трусики женские украина

На головну

Розрахунок фінансового левериджу - Економіко-математичне моделювання

Міністерство торгівлі Російської Федерації

Московський державний університет

комерції

Краснодарський філія

Факультет ОФФ

Курс 1-ий

Група 0212

Курсова робота

по курсу: "Інформатика та обчислювальна

техніка "

на тему:" Розрахунок фінансового левериджу "

Виконав:

Студентка

Торічнева Н.А.

Керівник:

Ст.викладач

Миколаєва І.В.

Курсова робота захищена

"____" ________ 1999

Оцінка _________

Краснодар 1999

ЗМІСТ

Введення .................................. ..................................... 3

1.Заданіе на виконання курсової роботи .......... 4

2.Анализ проблеми ...................... ............................. 5

3. Розробка інтерфейсу користувача ...... ...... 6

4. Список ідентифікаторів .............................. .... 7

5. Схема алгоритму ................................ .................. 8

6. Текст програми .................. ................................ 9

7. Результат виконання програми на

комп'ютері .......................................... ................. 14

8. Тестова задача ................... ................................. 15

9. Порівняльний аналіз результату виконання

завдання на комп'ютері і тестової задачі ...... 15

10. Керівництво користувача ................ ............... 16

Висновок ........................ ........................................ 17

Литература..............................................................18Введение.

Використання ЕОМ дозволяє полегшити роботу з інформацією представникам найрізноманітніших професій. Існують готові багатоцільові програмні продукти для різних видів робіт - текстові редактори, бази даних, електронні таблиці і т.д. Але іноді зручніше скласти невелику програму вирішення конкретних задач. Для цього можна використовувати різні мови програмування - Паскаль, Сі, FoxPro та інші. Мова Visual Basic і йому подібні зручний для таких цілей, т.к. має дуже зручний інтерфейс і при мінімальному витраті часу дозволяє отримати хороший результат. На прикладі запропонованого завдання розглянемо застосування цієї мови для вирішення задачі.Заданіе.

Розрахунок фінансового левериджу.

Розробити циклічну схему алгоритму і програму з захистом від неправильного введення вихідних даних для розрахунку фінансового левериджу.

Фінансовий леверидж є показником фінансової стійкості акціонерного товариства і визначається співвідношенням:

О + А1

Л = - ----------

А2

Де Л - рівень левериджу;

О - облігації, руб;

А1- прівелегерованние акції, руб;

А2- звичайні акції, руб.

Розробити і вирішити контрольний приклад розрахунку фінансового левериджу для кожного з 8 акціонерних товариств та середнього значення леверіджа.Аналіз проблеми.

При купівлі акцій і облігацій одного акціонерного товариства інвестору варто виходити з принципу фінансового левериджу.

Фінансовий леверидж (англ. Leverage - засіб для досягнення мети) являє собою співвідношення між облігаціями і привілейованими акціями з одного боку, і звичайними акціями з іншого.

О + А1

Л = ------------

А2

Де Л - рівень левериджу; О - облігації, руб; А1- прівелегерованние акції, руб; А2- звичайні акції, руб.

Фінансовий леверидж є показником фінансової стійкості акціонерного товариства, що відбивається і на прибутковості портфельних інвестицій. Високий рівень левериджу - явище небезпечне, так як веде до фінансової нестійкості.

Приклад: Акціонерне товариство випустило 10% -ні облігації на суму 10.000.000 рублів, привілейовані акції на суму 2.000.000 рублів, з фіксованим дивідендом 40% і звичайні акції на суму 20.000.000 рублів, тобто акції товариства мають високий рівень левериджу

10 + 2

Л = ----- ----- = 0,6

20

Прибуток товариства до розподілу становить 2.200.000 рублів її розподіляють таким чином: на сплату відсотків по облігаціях - 1.000. 000 рублів, на дивіденди по привілейовані акціям - 800.000 рублів, на дивіденди по звичайних акціях - 400.000 рублів. Якщо прибув знизиться до 1.100.000 рублів, то акціонерне товариство не тільки "з'їсть" те, що призначалося на виплату дивідендів по звичайних акціях, але й не зможе за рахунок прибутку виплатити дивіденди по привілейовані акціям. В цьому полягає небезпека акцій з високим рівнем левериджу і виявляється основна слабкість тих товариств у яких є велика сума боргу у вигляді облігацій і привілейованих акцій. Обережні інвестори зазвичай уникають купівлі таких цінних паперів.

Список ідентифікаторів.

Kol - кількість обрахованих акціонерних товариств (Integer).

Summa - сума фінансового левериджу всіх обрахованих АТ (Single).

pr_ak - ціна привілейованих акцій поточного АТ (Currency).

ob_ak - ціна звичайних акцій поточного АТ (Currency) .

obl - ціна облігацій поточного АТ (Currency).

lev - значення фінансового левериджу поточного АТ (Currency).

t1 , t2 - проміжні змінні (String).

Таблиця властивостей форми.

Begin Form FIN_LEV

Caption = "Розрахунок фінансового левериджу"

ClientHeight = 4560

ClientLeft = 1410

ClientTop = 1995

ClientWidth = 7305

Height = 4965

Icon = (Icon)

Left = 1350

LinkTopic = "Form1"

ScaleHeight = 304

ScaleMode = 3 'Pixel

ScaleWidth = 487

Top = 1650

Width = 7425

Begin CommandButton EXT

Caption = "ВИХІД"

Height = 495

Left = 5040

TabIndex = 7

Top = 3960

Width = 1455

End

Begin CommandButton calc

Caption = "РОЗРАХУНОК"

Height = 495

Left = 720

TabIndex = 6

Top = 3960

Width = 1455

End

Begin TextBox V_OB_AK

Height = 375

Left = 3240

TabIndex = 5

Text = "0"

Top = 2400

Width = 2295

End

Begin TextBox V_PR_AK

Height = 375

Left = 3240

TabIndex = 4

Text = "0"

Top = 1560

Width = 2295

End

Begin TextBox V_obl

Height = 375

Left = 3240

TabIndex = 1

Text = "0"

Top = 720

Width = 2295

End

Begin Label srd_lev

BorderStyle = 1 'Fixed Single

Caption = "Середній фінансовий леверидж поки не вирахувано"

Height = 255

Left = 120

TabIndex = 10

Top = 3480

Width = 6975

End

Begin Label Titul

Caption = "Розрахунок 1"

FontBold = -1 'True

FontItalic = 0 'False

FontName = "MS Sans Serif"

FontSize = 13.5

FontStrikethru = 0 'False

FontUnderline = 0' False

Height = 375

Left = 2520

TabIndex = 9

Top = 120

Width = 2295

End

Begin Label vivod

BorderStyle = 1 'Fixed Single

Caption = "Фінансовий леверидж поки не вирахувано"

Height = 255

Left = 120

TabIndex = 8

Top = 3000

Width = 6975

End

Begin Label T_OB_AK

Caption = "Введіть звичайні акції, руб"

Height = 495

Left = 120

TabIndex = 3

Top = 2400

Width = 2895

End

Begin Label T_PR_AK

Caption = "Введіть привілейовані акції, руб"

Height = 495

Left = 120

TabIndex = 2

Top = 1560

Width = 2895

End

Begin Label T_obl

Caption = "Введіть облігації, руб"

Height = 255

Left = 120

TabIndex = 0

Top = 840

Width = 2895

End

EndТекст програми.

Module fin_lev.bas

Global kol As Integer

Global summa As Single

End Module

Sub calc_Click ()

If Val (v_obl.Text)

MsgBox "Не все введено"

Exit Sub

End If

If Val (v_pr_ak.Text)

MsgBox "Не все введено"

Exit Sub

End If

If Val (v_ob_ak.Text)

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка