На головну

Екзаменаційні квитки по предмету Фінанси, грошовий обіг, кредит за осінній семестр 2000 року - Фінанси

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 1

Фінансові методи і напрями їх дії.

Технологічна структура капітальних вкладень. Способи здійснення капітальних вкладень.

Державний кредит в формі звертання частини внесків населення в державну позику.

Аналіз рівнів динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства.

Розрахунок індексу кредитоспроможності (індексу Альтмана), нестача методу для прогнозування фінансового становища підприємства.

Підвищення ділової активності, критерії і економічні показники.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 2

Амортизаційні відрахування як джерело фінансових ресурсів. Розрахунок сум амортизаційних відрахувань основних коштів і нематеріальних активів.

Методи нормування оборотних коштів.

Світові концепції фінансової політики.

Показники, що характеризують якісні зміни в майновому положенні підприємства і мірі їх прогресивності.

Частки оборотних коштів в активах і власних оборотних коштів в загальній їх сумі і запасів в оборотних активах. Формули їх розрахунку і інформаційне забезпечення.

Визначення і формул розрахунку коефіцієнтів загальної оборотності капіталу; оборотності мобільних коштів і матеріальних оборотних коштів.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 3

Поняття капіталу. Його загальна формула, зміст і форми.

Оборотні кошти підприємств і їх склад.

Російська Федерація як гарант.

Розрахунок прибутковості капіталу простих акцій.

Алгоритм роботи із звітом про рух грошових коштів.

Задачі аналізу ефективності використання нематеріальних активів підприємств. Система показників їх аналізу і оцінки.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 4

Позабюджетні фонди, їх освіта і призначення.

Мета і задачі планування фінансів.

Санація і зовнішнє управління майном в зв'язку з банкрутством підприємства.

Поняття «ефекту фінансового важеля», його розрахунок і економічне значення.

Порівняльний аналітичний баланс, його структура і показники.

Ефективність господарської діяльності підприємства. Способи її вимірювання і основні показники.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 5

Формування балансового і чистого прибутку.

Розрахунок обсягів продукції, що реалізовується в натуральному вираженні і витрат на неї по повній собівартості на період, що планується.

Суть трансферта, трансфертних операцій і послуг.

Суть аналізу відносних показників.

Найбільш істотні обмеження звітної і аналітичної форм балансу.

Чинники ефективності господарської діяльності і їх класифікація.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 6

Вимоги, що пред'являються до фінансової політики.

Акціонерне товариство закритого типу і організація його фінансів.

Державний кредит, його суть і відмітні особливості.

Вплив на величину власного капіталу структури капіталу і ціни залучених ресурсів.

Основні типи аудиторських висновків, стандартні і нестандартні висновки, їх відмінності.

Раціональна організація пошуку резервів розвитку виробництва.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 7

Загальнодержавні фінанси, їх склад, роль і зв'язок з фінансами підприємств.

Суть нормування оборотних коштів.

Поєднання страхової і кредитної діяльності банків і добровільне страхування відповідальності позичальників за непогашення кредитів.

Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції, зумовлених змінами в структурі продукції.

Оцінка фінансового становища підприємства з точки зору короткострокової перспективи.

Поняття «факторных моделей рентабельності». Мультипликативная модель взаємозв'язку різних чинників на темпи зростання власного капіталу.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 8

Напряму використання чистого прибутку.

Податкові пільги.

Застава товарів в обороті і переробці, валютні цінності, кредитування під заставу векселів і поручительство як способи забезпечення зобов'язань.

Цілі і методи фінансового аналізу.

Балансова модель фінансової стійкості.

Класифікація чинників і резервів екстенсивного розвитку виробництва.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 9

Кількісний і якісний вплив фінансів на суспільне виробництво.

Фінансовий план господарюючого суб'єкта. Основні показники доходів і витрат плану.

Факторингове обслуговування.

Суть факторного методу аналізу.

Маневреність функціонуючого капіталу, формула розрахунку, показники нормально функціонуючого капіталу.

Головна мета аналізу ефективності господарської діяльності підприємства, характеристика основних інтересів і цілей фінансового аналізу різних груп учасників комерційної справи.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 10

Ознаки фінансових відносин.

Укрупнені елементи балансового прибутку і визначення їх об'ємів.

Управління державними кредитами. Задачі, що вирішуються в процесі управління.

Аналіз майнового положення підприємства за допомогою вертикального аналізу звітності.

Типи поточної фінансової стійкості і ліквідність господарюючого суб'єкта. Їх економічне значення.

Напряму аналізу і оцінки структури нематеріальних активів.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 11

Фінансові важелі.

Показники рентабельності і їх розрахунок.

Російська Федерація як кредитор на внутрішньому і міжнародному ринку.

Розрахунок впливу на прибуток змін по обсягу продукції.

Оцінка фінансового становища підприємства з точки зору довгострокової перспективи.

Класифікація чинників і резервів інтенсивного розвитку виробництва.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 12

Державний бюджет і державний кредит як ланки фінансової системи.

Поняття «підприємства», зміст його діяльності і формування первинного капіталу підприємства.

Державний кредит в формі гарантованих позик.

Особливості зовнішнього фінансового аналізу.

Коефіцієнти співвідношення мобільних і иммобильных коштів; реальної вартості майна. Формули їх розрахунку і інформаційне забезпечення.

Факторный аналіз рівнів рентабельності по групі показників, розрахованих на основі різних елементів виробничих активів.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 13

Фінансові резерви, їх значення і джерела формування.

Розрахунок нормативу оборотних коштів, що авансуються в сировина, основні матеріали і куповані вироби.

Державний кредит в формі казначейських позик.

Розрахунок загальної зміни прибутку від реалізації продукції як сума факторных відносин.

Принципи угруповання статей в агрегированном балансі, групи статей активу і пасиву в залежності від міри ліквідності і терміновості платежу.

Аналіз ефективності господарської діяльності в змісті управлінського обліку.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 14

Фінансове планування. Його задачі. Метод фінансового планування, що використовується у визначенні планових фінансових показників.

Акціонерне товариство відкритого типу, його організаційна схема і фінанси.

Інкасова форма розрахунків.

Розрахуйте рентабельність власного капіталу за даними на кінець періоду, якщо прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства, в період, що аналізується, становить 30 млн. крб., а величина власного капіталу на початку періоду 2000 млн. крб.

Частка власних оборотних коштів в покритті запасів і коефіцієнт покриття запасів, їх економічна і смислова інтерпретації, формула розрахунку.

Відмінності в методиці побудови показників обороту всіх оборотних і коштів, що нормуються.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 15

Суть управління фінансами. Об'єкти і суб'єкти управління.

Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції, її елементи і показники.

Незадовільна структура балансу, критерії її визначення.

Показник, що відображає ефективність використання коштів, інвестованих в підприємство.

Коефіцієнт концентрації і маневреність оборотного капіталу, фінансової залежності. Формули їх розрахунку і інформаційне забезпечення.

Факторный аналіз рівнів рентабельності по групі показників, розрахованих на основі чистої притоки грошових коштів.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 16

Фінансовий механізм і його структура.

Витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), їх зміст і призначення.

Ліквідація підприємства, світова угода при неспроможності підприємства.

Особливості управлінського аналізу.

Основні показники оцінки фінансової стійкості підприємства.

Основна мета і напрями аналізу дебіторської заборгованості.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 17

Фондова біржа і її діяльність. Фінансування діяльності бірж.

Організаційна схема повного товариства і організація його фінансів.

Безготівкова форма розрахунків з оформленням акредитива. Акредитив і його види.

Аналіз майнового положення підприємства за допомогою горизонтального аналізу звітності.

Використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв.

Визначення і формули розрахунку коефіцієнтів оборотності кредиторської заборгованості і середнього терміну обороту кредиторської заборгованості.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 18

Фінансовий ринок, його призначення, види. Об'єктивна передумова його функціонування.

Класифікація витрат на виробництво.

Позики територій.

Рентабельність позикових коштів з урахуванням впливу на неї чинника оподаткування.

Звіт про рух грошових коштів як звіт про зміни фінансового становища підприємства.

Аналіз ефективності господарської діяльності в змісті фінансового обліку.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 19

Фінансова система. Ланки фінансової системи, їх характерні особливості.

Некомерційні підприємства і організація їх фінансів.

Системи і основні форми розрахунків з постачальниками, бюджетом, покупцями. Основні умови безготівкових розрахунків.

Розрахунок рентабельності власного капіталу, способи і інформаційна база його розрахунку.

Задачі аналізу фінансового становища.

Схема комплексного аналізу ефективності господарської діяльності.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 20

Контрольна функція фінансів.

Розподіл і використання балансового прибутку підприємства.

Позикова діяльність РФ на внутрішньому ринку.

Методика формалізованого розрахунку факторных впливів на прибуток від реалізації продукції.

Показники оцінки майнового положення підприємства.

Розширена модель для розрахунку стійкого темпу зростання власного капіталу.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 21

Векселя, їх розділення по ознаках термінів платежу, кількості учасників в операції, емітентів.

Планування і розрахунок пасивів, що постійно знаходяться в розпорядженні підприємства. Перехідна заборгованість по заробітній платі, нарахована на заробітну плату, і іншу заборгованість.

Вплив кредитної політики на ефективність виробництва.

Показники аналізу балансового прибутку.

Основні заходи для відновлення платоспроможності підприємства.

Аналітичні процедури, вживані в аналізі і оцінці ефективності використання основних засобів виробництва.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 22

Державне регулювання ринку цінних паперів.

Основні фонди, розрахунок показників їх розширення і оновлення.

Трастові фонди, їх діяльність.

Балансовий прибуток, його економічна характеристика і оцінка.

«Грошовий» прибуток або реальна притока готівки, формула розрахунку. Причини розходження між величинами прибули і «грошовим» прибутком.

Аналіз структури нематеріальних активів по термінах корисного використання.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 23

Учасники - суб'єкти ринку цінних паперів.

Організаційна схема товариства на вірі (командитного товариства) і організація його фінансів.

Кліринг, операції що забезпечують його проведення.

Чинники, що впливають на прибуток від реалізації товарної продукції.

Зміст звіту про рух грошових коштів.

Аналіз оборотності дебіторської заборгованості.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 24

Зміст фінансової політики.

Визначення налогооблагаемой прибутку.

Трастові операції, договір про установу траста.

Розрахуйте коефіцієнт придатності основних коштів підприємства на початок і кінець року за наступними даними: первинна вартість на початок року ― 436 тис. крб.; на кінець року ― 1332 тис. крб., залишкова вартість відповідно ― 125 тис. крб. і 980 тис. крб.

Оцінка положення комерційної організації на ринку цінних паперів.

Заходи по зниженню дебіторської і кредиторської заборгованості.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 25

Фінансова стратегія і тактика.

Витрати на відтворювання виробничих фондів, їх зміст і цільове призначення.

Порядок кредитування, оформлення і погашень кредиту. Забезпечення кредиту.

Основний зміст внутрішньозаводського фінансового аналізу.

Оцінка ділової активності.

Аналіз ефективності і прибутковість нематеріальних активів.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 26

Правове забезпечення функціонування фінансового механізму.

Фінансові ресурси підприємства, направлені на його розвиток в умовах самофінансування.

Поняття «банкрутства». Його зовнішні ознаки. Заходи, що проводяться в зв'язку з банкрутством.

Основний зміст зовнішнього фінансового аналізу.

Поняття «фінансової стійкості» і «фінансової стійкості в довгостроковому плані».

Аналіз і оцінка ефективності діяльності підприємства, основні задачі аналізу.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 27

Інвестиційний інститут, його діяльність на ринку цінних паперів як фінансовий брокер, інвестиційний консультант, інвестиційна компанія, інвестиційний фонд.

Розрахунок нормативів оборотних коштів по готовій продукції і статті «Витрати майбутніх періодів».

Основні показники і коефіцієнти, що свідчать про неспроможність підприємства.

Рентабельність позикових коштів, способи його розрахунку. Джерела інформації для розрахунку.

Суть понять «ліквідність балансу» і «ліквідність активів».

Резерви екстенсивного і інтенсивного розвитку виробництва з точки зору кінцевих результатів.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 28

Казначейські зобов'язання, депозитні і ощадні сертифікати, їх відмітні особливості.

Механізм управління фінансами підприємств.

Комерційний (фірмовий) кредит.

Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості продукції.

Суть поняття «економічна ефективність».

Визначення і формули розрахунку фондоотдачи (оборотність) грошових коштів і інших внеоборотных активів і коефіцієнта оборотності власного капіталу.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 29

Функціонування фінансів в сфері виробництва, звертання і споживання і вплив на них.

Капітальні вкладення як спосіб відтворювання основних фондів.

Готівкова форма розрахунків, касові операції. Основні положення їх ведіння.

Вертикальний (структурний) аналіз, його показники, цінність результатів аналізу в умовах інфляції.

Поняття «власних оборотних коштів» і «нормальних джерел формування запасів».

Прискорення оборотності оборотних коштів його вплив на фінансове становище підприємства.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 30

Форми фінансового забезпечення відтворювальних витрат.

Планування прибутку.

Лізинг, його види і основні форми.

Суть порівняльного (просторового) аналізу.

Взаємозв'язок змін прибутку, оборотного капіталу і грошових коштів.

Аналіз ділової активності і рентабельність. Формули фінансових коефіцієнтів і їх взаємозв'язок.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 31

Державний (позавідомчий) фінансовий контроль. Органи, його що здійснюють. Його задачі, об'єкти і сфери контролю.

Джерела фінансування капітальних вкладень.

Безготівкова форма розрахунків з оформленням платіжного доручення і платіжного вимоги-доручення.

Способи розрахунку сукупних включень капіталу і розрахунок його рентабельності.

Ознаки «хорошого» балансу з точки зору підвищення ефективності.

Факторный аналіз рівнів рентабельності по групі показників, розрахований на основі різних елементів прибутку (доходу).

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 32

Фінанси, як економічна категорія. Область їх виникнення.

Розрахунок балансової вартості основних коштів і середньорічної вартості основних виробничих фондів.

Розрахунки за допомогою кредитних і дебетних карток.

Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зсувів в складі продукції.

Кількісні критерії оцінки структури балансу. Основи для визнання структури балансу незадовільної, а підприємство ― неплатоспроможним.

Аналіз дебіторської заборгованості.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 33

Незалежний фінансовий контроль.

Визначення сукупного нормативу оборотних коштів.

Форфетування і його механізм.

Поняття «рентабельності». Розрахунок рентабельності в залежності від напряму вкладень коштів.

Коефіцієнти поточної, швидкої і відкладеної ліквідності (платоспроможність), їх смислове значення, формули розрахунку.

Умови раціоналізації виявлення і мобілізація резервів.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 34

Оборотні фонди і фонди звертання. Їх склад, зміст і участь у виробниче-торговому процесі.

Планування виробничої собівартості залишків нереалізованої продукції і виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

Іпотека: суть і предмет.

Рентабельність продажу, його економічне значення. Чинники, що впливають на рентабельність продажу.

Аналіз ліквідності балансу.

Виробничий потенціал і сукупний резерв підвищення ефективності виробництва на підприємстві.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Квиток № 35

Фінансові ресурси, їх поняття, формування і використання.

Ефективність використання оборотних коштів і розрахунок його основних показників.

Дебіторська заборгованість. Показники оцінки її ризику.

Горизонтальний (тимчасової) аналіз, його показники. Визначення міри агрегированности, цінність результатів аналізу в умовах інфляції.

Комплексна оцінка ліквідності балансу. Загальний показник ліквідності балансу, його суть і розрахунок.

Роль економічного аналізу в управлінні підприємством.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

6

зразковий перелік екзаменаційних питань

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Фінанси, як економічна категорія. Область їх виникнення.

Фінансові ресурси, їх поняття, формування і використання.

Розподільна функція фінансів.

Контрольна функція фінансів.

Державний (позавідомчий) фінансовий контроль. Органи, його що здійснюють. Його задачі, об'єкти і сфери контролю.

Незалежний фінансовий контроль.

Фінансова система. Ланки фінансової системи, їх характерні особливості.

Загальнодержавні фінанси, їх склад, роль і зв'язок з фінансами підприємств.

Позабюджетні фонди, їх освіта і призначення.

Державний бюджет і державний кредит як ланки фінансової системи.

Страхування як ланка фінансової системи, його призначення і сфери функціонування.

Кількісний і якісний вплив фінансів на суспільне виробництво.

Функціонування фінансів в сфері виробництва, звертання і споживання і вплив на них.

Форми фінансового забезпечення відтворювальних витрат.

Фінансові резерви, їх значення і джерела формування.

Поняття капіталу. Його загальна формула, зміст і форми.

Оборотні фонди і фонди звертання. Їх склад, зміст і участь у виробниче-торговому процесі.

Фінансовий механізм і його структура.

Фінансові методи і напрями їх дії.

Правове забезпечення функціонування фінансового механізму.

Фінансовий ринок, його призначення, види. Об'єктивна передумова його функціонування.

Фінансові інструменти, їх форми і види.

Суть понять «акція» і «лістинг». Види і категорії акцій.

Оцінка акцій, визначення курсу і балансової вартості акцій.

Облігації, їх розмежування по ознаках приналежності, звертання і іншим ознакам.

Казначейські зобов'язання, депозитні і ощадні сертифікати, їх відмітні особливості.

Векселі, їх розділення по ознаках термінів платежу, кількості учасників в операції, емітентів.

Державне регулювання ринку цінних паперів.

Інвестиційний інститут, його діяльність на ринку цінних паперів як фінансовий брокер, інвестиційний консультант, інвестиційна компанія, інвестиційний фонд.

Зміст фінансової політики.

Фінансова стратегія і тактика.

Вимоги, що пред'являються до фінансової політики.

Цілі і задачі фінансової політики.

Оперативне і стратегічне управління.

Фінансове планування. Його задачі. Метод фінансового планування, що використовується у визначенні планових фінансових показників.

Види грошових відносин, що становлять зміст фінансів підприємств.

Механізм управління фінансами підприємств.

Організаційна схема повного товариства і організація його фінансів.

Акціонерне товариство відкритого типу, його організаційна схема і фінанси.

Виробничий кооператив і організація його фінансів.

Унітарне підприємство і організація його фінансів.

Некомерційні підприємства і організація їх фінансів.

Чинники, що визначають створення фінансово-промислових груп і організацію їх фінансів.

Поняття «підприємства», зміст його діяльності і формування первинного капіталу підприємства.

Фінансові ресурси підприємства, направлені на його розвиток в умовах самофінансування.

Витрати на відтворювання виробничих фондів, їх зміст і цільове призначення.

Витрати на соціально-культурні заходи і організаційні витрати. Їх зміст і цільове призначення.

Витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), їх зміст і призначення.

Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції, її елементи і показники.

Розрахунок обсягів продукції, що реалізовується в натуральному вираженні і витрат на неї по повній собівартості на період, що планується.

Планування виробничої собівартості залишків нереалізованої продукції і виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

Показники рентабельності і їх розрахунок.

Планування прибутку.

Податкові пільги.

Основні фонди, розрахунок показників їх розширення і оновлення.

Капітальні вкладення як спосіб відтворювання основних фондів.

Оборотні кошти підприємств і їх склад.

Показники ефективності використання основних коштів і їх розрахунок

Суть нормування оборотних коштів.

Методи нормування оборотних коштів.

Розрахунок нормативу оборотних коштів, що авансуються в сировина, основні матеріали і куповані вироби.

Нормування оборотних коштів в незавершеному виробництві.

Розрахунок нормативів оборотних коштів по готовій продукції і статті «Витрати майбутніх періодів».

Планування і розрахунок пасивів, що постійно знаходяться в розпорядженні підприємства. Перехідна заборгованість по заробітній платі, нарахована на заробітну плату, і іншу заборгованість.

Державний кредит, його суть і відмітні особливості.

Функції державного кредиту.

Державний кредит в формі звертання частини внесків населення в державну позику.

Державний кредит в формі казначейських позик.

Управління державними кредитами. Задачі, що вирішуються в процесі управління.

Позикова діяльність РФ на внутрішньому ринку.

Російська Федерація як гарант.

Російська Федерація як кредитор на внутрішньому і міжнародному ринку.

Позики територій.

Порядок кредитування, оформлення і погашень кредиту. Забезпечення кредиту.

Методи стягування відсотків за користування кредитами. Процентна ставка, її розрахунок.

Комерційний (фірмовий) кредит.

Вексельний кредит і його звертання.

Факторингове обслуговування.

Форфетування і його механізм.

Овердрафт як форма короткострокового кредиту.

Суть застави, основні положення заставних операцій, регульована законом РФ «Про заставу».

Суть застави. Права і обов'язки заставодержателя при заставі.

Іпотека: суть і предмет.

Застава товарів в обороті і переробці, валютні цінності, кредитування під заставу векселів і поручительство як способи забезпечення зобов'язань.

Поєднання страхової і кредитної діяльності банків і добровільне страхування відповідальності позичальників за непогашення кредитів.

Суть трансферта, трансфертних операцій і послуг.

Трастові операції, договір про установу траста.

Трастові фонди, їх діяльність.

Лізинг, його види і основні форми.

Розрахунки за допомогою кредитних і дебетних карток.

Інкасова форма розрахунків.

Безготівкова форма розрахунків з оформленням акредитива. Акредитив і його види.

Кліринг, операції що забезпечують його проведення.

Дебіторська заборгованість. Показники оцінки її ризику.

Кредиторська заборгованість. Основні напрями її аналізу. Розрахунок коефіцієнта покриття оборотних коштів.

Поняття «банкрутства». Його зовнішні ознаки. Заходи, що проводяться в зв'язку з банкрутством.

Ліквідація підприємства, світова угода при неспроможності підприємства.

Незадовільна структура балансу, критерії її визначення.

Основні показники і коефіцієнти, що свідчать про неспроможність підприємства.

Вплив кредитної політики на ефективність виробництва.

Світові концепції фінансової політики.

Цілі і методи фінансового аналізу.

Основний зміст зовнішнього фінансового аналізу.

Основний зміст внутрішньозаводського фінансового аналізу.

Аналіз рівнів динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства.

Методика формалізованого розрахунку факторных впливів на прибуток від реалізації продукції.

Розрахунок загальної зміни прибутку від реалізації продукції як сума факторных відносин.

Розрахунок впливу на прибуток змін по обсягу продукції.

Розрахунок впливу на прибуток відпускних цін на реалізовану продукцію.

Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зсувів в складі продукції.

Аналіз майнового положення підприємства за допомогою вертикального аналізу звітності.

Аналіз майнового положення підприємства за допомогою горизонтального аналізу звітності.

Показники, що характеризують якісні зміни в майновому положенні підприємства і мірі їх прогресивності.

Прийоми оцінки динаміки основних показників діяльності підприємства, його місця серед аналогічних підприємств.

Показник, що відображає ефективність використання коштів, інвестованих в підприємство.

Розрахунок рентабельності власного капіталу, способи і інформаційна база його розрахунку.

Розрахунок прибутковості капіталу простих акцій.

Рентабельність позикових коштів з урахуванням впливу на неї чинника оподаткування.

Способи розрахунку сукупних включень капіталу і розрахунок його рентабельності.

Поняття «ефекту фінансового важеля», його розрахунок і економічне значення.

Рентабельність продажу, його економічне значення. Чинники, що впливають на рентабельність продажу.

Балансовий прибуток, його економічна характеристика і оцінка.

Показники аналізу балансового прибутку.

Чинники, по яких проводиться детальний аналіз при виявленні потреби підприємства в фінансуванні.

Вплив на величину власного капіталу структури капіталу і ціни залучених ресурсів.

Горизонтальний (тимчасової) аналіз, його показники. Визначення міри агрегированности, цінність результатів аналізу в умовах інфляції.

Вертикальний (структурний) аналіз, його показники, цінність результатів аналізу в умовах інфляції.

Суть аналізу відносних показників.

Суть кореляційного методу аналізу.

Суть факторного методу аналізу.

Експрес-аналіз, його мета і етапи виконання.

Аналітичні показники для експреса-аналізу оцінки економічного потенціалу суб'єкта господарювання.

Аналітичні показники для експреса-аналізу оцінки результативності і фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання.

Оцінка фінансового становища підприємства з точки зору довгострокової перспективи.

Суть поняття «економічний ефект», основні показники економічного ефекту.

Зміст поглибленого аналізу стану підприємства.

Показники оцінки майнового положення підприємства.

Величина власних оборотних фондів (функціонуючого капіталу), її значення і розрахунок.

Маневреність функціонуючого капіталу, формула розрахунку, показники нормально функціонуючого капіталу.

Коефіцієнти поточної, швидкої і відкладеної ліквідності (платоспроможність), їх смислове значення, формули розрахунку.

Частки оборотних коштів в активах і власних оборотних коштів в загальній їх сумі і запасів в оборотних активах. Формули їх розрахунку і інформаційне забезпечення.

Частка власних оборотних коштів в покритті запасів і коефіцієнт покриття запасів, їх економічна і смислова інтерпретації, формула розрахунку.

Основні показники оцінки фінансової стійкості підприємства.

Балансова модель фінансової стійкості.

Поглиблене дослідження фінансової стійкості підприємства на основі побудови балансу неплатоспроможності.

Коефіцієнт концентрації і маневреність оборотного капіталу, фінансової залежності. Формули їх розрахунку і інформаційне забезпечення.

Коефіцієнти концентрації позикового капіталу, структури довгострокових вкладень, довгострокового залучення позикових коштів. Формули їх розрахунку і інформаційне забезпечення.

Коефіцієнт структури позикового капіталу, співвідношення позикових і власних коштів. Їх формули і інформаційне забезпечення.

Коефіцієнти співвідношення мобільних і иммобильных коштів; реальної вартості майна. Формули їх розрахунку і інформаційне забезпечення.

Коефіцієнти короткострокової кредиторської заборгованості і інших пасивів. Формули їх розрахунку і інформаційне забезпечення.

Оцінка ділової активності.

Три ключові особливості показників рентабельності, істотні для формування обгрунтованих висновків.

Оцінка положення комерційної організації на ринку цінних паперів.

Типи поточної фінансової стійкості і ліквідність господарюючого суб'єкта. Їх економічне значення.

Поняття «власних оборотних коштів» і «нормальних джерел формування запасів».

Порівняльний аналітичний баланс, його структура і показники.

Принципи угруповання статей в агрегированном балансі, групи статей активу і пасиву в залежності від міри ліквідності і терміновості платежу.

Суть понять «ліквідність балансу» і «ліквідність активів».

Аналіз ліквідності балансу.

Комплексна оцінка ліквідності балансу. Загальний показник ліквідності балансу, його суть і розрахунок.

Розрахунок індексу кредитоспроможності (індексу Альтмана), нестача методу для прогнозування фінансового становища підприємства.

Основні підходи до прогнозування фінансового становища з позицій можливого банкрутства підприємства.

Використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв.

Кількісні критерії оцінки структури балансу. Основи для визнання структури балансу незадовільної, а підприємство ― неплатоспроможним.

Основні заходи для відновлення платоспроможності підприємства.

Зміст звіту про рух грошових коштів.

Операції для розрахунку приросту або зменшення грошових коштів внаслідок виробниче-господарської діяльності підприємства.

Алгоритм роботи із звітом про рух грошових коштів.

«Грошовий» прибуток або реальна притока готівки, формула розрахунку. Причини розходження між величинами прибули і «грошовим» прибутком.

Аналіз і оцінка ефективності діяльності підприємства, основні задачі аналізу.

Аналіз ефективності господарської діяльності в змісті управлінського обліку.

Схема комплексного аналізу ефективності господарської діяльності.

Ефективність використання виробничих ресурсів і її вимірювання.

Синтетичні і аналітичні показники, їх роль в схемі формування узагальнюючих показників господарської діяльності підприємства.

Чинники ефективності господарської діяльності і їх класифікація.

Виробничий потенціал і сукупний резерв підвищення ефективності виробництва на підприємстві.

Класифікація чинників і резервів екстенсивного розвитку виробництва.

Класифікація чинників і резервів інтенсивного розвитку виробництва.

Раціональна організація пошуку резервів розвитку виробництва.

Умови раціоналізації виявлення і мобілізація резервів.

Підвищення ділової активності, критерії і економічні показники.

Ефективність господарської діяльності підприємства. Способи її вимірювання і основні показники.

Аналіз ділової активності і рентабельність. Формули фінансових коефіцієнтів і їх взаємозв'язок.

Визначення і формул розрахунку коефіцієнтів загальної оборотності капіталу; оборотності мобільних коштів і матеріальних оборотних коштів.

Визначення і формули розрахунку коефіцієнтів оборотності готової продукції, дебіторської заборгованості і середнього терміну обороту дебіторської заборгованості.

Визначення і формули розрахунку коефіцієнтів оборотності кредиторської заборгованості і середнього терміну обороту кредиторської заборгованості.

Визначення і формули розрахунку фондоотдачи (оборотність) грошових коштів і інших внеоборотных активів і коефіцієнта оборотності власного капіталу.

Факторный аналіз рівнів рентабельності по групі показників, розрахований на основі різних елементів прибутку (доходу).

Факторный аналіз рівнів рентабельності по групі показників, розрахованих на основі різних елементів виробничих активів.

Факторный аналіз рівнів рентабельності по групі показників, розрахованих на основі чистої притоки грошових коштів.

Поняття «факторных моделей рентабельності». Мультипликативная модель взаємозв'язку різних чинників на темпи зростання власного капіталу.

Задачі аналізу ефективності використання нематеріальних активів підприємств. Система показників їх аналізу і оцінки.

Напряму аналізу і оцінки структури нематеріальних активів.

Аналіз структури нематеріальних активів по джерелах надходжень і правовій захищеності.

Аналіз структури нематеріальних активів по термінах корисного використання.

Проблеми використання виробничих фондів, випуску і реалізації продукції.

Аналіз оборотності і фондоотдачи основних виробничих і оборотних коштів.

Принципові положення методики аналізу ефективності вкладень підприємств в основні кошти, їх експлуатації і відтворювання.

Аналітичні процедури, вживані в аналізі і оцінці ефективності використання основних засобів виробництва.

Аналіз структури і динаміки основних коштів.

Кінцева ефективність основних фондів, її показники і коментарі їх економічного значення.

Прискорення оборотності оборотних коштів його вплив на фінансове становище підприємства.

Загальна оборотність всіх оборотних коштів, характеризуючі її показники.

Відмінності в методиці побудови показників обороту всіх оборотних і коштів, що нормуються.

Основні чинники, що впливають на величину і швидкість обороту оборотних коштів підприємства.

Аналіз оборотності дебіторської заборгованості.

Аналіз дебіторської заборгованості.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com