На головну

 Економіка організації - Фінанси

Затверджено на засіданні

Вченої Ради ЕФ

Протокол №

Від 28.01.2003 р

Фонди контрольних завдань

по курсу «Економіка організації»

Варіант 2

Вкажіть правильну відповідь:

1. Об'єкти основних засобів оцінюються:

а) за первісною вартістю, відновлювальної вартості, залишкової вартості

б) по повної початкової вартості, повної відновної вартості, залишкової первісною вартістю, відновної вартості

г) інші види оцінок

2. Що є товаром на ринку:

а) все що купується

б) все що продається

в) все що купується і продається

г) все що завозиться і продається

3. За формою власності об'єднання можуть бути:

а) державними, муніципальними, приватними, змішаними, і за участю іноземних юридичних осіб

б) державними, муніципальними, приватними, змішаними

в) самостійними, приватними, змішаними, і за участю іноземних юридичних осіб

а) державними, юридичними особами, і за участю іноземних організацій

4. Як називаються організації, що переслідують витяг прибутку як основну мету своєї діяльності?

а) комерційні

б) некомерційні

в) кримінальні

г) прібиледобивающіе

5. Монополія, захищена від конкуренції, за допомогою юридичних обмежень називається

а) природна монополія

б) штучна монополія

в) закрита монополія

г) відкрита монополія

6. Змішана форма великого і дрібного підприємництва, за якої великі корпорації укладають договір з дрібними фірмами на право діяти від його імені

а) Факторинг

б) Лізинг

в) Франчайзинг

г) Синдикат

7. Коефіцієнт вибуття основних засобів дорівнює:

а) Вартість вибулих основних засобів за аналізований період

Вартість основних засобів на початок аналізованого періоду

б) Вартість вибулих основних засобів за аналізований період

Вартість основних засобів на кінець аналізованого періоду

в) (Вартість вибулих основних засобів за аналізований період)

___________________________________________________________________

(Вартість основних засобів на початок аналізованого періоду)

г) Вартість вибулих основних засобів за аналізований період

Вартість основних засобів

8. Формула обчислення коефіцієнта зносу:

а) Сума зносу основних фондів

Первісна вартість основних фондів

б) Залишкова вартість основних фондів

Первісна вартість основних фондів

в) Первісна вартість основних фондів

Сума зносу основних фондів

9. Основним вартісним показником, що характеризує рівень використання основних засобів, є показник:

а) рівень трудомісткості

б) фондовіддача

в) коефіцієнт змінності

г) фондомісткість

10. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів дорівнює:

а) Тривалість аналізованого періоду

середньорічний залишок оборотних коштів

б) Середньорічний залишок оборотних коштів

Обсяг реалізованої продукції

в) Обсяг реалізованої продукції

середньорічний залишок оборотних коштів

г) Обсяг реалізованої продукції

Тривалість аналізованого періоду

11. Якому типу виробництва відповідає значення коефіцієнта серійності Kсер = 2 - 10

а) масове

б) багатосерійне

в) серійне

г) дрібносерійне

д) одиничне

12. У яких випадках економічно доцільно застосовувати одиничне виробництво?

а) в експериментальному виробництві на стадії розробки нової моделі

б) для випуску вузького асортименту продукції

в) коли використовуються спеціальні верстати, що виконують одну технологічну операцію

13. Коефіцієнт, який показує частку приросту власних средст компанії за рахунок нерозподіленого прибутку поточного періоду, називається коефіцієнтом:

а) економічного зростання

б) поточної ліквідності

в) забезпеченості власними оборотними коштами

14. Елементом виробничої структури підприємства є:

а) їдальня

б) робоче місце

в) житлово-комунальне господарство

15. Під поняттям «закладу» слід розуміти:

А) Підприємство або підрозділ підприємства, яке знаходиться на території, підприємства іншій галузі

Б) Сукупність підприємств, які розташовані на одній території, зайняті одним видом діяльність і, взаємодіючи між собою, утворюють єдину цілісність

В) Одну з поширених форм організації бізнесу, юридично оформлене об'єднання учасників спільного підприємництва

16. Особливість незавершеного виробництва є:

А) Самостійний спосіб визначення, а не перерахунок виробничого заділу в грошові одиниці виміру

Б) Універсальний спосіб розрахунку

В) Необов'язкові платежі

17. Полуфабрікат- це:

А) Готовий виріб, що використовується переважним чином як складова частина іншого більш складного виду продукції

Б) Результат виробничої діяльності, що приймає форму готової продукції, призначеної для реалізації на сторону

В) Складова готового виробу вироблена по якісній іншої технології, ніж інші частини готового виробу

Г) Матеріал, який пройшов певні стадії обробки, але не став ще готової продукції, однак призначений для продажу

18. Залежно від обсягу та характеру потреби сировини і матеріалів вибираються наступні способи постачання:

А) прямі поставки, бартерні угоди, товарні біржі, толлінг, взаємозалік, оптові поставки

Б) оптові поставки, фондові біржі, прямі поставки

В) закупівлі у посередників, товарні біржі

19. У оподатковуваний дохід від реалізації включається (гл.25)

А) виручка від реалізації товарів, виручка від реалізації надлишкового майна, внералізаціонние доходи;

Б) чистий прибуток, внералізаціооние доходи, сукупний внесок засновників державних пенсійних фондів;

В) виручка від реалізації товарів, инвистиций, отримані при проведенні ІНВІСТИЦІЙНИЙ конкурсів, виручка від реалізації надлишкового майна

20. Норми витрат матеріальних ресурсів встановлюються з метою:

А) недопущення зайвої витрати ресурсів, оперативності обліку, недопущення відхилень від заданих характеристик продукції, що випускається

Б) створення баз даних для планування діяльності підприємства, недопущення зайвої витрати ресурсів, недопущення відхилень від заданих характеристик продукції, що випускається

В) дотримання нормальних умов праці, оперативності обліку, створення баз даних для планування діяльності підприємства

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com