трусики женские украина

На головну

 Формування портфеля цінних паперів комерційного банку - Фінанси

Анотація

Величко О.С. Формування портфеля цінних паперів комерційного банку.- Челябінськ: ЮУрГУ, ЕіУ, 2002, 126 с. 23 іл. Бібліографія літератури - 30 найменувань.

Після аналізу теоретичного матеріалу з формування портфеля цінних паперів і математичних методів оптимізації структури запропонована дворівнева схема, що складається з формування портфелів цінних паперів (акцій, облігацій) і подальшим їх об'єднанням. Для портфеля акцій була запропонована індексна модель Шарпа і модель оцінки фінансових активів для акцій, для портфеля облігацій і сукупного портфеля - модель Марковіца.

Проведені розрахунки по формуванню та оптимізації портфеля цінних паперів для АБ «Дорожник» на квітень 2002р. за запропонованою схемою. Застосування даної схеми дозволило б отримати прибуток в 412 468 руб .. Прибутковість переоцінки розрахункового портфеля за квітень склала 8,17%.

Зміст

Введення 6

1 Портфельне інвестування 9

1.1 Основні принципи формування портфеля інвестицій 9

1.2 Характеристика основних видів цінних паперів та оцінка їх прибутковості 12

1.2.1 Акції 13

1.2.2 Облігації 16

1.3 Ринок цінних паперів як частина фінансового ринку 21

1.3.1 Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів 22

1.4 Моделі портфельного інвестування 27

1.5 Структура інвестиційного процесу 31

2 Методики формування оптимальної структури портфеля 37

2.1 Модель Марковіца 37

2.2 Модель Блека 44

2.3 Індексний модель Шарпа 45

2.4 Модель Тобіна з безризиковим активом 49

2.4.1 Алгоритм Елтона-Грубера-Падберг 53

2.5 Модель оцінки фінансових активів 54

2.6 Теорія арбітражного ціноутворення 62

3 Формування та оптимізація портфеля цінних паперів (на прикладі АБ «Дорожник») 65

3.1 Формування оптимальної структури портфеля державних облігацій 66

3.2 Формування оптимальної структури портфеля акцій 73

3.3 Формування оптимальної структури сукупного портфеля цінних паперів 82

3.4 Аналіз результатів формування порфель цінних паперів 87

4 Безпека життєдіяльності 93

Висновок 98

Література 103

Додаток А Вихідні дані для формування портфеля державних облігацій 105

Додаток Б Вихідні дані для формування портфеля акцій 108

Додаток В Дані для формування сукупного портфеля цінних паперів 116

Додаток Г Дані для визначення динаміки вартості сформованого портфеля 119

Додаток Д Графіки цін закриття акцій (РТС) на період складання портфеля 122

Введення

Багато комерційних банків в даний час мають досить великий обсяг вільних коштів, які можливо як інвестувати в різні види діяльності, так і спрямувати на придбання цінних паперів. При здійсненні інвестування в цінні папери банк, як і будь-який інший інвестор, стикається з різними цілями інвестування.

Саме портфель цінних паперів є тим інструментом, за допомогою якого може бути досягнуто необхідне співвідношення всіх інвестиційних цілей, яке недосяжне з позиції окремо взятого цінного паперу, і можливо тільки при їх комбінації.

Портфелі цінних паперів комерційних банків є частиною взаємозалежної системи портфелів більш високого рівня. Функціонування всієї системи портфелів підпорядковане інтересам забезпечення стійкості і рентабельності інституту, забезпечення стійкості всієї фінансової системи.

Цими факторами обумовлений вибір теми дипломного проекту - формування портфеля цінних паперів комерційного банку.

Об'єктом дослідження є акціонерний банк «Дорожник». Незважаючи на те, що в ньому тимчасово припинені операції з інвестування коштів у цінні папери, в майбутньому планується відновити роботу відділу цінних паперів в повному обсязі. Тому метою даного дипломного проекту є обгрунтування методик портфельного інвестування, тобто формалізованого підходу до складання портфеля цінних паперів, який банк може застосувати у своїй подальшій діяльності.

Для повного розкриття обраної теми були поставлені такі завдання:

Дослідити основні теоретичні передумови формування портфеля цінних паперів.

Провести огляд методик портфельного інвестування.

Вибрати методику для практичного застосування.

Визначити структуру портфеля цінних паперів.

Оцінити ефективність застосування даного підходу.

Відповідно до цих завдань побудовані глави і параграфи даної роботи. Перша глава присвячена огляду теорії портфельного інвестування. Описано основні цінні папери, ринок на якому вони звертаються, його учасники. Особливу увагу приділено комерційним банкам: розглянуто, зокрема, механізм торгів цінними паперами на біржах. Також у першій главі розглядається структура інвестиційного процесу, яка далі застосовується при практичному складанні порфель цінних паперів.

Основна увага при формуванні портфеля в даному дипломному проекті приділяється оптимізації його структури. Тому друга глава повністю присвячена огляду математичних моделей, що застосовуються для цієї мети. Для того щоб сформувати оптимальний портфель цінних паперів необхідно розробити інвестиційну стратегію, яка грунтується на аналізі прибутковості від вкладення, часу інвестування та аналізі виникають при цьому ризик.

Тема формування та оптимізації портфеля цінних паперів стала актуальною з появою самих цінних паперів, особливо в міру виникнення різних їх форм. Як примирити прагнення інвестора до отримання максимального прибутку від цінних паперів з прагненням мати найменший ризик отримання збитку - головне питання, що розглядається. Вирішення цього питання і є рішення задачі оптимізації портфеля цінних паперів інвестора.

З причини того, що більшість портфельних теорій взаємопов'язано, структура другого розділу побудована таким чином, щоб кожна наступна модель ґрунтувалася на постулатах попередньої або враховувала її висновки.

Таким чином, у двох перших розділах сформульована методологічна база для наукового обгрунтування апаратів і критеріїв формування інвестиційної стратегії та створені передумови для формування наукового підходу до формування портфеля цінних паперів.

У третьому розділі проводиться практичне застосування методик, розглянутих у другому розділі і вибраних для розрахунків. Наводиться також обгрунтування цього вибору, засноване на аналізі ситуації, в якій знаходиться об'єкт дослідження, і співвідношенні витрат і придбаних вигод.

Результатом практичного розрахунку є формування оптимальної структури портфеля цінних паперів, що відповідає одній з поставлених завдань. Всі розрахунки проведені на основі практичних даних. На закінчення проводиться аналіз ефективності застосування обраних методик та оцінка отриманого доходу.

У дипломній роботі використані матеріали економічної і фінансової літератури, тематичних матеріалів періодичних видань, а також відомості про біржові котирування і аналітичний матеріал щодо стану ринку.

Для вирішення поставлених завдань у роботі застосовані різні економіко-статистичні методи.

В останні десятиліття використання портфельної теорії значно розширилося. Все більше число інвестиційних менеджерів, керуючих інвестиційних фондів застосовують її методи на практиці, і хоча у неї є чимало противників, її вплив постійно зростає не тільки в академічних колах, а й на практиці, включаючи російську. Присудження Нобелівських премій з економіки її творцям і розробникам є свідченням цього.

1Портфельное інвестування 1.1Основние принципи формування портфеля інвестицій

Під інвестуванням у широкому сенсі розуміється будь-який процес, що має на меті збереження і збільшення вартості грошових або інших засобів. Кошти, призначені для інвестування, являють собою інвестиційний капітал. З плином часу цей капітал може приймати різні конкретні форми. Той чи інший конкретний вид інвестиційного капіталу називається інвестиційним активом.

З визначень інвестування та інвестиційних активів, даних вище, видно найважливіша роль двох факторів: часу та вартості. Найважливіший принцип інвестування полягає в тому, що вартість активу змінюється з часом.

З часом пов'язана ще одна характеристика процесу інвестування - ризик. Хоча інвестиційний капітал має цілком певну вартість у початковий момент часу, його майбутня вартість в цей момент невідома. Для інвестора ця майбутня вартість є очікувана величина.

Під інвестиційним портфелем розуміється якась сукупність цінних паперів, що належать фізичній або юридичній особі, або юридичним або фізичним особам, виступає як цілісний об'єкт управління. Зазвичай на ринку продається якесь інвестиційне якість із заданим співвідношенням Ризик / Дохід, яке в процесі управління портфелем може бути покращено.

Портфель є певний набір з корпоративних акцій, облігацій з різним ступенем забезпечення і ризику, а також паперів з фіксованим доходом, гарантованим державою, тобто з мінімальним ризиком втрат по основній сумі і поточним надходженням. Теоретично портфель може складатися з паперів одного виду, а також змінювати свою структуру шляхом заміщення одних паперів іншими. Однак кожен цінний папір окремо не може досягати подібного результату.

Основне завдання портфельного інвестування - поліпшити умови інвестування, додавши сукупності цінних паперів такі інвестиційні характеристики, які недосяжні з позиції окремо взятого цінного паперу, і можливі тільки при їх комбінації.

Тільки в процесі формування портфеля досягається нова інвестиційна якість із заданими характеристиками. Таким чином, портфель цінних паперів є тим інструментом, за допомогою якого інвестору забезпечується необхідна стійкість доходу при мінімальному ризику.

Банки, купуючи ті чи інші види цінних паперів, прагнуть досягти певних цілей, до основних з яких відносяться:

прибутковість вкладень;

зростання вкладень;

ліквідність вкладень;

безпека вкладень.

Інвестиційні цінні папери приносять дохід у вигляді процентного доходу і приросту ринкової вартості. Прибутковість портфеля - характеристика, пов'язана з даними проміжком часу. Довжина цього періоду може бути довільною. На практиці використовують зазвичай нормовану прибутковість, тобто прибутковість, наведену до вибраного базисного періоду, зазвичай році.

Прибутковість портфеля за період можна обчислювати за формулою:

, (1)

де rp- дохідність портфеля за певний період часу,%;

W0- вартість портфеля на початку періоду, руб .;

W1- вартість наприкінці періоду, руб.

Управління портфелем банку полягає в підтримці балансу між ліквідністю і прибутковістю. Сума належать банку цінних паперів безпосередньо пов'язана з умінням банку управляти цінними паперами і залежить від розміру банку.

Ліквідність цінного паперу можна оцінити за агрегованим показником ліквідності:

, (2)

де LA- агрегований показник ліквідності цінного паперу;

Nbid, Nask- кількість заявок на купівлю та продаж відповідно, шт .;

Pbid, Pask- середня ціна купівлі та продажу відповідно, руб.

Під безпекою вкладень розуміється невразливість інвестицій від різних потрясінь на фондовому ринку, стабільність одержання доходу і ліквідність. Безпека завжди досягається в збиток прибутковості та зростання вкладень. Оптимальне поєднання безпеки та прибутковості регулюється ретельним підбором і постійної ревізією інвестиційного портфеля.

Ризик - це вартісне вираження імовірнісного події призводить до втрат. У світовій практиці існує безліч класифікацій ризиків. Найбільш відома з них - це розподіл ризику на систематичний і несистематичний.

Систематичний ризик - ризик кризи фінансового ринку в цілому. Цей вид ризику є недіверсіфіціруемим. Аналіз систематичного ризику зводиться до оцінки того, чи варто взагалі мати справу з портфелем цінних паперів.

Несистематичний ризик пов'язаний з конкретним фінансовим інструментом, даний вид ризику може бути мінімізований за рахунок диверсифікації. Дослідження показали, що якщо портфель складається з 10-20 різних видів фінансових інструментів, включених за допомогою випадкової вибірки з наявного на фінансовому ринку набору, то несистематичний ризик може бути зведений до мінімуму. Рівень несистематичного ризику - це оцінка якості даного фінансового інструменту.

За рівнем ризику види цінних паперів розташовуються в такий спосіб виходячи з принципу: чим вища доходність, тим вище ризик, і чим вище гарантованість цінного паперу, тим нижче ризик (малюнок 1.1).

Одним з традиційних методів оцінки та управління ризиком вважається статистичний метод. Основними інструментами статистичного аналізу є - дисперсія, стандартне відхилення, коефіцієнт варіації. Суть цього методу полягає в аналізі статистичних даних за можливо більший період часу.

Хеджування - це метод, заснований на страхуванні цінових втрат на фізичному ринку по відношенню до ф'ючерсним або опціонного ринку. Механізм хеджування полягає в тому, що учасник ринку займає в кожен момент часу прямо протилежні позіціі.1.2Характерістіка основних видів цінних паперів та оцінка

їх прибутковості

У загальному вигляді цінні папери являють собою титули власності, тобто такі юридичні документи, які свідчать про право їх власника на дохід або на майно.

На фондовій біржі звертаються дві категорії цінних паперів:

Часткові капітальні цінні папери, які представляють безпосередньо частку їх власника у власності. Таким біржовим товаром є акції.

Боргові цінні папери, зазвичай з твердо фіксованою процентною ставкою і зобов'язанням повернення капітальної суми боргу до певної дати в майбутньому. Основним біржовим товаром серед них є облігаціі.1.2.1Акціі

Акцією визнається цінний папір, що засвідчує право її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства (АТ) у вигляді дивідендів, на участь в управлінні справами АТ і на частину майна, що залишилося після ліквідації АТ. Право на випуск акцій мають лише акціонерні товариства. Акції випускаються без встановленого терміну обігу.

У звичайних акцій існує кілька видів вартості. Кожна з них описує певну властивість розглянутої акції з точки зору бухгалтерського обліку, інвестування, формування курсів.

Номінальна вартість - ця вартість позначає оголошену, або номінальну, вартість однієї акції. Вона не є мірою вимірювання будь-яких властивостей акції і, таким чином, за винятком бухгалтерського обліку, є відносно марною.

Ліквідаційна вартість - є показником того, що компанія в змозі представити на аукціон у тому випадку, якщо їй доведеться припинити свою діяльність. Після звичайної або аукціонного продажу активів по самій вигідною ціною з усіх можливих, після погашення зобов'язань і здійснення платежів власникам привілейованих акцій залишається сума, відома як ліквідаційна вартість компанії.

Повний текст реферату

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка