На головну

 діяльність асоціації ПФТС і методи вдосконалення - Фінанси

ВСТУП

Залежність українського фондового ринку від стану ринків цінних паперів інших країн значною мірою проявилося протягом 1998 року. Азіатський криза кінця 1997 був одним з факторів, які призвело до значного відтоку іноземних портфельних інвестицій з України. Вплив зовнішніх (найбільший вплив мав криза, який стався в Росії в серпні 1998 року) і внутрішніх умов розвитку економіки України відобразилися на падінні реального ВВП на 1,7%. (Хоча на початку 1999 року Уряд України прогнозував зростання ВВП на 0,5%). Індекс інфляції досяг 20%. Не вдалося витримати курс гривні, який впав з 1,91 грн ./$ до 3,42 грн ./$ *.

У 1998 році в Україні було вироблено промислової продукції на 82900 млн. Грн., Що на 1,5% менше показника 1997 року. При цьому падіння виробництва було менше, ніж у попередньому році (1,8%). Негативні макроекономічні чинники найбільше вплинули на результати роботи підприємств експортно-орієнтованих і базових галузей економіки. Так, скоротилося виробництво продукції в чорній металургії (на 6,8%), машинобудуванні та металообробці (на 4,5%), паливної промисловості (на 0,7%) та електроенергетиці (на 0,3%). Питома вага цих областей складає майже 2/3 загального обсягу виробництва. Позитивні зрушення спостерігалися в харчовій промисловості, підприємства якої нарощували протягом року виробництво продукції і скоротили відставання з 14,6% за 1997 рік до 0,5% за 1998 рік.

* Відповідно не вдалося утримати прогнозований Урядом валютний коридор на 1998 рік - 1,8-2,25 грн ./$.

Значно поліпшили роботу підприємства деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, легкої промисловості та промисловості будівельних матеріалів, де за підсумками 1998 отримано приріст обсягів продукції відповідно 10,4%, 1,5%, 4,1%.

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами в Україні в 1998 році склав $ 27310 млн., У тому числі експорт - $ 12640 млн. І імпорт - $ 14670 млн. Негативне сальдо торгівлі досягло $ 2030 млн. Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами з 190 країн.

Бюджетом на 1998 рік граничний розмір державних зовнішніх позик був встановлений на рівні $ 3,08 млрд. Зовнішній борг України на 1.01.1999 року становив $ 11480 млн. Такий обсяг зовнішнього боргу дорівнює 70% експорту і 40% ВВП. Станом на початок 1998 обсяг зовнішнього боргу становив $ 9555 млн., Що відповідало 20,4% ВВП і 52% обсягу експорту. Зростання зовнішнього боргу в 1998 році відбулося в основному за рахунок розміщення Україною на зовнішньому ринку 2- і 3-річних єврооблігацій на загальну суму близько DM 1 млрд. І EUR 500 млн. (У сумі - близько $ 1,15 млрд.). Ще близько $ 375 млн. Україна отримала від Міжнародного валютного фонду, а $ 330 - від Світового банку.

У 1998 році до зовнішнього боргу після конвертації були віднесені 2-річні єврооблігації боргів України перед нерезидентами-утримувачами ОВДП. У 1999 році Уряд повинен виплатити в рахунок зовнішніх позик $ 1170259000. Ще близько $ 670 млн. Повинен заплатити за кредитами МВФ Нацбанк. Уряд планує, що в 1999 році обсяг зовнішніх запозичень України не перевищить $ 2558740000. Відповідно держбюджету на 1999 рік державні зовнішні запозичення затверджені в розмірі 3,3 млрд. Грн. ($ 825 500 000.). Як прогнозувалося, вказані кошти будуть сформовані, зокрема, за рахунок надходжень некомерційних запозичень ($ 625 млн.) І комерційних позик ($ 102 700 000.).

1998 став роком зміцнення Асоціації ПФТС (Позабіржова фондова торговельна система) як невід'ємної частини інфраструктури фондового ринку України. В умовах кризи ринку цінних паперів, під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх макроекономічних умов, ПФТС, з одного боку, продовжувала розвиток фондової торгової системи, а з іншого - забезпечувала саморегулювання діяльності учасників фондового ринку.

Серед головних досягнень ПФТС в 1998 року можна виділити наступне:

- Забезпечення фондового ринку України потужної торгової системою, яка охопила 66% загального організованого ринку цінних паперів, 74% ринку боргових зобов'язань і 99% вторинного ринку акцій;

- Значне зростання кількості членів Асоціації ПФТС (воно досягла 294)

- Діяльність Ради Асоціації і чотирьох комітетів, становлення та значний розвиток арбітражно-дисциплінарної системи ПФТС довели ефективність застосування моделі саморегулівної організації ринку цінних паперів в Україні;

- Обсяги торгівлі в ПФТС, її прозорість для інвесторів, наявні технічні можливості щодо обробки та розповсюдження інформації, присутність у Списку ПФТС найбільших українських підприємств, робота ПФТС з інвестиційним співтовариством призвели до міжнародного визнання українського фондового ринку Міжнародної Фінансової корпорацією (МФК) (МФК включила Україну до індексу ІFС Fгопtіег, ПФТС - до числа світових бірж, які репрезентують свої країни в міжнародних статистичних довідниках МФК, а ПФТС - індекс став визнаним індикатором, який характеризує стан і динаміку ринку в Україні.)

- Розробка ПФТС нових програмно-технічних засобів і створення відповідної нормативної бази дозволили учасникам фондового ринку отримати нові можливості щодо здійснення операцій з цінними паперами в ПФТС, яке було особливо важливим в умовах кризи ринку цінних паперів.

39

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА І РОЗВИТОК

Визначення терміна "ринок цінних паперів" наведено у Концепції функціонування та розвитку фондового ринку України (див. Дод. А), схваленої Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1995 року, де говориться: "Ринок цінних паперів є багатофункціональною системою, яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню добробуту громадян за рахунок володіння і вільного розпорядження цінними паперами, підготовленості населення до ринкових відносин ". У цьому визначенні не вказується, хто діє на ринку цінних паперів (суб'єкти), який характер відносин, в які вступають його учасники, і з якого приводу складаються відносини (об'єкти). Відповівши на ці питання, ми отримаємо досить повне уявлення про те, що таке ринок цінних паперів. [11]

Ринок цінних паперів являє собою особливий сегмент фінансового ринку, на якому складаються відносини з приводу купівлі-продажу спеціальних документів (цінних паперів), які мають власну вартість, вільно обертаються і свідчать про відносини співволодіння, позики, і похідних від них відносин між тими, хто залучає ресурси, випускаючи цінні папери (емітентами), і тими, хто їх набуває (інвесторами), за участю, як правило, особливих суб'єктів підприємницької діяльності - фінансових посередників.

Ринок цінних паперів не є якимсь абсолютно самостійним інститутом ринкової економіки, це частина фінансового ринку, що включає також банківські і страхові інститути.

Фінансовий ринок (ринок позичкових капіталів) - це механізм перерозподілу капіталу між кредиторами і позичальниками за допомогою посередників на основі попиту і пропозиції на капітал. На практиці він являє собою сукупність кредитно-фінансових інститутів, що направляють потік грошових коштів від власників до позичальників і назад. Головна функція фінансового ринку полягає у трансформації недіючих коштів у позиковий капітал, т. Е. В грошовий капітал, власник якого надає його іншим особам на встановлений термін на умовах повернення за певну плату у вигляді відсотка.

Фінансовий ринок поділяється на:

Грошовий ринок:

обліковий ринок;

міжбанківський ринок;

валютний ринок.

Ринок капіталів:

ринок цінних паперів;

ринок середньо- і довгострокових банківських кредитів.

Під грошовим розуміється ринок короткострокових кредитних операцій (до одного року). У свою чергу, грошовий ринок звичайно підрозділяється на обліковий, міжбанківський і валютний.

Основними інструментами, використовуваними на обліковому ринку, є казначейські та комерційні векселі, інші види короткострокових зобов'язань (цінні папери). Таким чином, на обліковому ринку обертається величезна маса короткострокових цінних паперів, головна характеристика яких - висока ліквідність і мобільність.

Міжбанківський ринок - це частина ринку позикових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються і розміщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі терміни. Найбільш поширені терміни депозитів - 1, 3 і 6 місяців, граничні строки - від одного дня до двох років (іноді 5 років). Засоби міжбанківського ринку використовуються банками не тільки для короткострокових, а й для середньо- і довгострокових активних операцій, регулювання балансів, виконання вимог державних регулюючих органів. [11]

Валютні ринки обслуговують міжнародний платіжний оборот, пов'язаний з оплатою грошових зобов'язань юридичних і фізичних осіб різних країн. Специфіка міжнародних розрахунків полягає у відсутності загальноприйнятого для всіх країн платіжного засобу. Тому необхідною умовою розрахунків по зовнішній торгівлі, послуг, інвестицій, міждержавних платежів є обмін однієї валюти на іншу у формі купівлі або продажу іноземної валюти платником або одержувачем.

Валютні ринки - офіційні центри, де відбувається купівля-продаж валют на основі попиту і пропозиції.

Ринок капіталів підрозділяється на ринок цінних паперів (середньо- і довгострокових) і ринок середньо- і довгострокових банківських кредитів. Ринок капіталів є найважливішим джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів для уряду, корпорацій і банків. Якщо грошовий ринок надає високоліквідні кошти в основному для задоволення короткострокових потреб, то ринок капіталів забезпечує довгострокові потреби у фінансових ресурсах.

Таким чином,

фінансовий ринок = грошовий ринок + ринок капіталів.

Головною функцією фінансового ринку є забезпечення процесу розподілу фінансових ресурсів в економіці. Він створює умови для вільного міжгалузевого обігу капіталів, дозволяє перетворювати заощадження в робочі інвестиції. Будучи оптимальним розподільчим механізмом, фінансовий ринок сприяє зниженню витрат, що виникають в процесі руху капіталу.

Держава може бути кредитором і позичальником, встановлювати загальні правила функціонування ринку та здійснювати повсякденний контроль за ним, проводити через ринок офіційну грошово-кредитну політику і навіть більш широкі економічні заходи. Держава може також заохочувати і захищати розвиток фінансового ринку, від стану якого істотно залежить стійке функціонування національної економіки. Така політика проводиться в першу чергу за допомогою надання ринку і його складових організаційної завершеності, стандартизації операцій і жорсткого контролю. Цими питаннями в країнах з розвиненою ринковою економікою спеціально займаються такі установи, як Комісія з цінних паперів і бірж (США) або Французька комісія з біржових операцій. Крім того, в США з кінця 30-х років функціонує Національна асоціація дилерів з цінних паперів (НАСД), створена спільними зусиллями Конгресу США та Комісії з цінних паперів і бірж з метою сприяння інвестиційним банкам і бізнесу з цінними паперами, стандартизації принципів і прийомів їх практичній діяльності відповідно до вимог федеральних законів про цінні папери.

В окремих європейських країнах держава безпосередньо бере участь у створенні і підтримці ринків окремих фінансових активів. Навіть фондові біржі в ряді випадків є державними установами. Існують також і "захисні" закони і постанови, огороджувальні національні кредитно-фінансові інститути від іноземного проникнення і зайвої конкуренції.

Процес законодавчого регулювання роботи фондового ринку в різних країнах проходив по-різному, але його метою завжди було створення найбільш сприятливих умов для інвесторів та емітентів. Узагальнені правила поведінки емітентів, фінансових посередників та інвесторів на ринку цінних паперів сформульовані у міжнародних стандартах по торговим системам, клірингу і розрахунків за цінними паперами. Вироблені і принципи функціонування цивілізованого фондового ринку:

- Прозорість;

- Відкритість і доступність;

- Впорядкованість;

- Конкурентність.

Цих стандартів і принципів необхідно дотримуватися при будь прийнятій формі організації фондового ринку. Відповідно до них Український фондовий ринок зараз розділений на два сегменти - біржовий і позабіржовий. Такий поділ чітко зафіксовано в Концепції функціонування та розвитку фондового ринку України. Біржовий сегмент - ринок біржових фірм і банків, переважно брокерський. На цьому ринку України звертається не більше 1% цінних паперів. Позабіржовий сегмент - ринок фінансових посередників, переважно дилерський, який згідно згаданої Концепції поряд з філіями Української фондової біржі займе місце регіональних фондових бірж.

Концепція передбачає створення загальнонаціональної фондової біржі та її філій в регіонах, єдиного депозитарію цінних паперів при цій біржі, єдиного клірингового банку, брокерської мережі, в якій брокери є посередниками між емітентами та інвесторами.

Існують дві форми обігу цінних паперів: готівкова (фізична) і безготівкова (дематеріалізованої). Слід пам'ятати, що безготівкові цінні папери обов'язково розміщуються в депозитаріях, покликаних зберігати цінні папери, вести облік і контроль операцій з ними, а також виконувати інші функції згідно депозитарного договору.

Основне завдання депозитарію - бути номінальним утримувачем цінних паперів. Саме в такій якості він реєструється в реєстрі акціонерів. Основна складність - первинне накопичення достатньої кількості депонованих цінних паперів клієнтів для того, щоб при реалізації угод купівлі-продажу усунути часті звернення до реєстру. У середині 1998 року була затверджена принципова схема моделі Національного депозитарію, а Державною комісією з цінних паперів було прийнято рішення "Про заходи щодо створення Національної депозитарної системи".

Для швидкого проведення великої кількості розрахунків по грошах і цінних паперів необхідний ще один інститут ринку - клірингова палата або депозитарно-клірингова організація. При цьому складність полягає в тому, що первісна правова база по клірингу і розрахунків була створена для банківських структур, що мають відповідні ліцензії. Поява самостійних клірингових організацій в такій ситуації обов'язково регламентується Національним банком. У той же час ринок цінних паперів дуже специфічний і багато в чому відрізняється від грошового ринку.

У Концепції функціонування та розвитку фондового ринку України не сказано, який ринок цінних паперів держава хоче створити. Він може бути банківським, небанківським і змішаним, хоча в світі спостерігається тенденція до зниження ролі банків на цьому ринку. Судячи з Концепції, створення та розвиток фондового ринку України буде орієнтуватися на так званий північноамериканський зразок, що виключає активну роль банків в операціях з цінними паперами.

Для функціонування повноцінної інфраструктури ринку цінних паперів в Україні необхідно наявність таких його суб'єктів: емітентів, зацікавлених у мобілізації вільних коштів; інвесторів, що мають вільні кошти і бажають вигідно їх розмістити; посередників, які забезпечують обмін зобов'язань (цінних паперів) емітентів на грошові кошти інвесторів. Неодмінною умовою існування ринку цінних паперів є наявність державного органу, що регулює обіг цінних паперів на ньому і забезпечує необхідну нормативно-правову базу для його функціонування. Структура ринку цінних паперів в Україні:

Рис. 1.1 Структура ринку цінних паперів

Ця укрупненная структура ринку цінних паперів в значній мірі наближається до структур, які склалися за багато десятиліть у країнах з розвиненою ринковою економікою. З цього малюнка видно, що головні дійові особи на ринку цінних паперів - емітенти, інвестори та фінансові посередники. Фінансові інструменти, що обертаються на ринку, також схожі. Вже кілька років функціонує Українська фондова біржа - спеціалізована установа, що створює умови для постійно діючої централізованої торгівлі, обороти якої за операціями з цінними паперами вельми значні. За роки своєї діяльності ця біржа створила розвинену інфраструктуру. В обласних центрах відкриті і функціонують 11 її філій. За допомогою французьких фахівців створена електронна система обігу цінних паперів, що дозволить створити єдину систему біржової торгівлі. Саме в цьому зв'язку підготовлений проект указу Президента про створення єдиної біржової системи під егідою Національної фондової біржі, оскільки головною проблемою більшості бірж є відсутність у них розвинених електронних мереж торгівлі. [11]

Одна з особливостей українського фондового ринку полягає в тому, що між його учасниками ще не встигли скластися стійкі відносини, що дозволяють говорити про їх постійному відтворенні. Для багатьох підприємств вихід на ринок цінних паперів закінчується з першої ж емісією.

Фондовий ринок України, що складається з великої кількості суб'єктів, багато в чому ще не усталений і до кінця не сформувався (малюнок 1.2) [11], має один елемент, який суттєво впливає на нестійкий характер взаємовідносин між суб'єктами ринку цінних паперів і пов'язаний з роллю фінансових посередників . Якщо, наприклад, американська або англійська компанія здійснює емісію своїх цінних паперів, то майже завжди в цьому беруть участь фірми, що спеціалізуються на операціях з ними. Без їхньої діяльності практично неможливо грамотно сконструювати випуск цінних паперів, так як тільки вони, досконало знаючи становище на ринку цінних паперів, в змозі визначити оптимальну стратегію залучення коштів інвесторів. Слід враховувати, що на західних ринках значний обсяг цінних паперів розміщується за допомогою передплати. У цьому випадку прибуток інвестиційної компанії безпосередньо залежить від її можливостей знайти інвесторів, здатних у найкоротший термін придбати випущені цінні папери.

В Україні ж торговці цінними паперами не грали скільки-небудь помітної ролі в ході первинної їх емісії, хоча в нашій країні на 01.01.98 їх зареєстровано 813 (для порівняння в Японії таких 120), у тому числі 21 комерційний банк. На 01.01.98 на фондовому ринку України здійснювали свою діяльність близько 1000 професійних учасників, зокрема реєстратори цінних паперів, організатори торгівлі, зберігачі цінних паперів і депозитарії. Загальний обсяг торгів на організовано оформлених ринках в 1997 р склав 762 млн. Грн., Що в 15,8 рази більше, ніж у 1996 р

Рис. 1.2. Суб'єкти фондового ринку України

Якщо говорити про фондовий ринок як складеному елементі фінансового ринку та призначення його секторів, то наочно його структуру можна представити у вигляді малюнка 1.3.

 Ринок інструментів позики (облігації, державні зобов'язання, векселі) Ринок інструментів нерухомості (акції відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації)

 Ринок інструментів інвестицій (акції, інвестиційні сертифікати, депозитні сертифікати)

 Ринок виробничих інструментів (ф'ючерси, опціони, варранти)

Рис 1.3 Структура фондового ринку

Як видно з малюнка 1.3 [6], фондовий ринок є багатоаспектною своєрідною економічною системою, за допомогою якої ринкова економіка функціонує в цілому. Фондовий ринок сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і невиробничу сфери, структурній перебудові економіки, її реструктуризації, позитивній динаміці соціальної структури суспільства та підвищенню добробуту кожної людини шляхом вільного розпорядження цінними паперами.

Український фондовий ринок має не настільки велику історію. З січня 1992 функціонує Українська фондова біржа. Були впроваджені системи електронних біржових і позабіржових торгів, заснована Українська асоціація торговців цінними паперами.

В даний час на процес формування і розвитку фондового ринку безпосередньо впливає також Асоціація українських банків та Українська асоціація довірчих товариств, інвестиційних фондів і компаній. Уже можна говорити, що фондовий ринок перебуває в стадії становлення, оскільки зареєстровано більше двох тисяч емісій цінних паперів на загальну суму більше 350 млн. Грн., З яких 80% - акції акціонерних товариств, створених у процесі роздержавлення підприємств. На ринку діють 560 торговців цінними паперами, понад 100 інвестиційних фондів і компаній.

Головне завдання фондового ринку України - створити умови для нормального розміщення інвестицій. [7]

Подальший розвиток національного фондового ринку стримується рядом об'єктивних і суб'єктивних факторів. Основними з них є:

- Відставання існуючої законодавчої і нормативно-правової бази функціонування фондового ринку від розвитку реальних процесів;

- Недостатність державного регулювання національного ринку цінних паперів;

- Недовіра населення і його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому ринку;

- Відсутність необхідного захисту інтересів дрібних інвесторів з боку держави.

Становлення фондового ринку України, його розвиток і функціонування багато в чому залежать від законодавчого регулювання.

Для подальшого розвитку українського фондового ринку, нинішній етап розвитку якого характеризується як переломний. Комісія з цінних паперів змінює пріоритети: від завдань перехідного періоду - створення необхідної нормативної бази, ліцензування та переліцензування професійних учасників ринку, а також вирішення організаційних питань, що стосуються створення центрального апарату та регіональних відділень, - до створення реально функціонуючих систем моніторингу фондового ринку та контролю за ним, системи розповсюдження інформації про емітентів та професійних учасників, а також депозитарної і впорядкованої біржової системи в Україні та якісного виконання вимог чинного законодавства. При цьому особливо виділяється завдання створення системи взаємодії Комісії з цінних паперів з Національним банком України (НБУ).

1.1 Діяльність технічного центру ПФТС у розвитку торгової системи

Асоціація ПФТС на кінець 1998 налічувала 294 компаній і банків. Як видно з рис. 1.4, в серпні кількість членів Асоціації досягла 302, тим не менш, в силу цілого ряду факторів, зокрема фінансової кризи в Россі, відбулося певне скорочення ринку і відповідне зменшення кількості учасників ринку ПФТС.

Асоціація ПФТС є саморегулюючою організацією (СРО) згідно з рішенням Державної Комісії з цінних паперів і фондового ринку. Тільки члени Асоціації ПФТС мають можливість здійснювати операції в торговельній системі ПФТС. Всі вони знаходяться в єдиному правовому полі як українського законодавства про фондовий ринок, так і внутрішніх правил та положень Асоціації. Це означає, що крім державного регулювання, члени ПФТС (а це - близько третини всіх компанії і банків, які отримали дозволи на здійснення операцій з цінними паперами) погодилися додатково взяти на себе певні зобов'язання, які б гарантували чесні та справедливі правила гри на ринку ( це зобов'язання - дотримуватися правил і положень, які розробляються і впроваджуються самими учасниками ринку - учасниками СРО).

Рис. 1.4 Кількість членів Асоціації ПФТС, 1997-98

Практика застосування подібних регулюючих механізмів в багатьох розвинених країнах і в більшості країн, що розвиваються, переконує в їх ефективності та позитивному впливі на розвиток фондового ринку.

Забезпечення функціонування фондової торгової системи і виконання функцій СРО є найважливішими завданнями Асоціації ПФТС.

Основними завданнями Асоціації є:

забезпечення високого професійного рівня діяльності учасників ринку цінних паперів;

професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців-учасників саморегулівної організації, уповноважених здійснювати операції з цінними паперами;

інформування своїх учасників стосовно законодавства про цінні папери;

Розробка та контроль за дотриманням норм і правил поведінки, регламентів, правил здійснення операцій з цінними паперами, вимог до професійної кваліфікації фахівців-учасників саморегулівної організації, уповноважених здійснювати операції з цінними паперами, та інших документів, передбачених законодавством;

впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між учасниками саморегулівної організації, а також учасниками саморегулівної організації та їх клієнтами;

розробка, організація та розвиток електронної системи торгівлі;

виготовлення та контроль за дотриманням стандартів професійної етики;

захист інтересів інвесторів;

встановлення правил і стандартів проведення операцій з цінними паперами.

У 1998 році Асоціація ставила мету реалізацію вищенаведених завдань. Рішенням попереднього Загальних Зборів Рада Асоціації був розширений з 9 до 15 представників компаній і банків. Також в 1998 було створено два нових комітету Асоціації: комітет з правового регулювання та Комітет з розрахунками і ризику-менеджменту.

Таким чином, на кінець 1998 регулююча структура Асоціації складалася з наступних органів:

Загальні Збори

Рада Асоціації

Комітети Асоціації, які складаються з арбітражно-дисциплінарного, торговельного, за розрахунками і ризику-менеджменту і з правового регулювання

Адміністрація Асоціації

Рис. 1.5 Регіональна структура Асоціації ПФТС, за 1998 р

Предметом арбітражного проведення є суперечки між компаніями-членами ПФТС, компаніями, які не є членами ПФТС, але довіряють розгляд спорів Арбітражної колегії (Третейському суду) Асоціації. Також однією зі сторін розгляду можуть бути клієнти учасника ПФТС, якщо вони вважають, що в їх збитки винний брокер учасника ПФТС.

Предметом дисциплінарного проведення є факти порушення Статуту, Положень та Правил ПФТС, чинного законодавства з цінних паперів членами Асоціації.

Розвитком і забезпеченням діяльності дисциплінарної системи займаються Арбитражно-дисциплінарний і Комітет з правового регулювання та Третейський суд ПФТС.

1.3 Розвиток і діяльність Арбітражно-дисциплінарного комітету

Основною метою діяльності Комітету є сприяння реалізації прав і виконання обов'язків членами Асоціації відповідно до її Статуту, Положень та Правилами, нагляд за однаковим і правильним застосуванням членами Асоціації норм професійної діяльності та професійної етики. Реалізація цієї мети найбільш часто здійснюється у вигляді розгляду справ про порушення членами ПФТС та їх уповноваженими особами вимог Правил та Положень Асоціації, вимог чинного законодавства. Розгляд справ здійснюється Дисциплінарними колегіями, які формуються з складу Арбітражно-дисциплінарного комітету. Головою комітету є начальник управління цінних паперів АКБ «Промінвестбанку» Журавльов Юрій Анатолійович.

Таблиця 1.1

Склад Арбитражно-дисциплінарного комітету Асоціації ПФТС, на кінець 1998 р

 Назва компанії Прізвище, ім'я та по батькові

 Альфа капітал, ЗАТ Єржаховський Микола Петрович

 Банк «УкрСиббанк», АКІБ Лазарєв В'ячеслав Вікторович

 Банк «Промінвестбанк України», УАКПІБ Журавльов Юрій Анатолійович

 Воінтер, ІК ТОВ Тельних Микола Борисович

 Дикому, ІЧ, АТ Халабаджі Роман Євгенович

 Кінто, ВАТ Калита Сергій Дмитрович

 Комінтерн інвестменс, ТОВ Родін Юрій Олексійович

 Росан-Капітал, ІЧ ВАТ Кучма Віктор Миколайович

 Славутич Капітал, ІЧ ВАТ Бабій Сергій Олександрович

 Сігма-фонд, АТ Булавін Сергій Валентинович

 Укранет-Траст, ТОВ Литвин Сергій Семенович

Контрольним департаментом Асоціації постійно проводяться перевірки компаній - членів ПФТС щодо виконання ними Правил та Положень Асоціації ПФТС та чинного законодавства.

У випадках виявлення фактів порушень чинного законодавства, Правил та Положень ПФТС піднімалися дисциплінарні проведення.

За результатами 89 перевірок накладено 18 дисциплінарних санкцій (виключення з членів Асоціації - 2, штрафів - 1, тимчасового призупинення доступу до торгової системи - 3, письмових попереджень - 10, переведення в режим нереєстрового торговця - 1, позбавлення кваліфікаційного свідоцтва-1)

.

1.4 Діяльність Третейського суду ПФТС

Згідно до Арбітражного кодексу ПФТС Третейський суд - це договірна форма розгляду та вирішення спорів між членами ПФТС, членами ПФТС і не членами ПФТС, а також не членами ПФТС відповідно до підсудністю, встановленою Кодексом. Третейський суд ПФТС створюється і здійснює свою діяльність у вигляді Арбітражної колегії.

Рішенням Арбитражно-дисциплінарного комітету № 1 від 29.05.98 було сформовано та затверджено Список арбітрів Третейського суду Асоціації ПФТС, до якого крім працівників компаній-членів ПФТС увійшли юристи, які спеціалізуються на правовому регулюванні ринку цінних паперів. Метою було підвищення якості розгляду справ Третейським судом.

Таблиця 1.2

Список арбітрів Третейського суду Асоціації ПФТС 1998

 Прізвище, ім'я та по батькові Назва компанії Місто

 Бабій Сергій Олександрович «Славутич-Капітал», ВАТ ІК

 Дніпро- Петровськ

Продовження таблиці 1.2

 Батрак Денис Олександрович «Парекс Кепітал Україна», ЗАТ Київ

 Бондаренко Олексій Миколайович «ІНЕКО», ВАТ

 Київ

 Булавін Сергій Валентинович «Сігма-фонд», АТ Харків

 Бурган Тарас Костянтинович

 «Тhe SILECKY FIRM, a Professional Corporation-Counsellors at Law» Київ

 Грищенко Дмитро Іванович Юридична фірма «Грищенко та партнери»

 Київ

 Данілін Євген Юрійович ЗАТ «Науково-правнича асоціація»

 Донецьк

 Жабо Максим Євгенович «Сігма-фонд», АТ Харків

 Зайцев Андрій Львович «Альфа - капітал», ЗАТ Київ

 Кирилюк Олексій Федорович Промінвестбанк Київ

 Козьяков Сергій Юрійович Адвокатська фірма «Сергій Козьяков і партнери»

 Київ

 Константинова Світлана Володимирівна «ОЛБанк», АКБ Київ

Продовження таблиці 1.2

 Кошиль Андрій Григорович Фінансова компанія «Сократ», ЗАТ

 Київ

 Мішина Наталя Вікторівна «Вертекс», ЗАТ Одеса

 Подолін Володимир Вікторович «Ладенбург тальманів Юкрейніан Сек'юрітіз», ТОВ

 Київ

 Рибаков Сергій Олександрович «Регент», ТОВ Харків

 Родін Юрій Олексійович «Комінтерн-Інвестменс», ТОВ Київ

 Степанов Олег Павлович «Об'єднана фінансова група», Київ

 Тельних Микола Борисович «Воінтер», ТОВ Київ

 Халабаджі Роман Євгенович «ДИКОМ», АТ, ІЧ Донецьк

 Черемнов Сергій Олександрович ІК «Олександрія», АТЗТ Харків

 Чорнобай Ольга Леонідівна Компанія «Ріджент Юропеан Сек'юрітіз лімітед» (Україна) Київ

 Шевченко Ігор Анатолійович Юридична фірма «Шевченко, Дідковський і Партнери» Київ

 Шевчук Юлія Фірма «Ріпапс» Київ

Протягом 1998 до Третейському суду ПФТС надійшло 6 позовів. 2 справи було вирішено шляхом примирення сторін, 4 справи розглянуто на засіданнях Третейського суду та винесені рішення, в 3 справах зацікавленими сторонами були іноземні інвестори. Основними підставами для надання позовів були: відмова від підписання угоди, укладеної через торгово-інформаційних систем ПФТС, і невиконання договірних зобов'язань.

Напрямки розвитку діяльності Третейського суду ПФТС:

- Удосконалення нормативної бази Асоціації. У процесі розгляду справ Третейським судом не тільки вирішуються конкретні суперечки, але і встановлюються «слабкі місця» в Правилах і Положеннях ПФТС з подальшим їх усуненням. Найбільшою мірою це стосується Торгових правил, а також Арбітражного кодексу ПФТС, особливо в частині виконання прийнятих рішень, підвищення оперативності третейського проведення.

- Підвищення кваліфікації арбітрів Третейського суду ПФТС:

ознайомлення їх з Правилами та Положеннями ПФТС і практикою їх застосування, організація освітніх семінарів та інших заходів.

- Підвищення кваліфікації членів ПФТС в частині застосування процедур вирішення спорів: публікація узагальненої і знеособленою практики Третейського суду, проведення заходів щодо ознайомлення членів ПФТС з можливостями Третейського суду.

- Розширення юрисдикції Третейського суду ПФТС, включення в його компетенцію розгляду не тільки справ, пов'язаних з цінними паперами, а і справа, що пов'язані з іншими видами діяльності на фінансовому ринку.

Юридична та консультативна допомога членам Асоціації

Членам Асоціації надаються довідки щодо застосування законодавства, Правил та Положень Асоціації, поширюється інформація про нові нормативні акти і судові рішення. Працівниками Асоціації забезпечується представництво і захист інтересів членів Асоціації в процесі розгляду справ про порушення вимог законодавства про цінні папери в ДКЦПФР, при проведенні перевірок діяльності членів Асоціації з боку податкових та інших державних контролюючих органів, при розгляді справ у судових органах.

1.5 Розвиток нормативної бази та регулювання торговельних операцій в ПФТС

Розробкою і впровадженням нормативної бази та рекомендацій щодо діяльності членів Асоціації в торговельній системі ПФТС займаються три її комітету - Торговий комітет. Комітет з розрахунками і ризику-менеджменту та Комітет правового регулювання.

Діяльність Торгового комітету ПФТС

Комітет створений і здійснює свою діяльність з метою розробки та впровадження правил торговельної діяльності та інших документів, які регулюють діяльність компаній-членів ПФТС з торгівлі цінними паперами.

Комітет є постійно діючим органом ПФТС, склад якого формується відповідно до Положення про Торговому комітеті, затвердженого Радою Асоціації ПФТС. Комітет підзвітний Раді Асоціації ПФТС.

Комітет здійснює такі функції:

- Розробляє, вносить зміни та доповнення та подає на затвердження Ради ПФТС торгові правила ПФТС; інші документи, які регулюють діяльність компаній-членів ПФТС з торгівлі цінними паперами;

правила лістингу та делістингу в ПФТС;

- Розробляє і здійснює кваліфікаційні вимоги до уповноважених осіб компаній-членів ПФТС; допуск цінних паперів до торгів на ПФТС;

- Контроль за виконанням Правил та Положень ПФТС;

- Заходи щодо захисту інтересів інвесторів та інших клієнтів компаній-членів ПФТС;

- Розгляд питань розрахунків за угодами і кліринговими організаціями та депозитаріями;

- Виконує інші повноваження, покладені на нього правилами та положеннями ПФТС або рішеннями Ради ПФТС.

Комітет складається з представників компаній-членів ПФТС, які виконують свої членські обов'язки і входять в п'ятдесятку найкращих компанії річного рейтингу ПФТС, а також представника контрольного департаменту ПФТС, яке входить до Комітету з усіма правами Члена Комітету. Всі члени ПФТС мають право висувати своїх кандидатів у Члени Комітету. Головою комітету є трейдер компанії Wооd & Соmраnу Тарабакін Дмитро Валерійович.

У разі необхідності та за наявності рішень про проведення таких засідань з боку кожного комітету, комісії тощо комітет проводить загальні засідання з іншими комітетами, комісіями ПФТС.

Склад Торгового комітету ПФТС, 1998 Таблиця 1.3

 Назва компанії Прізвище, ім'я та по батькові

 А +, ТОВ Барабаш Олександр Анатолійович

 Атлант-капітал Мальцев Денис Костянтинович

 Альфа капітал Макаркін Володимир Володимирович

 Асоціація ПФТС Клименко Юлія Леонідівна

 Дикому, ТОВ Буняк Василь Леонідович

 Комекс-брок, АТ Грошев Петро Іванович

Продовження таблиці 1.3

 Кінто, ВАТ Шинкевич Юрій Петрович

 Проспект інвестментс, ЗАТ Рахлевській Леонід Всеволодович

 Софія Цінні папери Паришкура Олександр Михайлович

 Сократ, ЗАТ Почапській Микола Олександрович

 Столиця - цінні папери, ТОВ Чумаченко Вадим Валентинович

 Тект, ЗАТ Семенов Ігор Володимирович

 Wood & Соpany, ТОВ Тарабакін Дмитро Валерійович

Головною метою своєї роботи в 1998 р Торговий комітет ставив підвищення ефективності і надійність роботи торгової системи ПФТС. У зв'язку з цим постійно вдосконалювалися Торгові правила ПФТС, проводилась постійна робота серед учасників системи з роз'яснення змін та доповнень до Правил торгівлі в ПФТС і т.п ..

На Протягом 1998 року Комітет розробив заходи щодо рішенням ДКЦПФР і відносно концентрації угод на організованих ринках та звітування торговців цінними паперами перед організаторами торгівлі. Були підготовлені рішення, які виносилися на затвердження в Раду Асоціації.

Діяльність Комітету з правового регулювання

Комітет було створено Рішенням Ради Асоціації № 5 від 26.05.98. На цьому засіданні Ради було затверджено Положення про Комітет і згідно цього Положення Комітет створюється і здійснює свою діяльність з метою забезпечення кваліфікованого участі Асоціації в процесі створення та розвитку вітчизняного законодавства про цінні папери, удосконаленні Правил та Положень Асоціації щодо врахування інтересів професійних учасників ринку цінних паперів.

До компетенції Комітету віднесено:

- Підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства України про цінні папери. Правил та Положень Асоціації;

- Експертизу проектів нормативно-правових актів, які регулюють ринок цінних паперів. Правил та Положень Асоціації;

- Накопичення та аналіз практики застосування законодавства про цінні папери; розробку рекомендацій, роз'яснень членам Асоціації щодо застосування чинного законодавства, Правил та Положень Асоціації;

- Розробку типових договорів, інших типових форм документів, які використовуються членами Асоціації при здійсненні професійної діяльності на ринку цінних паперів;

- Правову експертизу з питань застосування чинного законодавства, Правил та Положень Асоціації на запит Третейського суду Асоціації та інше.

Таблиця 1.4

Склад Комітету з правового регулювання, 1998

 Назва компанії Прізвище, ім'я та по батькові Посада

 Атланта Капітал ТОВ Бабич Тетяна Григорівна Юрист

 Альфа капітал ЗАТ Зайцев Андрій Львович Юрист

 Дикому ІК АТ Азаров Юрій Олексійович Юрист

 Банк Мегабанк спричиняв Комарков Дмитро Володимирович Начальник юр. Відділу

Продовження таблиці 1.4

 Банк УкрСиббанк АКІБ Лазарєв В'ячеслав Вікторович Начальник правового управління

 Банк Промінвестбанк України УАКПІБ Кирилюк Олексій Федорович Старший юрисконсульт

 Капітал ФК ТОВ

 Петренко Ганна Вікторівна

 Генеральний директор

 Комінтерн Інвестменс Боровик Віталій Андрійович Юрист

 Рубін ФК ВАТ Бондаренко Олександр Вікторович Керуючий

 СЕЗ-інвест ЗАТ Мішина Наталя Вікторівна Юрист

 Славутич Капітал ІК ВАТ Скрипник Руслан Анатолійович Юрист

 Сігма-фонд АТ Бойко Сергій Юлійович Юрисконсульт

 Універсал-Фондовий ІК Мотря Любов Миколаївна Генеральний директор

 «Шевченко, Дидковська і Партнери» Шевченко Ігор Анатолійович Генеральний директор

 FMI Шевчук Юлія Володимирівна Юрист

Протягом звітного періоду відбулося 3 засідання Комітету. Питання, які обговорювалися: затвердження плану та напрямків роботи Комітету (удосконалення типових договорів ПФТС, забезпечення доказами Третейського суду, та ін., Участь в обробці проектів законодавчих актів); обговорення та координація Дої з вирішення проблемних питань щодо правового регулювання діяльності торговців цінними паперами (оподаткування, валютне регулювання); обмін практичним досвідом. На засідання запрошувались представники державних органів (Вищого арбітражного суду України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку), керівники компаній-членів ПФТС.

Діяльність Комітету з розрахунками і ризику-менеджменту

Комітет з розрахунками і ризику-менеджменту був створений 26 травня 1998. На цьому ж засіданні Рада ПФТС затвердила Положення про Комітет з розрахунками і ризику-менеджменту. Головою комітету є Президент АТ «Комекс-Брок» Сапунов Дмитро Олександрович.

Головною метою діяльності Комітету є забезпечення розробки фінансових нормативів для членів ПФТС, впровадження правил та процедур розрахунків для угод, укладених у системі ПФТС, і розробки правил ризику-менеджменту для членів ПФТС, Торгової системи та розрахункових операцій. Комітет є постійно діючим органом ПФТС, яке є підзвітним Раді ПФТС. Рішення Комітету повинні обов'язково враховуватися при прийнятті рішень Радою та іншими органами Асоціації.

Для виконання мети створення та діяльності Комітет розробляє, вносить зміни та доповнення та подає на затвердження Ради ПФТС:

пропозиції щодо внесення змін до нормативних документів ПФТС в частині, яка регламентує способи та умови визначення взаємних зобов'язань та проведення розрахунків за угодами, які укладаються в Торговій системі;

пропозиції щодо удосконалення способів оформлення угод, укладених у Торговельній системі;

правила і стандарти ПФТС з управління ризиками;

вимоги до фінансового стану членів ПФТС з метою зниження індивідуальних ризиків учасників, а також ризиків Торгової системи;

форми фінансової звітності членів ПФТС;

стандарти і правила бека-офісу для членів ПФТС;

розробляє і здійснює:

базові принципи впровадження системи розрахунків за участю депозитарних установ за угодами, які укладаються в ТІС;

систему управління ризиками при укладенні та виконанні угод в ТІС з урахуванням діяльності депозитарних установ;

взаємодія з регулюючими органами, ПАРД та іншими об'єднаннями учасників ринку цінних паперів, а також залученими консультантами з питань розробки технології і єдиних стандартів функціонування інфраструктурного блоку фондового ринку, розробки та узгодження правил складання звітності та стандартів управління ризиками.

Склад Комітету по розрахунках та ризик-менеджменту, 1998 Таблиця 1.5

 Назва компанії Прізвище, ім'я та по батькові

 Альфа капітал, ЗАТ Антонюк Сергій Володимирович

 Атланта капітал, ТОВ Харченко Костянтин Олександрович

 Воінтер, ТОВ Литвиненко Володимир Іванович

 Дикому, ВАТ Сирота Олена Наумівна

 Комекс-брок, АТ Сапунов Дмитро Олександрович

 Комінтерн-інвестментс, ТОВ Олійник Валерій Григорович

Продовження таблиці 1.5

 Промінвестбанк, АКБ Притуп Юрій Миколайович

 Ріджент Юропієн секьюритиз, ТЗОВ Нестеров Станіслав Віталійович

 Сократ, ЗАТ Кошиль Андрій Григорович

 Трансбанк, АКБ Руденко Володимир Борисович

 ЇМО банк, АБ Бережний Сергій Іванович

На 1998 і 1999 року Комітет визначив такі напрями діяльності: бек-офіс - розробка генерального торговельної угоди, стандартних договорів купівлі / продажу, типових вимог до договорів комісії, договорів доручень, удосконалення стандартів бека-офісу; національна депозитарна система - розробка концепції розвитку ПФТС в межах депозитарної системи; взаємодія ПФТС з прямими учасниками Національної депозитарної системи; ризик-менеджмент - розробка та удосконалення фінансових нормативів і вимог до звітності членів ПФТС; розробка методичних рекомендацій щодо розрахунків з нерезидентами, конвертації валюти і т.п .. У комітеті створений і працює три підкомітету: підкомітет з питань бека-офісу, підкомітет з питань депозитарної системи, підкомітет з питань ризику-менеджменту.

1.6 Участь у розвитку законодавчої бази ринку цінних паперів України

Протягом звітного періоду фахівці Асоціації брали участь у роботі над такими законодавчими актами:

проектом Закону «Про акціонерні товариства»

проектом нової редакції Закону «Про цінні папери і фондову біржу»

проектом змін до Закону «Про податок на додану вартість»

проектом змін до Закону «Про оподаткування прибутку підприємств»

проектом Податкового кодексу України

проектом Закону «Про регулювання випуску та обігу похідних цінних паперів».

Асоціація спільно з ДКЦПФР та Державної податкової Адміністрацією брала участь у розробці Положень, Правил та інших документів, що регламентують діяльність учасників фондового ринку.

1.7 Навчально-методична робота асоціації ПФТС

На початку 1998 року розпочав свою роботу навчально-методичний відділ ПФТС. Основною метою створення відділу було підвищення професійного рівня учасників фондового ринку.

Протягом року Асоціацією були проведені наступні семінари і курси:

«Брокер - уповноважена особа ПФТС»

Основна мета курсу:

оволодіння практичними навичками роботи в торговельній системі ПФТС;

оволодіння нормативною базою ПФТС;

знайомство з арбітражною практикою ПФТС;

знайомство з основами технічного аналізу цінних паперів;

підвищення кваліфікації персоналу компаній-членів ПФТС;

сертифікація уповноважених осіб ПФТС.

Протягом року в ПФТС пройшли навчання та отримали сертифікати більш ніж 120 брокерів.

«Емітент та організований ринок цінних паперів»

Були розглянуті актуальні проблеми обороту акцій підприємств на фондовому ринку. У семінарі взяли участь більше ніж 20 представників емітентів.

«Державний контроль на ринку цінних паперів»

Семінар був присвячений актуальним проблемам контролю з боку правоохоронних органів за діяльністю фінансових посередників, судової практики розгляду питань, які виникають на ринку цінних паперів, ознайомлення з новими законодавчими актами та діяльності ДКЦПФР з розслідування правопорушень на ринку цінних паперів і накладенню санкцій. Лекторами були запрошені представники Вищого Арбітражного суду України, ДКЦПФР, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету з питань розвитку підприємництва. У семінарах взяли участь більш ніж 70 учасників. Для компаній-членів ПФТС семінари проводилися безкоштовно.

«Ринок векселів для банків та торговців цінними паперами. Теорія і практика застосування »

На семінарі були розглянуті національні особливості функціонування та регулювання вексельного ринку України, особливості випуску та обігу казначейських, фінансових векселів та Пенсійного фонду, огляд практики застосування векселів в системі енергопостачання, а також торгівля векселями в Торговій системі ПФТС. У семінарі взяли участь 40 учасників. Для членів ПФТС діяли 50% знижки оплати участі в семінарі.

«Оподаткування на ринку цінних паперів. Проблеми та перспективи »

На семінарі були розглянуті актуальні проблеми оподаткування операцій з цінними паперами, податок на прибуток, ПДВ, податок з фізичних осіб, особливості відображення в бухгалтерському обліку комісійних операцій торговців цінними паперами та операцій з нерезидентами, а також нормативно-правове регулювання присутності іноземних інвесторів на фінансовому ринку Україна. Семінар було проведено спільно з Асоціацією правників у галузі фінансового та банківського права за сприяння Академії правових наук України, і представників Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності. Національного банку України, Арбітражного суду України, а також провідних компаній-учасників фондового ринку.

«Ефективне управління фінансовими компаніями в умовах кризи» і «Консалтинг - джерело доходів для професійних учасників фондового ринку»

Розглянуті особливості кризових явищ у фінансових компаніях України та Росії, адміністративно-організаційні та фінансові аспекти антикризового управління, фактори виживання, шляхи перебудови стратегії управління компаніями в умовах кризи, а також питання корпоративне фінансування, організації ринкових досліджень, макроекономічне прогнозування, емісії цінних паперів, андерайтингу , правові та практичні аспекти інвестиційних зобов'язань. У семінарі взяли участь представники Кабінету міністрів України, ДКЦПФР, ФДМУ, Московського Фінансового Центру, Консультативної Ради Національної асоціації учасників фондового ринку (НАУФОР, Росія), представники українських і російських фінансових компаній, іноземних фінансових установ.

«Фінансова звітність підприємств на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Складання та аналіз »

Розглянуті питання щодо організації фінансового управління і контролю в АТ, вимог до формування фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також вимог до складання річного звіту, який подається емітентами до ДКЦПФР. Семінар було проведено спільно з «Financial Markets International».

Всього у семінарах взяло участь більш ніж 280 учасників. Для членів ПФТС всі семінари проводилися зі значними знижками або на безкоштовній основі, що дало можливість компанії, або банку-члену ПФТС заощадити приблизно 400 доларів США на кожному учаснику.

58

2. АНАЛІЗ СТАНУ ПОЗАБІРЖОВИЙ фондової торгової системи

2.1 Діяльність технічного центру ПФТС у розвитку торгової системи України

2.1.1 Цілі, завдання та напрямки діяльності технічного центру

Торговельна система ПФТС є електронним ринком цінних паперів. На сьогодні це єдиний ринок цінних паперів в Україні, який підтримує міжрегіональну систему електронних торгів цінними паперами в режимі «on-line».

Технічний центр ПФТС має ліцензію № 1 торгово- інформаційної системи, яка надана йому ДКЦПФР в квітні 1997 року. Він здійснює свою діяльність як організатора торгівлі цінними паперами.

Метою діяльності Технічного центру є підтримка, управління та удосконалення електронної торговельно-інформаційної мережі.

Основними завданнями «Технічного центру ПФТС» є:

- Забезпечення умов для здійснення купівлі-продажу цінних паперів через електронну торговельно-інформаційну мережу;

- Інформування учасників торговельно-інформаційної системи про ко?юнктуре, яка склалася на позабіржовому ринку цінних паперів;

- Забезпечення швидкого, точного, надійного та достовірного збору, обробки, поширення і публікації інформації про котирування та операції з цінними паперами, забезпечення достовірності такої інформації;

- Забезпечення можливості отримання заінтересованими особами на прийнятних умовах інформації про котирування та операції з цінними паперами;

- Запобігання використанню, поширенню або публікації недостовірної чи шахрайської інформації про котирування та операції з цінними паперами;

- Захист учасників ТІС від можливих зловживань.

Технічний центр має потужні відомчі сервера, програмне забезпечення, яке розроблено NАSDАQ і власними силами, розгалужену телекомунікаційну мережу. На всіх магістральних каналах передачі даних встановлений режим динамічного кріптошіфрованія. До основних послуг Технічного центру відносяться такі, які безпосередньо пов'язані з торгівлею в ПФТС. До торгівлі в системі мають доступ лише компанії і банки, які є членами Асоціації ПФТС та уклали договір з «Технічним центром ПФТС».

У діяльності «Технічного центру ПФТС» в 1998 році можна виділити два етапи: перший - з початку року до червня, 1998, другий - із серпня 1998 р - до кінця року. Перший етап характеризується бурхливим зростанням кількості підключень до торговельної мережі.

В кінці цього етапу кількість учасників торговельної системи ПФТС досягло 176, а кількість встановлених терміналів - 198. Основними завданнями етапу було забезпечення підключення учасників до ПФТС, удосконаленню програмного забезпечення торгової системи і розробка нового програмного забезпечення.

Завданнями другого етапу була зміна організаційної структури телекомунікаційної мережі, збільшення способів підключення до ПФТС, поліпшення сервісного обслуговування учасників ПФТС та скорочення витрат Технічного центру і, відповідно, компаній-членів ПФТС.

Головними досягненнями цього етапу були впровадження нових технологій - розробка спеціалізованого програмного забезпечення учасника аукціонів ФДМ на ПФТС, тестування нового програмного забезпечення торговельної системи, розробка програмного забезпечення для обміну пакетами цінних паперів та програмного забезпечення для торгівлі векселями.

Надійність інформаційних технологій є особистою рисою системи, але нові потреби ринку, які виникали в минулому році, змушували ПФТС постійно вдосконалюватися технічно. Для того щоб зробити торговельну систему ПФТС більше універсальним інструментом, який би давав нові можливості компаніям для ведення свого бізнесу, Технічний центр впродовж минулого року провів роботу зі створення спеціального програмного і апаратного забезпечення торговельної системи. Були закінчені випробування розробленого в середині 1998 програмного забезпечення учасників аукціонів Фонду державного майна України на ПФТС. Нове програмне забезпечення проведення аукціонів ФДМУ дало користувачам зручний інтерфейс для купівлі акцій державних підприємств на аукціонах Фонду державного майна України.

В кінці 1998 року було введено в дослідну експлуатацію, а з 1999 року в промислову - програмне забезпечення вексельної торгового майданчика «ПФТС- вексель». Ця система дозволяє торгувати векселями в режимі реального часу (on-line), найкращим чином задовольняє потреби операторів ринку векселів, об'єднує економічність розташування основних параметрів векселі на екрані і повноту інформації за кожним векселем. Програмний продукт встановлюється всім учасникам торговельної системи ПФТС безкоштовно. Крім того, в 1998 році розроблено та впроваджено (в режимі бета - тестування) програмне забезпечення обміну пакетами цінних паперів «Система обміну пакетами акцій». Ця система дає можливість учасникам Торгової системи ПФТС здійснювати обмін пакетами акцій у режимі реального часу (on-line) як підприємств-емітентів, акції яких вже обертаються в торговельній системі ПФТС, так і будь-яких нових підприємств, пакети акцій яких учасники хочуть обміняти.

2.1.3 Інформаційне забезпечення діяльності ПФТС

В кінці 1998 року був повністю оновлений Веб-сервер Асоціації ПФТС. Він перетворився на потужний спосіб поширення інформації з фондового ринку України, що має можливості для зворотного зв'язку між ПФТС та іншими учасниками ринку цінних паперів. Інформація на Веб- сервері щодня поновлюється. Щодня його відвідує приблизно 350 користувачів. Крім україномовних, Веб-сервер має також англомовні сторінки.

Веб-сервер дозволяє отримувати таку інформацію:

- Статистичні дані торговельної системи ПФТС (індекс, обсяг торгівлі, котирування цінних паперів, лідерів зростання і зниження, інших результатів торгів);

- Рейтинги учасників торгів і цінних паперів;

- Інформацію про членів Асоціації ПФТС та емітентів (в тому числі їх звіти і баланси);

- Законодавчі та нормативні документи, які стосуються ринку цінних паперів;

- Аналітичні матеріали;

- Новини та іншу інформацію.

Веб- сервер дозволяє проводити анкетування учасників фондового ринку з різних питань, які стосуються розвитку Асоціації та ринку цінних паперів України.

Для поширення інформації ПФТС використовує також бюлетені Асоціації та повідомлення через електронну пошту корпоративної мережі ПФТС.

2.2 Торговельні результати торговельної системи ПФТС

1998 був для українського фондового ринку досить тяжким. Так і не почалося зростання, якого всі чекали на початку року. Погіршення кон'юнктури ринку корпоративних цінних паперів призвело не тільки до скорочення кількості учасників ринку, а й постійного пошуку компаніями нових джерел отримання доходу в усіх областях інвестиційного бізнесу.

Протягом другої половини року ринок впевнено падав, про це свідчить динаміка індексу ПФТС. В Україні падіння було не таким швидким, як у Росії, де індекс РТС впав за рік на 91,36%. Але незважаючи на стабільну тенденцію падіння на українському ринку, експерти тричі за рік спостерігали зростання сукупного попиту в системі, яке призводило до зростання індексу ПФТС.

Перше зростання попиту припало на початок березня, коли в ПФТС досить активно почали працювати компанії, які виконували заявки нерезидентів. Воно співпало з успішним розміщенням українських єврооблігацій. Друга хвиля зростання попиту припала на кінець липня - початок серпня. В даний час МВФ підтвердив намір видати Україні стабілізаційний кредит. І третій раз, зростання припало на листопад - початок грудня, коли різко зросла зацікавленість до акцій енергетичних компаній.

Зниження спекулятивної привабливості роботи з акціями призвело до активних спроб з боку брокерських компаній освоювати інші сегменти фондового ринку.

Аналіз ринку в 1998 році дає можливість зробити наступний висновок: український ринок виявився досить чутливим до різких коливань курсу гривні і до подій на російському фінансовому ринку. Нестабільність національної валюти в другій половині 1998 року, крім макроекономічного впливу, ускладнювала прогноз курсу грн / $, що заважало роботі нерезидентів. У другій половині 1998 року на українському ринку спостерігалася зворотна залежність між обсягами угод і цінами на акції.

Разом з тим, в кінці року спостерігалася стабілізація і зростання індексу ПФТС, що дає певні надії на те, що найбільше падіння українського фондового ринку залишилося позаду.

2.2.1 Обсяг торгів і кількість угод

Торгові результати 1998 року в ПФТС відобразили загальні тенденції, які склалися на міжнародному фінансовому ринку впродовж 1997-98 років. Загальний обсяг торгівлі склав 338,539,812.36 грн., Що на 5% менше відповідного показника 1997 року.

Як видно з рис. 1.1, найбільший обсяг торгівлі спостерігався в березні (52,8 млн. Грн.), Найменший - у жовтні (7,4 млн. Грн.). Середньомісячний обсяг торгівлі склав 28,2 млн. Грн., Або 1340000. Грн. за торгову сесію. У продовження року зменшувалися квартальні показники обсяг торгівлі (див. Табл. 4.1), але вже в кінці року спостерігалася тенденція до їх збільшення (див. Рис. 4.1). Як видно з таблиці 2.2.1, аналогічні тенденції також спостерігалися в кількості угод і капіталізації 20 найбільших емітентів.

Таблиця 2.2.1

Основні показники торгівлі цінними паперами в ПФТС і їхнє ставлення до ВВП України, 1998

 Валові показники

 1 кв.

 2 кв.

 3 кв.

 4 кв.

 За рік

 Обсяг торгівлі, млн. Грн.

 114

 94

 81

 49

 338

 Капіталізація, млн. Грн.

 8401

 5882

 5031

 4940

 4940

 Капіталізація 20 найбільших емітентів, млн. Грн.

 5831

 3891

 2827

 3039

 3039

 Кількість угод

 806

 1158

 623

 667

 3254

Продовження таблиці 2.2.1

 Показники розміру

 Коеф. Капітализаціі,%

 4,8

 Кількість компанійвошедшіх в список ПФТС

 149

 176

 178

 182

 182

 Показники ліквідності

 Оборот 3,%

 6,8

 Обсяг торгівлі до ВВП,%

 0,33

 Концентрація 4,%

 61,5

Рис. 2.2.1 Обсяг торгівлі і кількість угод в ПФТС, 1998

Протягом року в ПФТС було укладено 3254 угоди (у середньому 13 угод протягом однієї торгової сесії). Найбільша кількість угод було зафіксовано в травні - 472 угоди протягом місяця. Кількість угод у порівнянні з 1997 роком скоротилася на 16,8%. У продовження року відбулися 252 торгу сесій5.

2.2.2 Індекс ПФТС

Динаміка індексу ПФТС * (див. Рис. 2.2.2) характеризувалася такими даними: показник індексу знизився на 58,5 пунктів;

б

олее всього відхилення індексу ПФТС від середнього показника спостерігалося в серпні, найменше - у грудні (див. рис. 2.2.2).

Рис. 2.2.2 Індекс ПФТС, 1998

рис. 2.2.3 Індекс ПФТС, 1999

Виходячи з малюнків 2.2.2 і 2.2.3 індекс ПФТС у другій половині 1999 піднявся до рівня середини 1998

2.2.3 Структура торгівлі

У 1998 році торгівля акціями в ПФТС займала домінуюче положення (див. Рис. 2.2.4 та табл. 2.2.2). У порівнянні з 1997 роком збільшилася частина облігацій і зменшилася частина компенсаційних сертифікатів.

Рис. 2.2.4 Структура торгів в ПФТС (за видами інструментів), 1998

Обсяг торгів акціями підприємств в ПФТС склав 206 900 000. Грн. Було представлено 12 областей економіки, серед яких домінували акції енергетичних (55,5% від загального обсягу торгівлі акціями), металургійних, нафтогазових і хімічних підприємств. Обсяг торгів цих областей, склав 89,5% загального обсягу торгів акціями (див. Рис. 3.4). Торгові результати 1998 наведені в табл. Б.1 (див. Додаток).

Як видно з таблиці 2.2.2, лідером продаж в 1998 році були акції АТ «Укрнафта». Частка 10 лідерів продажів у загальному обсязі торгівлі акціями в ПФТС склала 58%.

Лідери продаж, 1998 Таблиця 2.2.2

 КОД

 Назва підприємства

 Обсяг торгівлі, грн.

 UNAF

 Укрнафта, АТ

 18555392

 DNEN

 Дніпроенерго, ДАЕК

 17 676'803

 KIEN

 Київенерго, ДАЕК

 17407 819

 ZAEN

 Західенерго, ДАЕК

 16217932

 DOEN

 Донбасенерго, ДАЕК

 13068668

 HRTR

 Харціскій трубний завод, АТ

 9770599

 CEEN

 Центренерго, ДАЕК

 8388691

 STIR

 Стирол, АТ

 8128791

 NITR

 Нижньодніпровський трубопрокатний завод, АТ

 6320178

 SMASH

 НВО ім. Фрунзе, АТ

 4520162

Рис. 2.2.4 Структура торгівлі в ПФТС (з цінних паперів та галузева)

Рис. 2.2.5 Обсяг торгівлі акціями підприємств чотирьох областей

Як видно з рис. 4.5 і таблиці 4.3, найбільші обсяги торгівлі акціями енергетичних, нафтогазових, металургійних і хімічних підприємств і рівень диверсифікації торгівлі спостерігалися з березня по травень. Найбільший обсяг торгівлі акціями підприємств енергетичної галузі спостерігався в березні (30,2 млн. Грн.), Нафтогазової - у травні (7,3 млн.), Металургії - в травні (5,1 млн. Грн,), хімічної - в березні (6,3 млн. грн.).

2.3 Огляд роботи фондового ринку (ПФТС)

Загальний обсяг торгів Фондової торговельній системі ПФТС за 6 місяців цього року склав 282 576 933.50 грн., Що дорівнює 83% від обсягу ПФТС за весь 1998 год.

За перше півріччя було здійснено 1254 угоди, загальна кількість цінних паперів, продане в першому півріччі 1999 року, склала 1,2 млрд. Середньодобовий обсяг одно 2,4 млн. Грн, в той час, як в 1998 році цей показник не перевищував 500 тис . грн. Максимальний денний обсяг торгів за 6 місяців 1999 р було зафіксовано в червні на рівні 83 млн. Грн.

Індекс з початку року збільшився на 17,8% і на 06.07.99 р дорівнював 26,65%. Можна говорити про певну тенденцію зростання обсягу та кількості угод вже починаючи з квітня 1999 р

Загальна кількість цінних паперів у торговельній системі ПФТС на 01.07.99 р - 430, з них більше ніж ЗО акцій пройшли процедуру лістингу на ПФТС за договором ПФТС з емітентами акцій. Кількість цінних паперів, яке постійно торгуються в ПФТС, зросла з 20 на початку року до 39 в червні.

Загальна капіталізація всіх підприємств Списку ПФТС становить більше ніж 5,9 млрд. Грн., Що на 30% більше порівняно з кінцем 1 кварталу 1999 Таке зростання було досягнуто як завдяки збільшенню кількості акцій, яке торгуються в ПФТС, так і завдяки збільшенню капіталізації найбільш великих підприємств за рахунок зростання ринкових цін.

Розширився діапазон векселів в торговельній системі. На кінець півріччя їх кількість склала 42, на початку ж 1999 їх було лише 11. Крім того, в системі торгуються всі види державних. облігацій, у тому числі і конверсійні.

Станом на 01.07.99 р по акціях восьми емітентів, таких як ДАЕК "Київенерго", ВАТ "Укрнафта", ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод", ВАТ Концерн "Стирол" та інші, попит перевищував пропозицію, причому по деяких - в 2- 3 рази.

Набагато зменшилися спреди з цінних паперів, які найбільше торгуються в системі ПФТС. Наприклад, за акціями ДАЕК "Київенерго" спред з початку року зменшився з 50% до 26%, по акціях ВАТ концерн «Стирол» - з 85% до54% і т.д. Це викликано як зростанням цін покупки, так і зниженням цін продажів.

рис 2.3.1 Індекс та обсяг торгів ПФТС, 1998-1999 р.р.

рис 2.3.2 Динаміка обсягів торгів на ПФТС, за 6 місяців 1998 та 1999

Значно зросли порівняно з початком року, ціни на акції першого рівня Списку ПФТС - акції ВАТ "Укрнафта" зросли (розрахунок за цінами угод) на 113,9%, акції ДАЕК "Київенерго" - на 15%, акції ВАТ Концерн "Стірол" - на 39,5%, акції ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод" - на 60%.

Кількість змін котирувань в системі зросла в середньому з 26 до 100 в день. Кількість учасників, яке постійно знаходяться в торговельній системі збільшилася в порівнянні з початком 1999 на 18%.

Основні показники торгівлі цінними паперами в ПФТС і їх співвідношення з основними макроекономічними показниками України представлені в таблиці 2.3.1

Таблиця 2.3.1

Основні показники торгівлі цінними паперами в ПФТС і їх співвідношення з ВВП України, перше півріччя 1999

 Показники

 Значення

 Валові показники

 Обсяги торгівлі, млн. Грн.

 282,57

 Капіталізація, млн. Грн.

 5 985,94

 Капіталізація 20 найбільших компаній, млн. Грн,

 3 735,33

 Валовий внутрішній продукт (ВВП), млн. Грн.

 54 368,00

 Кількість угод

 1254

 Показники розміру

 Коефіцієнт капіталізації%

 11,01

 Кількість компаній, яке пройшли лістинг

 430

 Показники ліквідності

 Оборот 2,%

 4,72

 Обсяг торгівлі до ВВП,%

 0,52

 Концентрація 3,%

 62,40

2.3.1 Галузева структура торгів у ПФТС

У першому півріччі 1999 року в обсязі торгівлі, так само як і в 1998 році, переважали енергетичні підприємства, які займають більше 60% торгівлі акціями.

Належить відзначити збільшення кількості підприємств металургії та хімічної промисловості, яке торгували в Системі. У таблиці 2.3.2 представлено розподіл обсяг торгівлі за галузями промисловості.

Таблиця 2.3.2

Розподіл обсягу торгівлі в ПФТС за галузями промисловості, 1999

 Область

 Обсяг торгівлі, тис грн.

%

 Кількість підприємств які торгують в системі,

 Енергетика

 37218848,54

 60,54

 19

 Машинобудування

 6267350,10

 10,19

6

 Металургія

 4885901,49

 7,95

8

 Хімічна

 3852 304,57

 6,27

 13

 Банківська сфера

 3 151220,11

 5,12

2

 Нафтогазова

 2427 095,82

 3,95

5

 Харчова

 1502 764,75

 2,44

5

 Транспорт

 1 306302,51

 2,12

1

 Фармацевтична

 698999,18

 1,14

2

 Будівництво

 167519,88

 0,27

3

 Всього

 61478 306,95

 100

 64

Даний розподіл сталося через підвищення інтересу до акцій енергетичної галузі, що призвело як в збільшенню обсягу торгів, так і підвищення у зв'язку з цим довіру до акцій галузі.

2.3.2 Лідери серед акцій

Лідером як за обсягом торгівлі, так і за кількістю угод, є акції ДАЕК "Київенерго". У таблиці 2.3.3 наведені показники лідерів за обсягом торгівлі та кількістю угод.

Таблиця 2.3.3

Показники лідерів серед акцій, які торгували в ПФТС

 Назва емітента

 Станом на 30.06.99 р

 Обсяг

 Обсяг

 Кількість угод

 Найкраща ціна купівлі

 Найкраща ціна продажу

 Ціна останньої угоди

 грн.

 грн.

 грн.

 грн.

 шт.

 шт.

 Лідери за обсягом торгівлі

 Київенерго

 1,43

 1.99

 1,55

 26803 530,78

 4902737

 184

 Запорізький трансформаторний

 завод

 0,011

 0,15

 0,059

 3671 826,71

 11790427

5

 АКБ «Інтербанк»

 2560000

 2560000

2

 Центренерго

 0,2

 0,4

 0,25

 2209 120,99

 4732724

 24

 Нижньодніпровський трубопрокатний завод

 2,67

 4,85

 3,16

 2116 866,45

 665097

9

 Лідери за кількістю угод

 Київенерго

 1,43

 1,99

 1,55

 26803 530,78

 4902737

 184

 Дніпроенерго

 46,6

 100

 40,2

 1120 952,14

 16673

 94

 Концерн "Стірол"

 2,3

5

 2,6

 981 421,55

 484575

 53

 Укрнафта

 3,75

 6,6

 3,85

 1318 410,51

 542094

 45

 Західенерго

 12

 16,9

 14,5

 603 409,61

 48509

 28

64

3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПФТС НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3.1 Нові схеми роботи на ПФТС по забезпеченню зниження ризику і збільшення ліквідності ринку

Запровадження інституту маркет-мейкерів.

Інститут маркет-мейкерів (компаній, які постійно підтримують двосторонні котирування у певних цінних паперів) є загальновизнаною світовою практикою, що сприяє підвищенню ліквідності і стабільності фондового ринку.

У ПФТС статус маркет-мейкера зможе отримати будь-який торговець цінними паперами, які бере на себе додаткові зобов'язання в процесі торгівлі, а саме:

- Підтримувати мінімальну вартість торгового лоту (вартість торгового лота дорівнює ціні помноженої на кількість акцій) для котирувань, виставлених по акціях Котирувального листа першого рівня Списку ПФТС не нижче 10 тис. Грн.

- Безперервно підтримувати двосторонні котирування (тобто здійснювати як куплю, так і продаж однієї й тієї ж цінного паперу), як мінімум по одній цінному папері, внесеному до Котирувальний лист першого рівня Списку ПФТС; при цьому різниця між цінами купівлі та продажу двосторонньої котирування маркет-мейкера не повинна перевищувати 20%. Виконуючи цю вимогу, маркет-мейкери надають будь-якому власнику цінних паперів можливість швидко продати або купити цінні папери, які значно підвищує ліквідність і зменшує ризики на фондовому ринку.

Для отримання статусу маркет-мейкера учасники ПФТС повинні не тільки взяти на себе всі зобов'язання, встановлені для маркет-мейкерів, а й отримати згоду відповідно всіх діючих маркет-мейкерів.

Станом на 01.02.2000 р про бажання стати маркет-мейкерами вже заявило сім компаній:

1. ЗАТ "Альфа-капітал"

2. ЗАТ "Інеко"

3. ЗАТ "Проспект Інвестментс"

4. ЗАТ "Сократ"

5. ЗАТ "Тект"

6. ТОВ "вибрати номер енд компані"

7. ВАТ "Кінто"

3.2 Удосконалення системи розрахунків у торгах на ПФТС

Виходячи зі специфіки роботи ПФТС, необхідно впровадити розрахунки за схемою "Поставка проти платежу" (ППП). Вона вигідно відрізняється від старих схем тим, що виключає можливість невиконання контрагентом своїх зобов'язань щодо умов контракту. А низький ризик - це якраз те, на що в першу чергу звертають увагу інвестори. Крім цього, розрахунки проходять значно швидше - на третій день після укладення угоди, а за умови готовності її учасників - в той же день.

- Розрахунки за цією схемою здійснюються за допомогою торгової системи ПФТС, Міжрегіонального фондового союзу (МФС) і Національного банку України. Схема проста - компанія-продавець укладає угоду в торговельній системі ПФТС, вказуючи в параметрах угоди "розрахунки через МФС", після чого отримує доступ до спеціального вікна, де торговець заповнює всі необхідні для розрахунків реквізити. Далі торговець повинен надати необхідні розпорядження зберігачу, після чого цінні папери переводяться на спеціальний торговий рахунок МФС. Розпоряджатися цим рахунком і забирати звідти цінні папери може тільки МФС. Процедура сплати грошей відбувається аналогічно: після надання розпорядження банку, де у торговця знаходиться поточний рахунок, гроші переводяться на спеціальний відкритий рахунок в НБУ. В день розрахунків перевіряється наявність грошей і цінних паперів на вищезазначених рахунках, після чого вони перераховуються відповідно продавцю і покупцю. Таким чином, спроба шахрайства виключається: у разі невиконання умов контракту гроші або цінні папери будуть повернуті власнику.

- Для максимальної швидкості розрахунків за цією схемою необхідно, щоб глобальний сертифікат без документарних цінних паперів знаходився в МФС. Якщо цінні папери перебувають у документарній формі, то їх необхідно «знерухомити». Компаніям, які не мають ліцензії зберігача, необхідно відкрити рахунок у зберігача.

- Через те, що плата послуг МФС не залежить від суми угоди, схема ППП робить транзакцію значно дешевше - продавець сплачує 55 грн., А покупець - 50 грн. У цей самий момент операції по цій схемі відбуваються безкоштовно. (Для порівняння, плата за проведення транзакції через реєстратор представляє в середньому 1-2,5% від суми угоди, а це означає, що з суми в 100 тис. Грн. Необхідно заплатити 1-2,5 тис. Грн. До того ж використання традиційних переваг торговельної системи ПФТС звільняє від витрат на відрядження).

Таким чином, схема ППП знижує ризики контрагентів, робить операції значительней дешевими і швидкими, підвищує загальну надійність роботи на фондовому ринку. З цього можна передбачити великий інтерес його учасників до нової схеми "Поставка проти платежу". Можна говорити ще й про те, що схема ППП сприятиме збільшенню кола потенційних контрагентів, зростанню обсягів торгів і ліквідності ринку, а також підвищить привабливість фондового ринку, як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів.

3.3 Впровадження сучасних технологій

Необхідно впровадити проект, пов'язаний з новими технологіями, який надасть можливість компаніям - членам Асоціації безкоштовно отримувати нові технології: програмні продукти ПФТС-бек-ОФІС, ПФТС-ІНФОРМ і ПФТС-веб-СЕРВІС.

ПФТС-бек-Офіс є системою автоматизації облікових операцій з цінними паперами. Вона надає компаніям - учасникам фондового ринку інструменти для підготовки документів, необхідних для виконання отриманих доручень та укладених угод, а також контролю за рухом грошових коштів і цінних паперів компанії та її клієнтів. Система призначена для автоматизації первинного документообігу компанії, формалізації обліку руху грошових коштів і цінних паперів, а також для підготовки внутрішньої та зовнішньої документації.

Система ПФТС-Інформ - це інформаційно-аналітичний термінал, який дозволяє отримувати всю необхідну для роботи на фондовому ринку інформацію: котирування цінних паперів, фінансово-економічні новини країни, нормативні документи, фондові індекси, курси валют, дані про емітентів та учасників ринку. Крім того, система дозволяє отримувати всі дані з системи ПФТС в режимі реального часу. У систему ПФТС-Інформ інтегрована сторінка найбільшого українського постачальника новин - агентства "Інтерфакс-Україна".

Обидва програмні продукти реалізовані в архітектурі клієнт-сервер. Це дозволяє використовувати їх на великій кількості робочих місць співробітників компанії.

ПФТС-веб-СЕРВІС передбачає надання компанії (банку) стандартної сторінки в мережі Інтернет на сервері ПФТС, на що компанія може розміщувати такі дані: загальну інформацію (реквізити, логотип і тому подібний), оголошення, рекламу послуг і діяльності. Інформація на веб-сторніц може поновлюватися безпосередньо компанією (банком) в режимі оn-linе.

Досвід компаній, які вже використовують вищезазначені програмні продукти, свідчить, що вони істотно підвищують ефективність їх діяльності.

В даний час на процес формування і розвитку фондового ринку безпосередньо впливає також Асоціація українських банків та Українська асоціація довірчих товариств, інвестиційних фондів і компаній. Уже можна говорити, що фондовий ринок перебуває в стадії становлення, оскільки зареєстровано більше двох тисяч емісій цінних паперів на загальну суму більше 350 млн. Грн., З яких 80% - акції акціонерних товариств, створених у процесі роздержавлення підприємств. На ринку діють 560 торговців цінними паперами, понад 100 інвестиційних фондів і компаній.

Залежність українського фондового ринку від стану ринків цінних паперів інших країн значною мірою проявилося протягом 1998 року. Азіатський криза кінця 1997 був одним з факторів, які призвело до значного відтоку іноземних портфельних інвестицій з України.

1998 став роком зміцнення Асоціації ПФТС (Позабіржова фондова торговельна система) як невід'ємної частини інфраструктури фондового ринку України. В умовах кризи ринку цінних паперів, під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх макроекономічних умов, ПФТС, з одного боку, продовжувала розвиток фондової торгової системи, а з іншого - забезпечувала саморегулювання діяльності учасників фондового ринку.

Серед головних досягнень ПФТС в 1998 року можна виділити наступне:

- Забезпечення фондового ринку України потужної торгової системою, яка охопила 66% загального організованого ринку цінних паперів, 74% ринку боргових зобов'язань і 99% вторинного ринку акцій;

- Значне зростання кількості членів Асоціації ПФТС (воно досягла 294)

- Діяльність Ради Асоціації і чотирьох комітетів, становлення та значний розвиток арбітражно-дисциплінарної системи ПФТС довели ефективність застосування моделі саморегулівної організації ринку цінних паперів в Україні;

- Обсяги торгівлі в ПФТС, її прозорість для інвесторів, наявні технічні можливості щодо обробки та розповсюдження інформації, присутність у Списку ПФТС найбільших українських підприємств, робота ПФТС з інвестиційним співтовариством призвели до міжнародного визнання українського фондового ринку Міжнародної Фінансової корпорацією (МФК) (МФК включила Україну до індексу ІFС Fгопtіег, ПФТС - до числа світових бірж, які репрезентують свої країни в міжнародних статистичних довідниках МФК, а ПФТС - індекс став визнаним індикатором, який характеризує стан і динаміку ринку в Україні.)

- Розробка ПФТС нових програмно-технічних засобів і створення відповідної нормативної бази дозволили учасникам фондового ринку отримати нові можливості щодо здійснення операцій з цінними паперами в ПФТС, яке було особливо важливим в умовах кризи ринку цінних паперів.

У 1998 році торгівля акціями в ПФТС займала домінуюче положення (див. Рис. 2.2.4 та табл. 2.2.2). У порівнянні з 1997 роком збільшилася частина облігацій і зменшилася частина компенсаційних сертифікатів.

Виходячи зі специфіки роботи ПФТС, необхідно впровадити розрахунки за схемою "Поставка проти платежу" (ППП). Вона вигідно відрізняється від старих схем тим, що виключає можливість невиконання контрагентом своїх зобов'язань щодо умов контракту. А низький ризик - це якраз те, на що в першу чергу звертають увагу інвестори. Крім цього, розрахунки проходять значно швидше - на третій день після укладення угоди, а за умови готовності її учасників - в той же день.

- Розрахунки за цією схемою здійснюються за допомогою торгової системи ПФТС, Міжрегіонального фондового союзу (МФС) і Національного банку України. Схема проста - компанія-продавець укладає угоду в торговельній системі ПФТС, вказуючи в параметрах угоди "розрахунки через МФС", після чого отримує доступ до спеціального вікна, де торговець заповнює всі необхідні для розрахунків реквізити. Далі торговець повинен надати необхідні розпорядження зберігачу, після чого цінні папери переводяться на спеціальний торговий рахунок МФС. Розпоряджатися цим рахунком і забирати звідти цінні папери може тільки МФС. Процедура сплати грошей відбувається аналогічно: після надання розпорядження банку, де у торговця знаходиться поточний рахунок, гроші переводяться на спеціальний відкритий рахунок в НБУ. В день розрахунків перевіряється наявність грошей і цінних паперів на вищезазначених рахунках, після чого вони перераховуються відповідно продавцю і покупцю. Таким чином, спроба шахрайства виключається: у разі невиконання умов контракту гроші або цінні папери будуть повернуті власнику.

- Для максимальної швидкості розрахунків за цією схемою необхідно, щоб глобальний сертифікат без документарних цінних паперів знаходився в МФС. Якщо цінні папери перебувають у документарній формі, то їх необхідно «знерухомити». Компаніям, які не мають ліцензії зберігача, необхідно відкрити рахунок у зберігача.

- Через те, що плата послуг МФС не залежить від суми угоди, схема ППП робить транзакцію значно дешевше - продавець сплачує 55 грн., А покупець - 50 грн. У цей самий момент операції по цій схемі відбуваються безкоштовно. (Для порівняння, плата за проведення транзакції через реєстратор представляє в середньому 1-2,5% від суми угоди, а це означає, що з суми в 100 тис. Грн. Необхідно заплатити 1-2,5 тис. Грн. До того ж використання традиційних переваг торговельної системи ПФТС звільняє від витрат на відрядження).

Таким чином, схема ППП знижує ризики контрагентів, робить операції значительней дешевими і швидкими, підвищує загальну надійність роботи на фондовому ринку. З цього можна передбачити великий інтерес його учасників до нової схеми "Поставка проти платежу". Можна говорити ще й про те, що схема ППП сприятиме збільшенню кола потенційних контрагентів, зростанню обсягів торгів і ліквідності ринку, а також підвищить привабливість фондового ринку, як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів.

Зміст

Введення

Ринок цінних паперів України, його структура та розвиток

Діяльність асоціації ПФТС (Позабіржова фондова торговельна система) і розвиток саморегулювання

Рада асоціації

Розвиток і діяльність адміністративно-дисциплінарної системи ПФТС

Діяльність Третейського суду ПФТС

Розвиток нормативної бази та регулювання торговельних операцій в ПФТС

Участь у розвитку законодавчої бази ринку цінних паперів України

Навчально-методична робота асоціацій ПФТС

АНАЛІЗ СТАНУ ПОЗАБІРЖОВИЙ фондової торгової системи

Діяльність технічного центру ПФТС у розвитку торгової системи

Цілі і завдання

Діяльність технічного центру

Інформаційне забезпечення діяльності ПФТС

Торгові результати торговельної системи ПФТС

Обсяг торгів і кількість угод

Індекс ПФТС

Структура торгівлі

Огляд роботи фондового ринку (ПФТС)

Галузева структура торгів у ПФТС

Лідери серед акційРАЗРАБОТКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 3.1 Нові схеми роботи на ПФТС по забезпеченню зниження ризику і збільшення ліквідності ринку 3.2 Поставка проти платежу висновок

список використаної літер

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com