт]

n = 68 [шт]

Кабінет енергетика

Приймемо

2

А = 5м, В = 4м, S = 20м, висота Нр = 2.2м

При Е = 100лк

2

Руд = 4.5 [Вт / м]

Ру.ст = Руд Ч S

Ру.ст = 4.5 Ч 20 = 90 [Вт]

Ру.ст = 90 [Вт]

n = Ру.ст / РСВ

n = 90/80 »1.125 -1 [шт]

n = 1 [шт]

Кабінет начальника цеху

Приймемо

2

А = 4м, В = 4м, S = 16м, висота Нр = 2.2м

При Е = 100лк

2

Руд = 4.5 [Вт / м]

Ру.ст = Руд Ч S

Ру.ст = 4.5 Ч 16 = 72 [Вт]

Ру.ст = 72 [Вт]

n = Ру.ст / РСВ

n = 72/80 »0.9 - 1 [шт]

n = 1 [шт]

Тому ВТК, а так же кабінет начальника цеху і комора рівні за площею, то ставимо в них по 1 люмінісцентні світильника.

Сан вузол

Для його висвітлення беремо лампи розжарювання

Приймемо

А = 5м, В = 4м, Н = 3м, Нр = 2.4м

Енорм по таблиці П13 [2] = 50Лм

Визначаємо індекс приміщення

i = А Ч В / Нр (А + В)

i = 5 Ч 4 / 2.4 (5 + 4) = 0.925

i = 0.925

По таблиці 21.2 [2] для світильника ПУН-60 при i = 0.925 коефіцієнт використання дорівнює 0.13

Кзам = 1.3

z = 1.15

Фл.расч. = Енорм Ч S Ч Кзам Ч z / nЧКі

Фл.расч. = 50 Ч 20 Ч 1.3 Ч 1.15 / 4 Ч 0.13 = 1495

Фл.расч. = 1495

Розрахунок трансформаторної підстанції

Приймемо

2

А = 5м, В = 5м, S = 25м, Нр = 5.4м

Визначаємо індекс приміщення

i = А Ч В / Нр (А + В)

i = 5Ч 5 / 5.4 (5 + 5) = 0.46

i = 0.46

Індекс приміщення дорівнює i = 0.46, коефіцієнт використання дорівнює 0.13, z = 1.15

Розрахунок і вибір перетинів живильної і розподільної мережі освітлення і перевірка на втрату напруги.

Мережу, падаюча електро енергію від трансформатора понижувальної підстанції до світильників складається з живильної і розподільної ліній. До розрахунку ставляться такі вимоги:

а) Виборне перетин дроту і кабелю має забезпечувати необхідну напругу у джерел світла

б) Струмові навантаження по дротах не повинні перевищувати допустити значення

в) Харчування шини не повинно мати великої втрати потужності

Для того щоб вибрати ШОС треба знайти номінальною струм однієї групи ламп

Iн = Pу / n Ч U

Iн = 9700/4 Ч 220 = 11 [А]

Iн = 11 [А]

За додатком вибираємо тип освітлювального шино проводу: ШОС 80-93. Допустимий тривалий струм 16 А. Для захисту освітлювальних шино проводів від к.з. використовуємо автоматичні вимикачі АЕ2000-25-12.5.

Розрахунок і вибір розподільної мережі цеху та її захисту

Враховуючи методи сучасного електро постачання вибираємо магістральну схему з шино проводом ШМА.

Типу ШМА4-630-32-Iуз і розподільну систему з шино проводами типу ШРА1-250-32-Iуз, ШРА2-400-32-Iуз, ШРА3-250-32-Iуз, ШРА4-250-32-Iуз.

Знаходимо номінальні струми електро обладнання

Iн = Рн / (Ц3 Ч Uн Ч соsj)

Iн1 = 5.2 / (Ц3 Ч 0.4 Ч 0.65) = 11.55 [А]

Iн2 = 7.2 / (Ц3 Ч 0.4 Ч 0.65) = 15.99 [А]

Iн3 = 8.3 / (Ц3 Ч 0.4 Ч 0.65) = 18.43 [А]

Iн4 = 12.2 / (Ц3 Ч 0.4 Ч 0.65) = 27.09 [А]

Iн5 = 2.2 / (Ц3 Ч 0.4 Ч 0.65) = 4.88 [А]

Iн6 = 1.3 / (Ц3 Ч 0.4 Ч 0.65) = 2.89 [А]

Iн7 = 35 / (Ц3 Ч 0.4 Ч 0.8) = 63.15 [А]

Iн8 = 25 / (Ц3 Ч 0.4 Ч 0.8) = 45.11 [А]

Iн9 = 42.6 / (Ц3 Ч 0.4 Ч 0.7) = 87.84 [А]

Iн10 = 40 / (Ц3 Ч 0.4 Ч 1) = 57.74 [А]

Iн11 = 36 / (Ц3 Ч 0.4 Ч 0.4) = 129.9 [А]

Iн12 = 15 / (Ц3 Ч 0.23 Ч 1) = 37.65 [А]

Максимальні струми у електро обладнання, що має пускових струмів, дорівнюють номінальним струмам. Для решти обладнання в основі якого працюють асинхронні двигуни, максимальний струм дорівнює пусковому.

Iмакс = 1.5 Ч Iн

Iмакс1 = 1.5 Ч11.55 = 17.325 [А]

Iмакс2 = 1.5 Ч15.99 = 23.985 [А]

Iмакс3 = 1.5 Ч18.43 = 27.645 [А]

Iмакс4 = 1.5 Ч27.09 = 40.635 [А]

Iмакс5 = 1.5 Ч4.88 = 7.32 [А]

Iмакс6 = 1.5 Ч2.89 = 4.335 [А]

Iмакс7 = 1.5 Ч63.15 = 94.725 [А]

Iмакс8 = 1.5 Ч45.11 = 67.665 [А]

Iмакс9 = 1.5 Ч87.84 = 131.76 [А]

Iмакс10 = 1.5 Ч57.74 = 86.61 [А]

Iмакс11 = 1.5 Ч129.9 = 194.85 [А]

Iмакс12 = 1.5 Ч37.65 = 56.475 [А]

Для електро обладнання, що не має пускових струмів, струм плавкої вставки запобіжника

Iпл.вст = 1.2 Iмакс

При наявності асинхронного двигуна в електро обладнанні

Iпл.вст = Iмакс / 2.5

Iпл.вст1 = 17.325 / 2.5 = 6.93 [А]

Iпл.вст2 = 23.985 / 2.5 = 9.594 [А]

Iпл.вст3 = 27.645 / 2.5 = 11.058 [А]

Iпл.вст4 = 40.635 / 2.5 = 16.254 [А]

Iпл.вст5 = 7.32 / 2.5 = 2.928 [А]

Iпл.вст6 = 4.335 / 2.5 = 1.734 [А]

Iпл.вст7 = 94.725 / 2.5 = 37.89 [А]

Iпл.вст8 = 67.665 / 2.5 = 27.066 [А]

Iпл.вст9 = 131.76 / 2.5 = 57.704 [А]

Iпл.вст10 = 86.61 Ч 1.2 = 103.932 [А]

Iпл.вст11 = 194.85 Ч 1.2 = 233.82 [А]

Iпл.вст12 = 56.475 Ч 1.2 = 67.77 [А]

Користуючись таблицею 5 [1] знаходимо переріз проводів

2

Iн1 = 11.55 [А] S1 = 1 мм

2

Iн2 = 15.99 [А] S2 = 2.5 мм

2

Iн3 = 18.43 [А] S3 = 2.5 мм

2

Iн4 = 27.09 [А] S4 = 4 мм

2

Iн5 = 4.88 [А] S5 = 0.75 мм

2

Iн6 = 2.89 [А] S6 = 0.5 мм

2

Iн7 = 63.15 [А] S7 = 14 мм

2

Iн8 = 45.11 [А] S8 = 10 мм

2

Iн9 = 87.84 [А] S9 = 35 мм

2

Iн10 = 57.74 [А] S10 = 14 мм

2

Iн11 = 129.9 [А] S11 = 35 мм

2

Iн12 = 37.65 [А] S12 = 10 мм

2.9.1. Розрахунок шино проводів

Розглянемо шино провід ШРА1.

Від нього харчуються: 5 токарних, 5 фрезерних, 2 насоса, 2 свердлильних.

Токарний верстат

Рном1 = n Ч Рпасп

Рном1 = 5 Ч 5.2 = 26 [кВт]

Рном1 = 26 [кВт]

Рср1 = Кі Ч Рном1

Рср1 = 0.2 Ч 26 = 5.2 [кВт]

Рср1 = 5.2 [кВт]

Qср1 = Рср1 Ч tgj

Qср1 = 5.2 Ч 1.15 = 5.98 [квар]

Qср1 = 5.98 [квар]

Фрезерний верстат

Рном2 = n Ч Рпасп

Рном2 = 5 Ч 7.2 = 36 [кВт]

Рном2 = 36 [кВт]

Рср2 = Кі Ч Рном1

Рср2 = 0.2 Ч 36 = 7.2 [кВт]

Рср2 = 7.2 [кВт]

Qср2 = Рср2 Ч tgj

Qср1 = 7.2 Ч 1.15 = 8.28 [квар]

Qср1 = 8.28 [квар]

Насоси

Рном7 = n Ч Рпасп

Рном7 = 2 Ч 35 = 70 [кВт]

Рном7 = 70 [кВт]

Рср7 = Кі Ч Рном1

Рср7 = 0.7 Ч 70 = 24.5 [кВт]

Рср7 = 24.5 [кВт]

Qср7 = Рср2 Ч tgj

Qср7 = 24.5 Ч 0.75 = 18.37 [квар]

Qср7 = 18.37 [квар]

Свердлильний верстат

Рном5 = n Ч Рпасп

Рном5 = 2 Ч 2.2 = 4.4 [кВт]

Рном5 = 4.4 [кВт]

Рср5 = Кі Ч Рном1

Рср5 = 0.12 Ч 4.4 = 0.52 [кВт]

Рср5 = 0.52 [кВт]

Qср5 = Рср2 Ч tgj

Qср5 = 0.52 Ч 1.15 = 0.6 [квар]

Qср5 = 0.6 [квар]

Визначаємо сумарні потужності на ШРА1

n

еРном = Рном1 + Рном2 + Рном5 + Рном7

1

n

еРном = 26 + 36 + 70 + 4.4 = 136.4 [кВт]

1

n

еРном = 136.4 [кВт]

1

n

еРср = Рср1 + Рср2 + Рср5 + Рср7

1

n

еРср = 5.2 + 7.2 + 24.5 + 0.52 = 37.42 [кВт]

1

n

еQср = Qср1 + Qср2 + Qср5 + Qср7

1

n

еQср = 5.98 + 8.28 + 18.37 + 0.6 = 33.23 [квар]

1

КІ.С. = ЕРср / еРном

КІ.С. = 37.42 / 136.4

КІ.С. = 0.27

n = 14

m = Рном макс / Рном хв

m = 35 / 2.2 = 15.9

m = 15.9, т.к. m> 3, то

nе = 2ЧеРном / Рном макс

nе = 2Ч136.4 / 35 = 7.7

nе = 7.7

Вибираємо коефіцієнт максимуму з таблиці 2.13

Кмакс = f (nе; КІ.С.)

Кмакс = 1.72

Визначимо максимальні потужності і струм

Рмакс = Кмакс Ч еРср

Рмакс = 1.72 Ч 37.42 = 64.36 [кВт]

Рмакс = 0.46 [кВт]

т.к. nе 3, то

nе = 2ЧеРном / Рном макс

nе = 2Ч 158.6 / 40 = 7.93

nе = 7.93

Вибираємо коефіцієнт максимуму з таблиці 2.13

Кмакс = f (nе; КІ.С.)

Кмакс = 1.52

Визначимо максимальні потужності і струм

Рмакс = Кмакс Ч еРср

Рмакс = 1.52 Ч 70.72 = 107.4 [кВт]

Рмакс = 107.4 [кВт]

т.к. nе 3, то

nе = 2ЧеРном / Рном макс

nе = 2Ч 130.3 / 35 = 7.4

nе = 7.4

Вибираємо коефіцієнт максимуму з таблиці 2.13

Кмакс = f (nе; КІ.С.)

Кмакс = 1.8

Визначимо максимальні потужності і струм

Рмакс = Кмакс Ч еРср

Рмакс = 1.8 Ч 36.06 = 64.9 [кВт]

Рмакс = 64.9 [кВт]

т.к. nе 3, то

nе = 2ЧеРном / Рном макс

nе = 2Ч 159.84 / 42.6 = 7.5

nе = 7.5

Вибираємо коефіцієнт максимуму з таблиці 2.13

Кмакс = f (nе; КІ.С.)

Кмакс = 1.4

Визначимо максимальні потужності і струм

Рмакс = Кмакс Ч еРср

Рмакс = 1.4 Ч 75.38 = 105.5 [кВт]

Рмакс = 105.5 [кВт]

т.к. nе

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com