трусики женские украина

На головну

 Розрахунок середньої прибутковості, прогнозування витрат на залучені та розміщені кошти, моделювання оптимального залучення та розміщення коштів - Валютні відносини

Основною метою будь-якого підприємства є отримання прибутку. У ситуації зі створенням або функціонуванням будь-якого фінансового суб'єкта виникає проблема його прибутковості, якщо його прибутковість нижче середньої банківської процентної ставки або відсутній зовсім, то його існування безглуздо з точки зору отримання прибутку. У фінансових інститутах, таких як банки, інвестиційні фонди, страхові компанії, брокерські, дилерські фірми і т.д. основними моментами є прибуток від розміщених коштів і витрати у вигляді виплат за залученими коштами. Найбільш яскравим серед фінансових інститутів є банки т.к. вони, зазвичай, здійснюють повний спектр послуг: робота з валютою, цінними паперами та багато іншого, крім того вони містять в собі одночасно обидва моменти: залучення та розміщення грошових коштів.

Банк - це організація, створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах повернення, платності і терміновості.

Основне призначення банку - посередництво в переміщенні грошових коштів від кредиторів до позичальників і від продавців до покупців. Поряд з банками переміщення грошових коштів на ринках здійснюють і інші фінансові та кредитно-фінансові установи: інвестиційні фонди, страхові компанії, брокерські, дилерські фірми і т.д. Але банки як суб'єкти фінансового ринку мають дві суттєві ознаки, що відрізняють їх від всіх інших суб'єктів.

По-перше, для банків характерний подвійний обмін борговими зобов'язаннями: вони розміщують свої власні боргові зобов'язання (депозити, ощадні сертифікати тощо.), А мобілізовані таким чином кошти розміщують в боргові зобов'язання і цінні папери, випущені іншими. Це відрізняє банки від фінансових брокерів і дилерів, які не випускають своїх власних боргових зобов'язань.

По-друге, банки відрізняє прийняття на себе безумовних зобов'язань з фіксованою сумою боргу перед юридичними і фізичними особами. Цим банки відрізняються від різних інвестиційних фондів, які всі ризики, пов'язані зі зміною вартості її активів і пасивів, розподіляє серед своїх акціонерів.

Найважливішим завданням комерційних банків є отримання прибутку. Для цієї мети банки використовують різні можливості, у тому числі - розширення кредитних операцій, збільшення обсягу послуг, що надаються населенню. Разом з тим дуже важливо для кожного банку підтримання ліквідності, під якою звичайно розуміється здатність банку вчасно і повністю погашати свої зобов'язання перед клієнтурою, іншими банками і т.д.

Поєднання прагнень - до збільшення прибутку і підтримання ліквідності - повинно служити важливим орієнтиром у діяльності банків. Проте насправді не завжди послідовно дотримується.

Для більшої обґрунтованості прийняття управлінських рішень щодо залучення та розміщення грошових коштів пропонується розглянути загальну методику розрахунку основних показників діяльності банку і їх прогнозування. Основні показники випливають з основного призначення банку - залучення та розміщення грошових коштів. Для залучених коштів - середня процентна ставка за залученими коштами, для розміщених - дохідність активних операцій (розраховується у відсотках).

Природно, що для розрахунку показників необхідна наявність інформації, що накопичується за період. У банківській справі сьогодні це не становить труднощів т.к. всі банки мають автоматизовані системи із забезпечення операційного дня банку і накопичують інформацію з моменту створення банку (системи). Таким чином з наявністю даних для обробки утруднень не існує.

У банківській системі основними активними операціями є позики, але для більшої наочності візьмемо валютний відділ, в якому окрім позик з'являються ще обмінні операції. Таким чином будемо вважати, що прибутковість активних операцій складається з двох показників:

 Прибутковість за обмінними операціями

 Прибутковість позик за вирахуванням прострочених (з суми наданих позичок віднімаються прострочені для розрахунку реального відсотка за позиками)

Таблиця 1

Прибутковість активних операцій (у відсотках річних)

 Показники Методика розрахунку

 по місяцях місячні

 по позиках за вирахуванням прострочених ((Доходи за позиками / СР Залишки за кредитами підприємств за відрахуванням прострочених) * 100 * 12

 за обмінними операціями ((доходи (філії + головний / СР Залишки в касі) * 100 * 12

У свою чергу середня процентна ставка за залученими ресурсами складається з трьох показників:

 Ставка за вкладами громадян (зазвичай найнижча і найбільш приваблива для банків)

 Ставка за векселями і депозитами підприємств

 Ставка по депозитах банків (в нормальній економіці ці ресурси найбільш дорогі)

Таблиця 2

Середня відсотках ставка за залученими ресурсами

 Статті Метод розрахунку

 по місяцях місячні

 за вкладами громадян (Витрати по особистих рахунках / СР Залишки за вкладами) * 100 * 12

 за векселями і депозитами підприємств (Витрати по депозитах підприємств / СР Залишки на рахунках) * 100 * 12

 по депозитах банків (Витрати по МБК / СР Залишки за депозитами банків) * 100 * 12

Для більш точного визначення процентної ставки за залученими ресурсами та прибутковості активних операцій необхідно розрахувати консолідовані показники, тобто безпосередньо обчислити значення без розгляду їх у розрізі джерел. Розрахунок консолідованих показників проводиться за формулами середнього зваженого, тобто з урахуванням ваг показників.

Формула зваженого середнього

p1a1 + p2a2 + ........ + pnan

AT = (1)

p1 + p2 + ........ + pn

АT- консолідований показник

а1, аn- середні суми за залученими (розміщеним) засобам

p1, pn- процентні ставки за залученими (розміщеним) засобам

Отримавши консолідовані показники ми, елементарним відніманням середньої процентної ставки за залученими ресурсами з прибутковості визначаємо відсоток доходу фінансового суб'єкта (в даному випадку банку) з суми залучених коштів.

Однак існують витрати, які пов'язані із залученням або розподілом безпосередньо і не впливають на процентну ставку. Однак такі витрати зі збільшенням сум залучених (розміщених) коштів теж збільшуються. Наприклад, для залучення більшої кількості вкладів громадян необхідно збільшити витрати на маркетингові дослідження, рекламу, відкрити нові відділення та ін., Причому ці витрати на одиницю залучених коштів мають тенденцію збільшуються. Таким чином корисність кожної наступної одиниці залучених коштів зменшується. Ці витрати можна порахувати для всіх обсягів залучених (розміщених) коштів до поточного значення включно. Але визначити їх на великі обсяги коштів можна або оцінками експертів, або побудувавши емпіричну формулу залежності витрат від обсягу залучених (розміщених) коштів.

Для побудови емпіричної формули необхідна наявність даних залежності витрат від обсягу коштів.

Знаходження емпіричної формули методом найменших квадратів.

Припустимо, що є деяка залежність:

Таблиця 3

x

 x 1

 x 2 ...

 x n

y

 y 1

 y 2 ...

 y n

, Де х - обсяг залучених коштів, а у - витрати.

Тоді вийдуть залежність:

(2)

У такій постановці задача досить невизначена; необхідно вказати вузький клас функцій.

Таблиця 4

Найпростіші необхідні умови для наявності емпіричних залежностей.

_

 x s

_

 ys Вид емпіричної формули Спосіб вирівнювання

 СР Арифметичне

 СР арифметичне y = ax + b

 СР геометричне

 СР геометричне

 y = ax b

 Y = a + bX, де

 X = lgx,

 Y = lgy, a = lga

 СР арифметичне

 СР геометричне

 y = ab x або

 y = ae b x, де

 b = lnb

 Y = a + bx, де

 Y = lgy, a = lga,

 b = lgb

 СР гармонійне

 СР арифметичне

 y = a +

 Y = ax + b, де

 Y = xy

 СР арифметичне

 СР гармонійне

 Y = ax + b, де

 Y =

 СР гармонійне

 СР гармонійне

 Y = ax + b, де

 Y =

 СР геометричне

 СР арифметичне y = algx + b

 y = aX + b, де

 X = lgx

Після побудови таблиці 4 для кожного виду формул розраховуються ще дві колонки: і, де

, (3)

де xiі xi + 1-проміжні значення, між якими міститься

Таблиця 5

Схема способу найменших квадратів.

 x 0 x

 x 2

 x 3

 x 4 y xy

 x 2 y

1

 x 0

 x 0 2

 x 0 3

 x 0 4

 y 0

 x 0 y 0

 x 0 2 y 0

1

 x 1

 x 1 лютого

 x 3 січня

 x 1 квітня

 y 1

 x 1 y 1

 x 1 лютого y 1

1

 x 2

 x 2 лютого

 x 2 березня

 x 2 квітня

 y 2

 x 2 y 2

 x 2 лютого y 2

 S 0

 S 1

 S 2

 S 3

 S 4

 t 0

 t 1

 t 2

Система рівнянь для визначення коефіцієнтів:

 a 0 s 0 + a 1 s 1 + ... + a m s m = t 0,

 a 0 s 1 + a 1 s 2 + ... + a m s m +1 = t 1,

 ................................

 a 0 s m + a 1 s m + 1 + ... + a m s 2m = t m,

 (1)

Вирішивши систему рівнянь (1), матимемо значення коефіцієнтів а0, а1, а2., І знайдемо шуканий поліном:

y = a0 + a1x + a2x2, де а0, а1, а2 відомі коефіцієнти.

Після знаходження емпіричної формули можна визначити значення у для будь-якого х. Знайшовши формули залежності витрат від обсягу коштів легко спрогнозувати їх значення в майбутні періоди.

Припустимо, що витрати збільшуються з лінійної залежності, тоді

Z = x · yср, де (4)

x - обсяг залучених (розподілених) коштів

yср- середнє значення витрат на одиницю x

Z - витрати для обсягу x залучених коштів.

Так як значення обсягів залучених (розподілених) коштів на майбутні періоди на невідомо, то висловимо, для зручності прогнозування, середнє значення через зростання витрат.

Середнє значення витрат на одиницю знаходиться за формулою:

yср = (y1-yn) / 2, де y1 = b, yn = b + ab (x-1) (5)

y1- витрати на першу одиницю залучених (розподілених) коштів

yn- витрати на останню одиницю залучених (розподілених) коштів

b - витрати на першу одиницю залучених (розподілених) коштів

a - зростання витрат

x - обсяг залучених (розміщених) коштів

Підставивши маємо наступну формулу:

, Тоді (6)

(7)

Тепер можна розрахувати дохід від залучення (розміщення) x обсягу коштів.

D1 = xS-Z, де (8)

S - різниця між прибутковістю активних операцій і ставкою за залученими коштами

D1- дохід від залучення x одиниць грошових коштів, за вирахуванням витрат.

Підставивши формулу 7 отримуємо:

(9)

тоді перша похідна по x:

(10)

Прирівняємо D | 1 = 0, і знайдемо обсяг залучених коштів, при якому D максимально:

(11)

Залишається підставити у формулу значення витрат, зростання витрат і різницю між прибутковістю і ставкою за залученими ресурсами і можна знайти x, при якому дохід фінансового суб'єкта буде максимальний, і до якого необхідно прагнути. Проте дані формули враховують тільки витрати на залучення коштів, але існують також витрати на розміщення коштів, припустимо, що вони теж розподіляються лінійно, але мають інші значення a і b, росту і витрат на першу одиницю відповідно. Тоді:

D2 = xS-Z1-Z2, де (12)

Z1- витрати на залучення коштів

Z2- витрати на розміщення коштів

Підставивши 7 отримуємо:

, Де (13)

b1- витрати на першу одиницю залучених коштів

a1- зростання витрат залучення коштів

b2- витрати на першу одиницю розподілених коштів

a2- зростання витрат розподілу коштів

(14)

Якщо D | 2 = 0 одержуємо:

(15)

За формулою 15 можна обчислити оптимальне значення x, за формулою 13 можна знайти максимальне значення доходу при обсязі залучених коштів x.

Таким чином формули 12-15 відображають адекватну модель фінансового суб'єкта, що має один вид залучених ресурсів і один вид розподілених коштів, якщо витрати на залучення і розміщення коштів змінюються лінійно.

Розглянемо оптимальний розподіл розміщених коштів між двома проектами, за наявності у кредитної установи суми x, припускаючи що вона повністю може бути використана на кожен проект окремо.

D3 = LP1 + (x-L) P2-Z1-Z2, де (16)

D3- дохід від кредитування

P1- прибутковість 1 проекту (для зручності розрахунків проект з більшою прибутковістю)

P2- прибутковість 2 проекту

L - сума на 1 проект

(X-L) - сума на 2 проект

Z1- витрати на 1 проект при сумі L

Z2- витрати на 2 проект при сумі (xL)

Підставами в формулу 16 значення Z1і Z2:

(17)

Перетворивши отримуємо:

(18)

Тоді перша похідна по L формули 18:

(19)

Якщо D | 3 = 0 одержуємо:

(20)

За формулою 20 можна розрахувати оптимальне значення L - кошти на 1 проект, кошти на 2 проект відповідно рівні - (xL). При такому розподілі коштів між проектами дохід буде максимальним. Аналогічно можна розрахувати розподіл сум коштів між джерелами залучених коштів якщо відома необхідна для розміщення сума.

Фінансові інститути, що займаються перерозподілом коштів, тобто поєднують залучення та розподіл коштів для розрахунку оптимального обсягу ресурсів можуть використовувати формули 13, 15, в яких змодельований процес перерозподілу коштів для структури з одним джерелом залучених коштів (наприклад: вклади населення) і одним видом клієнтів з розміщення позик (наприклад: фізичні особи).

Інші суб'єкти фінансового ринку, які вирішують завдання з розподілу коштів між 2 проектами (залучення або розміщення не має значення) якщо відома сума коштів, можуть використовувати формули 18,20 в яких змодельований процес залучення (розміщення) коштів з 2 джерел. Дані формули дають можливість визначити точку максимального доходу від вкладення коштів у різні проекти.

Також наявні моделі можна використовувати для вирішення задачі привабливості інвестицій з урахуванням ліквідності, якщо витрати на інвестування приблизно рівні в обох варіантах, але існують питання по оптимальному співвідношенню ліквідність / рентабельність, то отримавши методом експертних оцінок залежність зменшення (збільшення) ліквідності від обсягу наданого кредиту в той чи інший проект можна прорахувати оптимальне співвідношення, підставивши замість зміни витрат зміна ліквідності.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка